Puc 1qt 2013 2014 diccionari passage br

Page 1

DICCIONARI PASSAGE PU(C) 2013-2014 / Quadrimestre Tardor Universitat Politècnica de Catalunya PASSAGES Exploracions de Projectes La petita escala que ho canvia tot http://tapf.50webs.com2. DICCIONARI PASSAGE _____________________________________________________________ LA DEFINICIÓ DEL LLOC _____________________________________________________________ Alumnes del taller PU(c)

S'ha proposat elaborar un diccionari sobre el concepte Passage a través de la lectura del Territori Besòs. La recerca del significat de la paraula a través de múltiples aproximacions permetrà acotar més les connotacions que podem associar al mot Passage. Guia de conceptes A. Avenida

M. Moviment

Activitat

Mellanrum

B. Batiburrillo

N. Nervi

C. Capilar Connectar

Nexe O. Osmosi

D. Desdibuixar E. Efímer

Obertura P.

Essencial F.

Franchissement

Porta Parque

Q. Quietud

Fluxos

Qüestió

G. Gestionar

R. Riu

H. Hidrografia

S.

I.

T. Travesia

HUB Icnita

J.

Salt de Passage Traçat

Incontro

U. Umanizzare

Juego

V. Vernetzen

Jardí

W. Walk

K. Kanal / Canal KEY L. Leitend Lligam

X. Xarxa Y. Yacimiento Z. ZubizurriA

Avenida (Avenue) ;vra. ae c:X:II11ünícac1óñ írñporfañtS en-u-na. audacf. son vias pnñcípales-quecoñeetan- -

- - - - - - - - - - - diferentes distritos de la ciudad y enla qual convergen vias secundarias. Las avenidas responden a una mayor lntervenclon en la planlflcaclon del trazado urbano 1 ~ un buen aprovechamiento del espacio.

PUc QT201312014: DICCIONARI PASSAGSS TERRJTORI BESOS

~

Andrea Séaz


Avenida Passages Besos ~am ora: ea.rre-o-Avenícta. -------------------- ~

Rambla de la Mina: transformacion urbanistica para crear un eje vertebrador en el banio donde agrupar lzonas y edificios de carácter público.

Andrea Séez

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


A

Activitat Segonsl'lnstltut d'Estudis Cstalans: 1.facultat d'obrar 2.conjunt de les opemcions o tasques que duu a

El PASSATGE ha de ser un punt d'ATRACCIÓ i de ficil ACC¡;S que, més enllé de connectar dos punts, proplc:IT determlnadea ACCIONS 1relaciona, ja slguln socials, econbmiques...

terme una entitst.

Pont de Sant Cartas, Praga Font: http:Jiwww.thehindubusinessline.com

Playa de la Catedral, Barcelona Font: http:/lwww.3vlajes.com

PUc QT2013/2014: DICCIONARI P.ASUGES TERRITORI BESOs


Activitat Passages Besos El Pare Fluvial del Besós també és un passatge en tant que enlla~ els diferents municipis del Conaorci.

Aquesta continu'itat propicia les préctiques esportives {bicicleta, COrrer, patinar...) alxl com passeiga i trobades en zones de gespa.

Pare del Beses; tram 2

Clara Grenznllf Malheu

PUc QT2013J2014: DICCIONARI .PASSAGES TERRITORI BESOS


8 Baturrillo ~ii,-Qiiiili,~GI"mlliitiitlfgr'if~<tJiñociOilñiJiiñüiifiioon_oli*._-------------- ~

EnlaCOIMIIMCIGnyen loe .ai!Ue, mezdad8-lllccn11X88yquei'IC)Wrlen a Pftll)llelto, 1

1:;.111 palab111 puede aPioaniiiB WIB Garrida, WIB GllfMII8IIal6n. O 8 Lll&ll!rle de eiCJIMibi Ñii'IIIU&i ..U. elloe que, por aualquler- 1111 ~)118.

~ páaln b8!1n111D (o ba!lxmiiD) ¡pu8CIII cllir ldlill di dtiaaidtn, ¡¡aaal. iTIIrrál6n puada rafa,._ alllex¡nt~llln: "da lado un paco". ~----------- ------- ------------ ------- ------ ------------~

-- -.."11

---


Baturrillo Passages Besos Frpoñt-der Móliñei geni rii -uña-

r&raaó inli'i i apiii üñ tañt~

incerta. Per una banda tenim el pare del Molinet, inaCC888ible. 1 Per l'altra banda, el barrt de Bon Pastor, on en primer terme es 1 1 1 ~ltua un espal cobert sense actMtat. Seguldament, a una 1 banda del carrer, habltatges unlfamlllars , 1 a l'aHre habltatges 1 plurtfamlllars, semblen no tenlr cap relacl6 entre ells. Semblen : conseqüencla d'un resta.

r --------------- -- -- - -- --

--------

~ --,

PUc QT201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRrTORJ BESOS


e Capilar {Dellat. capillaris, de capillus, cabello). 4. m. Anat. Cada uno de los vasos muy finos que enlazan en el organismo las circulaciones arterial y venosa, formando redes.

R~d

O;)pilar

PUc QT2013/2014: DICCIONARJ PASSAGES TERRITORI BESOS

Jordi Ortiz Nakamura


Capilar Passages Besos La comparaci贸n obviamente es metaf贸rica: los capilares unen las arterias con las venas formando una red. Un passage tiene un sinf铆n de posibilidades de uni贸n, una "red" de posibilidades en las cuales pueden suceder muchas cosas en ella.

