Page 1


Başr edakt or : Tapdı qSol t anov, El i kEl l i ng Di zayn:Tapdı qSol t anov


A.D.Wi nans Heçsualsor uşmadan

Mənit anı dı ğı nızənnedi r sən Çünkieyniyat ağıpayl aşı r ı q Har dai şl ədi yi mi Har al ar dasül əndi yi mi Bi l i r sən Mənit anı dı ğı nızənnedi r sən Çünkişeyi miəmdi n Yat ağıdüzəl di b, evit əmi zl ədi n Hal buki10l uqsi st əmdəqi ymətver əcəkol san Mənmövzudankənar am

Mənit anı dı ğı nızənnedi r sən Çünkisənisi kdi m İ şçı xı şı ndagözl ədi m Səsi misəni nver di yi npar t i yayaver di m.

03.


Mənit anı dı ğı nızənnedi r sən şei r l ər i mioxudun Məni ml əağl adı n, gül dün Sevi şdi n, gəl mi səndeyə Mənigül dür mə! Büt ünbunl arsaxt adı r Ümi t si zcədi qqətcəl bet məyəçal ı şan Ümi t si zcəcavabaxt ar an Nağı l var imünasi bət l ər Şam i şı ğı ndayemək İ l i n365günü Həyat ı ngöt ünəqoyduğunda Nər omant i kkomedi yal ar Nədəucuzsi t coml ar Yanı nayaxı nl aşar ! Möht əşəm qadı ni st əmi r əm Münasi bəti st əmi r əm 10mər həl əl ipr ogr aml ar Sondoqquzunuheçgör mədi yi m Mənt i qoyunl ar ımənl i kdeyi l Bağl anmaqi st əmi r əm Axt ar dı ğı m nəsonsuzdoyum Nədəmükəmməluyumdu İ l ahi l əşdi r i l məki st əmi r əm Al t er nat i vyaşaml ar Model , homoseksual , bi seksualyadal ezbi yan Deyi laxt ar dı ğı m. Möht əşəm çal ı şanqaydal ar Har adanəet mel iol duğumuqı şqı r anqadı nl ar Si kt i r si nl ərhəyat ı mdan! Roma' yaget mək Ananvəyabacı nl at anı şol maqi st əmi r əm İ st əmi r əm qəl bi nit i t r ət mək Yadabi rFor dMust ang

04.


Bi gbangöyr ənmək Uşaql ar l af ı r l anmağı İ st əmi r əm Bər abər l i ki st əmi r əm mər həmət i nədəeht i yyacı m yoxdur Ri yazi yyatt ənl i kl ər i St ansi yal ar dar omant i kvi dal aşmal ar ı Bazarayi nl ər i ni Mənl i kdeyi lbunl ar Pr obl eml ər i nihəl let mək göt ünüsi kmək Ayaql ar ı nıyal amaq Rəqsdöşəməl ər i ndəsevi şmək Məni m şəxsif ahi şəm ol man Heçbi r i nii st əmi r əm! Təki st ədi yi m özüm ol maqdı Səni ndəözün Bi rgündahayaşasaqbər abər Təkyol u Günüyaşamaqdı Mənası zqaf i yəl əruydur madan Təki st ədi yi m bur ada Buyat ağda, yanı ndaol maqdı Maskal ar ı nıdüşür müşi kiüz Heçsualsor uşmadan

05.


Her ber tHuncke

Her ber tHuncke9Yanvar1915' də Gr eenf i el d/ Massachuset t s' dədoğul du. Uşaql ı ğıChi cagodakeçi r di , at ası nı nbur daH.S.HunckeandCompany adl ı ,maşı npar çal ar ısat anbi rdükanıvari di . HunckeNew Yor kai l kdəf ə avt ost opl aget di yi ndəonyeddiyaşı ndai di . Dahasonr aChi cagoyager idöndüvə 1939' dat əməl l iol ar aqNew Yor kaköçdü. Nar kot i kası l ı sıol angəncHuncke,çal ı şabi l mi r di : " Bel əcəməndəət r af dadol anı bf ı r ı l daql ı qet məyə, bi l ər si zdə-bi rşeyl əret məyə,bi r baxı maöyr ənməyəbaşl adı m. "Deyəi zahedi r dibudövr ü.

06.


Her ber tHuncke

Wi l l i am Bur r oughsl a1944' də,Bur r oughs, mi şar l akəsi l mi şbi rcüt l ükəvə bi rmi qdarmor f i nsyr et t esat mağaçal ı şar kənt anı şol du. Bi oqr af i yayazı çı sıTedMor ganagör əBur r oughs,Hunckeni : " dayazdər i nl i kl ər ədoğr u,bi rnövVi r gi l * " hi pst er "f ı r ı l daql ar ı nı ndünyası ndanyüksəl əcək, həl əembr i onhal ı ndakıbi rqar şı mədəni yyət i n yol unui şar əedənbi rant i qəhr əman…"ol ar aqgör ür dü.

HunckeBur r oughsuer oi nl ə, Bur r oughsdaHunckeniGi nsber g vəKer ouacl at anı şet di .Gi nsber g vəKer ouac,Hunckeniyazarol masıüçün ür əkl əndi r di l ər( dahasonr ayol daşl ar ı Car lSol omonvəNealCassadya daedəcəkl ər iki mi ) .El si eJ ohnvə J oeyMar t i nez,Hunckeni ni l khekayəl ər i ndəndi r .

Hunckeni nor t ayaqoyduğuyazı l arol duqcat əvazökar dı r , özüdəyal nı z" doğr unudeməyə"çal ı şdı ğı nıdeyi r . Gi nsber gi səHunckeni nyazı l ar ımövzusundadahai ddi al ı dı r " Hunckeni nyazı l ar ı ,qaynağı nıonunj ar gonundangöt ür ür : Ger çəkhekayəçi l i k,yəniyal nı zdanı şmaq. Bunagör əəsər l ər ihəm nəl ayi q, həm dədəqi qçi l di r . O,həqi qivəyenibi rşüur unvasi t əsiol muşdur . Əvvəlt ar i xi nxar i ci ndəqal mı şo l anl ar avəsonr abüt ünnəsi l l ər əyayı l anbi rşüuri di . "

07.


Her ber tHuncke

*Vi r gi l :Həyat ı nışei r əhəsret mi şLat ı nşai r .

Hunckeni nmət nl ər i ndən: El si eJohn BəzənChi cagonuvəi l kgəncl i kt əcr übəl ər i mixat ı r l ayar am. Xüsusi l ət anı şl ar ıxat ı r l ayarvət ezt ezol duğuki mi , büt ünzamanmüddət l ər i niözi çi mdəkimüəyyən dəyi şməl ər i ni şar əsiol ar aqgör ür əm. Laki nçoxl uql ai nsanl ar ıdüşünür əm vəbi r i nidaha aydı nxat ı r l ayı r am,sı r fqeyr i adiol duğundan deyi lha,eynizamandabugünar t ı qonundoğr udan gözəlbi rpar çaol duğunuf ər qet di yi mdəndi r .

Al t ıyar ı mf i tuzunl uğunda,böyükovalbaşl ıbi rnəhəngi dio. Böyük,dər i ndəni zl ər i nmavi l i yi ndəkigözl ər i ndəgi zl ibi rhüzn, sankihəyat ı nı ndr amı nıəkset di r ən,bi rhüznoxunar dı . Sevi ncsaçdı ql ar ı ,par ı l dadı ql ar ı , dər i nbi ranl ayı şı ni zl ər i nidaşı dı ql ar ıdaol ar dıogözl ər i n. Dai m di r i ,gör müşkeçi r mi ş,hal l ar ı ndanməmnuni di l ər . Saçıi ncədənköl gəl ivəqadı nsaçıki miuzuni di . Onaçoxdi qqətgöst ər ər di .İ nandı ğıvəcandost l ar ıol anüçoyuncağı nıxat ı r l ayar aq geni şbi ryat ağı nor t ası ndaayaql ar ıçar pazbi rşəki l də ot ur ar kən,ot ağı nı nor t ası ndaköl gəsi z

08.


