Page 1

คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

รายชื่อน้องที่ยนื ยันเข้าร่วมค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 7 หมายเหตุ (โปรดอ่าน!!) 1.โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากมีข้อผิดพลาดสามารถแจ้งได้ตามช่องทางต่างๆนะครับ 2.ในกรณีที่นอ้ งโอนเงินและแจ้งผลการโอนเงินแล้ว แต่ไม่มรี ายชื่อข้างล่างนี้ ให้ติดต่อแจ้งพี่ๆอีกครั้ง (ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นนี้ ะครับ) 3.รายละเอียดต่างๆเช่น สิ่งทีต่ ้องเตรียม ตารางกิจกรรม และ การเดินทาง จะอยูห่ น้าที่ 8-12 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 18 20 21 22 23 24 25 26

คา นาหน้า

น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. นาย นาย น.ส. นาย นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส.

ชื่อ กนกพร กนกวรรณ กนกอร กมลชนก กมลณัฐ กรชนก กรองแก๎ว กฤตเมช กฤติยา กฤษกร กฤษฏา กัญญ๑ณรัท กันย๑ กิตติกานต๑ กิติยา ชนิดา คณนาถ คณิสสร คัคนานต๑ จรรญมณฑน๑ จันทร๑สุดา จิตติ

นามสกุล จําปามูล นุํนสุวรรณ โทจันทร๑ จิวัจฉรานุกูล มาคะวงศ๑ พูลสังขะวโร พลบุบผา ตั้งประทีบ สินเนียม ศิริสุวรรณ กิละกุลดิลก ศรีฟ้า อัครโพธิวงศ๑ ลิ้มชูวงศ๑ ล้ําเมธี จันทร๑คลองใหมํ พรหมปั้น เชยชม วะรงค๑ มณีรัตนโสภณ ทัพนิล หิรัญภูมิ

ชื่อเล่น แพร น้ําฝน ก๎อย จูน อาร๑ม การ๑ตูน โบว๑ เมฆ เนียร๑ เจ ไนท๑ ป่าน กันย๑ มาฆะ เต๎าสํวน หมิว แป้ง ปีโป้ นุํมนิ่ม โมนา หลิน ยิน -1-

โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เบ็ญจะมะมหาราช สตรีวิทยา 2 มัธยมวัดใหมํกรงทอง สตรีวัดอัปสรสวรรค๑ คณะราษฏร๑บํารุงปทุมธานี สตรีนครสวรรค๑ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑

จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย เชียงราย บดินทรเดชา (สิงห๑ สิงหเสนี) สตรีศรีนําน มหิดลวิทยานุสรณ๑ ศรียาภัย นาคประสิทธิ์ อุดมดรุณี บดินทรเดชา (สิงห๑ สิงหเสนี) 2 เบ็ญจะมะมหาราช เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรื สตรีนครสวรรค๑ ศึกษานารี

size เสื้อ

M M L L L XL L L M XL XL S XL L M S S M L L S S


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

No. 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 56 57 58 59 60 61 62 64

คา นาหน้า

นาย น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส. นาย นาย นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย นาย นาย น.ส.

ชื่อ จิรสิทธิ์ จุฑาณี ฉัตรชัย ฉัตรทิพย๑ ชญานิศ ชนนิกานต๑ ชนากานต๑ ชมัยพร ชยานันท๑ ชลลดา ชลิดา ชลิตา ชวัลนาถ ชาลิสา ชิดชนก ชุติกาญจน๑ เชาวนี โชติวัฒน๑ ฐนันทิพย๑ ณภัทร ณรงค๑ศักดิ์ ณฤชา ธนวัฒน๑ ณัฐกานต๑ ณัฐณิชา ณัฐธีตา ณัฐนภา ณัฐนิชา ณัฐพงศ๑ ณัฐพงศ๑ ณัฐพงษ๑ ณัฐมน