Jordl Ortlz Nakamura

PUc QT201312014. DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOSConectar Passages Besos El Pare del Nus de la Trinitat (Batlle i Roig) conecta o pone en relaci贸n con gran calidad un espacio urbano en el que confluyen carreteras, autopistas, ferrocarriles.. . Resolver el problema de las barreras de infrastructuras generando un espacio de calidad que reclama el verde urbano es fu ndamental para dar continuidad al paisaje y convertirlo en un nuevo espacio de oportunidad que se le hab铆a quitado al ciudadano.

Rafael Donat Vargas

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


D

Desdibuixar !"##"$%, passatge, passar, pas...

de ,-.,/01/234 consisteix en saltar-se aquestes "normes" preestablertes per tal de fer nostre el &"##"$%

'()*&")+(,#' ')",-+./0*#' '1%+,2%1&1%2"1'

!"# QT2013/2014: $%&&%'()*%+ !"##"$%#

Sergi Rabal Fusalba


Desdibuixar !"##"$%# En aquest recull d'imatges es poden veure dos exemples que ens ajuden a comprendre el concepte de !"#!$%&$'(). En les primeres podem veure com enfront d'un (cul de sac) En les dues ens situem a la desembocadura, on el passeig desapareix. Es produeixen noves ocupacions, com per exemple els ciclistes que hi passen per evitar donar la volta.

Unes grans zones d'oportunitat

Sergi Rabal Fusalba

es dugui a terme un desdibuixat,

*+, QT2013/2014: -.//.0123.4 !"##"$%#


E

Efímer (ephemeral) La imatge pertany al documental "Man on Wire", guanyador a I'Oscar millor documentalllarg l'any 2008. La pelicula explica el passeig que Philippe Petit va realitzar el1974 entre les Torres Bessones de Nova York. Els passatges no sempre són entesos com a una infraestructura pesada. Sovint són connexions més lleugeres i informals que responen a unes necessitats en monents concrets de la historia d'un lloc. És després d'estudiar i d'observar aquesta petita emprenta que deixen els passatgers quan podem descobrir les veritables necessitats que manquen en el territori o en qualsevol zona geografica.

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS

Alex Pineda Bardají


Efímer Passages Besos Aquesta imatge reflecteix la necessitat deis vianants de passar d'un banda a l'altre del riu quan encara no hi havia ponts entre Barcelona i els municipis de Sant Adria i Santa Coloma. Simplement es construeix una passera lleugera i informal de fusta. Es considera a la vegada un passatge efímer ja que, a part de ser una construcció precaria, es construeix sense tenir en compte el possible augment del cabal del riu.

Nom Cognoms

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


E

Esencial (Essenziale) Esencial: un sinónimo de básico, indispensable. Indica lo que se necesita, algo importante y principal. Un paso es esencial, ya que permite que el continuo descubrimiento del territorio. El paso crea un víncu lo entre las zonas, territorios y comunidades que de otra manera nunca habrían entrado en contacto con los demás. Sin él no habría la posibilidad de conexión y comunicación entre las diferentes áreas y diferentes pob laciones.

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS

Barbara Vecchione


Esencial Passages Besos Creo que la existencia de pasos, como en este caso un puente, es necesario y esencial para asegurar que las dos partes de la zona atravesada por el río permanecer en contacto unos con otros y se puede acceder por cualquier persona. La esencialidad de un pasaje se da a conocer cuando sin él no es posible la comun icación entre dos zonas diferentes: en Besós esto es crucial, ya que el río se divide áreas que deben permanecer

constantemente conectado.

Barbara Vecch1one

PUc QT2013/201~· DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


F Franchissement Acción de : -Pasar más allá de un obstáculo , en particular salvando, saltando, escaland , - Pasar más allá de un límite, - Sobrepasar algo, ir más allá , -Recorrer una distancia , atravesar un espacio.

lmatge concepte

PUc QT201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS

Margo! Sallé


Franchissement

Passages Besos Relació FRANCHISSEMENT i BESOS El agua siempre fue un obstáculo para el hombre. La ciudad para extenderse, debió, "franchir" el Besos, atravesarlo. Los puentes y las pasarelas son unos "franchissements" para el hombre que le permiten pasar de un orilla al otro.

La passera del Molinet - 1968

M argot Sallé

PUc QT201312014

DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS


F

Fluxos 1 1 1

1

(delll. fluxus, "acció de rajar") 11 Moviment incessant d'alló que es mou. _corrent _fluid _moviment _circulació

Dlcdonar1 da 1a llengua calal~n~

La ubicació da l'espai i la cartogrefia del despla~ment confonnen un espai no-congelat en el temps. La disposició deis diferents fluxos és canviant i és una qüesüó a tenir en compte par millorer mulüplicitat de relaclons. Pensar amb movlment per definir Passeges.

r-------------------------------------------------------, Pa11111aga nomaro 58 dal Carrar Salnt Blalaa, va aar tancat arral da la conatruccló d'un bloc I'BIIIdanclal. Das d'ala!ihorm aq1181t aapaii"BIIIIMII tancst 1

1 abandona!. 1

El paaaga • va trans1'ormar an un 811pal daiJIIItló colacllw..