Her ber tHuncke

sal l ananbi rt əpəl ampası nı n i şı ğı nı nəksol unduğunui ndibel əgör əbi l i r əm. Bədənii ncəəl l ərvəuzun,ar al ıbar maql ar l a-kidı r naql ar ıbəzən gümüşüyaxudyaşı li di-uzunqol l ar ı yl aenl ii di . Böyükağı zıdai m bi rpar çagi cbi rgül üşyayar dıvə həmi şəaçı qqı r mı zıboyal ıi di .Gözqapaql ar ı na yaşı lyadamaviköl gəl ərver ərvə ki r pi kl ər i niümumi yyət l əüçyar ı m düym uzunl uğunda ol anaqədərki r pi küçünt uşl ar əngl əyər di . O özünümüxt əl i feksant r i kl i kl ərar ası nda,t əkger çəkher maf r odi t ol ar aqnümayi şedər divəözünəEl si eJohndeyər di . Onunl at anı şol duğumda,ot uzyaşı l ar ı ndaydı . Əsl ənAl mani yadabi ryer dəngəl i r divəbuöl kəyə gəl mədənəvvəl ,Avr opanıhar dasagəzmi şdi vəsaat l ar l ayaşadı ğıəcai bt əcr übəl ər dənsözedəbi l i r di . O er oi nmandıvədahaçoxkokai niseçsədə, yüksəkdozal ar daer oi ni neksi yaedi r divəbunudasankiböyük, göt üböyükbi rbütki miot ur ar aqedər di . Onui l kt anı dı ğı mda,Nor t hSt at eSt r eet dəki çi kbi rot el dəqal ı r dı . O köhnəbi rot eli divəeht i mal l aar t ı qyoxdur . Bi rvaxt l arovodvi lakt yor l ar ıüçünbi rcürməskənol muşdu. Xar abai di ,ot aql ar ıki çi ki divəboyaüzügör məmi şdi . Üçi t ivəböyükbi rqar der obuyl abuot aql ar danbi r i ndəyaşayar dı . Yaxşıxat ı r l adı ğı m şeyl ər dənbi r idəyat ağı nı n qar şı sı ndakıdi var aası l ıuzuni ncəbi raynanı nqar şı sı ndadayanar aq maki yajet məsivət ozl arvəbəzikosmet i kməhsul l ar ı yl anadi r ol ar aqçı xar dı ğıbi rmaskameydanagət i r məsii di .

09.


Her ber tHuncke

Onunl at anı şol duğumda,bi rneçəyol daşl a bi rl ezbi yanal əmi ndəngəl i r di m vəonugör məml ə,i t ədönməyi m bi rol du. Böyükvəqər i bəi di .Bi zi m qı zl ar danbi r ionut anı yı r dıvəohamı mı zı dai r əsi nəozamanl arkiadı yl aotçəkməyədəvətet di . Səsiol duqcaal çaqvədedi yihərşeyəözbaşı nabi rmənaver ənbi rpar ça vur ğuyl aməmnunl uqver i cii di .Ayr ı l ar kən,t əkr argəl məmixahi şet di ; çoxkeçmədi ,dai mizi yar ət çi sivədost uol dum onun. El si eadı ndanxoşl anar dı .Onut anı dı ğı mdanbər iEl si ei dihəmi şə. Bi r l i kdəer oi ni st i f adəet məyəbaşl adı q, bəzəni ki üçgünonunevi ndəyat ar dı m. Johni eadl ıbi rdost um bi zəqat ı l dıvəbi rcürüçl üol duq. Johni esonr adaner oi nt əsl i mat ıedər kənbi rot el dənar kot i kçi l ər t ər əf i ndənvur ul ar aqöl dür ül dü. Onumal ıəl dənçı xar ar kənt ut dul arvəvur dul ar . Ammadedi m axı ,budövr dəhəmi şəbi rar adaydı q.

El si eQər bMadi sonPr ospekt i ndəbi rkeçi dnümayi şi ndəi şl əyi r di vəozamanl arer oi ni ndi ki ndənçoxdahaucuzol sada,əsl i ndə vər di şi niqı zı şdı r acaqqədəri st i f adəet mi r di . Maddəsat mağaqər arver di .Ammaçoxmüvəf f əqi yyət l ideyi l dibui şdə. Hərkəsçoxkeçmədənoyanı r dı ;osi zi nxəst əl ənməni zəi cazəver məzdi , nət i cədəqazancdançoxzər ərvar dıor t ada. Çoxgumandostol duğuqəhpəl ər i ndənbi r ier oi ni st i f adəedər kənt ut ul duvə har adant apdı ğısor uşul duğundaEl si enisat dı . Qapıi t əl əni l ər əkaçı l ar kənböyükqı r mı zısi f ət l ii t i n" Pol i s"deyəqı şqı r ar aq ar xası ndai kiyol daşı yl aot ağagi r di yiandaqar ı şı ql ı ğıvədəhşət iəsl a unudabi l məyəcəyəm.El si enigör üncəobi r i l ər dənbi r i nədöndüvəbunl ar ıdedi : " Buvar yoxsuzqəhbəni nbal ası nahəddi nibi l di r i n. Budəf əsər tqayayaçar pdı q,buqət i di r .İ l kdəf əhomoseksual bi rf ahi şəgör ür əm.Bəsbugi cdı l l ağl ar anədeməl i ?" İ t l ərEl si eni nət r af ı ndaçoxal mı şdı l ar ,hür übdayanı r dı l ar " Var yoxsuzi t l ər , "deyi r diözünüEl si eyədoğr ui t əl əyər kən.

10.


Her ber tHuncke

El si ebüt ünağı r l ı ğı yl aözünüyuxar ıçəkmi şdi . " Məncütci nsi yyət l i yəm vəbunusübutedəcəksənədl ər i m var . " O nümayi şi ndəi st i f adəet di yibi rneçəki t abçası nıpol i səuzat mağaçal ı şdı . Buvaxt ,pol i sl ər dənbi r iəsər l ər i mi zi( ! )vət əxmi nənyar ı m onl uqer oi nit apmı şdıvəsi yi r t məl ər içəki bəşyal ar ıyat ağı ni çi nət ökər ək El si eni nqar der obunuaçmaql aməşğuli di . Pol i sl ər dənbi r it am bi ri t ət ər əfaddı m at ı r dıki ,El si eqı şqı r mağabaşl adı . Hamı mı zıCənubPr ospekt i ndəkişəhərböl məsi nəbasdı l ar ; Johni evəmənazyaşl ıol madı ğı mı zdan,er t əsisəhərçı xar ı l dı q. Songör düyümdə,El si ei çər i dəydi .Bi zi ml əeynigecəhəbsol unan bi rqr upgəncQər bTər əf l iavar ayl aköşədə-küncdədombal ı r dı . Onl arözl ər i nionat əqdi m edi r di l ərvəsöyüşünbi r ibi rqəpi kdəni di . . .

11.


Her ber tHuncke

william s burroughs: junky

12.


Wi l l i am Sewar dBur r oughs’ l aMüsahi bə Müsahi bənihəyat akeçi r ənl ər :Gr egor yCor sovəAl l enGi nsber g

Jour nalFort hePr ot ect i onofAl lPeopl e,1961 ( C)or so:Hansıdepar t mandansan? ( B)ur r oughs:KunstuntWi ssenschaf t-İ ncəsənətvəEl m. C:Si yasisür t üşməl ərhaqqı ndanədüşünür sən? B:Si yasisür t üşməl əryal nı zsət himani f est ol ar dı r . Sür t üşməl ərmeydanagəl di yi ndə,buvəzi yyət dən f aydat əmi ni nəümi dedənmüəyyənqüvvəl ərzi ddi yət l ər i n davam et məsi niuyğungör ür .Özünüzübucürsət hisi yasi zi ddi yət l ər equr banver mek,öküzünar enadadüşdüyüsəhvə düşübör t üyəhücumundanbaşqabi rşeydeyi l .Baxbunagor e si yasətvar !-si zəör t ünügöst ər məkvəöyr ət məküçün.Eyni l ə mat ador unöküzəözünüt əqi bet məsi ni ,ör t üyəboyunəyməyi öyr ət məsiki mi .

13.


Wi l l i am Sewar dBur r oughs’ l aMüsahi bə C:Ör t ükki mi nəl i ndədi ? B:Öl ümün. ( G)i nsber g:Öl üm nədi r ?

B:al dat macadı r .Bubi rdoğum öl üm yal anı dı r . Ancaqbudahabel ədavam edəbi l məz.bi rçoxi nsanağı l l anmağabaşl ayı b. C:İ nsanı nqur ul uşundabi rdəyi şi kl i k,yenibi rşüur l anma ol duğunudüşünür sənhəqi qət ən?

