Page 1


Editor’s Note ก้าวต่อไป เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับการเติบโตของนิตยสาร TAP ทีก่ า้ วพ้น ขวบปีที่ 2 แล้ว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ รอบตัว ที่หมุนไป อย่างรวดเร็วเช่นกัน นิตยสาร TAP เปรียบเสมือนเด็กที่ก�ำลังตั้งไข่ พยายามยืนหยัดให้มั่นคง หลังจากออกสตาร์ตและสร้างการรับรู้ในแวดวงสื่ออีกแขนงหนึ่ง โดยเฉพาะ บทบาทการเป็นสือ่ กลางทีเ่ ชือ่ มโยงเรือ่ งการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีน การเรียนรู้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา นอกจากจะเสริมสร้างประสบการณ์ที่ มีค่าแล้ว ยังท�ำให้ประจักษ์ได้ว่า ตลาดการค้าการลงทุนของจีน เป็นตลาด ใหญ่ที่มีความต้องการสินค้า “หลากหลาย” และ “จ�ำนวนมาก” ตามจ�ำนวน ประชากรกว่า 1.4 พันล้านคน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกัน ได้เรียนรูว้ า่ ความต้องการ “ขาย” ของผูป้ ระกอบการไทย จ�ำนวนไม่น้อย พุ่งเป้าหมายไปท�ำตลาดที่ประเทศจีน ...จากปริมาณหลักสูตรและโครงการอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับ การท�ำตลาดกับจีน เติบโตจนแทบจะมีขึ้นทุกวัน เจาะตลาดเชิงลึกเป็นราย สินค้ากันเลยทีเดียว ท�ำให้เราเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะก้าวเดินไปในบทบาทการเป็นสือ่ กลางไทย-จีน และ น�ำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกนิตยสาร TAP ที่ติดตาม อยู่เคียงข้างและเป็นก�ำลัง ใจในการท�ำหน้าที่ตลอดมา กราบขอบพระคุณด้วยความซึ้งใจ

Where

เรวดี พงศ์ไชยยง บรรณาธิการ

Authority in Charge: Thai-Biz Panorama Co.,Ltd. Co-Publishing: TCITV Supported by: China-ASEAN Expo Secretarial, ASEAN-China Centre Editorial Chairman of Advisors: เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ Advisors: ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์, ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ Director/Co-Publisher: Gao Hang Publisher Editor: ธีรเทพ เหลืองสุวรรณ Editor-in-Chief: เรวดี พงศ์ไชยยง Deputy Editor-in-Chief: Xiao Jingfeng Director of International Affairs: Chen Xiaodan Photo Editors: ธนกฤต ก๋าคำ�, ปวลี อรรฆยกุล Art Editors: ถนอมศักดิ์ ศักดิ์ไพฑูรย์ Editors: Huang Li, วรรณศิริ หลิมเจริญสิริ, กิรณา ลิ่วพฤกษพันธ์ Technicians: ประวิตร เอื้อวัฒนานุกูล Editorial Coordinators/Accounting and Finance: นฤมล ผู้ภักดี Artwork Designer: ณจักร วงษ์ยิ้ม Cover Designer: จิณณพัต วชิรธรรมพร

นิตยสารรายเดือน : TAP (THAI-ASEAN PANORAMA) บริษัท ไทย บิช พาโนราม่า จำ�กัด เลขที่ 1168/76 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2679-7034, 36 โทรสาร 0-2679-7036 พิมพ์/แยกสี : บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน)


Editor’s Note

to Find

既往前行 时光飞逝,东盟博览杂志今天已经两岁了! 两年来,整个传媒界大环境在快速发展, 东盟博览杂志犹如一个蹒跚学步的婴儿,慢慢 成长,坚持我们的初衷,朝我们的目标出发, 那就是成为中泰两国之间投资贸易的桥梁。 两年来,我们在积极探索方向,发现中国 吸引了众多泰国供货商的目光,中国有雄厚的 资本以及广阔的市场,中国14亿的消费者对许 多日用品有着巨大的需求。 泰国供货商也希望将自己的产品卖给中 国,时刻在寻找机会打开中国市场的大门。 我们发现现在泰国每天都有很多有关开发 中国市场的课程或者讲座,不少培训课程还是 很有针对性的,专门针对某一种产品如何开发 中国市场。 这让我们也更加自信作为中泰沟通的桥梁 的初衷是正确的,尽我们的努力为读者带来有 用的资讯。 感谢东盟博览杂志的读者一路陪伴,你们 的支持是我们前行的动力。 最后,真挚的对读者说一声“感谢!”

东盟博览总编辑 丁佩珮

Authority in Charge: Thai-Biz Panorama Co.,Ltd. Co-Publishing: TCITV Supported by: China-ASEAN Expo Secretarial, ASEAN-China Centre

Monthly magazine : TAP (THAI-ASEAN PANORAMA) Thai Biz Panorama Co.,Ltd 1168/76 26th Floor Lumpini Tower, Rama IV Rd. Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 Thailand Tel. 0-2679-7034, 36 Fax.0-2679-7036 Printing/Colour : Matichon Co.,Ltd

Editorial Chairman of Advisors: Theparak Leungsuwan Advisors: Pradit Ruangdit, Prasong Lertratanawisut Director/Co-Publisher: Gao Hang Publisher Editor: Teerathep Leungsuwan Editor-in-Chief: Raewadee Phongchaiyong Deputy Editor-in-Chief: Xiao Jingfeng Director of International Affairs: Chen Xiaodan Photo Editor: Tanakit Kakham, Pavalee Akkayakun Art Editor: Tanomsuk Sukpitoon Editors: Huang Li, Wansiri Limcharoensiri, Kirana Liwphrueksaphan Technicians: Prawit Auwattananukool Editorial Coordinators/Accounting and Finance: Narumon Phoopakdee Artwork Designer: Najak Wongyim Cover Designer: Jinnapat Vashiratramaporn


Contents

18

08

VOLUME 25 • JUL 2018 08 •

ตำ�ราไม่ได้สอน แต่ผู้ประกอบการไทยต้อง ‘รู้’ ก่อนลุยจีน

14 •

‘อาลีบาบา’ อัปเวลศก.ไทยก้าวสู่โลก ดิจิทัล

开拓中国市场须知

阿里巴巴透露泰国投资计划

18 • ถอดความสำ�เร็จ...จีน ย้อนมอง “ไทย” โตได้จริงหรือ? 中国数字社会成功之道和泰国成长之路

34 •

2 ปี 2 ประสาน ท่องเที่ยวไทย-จีน 中泰合作 相互鼓励国人出游


Contents

14

34


2 ปี

กับความเคลื่อนไหว การค้าไทย-จีน ลงหลัก วางไม้หมอน สร้างรถไฟไทย-จีน

泰国和中国两年双 边贸易成果

‘แจ๊ค หม่า’ เยือนไทย

马云访问泰国

中泰高铁奠基 โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ รางมาตรฐาน (1.435 เมตร) เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐหรือ จีทจู รี ะหว่างไทยจีน เมกะ โปรเจกต์ ทีม่ มี ลู ค่าการลงทุน 1.79 แสนล้านบาท โดยเป้าหมายของ การก่อสร้างรถไฟเส้นนีค้ อื เชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว เชือ่ มต่อการขนส่งสินค้าระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย จีน ลาว โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-แก่งคอย ระยะทาง 133 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 แก่งคอย – มาบตาพุด ระยะทาง 246.5 กิโลเมตร ช่วงที่ 3 แก่งคอย- นครราชสีมา ระยะทาง 138.5 กิโลเมตร ช่วงที่ 4 นครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร กว่าจะเริม่ ต้นหนทางของรถไฟไทย-จีนนีค้ อ่ นข้างจะกระท่อนกระแท่น เป็นโครงการทีม่ คี วาม สืบเนือ่ งยาวนาน มาตัง้ แต่สมัยของรัฐบาลยุคอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ โครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน 2 ล้าน ล้านบาทในยุคของรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร จนได้เริม่ ก่อสร้างในระยะแรกเดือนธันวาคม ปี 2560 ในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2017年12月21日,中泰铁路合作项目一期工程开工仪式在呵叻府 巴冲县举行。这是泰国第一条标准轨高速铁路,轨道宽1.435米,也是 中泰重大投资项目,整个项目投资总额预计1790亿泰铢,目的是将泰 国、老挝及中国的铁路物流连接起来,带动旅游行业发展。 路线分为4段, 1、曼谷-北标敬开, 133公里工程段;2、北标 敬开-玛达普, 246.5公里工程段;3、北标敬开-呵叻府,138.5公里 工程段;4、呵叻府-廊开府,355公里工程段)。 从2009年泰国阿披实政府开始与中方接触至今,中间经历了英拉 政府提出的两兆泰铢基础建设项目,最终到巴育政府时代2017年12月 才真正开始动工。

แจ๊ค หม่า หรือหม่า ยุน หั ว เรื อ ใหญ่ แ ห่ ง อาลี บ าบา เคยได้มาเยือนไทยอยู่หลายครั้ง ห า ก ม อ ง ย ้ อ น ก ลั บ ไ ป ใ น 2 ปี แ ล้ ว หม่ า ยุ น ได้ ม า เยื อ นไทยอย่ า งเป็ น ทางการ อยู ่ 2 ครั้ ง โดยครั้ ง ล่ า สุ ด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีการลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ไปถึง 4 ฉบับ ซึ่งรายละเอียดของเอ็มโอยูแต่ละฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (อีอซี )ี อี-คอมเมิรซ์ และการท่องเทีย่ ว ก่อนหน้านีแ้ จ๊ค หม่า ได้เดินทางมาร่วมประชุม ACD Summit (การประชุมสุดยอดกรอบ ความร่วมมือเอเชีย ครัง้ ที่ 2) ในไทย นอกจากประชุม ACD Summit แล้ว แจ๊ค หม่า ได้เข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีดว้ ย โดยได้แลกเปลีย่ นข้อมูลด้านอี-คอมเมิรซ์ ฟินเทค กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 阿里巴巴集团董事长马云在过去2年时间内多次到访泰国,最近一 次是在2018年4月份,并且与泰国政府部门签署了4份合作协议,参与 投资泰国东部经济走廊项目,电子商务以及旅游等方面。 马云早在2016年受邀在泰国亚洲合作对话(ACD)期间,泰国总 理巴育和副总理颂吉带领十余个部长一起现身对话马云,当时阿里 巴巴就表示会在旅游、支付、电商人才培训等方面和泰国进行全方 位合作。

‘JD’ จับมือ ‘เซ็นทรัล’ ลุยอี-คอมเมิร์ซ 京东与尚泰联手建电商平台 ปลายไตรมาส 3 ของปี 2560 ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของไทยอย่างเซ็นทรัล จับมือกับ จินตงหรือ JD.com เว็บอี-คอมเมิรซ์ อันดับต้นๆ ของ เมืองจีน มาเปิดมาร์เก็ตเพลสในไทยภายใต้ชอื่ ‘JD.co.th JD CENTRAL’ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 17,500 ล้านบาท เพือ่ เป็นช่องทางในการขยาย โอกาสให้กบั เอสเอ็มอีไทยและสินค้าไทยต่างๆ โดยแพลตฟอร์มนีจ้ ะเป็นตัวกลางขยายตลาดไปทัว่ โลก นอกจากร่วมมือในการสร้างมาร์เก็ตเพลสขึน้ มาแล้ว JD ยังได้เข้ามาดูในด้านโลจิสติกส์ และในด้านฟินเทค ทีจ่ ะให้บริการด้านอี-เพย์เมนต์ อี-ไฟแนนเชียล อีกด้วย โดยเว็บไซต์ JD.co.th เพิง่ เปิดให้บริการเมือ่ กลางเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ต้องติดตามว่า JD.co.th จะสามารถครองใจ นักชอปชาวไทยได้มากน้อยแค่ไหน 京东集团、京东金融和泰国零售企业尚泰集团,2017年9月宣布在泰国共同投资5亿美元成立两家合资公司,分别提供电 商服务和金融科技服务。 京东将为电商合资公司提供技术、电商、物流领域的支持,为金融科技合资公司提供人工智能、云计算等先进技术支持。 目前京东泰国网站已经正式上线,虽然产品种类还不是很多,但是喜欢网购的朋友可以关注。