นามสกุล ศิริโชติรัตน๑ พรมจันทร๑ ดาวเรือง สุนย๑ตะคุ จงพัฒนพงศ๑ หลังสันเทียะ โภชฌงค๑ ศรีสวัสดิ์ สายพานทอง หวังสมนึก จันทร๑เส็ง พฤกษาอารักษ๑ นาครักษ๑ อํอนลมูล พิชญ๑เสถียร จิรกิจวิบูลย๑ จันทร๑ทอง จันทรเกษม ศิริไชยา สารสุวรรณ บุญชู สินยบุตร วรสาร บุรณะพงษ๑ พูนผล ไชยจินดา ใจซื่อ เวียงแจ จันทานานนท๑ คํายอด แก๎วน๎อย วชิรพรพงศา

ชื่อเล่น เพชร โบ ปลั๊ก จี้ กุ๏กกี้ ออม ป๊อป มายล๑ อ้ํา ส๎ม นุ๏ก บิว ไอติม มิลค๑ ใหมํ หญิง มําเหมี่ยว มอส ดรีม วาเลนท๑ แมน มิกซ๑ โก๎ นัท มุก ฟิล๑ม แอม มะเหมี่ยว

ท็อป ป็อป นิว ไนซ๑ -2-

โรงเรียน เซนต๑ดอมินิก สตรีวิทยา 2 จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย อยุธยาวิทยาลัย ดรุณสิกขาลัย อุดมดรุณี พุทธิรังสีพิบูล สุราษฏร๑พิทยา สายปัญญา รังสิต เซนต๑โยเซฟทิพวัล อุตรดิตถ๑ สตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เซนต๑โยเซฟทิพวัล ชลกันยานุกูล อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สตรีวิทยา ประจวบวิทยาลัย จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย เพชรบุรี สตรีวิทยา ปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย ศรีคุณวิทยบัลลังก๑ ธัญบุรี จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย สตูล วัดทรงธรรม สตรีนนทบุรี ปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย สามพรานวิทยา ชลประทานวิทยา บดินทรเดชา (สิงห๑ สิงหเสนี) ศรีวิชยั วิทยา จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย เชียงราย สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

size เสื้อ

M S L M M M M S L M L M S S XL S M M M S M L M L M S M S L XL XL M


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

No. 65 66 67 68 69 70 71 74 76 77 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 93 95 96 98 100 101 102 103 104 105 106 107

คา นาหน้า

นาย นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย นาย นาย นาย นาย น.ส. น.ส. น.ส. นาย นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส.

ชื่อ ณัฐวัตร ณัฐสรณ๑ ณิชา ณิชาภัทร ณีรนุช ดนยพร ดารารัตน๑ ต๎นตวัน ทศพล ทัชธร ธนดล ธนบดี ธนพร ธนพร ธนวดี ธนาวิทย๑ ธภัทร ธมลวรรณ ธมลวรรณ ธวชินี ธัญวรัตม๑ นนทนัน นพวรรณ นัฏช๑นนท๑ นันทวัฒน๑ นานาพร นามทิพย๑ นิภักสร นิศารัตน๑ นิษฐา บังพึ่งพร บุษบารัตน๑

นามสกุล ชื่อเล่น วิมาลา บิว เกตุประภากร นัท ดีแจ๎ง แจม จารุจรูญศรี ส๎มโอ หวังรุํงโรจน๑ มายด๑ นครเกตุ เมย๑เดย๑ พานาดา อ๎อม ศรีจันทร๑ทอง ต๎น เพ็งแก๎ว ปิ๊ก แก๎วนุกูล เต๐า ชาญสวัสดิ์ สมุดโน๏ต ณ สุรินทร๑ บุช เจริญสุข ลูกไม๎ ลิมปะพันธุ๑ เต็นท๑ มหัธนันท๑ เน็ต แสงกิติพรสกุล ปุ๊ปปัป๊ แก๎วมณี เจมส๑ รอตเสวก เพชร อุดมกิจปัญญา เบสท๑ ฝนทั่ง เมย๑ จาตุรพจน๑ มายด๑ วิเชียรสาร นิว นิลฤทธิ์ ออย จาดวิจติ ร พลอย วิจิตรวงศ๑กร มาร๑ค วงศ๑วัฒนากูล หนิง คงประเสริฐ นาม ทองอิ่น บี๋ แสงสวํางเสรีกุล แนน อรุณสินประเสริฐ บี โคตรมิตร อัน กล๎าหาญ อ๎อ -3-

โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย Mount Albert Grammar School สตรีนนทบุรี เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรื ศรีบุณยานนท๑ ระยองวิทยาคมปากน้ํา จอมสุรางค๑อุปถุมภ๑ ประเทืองทิพย๑วิทยา เทพมิตรศึกษา นางรอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย อุดรพัฒนาการ อุดมดรุณี ศึกษานารี จันทร๑ประดิษฐารามวิทยาคม จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย ตรัง ปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย ศึกษานารี เบ็ญจะมะมหาราช พระหฤทัย ตากพิทยาคม วัดทรงธรรม วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ๑ฯ วัดสุทธิวราราม ศึกษานารี นาคประสิทธิ์ นารีรัตน๑จังหวัดแพรํ ประจวบวิทยาลัย รัตนโกสินทร๑สมโภชบวรนิเวศศาลายา

จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย

size เสื้อ

L L M L M S L M L L XL M L M M L M M L L M M M M M M S M M M S M


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

No. 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 125 127 128 129 130 133 134 135 136 138 139 140 142 144 145 146 147 148

คา นาหน้า

น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส.

ชื่อ เบญจพร ปฐวีวรรณ ปณิฏฐา ปณิธาน ปดิวรดา ปทิตตา ปธาวิน ปภาวรา ปภาวรินทร๑ ประธานพร ประภาพร ปรัศนี ปรางค๑ทอง ปริทัศน๑ ปัญจพล ปารวัณ ปาลิกา ปิ่นชนก ปิยพร ผกาพันธ๑ พงศ๑สกุล พนิดา พนินทร พรพรรณ พรพรหม พรรณธร พวยรัตน๑ พัชรี พัฒน๑นรี พัทธดนย๑ พัทธมน พัสวี

นามสกุล ลีลาอริยะ มั่นศรี เชฏฐวาณิชย๑ โพธิพันธ๑ มีแสง สุธีจารุวฒ ั น วงศ๑หนองเตย อาชีววณิช รวยสูงเนิน ราวุธกุล สอดสํอง เลิศวงษ๑วิภูษณะ สะแกทอง พัฒนาวาท มธุรธารากุล รามนันทน๑ มโนภาสกร มาตย๑เชียงไชย สิรินันทพงศ๑ ทองประเสริฐ แจํมหอม สังข๑รัมย๑ คงพินิจ เฉิดฉาย หลงรักษ๑ ฐิตญาณพงศ๑ รัตนะ พลเสน ผํองภักตร๑ ทองคําขาว ปงกองแก๎ว อรุณพัฒนชัย

ชื่อเล่น เบญ ป๊อป ปอ ทาน ดิว ปุ่น มอส โชติ มีน มะปราง พลอย เจน น้ําผึ้ง ไอซ๑ แจ๏ก แวว แมงปอ มะมีน แนน แนน วินนี่ กระแต กิ๊กส๑ แก๎ว หยก หยก ลี่ น้ํา ลูกตาล แอ็ค ปาย โบว๑ -4-

โรงเรียน สตรีภูเก็ต ชลกันยานุกูล คณะราษฏร๑บํารุงปทุมธานี เตรียมวิศวกรรมศาสตร๑ (มจพ.) เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สตรีวิทยา ดีบุกพังงาวิทยายน คณะราษฏร๑บํารุงปทุมธานี มารียว๑ ิทยา ชลราษฏรอํารุง สตรีอํางทอง อยุธยาวิทยาลัย วัดทรงธรรม รัตนราษฏร๑บํารุง อยุธยาวิทยาลัย ชลประทานวิทยา เซนต๑โยเซฟทิพวัล สตรีศึกษาร๎อยเอ็ด ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ๑ฯ พระหฤทัยคอนแวนต๑ ทวีธาภิเศก สุรนารีวิทยา พิบูลวิทยาลัย สตรีนครสวรรค๑ บดินทรเดชา (สิงห๑ สิงหเสนี) 4 เซนต๑โยเซฟทิพวัล สตรีวัดระฆัง ดอนเมืองจาตุรจินดา หอวัง ปากชํอง ปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย อัสสัมชัญศึกษา

size เสื้อ

XL M M XL M S L M M M M M M M L M M M M L L L M M M L L M M L S S


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

No. 149 150 151 152 153 154 155 157 158 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

คา นาหน้า

น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย นาย นาย น.ส. นาย นาย น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. นาย นาย น.ส. นาย น.ส. น.ส.