B:Bəl i ,bumövzudasi zədəqi qbi rcavabver əbi l ər əm. Buandaüst ünl ükl ər i nihi sset di r ən,müəyyənt əzyi ql ər qal xdı ğızamani nsanşüuur l anmas ı ndabi rdəyi şməni nözbaşı na meydanagəl əcəyi nidüşünür əm. Şüuur l anmanı nyayı l ması namaneə t ör ədənbaşl ı cat əkəlvəi dar əünsür l ər i ,düşüncəl ər i , duyğul ar ıvəduyğul ar aai dt əəssür at l ar ınəzar ətedənsözser i al l ar ıyar anı b. G:t əzyi ql ər i nqal xdı ğı nıf ər zedək,sonr anəol acaq? B:Bi rsonr akıaddı m səssi zl i ki çi ndəat ı l mal ı dı r . Özümüzüsözqr upl ar ı ndani xt i sar l aşdı r ı r ı q.Bunusözl ər i n, hər f l ər i n,l eksi kanl ayı şl ar ı nyer i nəf ər ql ii f adəşəki l l ər i ni ,məsəl ən r əngl ər iqoyar aqbacar abi l ər i k.Sözvəhər f l ər ir əngl ər əçevi r əbi l ər si ni z. Bi rbaşqadeyi şl ə,i nsanşüuur l anmayaçat maqüçünözünül eksi k i f adəl ər dənuzaql aşdı r maqməcbur i yyət i ndəol duğunu,vəbununzaman i t i r mədənqəbuledi l məsil azı m ol anbi rşeyol duğunubi l məl i di r . C: İ nsanbi rsonr akıaddı mınecəat mal ı dıki ?

B:İ r əl i yədoğr uat ı l anaddı ml ar ,si zəai dköhnəzi r ehiçı xar ı bat manı zl a başl ı yı r ,çünkianar əhmi ndəkiyumşaqmaşı ndayazı l mı şsözl əri çi nəel ə i şl əyi bki ,daşı dı ğı nı zsözzi r ehi nif ər qedəbi l məzsi ni z.Məsəl ən,busəhi f əni oxuduğunuzzamangözl ər i ni z,al ı şdı ğı nı zşəki l dəsözl ər it əqi bedər ək sol dansağadoğr usür üşür .Bi rşüurəl i nə,vənəzar ətmeydanagət i r mək məqsədi yl əyumşaqdakt i l odakir əngl isözl ər i n

14.


Wi l l i am Sewar dBur r oughs’ l aMüsahi bə r əngl ər iki mibi rçoxhəl lyol unusi yasi zi ddi yət l ər əçevi r məkdəmümkündü. C:Bunuoxuyunca,si yasətvəsi yasət l əəl aqədart er mi nl ərhaqqı ndabəhs edər kən,bi rnöqt ədənsonr asankiyenəbaşl anğı cnöqt əsi nədönür sən ki migör ünmürmüsəne-sür t üşme,əl dəet mə,həl l ,t əkəl ,i dar ə. . . Necəbi rköməkdibu?

B:Məndət amami l əeynişeyideyi r əm.Danı şmağabaşl adı ğı nı zdasöz dönübdol anı byenəsi yasət əgəl i r ,başqabi ryer ədeyi l .İ nsanl arodakt i l oya həl əkimöhkəm bağl anı bl ar . C:si yasət çi l ər ənecəbi rt övsi yənol acaq? B:Yal nı zbi rdəf əhəqi qət idesi nl ərvəsonsuzaqədərçənəl ər i niyumsunl ar C:Bəsi nsanl ardəyi şmək,yenibi rşüuur l anmayaçat maqi st emesel er ? B:Hərvar l ı qdəyi şməyəaçı qdı r ;əgərbunamüqt ədi r deyi l l ər səyadai st əmi r l ər sət əkl i fet mekdeni r əl igedəbi l mər əm. O ağı rzi r ehivəböyükcüssəni nbat anbi rgəmi ol duğunuvəbi ranəvvəlməməl ior qanl ar ı na ger idönməl ər i ni nyaxşıol acağı nıdeyi r əm -i st əksi zbi rdi nozavr ı n dəyi şdi r məkməni mi st əməml əyadagücüml əol acaqbi rşeydeyi l . Özümübat maqüzr əol anbi rgəmi dəki mi hi ssedi r əm vəxi l asol maqi st əyi r əm,Gr egor y. C:SəncəHemi ngwayxi l asol dumu? B:böyükeht i mal l ayox. ( Er t əsiGün) G:İ dar ə?

15.


Wi l l i am Sewar dBur r oughs’ l aMüsahi bə B:Si yasət çi l əri dar əyəeht i yacduyduql ar ı nıdüşünür ,hət t abunəzar ət nəqədərgücl üol saoqədəryaxşıol acaqmı şki migəl i ronl ar a. Büt ünsi yasit əşki l at l ar dabi rmaşı nki miemalmeyl ivar ;bununsəbəbi əvvəl dənt əxmi nedi l əbi l məyəcəkTƏSİ Rf akt or unuor t adan qal dı r maqdı-məsəl ən,hi ssl er i .Hərmaşı nt əsi rf akt or unupar çal amağa ni zaml anmı şdı r .Ancaqyenədəbi rmaşı nısür ebi l ecekt əkadam, bi rməqsədi ,yənibi rt əsi r iol anadamdı r .Əgərbüt ünf ər dl ərvəzi f əl ər i ni yer i nəyet i r mədəbi rmaşı nməhsul dar l ı ğı nai st i qamet l endi r i l seydibel ə, yenədəmaşı nı nbaşı ndal azı ml ıəmr l ər iver məküzr əheçol masabi rt ək adamı nol masızər ur iol ar dı .Əgərmaşı nözüxar i ci ndəkihərşeyiabsor be et səydigedər əkyavaşl ayar ,dayanarvəsonsuzaqədərdəel əcəqal ar dı . İ nsanbədənivəzehni ndəkihərcürnəzar ət si zi mpul s,or qani zmi nt əxr i b ol ması nagət i r i bçı xar dı r . G:Texnol oj icəmi yyət ,nəzar ətol madannəcürbi rqur ul uşasahi bol abi l ər ? B:Məncəüzər i ndədayanı l masıl azı m ol anəslnöqt ə,bi ziar t ı qmaşı n i dar əsi ni nt əhl ükəl ər i nəqar şıxəbər daredər əkvəzi f əsi nidəyer i nə gət i r di yi nəgör ə,maşı nı nor t adanqal dı r ı l ması nı nl azı ml ı l ı ğı dı . Büt ünf ənnel ml ər i ni nyoxedi l məsi ndənbəhsedi r əm.Əgərbəzi l ər iyox et məot aql ar ı nagedəcəksə,bunl armüt l əqel m adaml ar ıol mal ı dı r . Bəl i ,mənbi rel m adamı naqar şı yam,çünkiel mt əkger çəkkai natol ar aq, el m adaml ar ı nı nözkai nat ı nıt əl qi net məkdəi sr ar l ıgör ünür . Bunl arger çəkxəst əsiadaml ar dı ;bi rşey sondər əcəger çəkol madı qca mar aql anmağani yyət l ər i yoxdur .Məncət amami l əsökübpar ç al amamı z l azı m ol anböyükvəkompl eksi fbi rmaşı nl aqar şı qar şı yayı q.Bunuet mək üçünmaşı nı nnecəçal ı şdı ğı nıanl ayani nsanl ar aeht i yacı mı zvar . C:Dünyanıki mi nyadanəyi nyoxedəcəyi nisöyl əyəbi l ər sənmi ? B:Bi rçaxnaşmayasəbəbol maqüçünmü?Buçoxgi zl ibi rməl umat dı r. . ( . . . ) G:SəncəKubavəFLNşai r l ərhaqqı ndanədüşünür ?Mar i huanai l ə əl aqədarsi yasət inədi r ?

16.


Wi l l i am Sewar dBur r oughs’ l aMüsahi bə B:Büt ünsi yasihər əkət l əryar adı cı l ı qəl eyhdar ı dı r. . . çünkisi yasihər əkətdəbi rnövdöyüşdür ." Bur adai şəyar amaz xəyal pər əst l ər əyeryoxdur . "Məhzhərzamansöyl ədi kl ər işeybudur . " Yazmaf əal i yyət l ər i nii nki şafet di r məkl azı mdı ,onagör əavar al ı q et məyibur axı n. "Mar i huanayagəl i ncə;t ar l adakıi şçi l ər i nmüst əml əkə ol unması ndanbaşqabi rşeydeyi l .KubadaFLNdəspi r t it əsdi ql əyi r ammamar i huanayaqar şıçı xı r l ar . G:ABŞdakınar kot i ksi yasət l ər i ndənki mi nməsulol duğunudüşünür sən?

