Page 1

Rätt svar: 24 Fel svar: 0 5/26/2014 8:50:48 PM (00:01:31)

De impulser och den information vi tar som anses viktig går vidare och lagras. Här finns språk, personliga händelser och andra viktiga saker. Vad kallas detta minne? b) långtidsminne Rätt svar

Demenssjukdomens tre stadier påverkar personen på olika sätt. Till exempel förmåga att köra bil, laga mat, klara sig ensam och klä på sig. Förmågan att utföra dessa funktioner kallas vad? a) ADL Rätt svar

Om orsaken till demenssjukdomen orsakas av olika andra sjukdomar som exempelvis alkoholmissbruk, B-12 vitaminbrist eller hjärnblödning kallas den vad? b) Sekundär demenssjukdom Rätt svar

Vilken typ av demenssjukdom uppvisar bland annat följande symtom: tilltagande minnesförlust, svårt att klara av exempelvis matematiska problem, hittar plötsligt inte hem från arbetet. Välj ETT alternativ. a) Alzheimers sjukdom Rätt svar

Vid en demens utredning gör många olika undersökningar för att bland annat undersöka minnesfunktionen. Man undersöker även minnesfunktionen. Vad heter den testen? a) Mini mental test MMT Rätt svar

Vid en demens utredning gör många olika undersökningar för att bland annat utesluta andra sjukdomar som exempelvis borelia. Vad heter den undersökningen? a) Lumbalpunktion LP Rätt svar

En sorts vaskulär demens kallas MID. Vad betyder förkortningen och vad kännetecknar den?


b) Multi infarkt demens; små blodproppar i hjärnan Rätt svar

Hur fördelar sig demenssjukdomarnas huvudgrupper procentuellt? Välj mellan 70 %, 20 % och 10 % Vaskulär demens: a) 20 % Rätt svar Alzheimer: b) 70 % Rätt svar Orsakas av andra sjukdomstillstånd: c) 10 % Rätt svar

Vår förmåga att göra saker, dvs det vi kan finns i detta minne som även brukar kallas muskel-, eller kroppsminne. Det som finns i detta minne är saker som kroppen kommer ihåg som t.ex att cykla. Vad kallas detta minne? a) procedurminne Rätt svar

Demenssjukdomens tre stadier påverkar personen på olika sätt. Tillexempel upplevelser av apati, irritation, hallucinationer aggressiva utbrott och dålig impulskontroll. Dessa funktioner kallas vad? a) Beteende Rätt svar

Om orsaken till demenssjukdomen beror på en nedbrytningsprocess i hjärnans neuron och celler i centrala nervsystemet kallas den vad? a) Primär demenssjukdom Rätt svar

Vad innebär förkortningen MMT? Välj ETT alternativ. b) Mini Mental Test Rätt svar

Vissa funktioner kan under demenssjukdomen svikta eller avta helt. Vad kallas det när


personen tappar sitt språk och inte längre kan producera eller förstå det talade språket? b) Afasi Rätt svar

Det kan även bli så att den demente inte kan utföra vissa handlingar trots att det inte finns något fysiologiskt problem. Till exempel kan man inte sätta sig, resa sig, ta ett steg framåt på uppmaning, trots att man är fysiskt kapabel till det. Vad kallas detta? a) Apraxi Rätt svar

Huntingtons sjukdom kännetecknas av? Välj ETT alternativ a) Motoriska störningar, kallas även ”danssjukan” Rätt svar

Läkemedel och demens. Det finns vissa läkemedel som används inom vård och omsorg av dementa. Effekterna är bland annat: a) Överledningshastigheten mellan neuronen ökar och ger en tillfälligt förbättrad minnesfunktion. Rätt svar

Vilka av följande preparat kan ordineras vid demens? b) Aricept och Reminyl Rätt svar

Vad är sant avseende ”Akut förvirringstillstånd”? b) Kallas även konfusion Rätt svar

Varför gör man en demensutredning? Varför är det så viktigt att ha en diagnos? a) För att få en utgångspunkt i planering av vård, behandling och kanske annat boende Rätt svar

Det finns många åsikter om Demens som ibland presenteras som fakta och sanning. Det kan vara svårt att veta vad som verkligen är vetenskapligt bevisat. Vilket av


följande påståenden är sant? c) En demensutredning måste göras för att utesluta normala åldersförändringar eller annan sjukdom Rätt svar

Det finns många åsikter om Demens som ibland presenteras som fakta och sanning. Det kan vara svårt att veta vad som verkligen är vetenskapligt bevisat. Vilket av följande påståenden är sant? a) Minnesstörning och konfusion kan vara ett tecken på annan sjukdom som exempelvis urinvägsinfektion Rätt svar

Det finns många åsikter om Demens som ibland presenteras som fakta och sanning. Det kan vara svårt att veta vad som verkligen är vetenskapligt bevisat. Vilket av följande påståenden är sant när det gäller anhörigas roll i en demensutredning? c) De anhöriga kan ge värdefull information om den sjukes tidigare mentala status Rätt svar

Tack för din tid! Du har nu svarat färdigt. Vänligen klicka på "Slutför" för att se dina resultat.

Det forskas ständigt på läkemedel för att lindra utvecklingen av demenssjukdomar. Vilka är de vanligaste läkemedlen vi använder i Sverige, på vilket sätt verkar de och vilka är de vanligaste biverkningarna? Fundera över hur du kan vara uppmärksam på biverkningar och hur du kan lindra.

I Sverige finns fyra vanligaste godkända läkemedel vi använder för behandling vid demessjukdom.Ämnena donepezil(Aricept), rivastigmin(Exelon) och galantamin(Remnyl) kan minska symtomen och förbättra tänkandet och minnet. De läkemel som används vid demens är så kolinesterashämmare som ökar nivån av signalsubstanser (acetylkolin).Vanliga biverkningar är aptitlöshet, illamående, magsmärtor och diarre. Ebixa är ett läkemedel som används vid medelsvår till svår demens.Det verkar genom att minska negativa effekter av signalsubstansen glutamat och kan på så sätt minska de intellektuella symtomen.Vanliga biverkningar är slöhet , förvirring och hallucinationer. Jag tycker att ge en trygg och god vårdmiljö och god omvårdnad spelar stor roll för varje person med demens och kan förhindra eller lindra många svåra symtom då leder till minska biverkningar också .

Kallades förr Bromsmediciner, donepezil (Aricept), rivastigmin (Exelon) och galantamin (Reminyl). Minnesfunktion och intellektuell förmåga kan förbättras med


acetylkolinesterashämmare.Överledningshastigheten mellan neuronen ökar och ger en tillfälligt förbättrad minnesfunktion. Effekt efter 2-4 månader. Biverkningar: aptitlöshet, illamående, magsmärtor och diarré. Av Ebixa, som minskar de negativa effekterna av signalsubstansen glutamat är biverkningarna slöhet, förvirring och hallucinationer . Symtomatisk behandling av biverkningarna. Måste fråga ssk /läkare efter medel mot illamående

Del1frågor demens  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you