__MAIN_TEXT__

Page 1

1

Manipulus 2/2017

Š Legio Ostiensis ry 2017


LEGIO OSTIENSIS RY:N AINEJÄRJESTÖLEHTI – ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON erikoisjuristien OPISKELIJAJULKAISU Päätoimittaja: Lasse Jelekäinen Kiitokset: Judica ry

ELSA Joensuu ISYY Tombolo ry Matti Tolvanen

Tapio Määttä Tarmo Miettinen Kannen kuvat: Kari Kuninkaanniemi YHTEYSTIEDOT Kotisivut: legio.fi Sähköposti: hallitus@legio.fi, manipulus@legio.fi Postiosoite: Legio Ostiensis ry Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 Joensuu 2

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Juhlat pidetty ja kohti uutta

N

yt on Legio saavuttanut 20-vuoden iän ja päässyt pois teini-isätä. Samalla Suomi liittyi 100-vuotiaana

tervaskantojen kerhoon. Molempia juhlistettiin asiaan kuuluvalla tavalla ja kiitänkin syvästi kaikkia niitä, jotka osallistuivat Legion vuosi-

juhlien järjestämiseen. UUSI VUOSI TUO TULLESSAAN uuden hallituksen, mutta jo nyt voi sanoa, että osaavat kädet tulevat järjestöä johtamaan myös vuonna 2018. Toivonkin Manipuluksesta vastanneena, että perinne jatkuu yhtä hyvänä ja katkeamattomana myös tulevina vuosina, ja tähän on luotto korkealla, etenkin kun näin kuinka aktiivisia henkilöitä tulevassa hallituksessa on ja toivottavasti myös vuoden 2019 mallissa. PÄÄTOIMITTAJA/MANIPULUSVASTAAVA

on vuoden mittaan sanaista arkkuaan tyhjentänyt sen verran että pitää tämän lyhyenä. Kiitän kaikkia hallituskumppaneita mukavasta ilmapiiristä, yhteistyökumppaneita jotka toiminnan mahdollistavat ja mainokset tähänkin julkaisuun tarjoavat. Toivotan kaikille legiolaisille ja oikkareille mahtavaa joulua ja erittäin hyvää uutta vuotta!

Lasse Jelekäinen

”Toivotan kaikille legiolaisille ja oikkareille mahtavaa joulua ja erittäin hyvää uutta vuotta!”

Manipulusvastaava, oikeustieteiden ylioppilas

3

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


SISÄLLYS

3

Pääkirjoitus

6

ELSAn tervehdys

9

Oikeustiede Itä-Suomen yliopis tossa – traditiota ja innovaatiota

14

20 vuotta erikoisjuristikoulutusta Joensuussa

18

Oikeustieteiden laitos 20 vuotta

24

Onnea Legio!

27

Tombolo

28

Linnunmaan kolumni

4

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


5

Manipulus 2/2017

Š Legio Ostiensis ry 2017


Juhlavuosi 2017Mielekäs

V

uonna 2013 Joensuun oikeustieteellinen opiskelija- ja tutkijayhteisö

eli suurten muutosten aikaa. Val-

tioneuvosto oli vuotta aiemmin myöntänyt yliopistolle oikeustieteellisen alan tutkinnonanto-oikeuden, mikä toi muun muassa opetussuunnitelmien uudistamisen lisäksi mukanaan tarpeen uuden ainejärjestön, Judican, perustamiselle. Samana syksynä Legion jäsenet keskustelivat suomalaisten ELSAaktiivien

kanssa

kansainvälisen

ELSA-

verkoston paikallisyhdistyksen perustami-

järjestöyhteistyö vaatii kalenterointia ja

roolien pohdintaa

sesta Joensuuhun. ELSA (The European Law Students’ Association) on eurooppalainen oikeustieteen opiskelijoiden yhteisö, jolla on paikallisyhdistyksiä 43 Euroopan maassa – Suomessa Helsingissä, Turussa, Rovaniemellä ja nykyisin myös Joensuussa. Oikeustieteiden laitoksen opiskelijoiden opiskelijajärjestöjen määrä lisääntyi siis lyhyessä ajassa yhdestä kolmeen (oikeastaan neljään, jos Joensuussa ja pääkaupunkiseu-

dulla vaikuttava alumniyhdistys Kollegio lasketaan mukaan). Myös yhden yhdistyksen mallista keskusteltiin, mutta jo tekniset seikat, kuten Lakimiesliiton opiskelijajäsenyys ja ELSAn kansallisen kattojärjestön, ELSA Finlandin, jäsenjärjestön status vaativat erillisten yhdistysten perustamista. Näin monelle yhdistykselle, joiden juhlat, seminaarit ja ekskursiot on suunnattu usein samalle opiskelijajoukolle, saumaton yhteistyö on mielekkään yhdistystoiminnan elinehto.

6

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Käytännön tasolla se vaatii tehokasta kalente-

opiskelijoita kolmen järjestön hallituksiin, mikä

rointia (kahdet sitsit samalla viikolla jaksaa vie-

turvaa niiden kaikkien jatkuvuutta.

lä, kolmansissa helan går kajahtaa jo vaisum-

ELSA Joensuun ja Legio Ostiensiksen

min), laajemmassa mielessä taas säännöllistä

hallitusyhteistyön nykytila on hyvällä pohjalla.

pohdintaa kunkin järjestön omasta uniikista

Kiitos kuuluu paitsi hallitukselle ja uudet opis-

roolista.

kelijat oikeustieteilijöiden joukkoon perehdyttäneille tuutoreille, mutta myös jokaiselle opiske-

ELSAN ROOLI kampusjärjestönä on ollut itsenäinen, mutta luonnollisella tavalla ainejärjestöjen roolia täydentävä: paikalliset ELSA-yhdistykset ovat opiskelijoiden linkki sekä kansalliseen että euroopanlaajui-

lijalle, joka on ollut yhteishenkeä tänä vuonna

”Yhdessä tekemisen perinnettä onkin syytä vaalia ja kehittää.”

seen oikeustieteen opiskelijoiden yhteisöön

ja

esimerkiksi

kansainväliseen

STEP-harjoitteluun, kun taas ainejärjestöt toi-

luomassa. Yhdessä tekemisen perinnettä onkin syytä vaalia ja kehittää. Opiskelijoiden yhdistysten, laitoksen ja alumnien hyvällä yhteistyöllä teemme Joensuun oikeustieteellistä yhtei-

söä näkyväksi sekä kampuksella että maail-

malla.

mivat yhteistyössä ylioppilaskunnan ja saman yliopiston muiden alojen ainejärjestöjen kans-

Onnea 20-vuotiaalle Legio Ostiensikselle!

sa, tuutoroivat fukseja ja toimivat opiskelijoiden edunvalvojina laitoksella. Alussa tiedonkulkua ja yhteistä koordi-

Oskari Korhonen

nointia helpotti esimerkiksi se, että ELSA Jo-

Kirjoittaja on alumniyhdistys Kollegion hallituk-

ensuun ensimmäisessä hallituksessa istui nel-

sen jäsen sekä Legio Ostiensiksen hallituksen

jä silloista Legion hallituksen jäsentä. Sittem-

jäsen ja ELSA Joensuun ensimmäinen pu-

min kampuksella toimivat järjestöt ovat löytä-

heenjohtaja vuodelta 2013

neet luontevat yhteydenpidon ja yhteistyön muodot, vaikka hallituksissa ei enää samassa

Sofia Paksuniemi

mittakaavassa ristiin istutakaan. On ihailtavaa,

ELSA Joensuun hallituksen puheenjohtaja

miten näillä sisäänotoilla meillä riittää aktiivisia

2017–2018

7

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Juhlavuosi 2017

8

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Oikeustiede

Itä-Suomen

oikeustieteen tutkimuksessa ja opetuksessa

yliopistossa – traditiota

kokemaan. Hallinto-oikeudessa uusia avauk-

ja innovaatiota

Tomi

T

(apulaisprofessori Suvianna Hakalehto). So-

sia ovat olleet informaatio-oikeus (professori Voutilainen)

ja

lapsioikeus

ieteellisen tutkimuksen yksi ominais-

siaali- ja terveysoikeus (professori Toomas

piirre on traditio, uusi tutkimus perus-

Kotkas tutkijaryhmineen) on hakenut yhteyttä

tuu aiempaan tutkimukseen sitä kriti-

Kuopion kampuksella vaikuttaviin sosiaalityön

soiden ja sitä korjaten. Tutkimuksen perinne

ja terveystieteiden oppiaineisiin.

siirtyy uusille tutkijapolville opetuksen kautta.