B:Köhnəor ducı ndı r l ar ı :" yal nı zəmr l ər iyer i nəyet i r i r əm. " Kapi t andayı nı ndadedi yiki mi ," Si zl ərayr ı ayr ıadaml ardeyi l , məni m qol l ar ı m vəgöt ümsünüz. "Ansl i nger ' i nbi rçoxqol uvəgöt üvar , yadaonudahərki mi dar əedi r səar t ı q. . .Wi chman' dadaeynişeybaş ver di ,hərkəsi ngör düyüqabaqdakiadam i divəbüt ünqı namanıvət ənqi di oyedi .Onunüçünkədər l əni r əm. C:Edam cəzal ar ı nı nABŞıl ənət l ədi yi nii nanı r am. B:Nəşəki l dəol ur saol sunöl üm cəzası naqar şı yam. Swi f t` i nmül ayi m vəməqbult əkl i f l ər it ər zi ndəNakedLunch' aal dı ğı m hi ssəl ər dəbumövzuüzər i nəbi rçoxşeyyazdı m.Ancaqbuhi ssəl əryal nı z NakedLunch' ı nədəbsi zdamğasıyeməsi nəsəbəbol du. Edam cəzal ar ıi nsanl əyaqət i ni nənağı rşəki l dəaşağıal ı nmasıüçün hazı r l anmı şt ət bi ql ər di r-edam mahkuml ar ı nı ni nt i haret məməl ər iüçün al ı nant ədbi r l ər idüşününbi r . . G:Amer i kanİ nqi l abı naduyduql ar ısi mpat i yaüzündənsi yasi hər əkət l ər əyönəl ənAmer i kagəncl ər i nənəl ərdeyəcəksən? B:yer i ni zdəol maqi st əməzdi m.Köhnəbi rat al arsözüvar . Dəst əkl əyəbi l əcəyi mt əksi yasihər əkətAmer i kavəQı r mı zı Çi ni nbi r l əşməsi niməqsədqoyanbi rhər əkət di r ,t əbi ibel əbi rşeyi Çi nl i l ərqəbulet sə. C:YaƏr əbxal ql ar ı ?

17.


Wi l l i am Sewar dBur r oughs’ l aMüsahi bə

B:Mi nl ər l əi ləvvəl i nəi l i şi bqal ı bl arvəi ndidəyal nı zt el evi zi yasayəsi ndə si l kəl əni bt opar l anacaql ar ı naümi dedi r l ər . C:Zənci l ər ?Səncəbacar acaql ar ?Tekcənubdaki l ardeyi l , hamı sı nınəzər dət ut ur am.

B:Bi ol oj ibaxı mdandanı şsaq,Af r oAsyat i kbl okmüdhi şbi rçı xı ş yaşamaqdadı .Əsl aağı l ı nı zdançı xar mayı n:zənci l ərdəağl ardaazl ı q qr upl ar dı r ,əngeni şi r qsar ıi r qdi r .Bi rnüvədöyüşol masıhal ı ndadoğum vəöl üm hal l ar ı nı nsəvi yyəsiçoxyüksəkol duğusözüm onaazi nki şafet mi ş böl gəl ər dəyaşayani nsanl ari nanı l mazbi rbi ol oj iüst ünl üyəsahi bol acaq. Ənböyükdağı nı qyaşayacaqöl kəl əri sədoğum vəöl üm hal l ar ı nı nsəvi yyəsi aşağıol duğuöl kəl ərol acaq.Dünyanı ni dar əsikası bl ar ı nəl i nəkeçəcək. G:Aği r qi nüst ünl üyühaqqı ndanədüşünür sən? B:ağl ar ı nüst ünl üyününözübudur :bui nsanl arhərşeyi nol duğuki mi qal ması nıi st əyi r l ər .Nəvəl ər i ni nf ər ql ibi rdər ir əngi nəsahi bol maeht i mal ı onl ar ıdəhşət əsal ar .Qı sacası ,ol anı nqor unmasıt ər əf dar ı dı r l ar C:SəncəAmer i kal ı l arbi rsonr akıdöyüşdə,I I .Dünyamühar i bəsi nde ol duğuki mii st əkl ibi rşəki l dədöyüşəcəkl ərmı ? B:Şübhəsi z.Çünkisonsəf ər dənecəxoşbi rzamankeçi r di kl ər i ni xat ı r l ı yı r l ar–göt l ər i ni nüst ündəot ur muşdul ar . ( Jour nalFort hePr ot ect i onofAl lPeopl e,1961)

18.


PORNCULTURE.

19.


CocksuckerBl ues

Ri ck" Luci f er "McGr at h Cast :Mi ckJagger ,Kei t hRi char ds,Char l i eWat t s,Bi l lWyman,Mi ckTayl or , DannySeymour ,Bi ancaJagger ,Ti naTur ner ,Tr umanCapot e, St evi eWonder ,AndyWar hol ,Di ckCavet t ,Ter r ySout her n,Pr i ncessRadzi wel l , Cynt hi aJones,var i ousgr oupi es,r oadi esandscal per s. Di r ect edbyRober tFr ank Pr oducedbyMar shal lChess Edi t or s:Rober tFr ank,PaulJust man,Susan覺 lSt ei nber g Camer a:Rober tFr ank,DannySeymour Sound:DannySeymour 1972,Unr el eased;95mi n,col or( vi deor el ease)

20.


CocksuckerBl ues

Oj o:

ki myəvi l ər ,sex,ki myəvi l ər&Rock’ nRol l Rol l i ngSt onesf est i val l ar ı ndabüt ünŞi mal iAmer i kanıgəzmi şdi r , 1972f est i val ıhəl əəncoşğul u,ənsəsküyl ü, müzi kalol ar aqənyar adı cıf est i valol ar aqxat ı r l anmaqdadı rvə Londondai ndi yəqədər kiənyaxşıbeşper f or mansar ası nagi r mi şdi r .

Mən,Vancouver ' dəşənbəgünü3İ yun1972dəedi l ənbut ər l i , canavarki miol anbuper f or mansıgör əcəkqədərşansl ı ydı m. St oneseksper t iHar ol dCol sonun' dabi ryer dəyazdı ğıki mi… ‘Əf sanəvi1972U. SvəKanadayazf est i val ıdünyasəvi yyəsi ndəki St onesf anat l ar ıt ər əf i ndənçoxbəyəni l divəqr upunənyaxşı per f or mansıol ar aqqəbulol undu,vər okmədəni yyət ii çər i si ndə müqəddəsbi ryer əqoyul duvəi çər i dəkizəf ər i n,çöl dəkif ı r t ı nanı n vəsəhnəar xası ndakıal əmi nəf sanəsiol ar aqməşhur bi ri maj i nasi yaqazandı .Uzunsür ənbuhaki mi yyət i nvəsi yyət i ndən qal anl arar ası nda,müxt əl i fqeydl ər ,ki t abl ar ,j ur nal l ar , şəki l l ər ,vi deol ar vədi gərşeyl ər ,St ones' i nFest i valPar t i si ‘ ni nqeydl ər ivəvi deol ar ı nı canl ı ,t əzəvəgumbul t ul ut ut abi l məküçünqanunivə qanuni ol mayanyol l ar l abazar asoxul du' ' CocksuckerBl ues' dabuf est i val ı nsəhnəar xası nı ,əvvəl i ni vəf est i valanl ar ı nıyal nı zgöst ər ənqeyr i qanunibi ryoldeyi l eynizamandadaözünübuzamana qədəredi l mi şvəheçgör ül məmi şənyaxşır ock f est i valnümayi şmiol ar aqt əqdi m et məkdəi di .

21.


CocksuckerBl ues

-Haqqı ndabi rşeyl əreşi t di ni zmi ? -Onl ar danbi r ideyi l . Səhnəbudur :St onesUS‘ i1969Al t amontf əl akət i ndənbər iheç zi yar ətet məmi şdi r-eynizamandaf est i val dakı Gi mmeShel t erper f or mansl ar ıMaysl esQar daşl art ər əf i ndəndə Exi l eOnMai nSt r eet ' i nmüvəf f əqi yyət i nidəst əkl ədi yii f adəedi l mi şdi r .

Myt hmadMi ck,Gi mmi eShel t er ’ isür pr i zbi rşəki l dəyeni dənoxuyar kən, f i l m hadi səsi nibi rdahaet məki st ədi yi nəqər arver ərvə məşhurf ot oqr af/f i l m pr odüser i Rober tFr anki l ədanı şar( Exi l eal bom qapağı ndavəMeand MyBr ot herol ar aqadl andı r ı l andəl i l i yi nsənədl ər i ndəşəki l l ər ivar ) . Dahaəvvəldəf i l mdəol anpr odüserMar shal lChesshekayənii zahedər : Mi ckonsuzdamövzusuLondondakıgaybi rf ahi şəol an CocksuckerBl uesadl ıbi rmahnıyazmı şdı r ,məqsəd, qr upunozamanl arSi rEdwar dLewi sadı ndayaşl ıbi rsahi biol an Deccar ecor dsl akont r akt ı nıdol dur maqdı r . Bi rgör üşməəsnası ndaMi ckqal xmı şvə mahnı nı nbi rdemosunuoxumuşdur ,sözl ər ibel ədi r :

22.


