Page 1

Post Today Circulation: 320,000 Ad Rate: 1,500

Section: วิเคราะห์/วิเคราะห์เศรษฐกิจ วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2554 ปีที่: 9 ฉบับที่: 3051 หน้า: A1(ล่างขวา), 4 Col.Inch: 58.23 Ad Value: 87,345 PRValue (x3): 262,035 คอลัมน์: ทิศบ้านทางเมือง: การใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

รหัสข่าว: C-110615006153

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2


Post Today Circulation: 320,000 Ad Rate: 1,500

Section: วิเคราะห์/วิเคราะห์เศรษฐกิจ วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2554 ปีที่: 9 ฉบับที่: 3051 หน้า: A1(ล่างขวา), 4 Col.Inch: 58.23 Ad Value: 87,345 PRValue (x3): 262,035 คอลัมน์: ทิศบ้านทางเมือง: การใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

รหัสข่าว: C-110615006153

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

การใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ  

การใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

Advertisement