Oikeustieteiden laitoksen ensimmäinen

Tradition ohella tarvitaan innovaatiota, uusia

johtaja Matti Myrsky edusti perinteistä, lain-

näkökulmia ja aiemman tutkimusperinteen ky-

opillisesti suuntautunutta finanssioikeuden tut-

seenalaistamista. Innovaatiot eivät synny tyh-

kimusta. Myrskyn panos laitoksen kehittämi-

jästä, niidenkin taustalla on jopa monisatavuo-

sessä oli merkittävä, mutta sen ohella hän

tinen tutkimuksen perinne.

tuotti kunnioitettavan määrän vero-oikeuden

Oikeustieteitä on opetettu Itä-Suomen

oppi- ja käsikirjoja. Myös hänen artikkelituo-

yliopistossa runsaat 20 vuotta. Opetus alkoi

tantonsa oli mittava. Opetuksessa Myrsky oli

yhden miehen, Teuvo Pohjolaisen projektina.

luomassa julkisoikeuteen pääainepainotteista

Hän toi Itä-Suomeen julkisoikeuden tutkimuk-

tutkintorakennetta, jota voidaan pitää Suomen

sen ja opetuksen perinteen. Opetuksen pää-

oikeustieteen

paino oli tuolloin hallintomenettelyssä ja valtio-

Myrskyn aikana vero-oikeudella oli luontevat

elinten välisten suhteiden analyysissä. Tätä

yhteydet valmistuneita maistereita palveluk-

perinnettä jatkoi professorina Tarmo Mietti-

seensa ottavaan verohallintoon. Tämä yhteys

nen. Pohjolaisen ajoilta on peräisin laitoksen

on Myrskyn kauden jälkeen jatkunut niin, että

vahva panos sivuaineopetuksessa, avoimen

merkittävän osan oppianeen opetuksesta hoi-

yliopiston opetuksessa ja yhteistyössä aikuis-

tavat verohallinnossa työskentelevät juristit.

mittakaavassa

innovaationa.

koulutuksen alueella. Pohjolaisen jälkeen ku-

Hieman Myrskyn jälkeen professoreiksi

kin oikeustieteiden laitokselle tullut professori

nimitetyt Määtät, Kalle ja Tapio, toivat laitok-

on tuonut mukanaan oman tutkimusalansa pe-

selle muutoksen tuulet. Kalle Määttä edusti

rinteen. Professorimme eivät kuitenkaan ole

professorikautenaan Suomessa ja kansainvä-

tyytyneet vain siihen, mitä jo on ollut olemassa

lisestikin varsin lyhyen historian omaavaa op-

vaan monet meistä ovat myös kehittäneet jo-

piainetta, oikeustaloustiedettä. Myös Kalle

tain sellaista, mitä ei ole totuttu perinteisessä

Määttä oli tutkijana tuottelias ja opettajana in-

9

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi

nostava. Oikeustaloustiede on sittemmin professori Anssi Keinäsen johdolla muuntunut lainsäädäntötutkimukseksi ja Keinänen on edistänyt suuressa määrin empiirisen oikeustutkimuksen kehittämistä oppiainerajat ylittäen. Tapio Määtän johdolla Itä-Suomessa on kehitetty ympäristöoikeutta perinteisestä maa- ja vesioikeudesta oppiaineeksi, jossa otetaan va-

”Korostan kuitenkin, että laitoksen kehittymisessä nykyiseen muotoonsa tärkeää on ollut jokaisen laitoksella työskentelevän ja opiskelevan panos.”

10

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi lukuisia muita kansainvälisesti meritoituneita tutkijoita, joista mainittakoon esimerkkinä viimeisin professorinimitys, Ismo Pölönen. Pölönen on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti ympäristövaikutusten arviointiin. Ympäristöoikeuden tutkijat ovat laajasti verkottuneet niin oikeustieteen sisäisesti kuin myös muiden tutkimusalojen tutkijoiden kanssa. Ympäristöoikeuden oppiaine on ollut aktiivinen oppimismenetelmien

kehittäjä.

Energiaoikeuteen

(professori Kim Talus) suuntautunut eurooppaoikeus tekee läheistä yhteistyötä ympäristöoikeuden kanssa.

PYRKIMYS SAADA LAITOKSELLE oikeus myöntää perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja loi tarpeen perustaa uusia oppiaineita. Rikosja prosessioikeutta oli opetettu peruskurssin KUVA: YLE / Ilona Huovinen

verran tuntiopetuksena ensimmäisen kerran vuonna 2000. Alan professuuri ja lehtoraatti

perustettiin laitokselle 1.3.2003 alkaen. Tämä oppiaine rakentuu pitkälti Turun yliopiston traditiolle, jossa on vahva kriminaalipoliittinen painotus ja keskittyminen yleisiin oppeihin. Oppianeella on kiinteät yhteydet erityisesti

kavasti niin globaalit kuin paikallisetkin ympä-

saksalaiseen ja pohjoismaiseen tutkimukseen.

ristöongelmat. Ympäristöoikeuden ja kansain-

Rikos- ja prosessioikeuden opetuksessa on

välisen oikeuden rajapintaan sijoittuva ilmasto-

lisätty seminaarimuotoista opiskelua ja suullis-

oikeus on saavuttanut kansainvälistä tunnus-

ta viestintää. Yhtenä keskeisenä tavoitteena

tusta. Kansainvälisen oikeuden professori Kati

on lisätä valmistuvien opiskelijoiden valmiutta

Kulovesi yhdessä professori Harro van As-

siirtyä työelämään. Oppiaine on kehittänyt yh-

seltin kanssa johtaa ilmasto-oikeuden tutki-

dessä psykologian oppiaineen kanssa oikeus-

musta laitoksella. Ympäristöoikeudessa on

psykologian opetusta, mikä on ainutlaatuista

11

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi koko Suomessa. Oppiaine on mukana myös

ja laajentanut kauppaoikeuden oppiainetta

yhteiskunnallisen eläintutkimuksen verkostos-

modernien ongelmien pariin (esimerkkinä ruo-

sa. Tutkimuksessa on pidetty sallittuna sekä

kaoikeus). Kauppaoikeuden opetuksesta on

lainopillista että empiiristä tutkimusotetta.

vastannut myös kauppatieteiden laitoksen pro-

Siviilioikeuden ensimmäinen professori

fessori Matti Turtiainen.

(nykyinen Lapin tiedekunnan dekaani) Soili Nystén-Haarala on kaikkea muuta kuin perin-

OLEN TARKASTELLUT tutkimuksen ja ope-

teinen siviilioikeuden tutkija. Hän on suuntau-

tuksen kehittymistä voittopuolisesti professo-

tunut ennakoivaan sopimusoikeuteen ja yh-

rien kautta siksi, että oppiaineet tapaavat olla

teistyö venäläisten kollegoiden kanssa on ollut

professoreidensa näköisiä ja professoreilla on

hänelle ominaista ja luontaista. Myöhemmin

ensisijainen vastuu oppiaineidensa kehittämi-

laitoksen palvelukseen tullut professori Antti

sestä. Korostan kuitenkin, että laitoksen kehit-

Kolehmainen jatkaa perhe- ja jäämistöoikeu-

tymisessä nykyiseen muotoonsa tärkeää on

dessa perinteisellä heliniläisellä lainopin linjal-

ollut jokaisen laitoksella työskentelevän ja

la. Toinen siviilioikeuden professori Matti Il-

opiskelevan panos.

mari Niemi on mittavan esineoikeudellisen

Oikeustieteiden

laitoksen

opetuksen

tuotannon lisäksi suuntautunut oikeusteoriaan.

suunnittelussa on pyritty kuutelemaan opiske-

Oikeusteoreettista

kauneimmil-

lijoiden näkemyksiä. Opiskelijat osallistuvat

laan, erityisesti oikeudellisen argumentaation

opetuksen suunnitteluun ja heiltä kerätään

teoriaa, edustaa myös nyt jo eläköitymässä

systemaattisesta palautetta. Laitoksen opetuk-

oleva filosofian professori Seppo Sajama ja

sessa on neljä kaikki oppiainejaksot läpäise-

hänen työnsä jatkajana yliopistonlehtori Maija

vää johtoteemaa: a) yleiset opit, b) perus- ja

Aalto-Heinilä.