CocksuckerBl ues

Bəl i ,Mənt əkbi rməkt əbuşağı yam vəqəsəbəyəyenigəl di m Yeah,Mənt əkbi rməkt əbuşağı yam vəqəsəbəyəyenigəl di m Bəl iLondonhaqqı ndaçoxşeyeşi t di m Baxmağagəl di m Bəl i ,Lei cest erMeydanı ndagözl ədi m gözl ər i mdəbur agəlki mibi rbaxı şl a Yeah,Nel sonsKol onunasöykəni r əm l aki nt əket di yi m ağacl adanı şmaqdı r Oh,har adaçal dı r abi l ər əm? Har adagöt ümüsi kt i r əbi l ər əm? Heçpul um ol mayabi l ər Laki nhərvaxtonuhar asoxacağı mıbi l i r əm Bəl i ,gəncbi rpol i səsor uşdum, Mənibugecəüçünhəbsedi bhəbsedəbi l məyəcəyi ni Bəl if er mamdadonuzl ar ı m var dı bəzi l ər i ,bəzi l ər i ,onl aryaxşı dı r ? Bəl i ,mənidubi nkasıi l əsi kt i vədəbi l qəsiçoxyüksəki di Oh,har adaçal dı r abi l ər əm? Har adagöt ümüsi kt i r əbi l ər əm? Heçpul um yoxdur l aki nonuhar asoxacağı mıhərvaxtbi l i r əm.

23.


CocksuckerBl ues

Bi rşeydeməyəeht i yacyoxdur ,bumahnıi st əni l ənt əsi r iyar at mı şdı vəheçsi l i nmədi .Chess,NewYor kdakıbəzipi şi kl ər ə OzMagazi ne' əf aydası nat əşki l atet di yi ni deməyədavam et divəf i ki rr ockul duzl ar ı nıeht i vaedən və‘ yet ki n' mat er i al l ar ıol ar aqt əqdi m edi l əbi l əcə por nobi ral bom çı xar mağaqədərget di . CocksuckerBl ues,bi rmahnıi divədi gər l ər idəvar dı , DrJohn( TheNi ghtTr i pper ) ' s" YouCanNeverEatTooMuchPussy ki mi .Dahasonr abuf i ki ral bomdanf i l məçevr i l di . .l aki nbudeyi l di .

CocksuckerBl uesvi deol ar ı nt i l tmaşı nıki mii di yumşaq, i st i ,t əsi redi ci ,gül məl i ,kədər l i ,dar ı xdı r ı cı ,axmaqvəmənt i ql i . həddi ndənar t ı qt abl eti st i f adəet mə,qr upi l ər i nsi ki l məsi , səhnəar xasıpar t i l ər ,çı l paqqadı nl ar ,er oi nt əl abat ıvəbəl ibəzi mükəmməlkonser tvi deol ar ı nı nxı r manl anı l masıi di .Bunaqar şı , St onesi nqadağanedi l ənl ər iar ası ndazi r vədəi divəpayl anması na qar şıt ədbi rol ar aqsi l i nmi şdivəəl qoyul muşdu.Si nemat ogr afFr ank sonundai l dəbi rdəf əbuvi deol ar ınəşret məhaqqı nasahi bol muşdur , l aki nbuf i l mial maqi st əyənbi r iyal nı zqaçaqol ar aqt əmi nedəbi l ər di .

24.


CocksuckerBl ues

MənSı xı l dı m.Bi razSexvəNar kot i knecədi r? Fi l mr ej i ssor uJi m Jar musch,CocksuckerBl ueshaqqı nda ‘ r ock' nr ol lhaqqı ndaçəki l ənənyaxşıf i l ml ər dənbi r i Si zi nr ock' nr ol lul duzuol ar aqhərvaxtet məki st ədi yi ni zbi rşeyi edər kənözünüzüdüşünməni zit əmi nedi r' şər hi niet mi şdi r . BunaAmendeyi l i r .Buuşaql ar ı nəsgərol duğunuvəbi rsonr akı döyüşüçüngözl ədi kl ər i ni ,həyat daqal maqüçünşansl ar ı nı nbu ol duğunuhi ssedi r si ni z.Buvaxt ,cançət i nl i yi ,başqar ı şı ql ı ğı , nar ahat l ı qvəçət i nl i kvəböyükmi qdar dapul a,böyükbi rst adi ona vəbur ockf est i val ı ndakıböyükhərşeyəsı xı şmı şl ı qduyğusuvar dı . Rej i ssorFr ank,St onesi nar xası ndaheçi st i r ahətet mədən davam et di kl ər ibuyol dabi zəvarol anbüt ünqr upul ar ıvə t abl et l ər idəgöst ər i r .Kei t hRi char dsı ner oi nası l ı l ı ğı ,Mi ckJagger i n Bi ancai l əpr obl eml ər i ni(Ni r vanakonser t i ndəkiSadəki mi gör ünür dü)vəənmar aql ıol anıGl i mmerTwi nsi nqeyr i qanuni şöhr ət l ər i ninecəmani pul yasi yaet i ği nigöst ər i r di . Fr ankı nf i l mdəgöst ər di yiənkədər l isəhnəl ər dənbi r idəyol daşı vəköməkçikamer amanıDannySeymour unət r af ı ndakısexvə nar kot i kal əmi nədal masıi di .Fr ank,konser tper f or mansı nısəhnə ar xasıdünyası yl abi r l i kdəgöst ər ər kənf est i val ı nsı r avisəsl ər i nə dəyerver mi şdi r .Bi ancanı nki çi kmusi qiqut usu:bl ueski mi ,pi ano səhnəsi :yer l idj ' l ər i nper f or mansl ar ıvəönqr upl ar ı nnar ahat sı naql ar ıki mi .

25.


CocksuckerBl ues Möht əşəm Musi qi di r .AmmaO QədərDəYox 90dəqi qəl i kmüddət i nyal nı z15dəqi qəsikonser tvi deol ar ı dı r . Uşaql ar ıf est i val ı nhəraxşamı ndasöyl ədi kl ər i niaçı l ı şmahnı l ar ı nı söyl əyər kəni zl əyi r i k,Br ownSugar ,Mi dni ghtRambl er ( St evi eWonderi l əbi r l i kdə) ,HappyvəSt r eetFi ght i ngMan. Mi dni ghtRambl erdəMi cki nar pl aet di yiaçı l ı şvəqr upun çoxyaxşıoxuyar kənKei t hhərvaxtet di yiki mi Mi ckTayl or aqar şı hər əkət l ər igör ül məyədəyər di r . DahaçoxRahat ı naDüşkünOl maVəzi yyət i CocksuckerBl ues‘ ur ock' unayi niki mioxuyanl ar ı nvəqr upu i zl əyənl ər i nLedZeppel i nbi r i ncivəi l kol muşdur; •hərkəsi nbur nundankokai nçəkdi yivəer oi nşat ı şıet di yi ni i zl əmək •BobbyKeyesvəKei t hRi char dı not elbal konl ar ı ndanTViat mal ar ı ( əvvəlaşağı daki msəni nol madı ğı nınəzar ətet mi şdi l ər)möht əşəm i di •Di ckCavet t ,Bi l l Wymana‘ si ni rsi st emi ndəi ndinəbaşver i r ?' deyəsor uşmasıvəWymanı ncavabl amamasıqor xunci di •Mi ckJaggerşal var ı nıçı xar ı bdahayaxşıhi ssedə bi l məküçünəl i nəal ması •Davaml ıt ur şugöt ür düyüüçünkör pəsi ni nəl i ndən al ı ndı ğı ndanşi kayətedənvəkonser tsahəsi nə gi r məyəçal ı şanbi rqı zı nt əngnəf əsqal ması •bi rci nayət kar ı n$3. 50l i kbi rbi l et i$10' asat maği şi nəgül ün. •Tamami l əsönmüşKei t hi not aqxi dmət i ndən çi yəl ək,böyür t kənvə‘ ' üçdənəal ma' ' si f ar i şver məki şi nəgül ün. •Uşaql arçoxsər xoşbi rşəki l dəpokeroynayar kənsaat ı nı za baxı n.Kei t h' i nməğl ubet di yi ni gör ün. •Char l i eWat t sbi rcənubaxşam yeməyi ndəçoxçət i n bi rbi l yar dat ı şı nıi zl əyi n •Çı l paqqr upul ar ı nyat aqdadi yi r l əni b, qı çl ar ı nıayı r ı bci nsior qanl ar ı nıbar maql amal ar ı nı •Kei t hi nMi ckədi yi r l ənmi şdol l ar l açəkdi yikokai ni nənyaxşı sı ol duğunusöyl əməsi nieşi di n •saat ı nı zat əkr arbaxı nvəqr upunçamadanl ar ı nıyı ğdı ğı nı , ot el ot aql ar ı nıt əmi zl ədi kl ər i nigör ün •Bi anca' nı not ur ması ,si qar etçəkməsi vədavaml ıki çi k musi qiqut usuyl aoynaması nıt əəcübl əi zl əyi n.

26.


