Page 1

Programul National de Dezvoltare Rurala – Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei Grupul de Actiune Local „Tara Vrancei” Data publicarii: 14.06.2013 Data lansarii sesiunii: 17.06.2013 Numarul de referinta al sesiunii de proiecte: 4 Grupul de Actiune Local ”Tara Vrancei” anunta lansarea sesiunii de cereri proiecte pentru urmatoarele Masuri de finantare nerambursabila din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” si Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” si redeschiderea sesiunii de cereri proiecte pentru Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” (prin Decizia nr.9/07.06.2013 a Consiliului Director GAL Tara Vrancei). Data deschiderii sesiunii pentru aceste masuri este 17.06.2013. Pentru aceste masuri cat si pentru masurile care sunt in sesiunea deschisa de GAL Tara Vrancei din data de 10.12.2013 (masurile 121, 122, 142, 312, 313 si 322), inchiderea sesiunii se va face atunci cand se vor epuiza fondurile disponibile pentru fiecare masura in parte. Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Tara Vrancei” (loc. Naruja, jud. Vrancea), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00–14:00. Fondurile nerambursabile pentru dezvoltare rurala conform Masurilor de investitii din cadrul PNDR sunt prezentate mai jos: - Fondurile totale disponibile pentru Masura 111-Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte sunt de 110.000 Euro, suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 111 este de 38.000 Euro, suma disponibila pentru un curs este de 9.500 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 112-Instalarea tinerilor fermieri sunt de 140.000 Euro, suma medie nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 112 este de 28.000 Euro, dar nu mai mult de 40.000 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 121-Modernizarea exploatatiilor agricole sunt de 100.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 121 este de 50.000 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 122-Imbunatatirea valorii economice a padurii sunt de 100.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 122 este de 50.000 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 141-Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta sunt de 30.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 141 este de 7.500 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori sunt de 6.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Masurii 142 este de 6.000 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi sunt de 411.764 Euro si suma medie nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 312 este de 35.000 Euro, dar nu mai mult de 41.000 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice sunt de 494.118 Euro si suma medie nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 313 este de 35.000 euro, dar nu mai mult de 41.000 Euro.


- Fondurile totale disponibile pentru Masura 322-Renovarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru econonomia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale sunt de 894.000 Euro si suma nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322 este de 50.000 Euro. Comitetul de Selectie al proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care: 1 membri din sectorul public al parteneriatului si 6 membri din sectorul privat al parteriatului. Procesul de Selectie se va face la sfarsitul fiecarei luni pentru proiectele depuse in luna respectiva, conform Regulamentului intern al Comitetului de Selectie GAL Tara Vrancei. GAL „Tara Vrancei” ii va notifica in scris in termen de 3 zile si prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediul GAL “Tara Vrancei”. Contestatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Tara Vrancei in termen de 5 zile de la data primirii notificarii. Dupa verificarea contestatiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestatii, care se va publica pe pagina web www.taravrancei.ro , precum si la sediile primariilor din teritoriul Tara Vrancei in maxim 30 de zile. Anuntarea rezultatelor finale se va face in maxim 5 zile de la finalizarea Raportului de Contestatii si se va face pe pagina web a GAL Tara Vrancei. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele minime de conformitate si eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri. Pentru a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa depaseasca punctajul minim prevazut pentru fiecare masura, conform criteriilor de selectie locale. Documentele justificative, cerintele de conformitate si eligibilitate, descrierea criteriilor de selectie si punctajele aferente criteriilor de selectie locala pentru fiecare masura in parte sunt prezentate pe pagina web www.tara-vrancei.ro.

111- Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte Documente justificative: 1-Declaratie privind situatia personala a reprezentantului legal al ofertantului 2-Declaratie privind situatia personala a ofertantului 3-Informatii generale 4-Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani 5-Lista expertilor 6-Model CV pentru expertii ofertantilor 7-Declaratie de disponibilitate ale expertilor formatori 8-Acord de subcontractare(daca e cazul) 9-Acord de asociere (daca e cazul) 10-Declaratie privind calitatea de participant la procedura 11-Organizare si metodologie 12-Formular de oferta