ihmisoikeudet, c) oikeuden kansainvälistymi-

suuntausta

On vahinko, että säästöpaineissa tuli ai-

nen ja eurooppalaistuminen sekä d) oikeus-

kanaan ajetuksi alas filosofia laitoksen pääai-

lähteet ja oikeudellinen argumentaatio. Ope-

neena. Laitoksen professorina viime vuosi-

tuksen johtoteemat suuntaavat osaltaan myös

kymmenellä muutamia vuosia työskennellyt

eri oppiaineissa tehtävää tutkimusta. Tavoit-

Jaakko Husa on kansainvälisesti korkealle

teena on opitun tiedon kumuloituminen ja vah-

arvostettu oikeusvertailun osaaja, joita ei Suo-

vistuminen: tutkintorakenne ja opintojen suori-

messa hänen lisäkseen monta ole. Kolmas

tusjärjestystä koskeva suositus rakentuvat aja-

siviilioikeuden professori Katja Lindroos on

tukselle opetettavan tiedon kumuloitumisesta

kansainvälisesti suuntautunut tutkija ja opetta-

ja asteittaisesta vahvistumisesta läpi koko

ja. Hän on kehittänyt kansainvälistä opetusta

opintopolun. Oikeudellisen ajattelun ja työelä-

12

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi mävalmiuksien oppiminen on sekä tutkimuk-

Työelämään valmistaminen on myös tulevai-

sen että opetuksen kantava ajatus: opetukses-

suudessa ensiarvoisen tärkeää. Samalla on

sa käytetään läpi koko opintopolun opetusme-

kuitenkin muistettava, että laadukas opetus

netelmiä, jotka tukevat oikeudellisten argu-

voi perustua vain laadukkaaseen tutkimuk-

mentaatio- ja ongelmanratkaisutaitojen kehit-

seen. Oikeustieteellisen tutkimuksen ja ope-

tymistä. Näillä eväillä laitokselta valmistuvan

tuksen kova ydin tulee olemaan aina normien

maisterin pitäisi kyetä toimimaan käytännön

systematisointiin,

työelämässä tavalla, joka herättää työnantajis-

suuntautuva lainoppi. Sen ohella tasavertaisi-

sa ajatuksen siitä, että laitokselta valmistuvia

na tutkimussuuntauksina kehittyvät empiirinen

maistereita kannattaa palkata. Entisten opis-

oikeustutkimus ja oikeudellisia rakenteita ko-

kelijoiden ja työnantajien palautetta kuunnel-

konaisuutena tutkiva oikeusteoria.

laan laitoksen opetuksen suunnittelussa herkällä korvalla.

analyysiin

ja

tulkintaan

Kansainvälistyminen on välttämätöntä ja väistämätöntä myös oikeustieteessä. Olisi erittäin suotavaa, että entistä useampi oikeustie-

LOPUKSI ON AIHEELLISTA POHTIA, mihin

teen opiskelija voisi sisällyttää opintoihinsa

suuntaan oikeustieteen tutkimus ja opetus

vähintään puolen vuoden opinnot jossain ulko-

ovat kehittymässä yleisesti Suomessa ja lai-

maisessa yliopistossa. Ulkomailla opiskelu

toksellamme osana suomalaista oikeustieteen

avartaa näkemystä siitä, mihin suuntaan oi-

tutkimus- ja opetusyhteisöä. On perusteltua

keustiede on kehittymässä ja auttaa myös pa-

olettaa, että oikeustieteellistä opetusta antavat

remmin ymmärtämään sitä, mihin laajempaan

yliopistoyksiköt profiloituvat hieman toisistaan

kokonaisuuteen suomalainen oikeuselämä liit-

poikkeavalla tavalla.

tyy ja mitkä ovat sen kehityksen alkujuuret.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tie-

Opiskelu ulkomailla tuottaa myös myöhem-

dekunta on profiloitunut erityisesti rekrytoimal-

mässä työelämässä hyödyllisiä kontakteja ja

la henkilökuntaansa työntekijöitä ulkomaisista

yhteistyöverkostoja.

yliopistoista. Lapin yliopistolle antaa oman värinsä sen sijainti arktisella alueella. Näyttää

Matti Tolvanen

siltä, että lähinnä toisiaan olisivat sekä tutki-

Rikos- ja prosessioikeuden professori, Legion

muksen että opetuksen alueella Turun ja Itä-

inspehtori ja kunniajäsen

Suomen yliopistot. Tämä huomio koskee ainakin itselleni tuttuja oppiaineita. Yhteistyö Turun kanssa on ollut muutoinkin mutkatonta ja molempia osapuolia tasapuolisesti hyödyttävää.

13

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi

20 vuotta erikoisjuristikoulutusta Joensuus

I

tä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos on nykyisin runsaan 1000 perustutkintoopiskelijan ja noin 60 opettajan ja tutkijan

yhteisö. Laitokselta valmistui vuonna 2016 yhteensä 100 kandidaattia, 94 maisteria ja 9 tohtoria. Laitoksen tutkijat julkaisivat yhteensä 215 julkaisua. Kun Legio Ostiensis ry juhlii 20-vuotista taivaltaan, on paikallaan luodata laitoksen kehityksen keskeisiä vaiheita. Ainejärjestö on vuoden laitosta vanhempi: julkisoikeuden laitos aloitti toimintansa 1.8.1998. Laitoksen nimi muuttui vuoden 2002 alussa oikeustieteiden laitokseksi. OIKEUSTIETEEN OPETUSTA oli Joensuussa annettu 1980-luvun alusta tuntiopetuksena, kunnes Teuvo Pohjalainen aloitti vuonna 1994 julkisoikeuden apulaisprofessorina. Virka muuttui professuuriksi seuraavana vuonna. Aluksi julkisoikeus oli sivuaine ja siinä saattoi suorittaa vain aineopinnot. Tärkein vaihe joensuulaisen oikeustieteen koulutuksen historiassa oli silloisen yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista

annetun asetuksen (245/1994, kumottu) liitteen

”Oikeustieteen opetus ja tutkimus

muuttaminen asetuksella 629/1997 siten, että Jo-

on Joensuussa kiinnittynyt oikeus-

ensuun yliopistossa saattoi suorittaa syventävät opinnot julkisoikeudessa. Asetuksen muutos tuli

tieteellisen tutkimuksen perintee-

voimaan 1.8.1997.

seen ilman yhteyttä hallintotieteen

Oikeustieteen koulutuksen kehittämisen kannalta

koulutukseen ja tutkimukseen.”

tärkeä, tarkoituksellinen linjaus oli, että Joensuun

14

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi naisesti määrittänyt oikeustieteen koulutuksen

ssa

ja tutkimuksen kehittämistä aluksi Joensuun ja sittemmin Itä-Suomen yliopistossa. Oikeustieteen opetus ja tutkimus on Joensuussa kiinnittynyt oikeustieteellisen tutkimuksen perinteeseen ilman yhteyttä hallintotieteen koulutukseen ja tutkimukseen. Joensuun HTM-tutkintoja onkin kehitetty alusta alkaen omintakeisiksi, muiden yliopistojen oikeudellisesti suuntautuneista tutkinnoista poikkeaviksi tutkinnoiksi. Tutkintojen kehittämisessä on jouduttu määrittämään suhdetta toisaalta oikeustieteellisen alan tutkintoihin, toisaalta hallintotieteellisiin tutkintoihin, joissa

voi erikoistua julkisoikeuteen. NYKYINEN, VALTAKUNNALLISESTI ERITYISLAATUINEN joensuulainen julkisoikeuskoulutuksen malli alkoi rakentua vuonna 2002, jolloin HTK ja HTM-tutkinnoissa otettiin käyt-

töön eriytynyt pääainerakenne. Pääaineita olivat

aluksi

valtiosääntöoikeus

ja

hallinto-

oikeus, vero-oikeus, ympäristöoikeus sekä oikeusteoria ja -filosofia. Vuonna 2003 pääaineiksi tulivat rikos- ja prosessioikeus sekä oikeustaloustiede sekä vuotta myöhemmin eurooppaoikeus ja siviilioikeus. Pääainerakenteen käyttöönotto tarkoitti, että julkisoikeus ei enää esiinny tutkintotodistuksissa, vaan niissä yliopistolle ei annettu kyseisellä asetuksen

todetaan henkilön suorittaneen HTM-tutkinnon

muutoksella oikeutta antaa hallintotieteiden

esimerkiksi pääaineena ympäristöoikeus.