6


‘Huawei’ ตัง้ สำ�นักงานประจำ�ภูมภ ิ าคในไทย 华为在泰设立东南亚总部 Huawei มือถือค่ายดังของจีนแผ่นดินใหญ่ ได้เปิดส�ำนักงานใหญ่ประจ�ำภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทย เมือ่ เดือน พฤษภาคม 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ เป็นประธานในพิธเี ปิด ซึง่ เหตุผลทีเ่ ลือก ไทยเป็นทีต่ งั้ ของส�ำนักงานใหญ่ประจ�ำภูมภิ าคนัน้ คือ 1.ไทยเป็นตลาดทีส่ �ำคัญของ Huawei 2.ท�ำเลทีต่ งั้ ของไทย 3.ผูบ้ ริโภคไทยชืน่ ชอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และ 4.การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ในด้านมาตรการ ภาษีเพือ่ ส่งเสริมการจัดตัง้ ส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศในไทยด้วย โดยส�ำนักงานดังกล่าวตัง้ อยูท่ อี่ าคาร GPF ทาวเวอร์ B ถนนวิทยุ โดยภายในมีศนู ย์ Customer Solution Innovation and Intergration Experience Center (CSIC) โดยปีทผี่ า่ นมา Huawei เติบโตในไทยอย่างต่อเนือ่ ง สามารถเข้ามาอันดับ 2 ของตลาดสมาร์ตโฟนในเมืองไทย นอกจากนี้ Huawei ยังน�ำโทรศัพท์มอื ถือเคลือ่ นทีแ่ บรนด์ลกู อย่าง Honor แบรนด์สมาร์ตโฟนอันดับหนึง่ ในตลาดอีแบรนด์ของจีนเข้ามาบุกตลาดในไทยด้วยเช่นกัน 华为公司东南亚地区总部于2016年5月11日正式在泰国曼谷揭幕。华为投资1200万美元(约合人民币7800万元)建成客户解决 方案集成和创新体验中心和培训中心,总面积超4300平方米。泰副总理颂吉莅临揭幕. 华为指出,泰国拥有有利的商业环境、政治环境,有利的商业机遇和ICT(信息和通信技术)骨干,在数字经济发展的条件 下,有能力成为ICT中心。 此外,华为手机在泰国销量持续增长,目前已经是销量第二,同时旗下的荣耀系列,也在泰国上市。

‘ฉลาดแกมโกง’ กวาดรายได้แดนมังกร 天才枪手中国票房走红

‘Alipay’ เปิดตลาดในไทย 支付宝电子钱包进入泰国

เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2560 Ant Financial Service Group ในเครืออาลีบาบา ได้เปิดตัว ‘อาลีเพย์’(Alipay) แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-วอลเล็ต) ในประเทศไทย พร้อมด้วย การเซ็นสัญญากับบริษทั ไทย 7 ราย ในฐานะเป็น Certified Acquiring Partner ได้แก่ True Money ในเครือ Ascend Group, Counter Service, GHL Thailand บริการจ่ายเงินในเครือบริษทั GHL Group ของมาเลเซีย, ธนาคารกสิกรไทย, KTC, เพย์สบาย (Paysbuy), พระยาเปย์ (PrayaPay) การเข้ามาของอาลีเพย์ ถือเป็นการช่วยรองรับและสนับสนุนการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วไทย ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศจีนให้สะดวกกว่าเดิม โดยปัจจุบันอาลีเพย์สามารถน�ำไปใช้ในร้าน สะดวกซือ้ ร้านเพือ่ สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารหลายแห่งได้รบั ช�ำระเงิน ผ่านอาลีเพย์

‘ฉลาดแกมโกง’หนังไทยทีไ่ ปสร้างปรากฎการณ์ สร้างรายได้อย่างมากมายในประเทศจีน ตลอดโปรแกรมการฉายทีจ่ นี กวาดเงินไปได้กว่า 41 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นกระแสจนก่อ ให้เกิดการปัน้ รูปนักแสดงภายในเรือ่ ง มาเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งการสอบ หรือแม้แต่คอสเพลย์ เป็นนักแสดงภายในเรือ่ ง ถ่ายรูปเลียนแบบโปสเตอร์หนังเรือ่ งนี้ ปัจจัยความส�ำเร็จของหนังเรื่องนี้ อาจเป็นเพราะประเด็นของหนัง ที่น�ำเสนอความ เคร่งเครียดของการสอบทีม่ คี วามแข่งขันสูง การทุจริตในการสอบ อย่างในจีนนักเรียนเตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัยต่างจริงจังกับการสอบเป็นอย่างมาก จุดนีเ้ องอาจะท�ำให้คนจีนสามารถรูส้ กึ เชือ่ ม โยงถึงได้อย่างดี เพราะการสอบเกาเข่าทีจ่ นี มีการแข่งขันสูง เข้มข้นดุเดือดไม่แพ้กนั 泰国电影《天才抢手》在中国创下票房纪录,收入4100万美元, 也让电影人物走红,不少中国考生还将其称为考神。 这部电影在中国走红,从电影的内容角度看反映出考试竞争激 烈,特别是在中国,高考是人生大事,这点也是让很多中国观众有 亲身体会,因为中国高考竞争就是千军万马过独木桥。

2017年11月,阿里巴巴集团蚂蚁金服公司支付宝移动服务生 态计划“Alipay+”已经进入泰国,包括Ascend、Counter Service、KasiKorn Bank、KTC、PaysBuy、PrayaPay等泰国机构和服务 商均已经加入。支付宝将向泰国合作伙伴开放支付、跨境O2O、数据 运维等基础能力,并与他们一起为商家服务。这也意味着,中国游 客可以在泰国更多的消费场所里使用支付宝。

7


Focus

ต�ำราไม่ได้สอน

แต่ผู้ประกอบการไทยต้อง ‘รู้’ ก่อนลุยจีน 开拓中国市场须知

ลาดจี น แสนกว้ า งขวางและยิ่ ง ใหญ่ จน ใครๆ ก็ ใ คร่ อ ยากจะเข้ า ไปค้ า ไปขาย แต่ ท ว่ า ตลาดจี น นั้ น ไม่ ใ ช่ ตลาดง่ า ยที่ จ ะ เจาะเข้าได้ง่ายๆ ด้วยความกว้างใหญ่ของประเทศ ที่ ไ พศาลพอจะเที ยบเท่าระดับ ทวีป ความใหญ่โ ต ของประเทศน�ำมาสู่ความแตกต่างในแต่ภูมิภาคของ จี น ชนชาติ วั ฒ นธรรม พฤติ ก รรมในแต่ ล ะพื้ น ที่ เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้เป็นตลาดปราบเซียนอยู่ ไม่น้อย เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปค้าขายในจีนแล้ว จะประสบความส�ำเร็จ

ล้านคน ทั่วทั้งแดนมังกรคงเป็นไปได้ยาก แต่ใช่ว่าจะ ไม่มีคนประสบความส�ำเร็จ เพราะมีกรณีศึกษาสินค้า ไทยอย่าง กระทิงแดง (红牛) ที่สามารถฝ่าด่านม่าน ก�ำแพงไม้ไผ่ เป็นเครื่องดื่มชูก�ำลังในใจคนจีนได้

มณฑล หลากตลาด หรือ Fragmented market จีนไม่ใช่ Single market เหมือนเช่นประเทศอื่นๆ แต่ละมณฑลก็มีความมีลักษณะเฉพาะตัว ความชอบ ความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ฉะนั้ น เลื อ กเป้ า หมาย เจาะกลุ่มพื้นที่ให้ชัดเจน หากเจาะตลาดจีนให้ได้สัก รองศาสตราจารย์อักษรศรี พานิชสาสน์ คณะ มณฑลก็ถือว่าประสบความส�ำเร็จมากแล้ว เศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กล่ า ว “กวางตุ้ง มณฑลนี้มณฑลเดียว จีดีพีใหญ่กว่า ภายในงาน “ตลาดออนไลน์จีน ทางลัด SME ไทย” ภายใต้ โ ครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ระดั บ ประเทศไทยทั้งประเทศ การค้าของเขามณฑลเดียว เติบโต SME Strong/Regular leverl ซึ่งจัดโดย มากกว่าไทยทั้งประเทศ ประชากรเขามณฑลเดียว ส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด 100 ล้ า นคน เยอะกว่ า ประเทศไทยทั้ ง ประเทศ การขึ้ นชื่ อ ว่ า เจาะตลาดจีนได้ส�ำเร็จและท�ำให้ ย่อม (สสว.) และส�ำนักงานศูนย์วิจัยและค�ำให้ปรึกษา มณฑลเดียวขอให้เจาะให้ได้ อย่าไปคิดการใหญ่ คน สินค้าสามารถครองใจประชากรชาวจีนกว่า 1,379 แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ตลาดจี น หลาก จีนทั้งประเทศ 1,300 ล้านคน ยากมากที่จะเจาะจีน

8


Focus

ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า หรื อ ตราสิ น ค้ า เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ การท�ำการตลาดและ สร้างตราสินค้า การขอใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ ออกโดยหน่วยงานของจีน นอกจากนี้ ก่ อ นที่ จ ะไปลงทุ น ในสนามจี น ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมพร้อมและดูคุณสมบัติ ที่พึงมีก่อนจะก้าวเข้าไปเป็นผู้เล่นในจีน 10 ประการ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1. ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และ มีจุดแข็งในธุรกิจที่จะลงทุนในจีน และต้องมั่นใจว่า จะสามารถแข่งขันกับบริษัทจีนที่มีอยู่แล้วได้ 2. ไม่มีปัญหาด้านการเงิน มีแหล่งเงินทุนอย่าง เพียงพอ 3. เลื อ กตลาดเป้าหมายในจีน ได้ อย่ างถูก ต้อ ง รู้ตัวเองว่าจะไปรุกตลาดพื้นที่ใด มณฑลไหน

ทั้งประเทศ เอาแค่เฉพาะมณฑล เอาแค่เฉพาะกลุ่ม ผู้บริโภคบางกลุ่ม บางผลิตภัณฑ์ก็พอ จีนไม่ใช่ตลาด เดี่ยว จีนไม่ใช่ Single market จีนเป็นตลาดที่แตก ต่างหลากหลาย อย่าคิดว่าของที่คนกวางตุ้งเขาชอบ จะเป็นของที่คนเซี่ยงไฮ้ชอบ ไม่ใช่”

ปัจจุบันนี้ ช่องทางการค้าขายกับจีนไม่ใช่ช่อง ทางการค้าแบบออฟไลน์เดิมๆ แต่ต้องเป็นช่องทาง อี-คอมเมิร์ซ เพราะชาวจีนกว่า 650 ล้านคน จาก ประชากรทั้งหมด 1,300 คน ซื้อของผ่านช่องทาง ออนไลน์ ที่มีอยู่มากมายหลายแพลตฟอร์ม เฉพาะ ในเครื อ ของอาลี บ าบา มี แ พลตฟอร์ ม อี - คอมเมิ ร ์ ซ ถึง 6 แพลตฟอร์ม ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมีเป้าหมาย ที่แตกต่างกัน ในฐานะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอีแล้ว รองศาสตราจารย์อักษรศรี แนะน�ำว่า AliExpress เป็นแพลตฟอร์มทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ระกอบ การเอสเอ็มอีไทยมากทีส่ ดุ เพราะ เป็นแพลตฟอร์ม ส�ำหรับค้าขายระหว่างประเทศ ไม่ได้จ�ำกัดจ�ำนวน ซือ้ ขัน้ ต�ำ่ ต่างจาก แพลตฟอร์ม alibaba.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขายส่ง ที่มีออเดอร์และ ปริมาณสัง่ ซือ้ แบบบิก๊ ล็อต

4. มี เ ครื อ ข่ า ยหรื อ พั น ธมิ ต รฝ่ า ยจี น ที่ ไ ว้ ใ จได้ และรู้จริง 5. ผู้บริหารระดับสูง จะต้องพร้อมเข้าไปฝังตัว อยู่ในจีนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ส่งเพียงเงินทุนเข้าไป แต่ไม่เคยไปดูแลด้วยตัวเอง 6. ผู้บริหารในพื้นที่จะต้องสื่อสารภาษาจีนกลาง ได้ดีหรือมีล่ามคู่ใจที่ไว้ใจได้ 7. มีสายป่านยาว มีสายสัมพันธ์ในจีนที่เชื่อถือได้ 8. เข้าใจวัฒนธรรมการท�ำธุรกิจ “แบบจีน” และ เข้าใจสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น 9. เข้ า ใจข้ อ กฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และต้ อ งกล้ า จ้ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาทาง กฎหมายเพื่อดูแลผลประโยชน์ 10. ไม่เชื่อใจโดยง่าย ไม่ด่วนสรุป ทุกสิ่งทุกย่าง ที่ตกลงกับฝ่ายจีน ต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

เพราะจีนนั้นเป็นตลาดปราบเซียน หากจะลุย เมื อ งจี น แล้ ว ผู ้ ป ระกอบการไทยต้ อ งเตรี ย มตั ว ให้ รองศาสตราจารย์อักษรศรี แนะน�ำ พร้อม ให้มั่นใจ ก่อนที่จะทุ่มเงินลงทุนอย่างหนัก ซึ่ง ว่าสิ่งส�ำคัญก่อนจะรุกตลาดออนไลน์จีน รองศาสตราจารย์อักษรศรีเน้นย�้ำว่า “อย่าไปต�ำน�้ำ ผู้ประกอบการไทยจ�ำเป็นต้องตรวจสอบ พริกละลายแม่น�้ำแยงซีเกียง”