13-Scrisoare de inaintare 14-Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale 15-Raport de asigurare 16-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta 17-Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 18-Declaratie privind sanatatea si protectia muncii 19-Angajament ferm de sustinere tehnica/financiara Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: -Persoane juridice constituite in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania; au prevazut in obiectul lor de activitate, activitati de formare profesionala, informare si difuzare de informatii. -Dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune propus prin proiect, furnizorul de formare profesionala, informare si difuzare de informatii va prezenta lista expertilor specializati pe acel domeniu). -acordul scris al fiecarui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare si difuzare de informatii; CV-ul fiecarui expert. -Au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare, de informare si difuzare de informatii. -Dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de formare, de informare si difuzare de cunostinte. -Nu sunt in stare de faliment sau lichidare. -Si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat. Punctaj si criterii de selectie: -Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (intelegerea nevoilor, numarul de experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului). -Planificarea activitatilor. -Oferta financiara. -Prin Strategia de Dezvoltare Locala GAL Tara Vrancei si-a propus promovarea produselor locale si a activitatilor traditionale din teritoriu iar beneficiarul va face o prezentare publica la finalul cursurilor de formare si instruire realizate in cadrul unui proiect pe aceasta masura.


Punctaj si criterii de selectie: Nr. Crt.

1.

2.

Masura 111- Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte Punctajul minim pentru selectie este de 30 puncte

Relevanta proiectului fata de strategia de dezvoltare a teritoriului Tara Vrancei Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv argumentarea clara a acestei contributii; prezentarea clara a contributiei proiectului la realizarea obiectivelor masurii 111 Relevanta proiectului fata de grupul tinta inclus in proiect Proiectul defineste clar grupul tinta inclus in proiect si nevoile sale prin furnizarea de date cantitative si calitative, studii sau analize statistice. Obiectivele si activitatile proiectului sunt corelate cu nevoile identificate si contribuie la satisfacerea acestora; modalitatile de identificare, recrutare, implicare si mentinere in proiect a persoanelor apartinand grupului/grupurilor tinta sunt realiste, adecvate si corespunzatoare contextului local.

Punctaj GAL Tara Vrancei 5

5

3.

Valoarea adaugata a proiectului Proiectul propune noi modalitati/solutii personalizate pentru a raspunde nevoilor identificate ale grupului tinta, sau noi modalitati de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstreaza cum contribuie la sustinerea dezvoltarii teritoriului Tara Vrancei.

10

4.

Indicatorii proiectului Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzatori masurii 111 din strategia de dezvoltare a teritoriului Tara Vrancei. Pentru obtinerea punctajului maxim numarul de beneficiari ai proiectului va fi de minim 50, structurat conform indicatorilor de realizare din masura 111.

10

5.

Metodologie Proiectul prezinta clar modul de implementare a activitatilor propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect in vederea obtinerii rezultatelor asumate; este descris clar modul in care se asigura monitorizarea implementarii proiectului.

10

6. 7.

Proiectul se realizeaza in parteneriat Punctarea acestui criteriu se va face pe baza contractului de parteneriat si a cererii de finantare in care se prezinta rolurile si responsabilitatile fiecarui partener. Promovarea modelelor de buna practica la nivel local si regional

15 10


8.

9.

Proiectul propune folosirea exemplelor locale in actiunile de formare, informare si difuzare de informatii si implicarea fermierilor si antreprenorilor din teritoriu in promovarea bunelor practici. Planificarea activitatilor Activitatile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si sunt realiste; activitatile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse; claritatea si fezabilitatea planului de actiune al proiectului. Calificari si experienta Este prezentata echipa de proiect, inclusiv lista de experti pe termen mediu si scurt si aceasta este adecvata, din punct de vedere al experientei, calificarilor,competentelor si abilitatilor pentru managementul si realizarea activitatilor proiectului; este descrisa clar o distribuire eficienta a responsabilitatilor in cadrul echipei de implementare; exista experienta anterioara de lucru in teritoriul Tara Vrancei.

10

15

10

Resurse alocate Sunt descrise clar si identificate corect in raport cu obiectivele proiectului; resursele prevazute contribuie la obtinerea rezultatelor proiectului; resursele prevazute sunt suficiente, sunt specificate locatia/locatiile pentru desfasurarea activitatilor prevazute in proiect, dotarile si echipamentele existente; este prezentata succint lista achizitiilor previzionate a fi realizate in cadrul proiectului.

5

11

Bugetul proiectului Proiectul prezinta clar rezultatele asteptate in raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros.

5

Finantare: -Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL TARA VRANCEI este de 110.000 euro. Intesitatea ajutorului este de 100% si suma maxima nerambursabila este de 38.000 euro pentru un proiect care va cuprinde minim 4 cursuri, fiecare curs avand o alocare financiara de 9.500 euro.