CocksuckerBl ues

Şəki lkeyf i yyət iQr upul arqədərbər badi di Bəl i ,bur adaboot l egdəndanı şı r ı q.Buvi deoməni m əl l ər i mə düşmədənəvvəldahaneçədəf əkopi yal anmı şdı rki m bi l i r . Bupr i st i n35mm deyi l . Di gərbaxı mdan,f i l mi nözüçoxqər i bəi divə f i l m keyf i yyət i ni nçoxaşağıol ması( səsol duqcayaxşıqal mı şı )dabu f i l mi nqər i bəhal ı nar uhanibi rhavaver mi şdi . Məni m kopi yamdaçoxçoxr əngdəyi şi kl i kl ər ivar dıxüsusi l ədəmavi l ər də, vər əngl ərar ası ndakıi t i l i khar adasapost er i zef ekt i qədərpozul muşdu. Bəzisəhnəl ər dəi nsanl ar ı nki m ol duğunubel əanl ayabi l mi r di ni z-l aki nbi r şeyf ər qedi r?BuSpi l ber gdeyi l ,buhar dcor er ock' nr ol lvəhəl ər i t ml ər i varvəonui t i r əbi l məzsi ni z. Məncəi ndi yəqədəredi l mi şənyaxşıf i l mdi r-yəqi nki ,bundansonr a edi l əcəkl ərar ası ndadaənyaxşı sıol acaq,qabi l i yyət l i ,ar t i st i kf i l m pr odüser iDünyanı nƏnYaxşıRock' nRol lQr upui l əəndəl if est i val ı nda vəzəf ər l ər i ni nzi r vəsi ndəqar şı l aşmı şdı . Bundandahayaxşı sıol abi l ər di? ©Ri ck" Oj o"McGr at hJul y/ 2001

27.


El i kEl l i ng Fahi ş əGangr enas ı

Oper at ori ş l əy i r əm. Daha, ç oxpor nc ul t ur ehəy att ər z i mv ar . Öy r ənmi ş əm k i , mühüt i ns əndənnəy i / nəl ər i / ni y əi s ət əl əbedi r s ə s ənonl ar ac av abv er məl i s ən. Bi zPor nogr af i kf i l ml erç ək i r i k . Oper at orol duğum qədər dəc i nay ət k ar ( ı q) am. Pas i f i kgenet i k adan i x t i s ar l aş mı şv ar l ı ql ar ı qbi r az . Fi l ml ər i bi rpar t af ər ql i ak t y or / ak t r i s al ar ı n y ar dı mıi l əç ək i r i k . Hər ş eyr eal ş ər t l əral t ı ndabaşv er i r . ” Humani s tqadı nl ar ı nəl i nəv er məl i y i k ”Baş l ay ar k ənbui di , dev i z i mi z . Heçdev i zi l ebağl ımöv z ui ş l əməmi şol s aqda. Yax ş ır es t or anl ar ı nç i r k l i mət bəx l ər i ol ur . Bi z i mk omandanı nüz de gör ünməy əns i mal ar ı , y aş amağahaqqqaz anmı şal l ahı nş ans l ı qul l ar ı dı r . Bi zbaş l ıbaş ı naqonş uk i ş i l er i ndent ör əy əni ns anl ar ı q. 3nəf ərç al ı ş ı r ı q. Göt üpox l uk r i pt ogr afv əy as os y ogr af l ar ı n

28.


Fahi şəGangr enası

açı ql ayacağıdi l debər abər l i yi mi zyoxdur . MənOper at or am dedi yi m ki mi , Bi rr ej i ssorbi rssenar i stvaryanı mda. Hamı mı zı ni şiçoxasanddı . Ssenar i st i mi z, heyat ı nı nsonəqr əbl ər i nəqar şısadi st i kmövqeyi n keçi l mezmüdaf i yeçi si nəçevr i l mi ş52yaşl ımaçonun16. 5’ l i kqı z üst ündəkisi ki şmesi nəsözl əryazı r . Menol anl ar ıçəki r əm. Yanı mı zdahəmi şə, i çki si niyar ı mçı qqoyanr ej i ssor umuzunbut ul kası dur ur . Bugünkimövzumuzagör əmənbubut ul kanıki şi ni npasl anmı ş göt ündənsal l aşanqəhvəyir əngəbür ünmüşpoxzər r əci kl ər i nə keçi r t məl i yəm. Büt ünpsi xanal i t i kl ərsi kt i r si n!Məni şi misevi r əm! ! ! İ nsanl ar , müqavi l əsi zöl üməboyunəyməyiözl ər i nəşər əf l ibor cbi l i r l ər . Fər qedi r i kki , bubədbəxt l ər i nodər əcəsi ki şəeht i yacl ar ıvarki bunuger çəkl əşt i r məküçünöl ümündi bi nevur mağahazı r dı r l ar . Bi zyaxşıi nsanl ar ı q. Qur banl ar ı mı zl af i l mdənöncesöhbət l əşi r i k. Onl ar ı nt əl əbet di kl er ikompanent l ər əgör eqadı n/ ki şiseçi r i k. Onl ar ı n, bi zəbi zi mi set əcr übəl ər əeht i yyacı mı zvar . Əvvəl l ərol saydı , i nsanl arpr obl em çı xar dar dı l arbi zə. Çünkü, ağı l l ar ıgöt l ər i ndənyankeçmi r di . Ar t ı qonl arağı l l ıol mağa si st emi nyapı şqanmaddəl ər i nədönməyəbaşl ayı bl ar . Qr upseksseansl ar ı mı z, kayf ı mı zı nt r eakt or i kqər ar ı ndanasl ı dı r . Çoxvaxtt et at etsevi şməl ərveonunçəki l məsəhnəl ər idahat ez or gazml abaşbaşabur axı rbi zi . Əl i mi zi ni çi ni si kməyəl ii l l ərkeçi r . Bi zÖl üf ahi şəl ər isi ki r i k. 52yaşl ıqocal mağameyi let mi şməcnunun12dəqi qə54sani yəl i k sevi şmənət i cəsi niuğur l uhesabedi r i k. 16yaşl ıqı zi se, or gazma çat abi l mi r . Buhal l arnor malqar şı l anı rkomandamı zı ndaxi l i ndə. Bi zyaxşıi nsanl arol duğumuzqədərdəgöt var ii nsanl ar ı q. Bugünkiqur ban52yaşl ımaçodur . O bunubi l i r . Ammabi rammavarkiobunubi l mi r . O el əbi l i rkibi zonaf i l mi i zl ət di r i bsonr aöl dür əcəyi k. Ammaaxmaqbi l mi rki , f i l mi n ssenar i si ndəosi kigangr enal aşmı şhal dat axt al ı kənddi nsər hədi nəçat acaq. Qı z, pozası nıdəyi şi r . Hər şeyqanunauyğundur . O bi zi m adamı mı zdı r . Ki şir omant i kanı nqanıever est eçal xal adı ğı bi rankəsi mi ndəgözl ər i niyavaşcabağl ayı r . Qı z, qal ı nbi ri pl əo or gazmaçat maanı ndaonunşeyi nibağl ayı r . Vahi məl isəsl əryüksəl i r . Ssenar i st i mi zbuanmast ur basi yaedər əkqı şqı r an maçoyagözdağıver i r . Ki no, möht əşəm al ı nı r . Qı zı , hərbi r i mi z2dəf əməhvedi r i k. Sper mayağı şı nat ut ur uq.

29.


Al l enGi nsber g AMERİ KA

Amer i kaherşeyi miver di m sənə, i ndi ysəbi rheçəm 17Yanvar1956vei kidol l aryi r mi yeddisent . Özbaşı m bəl ədəst əkdeyi lmənə İ nsanl ar l amühar i bəyənəvaxtsonqoyacağı qamer i ka? Albuat om bombası nısoxgöt ünə Beyni m çöküb. bi r cəsəngəl məüst ümə Başı m yer i nə. gəl məyənəqədərşei r mei rdəyazmayacam Demənəamer i ka; nəvaxtməl əkl əşəcəksənsən? Nəvaxtanadandoğmaol acaqsan Nəvaxtbaxacaqsanmezar l ı ql ar dan? Nəvaxtmi l yonl ar cat r oxi st i nəyar aşacaqsan? Amer i ka,ki t abxanal ar ı nni yəgözhaşıi l ədol udu? Amer i ka,hi ndi st anayumur t al ar ınəvaxtyol l ayacaqsan? Amer i kabusəni nqı l l ıhal l ar ı ndanbezmi şəm ar t ı q Nevaxtsuper mar ket əgedi bbugözl ər i m üçün Lazı m ol anl ar ıal abi l əcəm axı ? Amer i ka,hərşeyi nbi ryana,l azı msı zol anbi r dənəsənvar san bi rdəmən, obi r idünyayox Bumaşı nl ar ı nadadayanacaqgücüm qal madıamer i ka, bi l mi şol . Məndəbi rer mi şol mai st əyioyandı r dı n Busözsöhbət ihəl let məyi nbi ryol uol mal ı dı Bur r oughsi ndit ancadai nanmı r am ger igəl si n Qor xuncbi r şeyol ar dıbu. Sendeqor xuncsanyoxsabi royundubu? Yol umdandönəcəyi məi nanı r sansa, al danı r san

30.


