Page 1


Contact us:+86-771-12343


Editor’s Note เข้มแข็ง ผ่านพ้นไปอย่างดีกับงานสัมมนาครบรอบ 2 ปี นิตยสาร TAP ในหัวข้อ “ก้าวทันนวัตกรรมจีน” ทีไ่ ด้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ สนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ก้าวทันนวัตกรรมจีน?” และขอบพระคุณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ที่เอื้อเฟื้อ สถานที่อันทรงเกียรติในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน พร้อมเสียงตอบรับส่วนใหญ่ที่ ยืนยันว่า ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงสัมมนา “ประเทศไทย..ก้าวทันนวัตกรรมจีนได้อย่างไร” อย่างเต็มอิ่ม ขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่จัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก ขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับนิตยสาร TAP ท�ำให้ทีมงานมีก�ำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ต้องขอขอบคุณผูส้ นับสนุนทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ท�ำให้งานลุล่วงได้อย่างดี ทุกค�ำติ และค�ำชม จะน�ำมาปรับปรุงการท�ำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป แต่สงิ่ ทีส่ ะท้อนเป็นภาพทีช่ ดั เจนก็คอื ความสนใจจากคนในสังคมไทย ทัง้ ที่ เป็นผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่เกาะติดความเคลื่อนไหวของจีน ที่ก้าวขึ้น เป็นผู้น�ำนวัตกรรมระดับโลก เราได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจในงานครั้งนี้ไว้ในคอลัมน์ Special แล้ว เพื่อ เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทสั ม ภาษณ์ แ ละบทความที่ คั ด สรรเรื่ อ งราวดี ๆ มา น�ำเสนอเช่นเคย โดยเฉพาะคอลัมน์ Interview ที่มีโอกาสที่จับเข่าคุยกับ สุวรรณชัย โลหะ วัฒนกุล ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถึงแนวนโยบายในการยกระดับเอสเอ็มอีไทยให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจ 4.0 นับเป็นงานทีท่ า้ ทาย แต่จะยากง่ายแค่ไหน ต้องพลิกเข้าไปอ่านรายละเอียด ภายในเล่มกันได้เลย

Where

เรวดี พงศ์ไชยยง บรรณาธิการ

Authority in Charge: Thai-Biz Panorama Co.,Ltd. Co-Publishing: TCITV Supported by: China-ASEAN Expo Secretarial, ASEAN-China Centre Editorial Chairman of Advisors: เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ Advisors: ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์, ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ Director/Co-Publisher: Gao Hang Publisher Editor: ธีรเทพ เหลืองสุวรรณ Editor-in-Chief: เรวดี พงศ์ไชยยง Deputy Editor-in-Chief: Xiao Jingfeng Director of International Affairs: Chen Xiaodan Photo Editors: ธนกฤต ก๋าคำ�, ปวลี อรรฆยกุล Art Editors: ถนอมศักดิ์ ศักดิ์ไพฑูรย์ Editors: Huang Li, วรรณศิริ หลิมเจริญสิริ, กิรณา ลิ่วพฤกษพันธ์ Technicians: ประวิตร เอื้อวัฒนานุกูล Editorial Coordinators/Accounting and Finance: นฤมล ผู้ภักดี Artwork Designer: ณจักร วงษ์ยิ้ม Cover Designer: จิณณพัต วชิรธรรมพร

นิตยสารรายเดือน : TAP (THAI-ASEAN PANORAMA) บริษัท ไทย บิช พาโนราม่า จำ�กัด เลขที่ 1168/76 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2679-7034, 36 โทรสาร 0-2679-7036 พิมพ์/แยกสี : บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน)


Editor’s Note

to Find

坚强 “跟上中国创新的步伐”暨庆祝泰国《东盟博 览》杂志创刊两周年座谈会取得圆满成功。泰国商 业部部长素提叻•颂提吉拉翁主持座谈会并发表主 题为“泰国战略,跟上中国创新的步伐”的 讲话。 在此感谢曼谷中国文化中心为此次座谈会提供 场地。 约200余人出席了座谈会,出席的大部分人士纷 纷表示,从学者们就“泰国…如何跟上中国创新的步 伐”的经验交流环节中受益匪浅。 感谢各位学者毫无保留的知识分享。 感谢各位人士出席此次座谈会,让东盟博览杂志 工作团队有信心继续奋勇前进。 最重要的是要感谢各大赞助商和其他各方的大 力支持,因为是大家才能让座谈会取得圆满成功。 我们将认真吸纳各方提出的宝贵意见和建议,进 一步改进工作,以便取得更大的进步。 也清晰反映出了,泰国企业家和普通民众对中国 成为世界创新“领头羊”的密切关注。 在本期杂志Special专栏中,我们将此次座谈会 上值得关注的内容进行了归纳总结,希望对感兴趣 的读者有所帮助。 除此之外,本期杂志还会一如既往地为读者带来 精彩的人物专访和文章内容。 特别是在本期“人物专访”专栏中,我们很荣幸 就为响应泰国经济发展4.0战略提升本国中小企业一 事,采访到了泰国中小企业促进委员会(ISMED)主 任素挽猜•罗哈瓦塔纳军(罗建民)先生。 此次座谈会的举办可以说是一种挑战,更多精彩 内容尽在本期的东盟博览。

东盟博览总编辑 丁佩珮

Authority in Charge: Thai-Biz Panorama Co.,Ltd. Co-Publishing: TCITV Supported by: China-ASEAN Expo Secretarial, ASEAN-China Centre

Monthly magazine : TAP (THAI-ASEAN PANORAMA) Thai Biz Panorama Co.,Ltd 1168/76 26th Floor Lumpini Tower, Rama IV Rd. Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 Thailand Tel. 0-2679-7034, 36 Fax.0-2679-7036 Printing/Colour : Matichon Co.,Ltd

Editorial Chairman of Advisors: Theparak Leungsuwan Advisors: Pradit Ruangdit, Prasong Lertratanawisut Director/Co-Publisher: Gao Hang Publisher Editor: Teerathep Leungsuwan Editor-in-Chief: Raewadee Phongchaiyong Deputy Editor-in-Chief: Xiao Jingfeng Director of International Affairs: Chen Xiaodan Photo Editor: Tanakit Kakham, Pavalee Akkayakun Art Editor: Tanomsuk Sukpitoon Editors: Huang Li, Wansiri Limcharoensiri, Kirana Liwphrueksaphan Technicians: Prawit Auwattananukool Editorial Coordinators/Accounting and Finance: Narumon Phoopakdee Artwork Designer: Najak Wongyim Cover Designer: Jinnapat Vashiratramaporn


Contents

08

16

VOLUME 26 • AUG 2018 08 •

ไทย..ก้าวทันนวัตกรรมจีนได้อย่างไร? 泰国如何跟上中国创新步伐

16 • สสว. กับพันธกิจขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยสู่ 4.0 中小委推动SME迈向4.0

22 •

รวมนวัตกรรม หนุน “One Belt One Road” ไฮไลต์หนานหนิง เอ็กซ์โป 15th

32 •

ฉ่ำ�ฝน ชมดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิ

第15届中国—东盟博览会北京新闻发布会创新合作服务“一带一路”

雨季旅游好去处 猜也奔——姜荷花之乡


Contents

22

32


Monthly News

IHG® ล้ำ� รุกใช้ AI ในห้องพัก

洲际酒店集团推出最新AI人工智能客房 อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป หรือ IHG® เปิดเผยว่า อินเตอร์คอน ติเนนตัล® โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้ร่วมมือกับ Baidu เปิดตัวระบบโรงแรมอัจฉริยะ ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยตั้งเป้าให้ห้องพักอัจฉริยะ AI Smart Room ช่วยยกระดับและสร้างมิตใิ หม่ดา้ นประสบการณ์ของแขกผูเ้ ข้าพักให้กบั ธุรกิจโรงแรม ในประเทศจีน กับห้องพักอัจฉริยะ AI Smart Room โดยห้องสวีต Club InterContinental จ�ำนวน 100 ห้องที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเริ่มต้นให้บริการ 2 แห่งแรก คือ InterContinental® Beijing Sanlitun และ InterContinental® Guangzhou Exhibition Centre และเตรียมเปิดให้บริการที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลในเมือง ท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางส�ำคัญทั่วประเทศจีนภายในปีนี้ 洲际酒店集团宣布,洲际酒店集团与百度共同打造 的新一代智能酒店解决方案正式落地。制定目标是提升标 准,为中国酒店业务创造新的客户体验。该服务将于年内 陆续在大中华区共计100间洲际酒店的行政俱乐部套房中推 出。目前北京三里屯通盈中心洲际酒店和广州保利洲际酒 店的洲际行政俱乐部人工智能套房已经可以接受预订,此 外今年内还将扩大到中国其他旅游城市和重要目的地。

ชำ�ระเงินผ่านมือถือ ‘ยูเนี่ยนเพย์’

中国银联扩大移动支付范围

ธนาคารกลางจีนได้ริเริ่ม “โครงการสาธิตความสะดวกสบายของการช�ำระ เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวจีน โดยพุ่งเป้า ไปที่การช�ำระเงินที่ทุกคนใช้มากที่สุด ได้แก่ ค่ารถเมล์หรือรถไฟใต้ดิน ค่าสินค้า ในตลาดและร้านขายของช�ำ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต บริการสาธารณะ เครื่อง ขายของอัตโนมัติ ค่ารักษาพยาบาล และค่าปรับจราจร เป็นต้น ยูเนี่ยนเพย์ได้ ส่งเสริมโครงการดังกล่าว โดยที่ผู้บริโภคสามารถช�ำระเงินได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพผ่านแอป UnionPay, บริการ UnionPay mobile QuickPass และ บริการ UnionPay QR Code ปัจจุบัน เครือข่ายบริการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของยูเนี่ยนเพย์ครอบคลุม 100 เมืองต้นแบบทั่วประเทศจีน โดยสามารถช�ำระเงินผ่านแอป UnionPay และบริการ UnionPay QR Code ได้ในร้านค้ากว่า 38,000 แห่งภายในห้างสรรพสินค้ากว่า 1,900 แห่ง รวมถึงในร้านค้ากว่า 9,000 แห่ง ภายในวิทยาลัย 318 แห่ง นอกจากนั้นยังรองรับการช�ำระค่าบริการสาธารณะกว่า 1,700 รายการในกว่า 300 เมืองทั่วประเทศจีน 中国银联所推动的“移动支付便民示范工程”得到了央行的大力支持,以改善民生服务、利民惠民为 目的,为此瞄准与民生消费关联最为紧密的细分领域,包括公交地铁、菜场、餐饮、超市便利、公共缴费、 自助售货、校园、食堂、医疗健康、交通罚款等十大支付场景。消费者只要使用云闪付APP、银联手机闪付 和银联二维码支付,即可获得快速、有效的支付服务。 截至目前,银联移动支付便民服务网络陆续覆盖中国100个示范城市,云闪付APP和银联二维码全面接 入全国318所校园的9000多家商户,覆盖1900多家菜场的38000多家商户;公共缴费方面,已覆盖了中国300 多个城市,接入水电燃气等缴费类行业内容1700余项。

6


Monthly News

Group Libre Hospitality เปิดตัวโรงแรมใหม่ 丽柏乐集团开新酒店

Group Libre Hospitality ประกาศเปิดโรงแรมแห่งใหม่ ‘Libre Resorts Lijiang’ ซึ่งเกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง Forise Group กับ Libre Resorts ตั้ง เป้าให้โรงแรมแห่งนีเ้ ป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เชิงวัฒนธรรม เพราะตั้งอยู่ในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมหลายแห่ง รวมถึงมรดกโลกของยูเนสโกอย่างเมืองโบราณซู่เหอและ เมืองโบราณต้าเหยียน โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในโครงการ Lijiang Forise International Holiday World โดยตัวโรงแรม ห้องพรีเมียมเดอลุกซ์ 455 ห้อง และวิลล่าสุดหรู 86 ห้อง พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหารและความบันเทิง พร้อมมอบ ประสบการณ์การท่องเที่ยวพักผ่อนทั้งส�ำหรับชาวจีนและชาวต่างชาติ 丽柏乐集团(Group Libre Hospitality)隆重宣布,丽江复华丽朗度假酒店(Libre Resorts Lijiang) 正式开门揖客。丽江复华丽朗度假酒店由复华集团联袂世界级顶尖团队共同打造,目标是成为文化旅游新目 的地。 丽江复华丽朗度假酒店坐落于复华丽江国际度假世界雪山小镇,酒店拥有455间风情客房和86栋豪华别 墅,设施齐全,例如餐厅和娱乐设施,为国内外旅客提供最佳的旅游体验。

Emaar ผุดโปรเจกต์ “ไชน่าทาวน์”

