Page 1

Post Today Circulation: 220,000 Ad Rate: 1,500

Section: วิเคราะห์/วิเคราะห์การเมือง วันที่: พุธ 19 พฤษภาคม 2553 ปีที่: 8 ฉบับที่: 2659 หน้า: 4(ล่าง) Col.Inch: 75 Ad Value: 112,500 PRValue (x3): 337,500 หัวข้อข่าว: ทิศบ้านทางเมือง: โรดแมปประเทศไทยกับรัฐสวัสดิการ

รหัสข่าว: C-100519006108

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2


Post Today Circulation: 220,000 Ad Rate: 1,500

Section: วิเคราะห์/วิเคราะห์การเมือง วันที่: พุธ 19 พฤษภาคม 2553 ปีที่: 8 ฉบับที่: 2659 หน้า: 4(ล่าง) Col.Inch: 75 Ad Value: 112,500 PRValue (x3): 337,500 หัวข้อข่าว: ทิศบ้านทางเมือง: โรดแมปประเทศไทยกับรัฐสวัสดิการ

รหัสข่าว: C-100519006108

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

road map  

โรดแมปประเทศไทย