ชื่อ พิชญ๑สินี พิชญาภัค พิชามญช๑ พิมผกา พิสิษฐ๑ พีตรญาณี พีรศิลป์ เพชรรัตน๑ ไพลูกานต๑ ภคกุล ภัทรกร ภันทิดา ภานุเดช ภาณุพงศ๑ ภาณุวัฒน๑ ภาวินี ภูเบศ มนัสวี มาริศา ยุวดี รณภัทร รวิสรา รวีกานต๑ รักษิณา วชิระ วรดา วรเมธ วรเมธ วรรณวิศา วรวุฒิ วรัญญา วรัญญา

นามสกุล เฟื่องจิตต๑ แสงมุกดา กิจเจริญ อรรคไกรสีห๑ นิรันดร๑ชัยดุล ชินสุขใจประเสริฐ

เจริญยืนยาว ขัติชงโรจน๑ คงกิจไพศาล วิไลประสิทธิ์พร สุขสงวน รามนันทน๑ สารพัฒน๑ ตุ๎มมี เลํงระบํา กรดหนู เลิศพรเจริญ ตรีรัชตพงษ๑ เยาวภาว๑ เชาว๑วจิ ักษณ๑ ศรีศุภวาณิช พุทธา แจ๎งตระกูล ศักดิ์จิรพาพงษ๑ จิตราคนี สุวรรณวัฒนะ ชัยอาชาวงษ๑ โพธิ์ขํา แซํเตียว บุญชื่น ชูพรรคเจริญ หวังคุณธรรม

ชื่อเล่น โรงเรียน จูน สตรีนครสวรรค๑ จอย จันทร๑ประดิษฐารามคม พีช ยอแซฟอุปถัมภ๑ จิน สระบุรวี ิทยาคม บิ๊ก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เบญญา ปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย โม สายปัญญา รังสิต หนิง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กานต๑ ชลกันยานุกูล มิ้นท๑ ศึกษานารี มุ สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ วาว ชลประทานวิทยา เตย มัธยมวาริชภูมิ โก๎ ทําบํอ อั๋น พิชัยรัตนาคาร ภา ศรียาภัย เบศ เทพศิรินทร๑ เมเจอร๑ ทวีธาภิเศก ครีม พระแมํมารีสาธุประดิษฐ๑ ดรีม ศึกษานารี ปอนด๑ อัสสัมชัญ อีฟ รัตนราษฏร๑บํารุง แอล เซนต๑โยเซฟทิพวัล แอ๏ม มอ.วิทยานุสรณ๑ คอปเตอร๑ เพชรพิทยาคม ออม สตรีวิทยา ปอนด๑ ธัญบุรี ปลื้ม สิริรัตนธร มายด๑ สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ แมน มหิดลวิทยานุสรณ๑ เหมียว อัสสัมชัญ สมุทรปราการ มิว สตรีวิทยา -5-

size เสื้อ

XL S M S M S L S M M L M M XL M S M M M M M S M S M M L XL S M S M


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

No. 185 187 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 202 203 205 206 209 210 211 212 213 214 216 218 219 220 221 222 223 224

คา นาหน้า

น.ส. น.ส. นาย นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส.