伊玛尔将在迪拜云溪港建中东最大唐人街 โมฮาเหม็ด อาลับบาร์ ประธานบริษัท Emaar Properties กล่าวว่า การเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และจะช่วยกระชับความ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ กั บ จี น ให้ แ ข็ ง แกร่ ง ยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการต่างๆ เช่น UAE-China Week เป็นต้น โดย Emaar เตรียมพัฒนา “ไชน่าทาวน์” ที่ใหญ่ที่สุดใน ตะวันออกกลาง ณ ใจกลางย่านการค้า Dubai Creek Harbour ซึ่ง เป็นเมกะโปรเจกต์ขนาด 6 ตารางกิโลเมตรทีอ่ ยูห่ า่ งจากท่าอากาศยาน นานาชาติดูไบและตึกระฟ้าบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์เพียง 10 นาที อีกทั้ง ยังเตรียมรุกขยายธุรกิจโรงแรมในประเทศจีน ภายใต้เครือ Address Hotels + Resorts อีกด้วย 伊玛尔地产(Emaar Properties)总裁Mohamed Alabbar表示,中国国家主席习近平对阿拉伯联合酋长国进 行国事访问,可以说是一次历史性的访问,有助于加强两国关系,特别是加强各领域深度合作,例如阿联酋中国 周(UAE-China Week)等。 伊玛尔宣布,将在迪拜云溪港的零售区内开发中东最大的唐人街项目。迪拜云溪港是一个占地6平方公里的大 型开发项目,距离迪拜国际机场和标志性建筑哈利法塔仅10分钟路程。此外,伊玛尔还将把旗下高档奢华酒店与服 务式住宅品牌Address Hotels + Resorts引入中国。

หมายเหตุ - สืบเนื่องจากนิตยสาร TAP ฉบับที่ 25 ประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2561 เกิดความผิดพลาดของชื่อภาพยนตร์ ‘ฉลาดเกมส์โกง’ ในคอลัมน์ข่าว 2 ปีกับการค้าเคลื่อนไหวไทย-จีน ทางกองบรรณาธิการนิตยสาร TAP ขออภัยส�ำหรับความผิดพลาด มา ณ ที่นี้ กองบรรณาธิการนิตยสาร TAP

7


Special

ไทย..ก้าวทันนวัตกรรมจีนได้อย

泰国如何跟上中国创新步伐

มื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ นิตยสาร TAP ได้ จัดงานสัมมนาครบรอบ 2 ปีในหัวข้อ “ก้าวทัน นวั ต กรรมจี น ” ซึ่ ง มี ผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาด กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และผู้สนใจเข้าร่วม กว่า 200 คน โดยช่วงสัมมนาเรื่อง ประเทศไทย..ก้าว ทันนวัตกรรมจีนได้อย่างไร หลังจากเปิดเวทีฉายภาพ รวมเกี่ยวกับพัฒนาการของนวัตกรรมจีนจากมุมมอง

8

และประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่านแล้ว เรื่องที่ น่าสนใจยังแตกประเด็นตามความรู้ความเชี่ยวชาญที่ แตกต่าง รศ.ดร.อั ก ษรศรี พานิ ช สาส์ น อาจารย์ ป ระจ�ำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีต ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน มองว่า ตลาด การค้าในปัจจุบันที่เป็นโลกธุรกิจออนไลน์ ถือเป็นโอกาส ของผู้ประกอบการไทยในการท�ำการค้าระหว่างประเทศ

“ถ้าไม่ปรับตัว ก็ถือว่าล้าหลัง เรื่องนี้อย่าไปกลัว แต่ต้องทำ�ความ เข้าใจมากกว่า”


Special โดยเฉพาะประเทศจีน แต่ต้องยอมรับว่า การขายของ ในจีนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องศึกษาข้อมูลและท�ำความ เข้าใจให้ถ่องแท้ ที่ส�ำคัญคือความพร้อมในการท�ำการ ค้าล็อตใหญ่ เพราะถ้าผู้บริโภคจีนสนใจ ต้องการันตี ว่ามีสต็อกสินค้าพร้อมส่งสินค้าได้ตามความต้องการ เสียงเตือนจากรศ.ดร.อักษรศรี คือ อย่ารู้สึกสนุก และมองโลกสวยว่าตลาดจีนใหญ่ จะเป็นโอกาสที่สวย หรู เพราะตลาดจีนไม่ใช่ตลาดเดียว แต่มีความหลาก หลาย สินค้าไทยที่เข้าไปขายในจีน ถือเป็นสินค้า ระดับกลางถึงระดับบน ไม่ใช่คนทั่วไป “เรามีแต้มต่อเรื่องภาพลักษณ์ เพราะคนจีนรุ่น ใหม่มีใจกับสินค้าไทยและคนไทยอยู่แล้ว อยากให้ ธุรกิจไทยใช้โอกาสนี้ในการต่อยอดท�ำการตลาดให้ได้ มากที่สุด เช่น หมอนยางพารา ที่คนจีนเชื่อในคุณภาพ และดีต่อสุขภาพ แต่กว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซของจีนได้ ต้องมีการการันตีคุณภาพ และ อยากแนะน�ำว่ า ควรขายสิ น ค้ า เจาะตลาดบนหรื อ พรีเมียม อย่ามองแต่ตลาดล่าง เพียงแค่ต้นทุนถูก เพราะถ้าของดีและได้รับความนิยม อาจเสี่ยงที่จะถูก คนจีนลอกเลียนแบบ” รศ.ดร.อักษรศรีกล่าว ด้าน พิภาวิน สดประเสริฐ ผู้จัดการใหญ่ประจ�ำ ประเทศไทย Ant Financial Services Group ผู้ให้ บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Alipay อธิบายว่า กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Alipay เกิดขึ้นตามการ เติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ เพราะเป็นการรองรับ การใช้ จ ่ า ยจากการซื้ อ ของออนไลน์ ซึ่ ง Alipay เสมือนเป็นตัวกลางสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งผู้ซื้อและ ผู้ขาย ซึ่งนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน เป็นเรื่อง ใกล้ตัว ที่คนท�ำธุรกิจต้องหาวิธีใช้เครื่องมือไปปรับ

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างฉลาด “ถ้าไม่ปรับตัว ก็ถือว่าล้าหลัง เรื่องนี้อย่าไป กลั ว แต่ ต ้ อ งท�ำความเข้ า ใจมากกว่ า เพราะโลก เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องดูว่าเราสามารถปรับใช้ เทคโนโลยีให้เข้ากับธุรกิจได้อย่างไร” ข้อดีของการท�ำงานในองค์กรเทคโนโลยีอย่าง Ant Financial Services Group คือ การท�ำงานเป็น ทีม จากเดิมที่คนคุ้นเคยกับการท�ำงานแบบแข่งขันกัน แต่โลกวันนี้ต้องท�ำงานแบบ Eco System Partner เราโฟกัสจุดที่เราถนัด และหาพาร์ตเนอร์มาเสริมจุด อื่น ซึ่งการเข้ามาของอาลีบาบา กรุ๊ปในประเทศไทย คื อ การร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลไทยในการส่ ง เสริ ม และ สนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยสามารถก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจ ออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ การมีอี-คอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หลาก หลาย คนที่สนใจจะเปิดตลาดออนไลน์ ต้องเริ่มจาก การเลือกตลาดที่เราต้องการจะโฟกัสให้ชัดเจนและ ตรงตามความต้องการที่แท้จริง ก่อนจะมาพิจารณา เรื่ อ งระบบการช�ำระเงิ น (Payment) และระบบ การขนส่ง (Logistics) รวมถึงการเตรียมความพร้อม ด้านผลิตสินค้าให้เพียงพอรองรับปริมาณสั่งซื้อจาก จีนที่มีประชากรจ�ำนวนมาก เช่นเดียวกับอาลีบาบา ที่ต้องขยายตลาดด้วย การมีเว็บไซต์ที่หลากหลาย เพราะต้องหาตลาดที่ ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการที่ต่างกัน และสร้าง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับลูกค้าเหล่านั้น ขณะที่ ผู้ค้าที่ต้องการขายสินค้าในแพลตฟอร์มต่างๆ ต้อง เลือกตลาดที่เหมาะกับสินค้า และรู้ว่าลูกค้าที่ต้องการ โฟกัสคือใคร

ย่างไร?

9


Special

ขณะที่ ภาราดา บูรณะธัญญ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายนม ถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ในยุค นวัตกรรม 4.0 อย่างทุกวันนี้ ไวตามิ้ลค์ท�ำตลาดจีน โดยเน้นสื่อออนไลน์เป็นหลัก ตามพฤติกรรมผู้บริโภค จีนที่ใช้จ่ายผ่านมือถือ และเลือกตัวแทนจ�ำหน่ายราย ใหญ่ที่สามารถกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศจีน ดีกว่า มีตัวแทนรายเล็กๆ จ�ำนวนมาก ปัจจุบันไวตามิ้ลค์อยู่ ในกลุ่มสินค้าพรีเมียมและเป็นสินค้าน�ำเข้าอันดับ 1 ของจีน จากช่วงเวลาที่เข้ามาท�ำตลาดจีนประมาณ 5 ปี นอกจากคุ ณ ภาพและรสชาติ ข องไวตามิ้ ล ค์ ที่ ถูกปากคนจีนแล้ว ยังเป็นเพราะมีพันธมิตรที่ดีช่วยให้ ค�ำแนะน�ำและแก้ปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี ผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบันมีก�ำลังซื้อสูง แต่เลือก สินค้าที่มีคุณภาพและเน้นการซื้อผ่านออนไลน์เป็น หลัก ดังนั้นเครื่องมือที่อยากแนะน�ำคือ 1. ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ต้องหันกลับมา มองว่าสินค้าของเราตอบโจทย์ผู้บริโภคแค่ไหน การท�ำ สินค้าให้ดูดี มีมูลค่าเพิ่ม และต้องจัดโปรโมชั่นอย่างต่อ เนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้บริโภค 2. วิเคราะห์ช่องว่างทางการตลาด และหาทางปิด ช่องว่าง เพื่อให้เจาะตลาดเป้าหมายได้ 3. วิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพราะคนจีนเชือ่ ในเรือ่ งมาตรฐานสินค้าและให้นำ�้ หนักค่อนข้างสูง รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ หากคิดจะขายของในจีน อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ความพยายามอยูท่ ไี่ หน ความส�ำเร็จอยูท่ นี่ นั่

7

月26日,泰国《东盟博览》 杂志创刊两周年庆祝活动在 曼谷中国文化中心隆重举 行,并且举办“跟上中国创新的 步伐”座谈会,来自泰国中小企 业200多人踊跃报名参与,座谈会 期间专家学者就中国科技创新的趋 势及未来展开了热烈讨论,嘉宾也 发表了各自的看法。 法政大学前中泰研究中心主 任、经济学院副教授阿颂希表示, 现在的商业时代进入到网络模式, 是泰国企业进行国际贸易的好机 会,特别是与中国做生意,但是想 要卖产品到中国不是一件容易的事 情,需要学习了解中国,重要的是 要有足够的生产能力,如果一个产 品在中国大卖,必须要有足够的产 量来满足市场需求。

10

不要将中国市场当做是儿戏, 中国也不是一个遍地都是鲜花的市 场,我们的产品可能会遇到很多竞 争对手,而且还是同样来自泰国的 对手,不少进入中国的产品质量都 是中高档。 泰国产品在中国消费者眼中印 象不错,中国年轻消费群体对泰国 产品认可,因此建议泰国企业抓住 这个机会,比如乳胶枕头在中国热 销,因为中国消费者认为是对健康

有帮助,但是我们要想在中国的电 商平台销售,首先我们要有产品质 量保证。建议将目光放在高端市 场,不要一味降低成本,如果产品 得到市场认可,低端的产品很容易 出现仿冒品。 蚂蚁金服集团泰国市场总经理 披帕翁,作为支付宝电子钱包运营 公司,支付宝是跟着电子商务的发 展而成长,是对网络交易进行一个 第三方担保,作为买卖双方的中间


Special

“如果不改变就 会落后,对此不 必害怕,我们要 去了解科技发展 趋势。”

用户不同的需求,要建立基础平台 满足用户,因此企业要选择适合自 己产品的电子商务平台,同时也要 了解客户的需求在哪里。 泰国维他奶生产公司商业发展 部总经理帕拉达表示,在泰国4.0 政策工业发展时代,维他奶在中国 市场开发上也是注重在线模式,中 国消费者都流行在手机上购物,选 择有实力的中国代理商进行铺货, 而不是找很多小的代理商。目前维 他奶在中国属于高档进口豆奶,进 入中国5年产品的口味得到中国消 费者认可,同时中国的代理商也 积极帮助解决市场困难。 中国消费者现在很高的消费能 力,但是会选择质量好的产品,销 售渠道通过电子商务网站,因此想 介绍几点,首先要了解消费者行 桥梁,现在的电子金融科技已经进 我们的强项,将其他弱项交给我们 为,分析我们的产品是否满足消费 入我们的生活,做生意也要利用科 的搭档,阿里巴巴进入泰国,与泰 者需求,设计产品外观美观,让产 技来提供便利。 国政府合作,扶持泰国中小企业进 品看起来有档次,还要有销售促销 手段,吸引消费者。第二,分析市 如果不改变就会落后,对此 入网络电子商务。 不必害怕,我们要去了解科技发 电子商务平台有很多,想要从 场销售渠道,消灭空缺,才能打开 展趋势,全球不断的改变,我们 事电子商务首先要选好电子商务平 目标市场。第三,不断改进,中国 要考虑如何将科技运用在我们的 台,再来考虑电子支付系统和物 消费者对产品标准认证比较信赖, 经营当中。 流,再来就是准备好足够的商品, 重视产品生产技术创新和服务,中 国市场开发很辛苦,但是只要你去 在蚂蚁金服集团是一个团队工 对面可能会有大量的中国订单。 作,现在全球形势下,生态系统合 就例如阿里巴巴集团也要扩大 努力了也会取得成功。 作伙伴工作模式是趋势,我们专注 市场,有不同的电子商务平台满足

11


Special

โรดแมปไทย..กำ�ลังไปทางไหน? 泰国路线图,朝什么方向前进?