112 - Instalarea tinerilor fermieri Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:


- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE, - este situata pe teritoriul tarii; - este inregistrata in Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt: persoana fizica; persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare: individual si independent, ca persoana fizica autorizata; ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Documente justificative: 1. Documente de proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: • document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei in vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar si alte acte care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei in vigoare); si/ sau • tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continand sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finantare) cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare. si/ sau • contract de concesionare, cu o valabilitate de cel putin 5 ani la data depunerii Cererii de Finantare. Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent care contine situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze. • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislatiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda/ inchiriere/ contract de comodat. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. b) Documente solicitate pentru cladiri: • actul de proprietate • alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii. In cazul in care proiectul vizeaza si modernizarea cladirilor aceastea se vor face in baza Legii 50/ 1991, modificata si completata.


In cazul realizarii de investitii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine: -extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptia veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei, insotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal de predare primire); d) Copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de proprietate si/ sau de folosinta (arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor inregistrate pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul�. 2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 in PFA sau II in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de Finantare, cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizeaza, urmand ca pana la acea data sa prezinte urmatoarele documente: - document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP); - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 in PFA sau II, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata; - certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare; 3. Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP). 4.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si punctele de lucru si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul). sau 4.2 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul local de la primariile pe raza carora isi au domiciliul. 5. Cazierul judiciar, fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al solicitantului. 6. Copia actului de identitate pentru solicitant si al sotiei/ sotului, pentru toti solicitantii care sunt casatoriti, dupa caz.


7.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul este asociat si administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploatatiei agricole, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata. 7.2 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare. 8. Copie dupa diploma de studii: • absolvent de liceu/ scoala profesionala/ scoala de arte si meserii in domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol/absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic si veterinar insotita de „Certificat de calificare profesionala (competente)”; • absolvent de liceu/scoala profesionala/ scoala de arte si meserii (altul decat cel cu profil agricol), care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, in domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. adeverinta pentru absolventii liceului sau a scolii profesionale/ scoala de arte si meserii din promotia 2012 (cu obligativitatea prezentarii diplomei de studii pana la semnarea contractului de finantare), care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, in domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 4 Solicitantii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire in domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol vor prezenta: • adeverinta ca urmeaza cursuri de calificare in domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol, de minimum 150 ore, insotita de declaratia pe propria raspundere ca vor aduce certificatele pana la semnarea Contractului de Finantare cu Agentia. 9.1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul ca solicitantul a desfasurat activitati in domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel putin 12 luni, inaintea instalarii sale pe cont propriu. sau 9.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca este membru al unei familii de fermier si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru in cadrul fermei (nu neaparat in ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni inaintea instalarii sale pe cont propriu, insotita de declaratia conducatorului exploatatiei agricole unde a lucrat solicitantul, conform declarafiilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 11. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a mai accesat Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia si nu detine in proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, pasari si familii de albine, in afara celor declarate in Planul de afaceri. 12.1 Document care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa, ca membru, inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, in domeniul proiectului emis de catre: - grupuri de producatori recunoscute in conformitate Ordonanfa Guvernului nr. 37/2005


privind recunoasterea si funcfionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); - grupuri si organizafii de producatori in sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizafiilor de producatori in sectorul fructe si legume (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori, declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); - societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinfa eliberata de cooperativa agricola insofita de copia dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerfului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul, cererea de inscriere aprobata de adunarea generala); - cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea generala, si declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverinta privind calitatea de membru eliberata de cooperativa, actul constitutiv si statutul cooperativei, certificatul de inregistrare si certificatul constatator ORC al cooperativei); - organizafii de imbunatafiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (adeziunea la statut si la hotararile adunarilor generale adoptate pana la acea data, precum si dovada platii contributiei de inscriere si a cotizatiei pe anul in curs). - Organizafia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): -document care demonstreaza calitatea de membru al asociatiei in care este membru solicitantul: adeverinta emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului in asociatie si a asociatiei in OIPA, document avizat de consiliul director insotit de statutul organizatiei. Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selecfie „Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare�. 12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani. Lista pachetelor existente: 1. Pajisti cu Inalta Valoare Naturala. 2. Practici Agricole Traditionale. 3. Pajisti Importante Pentru Pasari – pachet pilot. 4. Culturi verzi. 5. Agricultura ecologica 6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis). Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -

are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator (sef) al acesteia;


-

detine sau se angajeaza sa dobandeasca competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare; prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole; este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru in cadrul fermei (nu neaparat in ferma familiei) cu cel putin 12 luni inaintea instalarii sale pe cont propriu. Se angajeaza sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinfe” in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica, altele. Punctaj si criterii de selectie: Nr. Crt.

Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri"

Punctaj GAL Tara Vrancei

1

Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta

25

2

Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata.

10

3

Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola

10

4

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei în vigoare grupuri de producatori, grupuri si organizatii de producatori in sectorul legume si fructe, societate cooperativa agricola, cooperative agricole, organizatii de imbunatatiri funciare, membrii ai unei asociatii care este membra in organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare - OIPA

5

Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu

Maxim 30

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 5

1. Pajisti cu înalta valoare naturala

5

2. Practici agricole traditionale

20

3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot

3

4. Culturi verzi

15


5. Agricultura ecologica

30

6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru g창sca cu g창t rosu (Branta ruficolis).

1 1

6

Solicitantul implementeaza un proiect care include actiuni de protectie a mediului

20

TOTAL

100

Finantare: -Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL TARA VRANCEI este de 140.000 euro. Intensitatea ajutorului este de 100% si suma medie nerambursabila este de 28.000 euro pentru un proiect., dar nu mai mult de 40.000 euro.

141-Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola: -

are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE; este situata pe teritoriul tarii; este inregistrata in Registrul unic de identificare /Registrul agricol; comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta.

Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: individual si independent, ca persoane fizice autorizate; ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale; ca membri ai unei intreprinderi familiale.

cu prevederile

Ordonantei de

Urgenta

a Guvernului

nr.


Documente justificative: 1. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului prin care acesta se angajeaza sa se autorizeze pana la data semnarii Deciziei de finantare, urmand ca pana la acea data sa prezinte urmatoarele documente:    

Certificatul de inregistrare eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu legislatia nationala in vigoare; Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare ale solicitantului; Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu legislatia nationala in vigoare; Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP).

Pentru solicitantul autorizat, aceste documente se vor prezenta la data depunerii Cererii de finantare. 2. Planul de afaceri, conform modelului prezentat pe site-ul MADR, www.madr.ro. 3. Documente de proprietate/folosinta teren si /sau cladiri: a) Documente solicitate pentru terenul agricol:  Extras din Registrul Agricol emis de Primarii, paginile care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de folosinta pentru intreaga baza de productie a gospodariei, inclusiv membrii exploatatiei, cu mentiunea pe fiecare pagina „Conform cu originalul”, stampilat si semnat de reprezentantul primariei. Extrasul din Registrul Agricol va fi insotit dupa caz, de urmatoarele documente: Documente de intrare: Copie dupa actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciara/ Adeverinta de la Comisia de Fond Funciar eliberata in conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale, din care sa rezulte suprafata, pe categorii de folosinta, pentru care s-a platit impozit - emise in numele solicitantului si/sau al unui membru al familiei pentru aceeasi exploatatie agricola;


-

Contract de concesiune; Contract de inchiriere, autentificat la notariat; (in cazul in care una din parti este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat); Contract de comodat, autentificat la notariat. Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta, data inregistrarii contractelor de arenda la primarie, termenul la care expira contractele, (unde exista un sigur contract se depune contractul);

Documente de cedare: Contract de inchiriere, autentificat la notariat; Contract de comodat, autentificat la notariat. Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele date in arenda pe categorii de folosinta, data inregistrarii contractelor de arenda la primarie, termenul la care expira contractele, (unde exista un sigur contract se depune contractul); 

Extras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie sa contina date privind exploatatia agricola: codul unic de inregistrare al solicitantului, suprafata utilizata cu structura culturilor, etc.

b) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine:  Extras din Registrul Agricol emis de Primarii, paginile care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de folosinta pentru intreaga baza de productie a gospodariei, inclusiv membrii exploatatiei, cu mentiunea pe fiecare pagina „Conform cu originalul”, stampilat si semnat de reprezentantul primariei..  Extras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie sa contina date privind exploatatia agricola: codul unic de inregistrare al solicitantului, suprafata utilizata cu structura culturilor, etc. sau negatie in situatia in care solicitantul nu este inregistrat;  Extras din Registrul Exploatatiei emis de DSVSA sau adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie din care sa reiasa inregistrarea animalelor (bovine, ovine, caprine, suine);  Document eliberat de la Primaria comunei pe raza careia este inregistrata si isi desfasoara activitatea ferma agricola de semi-subzistenta din care sa reiasa numarul de pasari, numarul de familii de albine si vatra stupinei.  Documente prin care sa se faca dovada suprafetei de teren pe care este amplasat adapostul pentru animale/vatra stupinei:


 Copie dupa actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciara/ Adeverinta de la Comisia de Fond Funciar eliberata in conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/ Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale, din care sa rezulte suprafata, pe categorii de folosinta, pentru care s-a platit impozit- emise in numele solicitantului si/sau al unui membru al familiei pentru aceeasi exploatatie agricola;  Contract de concesiune;  Contract de inchiriere, autentificat la notariat (in cazul in care una din parti este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat);  Contract de comodat, autentificat la notariat.  Contract de arendare. 4. Document care atesta comercializarea unei parti din productie, eliberat conform legislatiei nationale in vigoare, dupa caz dupa cum urmeaza: a) Cantitatile valorificate de persoanele fizice sunt cantitatile comercializate si justificate, dupa caz, prin: - certificat de producator insotit de declaratie pe propria raspundere de comercializare a unei parti din productie; - certificatul de producator, care va fi insotit de adeverinta eliberata de entitatea care a achizitionat produsul/produsele si de borderoul de achizitii; - cota de lapte care va fi insotita de adeverinta eliberata de entitatea care a achizitionat produsul/produsele lactate si de borderoul de achizitii; - copie dupa Carnetul de viticultor, care va fi insotit de adeverinta eliberata de entitatea care a achizitionat produsul/produsele si de borderoul de achizitii; - adeverinta eliberata de grupul de producatori/alte forme asociative pentru membrii/nemembrii acestora din care sa rezulte cantitatea comercializata care va fi insotita de borderoul de achizitii; - pentru demonstrarea comercializarii animalelor in viu adeverinta eliberata de entitatea juridica care a achizitionat animale va fi insotita de formularul de miscare, eliberat de medicul veterinar de circumscriptie. ATENTIE! Cantitatile valorificate, in anul 0, din Planul de afaceri pot fi, dupa caz, cele din:


- declaratia pe propria raspundere de comercializare a unei parti din productie (produse comercializate incepand cu 01.07.2011) ce insoteste certificatul de producator (vezi, anexa 9 la ghid). - adeverinta sau suma cantitatilor valorificate pe produs din adeverintele eliberata/eliberate de entitatea/entitatile care a achizitionat produsul/produsele din borderoul/borderourile de achizitii; In situatia in care la dosarul Cererii de finantare, pentru demonstrarea comercializarii unei parti din productie, sunt depuse atat declaratia pe propria raspundere de comercializare a unei parti din productie cat si adeverinta eliberata de entitatea care a achizitionat produsul/produsele, insotite de documentele mentionate mai sus, cantitatile valorificate, in anul 0, din Planul de afaceri vor fi cele cumulate din ambele documente. ATENTIE! Adeverinta eliberata de entitatea care a achizitionat produsul/produsele va fi emisa conform modelului din Anexa nr.9 la Ghidul solicitantului, in caz contrar proiectul va fi declarat neconform. In cazul in care documentele care fac dovada comercializarii unei parti din productie nu sunt depuse la dosarul Cererii de finantare asa cum se precizeaza mai sus, proiectul este declarat neconform. b) Cantitatile valorificate de persoanele fizice autorizate conform OUG 44/2008 sunt cantitatile comercializate, dupa caz, din factura fiscala/chitante/borderou de achizitii. ATENTIE! Aceste documente pot fi eliberate in numele solicitantului sau al unui membru al familiei pentru persoanele fizice iar pentru persoanele autorizate in numele formei autorizate a solicitantului (PFA, II, IF). Documentele luate in considerare pentru demonstrarea comercializarii unei parti din productie, sunt cele emise in perioada 01.07.2011 – 14.05.2012, cu exceptia adeverintei si a declaratiei pe propria raspundere de comercializare a unei parti din productie care poate fi eliberata/completata pana la data depunerii proiectului, iar cantitatile inscrise in aceste documente trebuie sa fie corelate cu cele din Planul de afaceri in anul 0. 5. Document care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa ca membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, in domeniul proiectului emis de catre: - grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare (adeverinta semnata si stampilata de grupul de producatori);