1 El Paaaaga 156 raro~ 1 Une producdó aociel i

la idaa da qua l'aepai pCiblic aa daeanvolupa conlinuadament en une pnxlucdó da flUX88 d'informedó, d'edivitut. da mtlllililal... 1 cultural qua~ al taixit del beni.

~

1

Font: -.publicspace.or¡ 1

L-------------------------------------------------------~ PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOs

Alba Domlnguaz Femll"


Fluxos Passages Besos 路--------------------------------路 Els infinits fluxos poden confonnar l'espai del besOs. Adaptar els fluxos generats par les infraestructuras, millorar els fluxos 1 de la movilitat i redefinir els fluxos de les acUvitats. S贸n : pautes par a repensar els passages del besbs com a carrers 1 : 1 espais que connectin barris des de la IOgica del moviment.

r-------------------------------------------------------,

Fluxa~m贸 des de diferents punts de vista.

1

Mu !tiples direcxionalitats 1

L-------------------------------------------------------~ Alba DomfngiiiiZ F11m1r

PUc QT201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


G

Gestionar El"passages~ com element vertebrador del projecta, quien gestiona les diferents parts, activitats, i qui a part de donar-hi accés, distribueix i organilza els espais. En el projecta de les piscines de Bellinzona, de Galfetti, podem veure un ciar exemple de com un passages, que pennet relacionar el poble amb l'altre costat de carretera, és capay, al mateix temps, de gestionar tot un projecta d'equipaments esportius. Muna rampa et porta a un nivell superior on la passera et pennet anar saltant els diferents obstacles sense ser-ne del tot conscient, a la vegada que et deix entreveure els equipaments donat-hi accés i gestlonant, aixr, l'espai d'aquests.~

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PA.SSAGES TERRITORI BESOS

Marta Besara Roulló


Gestionar Passages Besos Baixant del Pare del Molinet creuem a l'altre costat del riu per un pon peatonal; ens trobem davant d'un ~passages• que no solament comunica els dos costats del riu, superant aixf un seguit d'infraestructures, sin6 que gestiona tot una séirie d'equipaments esportius pública. Aquesta gran gaatió del passages permet que sigui utilitzat, no només com un element de pas, sinO com un lloc d'estar, d'experimentar i de gaudir.

Marta Besora Rosall6

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOs


H

Hidrografia (hydrography) Anomenem hidrografia al'estudi de totes les masses d'aigua de la Terra; a la recopilaci6 i representaci6 de les dades relatives al fons de l'oceA., les costes, les marees i els corrents, de manera que es puguin plasmar sobre un mapa o sobre una carta hldrognMica. Les caracterfstiques hidrogn\fiques importants deis rius s贸n: la seva conca, els seus afluents, els seu cabal, la vessent hidrogmfica, elllit, el r茅gim fluvial, la dinA.mica fluvial, l'erosi6, la sedimentaci6 fluvial, el tipus de valls i els pendents.

,._ ._ . 1 n: ltRf"MiR.I.Pilll". :o.I.\1>

L.\KE ~U:.\I)(l'I:\.IH\1路: Ol.WISm\SL\

'

1

- -:!.

'

''

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRJTORI BESOs

Alba COrbella Amor贸s


Hidrografia Passages Besos La hidrografia del riu BesOs és molt important par poder urbanitzar al voltant i amb el riu. Par dissenyar un passatge que travessa el riu o que va per la seva llera, s'han de tondre en compte mottes coses; entre elles les caracteristiques hidrogréfiques del riu. Par la creació del pare fluvial s'ha tingut que fer un estudi previ i tindre toles les dadas necessérles per poder realltzar la canalltzacl6 del rtu que observem en aquesta lmatge.

Alba Corballa Amorós

PUc QT201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOs


H HUB

Hub, com a lloc alllarg d'un "passage" on concentrar, centralitzar diverses activitats relacionades amb l'informació, la mobilitat o el propi habitar. Creació de diverses centralitats relacionades entre si, a partir d'aquí surgeixen "passage" espontanis.

PlaQa Lesseps, Barcelona- Viaplana Arq. Creació d'una nova centralitat, resolent un nus complexe, generant un intercanviador de mobilitat i aportant noves activitats al seu voltant, PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS

Lluís Andreu Sotelo


HUB Passages Besos Crear noves centralitats al llarg d'un recorregut, aconseguint una polarització d'aquest. Llocs d'intercanvi, d'informació, mobilitat...

Lluís Andreu Sotelo

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS


1 lcnita (lcnita, lchnite) lcnita ens arriba etimologicament de la paraula del grec antic peus.

I)(VIOV

(ichnion), referint-se a tra~

otra~

deis

En l'actualitat el seu significat ha variat lleugerament: avui entenem icnita per petjada o producte d'activitat biológica, sobretot rastres fossilitzats, tot i que també s'accepta el terme per a petjades recents .

El terme és molt emprat en paleontologia per referir-se als jaciments d'activitat biológica indirecta deis animals prehistorics, com ara peljades a les roques.

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRJTORI BESOS

Amau Reventós Meseguer


len ita Passages Besos La ciutat actual sol ser (excepte algun cas com Brasflia o Chandigarh) el resultat d'una acumulació de capes de planejaments, enderrocs, remodelacions, guerres, projectes, eixamples. ~s natural i lógic que amb els anys vagin quedant vestigis, peljades d'epoques anteriors. Que vagin quedant lcnites urbanas.