ในงานสัมมนาครบรอบ 2 ปี นิตยสาร TAP ฯพณฯ สนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ก้าวสูย่ คุ นวัตกรรม?” ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจ ดังนี้ “การพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ทีม่ นี วัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครือ่ งยนต์หลักในการขับเคลือ่ นนัน้ จ�ำเป็นต้องมีโรดแมป และแผนการ ด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน รัฐบาลจึงได้วางกรอบการด�ำเนินงานผ่านการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพือ่ พัฒนาประเทศไปสูเ่ ป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเติบโตอย่างสมดุล ทัง้ การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ พร้อมกับบูรณาการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจไทยเข้ากับโลกอย่างไร้รอยต่อ มุง่ เน้นการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆ กับประเทศอืน่ ใน ภูมภิ าค และเพิม่ บทบาทของไทยในการเป็นส่วนส�ำคัญของห่วงโซ่อปุ ทานของโลก พัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับต่างประเทศทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ โดยเฉพาะจีน ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้พฒ ั นาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ทงั้ ในและต่างประเทศ อาทิ เว็บไซต์ kongdeetourthai.com (ของดีทวั่ ไทย) ส�ำหรับสินค้าชุมชน สินค้า โอท็อป สินค้าจีไอและสินค้าออแกนิก เว็บไซต์ thaitradeshop.com ส�ำหรับตลาด B2C ในประเทศ และเว็บไซต์ thaitrade.com ซึง่ จะเป็นตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ แบบ B2B2C ส�ำหรับผูป้ ระกอบการไทยในการท�ำการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์” 在东盟博览创刊两周年座谈会上,泰国商业部长颂提叻为座谈会揭幕,并且发表“泰国战略,迈向创新 时代”主题演讲。 颂提叻表示,泰国朝着泰国4.0目标发展,科技创新是主要的推动力,要有明确的路线图及规划,政府制 定20年国家经济发展规划(2017-2036年),在朝目标前进的同时,注重平衡发展及高效发展。 建立泰国国内刚需,改善泰国与全球的经济联系,注重地区的全面发展,提高泰国影响力,成为全球经 济供应链重要的一环,与国外科技创新合作,尤其是中国。 泰国商业部也推出政府电子商务平台,如泰国好货网kongdeetourthai.com,针对泰国地方产品,以及 泰国产品网thaitradeshop.com\thaitrade.com,分别是B2B和B2C模式,为泰国企业提供一个与国外贸易的 电子商务平台。

12


Special

สสว.หนุนเอสเอ็มอีอัปเกรด4.0 中小企业促进委员会扶持SME迈向工业4.0

“พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม กั บ ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ค ว า ม เชี่ย วชาญโดยเฉพาะจีน” 与国外科技创新合作,尤 其是中国。

งานเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจาก สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวสุนทรพจน์ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า การก้าวให้ ทันนวัตกรรมจีน ต้องเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ เราเห็นได้จากรูปแบบการเดินหน้าสู่เป้าหมายการ พัฒนาประเทศและปฏิวัติภายในประเทศจีนผ่านโครงการที่หลากหลายและกระจายไปทั่วโลก ซึง่ ทุกวันนีท้ กุ คนอยูใ่ นโลกเศรษฐกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกันทัง้ โลก สสว. ให้ความส�ำคัญเรือ่ งนี้ เพือ่ ส่งเสริม เอสเอ็มอีไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มที่ และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยที่แท้จริงของประเทศ “สสว.เป็นหน่วยงานที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ เอสเอ็มอี ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และน�ำนวัตกรรมต่างๆ มาต่อยอดธุรกิจได้อย่างเต็มที่” 泰国中小企业促进委员会主任罗建民表示,要跟上中国 的科技创新,要从我们的视野开始,我们从中国遍布全球的 项目可以看到,中国很多改革及创新,也看到全球经济一体 化趋势。中小企业促进委员会注重提高中小企业的竞争力, 推动泰国的经济稳健发展,中小企业促进委员会可以说是一 个培训机构,扶持中小企业发展,进入泰国4.0时代,同时 也会引进创新科技来帮助企业。

“การก้ า วให้ ทั น น วั ต ก ร ร ม จี น ต้ อ งเริ่ ม ต้ น จาก วิ สั ย ทั ศ น์ ” 要跟上中国的 科技创新,要 从我们的视野 开始。

13


BAM

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคง เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย......

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีทผ ี่ า่ นมา BAM ได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ ่ สังคมในโครงการ ต่างๆ ของบริษท ั และสนับสนุนกิจกรรมเพือ ่ สังคมขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ทั้งในส่วนของโครงการที่ด�ำเนินไว้แล้วและขยายผลต่อเนื่องจากโครงการหลักต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งปลูกจิตส�ำนึกให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ได้ตระหนักถึงความ ส�ำคัญและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท โดยยังคงด�ำเนิน กิจกรรมเพื่อสังคมครอบคลุมแผนงาน CSR 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการศึกษา BAM เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา อันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นก�ำลังส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยจัดให้มี “โครงการ มอบทุนการศึกษา BAM” ต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึง่ โครงการ ดังกล่าวเป็นการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในกรุงเทพฯ และทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ทีต่ งั้ ใจเรียนแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์กว่า 1,000 ทุนทัว่ ประเทศ รวมทัง้ มอบทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรีส�ำหรับนิสติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ รียนอยูใ่ น สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ BAM เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ ปริญญาตรีครบ 10 ทุนแล้ว นับเป็นโครงการทีป่ ระสบความส�ำเร็จเป็น ด้ า นช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ที่ไ ด้ รั บความเดื อ ดร้ อ นในสั งคม เติ ม ฝั น อย่างยิง่ โดย 10 ปีทผี่ า่ นมา BAM สร้างโอกาส สร้างอนาคตทางการ เติมโอกาสแก่คนดีในสังคม ผ่านรายการโทรทัศน์เพือ่ สังคม “โครงการ ศึกษาให้เยาวชนไทยไปแล้วจ�ำนวนกว่า 10,010 ทุน เติมฝัน ปันนำ�้ ใจ กับ BAM” เพือ่ ช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อน คนดีในสังคมใน เรือ่ งทีท่ �ำกิน ค่าครองชีพ และทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้มสี ภาพความเป็นอยูท่ ดี่ ี ขึน้ ช่วยสร้างก�ำลังใจและต่อยอดในการเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั คนใน สังคม ซึง่ ตลอดเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา BAM ได้สง่ ต่อความช่วยเหลือไปยัง ผูเ้ ดือดร้อนในสังคมมากมายหลากหลายอาชีพไปแล้ว 355 ราย ท�ำให้ พวกเขามีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีอาชีพหาเลีย้ ง ตัวเองและครอบครัวได้ อีกโครงการที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและ ท้องถิน่ ที่ BAM ท�ำมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเริม่ จาก “โครงการมอบรถตู้ พยาบาลพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ครบชุด” มอบให้โรงพยาบาล และสมาคมกูภ้ ยั ต่างๆ รวมจ�ำนวน 5 คัน ในภูมภิ าคต่างๆ เพือ่ ใช้ชว่ ย เหลือผูป้ ว่ ย ผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ และผูป้ ระสบภัยต่างๆ และได้ตอ่ ยอด ไปสู่ “โครงการมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ให้กับ

โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในทุกภูมิภาค รวมทั้งในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ตัง้ แต่ปี 2556 – ปัจจุบนั รวม 47 แห่ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ การรักษาและให้บริการของโรงพยาบาลที่เพียงพอแก่ประชาชน ด้านช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ BAM สานฝันเด็กด้อย โอกาส เติมเต็มความฝัน โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา “เปิดโลกใบใหม่ กับวิทยาศาสตร์การเรียนรู”้ ณ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี พาน้ อ งๆ จากมู ล นิ ธิ เ ด็ ก โสสะแห่ ง ประเทศไทย เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรูใ้ นเรือ่ งราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งสนับสนุน สิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นของรางวัลใน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ให้กบั โรงเรียน และศูนย์เยาวชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพือ่ มอบความสุขให้เด็กๆ เพราะโอกาสของเด็กๆ เกิดจากทีผ่ ใู้ หญ่มองเห็น และหยิบยืน่ สิง่ ดีๆ ให้พวกเขา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ผูด้ อ้ ยโอกาสอืน่ ๆ ได้แก่ ผูพ้ กิ าร คนตาบอด อย่างสมำ�่ เสมอ ด้ า นกิ จ กรรมสาธารณกุ ศ ลและสาธารณประโยชน์ อื่ น ๆ นอกเหนือจากการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมในโครงการหลักๆ แล้ว BAM ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน มูลนิธเิ พือ่ การกุศลต่างๆ ทัง้ ด้านดนตรี สิง่ แวดล้อม กีฬา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพือ่ สร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ สังคม เช่น มอบเงินบริจาคจ�ำนวน 1 ล้านบาท สนับสนุน “โครงการ ก้าวคนละก้าว” เพือ่ 11 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ เพือ่ สมทบทุนช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลในการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ที่ ข าดแคลน เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยให้ดยี งิ่ ขึน้ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ลงทะเล ณ อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร จ.เพชรบุรี และสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาเพือ่ การกุศลต่างๆ เป็นต้น BAM ยังคงมีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมา ภิบาล ภายใต้หลักจริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจติ ส�ำนึกเพือ่ ส่วนรวม พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือและสร้างประโยชน์สงู สุด คืนสูส่ งั คม เพือ่ ตอบแทนสังคมในพืน้ ทีท่ ี่ BAM มีส�ำนักงานตัง้ อยูท่ กุ ภูมภิ าค ร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และท้องถิน่ ให้มคี ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการด�ำเนินธุรกิจและการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม ในอันจะขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามก้าวหน้าอย่าง ยัง่ ยืนและมัน่ คงต่อไป


Interview

กับพันธกิจขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยสู่ 4.0 中小委推动SME迈向4.0

D

igital disruption คลื่นลูกใหญ่ที่สั่นสะเทือนตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับมหภาค ‘ดิจิทัล’ ล้วนเข้ามามีบทบาทในหลาก หลายด้านของชีวิต ไม่เพียงแต่พฤติกรรมประจ�ำวัน แต่ยังมีผลไปถึงโลกธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะองค์กรเล็กหรือใหญ่ ต่างต้อง ปรับตัวมิเช่นนั้น อาจจะถูกคลื่นลูกนี้กลืนกินหายไป การมาของดิจิทัล บ้างอาจมองเป็นวิกฤติ แต่อีกด้านก็เป็นประตูสู่โอกาส และช่องทางใหม่ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ด้วยเช่นกัน ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้เล็งเห็น โอกาสดังกล่าว ที่เอสเอ็มอีไทย จะสามารถสร้างหรือต่อยอดธุรกิจได้ โดยน�ำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพิ่มผลผลิต เพิม่ ผลงาน ซึง่ ใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าและบริการต่างๆ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเอสเอ็มอีของสสว. ภายใต้การน�ำ ของสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อ�ำนวยการคนปัจจุบัน