ชื่อ วรา วริสรา วัชระ วันชัย วัลย๑ลดา วิฏากร วิภาวรรณ วิรากานต๑ วิศรุต วิสาลินี วุฒิพงษ๑ ศยามล ศรัณย๑รัตน๑ ศศิธร ศศิพิมพ๑ ศิริพร ศุภกานต๑ ศุภารมย๑ สรวิศ สโรชา สโรชา สวรินทร๑ สายฝน สาริณี สิรภพ สุกัญญา สุกัญญา สุจิตรา สุดาธร สุดารัตน๑ สุดาวดี สุพรรษา

นามสกุล วัชรถานนท๑ ทองมีมา ไชยลังการ วุฒิคุณ แสงวิไลสาธร เหลําภา จิตต๑วรวัฒน๑ ชินวรรังสี มงคลศรี ภูํสี อธิมติชยั กุล บุญสม ทองเที่ยว เหมะธุลิน สมปาน บุสุวะ จิรธนาภิรมย๑ ตันติพรสวัสดิ์ กุลวัลลภ ตันตินันท๑ หนองรั้ง แก๎วชาญค๎า พานวงศ๑ เสมอภาค โลํสถาพรพิพิธ ปัญญานนท๑ ท๎าวสอน สุทธิธาทิพย๑ งามวิทย๑โรจน๑ ชั้นรัศมี ผิวขาว แม๎นเหมือน

ชื่อเล่น พีค ไอซ๑ กร มี่ มุก พลอย โบว๑ ฟิล๑ม บอล ดิสก๑ ม๏อค ซินเซีย เน็ท อิ๋ง ทราย อ๎อน แทน เบล บูม ตูน เฟิร๑น คุณนาย แฟน จูน แบงค๑ จุ๏บแจง กัญญา เอิร๑น ไหม ถิงถิง แอ๏ปเปิ้ล แฟง -6-

โรงเรียน สาธิตปทุมวัน ศึกษานารี ศรีวิชยั วิทยา สตรีมารดาพิทักษ๑ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ๑ฯ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ๑ฯ เซนต๑ปอลคอนแวนต๑ บดินทรเดชา (สิงห๑ สิงหเสนี) 2 สตรีวิทยา 2 อัสสัมชัญศรีราชา มารีวิทย๑ พัทยา บดินทรเดชา (สิงห๑ สิงหเสนี) 2 สุคนธีรวิทย๑ เรยีนาเชลีวิทยาลัย รํองคํา เรยีนาเชลีวิทยาลัย ภูเก็ตวิทยาลัย จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อุดมดรุณี สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรื กําแพงเพชรพิทยาคม บูรณะรําลึก เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ชลราษฏรอํารุง ชลกันยานุกูล เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี

สายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภ๑ฯ เตรียมวิศวกรรมศาสตร๑ (มจพ.) สตรีอํางทอง

size เสื้อ

S M M M M M M M L M M S M M S S S S XXL M S M L M L L M L M M S M


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

No. 225 227 228 230 231 234 236 237 242 243 246 247 250 251 252 253 255 256

คา นาหน้า

น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. น.ส. นาย นาย น.ส. นาย นาย น.ส. นาย น.ส. น.ส. น.ส. นาย

ชื่อ สุพิชญา สุรดิษ สุรัญชนา เสาวลักษณ๑ หทัยรัตน๑ อนิส อภิรญา อภิสิทธิ์ อัครวิชญ๑ อัญชลี อัศวิน อาทิตย๑ อารีวรรณ อิฑฒ๑ อิสราภรณ๑ อุทุมพร อุไรวรรณ เอกสรินทร๑

นามสกุล นุํนงาม อุทัยถาวร อุทรา ดํานงค๑ กฤกษ๑กุล สุวิทย๑ เดชชลาลัย พบพานทอง บุญใส ฉายทองคํา ทรงศิริทัตต๑ ศิริสุข ดอกบัว ลี้วรวงศ๑ อิงสถิตธนวันต๑ บุญสอน โสภาค สุวรรณา

ชื่อเล่น แตง แบงค๑ คุ๏กกี๊ โบว๑ เบลล๑ มายด๑ นุ๎ก เก๎ง แจ็ค ข๎าวฟ่าง ยอด แบงค๑ แป้ง คิม ไอซ๑ ส๎ม ทราย อาล๑ม

-7-

โรงเรียน สตรีนครสวรรค๑ บดินทรเดชา (สิงห๑ สิงหเสนี) ปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย สตรีนครสวรรค๑ ศึกษานารี หาดใหญํวิทยาลัยสมบูรณ๑กุลกันยา