He trobat interessant la relació de rastre físic, fossil del terme icnita amb els vestigis deis teixits urbans.

Observant Sant Adria em vaig adonar que el seu Eixample havia sabut conservar aquestes traces primitivas, aquests camins ja existents. Dins la seva regularitat trobem excepcions com ara el carrer de I'Església, el Carrer Majar o el carrer de Bogatell.

Es suggestiu veure com els noms deis carrers també ens ajuden a detectar aquests camins ja existents. Mentre els carrers que clarament pertanyen a I'Eixample salen tenir una mateixa tem~tica, en aquest cas homes rellevants a la histOria del nostre país, com ara Salmes, Rafael Casanoves, Mariscal Cabanes o Ricart, els antics camins salen fer referencia a la seva funció primitiva, com ara el camí que anava a l'església, o el camí que anava cap a la plalja de Bogatell.

Amau Reventós Maseguer

PUc QT201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


1 In contra Dallatino inc6ntra, complemento della preposizione in ec6ntra «contro». Indica direzione di movimiento, e piu in particolare movimento verso persone che siano a loro volta dirette o rivolte verso di noi. Ancora, trovare per caso, o senza deliberato proposito, una o piu persone davanti a sé o sulla propria strada. Puo includere l'idea del solo vedere o anche quella del fermarsi a conversare, talora anche del far conoscenza con qualcuno.

Del latín inc6ntra, complemento de la preposiciónin ec6ntra «contra». Indica la dirección de movimiento, y más particularmente el movimiento hacia las personas que son a su vez directa o dirigida hacia nosotros. Sin embargo, encuentrar por casualidad, o sin propósito deliberado, una o más personas en frente sí mismo o en propio camino. Puede incluir la idea de ver o incluso la de detenerse a conversar, a veces también de conocer a alguien.

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS

Silvia Frigo


In contra Passages Besos Un "passage" puede ser entendido como un curso que combina dos situaciones diferentes con un principio y un fin. En el medio, sin embargo, pueden ocurrir unos "incontri" (español "ecnuentros") que crean situaciones intrerrniedie y espacios de discusión. El río Besos a lo largo de su curso divide el territorio en dos partes antitéticas: apenas dos situaciones se encuentran una frente a la otra. Lo que falta es un vínculo entre estos a través de un "passage" que otorga la posibilidad de reuniones. Un ejemplo es el de la Rambla de La Mina que conecta el parque del puerto. Lo que falta son lugares intermedios para reunirse, ya sea deliberado o accidental.

Silvia Frigo

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


J Juego (creatividad, diversidad, interacción, ocio, azar) "El proyecto es ese acto de conjuntar la diversidad de modo impredecible. Quizás a alguien se le ocurra que esto tiene que ver con cierta imagen de cómo se desarrolla el juego. Si se tratara de un juego seria el del infinito permanentemente abierto por una tirada que abre insistentemente el caos y el azar. Juego azaroso, travesía incierta la del juego reiniciado en cada tirada. Se trata de un juego que formula sus nuevas leyes en cada tirada, en cada jugada. Por tanto, no hay universalidad con la que pensar un final de la partida." JoséMorales en "Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada", W.AA ACTAR D, 2002. JUEGOS DE AZAR

2

dados

JUEGOS RECORTABLES

7

2. ACTAR ARQUITECTURA, Casas M'House, 2000. 3. ACTAR ARQUITECTURA, Europan: 400 viviendas colectivas (finalista), Ceuta, 1999. 7. Federico SORIANO, Ricardo SÁNCHEZ LAMPREAVE, Concurso para centro cultural en la antigua fábrica de Cervezas El Águila, Madrid, 1994. 8. Vicente GUALLART, Willy MÜLLER, Manuel GAUSÁ, ACTAR ARQUITECTURA, Concurso ARC OUEST1 Tesalónica (Grecia), 1997. PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS

Berta Garriga Torrens


Juego Passages Besos La Capsa deis Jocs está al servicio del pasante, actúa sobre el espacio público, convierte el parque en un lugar de estancia y no solamente de paso, tiene capacidad de atracción, responde a necesidades en un microespacio, aporta utilidades, integra elementos efímeros, conlleva a acciones performáticas, y, trasciende a que el arquitecto no es el único creador del espacio. Permite experimentar, sentir, vivir, convivir y relacionarse. De aqui surge la CREATIVIDAD y convierte el Parque del Besós en un lugar seguro. Por tanto, puede considerarse un elemento integrado en el concepto de passage.

Berta Garriga Torrens

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS


J

JardĂ­n Connecting two things with each other and creating a new public space. The usement of this space can a park, a garden where people get together and relax. There can be different sport facilies, playgrounds and benches - but it is still a connection between the two different areas of the river

Veronika Lintner


JardĂ­n JardĂ­n From my point of view, there are a lot of places along the river that need a better connection between the different areas. Therefore i would expand the park which is along the river and create a new public areaa bridge which is used at a public park.