16


Interview “ปัจจุบนั น่าจะเป็นโลก O2O ต้องมี Online to Offline และ Offline to Online ด้วย ซึง่ พฤติกรรมส่วนใหญ่กเ็ ป็นออนไลน์อยูแ่ ล้ว แต่กเ็ กิดกลุม่ เฉพาะ เป็นกลุม่ ทีล่ กู ค้าติดแล้วก็มปี ระจ�ำ เขามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเชือ่ ม โยงกับออฟไลน์ด้วย ผมว่าต้องเป็น 2 มิติพร้อมๆ กัน น่าจะประสบความ ส�ำเร็จมากยิ่งกว่าเดิม” “ดังนั้นสิ่งที่บอกเราในการท�ำงานรอบปีนี้ การปฏิรูปเศรษฐกิจหรือ การยกระดับธุรกิจของเอสเอ็มอี เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ งและติดตาม การเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจให้ทนั การไม่หยุดนิง่ อยูก่ บั ที่ การเคลือ่ นไหว ตลอดเวลาให้ทนั เทคโนโลยี การปรับรูปแบบธุรกิจให้ใหม่ตลอดเวลา ให้เกิด ความแตกต่างได้ ผมเชือ่ ว่าเป็นกลไกทีส่ �ำคัญมาก โลกเทคโนโลยีผมเชือ่ ว่า เป็นแบบนั้นจริงๆ ขาดไม่ได้อีกต่อไป” ผู้อ�ำนวยการสสว.กล่าว ในฐานะหน่วยงานทีด่ แู ลเอสเอ็มอี สสว.จึงมีแผนแม่บทฉบับที่ 4 ซึง่ มี ผลจนถึงปี 2564 เป้าหมายของแผนแม่บทฉบับนี้ ผอ.สสว. เผยว่า จะช่วย ยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่สากล โดยเฉพาะเมื่อโลกก้าวสู่ยุค 4.0 เทคโนโลยี จึงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก สสว. จึงวางนโยบายเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอี ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ออกมาเป็น 3 ด้าน ด้านที่ 1 Transformation ปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ โดยให้ดจิ ทิ ลั มา เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ สสว.พยายามเอาองค์ความรู้ต่างๆ เข้าไปเพื่อปรับเปลี่ยน (Transform) องค์กรจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบ ใหม่ ขณะเดียวกัน โลกการค้าที่เปลี่ยนไปเร็วเช่นนี้ จะไปสู่ตลาดสากลได้ ถ้ามีความเป็นสากล สสว. จึงใส่ความเป็นผูป้ ระกอบการในเอเชียเข้าไปอยู่ ใน ในกรอบความคิด (Mindset) ของเอสเอ็มอี ด้านที่ 2 Internationalization ผู้ประกอบการต้องค้าขายกับต่าง ประเทศได้ ไม่ใช่แค่เพียงค้าขาย แต่รวมไปถึงมิติด้านอื่นๆ เช่น น�ำเข้า ส่งออก การร่วมทุน การขยายธุรกิจให้เกิดเป็นมิตติ า่ งๆ เป็นภารกิจส�ำหรับ สสว. ซึ่งทั้งเชื่อมโยงระหว่าง G2G (Government to Government) รวมไปถึงเชื่อมโยงกับภาครัฐในประเทศต่างๆ ด้านที่ 3 สร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการและสร้างเครือข่ายนักวิชาการ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะแข็งแรงได้ ต้องมีพี่เลี้ยงที่แข็งแรงด้วย สสว.จึง ก�ำหนดกิจกรรม Train the coach : Accelerator 4.0 โครงการที่พัฒนา โค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วยเอสเอ็มอี พัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transform) ให้ทันกับยุค 4.0 ได้ พฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ทไี่ หลบ่าเข้าไปสูโ่ ลกซือ้ ขายออนไลน์มาก ขึ้น อี-คอมเมิร์ซจึงเป็นช่องทางหนึ่งของการค้าขายในยุคนี้ แต่ทว่าจะค้า ในอี-คอมเมิร์ซให้ส�ำเร็จต้องมีวิธีการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม ด้วย ซึ่งสสว.เข้าไปด�ำเนินงานในเชิงรุกร่วมกับ 15 อี-มาร์เก็ตเพลส รวม ถึงเจาะในเชิงลึกกับอี-มาร์เก็ตเพลสเฉพาะกลุ่ม เพื่อเลือกมาร์เก็ตเพลส ที่ตรงกับลักษณะการค้าและพฤติกรรมของเอสเอ็มอี ไปพร้อมๆ กับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยสามารถค้าขายในอี-คอมเมิร์ซได้ อย่างประสบความส�ำเร็จ ปัญหาการเงิน ปัญหาการตลาด และปัญหาการจัดการ โจทย์ซึ่ง เป็นความท้าทายของเอสเอ็มอีไทยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ใน มุมมองของ สุวรรณชัย ‘เทคโนโลยี’ จะเข้ามาช่วยคลี่คลาย ปัญหานี้ หากกล้าเปลีย่ นแปลงและก้าวทันต่อโลกเทคโนโลยี “ตราบใดทีท่ �ำธุรกิจ ปัญหา 3 เรือ่ งนีก้ ต็ อ้ งอยูก่ บั นักธุรกิจ ตลอดเวลา แต่โจทย์ในตอนนี้ ปีนี้เราต้องพร้อมกล้าเปลี่ยนแปลง ต่อโลกเทคโนโลยีให้ทัน ถ้ากล้าเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อโลกเทคโนโลยี ปั ญ หา 3 เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ปั ญ หารองทั น ที เพราะว่ า การผลิ ต รวดเร็ ว ขึ้ น

“ยุคนี้กล้าพลาด เพื่อจะได้รู้ว่า ทุกครั้งที่เสี่ยงเนี่ย ไม่เพียงแต่ไม่ พลาด แต่ว่ามันส�ำเร็จ เป็นการ ยกระดับก้าวกระโดดของเอสเอ็มอี มันคุ้มกว่า ดีกว่าเดินตาม เส้นทางเดิมๆ”

17


Interview การสือ่ สารกระชับขึน้ การเข้าถึง (Reach) กลุม่ เป้าหมายตรงประเด็นขึน้ ฉะนัน้ การออกแบบ การท�ำงานต่างๆ จะเกิด Business model ใหม่ๆ” โดยอีก 1 โครงการที่สสว. จัดท�ำขึ้นเพื่อตอบสนองกับโลกของ 4.0 คือ www.smeone.info แพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมทุกเรื่องราวของเอสเอ็มอี ครบจบในที่เดียว ซึ่งได้เปิดทดลองให้บริการเป็นเวลา 6 เดือน มีผู้ทดลองใช้ ประมาณ 16,000 คน “สสว. เราท�ำ www.smeone.info ขึ้นมา เป็นแพลตฟอร์มกลางของ นักพัฒนาและส่งเสริมเอสเอ็มอีของทั้งประเทศที่ท�ำงานกับสสว. เราจะเอา ข้อมูลของหน่วยงาน ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาที่ในโครงการต่างๆ มาอยู่ ในแพลตฟอร์มนี้ ต้องการรู้ข้อมูลชุดไหน ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอะไร คลิก เข้าไปก็จะเจอกิจกรรมนั้น ตอนนี้อยู่ในเฟสแรก เฟสที่สองก�ำลังเชื่อมโยงการ ตลาด เฟสที่สามเชื่อมโยงที่ปรึกษา เฟสที่สี่ทั้งหมดครบกระบวนการทั้งหมด เมื่อไร เอสเอ็มอีในอนาคตท�ำงานได้ง่ายขึ้นแน่นอน” และยังมีโครงการต่างๆ อีกมากมายทีส่ สว.เตรียมพร้อมไว้เพือ่ จะช่วยเหลือ เอสเอ็มอีไทยให้สามารถเติบโตไปได้ในยุค 4.0 “สสว. ยินดีรับใช้มาก เพราะว่าสสว. ดีใจมาก สสว. เราเป็นกลไก เป็น หน่วยงานที่ส�ำคัญมากของประเทศ ดูแลตั้งแต่เชิงนโยบาย ออกแบบภาค ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยร่วม แล้วปีนเี้ ราเริม่ เชิงลึกอีก เรือ่ งอะไรทีค่ นไม่กล้าเสีย่ ง ไม่กล้าท�ำแต่เรามองว่า มีโอกาส พลาดได้ ยุคนีก้ ล้าพลาด เพือ่ จะได้รวู้ า่ ทุกครัง้ ทีเ่ สีย่ ง ไม่เพียงแต่ไม่พลาด แต่วา่ มันส�ำเร็จ เป็นการยกระดับก้าวกระโดดของเอสเอ็มอีมนั คุม้ กว่า ดีกว่าเดิน ตามเส้นทางเดิมๆ ทีร่ าบเรียบแล้วไม่ตอ้ งเสีย่ งภัย สุดท้ายได้มามันก็ได้แค่เท่าเดิม โจทย์ใหม่ๆ ตลาดใหม่ๆ กลุ่ม Global niche ใหม่ๆ ที่จะต้องไปเจาะ แล้ว เกิดความเสีย่ งทัง้ สิน้ ในเชิงธุรกิจ แต่หน้าทีภ่ าครัฐก็มหี น้าทีเ่ สีย่ งแทนประชาชน คิดแทนประชาชน ออกแบบอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนท�ำงานได้ง่ายขึ้น ดังนัน้ การรับใช้ประชาชนของสสว. ในยุคนี้ จึงเป็นการท�ำกิจกรรมหลายๆ ด้าน พร้อมๆ กันครับ”

数码颠覆”一词,比喻当前数码技术 发展形势下,给各个行业乃至生活方 式带来的影响,不仅仅人民的生活, 也影响到生意场,不论是大小企业,都需要去 接受时代的发展,否则在数码冲击下不复存 在。数码时代的来临,有人认为是危机,但 是也是一个机会,是中小企业获得发展的一 个新渠道。 中小企业促进委员会是扶持中小企业发 展的政府机构,现在也是看到数码时代的 机遇,泰国中小企业可以利用数码技术帮 助自身发展,提高生产效率,减少生产时 间,提高产品价值。 现在是O2O时代,但也需要从线上到 线下,或者从线下到线上,虽然大部分 交易都在网络进行,但在线上用户稳定 之后也需要回到线下,如果能线上线下 同时发展,或许能取得更大的成功。 中小企业促进委员会主任罗建民 表示,今年中小企业促进委员会的工

18

中小企业促进委员会先去尝 试,如果能取得成功,那么 中小企业委员会的工作就是 值得的,否则还是原来的模 式,就不会有进步成长。


Interview 作是在经济改革形势下,提高中小企业能力, 这点也是委员会一直以来的工作目标。委员会 关注全球经济形势的变化,跟上科技发展,改 革商业模式,形成差异化,我认为科技是一个 重要的工具,不可或缺。 中小企业促进委员会出台了2021年4份工 作大纲,目的是帮助泰国中小企业走向世界, 特别是全球进入工业4.0时代,科技是推动时代 进步的重要工具,中小企业促进委员会从3个方 面帮助企业发展。 1、转型,商业模式转型,引进数码技术, 积极引进技术帮助企业转型,全球经济贸易快 速发展,经济一体化,将泰国企业定义为亚洲 公司。 2、国际化,企业要有能力与国外贸易, 而不仅是国内买卖,包括进出口、合资,产业 多元化也是中小企业促进委员会的工作,包括 G2G项目,泰国政府在国外的项目,均要吸引泰 国企业参与其中。 3、建立商业同盟、专家网络,中小企业 要想壮大必须依靠一个坚强的靠山,中小企业 促进委员会举办“加速器4.0项目顾问”及技术 顾问培训项目,有人才的支持才能帮助企业完 成转型。消费者行为改变,网络购物兴起,电 子商务是现在重要的销售渠道,但想要取得成 功,必须制定适合的战略和方式,中小企业促 进委员已经与15家电子商务平台开展战略性合 作,为中小企业推荐适合自身的平台,同时帮 助企业设计产品,符合网络时代消费的产品, 才能取得成功。 资金、市场问题及管理问题,这些是20年 来中小企业所面临的难题,罗建民认为,科技 能帮助解决这些问题,首先要敢于去尝试以及 跟上新技术。 这3个问题是每一个企业经营者都会面临 的,现在我们在科技发展形势下敢于去尝试, 利用新技术,这3个问题将会是次要问题,生 产效率提高,客户联系密切,有效进入到目标

市场,因此会带来新的商业模式。 中小企业促进委员会还有一个项目,就是 要迎合工业4.0时代的到来,成立www.smeone. info,是一个公共网络平台,试运营6个月,超 过1万6000名用户测试使用。 罗建民说,www.smeone.info,是全国中 小企业发展专家共同参与,我们将政府部门、 企业及项目顾问的资料放在网络,需要什么资 料,需要参加什么活动,可以在网站上获取, 目前网站是第一阶段,未来还有第二、三阶 段,建设完成之后中小企业可以更加容易获得 资讯。 还有其他项目也已经做好项目准备,帮助 泰国企业迈向工业4.0时代。 罗建民说,中小企业促进委员会很高兴能 帮助企业,作为泰国一个重要的扶持中小企业 的部门,从政策上支持,从执行时与其他部门 沟通,深入一些企业不敢去尝试的领域,我们 认为有机会的话,中小企业促进委员会可以先 去尝试,如果能取得成功,那么中小企业委员 会的工作就是值得的,否则还是原来的模式, 就不会有进步成长,新的任务新的市场,需要 去开拓,经商是有风险,但是政府的责任是先 去尝试,代替企业去尝试,再提供一个可实施 的便利方案,所以当下中小企业促进委员会的 工作,就是多方面去尝试进行。

