Page 1

E s c ol a T èc n i c a S u p er i or d ’ A r q u i t ec t u r a d el Val l ès

Bases per al Projecte II / TAP II quatrimestre de tardor 2012-13 coordinació: benjamín pleguezuelos equip docent: luis beriain · professor associat // víctor bonet · professor associat // pau hormigo · col·laborador // marc martí · col·laborador

E2 // HOTEL CALIFORNIA @ LOS ANGELES TAP2_12SET_2012T_E2 //

LLIURAMENT // 10 OCTUBRE 2012 @ 14’30h PREEXISTÈNCIES A LA PARCEL·LA // a títol informatiu Basant-se en la tradició regional -i mitjançant la reinterpretació de la casa “rancho” californiana sobre una parcel·la suburbana- el projecte realitzat per Craig Ellwood, el qual actualment encara conserva l’estat original de la construcció, es composa per dues unitats de vivenda de 140m2 que en el seu moment va exemplificar el paper de la vivenda de classe mitja americana, tot responent a l’ideal de vida moderna de la época en què varen ser construïdes. Es tracta de dues construccions de una sola planta organitzades en cenyida relació amb el terreny i forma de la parcel·la, proposant una fluïda relació entre l’espai interior i l’exterior.

ENUNCIAT E2 El projecte proposa l’organització lliure i adaptada a la topografia específica de la parcel·la d’un programa hoteler que estarà composat per una edificació principal que donarà serveis a 12 apartaments. L’alumne haurà de valorar -a més d’aspectes tals com l’orientació- el repte compositiu i volumètric com a resultat de les possibles i diverses agregacions que admet la unitat tipològica per a transcendir en un conjunt de peces que formen part d’un engranatge i d’una jerarquia. Les relacions, tant formals com circulatòries, s’estableixen entre sí amb l’edificació principal i amb l’espai lúdic exterior que les aglutina. En quant a l’espai lliure entre edificacions caldrà entendre’l com un projecte en sí mateix, i és important que l’alumne presti atenció al seu tractament i disseny. A continuació es detalla el programa del projecte:

edificació principal // zona de recepció amb consigna per maletes // zona de descans i d’espera de públic // restaurant + menjador per servir esmorzars // lavabos per públic // cuina amb petit magatzem // recinte d’instal·lacions i bugaderia

apartaments de 50m2 // zona de menjador-estar + cuina americana // 2x dormitoris dobles // 1x bany // estança exterior d’ús propi, coberta o semi-coberta

espai exterior // piscina exterior de 60m2 + vestidors públics // magatzem per mobiliari de jardí // zona pavimentada i ajardinada (gespa, plantació d’arbres, etc) + disposició del mobiliari exterior // aparcament públic al vial (a cel obert)

BPP II // TAP II BL OG // bp p12.b log sp ot . c o m

// escales de treball 1:200 // 1:100 // 1:50, etc

// E2 // LLI U R A M E N T 1 0 O CT 2012

E2 // 20120912  
E2 // 20120912  

Ejercicio 2, Exercici 2 // TAP2 2012