Page 1

วงสนทนาโต๊ะกลม: ประวัติศาสตร์ Pat(t)ani ร่วมจัดโดย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ------------------------------------------------------ความสาคัญของปัญหา: ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีที่มาทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เนื่องจากแต่เดิม ปาตานีเคยเป็นรัฐ อิสระมาก่อน และมีประวัติศาสตร์ ของตนเองมาอย่ า งยาวนาน ประชากรส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม และมี วั ฒ นธรรม ภาษาที่แตกต่างกับรัฐสยาม จนกระทั่งรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ปาตานีได้ถูกผนวกเข้าเป็นมณฑลหนึ่งของรัฐ สยาม ซึ่ง ทําให้รัฐปาตานีเดิมได้สิ้นสุดอิสรภาพลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประวัติศาสตร์ดังกล่าวถูกส่งต่อให้ รุ่นต่อรุ่นโดยผ่านพงศาวดารปาตานี และสิ่งนี้เองที่เป็นจุดร่วมทางประวัตศาสตร์ที่คนปาตานียึดถือ สืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่มิได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นดังกล่าว หรือรับรู้เพียงแค่ประวัติศาสตร์กระแสหลักเพี ยงด้านเดียว ไม่เพียงแต่หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติ ภาระหน้าที่ในพื้นที่เท่านั้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ท้องถิ่น คนไทยโดยทั่วไปก็ยังมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ปาตานีที่เป็นทัศนะด้านเดียวของรัฐ สยาม ความขัดแย้งในความรู้พื้นฐานดังกล่าวมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สื่อมวลชน และกลุ่มคนนอกสามจังหวัดภาคใต้ ที่ทําให้การแก้ไขปัญหาและเสนอนโยบายใหม่ๆที่ตรงกับ ปัญหาเหล่านั้นไม่อาจทําได้ ดังนั้น โครงการสนทนาโต๊ะกลมเรื่อง “ประวัติศาสตร์ Pat(t)ani” ได้เล็งเห็นถึง ความสํ าคั ญ ของการทํ าความเข้ าใจบริ บททางประวัติ ศ าสตร์ป าตานีกั บ สยามร่ วมกั นระหว่ าง ปัญญาชน นักประวัติศาสตร์ และผู้รู้ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคนนอกพื้นที่ ๓ จังหวัดฯ ทั้งนี้เพื่อหวังจะสร้างความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน อันจะเป็นรากฐาน สําคัญยิ่งต่อการแสวงหาทางออกต่อปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป รูปแบบการดาเนินงาน: ประชุมสนทนาโต๊ะกลม ๑ วัน สถานที่:

ห้องประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม:

ประมาณ ๓๐ คน (เป็นการประชุมสนทนาวงปิด)


กาหนดการ สนทนาโต๊ะกลม: ประวัติศาสตร์ Pat(t)ani วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ -----------------------------------------------๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดการพูดคุย โดยผู้แทนองค์กรร่วมจัด ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. กล่าวแนะนําตัว ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เปิดประเด็น “ประวัติศาสตร์ Pat(t)ani จากต่างมุมมอง”  มุมมองของรัฐสยาม  มุมมองของชาวปาตานี  มุมมองอืน ่ ๆ ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ/ อ.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พูดคุยแลกเปลี่ยน “ประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้งกัน จะนาไปสู่การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติได้อย่างไร?” ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ/ อ.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง 

หมายเหตุ: กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ๒

pattani  

วงสนทนาโต๊ะกลม: ประวัติศาสตร์ Pat(t)ani