alan tutkintoja vaan nimenomaan tutkintoja

Pääainemalli on osoittautunut monella tavoin

julkisoikeus-oppiaineessa. Muotoilu on olen-

innovatiiviseksi ratkaisuksi. Malli on mahdollis-

15

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi tanut joustavasti erilaiset koulutukselliset ko-

märelevanssi on erikoistumisen ja erikoistu-

keilut. Laitoksella on 15 vuoden aikana raken-

mista tukevien sivuaineopintomahdollisuuk-

nettu ja kokeiltu ennakkoluulottomasti erilaisia

sien vuoksi osoittautunut vahvaksi.

pääainepaketteja. Laitoksella oli kymmenen

Pääainemalli on toiminut laitoksen oppi-

vuotta sitten tarjolla yhteensä 14 eri pääaineit-

aineille myös kannusteena kehittää monitietei-

ta, joista monet oli rakennettu monitieteisiksi.

siä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia yh-

Nykyisin HTK ja HTM-tutkinnot voi suorittaa

teistyössä muiden yliopiston laitosten kanssa.

seuraavissa 7 pääaineessa: eurooppaoikeus,

Erittäin suosituksi ovat osoittautuneet esimer-

finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntö-

kiksi oikeuspsykologian perusopinnot.

tutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus ja ympäristöoikeus.

LAITOKSEN OPPIAINEIDEN VÄLILLÄ on

Pääainemalliset HTK- ja HTM-tutkinnot

koko laitoksen olemassaolon ajan ollut run-

eroavat oikeustieteellisen alan tutkinnoista

saasti opetuksellista yhteistyötä ja yhteisiä

kahdella tavalla: tutkinnoissa erikoistutaan jo

kursseja. Tämä on mahdollistanut joustavan

kandidaattivaiheessa syvällisesti johonkin oi-

reagoinnin työelämässä havaittuihin osaamis-

keudenalaan ja niihin voi sisällyttää ON- ja

tarpeisiin, viimeksi lainvalmistelun perusopin-

OTM-tutkintoja laajemmin vapaavalintaisia si-

topaketin rakentamisen useiden oppiaineiden

vuaineita. Vapaasti valittavien sivuaineiden

yhteistyönä.

laajuus on nykyisin kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa yhteensä 100 opintopistettä.

Oikeustieteiden laitos on runsaan kymmenen vuoden ajan kokeillut ja kehittänyt eri-

laisia opiskelijavalinnan väyliä. Laitos on paOIKEUSTIEDETTÄ

HTK–

JA

HTM-

nostanut pitkäjänteisesti erityisesti avoimen

TUTKINNOISSA on opiskeltava vähintään

yliopiston opintotarjontaan tavoitteena lisätä

180 opintopisteen laajuisesti: 60 opintopistettä

avoimen väylän kautta tulleiden opiskelijoiden

kaikille pakollisia yhteisiä opintojaksoja, 60

määrää. Tällä hetkellä laitos ottaa avoimen

opintopisteen laajuiset aineopinnot sekä 60

väylän kautta kaikki ensimmäisen vuoden oi-

opintopisteen laajuiset syventävät opinnot vali-

keustieteen opinnot (60 op) suorittaneet ilman

tussa pääaineessa.

arvosanakriteeriä suorittamaan julkisoikeuden HTK/HTM-tutkintoja. Valittuja on ollut vuosit-

TUTKINTOJEN RAKENNE mahdollistaa yksi-

tain noin 50–60 opiskelijaa.

köllisten tutkintokokonaisuuksien rakentami-

Enimmillään laitokselle otettiin eri valin-

sen erilaisista moduleista opiskelijan yksilöllis-

nan väyliä (mm. todistusvalinta, valintakoe,

ten valintojen mukaisesti. Tutkintojen työelä-

avoimen väylä, alan vaihtajat, amk-väylä)

16

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi käyttäen vuonna 2012 yhteensä 212 uutta opiskelijaa

suorittamaan

HTK-

ja

HTM-

tutkintoja. Clker-Free-Vector-Images

LAITOKSELLA ON HTK- ja HTM-tutkintojen kehittämisen ensiaskelista alkaen jouduttu kovasti pohtimaan, miten näitä tutkintoja tulisi viestinnällisesti luonnehtia. Tutkinnot eivät pätevöitä tuomarin, asianajajan tai syyttäjän tehtäviin, mutta niiden ytimenä olevat vähintään 180 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot kiinnittävät ne laadullisesti lähelle juristitutkintoja. Pitkän pähkäilyn jälkeen laitoksella päätettiin

aluksi

ottaa

käyttöön

käsite

”yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutus”. Sittemmin laitoksen viestinnässä tämä kankea ilmaisu on korvattu erikoisjuristutkinto-käsitteellä.

Oikeustieteiden laitoksen puolesta

”Pääainemalli on osoittautunut monella tavoin innovatiiviseksi ratkaisuksi. Malli on mahdollistanut joustavasti erilaiset koulutukselliset kokeilut. Laitoksella on 15 vuoden aikana rakennettu ja kokeiltu ennakkoluulottomasti erilaisia pääainepaketteja.”

haluan lämpimästi onnitella 20vuotiasta ainejärjestöämme ja kiittää pitkään jatkuneesta erinomaisen hyvästä yhteistyöstä. Tapio Määttä ympäristöoikeuden professori, oikeustieteiden laitoksen johtaja

17

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi Oikeustieteiden laitos 20 vuotta

koina vain kolme: Teuvo Pohjolaisen ohella toisena opettaja toimi Jaakko Husa, hieman myöhemmin myös Tarmo Miettinen. Julkisoikeuden opintojaksoja järjestettiin muun ohella

Laitoksen alkuvaiheet ja ensimmäiset opet-

valtiosääntöoikeudesta,

tajat

eurooppaoikeudesta, sosiaalioikeudesta, pal-

O

hallinto-oikeudesta,

ikeustieteiden laitos on nykyisellään

velussuhdeoikeudesta ja ympäristöoikeudes-

(2017)

perustutkinto-

ta. Opiskelijat saattoivat koota aineopinnot

opiskelijan, 90 jatko-opiskelijan ja 60

oman kiinnostuksensa mukaisesti tarjolla ole-

opettajan ja tutkijan opiskelu- ja työpaikka.

vista aineopintojaksoista. Vero-oikeuden ope-

Alussa oli kuitenkin vain yksi opettaja ja yksi

tus aloitettiin lukuvuonna 1997-1998, kun vero

opetusala: Teuvo Pohjolainen ja julkisoikeus.

-oikeuden professuuriin kutsuttiin Matti Myrs-

Tampereen yliopistossa väitellyt ja muun ohel-

ky.

1000

la Lapin yliopistossa professorin tehtäviä hoi-

tanut Teuvo Pohjolainen valittiin ensin julkisoi-

JULKISOIKEUDEN

OPINTOIHIN kohdistui

keuden apulaisprofessorin virkaan ja kutsuttiin

alusta pitäen kova kysyntä. Opetustarjonnan

sen jälkeen 1.7.1995 lukien professorin vir-

ja tutkimusalan laajentuminen näkyi uusien

kaan. Teuvoa voisi näin ollen kutsua Itä-

professorin

Suomen yliopiston julkisoikeuden kantaisäksi.

luvun ensimmäisinä vuosina. Virkoja perustet-

Sittemmin Teuvo toimi myös yliopiston päätoi-

tiin opetusministeriön ja yliopiston myöntämäl-

misena vararehtorina.

lä erillisrahoituksella. Ympäristöoikeuden pro-

virkojen

perustamisena

2000-

opetuksen

fessuuriin tuli Tapio Määttä, rikos- ja prosessi-

käynnistyessä sijoitettu yhteiskuntatieteiden

oikeuden professuuriin Matti Tolvanen ja sosi-

tiedekuntaan yhteiskuntapolitiikan ja filosofian

aali- ja koulutusoikeuden professuuriin Pentti

laitokselle. Asetus yhteiskuntatieteellisistä tut-

Arajärvi. Tapio Määttä ja Matti Tolvanen ovat

kinnoista (629/1997) osoitti Joensuun yliopis-

edelleen laitoksen palveluksessa. Kalle Määt-

tolle oikeuden antaa pääaineopetusta julkisoi-

tä oli jo vuoden 1999 puolella nimitetty oikeus-

keudessa 1.8.1997 lukien. Itse asiassa tiede-

taloustieteen professuuriin taloustieteiden lai-

kunnan opetussuunnitelman mukaan julkisoi-

tokselle, mutta hän antoi opetusta myös julkis-

keudessa oli ollut mahdollista suorittaa aine-

oikeuden opiskelijoille.