Veronika Lintner


K

Kanal/Canal En ingeniería se denomina canal a una construcción destinada al transporte de fluidos — generalmente utilizada para agua— y que, a diferencia de las tuberías, es abierta a la atmósfera. También se utilizan como vías artificiales de navegación. El Isarplan - liberación del Isar de su corsé la restauración Isar tiene como objetivo mejorar la protección contra inundaciones, un escenario natural del río y de un alto valor recreativo. antes la nacionalización

después de la nacionalización

Andre Angelstorf


Kanal/Canal Canal There are three different goals that can be realized if you make a re-naturalization of the river Bes贸s. - better protection of the flood - more open space and natural areals around the river - higher quality for relaxing and free time activites

Andre Angelstorf


K

KEY (llave, clave, acceso, dovela, elemento crucial) - Elemento, normalmente metálico, que se utiliza para abrir o cerrar, creando una conexión entre ambas partes. - Elemento insertado para juntar dos o más partes mecanicas o estructurales. - Dovela central en el vértice de un arco. Es la pieza de unión, siendo la más alta y trascendental en una bóveda o intersección entre dos o más nervios.

PUc QT201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS

Maria Alsina Alemany


Key Passages Besos Entiendo la Rambla de la Mina como llave, como apertura entre dos barrios con realidades con realidades completamente distintas. Ha abierto la zona permitiendo una conexion entre el mar y la zona verde del parque el Bes贸s.

Maria Alsina Alemany

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


L Leitend (Aleman) Leitend (directive) explains for me one of the functions a passage should have. It should be able to show you where to move without having an actual sign or writing in front of you. Also it is supposed to be a connection between different locations, so it should direct (leiten) you from one to another.

PuC QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESĂ’S

Marie Vorbeck


Leitend Passages Besòs In my eyes la Rambla de la Mina shows this function. It guides you from Parc del Besòs to the UPC Campus and the Forum as well. Also it can be used very well for giving direcctions and to orientate.

PuC QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÒS

Marie Vorbeck


L

LLIGAM La capacitat d'intervenir en un lloc o

tant

com social, amb la voluntat d'establir relacions entre

BATLLE I ROIG. mediambiental dels marges del Llobregat En el tram del riu Llobregat entre Sant Boi i El Prat de Llobregat, plantegen una proposta que recupera el riu per a usos socials i activitats Un nou parc que millora la connectivitat entre els marges i la accessibilitat des de les poblacions al riu. Un projecte amb actuacions molt puntuals per a recuperar el riu com un espai verd connectat a la ciutat i al seu entorn.

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES


LLIGAM Passages Besos Relacions que cal establir per a crear situacions fructíferes, per al millar funcionament de la comunicació entre peces.

Desembocadura Besos. Poca unificació i connexió del teixit del dos costats del front marítim en aquest tram

Patricia Gonzalez Margalef

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


M Moviment (movement,bewegung,mouvement) Un "passage" no seria considerat com a tal sense l’existŁncia de moviments, ja sigui de persones, d’animals o de telecomunicacions. El moviment juntament amb la parada conformen els espais i sense l’existŁncia d’aquesta fluŁncia no es pot concebre un "passage". Es poden classificar els espais segons la quantitat de moviment o a la velocitat a la que es mouen els elements en aquests.

http://www.fubiz.net/ PUc QT2013/2014: DICCIONARIPASSAGES TERRITORI BESS

[Academic use only]

Elisabet Yago Llamas


Moviment Passages Bess El moviment es el que genera l’espai i al llarg de tot el riu Bess trobem una sŠrie de zones ben comunicades amb la ciutat on la poblaci desenvolupa les seves activitats.

Elisabet Yago Llamas

[Academic use only]

PUc QT2013/2014: DICCIONARIPASSAGES TERRITORI BESS


M MELLANRUM. Eng. in-between-space KEYWORDS; city, environmental psychology, experience, outdoor environment, meeting point. All cities have in-between-spaces that no one planned for, small pockets which are let over from the architects story. These small spaces represent a resting place; refuges for excluded groups from the society and are essential elements and passages between different people and groups in a good working, living city.

A city’s identity is not only the picture of iconic buildings, avenues and plazas but should in fact be found in the spontaneous and ephemeral activities that every day life brings, the life that passes outside of the architectural planning. The every day life that rarely passes on places architects planned for. Like in-between-spaces.


M MELLANRUM. Sant Adrià de Besòs

This area represents a typical in-betweenspace. It is clear that the space has been used for different purposes and thereby worked as a bridge, a passage between people. The location makes it possible for all day activities and functions as a public space where people and society can meet in an open and exposed way. The functional units, the strictly programmed

ones, structured and controlled spaces in the contemporary city represent threats against the openness and unpredictable properties that are essential. The location also make this in-betweenspace valuable for future usage where past activities can have a massive impact on the coming changes.


>$FDGHPLF XVH RQO\@


>$FDGHPLF XVH RQO\@


N Nexe

parts, aspecte que es pot assimilar al concepte de "passage". Les fotografies inferiors pertanyen a l'intercanviador de la Trinitat i al parc que els arquitectes Batlle i Roig

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES


Nexe Passages Dins de la zona on hem de desenvolupar el projecte ens trobem

costats del riu per part dels seus habitants.

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES


O

Osmosi

de Sant Climent.

BATLLE I ROIG ARQUITECTES

BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES

Azahara Jurado


Osmosi Passages connexions que permeten la mobilitat d'un costat a l'altre del riu. Es tracta de generar una major permeabilitat entre les dues

Azahara Jurado

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES


o

Obertura Acció d'obrir o d'obrir-se, de donar pas, de trencar barreres i limits,ja siguin físics o bé mentals, ambla intenció de permetre nous fluxes, i així noves activitats.

