Page 1

เวทีท้องถิ่นไทย ประจาปี 2555: ท้องถิ่นไทย Out of the Box ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความสาคัญมากขึ้นทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกสาคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่ รากฐาน และนับตั้งแต่ก ระแสของการกระจายอานาจสู่ท้อ งถิ่นในช่วงพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ ตามการทางานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ อาทิ เช่น ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้ออานวย ข้อจากัดของงบประมาณ ปัญหาเรื้อรังที่หาทางออกไม่ได้ อาทิ ขยะ นา เสีย ความรกรุงรังของบ้านเมือง นอกจากนั้นด้วยบริบทใหม่ของประเทศและสถานการณ์โลกได้ กลายเป็นภาวะคุกคามและความท้าทายใหม่ของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมือ ง ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อ ประชาชนทั้ง โดยตรงและอ้อม จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรู้เท่าทัน สถานการณ์ ดาเนินงานเชิงรุก เตรียมการรองรับเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบเชิง ลบให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสแก่ท้องถิ่นและประชาชนในอนาคตด้วย ภายใต้บริบทเหล่านี้ ผู้นาและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องพัฒนา กระบวนทัศน์ใหม่ในการทางาน จากทัศนคติแบบราชการ ประเภททาไปวันๆแบบเดิมๆ และ เหมือนๆกัน มาสู่ทัศนคติการทางานที่เชื่อมั่นว่าท้องถิ่นทาได้ ก้าวข้ามพันธนาการของความเป็น ระบบราชการหรือวิถีเดิมที่แก้ปัญหาไม่ได้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งที่ การพั ฒนาท้ อ งถิ่ น และประโยชนสุ ข ของประชาชนในระยะยาว ทั ศ นคติ แบบนี้ จะปลุ ก เร้ า ให้ ผู้บริหารและบุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพลังเชิงสร้างสรรค์ในการทางานมากขึน้ และ จะก่อให้เกิดการพลังทวีคูณ (synergy) ในท้องถิ่น

โครงการงานเวทีท้องถิ่นไทย 2555- Thai Local Forum 2012

1


สถาบันพระปกเกล้า ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจาปี 2555 ขึ้นในลักษณะตลาดความรู้เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึง ความท้าทายใหม่ในอนาคต และพัฒนาความคิดและการทางานนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการทางานนอกกรอบอย่าง สร้างสรรค์ในการบริหารท้องถิ่น 2. เพื่อ ให้ ผู้เข้ าร่ วมสั มมนามี ก ารเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสถานการณ์ ในอนาคตที่ มีผ ลกระทบต่ อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนและสามารถเตรียมการรองรับความท้าทาย ใหม่ๆ 3. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดย มุ่งเน้นให้มีการนาตัวแบบที่ดีไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ อย่างเหมาะสม 4. เพื่อให้มีการนาเสนอผลงานอันเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจในการทางาน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ ขอบเขต เวทีท้องถิ่นไทยมีขอบเขตเนื้อหาสาระดังนี้ 1. ประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ หรือ สถานการณ์ใหม่ที่เรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ความสนใจ หรือเตรียมการรองรับ อาทิ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ประเด็นภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน โลกของเทคโนโลยี และ ประเด็นสังคมผู้สูงอายุ 2. ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเก่าๆของท้องถิ่นที่ชวนให้คิดเกี่ยวกับทางออกใหม่ๆ อาทิ เช่น การจัดการขยะ การดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ประเด็นเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่นโดยประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ๆจาก ต่างประเทศหรือ ประสบการณ์การบริหารของภาครัฐและภาคเอกชน