Julkisoikeuden

opetus

oli

ja syventävät opinnot jo paria vuotta aiemmin.

Laitoksen opetuksen laajeneminen julkis-

Tutkinto oli tuolloin yhteiskuntatieteiden mais-

oikeudesta yksityisoikeuteen toteutui vaiheit-

terin tutkinto. Päätoimisia opettajia oli alkuai-

tain. Siviili- ja kauppaoikeudessa oli tarjolla

18

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi aineopinnot lukuvuodesta 2002-2003. Pääai-

korvautuivat hallintotieteiden kandidaatin ja

neopetus saattoi alkaa, kun Pohjois-Karjalan

maisterin tutkinnolla 1.8.1997 lukien. Nimik-

maakuntaliiton ja Joensuun kaupungin lahjoit-

keestään huolimatta opetus ei ollut hallintotie-

tamaan siviilioikeuden professuuriin nimitettiin

dettä siinä merkityksessä, miten hallintotiede

Soili Nystén-Haarala. Ympäröivä yhteiskunta

on ymmärretty muissa yliopistoissa. Joensuun

on muutoinkin halunnut tukea uuden oikeus-

kampuksella hallintotiede on ollut oikeustiedet-

tieteellisen yksikön toiminnan vakiintumista ja

tä.

ajankohtaisten yhteiskunnallisten kysymysten

oppiaineeseen, mutta hallintotieteiden maiste-

oikeustieteellistä tutkimusta. Viimeisin esi-

rin tutkinnon saattoi suorittaa valtiosääntöoi-

merkki tästä on kunta-alan toimijoiden tekemä

keudessa,

lahjoitus kuntien ja maakuntien itsehallinnon tutkimukseen. Nykyisen laitoksen

edeltäjä, julkisoikeuden laitos, aloitti toimintansa 1.8.1998. Julkisoikeuden laitoksen nimi muutettiin oikeustieteiden laitokseksi 1.1.2002 lukien. Nimen-

muutos perustui opetustarjonnan monipuolistumi-

Opiskelijat

valittiin

julkisoikeus

hallinto-oikeudessa,

-

vero-

”Julkisoikeus pääaineena suoritettu yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto korvautuivat hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnolla 1.8.1997 lukien. Nimikkeestään huolimatta opetus ei ollut hallintotiedettä siinä merkityksessä, miten hallintotiede on ymmärretty

oikeudessa, ympäristö-

muissa yliopistoissa. .”

sovellettiin alusta pitä-

seen, kun oikeusteorian ja -filosofian sekä kauppaoikeuden opetus sisällytet-

oikeudessa, oikeustaloustieteessä

ja

keusteoriassa

filosofiassa.

oi-

ja

-

Opiskeli-

jalla on ollut laaja vapaus koota tutkintonsa itseään

kiinnostavista

opintojaksoista

ja

-

kokonaisuuksista. Opiskelijavalintoihin en joustavia malleja ja opiskelupaikan hakijoil-

tiin julkisoikeuden opetussuunnitelmaan. Filo-

le tarjottiin useita väyliä. Eräs opiskelijavalin-

sofian professori (Seppo Sajama) ja hänen

nan muoto oli valinta avoimessa yliopistossa

myötään myös filosofian pääaineopinnot siir-

suoritetun julkisoikeuden peruskurssin tentissä

tyivät oikeustieteiden laitokselle.

parhaiten menestyneistä. Tätä ideaa laajennettiin vuonna 2007, kun opiskelupaikka pää-

HTK- ja HTM -tutkinnot

tettiin myöntää kaikille riittävän laajat oikeus-

Julkisoikeus pääaineena suoritettu yhteiskun-

tieteen opinnot avoimessa yliopistossa suorit-

tatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

taneille. Joensuun yliopisto käynnisti kehittä-

19

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi mishankkeen (HTK-opinnot avoimessa yliopistossa) yhteistyössä yliopiston oman avoimen yliopiston ja muun muassa Etelä-Karjalan kesäyliopiston, Hämeen kesäyliopiston, Kainuun kesäyliopiston, Kuopion kesäyliopiston sekä Savonlinnan kesäyliopiston kanssa. Tavoitteena oli parantaa aikuisopiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella oikeustiedettä työn ohessa tutkintotavoitteisesti omalla kotipaikkakunnallaan. Oikeustieteen opintojen suorittamista etäopiskeluna edistettiin tuottamalla itseopiskelun tueksi monimuotoista oppimateriaalia, järjestämällä verkkoKuva: SDP.fi

opetusta ja verkkotenttejä ja lisäämällä aikuisopiskelijoiden opinto-ohjausta. VALTAKUNNALLISESTI

AINUTLAATUISTA

oli se, että avoimessa yliopistossa voitiin suorittaa Joensuun yliopiston vaatimusten mukaan kaikki kandidaatin tutkintoon tarvittavat opinnot. Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi opinto-

jen suorituksia yhdenmukaistettiin niin, että vaatimukset, kuulustelujen tehtävät, kuulusteluajankohdat ja arvosteluperusteet olivat samat kaikille avoimessa yliopistossa ja kampuksella opiskeleville – ja tietenkin myös sivuaineopiskelijoille. Kaikki avoimen yliopiston opiskelijat saivat opiskeluoikeuden Joensuun yliopiston hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon, kun he olivat suorittaneet 110 opintopisteen verran oikeustieteen opintoja. Myöhemmin kaikki ensimmäisen vuoden oikeustieteen opinnot (60 op) suorittaneet ovat saaneet opiskeluoikeuden. Vastaavaa aikuiskoulutusta ei ole ollut tarjolla

”Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi opintojen suorituksia yhdenmukaistettiin niin, että vaatimukset, kuulustelujen tehtävät, kuulusteluajankohdat ja arvosteluperusteet olivat samat kaikille avoimessa yliopistossa ja kampuksella opiskeleville – ja tietenkin myös sivuaineopiskelijoille.”

20

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi muissa Suomen yliopistoissa.

maisterin tutkintoon liittyen opetusta kaikissa

Itä-Suomen yliopisto on ollut selvästi

oikeustieteen perinteisissä oppiaineissa, herä-

merkittävin oikeustieteiden avoimen yliopisto-

si väistämättä kysymys oikeudesta myöntää

koulutuksen tuottaja Suomessa. Itä-Suomen

myös oikeusnotaarin ja oikeustieteen maiste-

yliopistossa annetaan juridiikan erikoisaloille

rin tutkinto.

pätevöittävää asiantuntijakoulutusta, joka joh-

Asia oli esillä opetus- ja kulttuuriministeri-

taa HTK- ja HTM-tutkintoihin. Koulutusta on

össä kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla

suunnattu pääaineittain osaamisalueille, joilla

hanke ei saanut ministeriön kannatusta, vaik-

työmarkkinoilla – erityisesti julkishallinnossa –

ka oikeustieteellisen tutkinnon (OTM) suoritta-

on kysyntää erikoistuneista juridiikan asiantun-

mismahdollisuuksia ei ollut tarjolla Itä- ja Keski

tijoista. Tällaisia julkishallinnon aloja ovat

-Suomessa ja vaikka oikeustieteellisen koulu-

muun ohella oikeus-, sosiaali-, työ-, vero- ja

tuksen lisäämisen tarve oli selvityksissä todet-

ympäristöhallinto sekä kunnallishallinto.