PUc 01201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS

Bérta Fortes OUver


Obertura Passages Besos Accl贸 d'obrir, de trencar la barrera tf sica que pot ser el rlu , per tal de relacionar les seves dues ta~anes , 1la barrera mental 1social exl stent entre les poblacions que el dellm lten.

PUc


p Porta (Puerta, Porte, Gate, Tor) L'etimologia de la paraula porta, ens arriba sense modificacions de llatí porta. Aquesta perO, sembla que ve del verb portam, portar, designant el moment on s'aixecava la arada que havia de marcar els Hmits de la ciutat amb un solc; marcant així !'entrada de la ciutat. No deixa de ser curiós com l'eümologia s'adapta més propiament ala connotació urbanística que domestica del que imaginem que és una porta, una fulla de fusta que connecta espais. Una porta és un punt de pas, identifica un punt com a permeable i també és un indicador d'un principi i d'un final. De l'arrel porta, deriven paraules relaüves a la comunicació i la connexió com port, transporto aportar. En definitiva és un lloc d'oportunitat, susceptible d'atraure activitat i protagonisme.

PUc QT201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRJTORI BESOs

Antón Monaclaro da Balanzó


Porta Passages Besos El territori BesOs és per definició un límit de la ciutat, i per tant un lloc de portes, en plural : Portes urbanas, com el conjunt d'edificis en Gran Via, quan es transforma en la C-31 .

crescent que tanquen

la ciutat pel seu carrer més important, la

Portes com ports: el nou port marítim al Forum, accés per a vehicles marítims a la ciutat. Portes naturals, la desembocadura del BesOs és una porta d'entrada i sortida de les aigües fluvials del Congost i el Mogent i un accés per la fauna que habita el riu. Portes simbOiiques, per exemple l'antic are gOtic del convent de les Carmelites al final del carrer Guipúscoa, un altre eix majar de la ciutat.

Antón Monedero de Balanzó

PUc QT2013/2014: DICCIONARJ PASSAGES TERRITORI BESOS


P

Parque „Un parque es un terreno situado en el interior de una población que se destina a prados, jardines y arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y recreación de los ciudadanos. Regularmente, este tipo de parque incluye en su mobiliario juegos, senderos, amplias zonas verdes, baños públicos, etc, dependiendo del presupuesto y las características naturales.“ (http://es.wikipedia.org/wiki/Parque) Los arquitecto de paisajes „geskes.hack“ utilizan el tema de agua para el diseño del parque. Aquí el agua se utiliza deliberadamente: tocar, jugar y recreación para la gente. El resultado es un espacio protegido y tranquilo.

© geskes.hack Landschaftsarchitekten, VIC Brücken und Ingenieurbau, Kolb Ripke Architekten

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÒS

Friedrich Körner


Parque Passages Besòs El río Besòs separa Barcelona y sus alrededores. El problema es la conexión y la calidad de los dos espacios y tambien la zona de Besòs carece de personalidad. Un enfoque sería la reestructuración a través de un diseño similar a un parque, a lo largo del rio. Esto puede devolver carácter y estructura del territorio.

Friedrich Körner

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÒS


Q

Quietud

Es una importante que un pasaje debe tener no por la carencia de movimientos pero por la creaci贸n de un espacio sosegado, tranquilo y que despierte bien estar a lo pase. Un pasaje ni siempre debe ser entendido un organismo con movimiento exagerado pero como un medio de pasar de un lugar/dominio a otro de una manera sutil, agradable y sin desarrollar grandes oscilaciones al comportamiento de las personas. Un concepto que debe proporcionar un estado de serenidad, despertando al nuevas sensaciones y emociones, para que vivencie el espacio a su manera y irrepetible por los La imagen apunta para la perfecta transici贸n (pasaje) del espacio construido para el dominio natural (la zona costera de la ciudad de Oporto).

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES


Quietud Passages La quietud de un espacio en el movimiento controlado de las distintas partes/naturalezas que lo construyen, es una tranquila y natural, todo el senario creado por el que pasa, las arboles que se agitan con el viento y los pasillos al lado, que definen un pasaje con un ambiente singular y autentico. “(…) hace más sentido crear calma, serenidad, un lugar donde no tengan de correr y buscar la puerta. Donde nada nos prende y podemos simplemente existir.” ZUMTHOR, Peter, “Atmosferas” , Basileia, 2006

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES


Qü estió Ets passatges ven en definlts pel pas de genl a través d'ells. Aquesl fluw de gent només existeiw si els llocs unils es presenten atractius a l'altre cantó, Aquest interés bé donal per l'equillbñ entre la lnformació que s'ofereix des d'un extrem a l'altre, que fa créixer l'fnterés per atraversar·lo. l la intnga sobre el e,¡ue s'amaga a la fi deltrajecte, que, originada perla dossificacló de la lnformació, fa néixer la qOestió dlns al passatger. Aquestes qOestions poden ser sobre l'enlotn lisie que s'arnaga a l'a ltre exlrem o sobre l'estal fácllc d'una realilat ffuctuant que amaga una realitat diferent a cada travesía. f'er aillb. aquesta questió es un deis factors que doten d'experléncía 1emoció arquitectónica. única i varia ni, al passatger.