6-9 กันยายนนี้ สสว.จัดงาน SME ONE FEST 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิรก ิ ต ิ ิ์ เป็นโครงการพัฒนาช่องทางการตลาด สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่าเพิม ่ ให้แก่สน ิ ค้า และบริการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย 9月6-9日,中小企业促进委员会举办SME ONE FEST 2018活动,在诗 丽吉国家会展中心,是一个帮助企业市场渠道开发项目,建立网络同盟, 提高产品附加值,以及服务附加值。

19


สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

“สสว. วางนโยบายการขับเคลื่อน SME ดวยการสรางสรรค พัฒนาสิ่งใหมใหเกิดขึ้นไดจริงดวยความรวดเร็วภายใตแนวคิด พลิก SME ไทยสูอนาคต (Reinventing SME Future) คือ การวางรากฐานอนาคตใหแก SME ไทย เพื่อรองรับและ รูเทาทันการแขงขันในยุคใหมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในยุคดิจิตอล ภายใต 3 แนวทาง”

TRANSFORMATION

เนนการสงเสริม SMEs ใหปรับเปลี่ยนตนเอง สูยุค 4.0 อาทิ การปรับโมเดลการดำเนินธุรกิจ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกิจการ

INTERNATIONALIZATION การปรับเปลี่ยนแนวคิด SME สูสากล โดยเนนเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ

NETWORKING การพัฒนาเครือขายกลุมใหมโดยเนนสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญ สรางนักพัฒนารุนใหมเพื่อระดมสมอง ออกแบบองคความรูชุดใหม และถายทอดสู SME โดยอาศัยการสื่อสารในชองทางโซเชียลมีเดีย ใหสามารถเชื่อมโยงไดตั้งแตระดับฐานราก เพื่อเนนย้ำ สสว. ใหเปนหนวยงานเชิงองคความรู และผูวางอนาคตในระยะยาว”

www.sme.go.th

osmep

1301


รวมนวัตกรรม หนุน “One Belt One Road”

ไฮไลต์หนานหนิง

เอ็กซ์โป 15

th

第15届中国—东盟博览会北京新闻发布会 创新合作服务“一带一路”建设

ลางเดื อ นกรกฎาคมที่ ผ ่ า นมา สํ า นั ก งาน สารนิเทศแห่งคณะมุขมนตรี ได้จัดงานแถลง ข่ า วงานเฉลิ ม ฉลองครบรอบ 15 ปี การ สถาปนาความสั ม พั น ธ์ แ บบหุ ้ น ส่ ว นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ จี น -อาเซี ย น งานมหกรรมแสดงสิ น ค้ า จี น -อาเซี ย น (CAEXPO) ครั้งที่ 15 หรืองานหนานหนิง เอ็กซ์โป การ ประชุมสุดยอดจีน-อาเซียนด้านธุรกิจและการลงทุน โดยมี เกา เยี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จีน เฉิน โจว รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศแห่งชาติจีน หวง เหว่ยจิง กรรมการประจ�ำ และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง เข้าร่วมงาน

22

เกา เยีย่ น รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์จนี กล่าวว่า ปีนี้ครบรอบ 15 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน ความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ-การค้าของทัง้ สองฝ่าย ได้รบั ประสิทธิผล อย่างเด่นชัด ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้าจีนอาเซียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ก่อเกิดผลส�ำเร็จมากมาย ประการแรก การค้าทวิภาคีระหว่างจีน-อาเซียนเติบโต ขึ้นอย่างมาก มูลค่าการค้าทวิภาคี จาก 7.8 หมื่นล้าน เหรียญสหรัฐในปี 2546 เพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว หรือ 5 แสน ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 ประเทศจีนเป็นประเทศคู่ ค้าอันดับหนึง่ ของอาเซียนมาต่อเนือ่ ง 9 ปี ส่วนอาเซียน เป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าอันดับ 3 ของจีนมาต่อเนื่อง 7 ปี

ประการสอง ภายใน 15 ปีที่ผ่านมานี้ความร่วม มือด้านการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียน มีประสิทธิผล อย่างกระโดด เมื่อเทียบกับปีแรก มียอดเงินลงทุนใหม่ 1.6 แสนล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ยอดเงิ น ลงทุ น สะสม สูงถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ อาเซียนกลายเป็น พื้ น ที่ ส�ำคั ญ ส�ำหรั บ การลงทุ น ในต่ า งประเทศของ ธุรกิจจีน ประการสาม การเข้าร่วมยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” ของจีนกับอาเซียน ได้รับผลส�ำเร็จอย่าง โดดเด่น การร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ “One Belt One Road” ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันหลายด้าน มาตรการ ส�ำคัญ และผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม


ประการสี่ การบูรณาการทางเศรษฐกิจจีน-อาเซียน พัฒนาค่อนข้างเร็ว เมื่อปี 2553 หลังจากเขตการค้าเสรี จีน-อาเซียนจัดตั้งเสร็จ ก็บรรลุข้อตกลงว่าด้วยการยก ระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนในปี 2558 หวง เหว่ยจิง กรรมการประจ�ำและเลขาธิการ พรรคคอมมิวนิสต์ประจ�ำเขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ ง กล่าวถึงบทบาทส�ำคัญของงานในครั้งนี้ ว่า การจัด งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน 15 ครั้ง ได้แสดง บทบาทส�ำคัญในการผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน ประการแรก สร้างฉันทามติความร่วมมือ และส่งเสริมความร่วมมือ เชิงยุทธศาสตร์ งานหนานหนิง เอ็กซ์โป ครั้งที่ 14 มี ผู้น�ำจีนและต่างประเทศจ�ำนวน 67 ราย และแขกผู้มี เกียรติระดับรัฐมนตรี จ�ำนวนกว่า 2,900 รายเข้าร่วม จากกิจกรรมแลกเปลีย่ นระดับสูงต่างๆ ได้เพิม่ พูนความ เชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์ และร่วมสร้างประชาร่วมทุกข์ ร่วมสุขจีน-อาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประการสอง อ�ำนวยความสะดวกด้ า นการค้ า การลงทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน โดยมีผู้ประกอบการจ�ำนวนกว่า 6.6 แสนราย เข้าร่วม ซึง่ ท�ำให้โครงการส�ำคัญเกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก กลายเป็นรูปแบบการจัดงาน “One main exhibition, Several specialized exhibitions และนิทรรศการ สัญจร” ประการสาม ผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ หลายด้ า น และแลกเปลี่ยนเชิงลึกแบบรอบด้าน ภายใต้กรอบงาน หนานหนิง เอ็กซ์โป ได้จัดงานฟอรั่มกว่า 200 เวที ครอบคลุมกว่า 40 สาขาธุรกิจ

สร้างกลไกความร่วมมือหลายด้าน ผลักดันการด�ำเนิน โครงการส�ำคัญ เช่น โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Harbor) หวง เหว่ยจิง ได้แนะน�ำจุดเด่นใหม่ๆ ของงาน ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ในวั น 12 กั น ยายนนี้ หั ว ข้ อ หลั ก เน้ น ยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” และความ ร่ ว มมื อ ด้ า นนวั ต กรรมจี น -อาเซี ย น ภายใต้ หั ว ข้ อ “ร่วมสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 และประชาคมนวัตกรรมจีน-อาเซียน” แสดงให้เห็น ถึงแนวโน้มใหม่ของการพัฒนาผลส�ำเร็จ และความ ร่วมมือด้านนวัตกรรม เพิ่มแรงผลักดันใหม่แก่ความ ร่วมมือจีน-อาเซียน ประการสอง จัดกิจกรรมครบรอบ 15 ปี อาทิ ผูน้ �ำ จีน-อาเซียนร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งมิตรภาพ นิทรรศการ ผลส�ำเร็จด้านเศรษฐกิจ-การค้า การประชุมสุดยอด นักธุรกิจจีน-อาเซียน รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประการสาม สิ น ค้ า ที่ จี น น�ำมาจั ด แสดง เน้ น เทคโนโลยี ความชาญฉลาดและประหยัดพลังงาน ผลัก ดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้าด้วยการอัปเกรด นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สินค้าแบรนด์ดังที่ประเทศ อาเซียนน�ำมาจัดแสดง มีมากกว่าทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา สินค้า ในโซนจัดแสดง “Belt and Road” International ก็ มากมายหลากหลายยิ่งขึ้น ประการสี่ ผลักดันการพัฒนา “เส้นทางมุ่งลงใต้” สร้างแพลตฟอร์มแสดงสารส�ำคัญต่างๆ ของพื้นที่ตาม แนวเส้นทางให้บริการครบวงจร ส่งเสริมการสื่อสาร เชิงนโยบาย การแมตชิ่งอุตสาหกรรมและการด�ำเนิน โครงการ รวมทั้งจัดงานประชาสัมพันธ์เส้นทาง มุ่งลงใต้ ประการห้า ขอบเขตความร่วมมือ กว้างยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบงานหนานหนิง เอ็กซ์โปในครั้งนี้ ยังจัดงานฟอรั่มระดับ สูงต่างๆ เหมือนเช่นเคย รวมทั้งส่งเสริม การด�ำเนินโครงการส�ำคัญ ปัจจุบนั ยืนยัน แล้วว่าฟอรั่มที่จะจัดขึ้นมีทั้งสิ้น 37 เวที

ในขณะที่งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดจีนอาเซียนด้านธุรกิจและการลงทุน ยกระดับกิจกรรม ดั้งเดิม ปรับโฉมรูปแบบกิจกรรมและเพิ่มเนื้อหาให้มี ความหลากหลายมากขึ้น ประเทศเกี ย รติ ย ศของงานในปี นี้ คื อ กั ม พู ช า ส่ ว นประเทศแทนซาเนี ย รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว น พิเศษ (Special Partner) เป๋ยไห่ ในฐานะที่เป็น “เมืองแห่งมนต์เสน่ห์” ของจีน ก็เตรียมพร้อมแล้ว ที่ จ ะน�ำเสนอเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว งานในครั้ ง นี้ จะยกระดับการให้บริการ เนื่องจากโครงการปรับปรุง ขยายศู น ย์ ป ระชุ ม และจั ด แสดงสิ น ค้ า ระหว่ า ง ประเทศ นครหนานหนิงใกล้จะแล้วเสร็จ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ระดับ การให้บริการยิ่งสูงขึ้น

7

月17日,中国国务院新闻办 公室召开中国—东盟建立战 略伙伴关系15周年暨第15届 中国—东盟博览会、中国—东盟 商务与投资峰会新闻发布会。这 是国新办连续15年就中国—东盟 博览会和商务与投资峰会举行新 闻发布会。 中国商务部副部长高燕,中国 贸促会副会长陈洲,广西壮族自治 区党委常委、秘书长黄伟京分别向 中外记者介绍了中国与东盟经贸合 作情况及第15届东博会、商务与投 资峰会的亮点和筹备进展。 中国—东盟双方经贸合作发展 迅速,成果丰硕。高燕介绍,今年 是中国—东盟建立战略伙伴关系15 周年。15年来,双方经贸合作取得 了显著的成效:一是中国和东盟双 边贸易规模大幅提高,双边贸易 额由2003年的780多亿美元增长到 2017年突破5000亿美元,增长了5 倍多。中国已连续9年成为东盟第 一大贸易伙伴,东盟连续7年成为 中国第三大贸易伙伴。二是中国 和东盟投资合作卓有成效,15年 来,双向投资新增额超过1600亿 美元,累计投资存量达2000亿美 元,东盟成为中国企业对外投资 的重点地区。三是中国和东盟参


与“一带一路”建设成果显著,就 共建“一带一路”达成一系列合作 共识、重要举措及务实成果。四是 中国和东盟区域经济一体化建设较 快发展,2010年中国—东盟自贸区 建成后,到2015年完成了自贸区升 级谈判。 中国广西壮族自治区党委常 委、秘书长黄伟京介绍了中国—东 盟博览会、商务与投资峰会在推进 中国—东盟全方位合作中的重要作 用以及本届东博会的新特点。黄伟 京说,东博会举办15年来,在推 动中国—东盟战略伙伴 关系深入发展中发挥 了重要作用:一是凝 聚合作共识,促进战 略合作。前14届东博 会共有67位中外领导 人、2900多位部长级

贵宾出席,双方通过系列高层友好 交流活动,增进战略互信,携手构 建更为紧密的中国—东盟命运共同 体。二是推动贸易投资便利化,服 务中国—东盟自由贸易区建设。前 14届东博会共有66万多名客商参展 参会,达成一大批重大项目,形成 了“一主多专、巡展并行”办展格 局。三是推动多领域合作,带动全 方位深度交流。东博会框架下共举 办了200多个会议论坛,涵盖40多 个领域,建立起多领域合作机制, 带动了中国—东盟信息港等一批重 大项目落地。 本届东博会将于9 月12日开幕。黄伟京 介绍了本届盛会新特 点:一是主题突出“ 一带一路”和创新合 作。今年是中国—东 盟创新合作年,本次 盛会以“共建21世 纪海上丝绸之路,构 建中国—东盟创新共 同体”为主 题,充 分 展