tu. OTM-tutkinnon myöntämisoikeus sai uut-

VIIME VUOSINA avoimen väylän kautta on

ta tuulta 2012, kun opetus- ja kulttuuriministe-

opiskelupaikan saanut vuosittain noin 50 opis-

rinä oli tamperelainen Jukka Gustafsson. Val-

kelijaa. Opintomenestyksen seuranta osoittaa,

tioneuvoston asetusta yliopistojen tutkinnoista

että avoimen yliopiston väylän kautta tulleet

muutettiin niin, että oikeus oikeustieteellisten

opiskelijat ja alanvaihtajat menestyvät opin-

tutkintojen myöntämiseen on 1.8.2013 lukien

noissaan hyvin. Ne joilla opinnot ovat kesken

myös Itä-Suomen yliopistolla. Tuosta ajankoh-

tai jotka kenties ovat opintonsa keskeyttäneet,

dasta lähtien Itä-Suomen yliopistossa saattoi

on kuitenkin ollut mahdollisuus kehittää oi-

harjoittaa oikeustieteen opintoja tavoitteena

keustieteellistä osaamistaan ja sitä kautta lisä-

joko HTM-tutkinto tai OTM-tutkinto. Opintojak-

tä työmarkkinakelpoisuuttaan. Moni opiskelija

sot ovat sinällään samat molemmissa tutkin-

on myös päässyt avoimen yliopiston kautta

noissa.

arvioimaan sitä, onko oikeustiede ”se heidän juttunsa”. Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin

SITTEMMIN OIKEUSTEITEELLINEN KOU-

vuonna 2015 oikeustieteen alan opintoja avoi-

LUTUS on vakiintunut osaksi yhteiskuntatie-

messa yliopistossa yhtä paljon kuin muissa

teellistä koulutusta Itä-Suomen yliopistossa.

oikeustieteellisissä yksiköissä yhteensä.

Opetusta järjestää oikeustieteiden laitos (UEF Law School), josta ei ole muodostettu muista

ON- ja OTM -tutkinnot Joensuussa

oikeustieteellistä tutkintokoulutusta tarjoavista

Kun Joensuussa annettiin hallintotieteiden

yksiköistä poiketen omaa tiedekuntaa, vaan

21

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Reportaasi laitos on osa yhteiskuntatieteiden ja kauppa-

oikein positiivista. Tehtyjen opiskelijakyselyi-

tieteiden tiedekuntaa. Oikeustiede näyttäytyy

den mukaan Itä-Suomen yliopiston oikeustie-

Itä-Suomen yliopistossa toisaalta yhteiskunta-

teiden opiskelijat olivat tyytyväisempiä ope-

tieteenä ja toisaalta kauppatieteiden tavoin

tuksen laatuun kuin oikeustieteellisten tiede-

tiettyyn ammattialaan valmentavana koulutuk-

kuntien opiskelijat: viimeisimmän kyselyn vas-

sena.

taajista 70 % oli samaa mieltä oikeustieteiden

Opiskelijavalinta Itä-Suomen yliopiston

laitoksen opetuksen hyvästä laadusta. Tätä

oikeustieteen maisterin opintoihin on noudat-

saattaa selittää muun ohella se, että opiskeli-

tanut muiden oikeustieteellisten yksiköiden

jat tuntevat opettajat ja kokevat heidät helpok-

opiskelijavalintamenettelyjä: pääasiallinen va-

si lähestyä. Opetuksen kulttuureissa saattaa

lintaväylä on ollut pääsykoevalinta. Toisin

myös olla eroja. Hyvää palautetta ovat saanut

kuin

myös laitoksen amanuenssit ja koko toimisto

HTM-tutkintoon

OTM-tutkintoon

ei

(toistaiseksi) ole ollut mahdollisuutta tulla vali-

avuliaisuudestaan.

tuksi avoimen yliopiston opintojen perusteella.

Oikeustieteellisen alan (OTM) opiskelupaikko-

OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSELTA työhön

jen määrä Itä-Suomen yliopistossa on vuosit-

sijoittumista koskevia kyselyitä on tehty muu-

tain vaihdellut 40 ja 70 aloituspaikan välillä.

taman vuoden välein. Vuonna 2016 OTMtutkinnon suoritti 13 henkilöä ja he kaikki oli-

Opinnot ja opiskelijat

vat tyytyväisiä työn ja koulutustason vastaa-

Itä-Suomen yliopistosta on valmistunut 2000-

vuuteen. HTM-tutkinnon suoritti vuonna 2016

luvulla yli 700 oikeustieteitä pääaineena opis-

yhteensä 35 henkilöä, heistä noin puolet oli

kellutta maisteria. Vuosittain maisterin tutkin-

oman arvionsa mukaan koulutusta vastaavas-

toja on myönnetty 30–60. Suosituimpia HTM-

sa kokopäivätyössä. Työttömänä oli toisaalta

tutkinnon pääaineita

hallinto-

vain 3 henkilöä. Nämä tulokset vastaavat

oikeus, vero-oikeus sekä rikos- ja prosessioi-

myös aiempia työllistymisselvityksiä. Opetus-

keus. Tohtorin tutkinnon on vastaavana ajan-

ja kulttuuriministeriö on asettanut lähivuosien

jaksona suorittanut yli 40 henkilöä. Väitelleitä

tavoitteeksi lisätä tutkintojen työelämärele-

on eniten ollut ympäristöoikeudessa, rikos- ja

vanssia ja työllistävyyttä, joten kehittämistyö

prosessioikeudessa sekä hallinto-oikeudessa.

jatkuu.

ovat

olleet

Oikeustieteiden laitos on jo tähän mennessä kasvattanut

koko

joukon

oikeustieteiden

Laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen eri-

osaajia yhteiskunnan palvelukseen.

tyispiirteitä

Opetuksesta saatu opiskelijapalaute on ollut

Oikeustieteiden

laitoksen

22

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017

tutkimusprofiiliin


Reportaasi kuuluu perinteisen lainopillisen tutkimuksen

laadusta: molemmista on kannettava huolta.

rinnalla myös empiirinen oikeustutkimus. Em-

Haasteita on edessä niin opetuksen sisällöis-

piirisen tutkimuksen keinoin on muun ohella

sä ja metodeissa kuin esimerkiksi opettajien ja

seurattu lainsäädännön vaikutuksia, kuten esi-

opiskelijoiden sitoutumisessa. Mitä isompi lai-

merkiksi hallintolain vaikutuksia viranomaisten

tos, sitä helpompi vieraantua tiedeyhteisöstä.

toimintaan. Lainsäädäntötutkimuksen pääai-

Opiskelijoiden näkökulmasta lienee en-

neopetus aloitettiin syksyllä 2009. Laitoksella

siarvoista, että heillä on riittävä tieto omista

on muutaman vuoden ajan toiminut Empiirisen

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Opiskeli-

oikeustutkimuksen tutkimus- ja kehittämisyk-

joilla on oikeus saada perustiedot yliopistosta

sikkö. Yksikkö järjestää muun ohella kansalli-

ja laitoksesta organisaationa sekä se, miten

sia seminaareja empiirisestä tutkimuksesta.

yliopisto palvelee heitä opintojen eri vaiheissa:

Muita tutkimusta profiloivia piirteitä on esimer-

Mistä ohjausta ja neuvontaa on saatavilla? Mi-

kiksi ollut laaja oppikirjatuotanto (erityisesti ve-

ten opiskelijat voivat yliopistossa vaikuttaa?

ro-oikeudessa), ympäristöoikeuden vahva mo-

Miten opiskelijat voivat osallistua opetuksen

nitieteinen orientaatio sekä viimeisimpänä

kehittämistyöhön omissa oppiaineissaan? Ja

suuntautumisena

miten opintojen arvosteluun haetaan muutos-

hyvinvointioikeuden

tutki-

mus.

ta? Laitoksen

kansainvälisisistä

koulutus-

Viime kädessä pallo on opiskelijoilla itsel-

hankkeista on syytä mainita Itä-Suomen yli-

lään. Ottakaa aktiivisesti kantaa, kyseenalais-

opiston ja YK:n ympäristöohjelman monenvä-

takaa ja vaatikaa perusteluja!

listen ympäristösopimusten kurssi (UNEP). Koulutus on suunnattu kokeneille virkamiehil-

Tarmo Miettinen professori, hallinto-oikeus

le, jotka osallistuvat kansainvälisiin ympäristö-

(emeritus)

keskusteluihin. Koulutukseen on osallistunut yli 120 maasta yhteensä yli 400 henkilöä. Kurssin sisältönä on ollut kansainvälistä ympäristölainsäädäntöä ja diplomatiaa. Oikeustieteiden opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuus Laitoksen tarjoaman koulutuksen houkuttelevuus on riippuvainen opetuksen laadusta, tie-

Vuonna 2016 OTMtutkinnon suoritti 13 henkilöä ja he kaikki olivat tyytyväisiä työn ja koulutustason vastaavuuteen

teellinen arvostus on taas kiinni tutkimustyön

23

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Puheenjohtaja

Onnea Legio!