PUc OT20 13/20 14; OICCJONARI PASSAGES TERRITORI BESÓ$


Qüestió Passages Besos Una zona habitada origina qOestions en els seus passatges quan la realitat que es descobreix és varían! i plena de vida (com j a es dona el cas), i quan la imatge del fons del passatge queda clara (com les varíes places o les xemenéies) i evoca la idea d'un espai on hi succe·rxen les actlvltats. Alxl dones, falta originar activitats a les noves imatges de la ciutats, que seran filies i creadores deis nous passatges urbans.

:. ' 11111

1 '¡

PUc OT20 13120 1<. OICCIONARI PIISSAGES TERRITORI SESOS


R Riu (Río, river, Riviere) El riu és el passage natural de l'aigua que flueix amb continuitat tra<;ant un recorregut que configura alllarg del seu curs un entorn determinat. El riu sempre ha sigut un eix al voltant del qual s'han general activitats i producció i sovint ha sigut indret de construcció de nuclis urbans o industrials. La imatge correspon a Girona, una ciutat que es traba a la confluencia de quatre rius: el Ter, I'Onyar, el Güell i el Galligant

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS

Queralt Moncal Marqués


Riu Passages Besos El riu Besós és el generador de l'entorn del Territori Besós. És el que trac;a tot el reeorregut, el seu passage, a partir del qual s'ha projeetat el pare fluvial. El pare ofereix als eiutadans un espai de cireulació, de passage, paral·lel al eurs del riu.

Queralt Moncal Marqués

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS


S

Salt de PBSSage

(Salto de Passage 1 Passage Jump/ Saltare il Passagio 1 sauta la Passage 1 Passage Springen)

1. Es diu de l'acciテウ d'aixecar-se del terra amb impuls i agilitat per elevar-se, creuar les infraestructures impermeables i tornar a caure. 2. Salvar un espai o distancia ocupat potser per un riu, una carretera, una autopista, unes vies de tren o, fins i tot, per totes aquestes alhora.

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS

テ]gel Martfn Usero


Salt de Passage Passages Besos La imatge concepte escollida t茅 a veure amb les discontinu"itats i les realitats observadas alllarg del recorregut pel territori Beses. En aquest cas, tal com podeu veure a les fotografies, es mostra un carrer sense continu"itat pels automobils, perO continu per a les persones. Els peatons han trobat camins per creuar les infraestructuras encara que aquests siguin al 路legals i fins i tot perillosos.

Angel Martrn Uaaro

PUe QT201312014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


T

Travesía Se defl!llllOmo traveBta a todo viaJe o Itinerario qua 111pone alguna clase da rlaago y que suele llllecianuu a una IMII!Iure. Quien inicia una travasla lllba que • expone a aitwu:ia..s inpnnriatu,

por lo genere! -vinculada• a lee condicione• cllm6tlcae o al deeconoclmlento del terreno.

---


TravesĂ­a Pasages Besos Como bien se ha definido, una travasra as un Itinerario qua supone alguna clase da riesgo, Incertidumbre y deaconoclmlento del territorio. Este tĂŠnnlno se puede aplicar perfectamente en muchas situaciones donde aparecen asta espacia da pasarelas a las que se deben exponer todos lol viandantes a la hora de desplazarse de una parte del

lllnltorlo a otra.

Enrie--


POLLANCREDA, SANT CUGAT DEL VALLÉS


Tra~t

Passages Besos Al rfu Bea68 ea troben dlfen~~~ta 1nl!i8tl, algune aon aepandlua: separen ellrapat delllu lles aciM!ats <JI& alll ea deeenvolupen da la canalanl; altlua el que fan és unir dive1118!1 aciM!ats al llerg del lil: aapals vanls, caniJa bid..• Els dlferen1a tra!;ata alllarg cl'un espal obelt ofarelxen facllltat per les drcul8clons, 8llll8IS da lleure 1un caW8g mc1t cbert da diferuniB activilatll on l'Onica aapanDó qua ti ha éa un paWtEnl

PUc QT2013/2014: IIICCIONMI PASMPF! TERRITORJ BE.IIOa


u

humanizar (umanizzare) H~a

més humana, civil, méll en lfrwa con lo qua 1111 c:nl8 que eela naturalaza hum1111a.

a parlfr de esta expllceclen literal creo que Wl puo, el modelo y ec1t. un II!IJTitollo de aooeráo con las ,_¡¡jadas dal hombra qU& pcr au natumlaza debe ser conthlmnsta C11111818YSre y en contacto con raalidadw difvn~nlall. hLITianlzac:l6n ae m111. cuando un paao aa ~nta en el tanf!Ddo

PUc Ql'2013121)14: DICCIOIWU PASMGS TERRJI'OIIIEIOI


Umanizzare Passages Besos En besos existe una clara diferencia entre los pasajes que lo caracterizan. cerca del rro claros vrnculos que se ajustan hombre eslgneze como puentes y el parque fluvial. por el contrario, hay enlaces a otras zonas menos que 贸pdmo. por lo tanto, es necesario la aplicaci贸n de medidas para humanizar el terr1tor1o de besos.