9


Focus

国拥有巨大的消费市 场,谁都想将产品卖到 中国,但是进入中国市 场也不是那么容易站稳,因为中国 面积辽阔,每一个地区存在不同的 市场需求,而且民族、文化、行为 都不完全一样,所以进入中国是一 啊颂希副教授表示,全球速 种挑战,不是每一个人都能取得 卖通(AliExpress)是阿里巴巴帮 成功。 助中小企业接触终端批发零售商, 小批量多批次快速销售,比较适合 想要在中国站稳脚跟,占据13 泰国的中小企业,这个平台与阿里 多亿人口市场是一件困难的事情, 巴巴网站不一样,阿里巴巴网更注 但也不是没有可能,就有一款起源 重批发。 于中国的产品——红牛功能饮料, 现在成为中国人熟悉的产品。 副教授建议,在开发中国线 上市场之前,企业要做好市场调 泰国中小企业促进委员会与法 查,而且要做好专利版权注册或者 政大学联合举办的“中国市场研讨 商标注册,避免盗版,以及申请中 会”上,法政大学经济学系教授啊 国相关的质检证书,有以下10点需 颂希表示,中国很多个省份,很多 要注意。 个细分市场,每一个省份都有自己 1.专业经验,有核心竞争力, 的特色,当地的消费者喜爱的东西 因为中国可能也有相同的产品。 和需求都不一样,因此选择好一个 2.有充足的周转资金。 主要的目标市场,明确我们要进入 3.正确选择地方市场,明确 哪个省,如果我们的产品能在一个 省份。 省大卖,就已经属于成功。 4.应该有一个可靠的中国合作 伙伴。 5.公司管理者必须能时刻出 例如,广东省一个省的GDP都 比泰国多,一个省人口一亿人,比 差到中国做市场,不仅仅是投入 泰国还多,将目光放在一个省就足 资金。 6.必须有懂中文或者有一位可 够了,不要想一口吃掉大象,中国 13亿人,要全面打开市场很难,所 靠的翻译助理。 7.在中国有人脉关系。 以要以省划分,瞄准部分消费群 8.理解中国生意场文化,以及 体,整个中国的市场不是一个性 质,有很多地方特色,一个产品在 地方文化。 9.了解相关法律规定,投资雇 广东受欢迎,但是在上海不一定 佣法律顾问。 好卖。 10.不轻信,不心急,一切以 现在与中国的贸易不仅仅线下 书面协议为准。 一个渠道,还要依靠电子商务,中 中国市场是一个试金石,泰 国有6亿多的网民在网络上购物, 中国也有很多电子商务平台,光是 国企业要进入中国,必须先做好准 阿里巴巴就有6个平台,每一个平 备,有信心再去投资,不然我们的 钱就要打水漂。 台的消费群体也不一样。

10


Focus

11


Business

‘อาลีบาบา’ อัปเวลศก.ไทย

ก้าวสู่โลก ดิจิทัล 阿里巴巴透露泰国投资计划 @จิณณพัต วชิรธรรมพ

张惠安

มือ่ เจ้าพ่ออี-คอมเมิรซ์ ยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบาประกาศลงทุนในไทยกว่า 10,000 ล้านบาท หลายคนอาจจะคาดเดาไม่ถูกว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับเศรษฐกิจไทยและย่อม กังวลกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ขณะเดียวกัน หลายคนก็ตงั้ ค�ำถามกับอาลีบาบา เขาต้องการ อะไรจากการเข้ามาลงทุนในไทย? เขาจะท�ำอะไรให้ประเทศเรา?

วันนี้นิตยสาร TAP เรามีค�ำตอบมาให้คุณผู้อ่านทุกท่าน โดยนิตยสาร TAP ได้มีโอกาสพูด คุยกับ เจมส์ สู รองประธานคณะผู้แทนประจ�ำประเทศไทย อาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba) ซึ่งได้ ให้สัมภาษณ์ในงานสัมมนา “สังคมดิจิทัล อนาคตที่หลีกไม่พ้น ก้าวเดินของจีน พัฒนาการของ ไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เจมส์ สู เผยว่า แผนการหลังจากอาลีบาบาเข้ามาไทยมี 3 ประการด้วยกัน ประการแรก ช่วยยก ระดับเศรษฐกิจไทยสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั นัน่ ก็คอื การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มา เพิม่ ผลผลิต ท�ำให้ใช้เวลาน้อยลงแต่มลู ค่าของผลผลิตเพิม่ ขึน้ ประการทีส่ อง คือ ช่วยผลักดันธุรกิจขนาด

14


Business

กลางและขนาดย่อมของไทย (เอสเอมอี) ให้สามารถน�ำสินค้าและ บริการไปตีตลาดจีนและตลาดโลกได้ ประการที่สาม คือ ช่วย เหลือภาคเกษตรกรรมของไทยให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เจมส์ ยังกล่าวว่า จะท�ำตามความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจ 4 ฉบับที่ภาครัฐไทยกับอาลีบาบาได้ลงนาม ไปเมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมาอย่างเคร่งครัด และพร้อมช่วย ไทยพัฒนาด้านอี-คอมเมิร์ซ การท่องเที่ยว การอบรมบุคลากร โลจิสติกส์อย่างเต็มก�ำลัง ส�ำหรับการอบรมบุคลากรนั้น ต้องเริ่ม จากการให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งอิ น เทอร์ เ น็ ต กั บ ผู ้ ค นอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ แ ละเอสเอมอี นั ก เรี ย น นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงเกษตรกร “พวกเราต้ อ งการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ค รั บ ” เจมส์ สู กล่าว นอกจาก รองประธานคณะผู ้ แ ทนประจ�ำประเทศไทย อาลีบาบา จะเผยแผนในการช่วยพัฒนาประเทศไทยแล้ว ยังได้ ประเมินภาพรวมธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ของไทยด้วย โดยกล่าวว่า เขามั่นใจกับตลาดอี-คอมเมิร์ซของไทย เนื่องจากมีพื้นฐานที่ดี และยังสามารถเติบโตได้อกี มาก รัฐบาลไทยเองก็ผลักดันนโยบาย ด้านกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาว อีกทั้ง เจมส์ยังทราบมาว่า จากผลส�ำรวจ คนไทยโดยเฉลี่ยใช้ เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก เมื่อผู้คนใช้อินเทอร์เน็ต เยอะขนาดนี้ ช่องทางการเติบโตของธุรกิจออนไลน์จงึ มีมากอย่าง ไม่ต้องสงสัย อีกทั้งผลิตภัณฑ์พื้นฐานของไทยเต็มเปี่ยมไปด้วย

15


Business คุณภาพ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ สินค้าเหล่านี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากใน การสร้างธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่เจมส์ สู ได้ กล่าวถึงนั้น น่าจะท�ำให้เราชาวไทยภูมิใจและมั่นใจกับ ผลิตภัณฑ์ของบ้านเรามากขึ้น ในอดีต เราอาจจะคิดว่า สินค้าเหล่านี้สร้างมูลค่าไม่ได้มาก เพราะเงินที่ส่งไปถึง มือเกษตรกรจริงๆ ก็แทบไม่เหลือ แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของ อี-คอมเมิรซ์ ในประเทศไทย โอกาสทีเ่ กษตรกรสร้างราย ได้ก็มีมากขึ้น พวกเขาอาจจะไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง เพื่อฝากขายผลผลิต แต่สามารถน�ำผลผลิตเหล่านั้นลง ขายบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์ได้ด้วยตนเอง หรือแม้ กระทั่งเปิดเว็บไซต์ของตนเองได้ เพราะการเปิดหน้า ร้านบนโลกออนไลน์ไม่ได้ใช้เงินทุนมากมาย แถมยังเข้า ถึงผู้คนได้ทั่วโลก ขอแค่ตั้งใจท�ำผลผลิตให้มีคุณภาพ แล้ววางขายบนแพลตฟอร์มต่างๆ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ยังมีผู้บริโภคมากที่ต้องการของสดจากไร่จากมือพี่น้อง เกษตรกรโดยตรง ในปั จ จุ บั น การน�ำผลผลิ ต ทาง การเกษตรมาขายออนไลน์เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วในไทย แต่หากลองมองในมุมใหม่ ไทยเราต้องคิดไว้เสมอ และแน่นอนว่ายังมีชอ่ งทางพัฒนาได้อกี มาก จึงไม่แปลก ที่เจมส์ สู มองว่า การที่ไทยมีผลผลิตทางการเกษตร ว่า โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นวัตกรรม ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น พื้ น ฐานส�ำคั ญ ของการสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายภายในระยะเวลาอันสั้น การเปิด รับสิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็นหากต้องการอยู่รอดในยุคนี้ อี-คอมเมิร์ซ นั่นเอง แต่ภายใต้ค�ำพูดที่ว่า เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ก็ต้องค�ำนึงถึง เมื่อได้ฟังตัวแทนจากอาลีบาบาชี้แจงอย่างนี้แล้ว อะไรอีกหลายอย่าง ไม่ใช่เปิดรับและตามกระแสหลัก น่าจะท�ำให้คนไทยหลายคนสบายใจขึ้นมาระดับหนึ่ง จนสูญเสียความเป็นตัวเอง สิ่งที่พวกเราควรท�ำ คือ การทีย่ กั ษ์ใหญ่แห่งโลกอี-คอมเมิรซ์ เข้ามาลงทุนในบ้าน เลือกรับและปรับตัว พิจารณาว่าสิ่งไหนที่มีประโยชน์ เราอาจจะไม่ใช่สงิ่ ทีน่ า่ กลัวหรือน่าวิตกจนเกินไป หลาย สิ่งไหนที่สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเรา คนมองว่าอาลีบาบาเป็น ‘ปลาใหญ่’ ที่ไม่สามารถต่อ ถึงเราจะยังไม่ใช่ปลาใหญ่ แต่เราต้องเป็นปลาไหล ต้านได้ และจะท�ำไทยกลายเป็น ‘ลูกไก่ในก�ำมือ’ ที่สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์

子商务平台大佬阿里巴 巴要在泰国投资100亿泰 族,会给泰国经济带来 怎么的变化以及影响,阿里巴巴来 泰国投资他想要的是什么,他们到 底要做什么。

产时间,提高生产效率;第二是帮 助泰国中小企业将产品进入中国, 走向全球;第三帮助泰国农产品发 展跟上数码时代。

苏副主席表示,将落实4月19 日签署与泰国政府签订的四份协 接下来我们为您需找答案, 议,帮助泰国发展电子商务、旅 我们有幸采访到阿里巴巴集团泰国 游、人才培训及物流,人才培训要 苏副主席。 全面普及网络知识,包括对社会各 方面,如学生、农民、公务员、职 苏副主席表示,阿里巴巴进入 员等。 泰国有3点目的,第一帮助提高泰 国经济发展,进入数码经济,利用 苏副主席表示,我们要创造地 数码科技来推动经济发展,降低生 方价值。

16


Business

苏副主席指出,对泰国电子 商务行业进行预估,相信泰国的电 子商务发展有良好的基础,还存在 发展空间,泰国政府也出台扶持政 策,有利于长远发展。根据调查, 泰国人上网时间是全球第一,有巨 大的网络用户,所以电子商务或者 网络行业发展前景不容置疑。泰 国有好的生产基础,有很多优质产 品,尤其是农产品,例如蔬菜、水 果、大米,得到国内及国外认可, 这些产品是打造电子商务平台的 基础。 阿里巴巴泰国副主席提到的泰 国的农产品,是一个泰国人值得自 豪的产品,以前我们可能觉得农产 品价值不高,农民收入低,但是进 入到电子商务时代,农产品能增加 收入机会提高,可能不需要面对中 间商的压价,将农产品在网络上销 售,或者开设自己的网络,现在开 一个网络需要投资很低,而且能面 对全球的消费者,农民只需要将产 品质量做好,其他市场交给电子商

务平台完成,还多消费者都愿意直 接从农场购买,现在泰国也开始有 农产品在网络销售,还有很多的发 展空间,因此阿里巴巴看到这个商 机,才会认为好的产品才是发展电 子商务的基础。 我们了解到阿里巴巴的目的, 应该让很多泰国人放心,阿里巴巴 到泰国投资,不是一件让人害怕的 事情,所以不必担心我们会被阿里 巴巴“吃掉”。 不妨改变看法,全球目前不断 变化,在很短的时间内出现很多科 技创新,我们要接受新事物,才能 生存,但是也要考虑全面,不是随 波逐流,我们要做的是有选择性的 去改进自身不足,区分什么舶来品 有用,什么没用。 虽然阿里巴巴是一条大鱼, 但是有一天我们小鱼也会成长为 大鱼。

17


Interview

ถอดความส�ำเร็จ...จีน

ย้อนมอง “ไทย” โตได้จริงหรือ? 中国数字社会成功之道和泰国成长之路 @ปันบุญ ตันติวรวงศ์

陈班文

“หว่ อ นึ ก ถึ ง ตอนอยู ่ ป ระเทศจี น จริ ง ๆ เวลาไปซื้ อ ของไม่ ต ้ อ งพกเหรี ย ญให้ ห นั ก กระเป๋ า มี แ ค่ โ ทรศั พ ท์ เ ครื่ อ งเดี ย วก็ ติ๊ ด ๆ จ่ า ยเงิ น ได้ แ ล้ ว ขนาดร้านหมูปง้ิ ข้างทางเขายังรับจ่ายเงินด้วยระบบนีเ้ ลย” “ใครๆ ในจีนเขาก็ใช้กนั ไปซือ้ ผักในตลาดยังมีควิ อาร์โค้ดให้สแกนจ่ายเงินเลยนะ” จากค�ำพูดข้างต้นของคนจีนทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยและจากทีห่ ลายท่านทราบข่าวเมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา ว่ายอดการซือ้ ทุเรียนไทยบนเว็บไซต์ ที มอลล์ (Tmall) ซึง่ เป็นเว็บไซต์ในเครือบริษทั อาลีบาบา กรุป๊ ขายได้ 8 แสนลูกภายในเวลาเพียง 1 นาที! เป็นสิง่ ชีช้ ดั ให้เห็นว่าประเทศจีนเข้าสู่ “สังคมดิจทิ ลั (Digital Society)” อย่างเต็มรูป แบบ ดิจทิ ลั ได้เข้ามาแปรเปลีย่ นวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของคนจีน ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งการด�ำเนินธุรกิจ การด�ำเนินชีวติ ในด้านต่างๆ ทีจ่ ะท�ำอะไรก็ท�ำผ่านดิจทิ ลั ได้ไม่ตอ้ งผ่านคนกลาง ไม่ตอ้ งสัมผัสเงินสด สังคมโฉมใหม่ของจีนนีส้ ะกดให้เราทุกคนต้องจับตามองความเคลือ่ นไหวของจีนและเรียนรูว้ า่ เหตุใดจีนจึงประสบความส�ำเร็จในการน�ำเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) หลอมรวมเข้ากับเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง (Real Economy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18