示创新成果及创新合作的发展新 趋势,为中国—东盟合作注入新动 力。二是举办15周年纪念活动。包 括中国和东盟国家领导人共植友谊 树、15周年经贸成果展、纪念15周 年中国—东盟企业家峰会以及15周 年系列宣传活动等。三是展览内容 更加丰富,商机更多。中国参展的 产品突出信息化、智能化、绿色节 能化,以科技创新升级带动更全面 经贸合作;东盟国家参展的知名品 牌商品比往届更多,有8个东盟国 家包馆;“一带一路”国际展区的 参展国家展品更为丰富。四是积极 推进“南向通道”建设。为南向通 道沿线省区市展示相关政策措施、 产业优势、基础设施建设、进出口 贸易、物流通关、金融服务、招商 引资、对外投资等内容搭建平台, 提供综合服务,促进政策沟通、产 业对接和项目落地、举办南向通道 专题推介会。五是合作领域更宽。 本届东博会框架下继续举办系列高 层论坛,涵盖的领域在原有的基础 上,增加应急救援、海洋、商事仲 裁等新领域,推动重点项目落地。 目前已确定举办的论坛共有37个。


第15届中国—东盟商务与投资峰会 将在巩固擦亮、优化提升原有品牌活动 的同时创新活动模式,丰富活动内容。 本届峰会将举办主题国领导人与中国企 业CEO圆桌对话会、中国—东盟商界领 袖论坛、首届“一带一路”新经济发展 论坛、首届“一带一路”青年领袖论坛 等9项活动。 目前,第15届东博会的各项筹备 工作进展顺利,国内外企业报名参展踊 跃。本届东博会的主题国是柬埔寨。丝 绸之路经济带延长线的非洲国家坦桑尼 亚担任特邀合作伙伴。本届东博会将提 高服务水平,南宁国际会展中心改扩

建工程即将完工,软硬件更加完善, 服务水平更高。北海作为中国“魅力 之城”,也已蓄势待发,将展示其的独 特风采。 新闻发布会由中国国务院 新闻办对外新闻局副局长 袭艳春主持。此次新闻 发布会受到中外媒体高 度关注。共有41家中外 媒体53名记者参加新闻 发布会。中央电视台中 文国际频道、新闻频道 及广西电视台直播了新 闻发布会。


Vision

อ้อยสู่น้ำ�ตาล

ธุรกิจความหวานเมืองฉงจั่ว 中国崇左:“甜蜜”事业进行时 @陈惠

ส�ำ

หรับเมืองฉงจั่วแล้ว อ้อยนับว่ามีความหมายไม่น้อย เมืองฉงจั่ว ได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งน�้ำตาลของจีน” ปริมาณการ ผลิตน�้ำตาลอ้อยอยู่ที่ราว 2 ล้านตันต่อปี คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกวางสี และ 1 ใน 5 ของทั้งประเทศจีน หลายปีมานี้ ท้องถิ่นมุ่งมั่นน�ำอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมน�้ำตาล และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ปัจจุบัน เมืองฉงจั่วไม่เพียงน�ำอ้อยมาผลิตน�้ำตาล แต่ยังโฟกัสไปที่แนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน การสร้างมูลค่าเพิ่ม ท�ำให้อ้อยกลายเป็น “สินค้าเนื้อหอม” ในมือของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและธุรกิจ 28


Vision อ้อยในมุมมองของเศรษฐกิจหมุนเวียน นับว่ามีประโยชน์ทุก ส่วน นอกจากผลิตน�้ำตาลแล้ว ใบอ้อยยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนกากอ้อยใช้ผลิตกระดาษและผลิตน�้ำตาลไซโลส กากน�้ำตาลใช้ ผลิตแอลกอฮอล์และผงชูรส นี่คือกระบวนการ “น�ำอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” และ ยังเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมน�้ำตาลแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ปัจจุบัน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมลักษณะนี้ เริ่มเกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมน�้ำตาล กว่างซี-จีนแล้ว ปี 2560 เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำตาลอย่างมั่นคง ใช้ การอัปเกรดอุตสาหกรรม เป็นตัวผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรม น�้ำตาลในกว่างซี มณฑลกว่างซีจึงเสนอให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม น�้ำตาลกว่างซี-จีน และน�ำโซนศูนย์กลางมาจัดตั้งไว้ในเมืองฉงจั่ว ซึ่ง สร้างขึ้นตามโมเดล “One park, Three zones” ซึ่งประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) เขตเศรษฐกิจฝูสุยท่าอากาศยาน หนานหนิงจีน-อาเซียน และนิคมอุตสาหกรรมน�้ำตาลแบบเศรษฐกิจ หมุนเวียนเจียงโจว จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในโซนศูนย์กลางของนิคม อุตสาหกรรมน�้ำตาลกว่างซี-จีน มีจ�ำนวนกว่าร้อยราย อุตสาหกรรม น�้ำตาลและธุรกิจปลายน�้ำ กินสัดส่วนราว 45% หนึ่งในนั้น ธุรกิจที่ ผลิตน�้ำตาลโดยเฉพาะมี 2 ราย ได้แก่ COFCO Tunhe Chongzuo Sugar Co., Ltd. ในเครือ COFCO Group และ Guangxi Chongzuo East Asia Sugar Co., Ltd. ในเครือ Mitrphol Group ส่วน ธุรกิจในอุตสาหกรรมปลายน�้ำ มีจ�ำนวนกว่า 40 ราย เช่น Hao Qing Chun Sugarcane Vinegar Industry, Angel Yeast, Jin Wu Tong

Food, Feng Tai Food เป็นต้น จนถึงปลายปี 2560 มีมูลค่าการผลิต ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลอ้อย และธุรกิจปลายน�้ำ 6,822 ล้านหยวน เสียภาษี 110 ล้านหยวน “เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาของธุ ร กิ จ ที่ เ ข้ า ไปลงทุ น ในนิ ค มฯ เมืองฉงจั่วจึงออกนโยบายสนับสนุนต่างๆ เช่น มาตรการสนับสนุน การเชิญชวนนักธุรกิจเข้ามาลงทุนฉบับชั่วคราว แผนงานการเร่งสร้าง โรงงานตามมาตรฐานและจูงใจให้ธุรกิจเข้าลงทุน เป็นต้น ทั้งยังมอบ สิทธิพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษี ที่ดิน การสร้างโรงงาน ตามมาตรฐาน การค้าระหว่างประเทศ ดึงดูดบุคลากรคุณภาพ ขณะ เดียวกัน ยังก�ำหนดแผนเร่งผลักดันการด�ำเนินการปรับโครงสร้าง ธุรกิจผลิตน�้ำตาลเชิงยุทธศาสตร์ ฯลฯ เพื่อเป็นหลักประกันในการ ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำตาล” จ้าว ปอกล่าว นโยบายสิทธิพิเศษที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำตาล ต่างๆที่เมืองฉงจั่วก�ำหนดออกมา ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจในด้าน ต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษี ที่ดิน การสร้างโรงงานตามมาตรฐาน การ ค้าระหว่างประเทศ การดึงดูดบุคลากรคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้บริการธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในนิคมฯ ทางนิคมฯ ฉงจั่วจึง แบ่งโซนบริหาร โดยยึดการบริหารแบบ “Four One” (One Leader/ One Department/One System/One Stop) และมีเจ้าหน้าที่ ให้บริการแบบพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเข้าสู่กระบวนการ ผลิต แก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่ธุรกิจต้องเจอในกระบวนการผลิต “ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากนโยบายรั บ แรงงานชาวเวี ย ดนามของ นิคมฯ ซึ่งช่วยลดต้นทุนแรงงานไม่น้อย” ผู้รับผิดชอบของ Hao Qing Chun Sugarcane Vinegar Industry Co.,Ltd. กล่าว

29


Vision หลายปีมานี้ เมืองฉงจั่วเร่งยกระดับอุตสาหกรรมน�้ำตาล ควบ รวมธุรกิจน�้ำตาลอ้อย ท�ำธุรกิจผลิตน�้ำตาลให้มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน และความแข็งแกร่ง ขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมผลิตน�้ำตาล สร้าง มูลค่าเพิ่ม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน นิคมอุตสาหกรรม น�้ำตาลกว่างซี-จีนที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงจั่ว ก็คือแพลตฟอร์มขยายห่วงโซ่ อุตสาหกรรมผลิตน�้ำตาลของเมืองฉงจั่วตลอดจนมณฑลกว่างซี ปัจจุบันโครงการผลิตน�้ำตาลของ Guangxi Chongzuo East Asia Sugar Co., Ltd. ซึ่งเป็นโครงการส�ำคัญอันดับแรกของนิคม อุตสาหกรรมน�้ำตาลกว่างซี-จีน ลงทุนด้วยเม็ดเงิน 2,748 ล้านหยวน ใช้พื้นที่ราว 599 ไร่ เริ่มด�ำเนินการเมื่อเดือนกันยายน ปี 2560 การจัด ตั้งโครงการนี้ ไม่เพียงช่วยกระตุ้นการยกระดับเมืองฉงจั่ว แต่ยังช่วย เหลือเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดี หลุดพ้นจากความยากจน ทั้งยัง สร้างสีสันให้กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้าไทย-จีน “กล่ า วได้ ว ่ า นิ ค มอุ ต สาหกรรมน�้ ำ ตาลกว่ า งซี - จี น เป็ น แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมแปรรูปน�้ำตาลอ้อยในเมืองฉงจั่ว มีบทบาท ส�ำคัญต่อการขยายอิทธิพลของอุตสาหกรรมน�้ำตาลทั้งประเทศตลอด จนทั่วโลก” จ้าว ปอกล่าว

小一根甘蔗,对中国广西崇左来说 意义却不小——崇左是“中国糖 都”,蔗糖年产量200万吨左右, 占广西的1/3、全国的1/5。多年来,当地致 力把“一根甘蔗吃干榨尽”,形成糖业全产 业链,增加产品附加值。如今,崇左不仅把 甘蔗榨汁熬糖,更瞄准循环经济的思路,“ 榨”出甘蔗更多的价值,让甘蔗成了蔗农和 企业手中的“香饽饽”。

30

用循环经济的眼光看甘蔗,甘蔗浑身都 是宝:除制糖外,蔗叶可用作饲料,蔗渣可 用于造纸,制木糖,废糖蜜可用于生产酒精 和味精,滤泥可用于生产有机肥…… 这是“一根甘蔗吃干榨尽”的过程,也 是多条蔗糖循环经济的产业链。如今,这样 的产业链已经在广西•中国糖业产业园雏形 初现。 2017年,为了稳定国家糖业发展,以 产业升级带动广西糖业“二次创业”,广西 提出建设广西•中国糖业产业园,并将核心 区落户崇左,按照中国—泰国崇左产业园、 中国—东盟南宁空港扶绥经济区、江州区蔗 糖循环经济产业园“一园三区”的布局进行 规划建设。 截至目前,广西•中国糖业产业园崇左 核心区入园企业已经达到100多家,糖业及其 下游企业比重约占45%,其中,专业制糖企业 包括央企中粮集团投资建设的中粮屯河崇左 糖业有限公司和泰国梁仪集团崇左东亚糖业 2家,下游产业企业40多家,包括好青春甘蔗 醋业、安琪酵母公司、金梧桐食品、丰泰食 品等。截至2017年底,实现蔗糖产业及其下 游产业产值68.22亿元,提供税收1.1亿元。 “为了支持入园企业加快发展,崇左市 先后出台《崇左市招商引资鼓励暂行办法》 、《崇左市加快工业园区标准厂房建设和强 化企业入驻工作方案》等诸多扶持政策,对


Vision

入园企业在税收、土地、标准厂房建 设、对外贸易、人才引进等方面给予优 惠。同时,还制定印发了《崇左市加快 推进制糖企业战略重组实施方案》,并 建立《崇左市制糖企业战略重组工作局 季联席会议制度》,为进一步推进糖业 发展提供强力保障。”中国—泰国崇左 产业园管委会党工委书记赵波这样介绍 道。原来,崇左市制定出台的系列支持 糖业产业发展的优惠政策中,在税收、 土地、标准厂房建设、对外贸易、人才 引进给予企业大力支持。 而为了更好的服务入园企业,中 国—泰国崇左产业园按照“片区管理、 条块负责”要求,制定了园区领导班子 重点联系项目工作制度,对项目实行“ 四个一”管理(一名责任领导、一个牵 头部门、一套保障机制、工作一抓到 底)和配套服务专员和建设专员,从 企业项目开工到投产过程中提供保姆式 服务,为企业解决建设生产遇到的困难 和问题。 “得益于园区引进越南劳务人员的 政策,为企业减少了不少用工成本。”