นาคประสิทธิ์ ทวีธาภิเศก เบ็ญจะมะมหาราช วชิรปราการวิทยาคม จุฬาภรณ๑ราชวิทยาลัย พิษณุโลก นาคประสิทธิ์ นครนายกวิทยาคม วัชรวิทยา สตรีอํางทอง ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" อรัญประเทศ รัตนราษฏร๑บํารุง

size เสื้อ

S M S S L XL S M L S M XL M L M M L XXL


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

สิ่งของที่ต้องเตรียมมาค่าย 1.ชุดลําลอง 2-3 ชุด กางเกงขายาว อยํางน๎อย 1 ตัว สําหรับการเข๎าLab 2. เครื่องอาบน้ํา สบูํ ยาสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ๎าขนหนู 3. รองเท๎าผ๎าใบ และ รองเท๎าแตะ 4. ยาประจําตัว (ถ๎ามี) 5. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักเรียน ใช๎ยืนยันตัวกํอนเข๎าคํายและในกรณีฉุกเฉิน 6. หลักฐานการโอนเงินเข๎าบัญชี 7. ปากกา / ดินสอ 8. ถุงนอน (ถ๎ามี) หมายเหตุ: 1.น๎องๆควรจัดกระเป๋าคํายไว๎ 1 ใบ/คนนะครับ 2. ไมํควรนําสิ่งของมีคําติดตัวมา หากเกิดการสูญหายทางคํายจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 3. ห๎ามนําเสื้อผ๎าที่มีการแตํงกายในลักษณะที่ลํอแหลม เชํน เสื้อแขนกุด เสื้อกล๎าม เสื้อคอลึก สาย เดี่ยว เกาะอก เสื้อหรือกางเกงรัดรูป กางเกงเลยเขํา กางเกงBoxer เป็นต๎น

ตารางกิจกรรมโครงการค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 วันที่ เวลา กิจกรรม 21 มกราคม 2554 16.30 น. - 17.00 น. ลงทะเบียน ณ ตึกอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร๑ ( ใต๎โถง ชั้น 1 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต 17.00 น. – 17.45 น. กลําวเปิดโครงการคํายวิศวะเหลาดินสอครั้งที่ 7 โดยรอง ศาสตราจารย๑ ดร.อุรุยา วีสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 17.45 น. – 18.00 น. กิจกรรมสัมพันธ๑พี่บ๎านพบน๎องบ๎าน 18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 น. – 20.00 น. ประกวดบูมบ๎าน 20.00 น. – 21.00 น. Ice-Breaking 21.00 น. – 22.00 น. เก็บสัมภาระ + อาบน้ํา + ทําภาระกิจสํวนตัว 22.30 น.

เข๎านอน -8-


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

วันที่ เวลา 22 มกราคม 2554 06.00 น. – 07.30 น. 07.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 11.30 น. 11.30 น. – 12.30 น. 12.30 น. – 15.30 น. 15.30 น. – 18.30 น. 18.30 น. – 19.30 น. 19.30 น. – 20.30 น. 20.30 น. – 21.30 น. 21.30 น. 23 มกราคม 2554 07.00 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 09.30 น. 09.30 น. – 10.30 น. 10.30 น. – 11.30 น. 11.30 น. – 12.30 น. 12.30 น.

กิจกรรม ตื่นนอน ทําภารกิจสํวนตัว รับประทานอาหารเช๎า กิจกรรมฐาน รับประทานอาหารเที่ยง กิจกรรมฐาน Thinking contest รับประทานอาหารเย็น คอนเสิร๑ต อาบน้ํา + ทําภาระกิจสํวนตัว เข๎านอน ตื่นนอน ทําภารกิจสํวนตัว รับประทานอาหารเช๎า กิจกรรมนันทนาการ กลําวปิดคําย “วิศวะเหลาดินสอครั้งที่ 7” สันทนาการสํงท๎าย เดินทางกลับบ๎านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมนะจ๏ะ

-9-


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

การเดินทางมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GPS: 14.068858, 100.605990) ส่วนที่1: การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (ศูนย๑รังสิต)