Al l enGi nsber g Üs t ümedüş məməni m amer i k a, nəet di y i mi bi l i r əm mən Amer i k a,al ç al arç i ç ək l ənməy əbaş l ay ı b Ay l ar dı rgaz etbel əox umur am, v ax t ı my ox du c i nay ət dənbi r i t ür məy əs i k di r i r Amer i k a,Wobbl i e' l ər ət ut qunam mən Uş aqv ax t ık ommuni s ti di m, üz rmüz rdəi s t əmi r əm İ ndi hərf ür s ət dəotç ək i r əm, day anmadan Günl ər c əev deot ur ubi şol s undey əgül l ər i s ey r edi r əm Chi nat own' aget di y i mdə, i ç i bç ək i r əm el əbel ə amaheç k i ml əy at mı r am Bui ş i ni ç i ndəbi rhoqqabazol duğumuhes abedi r əm Ah!Sənməni Mar xox uy ar k əngör mel i y di namer i k a Ps i x y at ı r ı m heç bi r ş ey i ny ox dudey i r Heç bi rş ey i my ox duhəqi qət ən, t anr ı y ay al v ar maqdadax i l Mi s t i kgör ünüml ər i mv ək oz mi kt i t r əş məl ər i mv ars adec ə Amer i k a,dahas ənəmaxday ıqay ı t dı qdans onr a onaet di k l ər i mdəns özaç madı m. Sənəs əs l əni r əm amer i k a Həy əc anl ar ı nı ndahat i meəl l i i l i dar eol unmas ı namıgöz y umac aqs an? Mənt i me' at ut qunam amer i k a Hərhəf t əbi rdənəal ı box uy ur am Ti nqı r ağı ndak i s at ı c ı nı n, qapaql ar ıməni i z l əy i r OnuBer k el eyHal kKi t apl ı ğı ' nı npadv al ı ndaox uy ur am Sənhəmi ş ec av abdehl i k dəndəm v ur ur l ar . i şadaml ar ıc i ddi di r Fi l my apı mc ı l ar ıc i ddi di r .Hər k əsc i ddi ,mənx ar i c Zamanz amanAmer i k aməndey i l əm mi budi y ədüş ünür əm Yeni dənöz üm öz üml ədanı ş ı r am y enə As y amənəqar ş ıqal x mağaç al ı ş ı ramer i k a Bi rqəpi k l i kbəx t i m bel əy ox dur Əny ax ş ı s ır ev i z y oni s t l i y i göz əal ı by enədəonl ar adönmək di Rev i z y oni s tqay naql ar ı mıbi l i r əm,i k i par ç aes r ar Mi nl ər c əc i ns i y y ətor ganı , s aat da1400s ür ət l əgedən bi rş əx s i bas ı l mazədəbi y y atv ə25mi ndəl i x ana Həbi s x anal ar danv ə5mi ngünəşal t ı ndagül danl ar da Yaş ay ank as ı bk us ubdanheçdanı ş mı r am Fr ans a' dak ıf ahi ş əx anal ar ıqal dı r dı mi ndi s ı r aTanc a' dadı Kat ol i kol mas ı nak at ol i k əm. ammay enədəpr ez i dentol maqi s t əy i r əm Amer i k as əni nbui y l ənmi şv əç ı l ğı nhal ı ndas ənəhans ış ək i l dəy al v ar abi l ər əm? Dör t l ük l ər i məHenr yFor dk i mi dav am edəc əm y az dı ql ar ı m onunç ı x ar dı ğımaş ı nl arqədər di r Fər di , üs t əl i khamı s ıf ər ql i c i ns dən Amer i k adör t l ük l ər i mi nəğdpul dan2500əs at ı r am s ənə Köhnədör t l ük l ər i mi də500k əs i bal ar am Amer i k aTom Mooney ' i s ər bəs tbur ax

31.


Al l enGi nsber g Amer i k aİ s pany ademok r at l ar ı nıaz adet Amer i c aSac c ov əVanz et t i öl məməl i .Amer i k amənSc ot t s bor ouş ağı y am Amer i k a,y eddi y aş ı mday k ənanam qapal ıt opl ant ı l ar ı naapar ı r dıməni or dabi z əl əbl əbi s at ar dı l ar ,bi rs ent əbi rov ucl əbl əbi beşs entv əs öhbət l əş məkhav ay ı hər k əsbi rməl ək di or daAmer i k av əi ş ç i l ər əqar ş ıy ax ş ı duy gul ar l adol uy duhər k əsi ç t əndi amer i k av əbi l əbi l mər s ən par t i y a1833' dənec ey ax ş ıi di v əSc ot tNear i ngnəx oş bi rk af t ari di Bl oorAnabi rdəf ənəc ədəağl amı ş dı Mənbi rdəf əİ s r ael Amt er ' i gör müş t üm or da. Hərbi r i s at qı nol mal ı y dıonl ar ı n Amer i k abi l i r əm doğur dandamühar i bəi s t əmi r s ən Amer i k aonl arr usc ı ndı r l ar ı dıbi l i r əm Rus l aronl arRus l arv əÇi nl i l ər .VəRus l ar .VəRus l ar . Rus y abi z i c anl ıc anl ıbədəni mi z əbas dı r maqi s t əy i r Sı ndı r maqi s t əy i r , göz üdönmüşmos k ov Əl i mi z dənmaş ı nl ar ı mı z ıv egar aj l ar ı mı z ıal maqi s t əy i r Chi c ago' y uəl ək eç i r məki s t əy i ronunqı z ı l ReaderDi ges t ' aEht i y y ac ıv ar Bi z i m maş ı nf abr i k al ar ı mı z ı . s i bi r ək öç ür dməki s t əy i r Benz i ni s t ans i y al ar ı mı z ıogöt üpox l ui qt i dari dar eet s i ni s t əy i r Yax ş ıbi r ş eydey i l bu O qı z ı l dər i l i l ər əox umay az maöy r ət məki s t əy i r Onungüc l üqüv v ət l i z ənc i l ər əehi y y ac ıv ar Bi z i gündəonal t ıs aati ş l ət məki s t əy i r Köməkedi n Amer i k abui şc i ddi di Amer i k amənbunl ar ıt el ev i z or abax ar aqi c adedi r əm Amer i k adoğr udurbunl ar ? Tezi ş l əməy əbaş l as am y ax ş ıol ac aqdey əs ən Amaor duy ay az ı l maqi s t əmi r əm nədək i f abr i k adai ş ç i ol maq Təmbəl bi r i y əm, bi r azdaağı l dank əm Amer i k a, döns ünç ar x . nec ək i y ox dur , buoğl andur uş umuz l adöns ün!

32.


Wi l l i am Car l osWi l l i ams ( Bİ O &2ş ei r )

Wi l l i am Car l osWi l l i ams1883dəRut her f or d/NewJer seydədoğul du. Hor aceMannl i t seyi ndeoxuduğuzamanşei ryazmağabaşl adı vəhəm şai rhəm həki m ol mağaqər arver di .Ti bbdi pl omunu,yol daşı Ezr aPound' l at anı şol duğuUni ver si t yofPensi l vani yadaal dı .Pound, Wi l l i amsı nyazı l ar ıüçünəsi nqaynağıol duvə1913cüi l də Wi l l i amsı ni l kseçki siTheTemper s' ı nLondondakiçapı ndat əşəbbüskarol du. Həki ml i kpeşəsi nihəyat ıboyuncadavam et di r əcəyiRut her f or d' aqayı t dı qdan sonr aWi l l i amsı nyazı l ar ıki çi kj ur nal l ar dadər col unmağabaşl adı vəWi l l i amsşai r ,yazı çı ,vəoyunyazı çı sıol ar aqməhsul darbi r kar i yer anı nsahi biol du.Funt unar dı ndan,i maj cıhər əkat ı n ənəhəmi yyət l işai r l ər i ndənbi r iol anWi l l i ams,zamanl aPoundvə El i ot ' ı nəsər l ər i ndəqar şı yaqoyduql ar ıdəyər l ər iqəbulet məməyəbaşl adı . Bui kiyazar ı nAvr opamədəni yyət ivəənənəl ər i nəçoxbağl ı ol duql ar ı nıdüşünür dü. Yenişei r l ervəsözsüt unl ar ısı nayanWi l l i ams, gündəl i khəyat ı nşər t l ər i nivəsı r avii nsanl ar ımövzual an,t amami l əyenibi r Amer i kaşei r ior t ayaqoymaqi st əyi r divəbunöqt əbaşdaGi nsber g' i nvə qur şağı nOnaol anmar aqvəhör mətdur madanar t ı r ı r dı .