好青春甘蔗醋业有限公司的负责人对此 深有体会。 近年来,崇左市加快推动糖业“二 次创业”,抓好蔗糖企业兼并重组,把 制糖企业做精、做专、做强;延伸制糖 产业链,增加附加值,提高竞争力。而 落户崇左的广西•中国糖业产业园,就 是崇左乃至广西延伸制糖产业链的重要 平台。 目前,广西•中国糖业产业园的 头号项目——总投资 27.48 亿元、总 用地面积1437亩的广西崇左东亚糖业有 限公司糖业循环经济综合利用项目,已 于 2017 年9月正式启动。该项目的建 设不仅为崇左“二次创业”注入了一 剂强心剂,助推当地农民脱贫致富奔小 康,也为中泰经贸合作写下了浓墨重彩 的一笔。 “可以说,广西•中国糖业产业 园是中国—泰国崇左产业园蔗糖加工 产业立足崇左,辐射全国的一个优质平 台,对于扩大崇左在全国乃至世界糖业 的影响力,提升话语权将起到极大的作 用。”赵波书记表示。

31


Travel Copyright Of The Tourism Authority of Thailand

ฉ่ ำ � ฝน ชมดอกกระเจียวบาน 雨季旅游好去处 猜也奔——姜荷花之乡

ชั

ยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งในโครงการ 12 เมือง ต้ อ งห้ า ม...พลาด Plus ของการท่ อ งเที่ ย ว แห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่จะกระจายในท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก ไป ยังเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยว ทางเลือก เป็นการกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นอื่นๆ ในช่ ว งเวลานี้ เข้ า หน้ า ฝนชุ ่ ม ฉ�่ ำ สดชื่ น ไปทั่ ว เป็นระยะเวลาที่ ราชินีแห่งวัสสานะ ดอกกระเจียว จะเผยโฉมผลิดอกสวยงาม และเป็นช่วงระยะเวลา ที่ชัยภูมินั้น จัดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม “หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว” โดยพื้นที่ๆ จะ สามารถไปชื่ น ชมความสวยงามของดอกกระเจี ย ว ได้มี 2 แห่ง นั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ�ำเภอเทพสถิต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ�ำเภอ หนองบัวระเหว ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการชม ทุ่งดอกกระเจียว คือ เวลาเช้ามีบรรยากาศของหมอก สี ข าวลอยต�่ ำ ที่ ช ่ ว ยขั บ ดอกกระเจี ย วสี ช มพู อ มม่ ว ง

32

ตัดกับใบสีเขียวให้บรรยากาศงดงามมากขึ้น เดินต่อ อีกหน่อยไปชมวิวที่ผาสุดแผ่นดิน ชมวิวรอยต่อ 3 ภาค อีสาน กลาง เหนือ เป็นจุดที่สูงที่สุดของอุทยาน แห่งชาติป่าหินงาม ส่วนเหตุที่ได้ชื่อว่า ผาสุดแผ่นดิน เพราะบริเวณชะง่อนหน้าผานั้น เป็นจุดสิ้นสุดของ แผ่นดินอีสานตะวันตก ซึ่งติดต่อกับภาคกลางนั่นเอง นอกจากทุ ่ ง ดอกไม้ ที่ เ ลื่ อ งชื่ อ แล้ ว ในอุ ท ยาน แห่งชาติป่าหินงาม ชื่อได้บ่งบอกถึงลักษณะที่ส�ำคัญ ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ห่ ง นี้ ไ ม่ น ้ อ ย ป่ า และหิ น งาม ป่ า ที่ ง ดงามของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ และหิ น ที่ ง ดงาม จากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ประติมากรรมหิน ที่ ลานหินงาม มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาอันเกิดจาก การสรรสร้างของธรรมชาติ โดยการกัดเซาะไม่ว่า จะเป็นลมหรือฝน หากต้ อ งการจะชมประติ ม ากรรมหิ น จาก ธรรมชาติอกี แนะน�ำให้มาทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติภแู ลนคา เพราะอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ห่ ง นี้ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า น


Travel Copyright Of The Tourism Authority of Thailand

Copyright Of The Tourism Authority of

Thailand

ที ่ ช ั ย ภูมิ ธรณีวิทยา หากเคยได้ยินชื่อ มอหินขาว (หนา+เอียง) เจ้าของ ฉายา สโตนเฮนจ์ เมืองไทย ฉายาได้มาเพราะ เจ้าเสาหินทราย สี ข าวขนาดใหญ่ 5 ต้ น ที่ ตั้ ง ตระหง่ า นอยู ่ นั่ น เอง โดยเสา แต่ละต้นก็มีชื่อเรียกต่างกันไป อย่าง ขุนศรีวิชัย หลวงปู่ฤาษี หลวงสมชาย หลวงจันทร์ และหมื่นสิงขร นอกจากเสาหิน 5 ต้นนี้แล้ว ก็ยังมีกลุ่มหินแปลกตาอีกมากมาย คุณผู้อ่านอาจจะคุ้นตามอหินขาวจากโฆษณาของททท. ที่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ประชาสัมพันธ์ให้มาท่องเที่ยว ที่ ม อหิ น ขาวเมื่ อ หลายปี ก ่ อ น โฆษณาในตอนนั้ น มี ฉ ากที่ น ่ า ประทับใจ คือ ผืนฟ้าที่งดงามไปด้วยทางช้างเผือก โดยบริเวณ มอหินขาวยังมีพื้นที่ให้กางเต็นท์พักแรมได้ด้วย แต่หากจะไป ช่วงนี้ซึ่งเป็นหน้าฝน ฟ้าคงไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ ถ้าจะให้ดีต้อง ไปช่วงหน้าหนาว ฟ้าปลอดโปร่ง จะมีโอกาสเห็นดาวเจิดจรัส เต็มผืนฟ้ามากกว่า นอกจากกลุ่มหินต่างๆ แล้ว ภายในภูแลนคายังมีจุดชมวิว ผาหัวนาค ว่ากันว่าเป็นจุดที่ชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง เพราะ ผาที่โล่งกว้างเห็นวิวได้ 180 องศา สามารถมองเห็นเทือกเขา

33


Travel Copyright Of The Tourism Authority of Thailand

ภูเขียวได้อย่างเด่นชัดและอากาศเย็นสบายตลอดทั้ง ปี เพราะบริเวณผาหัวนาค สามารถมองเห็นอุทยาน แห่งชาติภูเวียงและอุทยานแห่งชาติไทรทองด้วย ชมความงดงามของหิ น เสร็ จ แล้ ว มาต่ อ กั น ที่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานที่ได้รับรางวัลแหล่ง ท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมท่อง เที่ยว (กินรี) ถึง 3 ครั้ง ในปี 2556 2558 และ 2560 จุดเด่นของอุทยานแห่งชาตินี้คือ น�้ำตกตาดโตน ซึ่ง เป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ เพราะเป็นน�้ำตก ที่สวยงาม มีน�้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะ เป็นช่วงที่น�้ำตกตาดโตนสวยงามเป็นพิเศษ แต่ต้อง ระมัดระวังในการท่องเที่ยว จากปริมาณน�้ำที่อาจจะ มากล้นในหน้านี้ ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ และนี่คือการเยือนจังหวัดชัยภูมิ 1 ใน 12 เมือง ต้องห้ามพลาด...Plus ของททท. ด้วยสถานที่ท่อง เที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามตื่นตาตื่นใจมากมาย และ ยังมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่เรายังไม่มีโอกาสได้แวะ ไปเยี่ยมชม จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านหากมีโอกาส ลองเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิ เมืองต้องห้ามพลาดแห่งนี้ จะไม่ท�ำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอน

景如其名般漂亮,山石树立,森林 郁葱,这里有着各形古怪的岩石, 而这些岩石都是经过自然现象的 风雨多次腐蚀后构成奇特的形状。 如果你还想要欣赏天然岩石, 在此向你推荐一个地方,那就是 Phu Laen Kha国家公园。这里地貌 景观奇特,Mor Hin Khao就坐落在 这里,被誉为泰国的巨石阵。知道 为什么吗,因为在这个广阔草原中 有五块巨大石阵,每一块巨石都有 自己的名称,分为称为坤实威猜、 銮卜日希、銮颂猜、銮占和门形 坤。除了这五块巨石之外,还有其 他奇形怪状的石阵。 读者也许曾看过多年前,泰国 著名歌手通猜(Thongchai McIntyre)为国家旅游局拍摄的Mor Hin Khao旅游宣传短片。视频中有 极其迷人的风景画面,那就是茫茫 夜空里有满天的繁星。在那里还有 空地供游客露营,但是这段时间恰 逢雨季,天空阴沉。如果在天气较 也奔府是泰国旅游局推 为凉爽的时候前往,那么就会天气 出的「12个不容错过的 晴朗,可以惬意地躺在空地上看满 城市Plus」之一,目的 天的繁星。 是将游客从一线城市分流到具有发 除了石头阵以外,Phu Laen 展旅游潜力的二线城市,同时也将 Kha国家公园还有另一个最佳观景 旅游收入分散到各地区。 点就是Pha Hua Nak,人们可以站在 这段时间恰逢泰国雨季,天 上面俯瞰180度的美景,还能看到 气相对凉爽,也是雨季花王——姜 菩威国家公园和塞通国家公园,同 荷花盛开之时,猜也奔府也在这时 时还可以全年感受到凉爽的天气。 举办姜荷花旅游节。人们可以前往 观赏完美丽的岩石以后,接下 两处观赏姜荷花,第一处是位于贴 来一起来看一下Tat Ton国家公园。 沙提县的巴欣南国家公园,第二处 曾在2013年、2015年和2017年3次 是位于廊磨叻县的塞通国家公园。 荣获泰国旅游奖。在这里最受欢迎 清晨是赏姜荷花更佳时间,白色的 的是Tat Ton瀑布,和这个国家公园 薄雾覆盖着粉紫色花朵,加上嫩绿 同名。Tat Thon瀑布的瀑流声常年 的叶子,仿佛人间仙境。再往前走 都是滔滔不绝。特别是在雨季,景 一点就是Sut Phan Din山崖了,站 色更是壮观,但是游客出游必须小 在上面可以观赏到东北部、中部和 心谨慎,谨防发生意外事故。 北部风光,同时也是巴欣南国家公 猜也奔府就是国家旅游局推出 园的最高处。之所以取名为「Sut 的不容错过的12个城市之一,这里 Phan Din」,是因为这里是东北 拥有许多美丽的自然风光,这只是 部以南的边际,也是和中部相连接 我们游玩的部分景观,其实还有很 的地方。 多景点还来不及去走一走,如果您 除了姜荷花闻名之外,人们从 有时间,试着选择去猜也奔府游玩 巴欣南国家公园的名字就能了解到 吧,保证不会让您失望的。

34


Travel Copyright Of The Tourism Authority of Thailand

Copyright Of The Tourism Authority of Thailand

Copyright Of The Tourism Authority of Thailand

35


Lifestyle

ฌาบีบี โรตี-ชา

ตำ�รับอาหารมุสลิมสไตล์อินเดีย Shabeebee Roti~Cha餐厅 印度穆斯林食谱

าบีบี โรตี-ชา ชื่อร้าน ‘ฌาบีบี’ ดัดแปลงมาจาก ฮาบีบี้ ชื่อภาษาอาหรับของเจ้าของร้าน อาหาร หลักๆ ของ ฌาบีบี เห็นจากชื่อร้านแล้ว ก็คิด และเข้าใจไปว่า ร้านนี้เน้นขายชาและโรตีแน่ๆ แต่เมื่อได้เห็น เมนู อาหารภายในร้านค่อนข้างจะหลากหลายให้เลือกสรรรับ ประทาน ไม่เพียงแต่ชาและโรตีเท่านั้น ยังมีอาหารไทยมุสลิม สไตล์อินเดีย จานหลักอื่นๆ อีกด้วย เริ่มต้นกันด้วยอาหารจากแผ่นแป้งเช่น โรตี ที่หลายคน คุ้นเคย ยังมีนาน แป้งแบบของอินเดีย ภารธา คือ แผ่นแป้ง โรตีที่เป็นแผ่นกลมๆ หนานุ่ม จาปาตี คือ แผ่นแป้งโฮลวีตที่จี่ กับกระทะจนสุก และข้าวสวย ซึ่งแป้งเหล่านี้เลือกกินคู่กับแกง

36

หลากชนิด ที่เครื่องเทศและความเข้มข้นของแกงต้องยกนิ้วให้ และซุปไก่และเนื้ออีก 2 อย่างที่ช่วยให้ซดได้คล่องคอ นอกจากกินกับแกงแล้ว ทางร้านยังได้สร้างสรรค์เมนู น�ำ ภารธามามิกซ์แอนด์แมตช์กับไส้รสชาติหลากหลาย ไม่ว่าจะ เป็น แฮมไก่ชีส พริกเผาแฮมไก่ ไก่หยอง หรือแม้แต่ไส้หวาน อย่าง กล้วย ไข่กล้วยชีส แล้ ว ที เ ด็ ด อย่ า งโรตี ก็ มี แ ป้ ง ให้ เ ลื อ กแบบหลากหลาย ตั้งแต่แป้งโรตีแบบดั้งเดิม ตัวแป้งก็จะนิ่ม เนื้อนุ่ม นอกจาก นี้ยังมีแป้งชาร์โคล แป้งชาเขียว และแป้งใบเตย ซึ่งหอมกรุ่น กลิ่นใบเตย ส่วนดิปปิ้ง เลือกได้ตั้งแต่ นมข้น คู่หูที่แสนคุ้นเคยของโรตี