1.รถยนต์ส่วนตัว - ทางยกระดับดอนเมือง - โทลเวย์ ผํานศูนย๑การค๎าฟิวเจอร๑ปาร๑ค รังสิต, ม.กรุงเทพ, หลักกิโลเมตรที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รงั สิต จะอยูํทางด๎านซ๎ายมือ - ทางด่วนแจ้งวัฒนะ - ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เลี้ยวขวาเข๎าสูํถนนเชียงราก เลี้ยวซ๎ายเข๎าประตูเชียงราก ฝั่งทิศใต๎ 2.รถโดยสารประจาทาง (รถเมล์) - สาย 29 (มธ .ศูนย๑รังสิต - หัวลําโพง) - สาย 39 (มธ .ศูนย๑รังสิต - สนามหลวง) - สาย ปอ.29 (มธ .ศูนย๑รังสิต - หัวลําโพง) *แนะนาสาหรับการเดินทางโดยรถเมล์ - 10 -


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

- สาย ปอ.39 (ตลาดไท - สนามหลวง) - สาย ปอ.510 (ตลาดไท - อนุสาวรีย๑ฯ) รายละเอียดเพิม่ เติมที่.. http://www.tu.ac.th/org/rscampus/rscampus/html/traval2.html 3.รถตู้ (เข๎าถึงในมหาวิทยาลัย) - มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต จุดจอดบริเวณในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ฝั่งสนามหลวง(ใกล๎ร๎านกาแฟ) - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - มธ.ศูนย์รังสิต (สาย ต.85) จุดจอดบริเวณหน๎า Victory Point ฝั่งมุมทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS - รถไฟฟ้า BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต จุดจอดบริเวณในลานจอดรถหน๎าสถานีรถไฟฟ้าBTS ฝั่งตรงข๎ามสวนจตุจกั ร - ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - มธ.ศูนย์รังสิต จุดจอดบริเวณลานจอดรถตู๎ ห๎างฟิวเจอร๑ปาร๑ครังสิต หมายเลขชํองจอดที่ 16 รายละเอียดเพิม่ เติมที่.. http://www.tu.ac.th/org/rscampus/rscampus/html/traval3.html

ส่วนที่ 2: การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หมายเลข 22)

(คลิ๊กที่รูปเพือ่ ดาวโหลดแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย)

- 11 -


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ THE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION OF THAMMASAT UNIVERSITY คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท๑ 025643001-9ตํอ3013โทรสาร 025643016

1.รถยนต์ส่วนตัว / เดิน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลข 22) - กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง จุดจอดบริเวณหมายเลข 47 - กรณีเดินทางโดยรถตู๎ - มธ.ทําพระจันทร๑ - มธ.ศูนย๑รังสิต จุดจอดบริเวณหมายเลข 2 - มธ.ศูนย๑รงั สิต – อนุสาวรีย๑ชยั สมรภูมิ จุดจอดบริเวณหมายเลข 1 - มธ.ศูนย๑รงั สิต - รถไฟฟ้า BTS จุดจอดบริเวณหมายเลข 47(หน้าสวทช.) 2.รถ NGV (ฟรี) - สายที่ 1 (หมูํบ๎านนักกีฬา โซน C – โรงพิมพ๑ มธ.) ลงป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หมายเลข 22) ป้ายหน้ารถ ต้องระบุว่า “วิศวะ” - สายที่ 3 (วงเวียน Inter Zone – TU-DOME) ลงป้ายโรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ (หมายเลข 34) รายละเอียดเพิม่ เติมที่.. http://www.tu.ac.th/org/rscampus/rscampus/html/traval5.html 3.รถสองแถว (4 บาท/คน) เส๎นทางเดียวกับรถ NGV 4.มอเตอร์ไซต์ (10 บาท/คน)

หมายเหตุ: หากน้องๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดินทางรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ติดต่อสอบถามได้ ที่ 1. ทางโทรศัพท์: P’บอล 08-9226-0515, P’ตูน 08-9895-9473, P’ต้า 08-7543-3644 2. ทางอินเตอร์เน็ต: 1. E-mail: lawdinsor7@gmail.com 2. Facebook: http://facebook.com/lawdinsor7

- 12 -

การเตรียมตัว การเดินทาง  
การเตรียมตัว การเดินทาง  

การเตรียมตัว การเดินทาง