V

vuoden syksystä tähän päivään asti. Tälle matkalle on mahtunut hyvin monta tapahtumaa, tenttiä, luentoa, opiskelijatoveria ja ennen kaikkea huikeita ystäviä.

uonna 97 tapahtui paljon. Bill Clinton

Ainejärjestönä Legio on myös pyrkinyt teke-

aloitti toisen kautensa Yhdysvaltain

mään yhteistyötä mahdollisimman paljon le-

presidenttinä, Radio Nova aloitti ra-

giolaisten tulevaisuuden työnantajien kanssa ja

diolähetykset, koko kansan suosikit Benjamin

näin tutustuttamaan jäsenensä jo opiskeluaika-

Peltonen ja Sebastian Aho syntyivät ja tottakai

na mahdollisiin työnantajiin. Paras käyntikort-

tärkeimpänä; Legio Ostiensis ry perustettiin Jo-

timme työelämään ovat kuitenkin jo valmistu-

ensuussa syyskuussa 1997, kun silloisella jul-

neet opiskelijat, jotka omalla ammattitaidollaan

kisoikeuden laitoksella aloitettiin julkisoikeuden

ja osaamisellaan ovat vieneet työelämään tut-

pääaineopinnot.

kintomme tunnettavuutta ja soveltuvuutta mitä moninaisimpiin tehtäviin.

Aikuisuuden kynnykselle ehtinyt Legio on toiminut aktiivisesti aina tähän päivään saakka tar-

Vaikka kehitettävää on aina ja sanotaan, että

koituksenaan edistää oikeustieteen laitoksen

tyytyväisyys tappaa kehityksen, mieleeni jäi

opiskelijoiden viihtyvyyttä Joensuussa sekä

tämän syksyn jäsenkyselystä erityisesti eräs

viedä eteenpäin kehitysideoita ja palautetta

kommentti, jossa kiiteltiin sitä, kuinka kotoisa ja

opetuksesta, tutkinnoista ja edellä mainittujen

tervetullut olo Joensuuhun on ollut ainejärjestö-

sisällöistä.

tapahtumien ja tuutoroinnin vuoksi ja olo opinnoista ja opiskelijaelämästä on ehkä innostu-

Ainejärjestön tärkeyttä ja asemaa opiskelijaelä-

neempi kuin koskaan. Näiden kommenttien jäl-

mässä ei tule väheksyä. Legio on pyrkinyt tar-

keen tietää, että tuutoroinnissa ja hallitustoi-

joamaan kauempaa tuleville että jo Joensuus-

minnassa on tehty jotain oikein ja ainakin yh-

sa asuville, uusille opiskelijoille mahdollisuuden

den opiskelijan kohdalla toiminnan syvin tarkoi-

tutustua muihin opiskelijatovereihin fuksiviikon

tus on löytänyt perille.

tutustumisilloissa sekä muissa vapaa-ajan tapahtumissa. Itsekin muistan, kuinka paljon mi-

Joten te, rakkaat jäsenet, olette tämän toimin-

nua suoraan lukiosta opiskelemaan lähtevänä

nan ydin. Ilman aktiivisia jäseniä saisimme hal-

jännitti, mutta heti ensimmäisenä iltana tiesin

lituksen kanssa keskenämme laulaa testa-

olevani oikeassa paikassa oikeiden ihmisten

menttia sitsipöydässä tai käydä yrityksissä vie-

kanssa. Ja se olo on kestänyt sieltä 2015 fuksi-

railuilla. Ilman teitä, tieto meidän tutkintomme

24

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Puheenjohtaja laadukkuudesta ja soveltuvuudesta niin mo-

tänä vuonna julkkisteemalla, reippailua Kuha-

neen työtehtävään ei olisi saavuttanut työnan-

salossa laitoksen kanssa sekä vujujen ennak-

tajia eivätkä opiskelijat tietäsi ilman aktiivisia

koilta, jossa sai purkaa omaa vuosijuhla-

alumneja, millaista siellä työelämässä ihan oi-

ahdistusta ja taistella ruusukkeen taittelun

keasti on. Ilman teitä, ei olisi Legiota.

kanssa.

Haluan sanoa muutaman sanasen myös kulu-

Joten iso kiitos jokaiselle hallituslaiselle, paljon

neesta hallitusvuodesta, joka oli itselleni en-

on tapahtumia mahtunut tähän mennessä hal-

simmäinen ja osalle meidän konkareista jo

lituskauteen ja virkistäytymisilta siintää jo hori-

kolmas. Heti järjestäytymiskokouksessa tiesin,

sointissa. Kaikenlaisista kommelluksista olem-

että nyt on koossa oikein timanttinen sakki te-

me selvinneet ja huumori sekä halu yhdessä

keviä ja ahkeria legiolaisia. Keväällä järjestim-

kehittä toimintaa ovat olleen se meidän kanta-

me jälleen yhteistyössä Tombolon ja Praxik-

va voima. Nöyränä ja hattu kourassa voin sa-

sen kanssa ystävänpäiväsitsit, joista näyttää

noa vain kiitos yhdestä mahtavimmasta vuo-

muodostuvan oikein mahtava perinne. Tuuto-

desta lyhyellä opiskelijaurallani.

reille kostettiin oikein urakalla kostajaisissa, ja vieläkin mieleen muistuu ruokapiltin herkulli-

Vaikka välillä meistä jokaisesta on voinut tun-

nen maku, teeman ollessa Junioriaiset. Vap-

tua, että elämme opiskelua varten, varsinkin

pua vietettiin perinteisen vappuviikon voimin,

nyt, kun kirjastollakin voi olla melkein 24 tuntia

joka huipentui jäätävän kylmässä säässä sau-

vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Oikeasti

nomiseen ja paljussa lillumiseen Koivuniemen

olemme täällä kuitenkin opiskellaksemme elä-

huvilalla. Lisäksi kävimme Judica Ry:n kanssa

mää varten. Tiedän, että luultavasti vuosien

työelämävierailulla Helsingissä ja pilotoimme

päästä en tule muistelemaan sitä mahtavaa

ensimmäisiä Julkkaripäiviä, jotka järjestetään

luentoa eräänä lokakuisena tiistaina, vaan nii-

ensi keväänä uudestaan Tampereella.

tä hetkiä ja hauskoja tapahtumia, jotka olen saanut kokea muiden opiskelijatovereideni

Syksyä ovat rytmittäneet uusien opiskelijoiden

kanssa yhdessä. Uskoisin ja toivon, että niitä

fuksiviikot ja uusien opiskelijoiden myötä Legi-

meiltä jokaiselta löytyy oman opiskelu-uran

on toiminta on taas vilkastunut ja toivottavasti

varrelta. Sillä ne ovat niitä hetkiä, joissa olem-

sama, aktiivinen ja osallistuva meno jatkuu

me oppineet ehkä jotain elämästä ja joita niitä

myös vuodenvaihteen jälkeen ja koko teidän

muistelemme kiikkustuolissa vanhainkodissa.

opiskelu-uranne ajan. Syksy on tottakai koos-

Haluankin siis vielä kiittää teitä kaikkia siitä,

tunut myös vuosijuhlien järjestelyistä. Vuosi-

että Legio on tänä päivänä mitä se on. Legiol-

juhlaviikolla meillä on ollut perinteiset sitsit,

la on vahvat perinteet, joita on vaalittu kahden

25

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Puheenjohtaja vuosikymmenen ajan. Jokainen hallitus ja jä-

teidensa eteen ja tsemppaavat kaveria aina

sen, on muokannut Legiota omanlaisekseen ja

tarpeen tullen.

jokainen meistä kokee Legion omalla taval-

laan. Toiselle meistä legiolaiset ovat niitä ka-

Paljon on siis mahtunut kuluvaan vuoteen,

vereita, joiden kanssa lähdetään ”yksille” maa-

saatikka sitten kahteenkymmeneen. Paljon on

nantain tentin jälkeen ja toisille legiolaisuudes-

saatu aikaan toiminnassa ja paljon on vielä

ta on muodostunut vahva osa identiteettiä eri-

tekemättä. Nyt kuitenkin juhlitaan sitä, miten

laisessa toiminnassa mukana olemisen myötä.

mahtavat 20-vuotta ovat takanapäin ja nauti-

Osa opiskelijoista ei edes tiedä koko ainejär-

taan myös tulevista vuosista täysin siemauk-

jestön olemassa olosta. Olemme kuitenkin,

sin.

yhtä kaikki sitä samaa joukkoa joen rannalla, jotka tekevät ahkerasti töitä omien tavoit-

26

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Onnittelu pahtumat ovat olleet joka kerta menestys ja huhhuh, hauskaa on todellakin ollut!