Interview แล้วปัจจัยใดบ้างทีท่ �ำให้จนี กลายเป็นสังคมดิจทิ ลั ... หยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย ได้ให้ค�ำตอบไว้ในงาน “สังคมดิจทิ ลั อนาคตทีห่ ลีกไม่พน้ ก้าวเดินของจีน พัฒนาการ ของไทย” ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ ปลายเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา โดยสมาคมผูส้ อื่ ข่าวไทย-จีน ได้ ให้ความเห็นไว้วา่ ปัจจัยทีท่ �ำให้จนี กลายเป็นสังคมดิจทิ ลั มีอยู่ 3 ประการ ประการแรก เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเข้าถึงได้ทั่ว พืน้ ทีแ่ ละความเร็วสูง ท�ำให้มจี �ำนวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ปัจจุบนั คนจีนใช้ อินเทอร์เน็ตสูงถึง 772 ล้านคน ซึง่ นับเป็นครึง่ หนึง่ ของประชากรจีนทัง้ หมด ทัง้ ยังมี การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอ จึงเป็นรากฐานทีม่ นั่ คง ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีพ่ ฒ ั นาได้อย่างรวดเร็วและขยายโอกาสการพัฒนาให้ กับห่วงโซ่คณ ุ ค่า (Value chian) ในเศรษฐกิจดิจทิ ลั อีกด้วย แต่เมื่อมีรากฐานที่มั่นคงจากเครือข่ายและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็ต้อง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา นั่นคือประการที่สอง อุปทูตสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลือ่ นแรกทีท่ �ำให้เกิดการพัฒนา เพราะตัง้ แต่ปี 2015 รัฐบาลจีน ส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมาโดยตลอด เช่น นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) แนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) และนวัตกรรมอืน่ ๆ อีกมากมายจนปัจจุบนั กลายเป็น สังคมดิจทิ ลั ได้ส�ำเร็จ ถึงแม้จนี จะ พัฒนาไปไกลได้ขนาดนี้ แต่เชื่อมั่นว่าจีนจะไม่หยุด คิดค้นนวัตกรรมและไม่หยุดน�ำนวัตกรรม ใหม่ๆ ออกมาใช้แน่นอน เพราะการ พัฒนาไม่มที สี่ นิ้ สุด สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ เ พื่ อ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่าง เดียวคงไม่พอ ต้องมองเห็น ปั ญ หาแล้ ว แก้ ไ ขให้ ต รงจุ ด อีกด้วยเพือ่ ขจัดจุดอ่อนทีอ่ าจ มีผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยปัจจัยประการสุดท้าย ที่ หยาง ซินให้ความเห็นไว้ คือ รัฐบาลจีนก�ำลังมุง่ ปฏิรปู ในช่ ว ง 2-3 ปี ที่ ผ ่ า นมา เศรษฐกิจจีนประสบปัญหา

ก�ำลังการผลิตส่วนเกิน ธุรกิจรูปแบบเดิมได้ก�ำไรลดลงอย่างต่อเนือ่ ง รัฐบาลจีนจึงใช้ ดิจทิ ลั เป็นเครือ่ งมือหลักในการแก้ปญ ั หานี้ ซึง่ ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะดิจทิ ลั ช่วยลด ขัน้ ตอนธุรกิจให้ด�ำเนินสะดวกขึน้ เปิดโอกาสและช่องทางตลาดใหม่ๆ ให้ผปู้ ระกอบการ ได้น�ำสินค้าของตนเข้าไปจ�ำหน่าย ผูป้ ระกอบการจ�ำนวนมากจึงต้องน�ำธุรกิจตัวเองเข้า สูว่ ถิ ดี จิ ทิ ลั เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาซ�ำ้ เดิมและก้าวทันเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตอย่างไม่หยุดยัง้ ได้ ข้อดีของดิจิทัลไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาเรื่องการด�ำเนินธุรกิจและภาพรวมของ เศรษฐกิจเท่านัน้ ยังช่วยแก้ปญ ั หาเรือ่ ง “เงินปลอม” ซึง่ เป็นปัญหาระดับปัจเจกแต่เกิด ขึน้ กับคนทัว่ ประเทศ คนจีนยอมรับว่าบ่อยครัง้ มากทีม่ เี งินปลอมอยูใ่ นกระเป๋า เพราะ ท�ำเลียนแบบได้เหมือนเงินจริงมากจนแยกไม่ออก ปัจจุบนั การจ่ายเงินด้วยระบบดิจทิ ลั ผ่านคิวอาร์โค้ดจึงท�ำให้ผบู้ ริโภคชาวจีนสบายใจและเพิม่ อัตราการใช้จา่ ยมากขึน้ เพราะ มัน่ ใจได้วา่ เงินทีจ่ า่ ยไปเพือ่ แลกกับสินค้า หรือ เงินทีไ่ ด้รบั มาจากการขายสินค้าเป็นเงิน ทีช่ �ำระหนีไ้ ด้ตามกฎหมายจริงๆ เราได้ทราบกันแล้วว่าสังคมดิจทิ ลั จีนประสบความส�ำเร็จได้อย่างไร สังคมไทยก็ ไม่น้อยหน้า เราก็ก�ำลังเรียนรู้บทเรียนจากประเทศพี่น้องอย่างประเทศจีนเพื่อน�ำวิธี การต่างๆ มาปรับใช้และพัฒนาให้เป็นสังคมดิจทิ ลั ไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ เรามาดูกนั ว่าไทย-จีนมีแผนความร่วมมือในประเด็นสังคมดิจทิ ลั นีอ้ ย่างไร หยาง ซินกล่าวถึงแผน ความร่วมมือไทย-จีนไว้ดงั นี้ ประการแรก แผนพัฒนา “สังคมดิจทิ ลั จีน” ร่วมมือกับ “สังคมดิจทิ ลั ไทย” เพือ่ ส่ง เสริมให้โครงการ “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (One Belt One Road)” ซึง่ ประเทศไทยเข้า ร่วมอยูใ่ นเส้นทาง เชือ่ มต่อกันอย่างแข็งแกร่งได้ดว้ ยระบบดิจทิ ลั และกลายเป็น “อี-คอม เมิรซ์ บนเส้นทางสายไหม” ซึง่ หากเกิดขึน้ จริงจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็งมาก และประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากเส้นทางนีเ้ ช่นกัน ในอนาคต ไทย-จีนร่วมมือกันมุ่งแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยผ่านระบบ ออนไลน์ จีนจะเข้ามาให้ความสนใจธุรกิจไทยทีเ่ ป็น อี-คอมเมิรซ์ ยิง่ ขึน้ จะเดินหน้าเปิด ช่องทางให้ธรุ กิจ สินค้าและบริการทีด่ ขี องไทยเข้าสูต่ ลาดจีนมากยิง่ ขึน้ เพราะสินค้า ไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ยมีคณ ุ ภาพการผลิตสูง เป็นทีต่ อ้ งการของนานาประเทศ สุดท้าย จีนจะให้ความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยเพือ่ พัฒนาคนให้มที กั ษะ ด้านดิจทิ ลั โดยมุง่ ให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี นักธุรกิจทัว่ ไปและนักเรียน-นักศึกษา ซึง่ กลุม่ คนเหล่านีม้ คี วามคุน้ เคยกับการใช้บริการ อี-คอมเมิรซ์ และตลาดผูบ้ ริโภค ได้ มุมมองเชิงลึกและแนวคิดใหม่ๆ เรือ่ งดิจทิ ลั เพือ่ ให้เกิดทักษะและเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสังคมดิจทิ ลั ไทย ไม่ว่าประเทศไทยจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปี ถึงจะเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้อย่าง เต็มรูปแบบ สิง่ ทีเ่ ราต้องตระหนักไว้เสมอ คือ ยุคนีไ้ ม่เพียงต้องให้ความส�ำคัญ แก่ดจิ ทิ ลั และเริม่ ปรับเปลีย่ นวิถตี วั เองในบางด้านให้เป็นดิจทิ ลั แต่ตอ้ งเสริม สร้างรากฐานของสังคมดิจิทัลให้แข็งแกร่ง มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเร่ง แก้ไข และให้ความส�ำคัญแก่ความคิดริเริ่มอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา สังคม ไม่อย่างนั้นแล้ว กว่าไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบคงจะ ยืดเวลาที่ออกไปอีก

19


Interview

“这让我想起在中国的时候,出门在外无需 带现金,只要一部手机在手,动动手指就能完成 所有支付,就连街边的烧烤摊都在使用这样的支 付方式。” “在中国的每个人都在使用,甚至去市场买 菜都用手机扫描二维码付款。” 以上是来泰工作的中国人的讲述,相信很多人都 看过今年4月份的一则新闻报道,阿里巴巴集团通过旗 下的天猫商城在一分钟内在中国卖出了8万个榴莲,这 让我们看到了中国已经全面步入数字社会。数字中国 改变了人们的生活方式,不论是企业经营,还是生活 方式等,都可以通过数字化,无需经过中间人,无需 携带现金。中国社会的变化引发各界关注,都想学习 到底是什么原因让中国在发展数字经济方面取得了巨 大成就,有效实现实体经济的转型升级。 中国能步入数字社会的原因是什么… 2018年6月份,中国驻泰国使馆临时代办杨欣出 席了泰中记者协会举办的“数字社会现状及发展趋 势”研讨会,并就数字经济在中国会取得成功发表了 三点看法: 首先,互联网技术在中国社会迅速普及,网民 规模呈现井喷式增长。目前,中国网民规模已达7.72

20


Interview 亿,占中国总人口的一半。此外日趋完善的软硬件设 备,为数字经济在中国的迅速发展打下坚实基础,更 为数字经济拓展价值链提供了广阔空间。 但是具备互联网技术和普及的坚实基础后,还 要鼓励创新,为数字经济发展营造出良好氛围,杨欣 代办表示。创新是引领发展的第一动力,从2015年开 始,中国政府就不断鼓励发展“人工智能”、“分享 经济”等一系列内容,如今在发展数字社会方面取得 了巨大成功。虽然中国发展迅速,但是相信中国不会 停下创新的脚步,因为创新永无止境。 为了发展而创新还远远不够,发现问题后要对症 下药,消除阻碍国家发展的弱点。杨欣代办讲到的第 三点就是中国政府将进行深化改革。近年来,中国经 济发展出现了产能过剩的问题,传统行业营收、利润 不断下降,因此中国利用数字化解决问题,并取得不 错的成效,因为数字化简化了业务流程,为业者开放 机会和增加新市场渠道。传统从业者纷纷加快数字化 转型,实现升级提速。 数字化的好处并非只是帮助解决经营业务和整 体经济问题而已,还能剔除假币的危害,这不仅发生 在个人身上,同时还发生在全国民众的身上。很多中 国人承认曾多次收到假币,因为假币做得太逼真,以 至于无法辨别真伪。如今通过扫描二维码完成支付, 这也让广大中国民众感到放心和刺激消费,因为数字 货币与实体商品之间的交易行为都是在合法的前提下 进行。

现在我们知道了中国发展数字社会取得成功的原 因,泰国同样也有取得成功的可能,并向中国学习, 借鉴中国的一些成功经验,来进行调整并使用在全面 发展泰国数字社会事业上。一起来看泰中两国就发展 数字社会方面展开了哪些方面的合作,杨欣代办发表 了以下观点。 首先,中泰两国分别提出了“数字中国”和“ 数字泰国”发展规划,积极促进“一带一路”贸易合 作。泰国是“一带一路”合作的重要参与者,大力发 展“思路电商”,如果真能实现,这将是一条强劲的 经济道路,泰国也将从这条路线中受益。 在未来,中泰两国在经贸合作中注入更多电子 商务,让更多更好的泰国产品、服务和企业进入中国 市场,因为不少泰国优质产品正是多国市场的需求。 最后,中泰两国还加大数字人才培养合作,旨在 让泰国中小型企业家、创业者和青年学生了解关于电 子商务和数字化新思路,培养核心技能,有利于泰国 发展数字社会。 无论泰国还需要花费几年才能全面步入数字社 会,我们始终需要意识到的就是这个时代不仅要重视 数字化和业者需要自我调整向数字化转型,还要为发 展数字化打好坚实的基础,发现问题立即解决,重视 有利于社会发展的举措,否则泰国要步入数字社会将 会旷日持久。