Lifestyle Facebook : Shabeebeeroticha 官方脸书:Shabeebeeroticha

หรือจะกินแกล้มช็อกโกแลต แยมรสต่างๆ หรือจะกินโรตีเปล่าๆ จิ้มกับอาจาด ที่นี่ก็เสิร์ฟให้คุณรับประทาน จะเลือกสั่งแบบแยกหรือสั่งเป็นเซ็ตทางร้านก็จัดให้ ทั้งยังมีมะตะบะหลากไส้ให้เลือกอีกด้วย ไม่เพียงแต่โรตี นาน ภารธา หรือจาปาตี แต่ทางร้านยังมีเมนูพิซซ่าที่มีให้เลือกรับประทาน 5 หน้าด้วย กัน ไม่ว่าจะเป็น มาเกริต้า เมดิเตอเรเนียน ฮาวายเอี้ยน ซีฟู้ด และโฟร์ชีส เครื่องดื่มแรกที่น่าสนใจ ชวนให้ลิ้มลอง ดึงดูดด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครกับ ฌาบีบี ชานมเย็นใน สูตรของร้าน ที่เสิร์ฟพร้อมกับน�้ำแข็งก้อนเหลี่ยมที่ท�ำจากชา เมื่อเติมชาเย็นที่เสิร์ฟมาพร้อมกัน ก็กลมกล่อม ก�ำลั ง ดี อี ก ทั้ ง กลิ่ น ชายั ง หอมยวนจมู ก แต่ ช าอาจจะเข้ ม ไปส�ำหรั บ บางท่ า นที่ ดื่ ม ชาอ่ อ นๆ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ชาแอปเปิ้ลตุรกี (Turkish apple tea) ที่ดื่มแล้วจะรู้สึกสดชื่น ดับกระหายได้อย่างดี นอกจากชาแล้วยังมี เครื่องดื่มอื่นๆ อย่างโกโก้ หรือถ้าอยากดื่มอะไรซ่าเปรี้ยวชื่นใจ ทางร้านก็มีอิตาเลี่ยนโซดาหลากรสให้เลือกดื่ม ซึ่งเราเลือกสตรอเบอร์รี่ อิตาเลี่ยน โซดา ฌาบีบี โรตี-ชา เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ปิดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน ตั้งอยู่ในโครงการสวนหลวงสแควร์ ติดซอยจุฬาฯ 12 ท�ำเลหาได้ไม่ยาก เพราะอยู่หัวมุมของตึก ไม่หลงอย่างแน่นอน

S

habeebee Roti-Cha餐厅的名 字改编于餐厅主人的阿拉伯名 字“Habeebee”。看到餐厅的 名字,有的人肯定就会认为这里主 要出售茶类饮品和烤饼,但是当看 完菜单后,菜单上有很多菜可供选 择,除了茶类饮品和烤饼之外,还 有泰式穆斯林菜肴等。 首先来份大家都非常熟悉的 烤饼吧,还有印度馕饼和Paratha 饼,面饼圆而柔软。印度麦饼是由 全麦粉面糊放在烤炉上烤熟,同时 还有白米饭。这些烤饼可以和多种 汤类一起食用,这里的汤在选材和 味道上都让食客禁不住竖起了大拇 指,此外鸡汤和牛肉汤还能起到润 喉的作用。 除了和汤类一起食用之外,餐 厅还创新菜式,在Paratha饼中添

加了各种口味的馅料,例如鸡肉火 腿芝士、鸡肉辣椒酱、鸡肉松,甚 至还有甜馅儿,例如香蕉、香蕉鸡 蛋芝士等。 烤饼的特别之处在于有多种面 饼供您选择,有原味面饼,口感上 会比较柔软。此外还有Charcoal面 饼、绿茶面饼和七叶兰面饼。 酱料的选择也有很多,有常和 烤饼配着吃的炼乳,还有巧克力和 各种果酱,也可以将烤饼蘸着醋腌 黄瓜蘸料吃,餐厅会根据顾客的需 求来准备食物,您可以分开点,也 可以点套餐。此外还有多种口味馅 料的印度馅饼。 除了烤饼、馕饼、Paratha饼 和印度麦饼之外,餐厅里还有五种 披萨供您选择,分别是玛格丽特披 萨、地中海披萨、夏威夷披萨、海

鲜披萨和四种混合芝士披萨。 首先强烈推荐的饮品就是这里 的泰式奶茶,搭配上别出心裁。特 别之处在于将奶茶倒入由茶制成的 方形冰块中,味道恰到好处,而且 茶味扑鼻。但是对于喜欢茶味较淡 的人而言,这也许会有些浓郁。此 外还点了土耳其苹果茶,口感特别 清爽,能够立即解渴。除了茶类以 外,还有其他的饮品,例如可可, 或者假如想喝口味清爽的饮品,餐 厅还提供有各种口味的意大利汽 水,我们选择了草莓意大利汽水。 Shabeebee Roti-Cha餐厅除 了每周三休息之外,其余24小时 营业。地址:Chulalongkorn Soi 12 |Suanluang Square。这里并 不难找,因为地处角落,保证不会 迷路的。

37


USE

TARGETING

MOVING

BUSINESS

ORGANIZATIONS

NETWORKS

TRENDS

INFORMATION RECORDS

RESEARCH

RESEARCH

VERACITY DATABASES

NETWORK

SAN

ANALYTICS PARALLEL

CAPACITY

CURRENTLY

SYSTEMS

BUSINESS

STATISTICS

TARGET ABILITY

MARGET ARCHIVES

DISTRIBUTED

MANAGEMENT SOCIAL

VOLUME

SETS EXAMPLES

APPLIED

AMOUNT

DESCRIBING

USE

SIZE

TECHNOLOGIES

SEARCH

ELAPSED

BRAND

CREATED

HUNDREDS

SIGNIFICANT

SOFTWARE

DIGITAL TRANSFORMATION

INTERNET

ALSO

BIOLOGICAL

SHARED TIME CLOUD

BIG DATA TYPES

DECISION RELATIONAL

PERFORMANCE

USING

DATA ANALYSIS

JUN 2018 VOL.24

CURRENT

THOUGHT

大数据 创造商业价值

RESOURCES


Event/Expo @Horti Asia 2018

งานเจรจาธุรกิจส�ำหรับอุตสาหกรรมพืชสวนครบวงจร ซึง่ ภายในงานมีเวที แลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติ พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ค�ำปรึกษาการแก้ไข ปัญหาการท�ำเกษตรกรรมอย่างตรงจุด เวิร์กชอปจากบริษัทชั้นน�ำและผู้ประกอบ การมากกว่า 200 บริษัทจากนานาประเทศ ระยะเวลา: 22 – 24 สิงหาคม 2561 สถานที่: ไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม: horti-asia.com 2018年亚洲国际花卉园艺展览会 展会上,将会有知识交流环节,以及专家将会就如 何解决农业问题提出建议,同时还有来自世界各地200多 家领先企业和企业家参加研讨会。 时间:2018年8月22-24日 地点:曼谷国际贸易展览中心(BITEC) 详情咨询:horti-asia.com

@พลิกชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วย ระบบ e-Tax Invoice

หากคุณยังไม่เข้าใจระบบ e-Tax Invoice การอบรมนี้จะให้ความรู้ ความ เข้าใจ ข้อดีในการท�ำ e-Tax Invoice และแนวทางในการจัดท�ำส�ำหรับธุรกิจแต่ละ ประเภทแก่ประกอบการที่สนใจ เพื่อท�ำให้เรื่องใบก�ำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน เป็นวิธีที่ง่ายขึ้นด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา: 28 สิงหาคม 2561 08.30 – 16.00 น. สถานที่: โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 รายละเอียดเพิ่มเติม: ICTI.connect@gmail.com 电子商务发票系统让业务经营更容易 如果你还不了解电子税务发票系统,此次培训将 向大家提供有关电子税务发票的有关知识和所带来的好 处,为感兴趣的企业家在经营业务方面指明方向,使用 电子渠道使税务发票和收据更容易。 时间:2018年8月28日 08.30-16.00 地点:Jasmine City Hotel 素坤逸23巷 详情咨询:ICTI.connect@gmail.com

@TILOG – Logistix 2018

กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ (DITP) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท รีด้ เทรดเด็กซ์ จ�ำกัด จัดงานนีข้ นึ้ ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solution – CLMVT Sourcing Partners” เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทางการค้าและการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมโล จิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ภายในงานมีทั้งสัมมนา สร้างเครือข่าย และจับคู่ทางธุรกิจ ระยะเวลา: 29 – 31 สิงหาคม 2561 สถานที่: ไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม: tilog-logistix.com 2018年泰国物流运输展TILOG-LOGISTIX 国际贸易促进厅、商业部和Reed Tradex公司在ASEAN Logistics Solution – CLMVT Sourcing Partners 的思路下,共同举办泰国物流运输展TILOG-LOGISTIX。 旨在促进东盟国家物流业的贸易潜力和竞争力,特别 是CLMV国家(即柬埔寨、老挝、缅甸和越南)。同时还 会举办有座谈会,建设物流网络和寻找商业合作伙伴。 时间:2018年08月29-31日 地点:曼谷国际贸易展览中心(BITEC) 详情咨询:tilog-logistix.com

@Food and Hotel Thailand 2018

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านอาหาร เครือ่ งดืม่ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ใน โรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการ โดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 400 ราย จาก 30 ประเทศ พร้อมด้วยสัมมนา เวิร์กชอป และการแข่งขันที่เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการบริการภายในงานด้วยเช่นกัน ระยะเวลา: 5 – 8 กันยายน 2561 สถานที่: ไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม: foodhotelthailand.com 2018年泰国国际食品和酒店用品展览会

这是展示食品、饮料、酒店设备和服务等方面的商 品和科技展览,有来自30个国家的400多家展商参展,此 外还举办有服务行业座谈会和竞赛。 时间:2018年9月5-8日 地点:曼谷国际贸易展览中心(BITEC) 详情咨询:foodhotelthailand.com

39


ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TAP

AUG 2018 VOL.26

วันที่สมัคร……………………….................................………….. 6 เดือน ราคา 250 บาท จากปกติ 270 บาท 1 ปี ราคา 500 บาท จากปกติ 540 บาท เริ่มสมัครตั้งแต่ฉบับเดือน ...........................................

ชื่อ/สกุล .......................................................... สถานที่จัดส่งเลขที่................................... ถนน......................................................................... ต�ำบล/ แขวง ................................................... อ�ำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด..................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์................................................... อีเมล........................................................................ เงื่อนไขการออกใบเสร็จหรือใบก�ำกับภาษี ไม่ต้องการ ต้องการ ที่อยู่............................................................................................................................................... เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี…………………………………………………………………………………………………….

การช�ำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท ไทย บิซ พาโนราม่า จ�ำกัด สาขาสะพานเหลือง บัญชีเลขที่ 011-8 -26759-1 จ�ำนวนเงิน .................................................. บาท วันที่โอน....................................... สาขาที่โอน............................................. เมื่อช�ำระแล้วกรุณาส่งส�ำเนาใบโอนเงินและส�ำเนาบัตรประชาชน หรือหากต้องการออกใบก� ำกับภาษีนามนิติบุคคล โปรดระบุพร้อมส่งมาที่ E-mail : tap-thaibizpanorama@hotmail.com โทรสาร 0-2 679-7036 หรือ ตามทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2 679-7034, 36 คุณนฤมล ผู้ภักดี

TAP杂志会员注册表 注册日期: ..............................................................................

半年

价格

一年

价格

250 泰铢 原价 500 泰铢 原价

270 泰铢 500 泰铢

订阅期刊 :从 .................................................................................... 姓名:...................................................... 寄送地址: ................................................ : 门牌号:........................................................... 路/镇:.............................................. 县/区:.......................................................... 府治: ................................................................. 邮编: .................................................................................................... 联系电话:.....................................................................................

付款方式 可通过开泰银行SapanLuang 分行账户转账至Thai Biz Panorama Co.,Ltd 有限公司, 银行账号:011 – 8 – 26759 – 1 金额: ............................................................ 泰铢 转账日期: ....................................................... 转账分行: .................................................... 公司地址:Thai

Biz Panorama Co.,Ltd(财务部) 1168 /76 26th FLOOR, LUMPINI TOWER, RAMA IV ROAD, TUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120. Tel. 0 - 2679-7034, 36 更多详情请咨询:K. Narumon Phoopakdee


TAP Magazine Vol. 26 Aug 2018  
TAP Magazine Vol. 26 Aug 2018  
Advertisement