Llvla Sclplonl

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS


V vernetzen (engl. to link, to net; esp. conectar algo) „Vernetzen“ is a german noun that means „to link“ or „to net“, in Spanish it would be translated with „conectar algo“. It is derived from the noun „Netz“ which can be used to describe a net (esp. „red“) like it is used by fishermen or a spiderweb, but also for communication (e.g. the internet -->world wide web) or social networks and also for the connection of public transport for example. It is used to describe the action of building links, connecting knots and support interaction. Thus it is one purpose of a passage to provide the possibility to connect different spaces and people and even different parts of a town.

PUc QT 2013/2014; DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÒS

Peneder Jeremias


vernetzen The area at Riu Besòs is a bridge, that connects the Parc del Molinet and an unused place on the other side of the river, where there was supposed to be sportive actions. The brigde is part of a network, a link that makes it possible to interact between both sides of the river.

PUc QT 2013/2014; DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESĂ’S

Peneder Jeremias


W Walk En Inglés «walk» significa paseo, sino también el acto de caminar. Es la intención de caminar para hacer ejercicio, sino también para divertirse. Así, hay una noción de bienestar, de despreocupación, como el facto de caminar sin saber exactamente dónde se dirige. Por extensión, el paseo también se refiere al lugar donde se puede caminar, por lo que se supone que es un espacio o una sucesión de espacios agradables y acogedores. El concepto de paseo, de «walk», puede relacionarse con este de passage, ya que le permite ir de un punto a otro, aunque, en general, es más largo y contiene la idea del descanso . En cierto modo, se trata de una categoría de transición, que puede contener también, como un pasarela o un portal.

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS

Schembri Antoine


Walk Passages Besós El parque fluvial del río Besòs es una buena representación del paseo, de «walk». En efecto, permite a muchas personas en las zonas aledañas a caminar, sino también para el deporte (de correr, montar en bicicleta, patinar, etc.) Este paseo bordea el río Besós, pero no lo cruza, a menos de volver a subir y echar por un puente. Por lo tanto, es una transición desde un punto del río a otro, pero no de un lado a otro. No contiene la idea de vagar que se puede encontrar en ciertos tipos de paseos, como la posibilidad de elegir entre varios caminos por ejemplo.

Schembri Antoine

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESÓS


X

Xarxa (red, network, réseau)

Sistema de canales de comunicacion organizan entre cados elementos que le constitue. Las vias se reunen en centros que depienden de un centro principal. La organisacion forma una malla que permite una liberta de circulacion en este "xarxa". Una red se compone de polos reunidos con vias de communicacion que permiten un maximo de pasajes en una malla pensativa.

lntermodalidad: CHATELET LES HALLES; PARIS

..

-3

.-- . , ».---·

lllrlllllllOI'áJidtf:H 1.11 .I.IIQIO

~·Mot-t.t• H.ll. .

. . u·---•-

-=-..:....-

1

-~-..,..d

,.,;:;.~ ,_ ..._,.

c ...

·-·-· ·-)-•

....,._ ..

_, -·

',.,;?

-:=.:• .._

{.

0~

-~---

'

coupe tranneraale sulvant A·B

PUc QT2013/2014: DICCIONARI PASSAGES TERRITORI BESOS

NomCognoms


Xarxa

Passages Besos El sitio del besos se presenta como un area que se constituo de varios lugar mas o menos pequenos que se unifican y encontran un frente comĂşn con el rĂ­o del BesĂłs. Sin embargo podemos ver que las differentes vias de transport publico o privado divididan este bario en muchas pequenas partes en la en los que ningun "passage" es posible.


Yacimiento El río Besòs se entiende cómo el yacimiento antiguo que se puede observar, analizar, pero a la vez hay que conservar para su permanencia en estado natural. Se construyen pasajes, puentes para sobrepasarlo, para cruzarlo, para observarlo, pero siempre con los mínimos puntos de apoyo para que permanezca lo máximo intacto posible.

Carla Ferrando Costansa


Y

Yacimiento Yacimiento arqueológico cómo zona dónde se muestran antiguos pasajes, antiguas comunicaciones. Por otro lado, para cada yacimiento antiguo encontrado recientemente se crean pasajes para observarlo, analizarlo, estudiarlo sín apenas tocarlo. De esta manera el yacimiento se convierte en la actividad, en la razón de existéncia de este nuevo pasaje en dónde la importancia reside en el recorrido más que en la conexión o en la conectividad entre dos puntos.

KOLUMBA_ PETER ZUMTHOR

PUc QT2013/2014: DICCIONARIPASSAGES TERRITORI BESÒS

Carla Ferrando Costansa


Z zurriburri Barullo, confusión. Sujeto vil, despreciable y de muy baja esfera. Conjunto de personas de la ínfima plebe o de malos procederes.

Imatge concepte

PUc QT2013/2014: DICCIONARIPASSAGES TERRITORI BESÒS

[Academic use only]

Miguel Ángel Hernández Arias


zurriburri Passages Besòs zurriburri, defineix algo que és confús. En l'àmbit del Besòs es presenten molts punts confussos des del punt de vista urbanístic. Recorreguts sinuosos que amaguen el destí, el destí a simple vista és desconegut, confús.

Imatge BESÒS

Miguel Ángel Hernández Arias

[Academic use only]

PUc QT2013/2014: DICCIONARIPASSAGES TERRITORI BESÒS


Taller Projectes i Urbanisme (c), 2013-2014 Quadrimestre Tardor Escola Tècnica Superior Arquitectura del Vallès ETSAV Universitat Politècnica de Catalunya UPC http://tapf.50webs.com