21


2 annivers nd

1 กรกฎาคม 2559 2016年7月1日

创刊两周年成

เปิดตัวนิตยสาร TAP (Thai-ASEAN Panorama) ฉบับปฐมฤกษ์ โดยถือเอาวาระโอกาสพิเศษ ไทย-จีน สถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ 41 ปี เป็นวันเผยแพร่ นิตยสารสู่สาธารณชนเป็นวันแรก พร้อมทั้งเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เพื่อแนะน�ำนิตยสาร 泰国东盟博览杂志创刊号于2016年7月1日发行, 恰逢中泰建交41周年,当时拜访了泰国副总理 威萨奴•克安。

23 พฤศจิกายน 2559 2016年11月23日

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCI TV นิตยสาร TAP และ Study in China จัด “งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศจีน ประจ�ำปี 2559” ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูปแบบการสัมมนา แลกเปลี่ยน และออกบูธของมหาวิทยาลัยชั้นน�ำจากจีนกว่า 10 แห่ง โดยมีนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน 由泰国国立法政大学、泰华卫视、泰国东盟博览 杂志与留学中国联盟联合主办“2016年留学中国 教育展”,在泰国国立法政大学校园开放日隆重举 办。10余所中国院校参展,有来自不同学校的300 多名学生前往观展。

13 ธันวาคม 2559

2016年12月13日

นิตยสาร TAP ร่วมกับแพลตฟอร์มส่งเสริมการค้าธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมของจีน-อาเซียน หรือ CASTPP และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED จัดสัมมนา “ทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยไทยกว่า 250 คน เข้าร่วมงาน 由泰国东盟博览杂志、中国—东盟中小企 业贸易促进平台 (CASTPP),以及泰国中 小型企业发展院 (ISMED) ,联合举办主 题为“中国—东盟中小企业贸易促进平台 泰国推介会”在曼谷瑞士丽凯皇酒店盛大 举行。共同向250多家泰国中小型企业提供 有关出口中国的知识。


sary journey summary

成长历程

ปี 2560

2017年

นิตยสาร TAP และ TCI TV ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ในฐานะพันธมิตร ทางสื่อสารมวลชน ด�ำเนินงานผลิตสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ ภาพนิ่งและวีดิทัศน์ ในงานและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วัฒนธรรมฯ 泰国东盟博览杂志和泰华卫视获得曼谷中国文 化中心的信任,双方成为媒体合作伙伴,负责 曼谷中国文化中心纸媒宣传以及各类活动的拍 摄工作。

ปี 2560

2017年

นิตยสาร TAP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัททีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) หรือ TCL บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน�ำของจีน ในฐานะที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรม เพื่อสังคม (CSR) เพื่อท�ำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทีซีแอล เป็นที่รู้จักต่อคนไทย ในวงกว้างมากขึ้น 泰国东盟博览杂志获得中国领先电子公司 ——TCL电子(泰国)有限公司的信任,担任 TCL在泰的公关关系顾问,举办各类活动 及社会慈善活动,以向泰国消费者推广TCL 的产品。

25 พฤษภาคม 2560 2017年5月25日

นิตยสาร TAP ได้รับความไว้วางใจจาก นิคมอุตสาหกรรม ฉงจั่ว (ไทย-จีน) ให้จัดงานสัมมนา “เจาะลึกโอกาส เมืองฉงจั่ว ประตูสู่อาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road” ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน 泰国东盟博览杂志获得中国-泰国泰崇左产业园 的信任,在曼谷律实大酒店举办“2017年中国 —东盟国际产能合作 泰中“两国四园”联合 推介会。媒体记者等约300人出席活动。


2 annivers nd

มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561

创刊两周年成

2017年6月—2018年5月

บริษัท Thai Biz Panorama จ�ำกัด ได้รับความไว้วางใจจากองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ อ.ต.ก. ผ่านช่องทางของบริษัท Thai Biz Panorama จ�ำกัด ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร TAP, รายการ TAP Talk, Facebook TAP Magazine และ WeChat TAP Magazine ในรูปแบบภาษาไทยและจีน เพื่อแนะน�ำ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการภายใน อ.ต.ก. เผยแพร่ให้คนไทยและคนจีนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 泰鼎东盟传媒有限公司获得曼谷喔多郭农贸市场(Or Tor Kor Market)的信任,通过东盟博览杂志的传播渠道与宣传平台,负责 曼谷喔多郭农贸市场线上和线下公关关系工作,投放双语类广告, 分别有杂志广告、《TAP Talk》节目、官方脸书和微信等,向更多 的中泰两国人民推广其产品及服务。

12 ธันวาค

2017年1

18 พฤศจิกายน 2560 2017年11月18日

คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารนิตยสาร TAP ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ในงาน “งานครบรอบ 5 ปี การก่อตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ” โดยภายในนิทรรศการภาพ “ยึดมั่นในเจตนารมณ์ สานสัมพันธ์จีน–ไทย” แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมฯ การสนับสนุน จากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาพกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้จัดขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 泰国东盟博览杂志董事长黄喜源参加“庆祝曼谷中国文化中心成立五 周年”活动。此次活动主要包括曼谷中国文化中心五周年图片展和演出 活动,图片展主题为“不忘初心 续写新篇”,展示了曼谷中国文化中心 从建设到逐步壮大的历程,展示了泰国王室的关怀、政要的大力支持、 民众的广泛参与,此外还有这五年来举办的各类活动图集。

นิตยสาร TAP ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหก ท่าเรือชินโจว จัดสัมมนา “ทา ณ ห้องโลตัส ศูนย์การ โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าร่วมน�ำเส และเครื่องส�ำอางกว่า 90 คน นอก เข้าร่วมงานสัมม

由泰国东盟博览杂志与泰国中 广西钦州保税港区联合举办的“ 商品采购会”在曼谷诗丽吉王后 型企业300多名代表参加,并且有 包括食品、膨化食品和果干、化 进行现场


sary journey summary

成长历程

28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 2017年11月28日¬—12月1日

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย TCI TV นิตยสาร TAP และ Study in China จัด “งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศจีน ประจ�ำปี 2560” ภายในงาน Open House ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยรูปแบบการสัมมนาแลกเปลี่ยน และออกบูธของมหาวิทยาลัยชั้นน�ำจากจีนกว่า 10 แห่ง โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดข้างเคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนกว่า 1,000 คน 由泰国清莱皇家大学、泰华卫视、泰国东盟博览杂志和留学中 国联盟联合主办的“2017年泰国(清莱)留学中国教育展” 在泰国清莱皇家大学校园开放日隆重举办,10余所中国院校参 展,此次活动吸引了近1000名来自清莱府及周边府治的学 生前来咨询。

คม 2560

12月12日

กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ างลัดสู่ตลาดแดนมังกร ปี 2” รประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนอสินค้าในหมวดอาหาร ขนม-ผลไม้แปรรูป กจากนี้ยังมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มนาอีก 300 คน

中小企业发展院(ISMED)、 “第二届CASTPP(泰国) 推介暨 后会议中心隆重举行。泰国中小 有90多家企业带来自己的产品, 化妆品,中国采购商代表团可以 场采购。

8 กุมภาพันธ์ 2561 2018年2月8日

บริษัท Thai Biz Panorama จ�ำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก LVYUE บริษัทที่ด�ำเนินกิจการ โรงแรมในเครือ Ctrip ธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีน ในการจัดท�ำข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนไทย เนื่องในโอกาสที่ LVYUE จัดงาน “โอกาสของอินเทอร์เน็ต-ธุรกิจโรงแรม” ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี เคน เฉา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสตีเฟน เซี่ยง ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมงาน พร้อมด้วยทีมพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ มีนักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมในไทย สนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 คน 泰鼎东盟传媒有限公司获得旅悦旅游集团信任,为携程战略投资 公司旅悦集团在曼谷暹罗安纳塔拉酒店举办的首场海外招商会进 行新闻报道。携程是中国最大的旅游集团。旅悦联合创始人 向开龙、携程集团旗下的旅悦公司副总裁曹鹏亮以及外贸业务发 展团队、泰国酒店业者等50余名参加了此次招商会。


Vision * ภาพมุมสูงบางส่วนของนิคมอุตสาหกรรมจีน-ไทย ฉงจั่ว 中国—泰国崇左产业园俯瞰图一角

2 ทรัพยากร 2 ตลาด ปูทางธุรกิจไทย-ฉงจัว่ 实力携手泰企,中泰产业园开拓“两种资源,两个市场”

ระเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน มีผลิตผลอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชเศรษฐกิจเขตร้อนเป็นหลัก เช่น เครื่องเทศยางพารา ทุเรียน สับปะรด เป็นต้น มีหลากหลายประเภท และราคาย่อมเยา ส่วนนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทย-จีน) ที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงจั่ว ซึ่งเป็นเมืองการค้าชายแดนอันดับหนึ่งของจีน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และอยู่ห่างจากกรุง ฮานอย ประเทศเวียดนามเพียง 240 กิโลเมตร รวมถึงตั้งอยู่ห่างจากอ่าวตังเกี๋ยในกว่างซี 100 กว่ากิโลเมตร เป็นหน้าต่างบานส�ำคัญในความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ ได้สร้างหลักประกันด้านทรัพยากรให้แก่การพัฒนาของนิคมฯ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเลิศ ช่วยให้สินค้าของนิคมฯ กระจายสู่ตลาดจีนและ ตลาดอาเซียนได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจไทยที่เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงแห่แหนเข้ามาลงทุน

28


Vision

นอกจากน�ำอ้อยของฉงจั่วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแล้ว เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ยัง ต้องผลิตเป็นสินค้าทีห่ ลากหลาย เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2560 โครงการผลิตน�้ำตาลของ Guangxi Chongzuo East Asia Sugar Co., Ltd. ได้เริม่ ก่อสร้างในนิคมฯ บน พื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซน แปรรูปผลิตภัณฑ์น�้ำตาลเชิงลึก (ราว 1,667 ไร่) โซน อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลปลายน�ำ้ และโซนผลิตวัตถุดบิ เสริม (ราว 833 ไร่) โซนแปรรูปอาหารอาเซียน (ราว 1,458 ไร่) โซนคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (ราว 250 ไร่) โซนไชน่า ทาวน์ (ราว 1,875 ไร่) และศูนย์ Big Data อุตสาหกรรม นำ�้ ตาลจีน (ราว 208 ไร่) ขณะนีโ้ ครงการด�ำเนินการสร้าง ส�ำเร็จลุล่วงไปแล้วกว่า 65% คาดว่าเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 จะเริ่มการผลิต ไม่เพียงเท่านี้ จ้าว ปอ กล่าวว่า ตอนนี้นิคมฯ ฉงจั่วก�ำลังหารือความร่วมมือกับบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจเครื่องดื่มชูก�ำลัง ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของไทย โดยจะใช้เทคนิคทางการ ผลิตของ Guangxi Chongzuo East Asia Sugar Co., Ltd. เพื่อผลิตสินค้าปลายน�้ำ เช่น ยีสต์ ผงโปรตีน และ ผลิตยา เป็นต้น “กระชับการแลกเปลีย่ นและความร่วมมือ ปรับปรุง กลไกความร่วมมือ ร่วมกันวิจยั และพัฒนาโมเดลเปิดกว้าง ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียน รวม ถึงอาศัยทรัพยากรทั้งในและต่างประเทศ ใช้ประโยชน์ จากเอกลักษณ์ของนิคมฯ จุดแข็งด้านคมนาคม และ จุดแข็งด้านทรัพยากรอย่างเต็มที่ ชี้น�ำตามหลักการ รวมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (Cluster) อีกทั้งขยาย ห่วงโซ่อุตสาหกรรมน�้ำตาล มุ่งมั่นสร้างฐานสาธิตนิคม อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลหมุนเวียนของจีน” จ้าว ปอ กล่าว จ้าว ปอ เลขาธิการนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว (ไทยจีน) กล่าวว่า ในอนาคตนิคมฯ จะเพิ่มความร่วมมือด้าน ก�ำลังการผลิตระหว่างประเทศ ด้วยผลพวงจากงาน ไชน่า-อาเซียนเอ็กซ์โป รวมถึงความร่วมมืออันดีระหว่าง นิคมฯฉงจั่วกับประเทศไทย ดึงดูดธุรกิจทั้งในและต่าง ประเทศให้เข้ามาลงทุน ส่งผลให้นิคมฯ กลายเป็นพื้นที่ ใหม่ของเขตสาธิตความร่วมมือไทย-จีนที่มีธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศเข้ามาลงทุน

อัปเกรด “อุตสาหกรรมความหวาน” ในดินแดน แห่งความหวาน

ในเมืองฉงจั่ว มี Guangxi Nanning East Asia Sugar Group ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ต่ า งชาติ รุ ่ น แรกๆ ใน อุตสาหกรรมผลิตน�้ำตาลของจีน และเป็นธุรกิจไทยที่ ใหญ่ที่สุดในกว่างซี หุ้นส่วนหลักของบริษัทแห่งนี้ คือ Mitrphol Group ซึ่งเป็นบริษัทน�้ำตาลที่ใหญ่ที่สุด ของไทย

ใช้จุดแข็ง “2 ทรัพยากร” บุกเบิก “2 ตลาด”

