Page 1

LAPSE KOHTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

LAPSEGA SEOTUD MÕISTED (PPA peadirektori kk nr 265, 15. juuni 2010):

• • • • • • • •

• • • • • • •

Laps Seadusliku aluseta Eestis viibiv laps Süüvõimeline laps Süüvõimetu laps Lapse seaduslik esindaja Lapse kinnipidamine Lapse toimetamine politsei ametiruumi Lapse halduskinnipidamine väljasaatmismenetluses Oluline menetlusotsus Abivajav laps Hädaohus olev laps Saatjata laps Kõrvaline saatja Rahvusvahelise kaitse menetlus Noorsoopolitseiniku teenistuspiirkond

SEA ESIKOHALE: • Lapse ohutus • Õiguste austamine

KEELATUD ON LAPSE: • alavääristamine • hirmutamine • väärikuse alandamine

KOHTLE LAST ISIKSUSENA VASTAVALT: • Eale, soole, rassile • Usulisele tõekspidamisele • Rahvuslikule eripärale • Individuaalsele eripärale LIIKUMISVABADUSE PIIRAMISEL JA MÕJUTUSVAHENDI VALIKUL LÄHTU: • Ainult seadustest • Lapse elu ja tervise arengu huvidest

LIIKUMISVABADUSE PIIRAMISEL TEAVITA VIIVITAMATULT: • Seaduslikku esindajat • Kui lapse elu ja tervist ohustab seaduslik esindaja, teavita liikumisvabaduse piiramisest KOV lastekaitse- või sotsiaaltöötajat

mõistekaart  

lapse kohtlemne