- grupuri si organizatii de producatori in sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe;(adeverinta semnata si stampilata de grupul de producatori); - cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004 a cooperatiei agricole, cu modificarile si completarile ulterioare; (adeverinta eliberata de cooperativa agricola insotita de copia dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul); - organizatii de imbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a imbunatatirilor funciare, cu modificarile si completarile ulterioare. (adeverinta semnata si stampilata de organizatia de imbunatatiri funciare); - asociatii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; (adeverinta eliberata de asociatie insotita de copia dupa Hotatarea Judecatoreasca pentru forma asociativa); 6. Adeverinta emisa de APIA, din care rezulta faptul ca solicitantul masurii 141 beneficiaza de Pachetul de agro-mediu, finantat in cadrul masurii 214 „Plati de agro- mediu” (Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie „Solicitantul acceseaza Masura 214 „Plati de Agro - mediu” din cadrul PNDR”) ATENTIE! Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, Adeverinta emisa de APIA trebuie sa fie in numele solicitantului. 7. Copia actului de identitate al solicitantului si/sau al altui membru al familiei pe numele caruia sunt emise documente atasate Cererii de finantare. Copia certificatului de casatorie in cazul in care actele de proprietate/folosinta sunt emise pe numele sotului/sotiei solicitantului. 8. Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul sau un membru al exploatatiei agricole nu a mai depus un proiect cu aceeasi crestere a dimensiunii economice pe masura 112. 9. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind formarea profesionala, prin care acesta se obliga sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica, etc. 10. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine in proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, familii de albine, etc, in afara celor declarate in Planul de afaceri, si nu a mai depus alta solicitare pentru obtinerea sprijinului in cadrul masurii 141. Cerinte minime de conformitate si eligibilitate:


Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri: productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%; si dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 “Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. Punctaj si criterii de selectie Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

Punctaj GAL Tara Vrancei

Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare:

Maxim 5

Nr. Crt

grupuri de producatori

5

grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume

5

cooperative agricole

3

organizaţii de îmbunătăţiri funciare

3

2

Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR

10

3

Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată

20

4

Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului (sa apartina tinerilor fermieri)

50

1


5

Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare:

Maxim 5

a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare: protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord. MM/MADR nr. 1552/ 743/ 2008. Întreaga exploatație trebuie să se regasească în localitățile din Anexa nr. 12.

3

indeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolite); b. alt tip de investiţie - solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, altele decât cele pentru adaptarea la standardele comunitare.

5

c. investiții realizate din fonduri proprii - solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri – Secțiunea A - investiţii propuse a se realiza, din fonduri proprii, de minimum 4.500 lei, până la sfârșitul anului 3.

3

6

Proiectul sa includa actiuni de protectie a mediului

10 TOTAL

100

Finantare: -Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL TARA VRANCEI este de 30.000 euro. Intesitatea ajutorului este de 100% si suma maxima nerambursabila este de 7.500 euro pentru un proiect. Pentru mai multe informatii detaliate va rugam sa ne contactati la galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0730.162.766, 0767.768.010 sau vizitati www.tara-vrancei.ro .


Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar - ANEXA A.41 Solicitantii vor depune odata cu Cererea de Finantare si Declaratia - ANEXA A.41 Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.

ANEXA – A.41

Declaratie Subsemnatul/a..................................., domiciliat/a in localitatea.............................., str.........................................., nr. . .., bl. ..., ap...., et..., sc..., judetul ................................, codul postal, posesoare a actului de identitate ....... seria ......, nr. ............, codul numeric personal ………………………………………………………. .........................., in calitate de solicitant al finantarii Asociatia Grupul de Actiune Local Tara Vrancei, pentru proiectul cu titlul ……………………………… ………………………………………………………………ma angajez: - Ca dupa ce proiectul depus de mine va fi selectat, si voi semna contractul de finantare cu APDRP, sa raportez catre Asociatia Grupul de Actiune Local Tara Vrancei, toate platile aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP catre mine, in calitate de beneficiar al proiectului; - Sa realizez aceasta raportare, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la confirmarea platii si in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. - Imi asum faptul ca in situatia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, ca persoana semnatara sunt pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data:……………………. Semnatura: ………………

Stampila (daca e cazul)

GAL Tara Vrancei - Apel lansare sesiune proiecte112 si 141 final reviz  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you