จ้าว ปอ กล่าวว่า ปัจจุบันนอกจากนิคมฉงจั่วฯ จะ พัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำตาลร่วมกับ Mitrphol Group แล้ว ยังพยายามมองหาทรัพยากรต่างๆ ของไทย เช่น ยางพารา และผลิตผลพลอยได้ทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อขยายตลาดจีนและตลาดอาเซียน “ไม่นานมานี้ นิคมฯ ฉงจัว่ กับผูค้ า้ ไม้ยางพาราของ ไทยรายหนึ่ง ได้หารือโครงการซื้อขายไม้อาเซียน โดย จะน�ำไม้ยางพาราของไทย ขนส่งจากท่าเรือฝางเฉิงก่าง และท่าเรือชินโจวไปยังนิคมฉงจั่วฯ จนกลายเป็นแหล่ง รวมวัสดุไม้จนี -อาเซียน ในอนาคตแหล่งรวมวัสดุไม้แห่ง นี้ จะเทียบเท่ากับนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ธุรกิจ สามารถซื้อขายกันที่นี่ แล้วค่อยน�ำสินค้ากระจายไปยัง พื้นที่ต่างๆ ของจีน” จ้าว ปอ กล่าว นอกจากนี้ นิคมฯ ฉงจั่วยังลงนามข้อตกลงกับ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ซึ่งเป็นนิคมฯ ผลิต ยางล้อรถอันดับ 1 ทั้งสองฝ่ายด�ำเนินความร่วมมือด้าน

ต่างๆ เช่น วิจัยและพัฒนายางล้อรถ และสร้างนิคม อุตสาหกรรมร่วมกัน ในด้านผลิตผลพลอยได้ทางการเกษตร จ้าว ปอ กล่าวว่า นิคมฯ ฉงจั่วจะน�ำเข้าผลไม้เขตร้อนจากกลุ่ม ประเทศอาเซียนอย่าง ทุเรียนแช่แข็งของไทย และรับ เอาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain logistics) ของนักธุรกิจชาวไต้หวัน สร้างศูนย์กลาง โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นอาหารจีน-อาเซียน (Cold chain logistics) เนื้อที่ประมาณ 333-417 ไร่ “จากด่านโหยว่อี้กวนถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นระยะทาง 1,500 กิโลเมตร แต่ด้วยปัจจัยทาง โลจิสติกส์ในปัจจุบนั ใช้เวลา 16 ชัว่ โมงก็ถงึ หลังจากผลไม้ เข้ า ถึ ง นิ ค มฉงจั่ ว ก็ จ ะถู ก คั ด แยกจากศู น ย์ ก ลาง โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain logistics) แล้วค่อยส่งไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ โครงการนี้ จะช่วยยืดอายุและเก็บรักษาความสดใหม่ของผลไม้ ทัง้ ยังลดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจ” จ้าว ปอ กล่าว ขั้นต่อไป นิคมฯ ฉงจัว่ จะน�ำสินค้าเกษตรทีน่ �ำเข้าจากอาเซียนอย่าง ประเทศไทย มาแปรรูปเป็นอาหาร เช่น ทุเรียนอบแห้ง บิสกิตรสทุเรียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

处热带地区的泰国,物产 极为丰富,盛产香料和橡 胶、榴莲、菠萝等热带经 济作物,品种繁多,且价格低廉。 而坐落于中国边贸第一大市崇左的 中国—泰国崇左产业园(以下简 称中泰产业园)不仅拥有丰富的土 地、矿产、农林业等资源。而且, 该产业园距离越南河内仅240公里, 距广西北部湾港百余公里,是中国 面向东盟开放合作的重要窗口。 丰富的资源,为产业园的发 展提供了资源保障;优越的地理区 位,使产业园的产品可以直接辐射 中国和泰国等东盟市场。得益于 此,众多“嗅到”商机的泰国企业 纷纷慕名前来投资入驻。不仅如 此,中泰产业园党工委书记赵波在 接受本刊记者采访时表示,今后中 泰产业园还将加大企业对外产能合 作力度,充分利用中国—东盟博览 会以及中泰产业园与泰国良好的合 作关系,吸引更多国内外企业入园 投资,使其成为中泰合作示范区、 国内外企业投资的新洼地。

29


Vision 在“甜蜜的土地”上升级“甜蜜 产业” 被誉为“中国糖都”的崇左, 全市蔗糖产量200万吨左右,占广 西的1/3、中国的1/5,榨蔗量和产 糖量连续14个榨季位居中国地级市 首位。 25年前,在崇左这片“甜蜜 的土地”上催生了中国制糖行业最 早的外资企业、广西最大的泰资企 业——广西南宁东亚糖业集团。 该集团主要外方股东是泰国规模最 大的糖业集团——泰国两仪糖业集 团,下辖广西崇左东亚糖业有限公 司、广西扶南东亚糖业有限公司、 广西宁明东亚糖业有限公司等八家 生产企业,致力于生产精制白糖, 以及酵母、生物肥等延伸产品。 同时,为了进一步提高资源 综合利用率,将崇左的甘蔗既要“ 吃干榨尽”,也要“吃出新花样” ,2017年9月15日,广西崇左东亚糖 业有限公司糖业循环经济综合利用 项目在中泰产业园正式开工建设。 “这个项目的动工标志着 广西•中国糖业产业园在中泰产 业园正式落地启动,核心区落户 中泰产业园,规划面积10平方公 里,布局了4000亩的糖品精深加工 区、2000亩糖下游产业区及辅料生 产区、3500亩东盟特色食品加工 区、600亩港口仓储物流区、4500 亩糖人街特色小镇、500亩中国糖 业大数据中心等6个功能联合共享 的糖产业体系,建成后将集生产、 居住、商业、参观旅游于一体,对 推动崇左糖业信息化、自动化、智 能化发展将起到重要促进作用。” 赵波书记说,该项目目前已完成总 工程量的65%,预计于2018年11月 建成投产。 不仅如此,赵波书记表示,中 泰产业园当前还在与泰国影响力最 大的功能饮料企业之一——泰国卡 拉宝公司商谈合作,将利用广西崇 左东亚糖业有限公司的工艺生产酵 母、蛋白粉、制药、化妆品等下游 产品。 “通过加强与东盟国家的合 作,依托国内外资源,面向两个市 场,进一步加强交流合作,完善协

30

调合作机制,共同研究园区开放模 式,充分利用园区独特、优越的区 位交通优势和丰富的资源优势,科 学引导和培养糖业、东盟特色经济 等产业集群,进一步拉长糖产业 链,全力打造中国糖业循环产业园 示范基地。”赵波书记说。

“前不久中泰产业园与泰国一 家橡胶木贸易商商谈了东盟木业交 易项目,将通过他们把泰国橡胶木 从广西防城港和钦州港运到中泰产 业园来,形成中国—东盟木材集聚 区。今后这个木材集聚区将相当于 保税物流园区,企业可以在这里交 易,再将货物发散到中国各地。” 发挥“两种资源”优势,开拓“ 赵波书记说。此外,中泰产业园 两个市场” 还与泰国第一个轮胎橡胶专业工业 中泰产业园所处的崇左不仅 园——泰国立盛橡胶工业园签署协 是“中国糖都”,还是“一带一 议,双方将在研发汽车轮胎等橡胶 路”重要节点城市和陆路东盟黄金 产品、共建“中国—泰国崇左立盛 通道,当前,随着“通边达海”“ 橡胶工业园”等方面开展合作。 边海互动”的格局全面构建,崇左 而在农副产品方面,赵波书 开通了中越公务车辆及货运直达车 记表示,中泰产业园将引进泰国冰 辆和深圳—南宁—凭祥—河内物流 鲜榴莲等东盟国家的热带水果和 线路,实现了两国运输车辆及公务 台商的冷链物流技术,规划建设 车辆跨境通行,并深度参与南向通 800~1000亩地的中国—东盟食品冷 道建设,加快打造重庆—凭祥—东 链物流中心。“从友谊关到泰国曼 盟便捷物流线路,成为中国西南地 谷的距离是1500公里,现在的物流 区连接东盟最便捷的通道之一,进 条件只需要16个小时就可以到达, 一步降低企业物流成本。 等水果进到中泰产业园后就可以通 优越的区位优势使中泰产业园 过冷链物流中心进行分拣,再推送 得以直接面向中国和东盟19亿人口 到全国各地超市。该项目有利于提 市场,同时也吸引了越来越多国际 高水果的保鲜度,降低企业运营成 知名企业纷至沓来。 本。”赵波书记表示。而且,中泰 据赵波书记介绍,目前中泰产 产业园下一步还将这些从泰国等东 业园除了与泰国两仪糖业集团发展 盟国家引进来的农产品加工成轻工 糖产业以外,还充分挖掘泰国丰富 食品,如榴莲果干、榴莲饼等,以 的橡胶、农副产品等资源,进一步 更好地提升产品附加值。 开拓中国和东盟市场。


Travel

ม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะค่อนข้างซบเซา แต่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ เป็นรายได้หลักของไทยยังคึกคักต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทย เพิม่ ขึน้ ทุกปี รวมถึงยอดคนไทยทีเ่ ดินทางไปเทีย่ วเมืองจีนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน จากการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งสองประเทศ นิตยสาร TAP ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งของไทยและจีน เพื่อสะท้อน ภาพการท่องเที่ยวที่เติบโตและทิศทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายที่น่าสนใจ

虽然近两年泰国经济发展缓慢,但是旅游行业作为泰国经济支柱还是 很红火,特别是大量中国游客来泰国旅游,并且每年呈现增长趋势,同时 在两国政府的推动下,泰国去中国旅游的人数也增加。 东盟博览杂志也专门采访中泰两国旅游部门,让我们来看看旅游行业 在增长的趋势下,有哪些值得关注的地方。

2 ปี 2 ท่องเที่ย

中泰合作 相互

@ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ช่วงสองปีทผี่ า่ นมา นักท่องเทีย่ วจีนมีการปรับพฤติกรรมการเดินทางมาเทีย่ วเมืองไทยในรูปแบบ FIT (Free and Independent Traveler) หรือเดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่มาเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์เป็นหลัก โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนปีนี้หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากกว่าเดือนละ 1 ล้านคน และเชื่อว่ายอดนักท่องเที่ยวจีนในปีนี้จะไม่ต�่ำกว่า 11 ล้านคน อย่างแน่นอน จากปีที่ผ่านมามียอดนักท่องเที่ยวจีน 9.8 ล้านคน

“ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา มีนก ั ท่องเทีย ่ วจีนเดิน ทางมาไทยมากกว่าเดือนละ 1 ล้านคน” 从2月份以来,每个月超过100万人次接待 中国游客。

“คนจีนจากเมืองรองเข้ามาเทีย่ วในไทยมากขึน้ จากเดิมจะเป็นแต่คนเมืองหลัก เช่น คนใน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ แต่ปัจจุบันมีสายการบินโลว์คอสต์เปิดเที่ยวบินจากเมืองรองของจีนเดินทางมา เมืองไทยมากขึ้น” ขณะเดียวกัน ททท. ได้จัดท�ำ 3 เส้นทางเที่ยวเมืองรองเสนอขายผ่านส�ำนักงานททท.ทั้ง 5 แห่งในจีน แต่ต้องใช้เวลา เพราะเมืองรองยังมีโครงสร้างพื้นฐานไม่ครบถ้วน โรงแรมที่พัก ร้าน อาหารยังมีไม่มาก ยังไม่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนจ�ำนวนมากได้ทันที “ส�ำหรับแนวทางการสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้คนจีนทีม่ าเทีย่ วเมืองไทยนัน้ ททท. ได้เผย แพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆทีค่ นจีนนิยม และท�ำงานร่วมกับวีแชตเพย์และอาลีเพย์ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยของคนจีนทีเ่ ป็นสังคมไร้เงินสด ซึง่ นักท่องเทีย่ วจีน มียอดการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงถึง 50,000 บาทต่อคนต่อทริป”

泰国旅游局局长育塔萨•苏帕颂专访 近两年来,中国游客来泰国旅游的形式发生改变,以前 是跟团旅游,现在更多人选择自由行,特别是在春节期间, 从2月份以来,每个月接待中国游客超过100万人次,预计今 年接待游客人数不低于1100万人次,并且去年就已经达到980 万人次。 来自中国二线城市的游客人数增加,以前很多游客是来 自北京、上海,但是现在很多航空公司开通了中国到泰国航 线,从中国二线城市直飞泰国。 泰国旅游局目前也在推广3条泰国二线城市旅游路线,

34


Travel

ประสาน ยวไทย-จีน

互鼓励国人出游 陆续通过驻中国旅游局办事处宣传。不过因为在起步阶段,一些泰国 二线城市的基础设施建设还需要加强,比如酒店、餐厅等服务,还无 法大量接待中国游客。 对于来泰国旅游的中国游客,泰国旅游局重点是通过中国的社交软 件选择旅游注意事项,并且与加强与微信支付和支付宝合作,为游客提 供消费便利性。据了解,中国游客来泰国旅游人均消费达到5万泰铢。