โครงการงานเวทีท้องถิ่นไทย 2555- Thai Local Forum 2012

2


กิจกรรม กิจกรรมในเวทีท้องถิ่นไทย ประจาปี 2555: ท้องถิ่นไทย Out of the Box ประกอบไปด้วย 1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ จานวน 2 ครั้ง วันละ 1 ครั้ง เวลา 09.15-10.30 น.  วัน แรก เป็ น การแสดงปาฐกถาของผู้ ที่ มี บ ทบาทหรื อ ประสบการณ์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย เพื่อให้ แนวคิดที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่บุคลากรในแวดวงการทางานส่วน ท้องถิ่นควรรู้  วั น ที่ ส อง เป็ น การแสดงปาฐกถาโดยผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ มี ค วาม เชี่ยวชาญ ในการให้ทัศนะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อ เป็นการจุดประกายแนวทางการดาเนินงานใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป จากกรอบความคิดเดิม 2. การสัมมนากลุ่มย่อย จานวน 28 ประเด็น/ห้องย่อย โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงๆ ละ 7 ประเด็น/ห้อง ย่อย ซึ่งจะใช้เวลาในแต่ละประเด็น/ห้องย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 11.00-13.00 น. และ 14.00-16.00 น. ของแต่ละวัน  การสั ม มนาห้ อ งย่ อ ยเป็ น การน าเสนอบทเรี ย น ประสบการณ์ และ ความรู้ใหม่ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา การจัดบริการสาธารณะ และนวัตกรรมทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น โดย แบ่งกลุ่มองค์ความรู้เป็น 5 กลุ่มสาคัญ ได้แก่ o ความท้าทายใหม่ในบริบทงานท้องถิ่น (New Challenges) o นวัตกรรมการบริหารจัดการท้องถิ่น (Innovative Local Management)

โครงการงานเวทีท้องถิ่นไทย 2555- Thai Local Forum 2012

3


o ทางออกใหม่สาหรับการแก้ปัญหาเก่า (New Creative Solutions for Old Problems) o ประสบการณ์ทางการบริหารและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practices) o กฎหมายและการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Rule & Regulation of local government)  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเข้าห้องย่อยได้ตามความสนใจ 3. เอกสารประกอบการสัมมนา  PowerPointและบทความประกอบการสัมมนาห้องย่อย  รหัสลับการบริหารท้องถิ่นสไตล์OUT Of the BOX (รวบรวมข้อคิด จากนักบริหารท้องถิ่น รวมทั้งตัวอย่างจากในและต่างประเทศ) 4. การแสดงนิทรรศการ และเวทีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการ  Poster ผลงานและข้อคิดจากผู้นาท้องถิ่นสไตล์ OUT of the BOX  จานวน 35 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ ท้อ งถิ่ น รวมถึ งองค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่มีค วามเป็น เลิศ ได้รั บ รางวัลพระปกเกล้าจากสถาบันพระปกเกล้า  เน้นการแสดงผลงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจาเป็น สาหรับการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เวทีกิจกรรม  เป็นเวทีกิจกรรมบริเวณงานนิทรรศการ ที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป ด้วยการแสดงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลุ่มเยาวชน ที่มี ความโดดเด่ น สะท้ อ นขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ดี ง าม หรื อ มุ่ ง แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมาของท้องถิ่น

โครงการงานเวทีท้องถิ่นไทย 2555- Thai Local Forum 2012

4


5. การประกวดหนังสั้น ประกวดหนังสั้นในประเด็น “ท้องถิ่นไทยยุคใหม่ Out of the box” โดยจะ ด าเนิ น การประกวด เพื่ อ ค้ น หาหนั ง สั้ น ยอดเยี่ ย มที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนามาจัดฉายในงานเวทีท้องถิ่นไทยเป็นรอบๆ บริเวณงานนิทรรศการ วัน และเวลา ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานร่วมจัด 1. สถาบันพระปกเกล้า 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3. สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 5. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 6. สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย

โครงการงานเวทีท้องถิ่นไทย 2555- Thai Local Forum 2012

5


ค่าลงทะเบียน o คนละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก (สามารถเบิกจ่ายได้) o รั บ ช าระค่ า ลงทะเบี ย น โดยการโอนเงิ น ณ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ หรื อ ธนาคารกรุงไทย ตามแบบฟอร์มการโอนเงินที่แนบมา จากนั้น ส่ง แบบตอบรับการ เข้าร่วมงาน + แบบฟอร์มการชาระเงิน (ส่วนของผู้เข้าร่วมงาน) + สาเนา Pay Slip การโอนเงินผ่านธนาคาร มายัง ฝ่ายการเงิน สถาบันพระปกเกล้า ทางโทรสาร 02-143-8175 เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และติดต่อรับใบเสร็จฯ ที่หน้างาน ณ

จุดลงทะเบียน หมายเหตุ:

กรุณาชาระค่าลงทะเบียน และตอบรับเข้าร่วมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555

จานวนผู้เข้าร่วมงาน 1,000-1,200 คน

โครงการงานเวทีท้องถิ่นไทย 2555- Thai Local Forum 2012

6

ouof the box  

เวทีท้องถิ่น 55

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you