33.


Wi l l i am Car l osWi l l i ams

Af r i ka Bur axyazmağı veMer akeşdə saqqalböyüt papaqsı zgəz yazzı qCl ewki mi si nəqabar t mı şdı çöli st i si nde Yadai st əsən Her bki mi ot urbi rot el bal konundavə gəmi niseyret qı zl ar şər abı nıgət i r ər kən vəyeməyi ni xüsusiol ar aqsənə Di lnədi ? Pulqazanmağabaşl a Bi ryol unut apar san di l i n. Okey.

34.


Wi l l i am Car l osWi l l i ams

Qadı n Gül l ərvari di ,yağı şda. Qopar t mayı ndeyə,yal var dı m. dözməzl ər ,dediqadı n. Ammaoqədərgözəl di r l ərki Ol duql ar ıyer də Ah, hamı mı zgözəli di kbi rvaxt l ar Dediqadı n, Veqopar ı bgül l ər iver di Əl i mə.

35.


As t r i dKi r c hher r-Bi o Ul v i aAy az

Ast r dKi r hger r1938cii l dəQambur qdaanadanol muşdur . İ ki ncidünyamühar i bəsibaşl ayanzamano, Bal t i kdəni zi nəevakuasi yaedi l i b. Ast r i dmodadi zayner iol maqi st əyi r di , l aki nt əhsi lpr of i i ni ldəyi şi bvə bi t i r di kdənsonr adör di l( 19591963)özf ot oqr aft əhsi l i al dı ğıReynar dWol f eyanı ndadosenti şl əyi b. 1950cii l i nsonu1960cıi l i nəvvəl l ər i ndə Ast r i dekzi st enci ol i st l i kl əmar aql anmağabaşl adı . İ ncəsənətməkt əbi ndəAst r i dKi r heger , Kl ausFor manvəYur genFol l er i ml ədost l aşdı . Onl ar ı nhərüçündəmodaya,i ncəsənət əvəmusi qi yəbaxı şl ar ı eynii di . Ar t ı q1964cüi l dəKi r hger razad, sər bəstbi rf ot oqr afol du. O,Al manj ur nal ı«Şt er n»üçünşəkl l ərçəki r di . O,bui l l ər dəbi rar açəkdi yişəki l l ər l əbağl ıçət i nl i kl ər yaşamı şdı .Çünkir edaksi yal aryal nı zBeat l esı nşəki l l ər i l ə mar aql anı r dıvəonunçəkdi yidi gərşəki l l ər əheçki m di qqətayı r mı r dı ." Sondamənt əsl i m ol dum.1967cii l dən bər iməndeməkol arki ,heçbi rşəki lçəkmədi m. " . . 2001cii l i ni yulayı ndao,Li ver pul uzi yar ətet di . Bur ada«Caver nCl ub»yaxı nl ı ğı ndaonunşəki l l ər i ndən i bar ətsər gi sigöst ər i l mi şdi r . 2007cii l dəKi r hger r" Nəvaxtki ,bi zdəhərşeygözəli di " ( i ngl .WhenWeWasFab,2007)adl ıçəkdi yişəki l l ər dən i bar ətşəki lal bomunuçı xar t dı .

36.


Ast r i dKi r chher r

37.


Kathy Ac ker

Ac k er i ni l kç al ı ş mas ı1970' l ər i nor t al ar ı nda NewYor kunder gr ound ədəbi y y atmühi t i ndəv arol du.İ l kəs ər l ər i s t r i pt i z ç i l i k et di y i döv r l ər i ni z ahet məf or mas ı ndanmür ək k əbi di . 1980or t al ar ı naqədərk i ç i ky er al t ınəş rev l ər i y l ə ç al ı ş dıv əbuona" ədəbi t er r or i s t "l əqəbi ni qaz andı r dı . Yax ş ıdey i l əc əks əv i y y ədəar dı c ı l r omanl ar y az mağabaş l adıv əal t er nat i vammaböy ük bi rnəş r i y y atev i Gr ov ebunl ar ı nhamı s ı nınəş ret di . RE/ Sear c h,Angel Ex haus tandRapi d Ey ek i mi qar ş ımədəni y y ət i n əhəmi y y ət l i j ur nal l ar ı ndai ş t i r aket di . Guar di an' aməqal əl əry az mas ı Spi c eGi r l si l ər epor t aj et məs i öl ümünə y ax ı nt ar i x l ər dəonuol duqc aməş huret di .

38.


Kathy Ac ker

Ac k er i ny az ı nı nı ni z ahıAmer i k anş ai rv əy az ı ç ı l ar ı ndan ( x üs us i l əJ ac k s onMacLow,Wi l l i am S. Bur r oughsol maqüz r ət he Bl ac kMount ai nş ai r l ər i ) ,Fl ux usax ı nı ndan, x üs us i l ədəFr ans ı zf emi ni s t l ər dənv ə Gi l l esDel euz e' dant əs i r l ənmi ş di r . İ ş l ər i ndəpl agi ar i s mi ,c ut upt ex ni k al ar ı nı , por ogr af i y i ,ot obi y ogr af i y i , per s onay ıbi rar ay agət i r di v ənəol ac ağı nadai r möv c udol angöz l əməl ər i f ər di s ı naql ar l aç aş dı r dı . Ki ş i i z ahedi c i l i y i ndəqadı nş əx s i y y ət i ni di qqət l əç ək di y i d f unk s i y al ar ı nıv əədəbi y y att ar i x i ni ( DonQui x ot e) , x ar ak t er l ərar ar s ı ndak i par al el i k mi ,av t obi oqr af i kk əs l ər i əv əz l i k l ər l əqur ul ant əc r übi l i y i v ədav am edən s öz düz ümünüpoz mağıy ax ş ıbac ar ı r dı .

39.


Kathy Ac ker

I nMemor i am t oI dent i t y ' də i c t i mai v əədəbi ş əx s i y y ət i ni y ar adar aqv əbunuaş k aredər ək Ri mbaudunhəy at ı naedi l ənməş huranal i z l ər əv ə TheSoundandt heFur y ' adi qqətç ək i rAc k er . Hərnəqədərözt r ans gr es s i v er omanı ndav əf emi ni s t y az ı day eni bi rs t i l y ar at maqüç ünədəbi düny anıt anı y ı rol s adaal tmədəni y y ət dəbi rf emi ni s tv ə punki k onuv ar dı ,i r adəl i v əhi r s l i bi rqadı ni di .

40.


Kathy Ac ker Apr el 1996' daKat hyAc k er ' əs i nəx ər ç əngi di aqnoz uqoy ul duv əmüal i c əl ər ədöz mək məc bur i y y ət i ndəqal dı . 1997' i nYanv ar ı ndaGuar di anqəz et i ndə " TheGi f tofDi s eas e. "baş l ı ğıal t ı ndadər manl ar dan öt ər i i t i r di y i i nanc ıhaqqı nday az dı . Fi z i k i hi s s l ər i ni y oxedənv əduy ğul ar ı nız əi f l ədən müv əf f əqi y y ət s i zbi rəməl i y y at dan s onr ay az dı ğıməqal əl ər də, t i bbdəx əs t əni nəhəmi y y ət s i z l i y i ni r əddet mi ş ;bəs l ənməmüt əx əs s i s l ər i ni n, ak apunk t ur c ul ar ı n,ps i x i müal i c əç i l ər i n v əÇi nl i ots at ı c ı l ar ı nı nar x as ı nadüş müş dür . Oby ek t i vməl umat l ary er i nə ( Qər bmüal i c əs i k i mi )baş qabi rş ey l ər ax t ar ı r dı ;x əs t əbi rk ahi nə,müdr i k l i ki s t əy ənə, x əs t əl i kmüəl l i mə,x əs t ədəş agi r dəç ev r i l i r di . İ ngi l t ər əv əBi r l əş mi şDöv l ət l ər dəal t er nat i vt i bbi nbi r neç əf or mas ı nıqov duqdans onr aAc k er ; Ti j uana,Mex i k odabi ral t er nat i v x ər ç əngx əs t əx anas ı nda,bi ry ar ı m i l i ç i ndəs i nəx ər ç əngi ndənöl dü.

41.


DIPNOT!

Tər c ümə, ar aş dı r ma, məqal ə, hek ay ə, ş ei r bl abl abl agönər məki s t əy ənl ər

ghettomagazine. info@gmail. c om mai l adr es i ndənəl aqəqur abi l ər s i ni z . fac ebook. c om/ghettomagazine

42.

Ghetto Magazine #1  

redaktə edildi 01/07/12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you