泰国旅游与体育部长助理伊提蓬•坤 本专访 两个国家的政府加强交流联系,促进两 国出游人数增加,泰国去中国旅游每年有300 万人次,就整个国家7000万的人口而言,比 例还是很大的,中国人口13亿人, 预计今年 来泰国1100万人次。 两国政府扶持旅行社吸引中国游客去 泰国,或者泰国游客去中国,现在两个国 家还考虑实行免签政策,如果可行的话最快 在2019年初实行,现在已经在简化通关过关 环节。 最近两年来,中国游客还是热衷来曼谷 旅游,其次是芭提雅、普吉,并且有一些游 客跟着泰国电视剧去旅游,而且人数不断增 加,如大城府,不少中国游客来旅游前都有 做功课,因为在网上有很多旅游攻略。 泰国重视对旅行社加强管理,发现一些 中国旅行社以低价团吸引揽客,到了泰国之 后增加自费行程,泰国旅游管理部门收到很 多投诉,所以这些要重点整治,避免影响泰 国旅游形象。

“เริม ่ มีการตามรอยละครและซีรส ี ไ์ ทย ไปตามเมืองอืน ่ มากขึน ้ ” 有一些游客跟着泰国电视剧去旅游,而且人数 不断增加。

@อิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำนายกรัฐมนตรี รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“รัฐบาลทั้งสองประเทศมีการกระชับความสัมพันธ์มาโดยตลอด ท�ำให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งไทยไปจีน และจีนมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนประมาณปีละ 3 ล้านคน ถือว่าค่อนข้าง มากเมื่อเทียบกับคนไทยทั้งประเทศที่มีกว่า 70 ล้านคน ขณะที่คนจีนมีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน คาดว่าปี นี้จะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยกว่า 11 ล้านคน” รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนบริษัทเอกชนที่อ�ำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจีนมาไทยและนักท่อง เที่ยวไทยไปจีน เช่น บริษัทน�ำเที่ยว เอเยนซี่ต่างๆ และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการยกเลิกวีซ่าระหว่าง กันด้วย ซึง่ คาดว่าจะด�ำเนินการได้ในปี 2562 โดยเบือ้ งต้นได้ลดเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คนจีนยังนิยมมาเที่ยวที่กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ พัทยา ภูเก็ต และเริ่มมี การตามรอยละครและซีรีส์ไทย ไปตามเมืองอื่นมากขึ้น เช่น พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จีน มีการเตรียมตัวและหาข้อมูลมากขึ้น เพราะมีข้อมูลและช่องทางออนไลน์ค่อนข้างมาก สิ่งที่ประเทศไทยให้ความส�ำคัญ คือการก�ำกับดูแลบริษัทน�ำเที่ยวจีน ที่พบว่ามีการตั้งราคาถูกเพื่อ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว และมีรายการคิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ ภายหลัง ท�ำให้เกิดการร้องเรียนจากนักท่องเทีย่ วจ�ำนวน มาก ซึ่งต้องควบคุมดูแลไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

35


Travel

ลายปีมานี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-จี น ที่ พั ฒ นาอย่ า งใกล้ ชิ ด ประเทศไทยไม่เพียงกลายเป็นจุด หมายยอดนิยมอันดับแรกของนักท่องเที่ยว ชาวจีน ขณะเดียวกัน จ�ำนวนนักท่องเที่ยว ชาวไทยที่เดินทางไปจีนก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี จากสถิติพบว่า ในปี 2559 จ�ำนวนนักท่อง เทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางไปจีน มีประมาณ 7.4 แสนคน ส่วนในปี 2560 เพิม่ ขึน้ เป็น 7.7 แสน คน ซึ่งเป็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบคงที่ นอกจากเมืองใหญ่อย่างปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเซินเจิ้นแล้ว พื้นที่ที่มีแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายอย่าง เสฉวน ยูนนาน หูหนาน และกุ้ยโจว ก็ค่อยๆ กลายเป็นตัวเลือกหลักของนักท่องเทีย่ วไทย จาง ซินหง ผู้อ�ำนวยการองค์การส่ง เสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนประจ�ำ

ประเทศไทย (CNTA) กล่าวว่า ปัจจุบนั ปัจจัย หลักทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการท่องเทีย่ วของนักท่อง เทีย่ วชาวไทย ได้แก่ ความสนใจ จ�ำนวนเทีย่ ว บิน ราคาตั๋วเครื่องบิน ระยะเวลาเดินทาง ระดับค่าครองชีพในท้องถิ่น แผนการเดิน ทาง งบท่องเที่ยว เป็นต้น จากสถิ ติ ข องการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมมิถุนายน 2560 ยอดใช้จ่ายของนักท่อง เที่ ย วไทยที่ ไ ปเที่ ย วจี น (ยกเว้ น ฮ่ อ งกง มาเก๊ า ไต้ ห วั น ) อยู ่ ที่ 7,819 ล้ า นบาท (ราว 1,560 ล้านหยวน) ซึ่งยอดใช้จ่ายค่า ที่พัก มีสัดส่วนมากสุด 34% รองลงมาคือ การชอปปิง 25.7% จาง ซินหงกล่าวว่า นอกจากปัจจัยต่างๆ เช่น เที่ยวบิน ตั๋วเครื่องบิน และก�ำหนดการ ท่องเที่ยวแล้ว การโปรโมตเมือง ก�ำลังกลาย

มณฑลจีน…

ไทยเที่ยว

中国多省市联合发力,开发

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมาย ปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดย 2 ปีมานี้ มณฑลต่างๆ ของจีน ได้ทยอยมา จัดกิจกรรมโปรโมตเมืองในประเทศไทย เช่น ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะตัวแทนจีน ซึง่ ประกอบด้วย เฮยหลงเจียง จี๋หลิน หูเป่ย หูหนาน กว่างซี ไห่หนาน และ ชิงเต่าทั้ง 7 มณฑล ได้ร่วมจัดบูธภายใต้ หัวข้อ “เส้นทางสายไหมจีน” ในงาน “เทีย่ ว ทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 20” โดยน�ำความ เคลื่อนไหวล่าสุดของการท่องเที่ยวจีน มา ถ่ายทอดสูว่ งการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย และประชาชนชาวไทย เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 เทียนจิน มองโกเลียใน เหลียวหนิง จีห๋ ลิน เฮยหลงเจียง เหอหนาน และหูหนาน ทั้ง 7 มณฑลของจีน ได้ร่วมจัดบูธภายใต้ หัวข้อ “ท่องเทีย่ วแดนหิมะ” ในงาน “เทีย่ ว ทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 22” โดยหวังว่า จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่อาศัย อยู่ในเขตร้อนตลอดทั้งปี ได้มีโอกาส สัมผัสกับหิมะของจีน หรืออย่างเมือง ซานย่า มณฑลไห่หนาน เคยจัดงาน “The Days of Sanya” เมืองหางโจว จั ด งาน “Perceiving China,

36

Memorizing Hangzhou” และเมื อ ง หวงซาน เคยจัดงาน “Huangshan Travel” นอกจากนี้ การลงโฆษณาท่องเที่ยว ในกรุงเทพฯ การเชิญตัวแทนบริษัททัวร์ ของไทยไปจีน เพื่อสัมผัสกับเส้นทางการ ท่องเที่ยวของจีน การเชิญสถานีโทรทัศน์ ของไทย ไปถ่ายท�ำรายการท่องเที่ยวและ เผยแพร่วีดิทัศน์ท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้แสดง ถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ ตัวแทนจาก พื้นที่ต่างๆ ไม่เพียงต้องมาไทยเพื่อโปรโมต แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเอง แต่ยัง ต้องให้ตัวแทนบริษัททัวร์ของไทยได้เห็น แหล่งท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ ของจีนด้วย ตาของเขาด้วย ในด้านการโปรโมตเมือง จาง ซินหง แนะน�ำว่า นอกจากจะต้องเพิ่มการโปรโมต มากขึ้นแล้ว ยังควรท�ำให้เอกลักษณ์ทาง วั ฒ นธรรมของทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ในท้ อ งถิ่ น มี ค วามหลากหลาย ปรั บ ปรุ ง บริการด้านการท่องเทีย่ วและสาธารณูปโภค พื้นฐาน รวมทั้งจัดโครงการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรม


Travel

โหมโปรโมต

วจีน

泰国游客赴中国旅游消费比重分布图 观光

娱乐

其他

医疗

当地交通

住宿

食品饮料

发中国旅游新路线 购物

几年来,随着中泰两国关系的密 切发展,泰国不仅成为了中国游 客出境游的首选国家,泰国赴中 国旅游的游客也在逐年增多。据统计,2016 年泰国赴中国游客约为74万人次,2017年增 长至77万人次,呈缓慢(稳定)增长的趋 势。除北京、上海、广州、深圳等发达地区 (城市)之外,四川、云南、湖南、贵州等 省自然风景资源较丰富的地区也逐渐成为泰 国游客的主要选择。 中国驻曼谷办事处主任张新红表示, 目前影响泰国游客出游的主要因素为泰国 游客到当地的兴趣、航班次数、机票价位、 航程、当地消费水平、自身旅游(计划)和 预算等等。 据泰国国家旅游局统计,2017年1-6月 泰国游客赴中国(港、澳、台除外)旅游总 消费达78.19亿泰铢(约合人民币15.6亿) ,其中住宿方面所占比重最大,约为34%, 其次为购物消费,所占比重约为25.7%。 (见图1) 张新红主任还表示,除了航班、机票、 行程这些客观因素之外,城市宣传也逐步成 为影响泰国游客选择旅游目的地的因素。近 两年来,中国各大省市纷纷来到泰国举办城

市宣传活动,如2017年 2月15-19日,中国 展团由黑龙江、吉林、湖北、湖南、广西、 海南、青海等七个省区组成,以“中国丝绸 之路”为主题参加了2017第20届泰国国际旅 游展,各地把中国旅游的最新动态传递给了 泰国旅游业界和泰国公众。2018年2月中国 天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河 南、湖南等七省区亮相泰国国际旅游展览会 并推出“冰雪旅游”主题,希望让常年生活 在热带地区泰国游客有机会体验中国的冰雪 风光;海南三亚境外推介“三亚日”以及杭 州市推出“感知中国 最忆杭州”、黄山市 推出“黄山游”等。除此之外,在曼谷投放 旅游广告、邀请泰国旅行社赴中国体验中国 旅游路线、邀请泰国电视台赴中国拍摄旅游 节目及播放旅游宣传片等等都发挥了各自的 宣传作用,各省市代表不仅要来泰国宣传推 广自己,还要让泰国旅行社代表亲眼看到中 国城市的旅游风光。 在中国城市旅游推广方面,张新红主任 建议,除了在城市宣传方面加大力度之外, 还应该积极丰富本土旅游资源的文化特色, 不断完善旅游服务与公共基础设施,推出不 同主题旅游项目,打造具有文化特色的城市 旅游风情。

37


Education

มหาวิทยาลัยเหมืองแร่

ที่ไม่ได้เรียนแต่เรื่องของเหมืองและแร่ ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเหมืองแร่ ก่อตัง้ ในปี 2452 ณ เมืองสวีโจว เมืองทีม่ ชี อื่ เสียงทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซู ได้รับการขนานนามว่า “เมืองเอเธนส์ตะวันออก” ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 มหาวิทยาลัยเหมืองแร่ได้รับการ ขนานนามว่า “มหาวิทยาลัยสาขาวิชายอดเยี่ยม” มีทั้งหมด 21 คณะ ปริญญาตรี 57 สาขา ปริญญาโท 35 สาขาปริญญาเอก 16 สาขา สาขาเฉพาะทาง 10 สาขา สถานีวิจัยส�ำหรับการศึกษาหลังปริญญาเอก 14 แห่ง ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย25 สถาบันที่ติดอันดับ 200 สถาบันชั้นน�ำ ปัจจุบัน มีอาจารย์กว่า 1,900 คน ประกอบด้วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์จ�ำนวนเกือบ 1,200 คน เจ้า หน้าที่ 1,200 คน หอพักของนักศึกษาต่างชาติเป็นห้องคู่ มีห้องน�้ำในตัว เครื่องปรับอากาศ และสัญญาณไวไฟ (WiFi) มหาวิทยาลัยนอกจากมีรา้ นอาหารจีนและอาหารตะวันตก ยังมีรา้ นอาหารมุสลิมและอาหารเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยยังมีซูเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร ที่ท�ำการไปรษณีย์ เป็นต้น

38


Education ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยเหมืองแร่มอบทุนการศึกษาหลายประเภท สามารถยืน่ สมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมช่วงสมัครเข้าเรียน ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้ ทุนการศึกษา

เว็บไซต์

เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

ทุนรัฐบาลจีน

http://www.campuschina.org/

1 ม.ค. 62

10 เม.ย. 62

ทุนดอกมะลิ มณฑลเจียงซู

http://www.studyinjiangsu.org/lxjsxmgl/student_toLogin.do

1 ม.ค. 62

31 พ.ค. 62

http://cumt.17gz.org/member/login.do

1 ม.ค. 62

31 พ.ค. 62

ทุนมหาวิทยาลัย เหมืองแร่

ประเภททุนการศึกษา (ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://sac.cumt.edu.cn/en/6155/list.htm) ประเภท

A

B

C

ผลการเรียน

GPA≥3.2

GPA≥3.2

GPA≥2.8

13,800 (BA)

6,900 (BA)

3,450 (BA)

14,600 (BS)

7,300 (BS)

3,650 (BS)

15,400 ปริญญาโท

7,700 ปริญญาโท

3,850 ปริญญาโท

17,000 ปริญญาเอก

8,500 ปริญญาเอก

4,250 ปริญญาเอก

จ�ำนวนเงิน (หยวน/ปี)

