Page 1

นิทานอาเซียน ประเทศไทย เรื่อง ตำานานขนมครก ไอ้กะทิ หนุ่มน้อยแห่งดงมะพร้าวเตี้ย แอบมีความรักกับ หนูแป้ ง สาวสวยประจำาหมู่บา้ นซึ่ งเป็ นลูกสาวคนเดียวของผูใ้ หญ่ บ้าน ทั้งคู่เจอกันวันลอยกระทง และสัญญากันต่อหน้าพระจันทร์ ไม่วา่ ข้างหน้าแม้จะมีอุปสรรคขวางกั้นเพียงใด ทั้งคู่กจ็ ะ ขอยึดมัน่ ความรักแท้ที่มีต่อกันชัว่ ฟ้ าดินสลาย ไอ้กะทิกม้ หน้าก้มตาเก็บหอมรอมริ บหาเงินเพื่อมาสู่ ขอลูกสาวจากผูใ้ หญ่บา้ น แต่กลับถูกปฏิเสธแถมยังโดนผูใ้ หญ่ส่ง ชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธครบมือมาลอบทำาร้าย แต่ไอ้กะทิกไ็ ม่วา่ กระไร มันพาร่ างอันสะบักสะบอมกลับไปบ้าน นอนหยอด ำ าวต้มซะหลายวัน แต่ใจยังตั้งมัน่ ว่า วันหน้าจะมาสู่ ขอหนูแป้ งใหม่จนกว่าผูใ้ หญ่จะใจอ่อน น้าข้ แต่แล้วความฝันของไอ้กะทิ ก็พงั พินาศเมื่อผูใ้ หญ่ยกหนูแป้ งลูกสาวคนสวยให้แต่งงานกับปลัดหนุ่มจากบางกอก ไอ้ กะทิรู้ข่าวจึงรี บกระเสื อกกระสนหมายจะมายับยั้งการแต่งงานครั้งนี้ ซึ่ งผูใ้ หญ่บา้ นก็วางแผนป้ องกันไว้แล้ว โดยขุดหลุม พรางดักรอไว้ แต่แม่แป้ งแอบได้ยนิ แผนร้ายเสี ยก่อน จึงลอบหนีออกมาหมายจะห้ามหนุ่มคนรักไม่ให้ตกหลุมพราง คืนนั้นเป็ นคืนเดือนแรม หนูแป้ งวิ่งฝ่ าความมืดออกมาเพื่อดักหน้าไอ้กะทิ ไอ้กะทิเห็นหนูแป้ งวิ่งมาก็ดีใจทั้งคู่รีบวิ่ง เข้าหากัน ฉับพลัน!!…ร่ างของหนูแป้ งก็ร่วงหล่นลงไปในหลุมพรางของผูใ้ หญ่ฯ ผูเ้ ป็ นพ่อ ต่อหน้าต่อตาไอ้กะทิ อาราม ตกใจนายกะทิกร็ ี บกระโดดตามลงไปเพื่อช่วยเหลือหนูแป้ ง อารามดีใจสมุนชายฉกรรจ์ของผูใ้ หญ่บา้ นซึ่ งแอบซุ่มอยู่ ก็รีบ เข้ามาโกยดินฝังกลบหลุมที่ท้ งั คู่หล่นลงไป เพราะคิดว่าในหลุมมีเพียงไอ้กะทิผเู้ ดียว รุ่ งเช้าผูใ้ หญ่บา้ นสั่งให้ขดุ หลุมเพื่อดูผลงาน แทบไม่เชื่อสายตาเบื้องล่างปรากฏร่ างของ ไอ้กะทิประคองกอดทับร่ างหนู ำ ผูใ้ หญ่บา้ นรำาพึงต่อหน้าศพของ แป้ งลูกสาวของตน ทั้งสองนอนตายคู่กนั อย่างมีความสุ ข เมื่อรอยยิม้ ถูกเปลี่ยนเป็ นน้าตา ลูกสาวว่า.. "พ่อไม่น่าคิดทำาลายความรักของลูกเลย” ตั้งแต่น้ นั มาอนุสรณ์แห่งความรักที่กระทำาสื บทอดกันมาจนเป็ นประเพณี ทุกแรม ๖ ค่าำ เดือน ๖ ชาวบ้านที่ศรัทธาใน ความรักของไอ้กะทิ กับ แม่แป้ ง ก็จะตื่นตั้งแต่เช้ามืด เข้าครัวเพื่อทำาขนมที่หอมหวานปรุ งจากแป้ ง และกะทิ บรรจงหยอดลง ำ าซ้อนกันเป็ นสัญลักษณ์วา่ "จะได้อยูร่ ่ วมกันตลอดไป” ขนมนี้จึงถูก หลุม พอสุ กได้ที่กแ็ คะจากหลุม แล้วนำามาวางคว่าหน้ เรี ยกขานกันในนาม "ขนมแห่งความรัก” หรื อ ขนม คน-รัก-กัน ต่อมาถูกเรี ยกย่อ ๆ ว่า "ขนม ค-ร-ก” นัน่ เอง

นิทานอาเซียน ประเทศไทย  

หนังสือเรื่องนี้ ทำให้เด็กๆๆๆดู