Te legiolaiset ootte erityisen mahtavia tyyppejä! Teidän kanssa on ollut helppoa ja hulvatonta järjestää tapahtu-

”Te legiolaiset ootte erityisen mahtavia tyyppejä!”

mia ja hengata yhdessä niin kännissä

kuin krapulassa. Me Tombolosta

toi-

vommekin, että säilytte meidän läheisenä yhteistyö(rikos)kumppanina ja rakkaana kaveriainejärjestönä. Jatketaan samaan malliin tätä mukavaa yhteiseloa, nyt ja aina!

Rakas Legio,

Siis kohotamme skumppamaljan ja toivotamme rakkaalle 20-vuotiaalle Legiolle suuren

Kaikki alkoi siitä, kun Tombolo Pingviini ja Mani

suuret onnittelut pyöreistä vuosista Tombolon

Pulu kohtasivat – muistikuviahan ei paljoa ole,

hallituksen (ja erityisesti tapahtumavastaavien)

mutta jossain BePopin tanssilattian ja Kerubin

ja koko ainejärjestömme puolesta!

kellarin välimaastossa tämä kai tapahtui. Nämä lintuset tiesivät heti, että ovat kohdanneet lajito-

Rakkaudella,

verinsa, ja tämän jälkeen yhteiselo on ollut sen

Tombolo ry

mukaista. Pieni Tombolo ja vähän suurempi Legio ovat aina osanneet pitää yhdessä hauskaa ja meno on ollut hurjaa, välillä jopa aivan villiä! Kanssanne on ollut ilo toimia yhteistyössä järjestäen unohtumattomia tapahtumia, kuten haalaribile-etkot ja ystävänpäiväsitsit niin Para-

tiisihotellissa kuin Parasiittimotellissakin. On ollut enemmän sääntö kuin poikkeus, että ta-

27

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Kolumni Terveiset työelämästä – Mitä taitoja juristin työkalupakista on hyvä löytyä?

Työ tekijäänsä opettaa Mihinkään työpaikkaan ei voi olla täysin valmis – olipa opinnoissaan pärjännyt kuinka loistavasti tahansa. Tämä ei ole tarkoitettu latista-

Vuosi

oli

2011

ja

uunituore

HTM-

tutkintotodistus käsissäni haaveilin ympäristöjuristin työstä. Viisi vuotta opiskelua takana ja

pää täynnä tietoa sekä kova halu päästä soveltamaan sitä käytännössä. Tiedon murusten lisäksi mielessä pyöri lukuisia kysymyksiä työelämän vaatimuksista ja odotuksista sekä mahdollisuuksista työllistyä ympäristöoikeuden alalle. Näin seitsemän vuotta myöhemmin on helppo todeta, että päästessäni ensimmäiseen oman alan työpaikkaan en osannut aavistaakaan, miten paljon itse työelämä tuleekaan opettamaan – jos siihen itse vaan antaa mahdollisuuden. OPSIKELUAIKANA

maan kenenkään opiskelumotivaatiota tai hyvien arvosanojen tavoittelua, vaan enemminkin tarkoituksenani on muistuttaa avoimen mielen tärkeydestä. Avoin mieli ja omien mukavuusalueiden ulkopuolelle astuminen mahdollistaa uusien taitojen oppimisen, mielenkiintoisiin ihmisiin tutustumisen ja ennen kaikkea työntekijänä kehittymisen. Mikäli itsekin olisin pysynyt tiukasti vain omalla mukavuusalueellani ja ym-

päristöjuridiikan toimeksiantojen parissa, mitä kaikkea mielenkiintoista olisikaan jäänyt kokematta ja oppimatta niin esimerkiksi myynnin, markkinoinnin kuin myös taloushallinnon osalta. Kannustan siis rohkein mielin tarttumaan myös sellaisiin haasteisiin, joihin tarttuminen

JURISTIN

TYÖKALU-

PAKKIIN HTM-/OTM-opiskelijoille kertyy palasia niin yleisistä opeista, oikeudellisesta argumentaatiosta kuin myös eri oikeudenalojen syventävistä opinnoista. Sujuvan ja ymmärrettävän kirjoitus- ja esiintymistaidon omaksuminen on myös erityisen suositeltavaa. Nämä kaikki ovat osa ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä osaamisen peruskiveä, mutta kuitenkin vain lähtökohta hyvänä juristina toimimiselle. Hyvän juristin ominaisuuksiin kuuluu paljon muutakin

kuin mitä opintojen kautta voi oppia.

vaatii ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta tehdä myös virheitä. Informaatioähky ja ainainen kiire – uhka vai mahdollisuus? Siinä missä lainsäädäntö asettaa tietyt raamit toimeksiantojen lopputuloksen osalta, myös asiakas asettaa merkittävät reunaehdot toimeksiannon ja etenkin sen käytännön toteuttamista ajatellen. Työmäärää, työn suorittamisen ajankohtaa sekä työn sisältöä voi harvemmin sanella vain ja ainoastaan projektin tekijä itse. Asiakkaan asettama tiukka aikataulu yhdistet-

28

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017


Kolumni tynä sisällöllisesti haasteelliseen toimeksian-

tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Meil-

toon edellyttää niin nopeaa omaksumista,

lekin saa ilmiantaa itsensä, mikäli työskentely

ajankäytön hallintaa kuin myös kykyä keskittyä

erikoislainsäädännön parissa kiinnostaa.

olennaiseen. Olennaisen erottaminen on nykypäivän informaatiotulvan ja jo pelkästään valtaisan, jatkuvasti muuttuvan lainsäädäntömas-

Terveisin,

san keskellä välttämätön taito. Ethän siis suot-

Niina Kosunen

ta yritä opetella ulkoa mitään vaan keskity sii-

varatoimitusjohtaja

hen, että tiedät mistä ja mitä etsiä sekä miten

Linnunmaa Oy

soveltaa löytämääsi tietoa. Erikoistuminen kannattaa Vaikka yleisjuridiikan osaaminen sekä kyky oikeudelliseen ajatteluun ja oikeudellisten ko-

konaisuuksien hahmottamiseen tulevat aina säilyttämään keskeisen asemansa osana juristin työkalupakkia, ei erikoistumisen tärkeyttä voi myöskään väheksyä. Me Linnunmaalla autamme asiakkaitamme erilaista erikoislainsäädännön osaamista vaativissa toimeksiannois-

sa, joissa esimerkiksi kosmetiikka-, kemikaali-, biosidi- ja elintarviketurvallisuuslainsäädännön osaaminen nousee hyvin merkittävään asemaan. Tuoteturvallisuus on kaikilla toimialoilla nyt korostuneen tärkeässä asemassa, mikä näkyy muun muassa kemikaalijuristiemme työmäärissä. Rohkaisen valitsemaan esimerkiksi pro gradu- ja OTM-tutkielmien aiheiksi

”Ethän siis suotta yritä opetella ulkoa mitään

vaan

keskity

että tiedät mistä ja mitä etsiä sekä miten soveltaa löytämääsi tietoa.”

muutakin kuin vain sitä kaikista ”perinteisintä” juridiikkaa. TERVEISINÄ TYÖELÄMÄSTÄ tähän loppuun totean, että teitä erikoislainsäädännön osaajia

29

Manipulus 2/2017

siihen,

© Legio Ostiensis ry 2017


YHTEISTYÖSSÄ

30

Manipulus 2/2017

© Legio Ostiensis ry 2017

Profile for Legio Ostiensis

Manipulus 2/17  

Vuoden 2017 Juhlanumero!

Manipulus 2/17  

Vuoden 2017 Juhlanumero!

Profile for tapsa11
Advertisement