*หมายเหตุ

BA - Bachelor of Arts BS – Bachelor of Science

ประกันการรักษาพยาบาล

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการจีน นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องซื้อประกันการรักษาพยาบาลจากบริษัทประกันที่อยู่ในจีน นักศึกษาสามารถช�ำระเงินทางออนไลน์ก่อน หรือ ท�ำประกันการรักษาพยาบาลพร้อมกับวันลงทะเบียนเรียน ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้ซื้อประกันตามที่แจ้ง ทางมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ด�ำเนินการลงทะเบียนเรียน

วีซ่า

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก สามารถน�ำหนังสือตอบรับการเข้าศึกษา และใบสมัครขอวีซ่าส�ำหรับเรียนต่อจีน (JW201/202) ไปยื่นที่สถานทูตจีน ภายใน 30 วันหลัง จากเดินทางถึงประเทศจีน น�ำวีซ่าเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตพ�ำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อการศึกษา หากนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีวีซ่าประเภทอื่นๆ ที่ยังไม่หมดอายุ กรุณา ติดต่อฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์: http://eng.cumt.edu.cn/ อีเมล: admission@studyinchina.link โทรศัพท์: 010-56232459

39


Lifestyle

แวะพักตรงนี้…

ที่ Platform 1

享受美食就在这里… Platform 1

ะแวกสถานีรถไฟฟ้าสามเสน เป็นย่านที่มีร้านอาหารน่าสนใจหลายแห่งอยู่เหมือนกัน ในวัน นี้เราได้มีโอกาสแวะเวียนมารับประทานอาหารที่ร้าน Platform 1 จากบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีบริเวณ น�ำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป็นร้านอาหาร แม้จะอยู่ใน ท�ำเลที่ใจกลางเมือง บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบ ไม่พลุกพล่านเหมือนก�ำลังนั่งกินข้าวในบ้านเพื่อน สนิทอย่างไรอย่างนั้น หากก�ำลังมองหาร้านอาหารที่มีความเป็นส่วนตัว Platform 1 ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ส่วนอาหารที่เสิร์ฟภายในร้าน มีทั้งอาหารอิตาเลียนและเวียดนาม จากเมนูที่ทางร้านแนะน�ำมาอย่างหลากหลาย เราเลยเลือกออเดิร์ฟแรก ซึ่งถูกจัดวางให้เป็น เมนูแรกที่แนะน�ำในฝั่งอาหารอิตาเลียนกับ หอยลายอบเนยกระเทียมเสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียม หอยลายอบเนบกระเทียมกลิน่ หอมกรุน่ ยวนจมูกและชวนน�ำ้ ลายสอจริงๆ หอยลายอบเนยกระเทียม รสชาติเค็มๆ มันๆ กินคู่กับขนมปัง ที่หอมกรุ่นกลิ่นกระเทียมไม่แพ้กัน โดยเฉพาะตอนเสิร์ฟร้อนๆ รสชาติส่งเสริมกันก�ำลังดี

40


Lifestyle ต่อด้วยจานหลักอย่าง สปาเก็ตตีป้ นู มิ่ ซอสเพสโต้แดง โรยหน้าด้วยไข่กงุ้ พร้อม มายองเนสและปูนิ่มทอดกรอบก�ำลังพอดี เคี้ยวเพลินได้ทั้งตัว เส้นนุ่มก�ำลังพอดี รสชาติกลมกล่อม ไม่ผิดหวังเลย หลังจากกินนม ชีส แป้ง มาเยอะแล้ว ขอเติมเส้นใย จากผักใบเขียว ด้วยซีซาร์สลัด ชามโต เสร็จจากอาหารอิตาเลียนแล้ว มาต่อกันด้วยอาหารเวียดนาม ส�ำหรับเมนู เวียดนามจานแรกที่เราเลือก คืออาหารจานหลักที่พลาดไม่ได้เมื่อคุณไปรับประทาน อาหารเวียดนามนั่นคือ แหนมเนือง แป้งไม่หนาเกินไป กับหมูเนื้อแน่นๆ หรือจะเป็น เส้นหมีห่ มูยา่ ง หมูยา่ งหอมๆ รับประทานร่วมกับเส้นหมีท่ ลี่ วกมาอย่างพอดี กินแกล้ม กับผักและน�้ำจิ้มแคร์รอต รสออกเปรี้ยวๆ หวานๆ จบจากของคาว ทางร้านมีของหวานด้วย แต่เพราะเราไปถึงร้านค่อนข้างคำ�่ แล้ว เลยอดได้ลิ้มลองของหวาน ร้าน Platform 1 ตั้งอยู่บนถนนนครชัยศรี ด้านหลังของสถานีรถไฟสามเสน ขับเลียบทางรถไฟมาก็จะเจอ เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00 – 22.00 น.

谷三昇轻轨站一带有许多值得关注的美食餐 厅,今天我们将带大家来到这家名为Platform 1的餐厅。 这是一家由两层楼房改装成的餐厅,附有小花 园。即便处于繁华闹市区,但环境安静,丝毫不像在 好朋友家吃饭一样热闹。 如果您正在寻找环境安静的餐厅,Platform 1餐 厅绝对是一个不错的选择。这家餐厅有意大利菜和越 南菜。 菜单非常丰富,我们迫不及待开始点菜了。首 先点的是意大利食物,那就是黄油蒜香扇贝和大蒜面 包。黄油蒜香扇贝香味扑鼻,真让人直流口水啊。咸 味中略带一点油油的感觉,和刚烤好的面包配着吃, 味道绝对一流。 接下来我们还点了软壳蟹红香蒜酱意大利面,上 面还有虾卵、蛋黄酱和已经炸得香脆的软壳蟹,软壳

蟹可以整只都吃下去。面线也被煮得软硬适中,味道 醇厚,绝对不会让您失望。在品尝完牛奶、芝士、面 食等食物后,接着再来一盘凯撒沙拉吧。 吃完意大利菜后,我们再来品尝下越南菜吧。那 么第一道就是越南香肠,相信这是去吃越南菜的朋友 都必点的美食。外皮不会太厚,里面的肉很紧实。还 有一道就是米粉烤猪肉,猪肉被烤得很嫩很香,再和 煮熟的米线一起食用,加上新鲜的配菜和酱料,味道 酸中带甜,十分美味可口。 吃完荤菜,店里还有甜品供顾客选择哦,可惜 这次我们到店里的时间比较晚了,所以甜品已经售 光了。 Platform 1餐厅位于那空猜实路(Nakhon Chai Si),三昇轻轨站后方,驾车沿着铁路行驶就 看到了。营业时间:11.00-22.00。

41


Contact us:+86-771-12343


Event/Expo @สั ม มนาและเวิ ร ์ ก ชอป เสริ ม ธุ ร กิ จ สู ่ ต ลาดโลก ด้วย Smart catalogue

@ทุ น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เอสเอ็ ม อี ด ้า นเกษตร และอาหาร

ธุ ร กิ จ ของคุ ณ จะง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น เมื่อต้องติดต่อการค้ากับต่างประเทศ และต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กไปยั ง คู ่ ค ้ า ซึ่ ง อยู ่ ต ่ า งประเทศ การใช้ Smart catalogue จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า และบริ ก ารได้ อ ย่ า งไร คุ ณ สามารถเพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้าใจด้วยการสัมมนาและเวิร์กชอปนี้ ระยะเวลา: 25 กรกฎาคม 2561 สถานที่: สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) รายละเอียดเพิ่มเติม: 0-2507-8156 “通过智能产品目录让企业走向国际市场” 座谈会

当您在进行外贸业务洽谈和需要将产品目录发送给 国外合作伙伴时,使用智能产品目录,能给您提供更多 便利。智能产品目录将能提高产品的吸引力,提升自身 的品牌形象和服务。通过参与此次座谈会,来提升您自 身的知识与了解。 时间:2018年7月25日 地点:泰国新经济学院(叻差达披色路) 详情:0-2507-8156

@ การค�ำนวณต้ น ทุ น

และการตั้งราคาสินค้า เพื่อการส่งออก

เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจให้กบั ผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิต ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบ การขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ได้ทราบแนวความคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค�ำนวณต้นทุน การก�ำหนดราคาสินค้า และ เทคนิคการเสนอราคาเพื่อการส่งออกให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลา: 25 – 26 กรกฎาคม 2561 สถานที่: สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) รายละเอียดเพิ่มเติม: 0-2507-8146 หรือ สายด่วน 1169 成本计算和设定产品出口价格 目的是让业者、生产商、出口商能够理解和积累知 识,尤其是能够让中小型企业(SME)了解到相关的概 念、原则和成本计算、产品定价以及报价等出口方面的 方法技巧,以更有效地提升国外市场的竞争力。 时间:2018年7月25-26日 地点:泰国新经济学院(叻差达披色路) 详情:0-2507-8146或者热线1169

สถาบั น อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ในการ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการด้ า น เกษตรและอาหาร ให้สามารถวางแผนการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ ธุ ร กิ จ ของตนเอง เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน ด้านการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตลอดจน เข้า ถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาธุรกิจ ของตนเองตามแผนที่วางไว้ ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลาการพิจารณา: 1 – 31 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุน: 3 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม: 0-2345-1286, chiraphonc@off.fti.or.th

促进和支持农业与食品类中小企业发展援助资金 泰国工业总会农业研究院联合数字经济与社会部 数字经济促进局,支持和促进农业及食品方面的企业规 划应用适合其业务的数字技术,来提升农业的可持续发 展标准。 申请时间:2018年7月25-26日 审核时间:2018年8月1-31日 获得援助资金名单公布时间:2018年9月3日 详情:0-2345-1286 chiraphonc@off.fti.or.th

@เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก Titf ครั้งที่ 23

งานเทีย่ วทัว่ ไทย ไปทัว่ โลก ครัง้ ที่ 23 งานทีส่ ง่ เสริมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ไทย และเปิดโอกาสทางการตลาดให้มากยิง่ ขึน้ โดยภายในงานจะได้พบกับแพ็กเกจ ทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จากบริษัททัวร์ชั้นน�ำ โรงแรมที่พัก เรือส�ำราญ รถเช่า สปา สายการบินระหว่างประเทศและในประเทศ ระยะเวลา: 9 – 12 สิงหาคม 2561 10.00 – 20.00 น. สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รายละเอียดเพิ่มเติม: www.titf-ttaa.com 第23届泰国国际旅游展 此次旅游展将促进泰国 旅游业发展和提供更多营销机 会。此次有多家国内外领先公 司参展,包括旅行社、酒店、 游轮、租车、水疗和国内外航 空公司,同时还推荐各种旅游 套餐。 时间:2018年8月9-12日 10.00-20.00 地点:曼谷诗丽吉皇后国家会议中心 详情:www.titf-ttaa.com

43


ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TAP

วันที่สมัคร……………………….................................………….. 6 เดือน ราคา 250 บาท จากปกติ 270 บาท 1 ปี ราคา 500 บาท จากปกติ 540 บาท เริ่มสมัครตั้งแต่ฉบับเดือน ...........................................

ชื่อ/สกุล .......................................................... สถานที่จัดส่งเลขที่................................... ถนน......................................................................... ต�ำบล/ แขวง ................................................... อ�ำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด..................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์................................................... อีเมล........................................................................ เงื่อนไขการออกใบเสร็จหรือใบก�ำกับภาษี ไม่ต้องการ ต้องการ ที่อยู่............................................................................................................................................... เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี…………………………………………………………………………………………………….

การช�ำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท ไทย บิซ พาโนราม่า จ�ำกัด สาขาสะพานเหลือง บัญชีเลขที่ 011-8 -26759-1 จ�ำนวนเงิน .................................................. บาท วันที่โอน....................................... สาขาที่โอน............................................. เมื่อช�ำระแล้วกรุณาส่งส�ำเนาใบโอนเงินและส�ำเนาบัตรประชาชน หรือหากต้องการออกใบก� ำกับภาษีนามนิติบุคคล โปรดระบุพร้อมส่งมาที่ E-mail : tap-thaibizpanorama@hotmail.com โทรสาร 0-2 679-7036 หรือ ตามทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2 679-7034, 36 คุณนฤมล ผู้ภักดี

TAP杂志会员注册表 注册日期: ..............................................................................

半年

价格

一年

价格

250 泰铢 原价 500 泰铢 原价

270 泰铢 500 泰铢

订阅期刊 :从 .................................................................................... 姓名:...................................................... 寄送地址: ................................................ : 门牌号:........................................................... 路/镇:.............................................. 县/区:.......................................................... 府治: ................................................................. 邮编: .................................................................................................... 联系电话:.....................................................................................

付款方式 可通过开泰银行SapanLuang 分行账户转账至Thai Biz Panorama Co.,Ltd 有限公司, 银行账号:011 – 8 – 26759 – 1 金额: ............................................................ 泰铢 转账日期: ....................................................... 转账分行: .................................................... 公司地址:Thai

Biz Panorama Co.,Ltd(财务部) 1168 /76 26th FLOOR, LUMPINI TOWER, RAMA IV ROAD, TUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120. Tel. 0 - 2679-7034, 36 更多详情请咨询:K. Narumon Phoopakdee


TAP Magazine Vol. 25 JULY 2018  
TAP Magazine Vol. 25 JULY 2018  
Advertisement