Page 1

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


JhJhxq#&xkSjkÂkS t;r%

Jhgújuke egkeU= ýegkeU=dk Øe] ,s'o;Z vkSj ekèkq;Ze;h O;k[;k,¡] gújuked° egek] gújuke xzg.kd° iz.kkyh vkSj gújukeesa vijkèkdk fopkjþ JhxkSM+h; osnkUr lfefr ,oa rnUrxZr HkkjrO;kih JhxkSM+h; eBksads izfr"Bkrk JhÏ".kpSrU;kEuk; n'kekèkLruoj JhxkSM+h;kpk;Zds'kjh

¬ fo".kqikn v"VksÙkj'krJh www.ApniHindi.Com

JheÚfäizKku ds'ko xksLokeh egkjktds vuqxg` hr

f=n.MLokeh JheÚfäosnkUr ukjk;.k xksLokeh egkjkt }kjk laxzghr ,oa lEiknr

xkSM+h; osnkUr izdk'ku

www.ApniHindi.com


izdk'kd μ Jheku~ HkfäosnkUr rhFkZ egkjkt

nlok¡ laLdj.k μ „Œ]ŒŒŒ çfr;k¡ ¬ fo".kqikn JhJheÚfäçKku dsÓko xksLokeh egkjktd° frjksHkko frfFk JhpSrU;kCn ‡„„ ƒ† vDVwcj „ŒŒŠ

izkfüLFkku

www.ApniHindi.Com Jhds'koth xkSM+h; eB Jh:i&lukru xkSM+h; eB eFkqjk (mñizñ) Œ‡ˆ‡&„‡Œ„……†

nkuxyh] o`Unkou (mñizñ) Œ‡ˆ‡&„††…„‰Œ

Jhxúj/kkjh xkSM+h; eB nlfolk] jk/kkdq.M jksM xkso/kZu (mñizñ) Œ‡ˆ‡&„Šƒ‡ˆˆŠ

JhJhds'koth xkSM+h; eB dksysjMkÂk ysu uo}hi] unh;k (iñcañ) Œ‹………„„„‰‰‡

Jhje.kfcgkjh xkSM+h; eB ch&…] tudiqjh] ubZ nYyh Œƒƒ&„‡‡……‡ˆŠ

[k.Msyoky ,.M lal vB[kEck cktkj] o`Unkou Œ‡ˆ‡&„††…ƒŒƒ

www.ApniHindi.com


izLrkouk ije d#.kke; ,oa vgSrd q ° Ïikyq vLenh; xq#ikniù fuR;yhyk çfoÔ ¬ fo".kqikn JheÚfäçKku dsÓko xksLokeh egkjktd° çsj.kkls çdkfÓkr gqbZ ^Jhgújuke egkeU=* uked y?kq iqLrdkdk nlok¡ laLdj.k J¼kyq ikBdksads le{k çLrqr djrs gq, eq>s vikj vkuUnd° vuqHkwfr gks jgh gSA eSaus bl xzUFkdks lgt] ljy :iesa çLrqr djusdk Hkjld ç;kl d;k gSA dfy;qxesa JhÏ".k&lÁ°ÙkZu gh ,dek= ijeèkeZds :iesa fu.khr gqvk gSA ;g dsoy dlh foÓks"k oxds O;fä;ksadk gh ugh] cYd lukru vFkkZr~ lHkh thokRekvksadk viújorZuh; okLrfod LoHkko gSA tks LFkku] dky vkSj ik=ds vuqlkj iújofrZr gks tkrk gS] mls okLroesa èkeZ ugh] cYd O;fäxr J¼k dgk tkrk gSA ;|i v¡xzsth Hkk"kkesa dlh Hkh dkj.kls viuk;s x;s O;fäxr O;ogkjdks gh religion dg n;k tkrk gS] ijUrq ;g ckr Bhd ugh gSA D;ksfd txr~esa ns[kk tkrk gS d dHkh dksbZ gUnq eqLye cu tkrk gS rFkk dHkh dksbZ eqLye bZlkbZA bl çdkj izk;% txr~esa loZ= ns[kk tkrk gSA vr,o fu"d"kZ ;g gS d dlh dkj.koÓk viuh J¼kdks ,d LFkkuls gVkdj dlh nwljs LFkkuij yxkusdks okLroesa èkeZ ugh dgk tk ldrkA èkeZ rks mls dgrs gSa tks dHkh dlh Hkh voLFkkesa iújofrZr ugh gksrkA lÁ°ÙkZuμlHkhds fy, mi;ksxh] lHkh LFkkuksaij mi;ksxh rFkk lHkh iújLFkfr;ksaesa lc le; ikyu djus ;ksX; èkeZ gSA yxHkx ik¡p lkS ckbZl o"kZ igys Jhjkèkk&Ï".k fefyr ruq JhxkSjk egkçHkqus bl lÁhÙkZu:ih egku~ vóls èkeZds fookn] Ókkóds fookn] lEçnk;ds fookn] fodeZds fookn] lquhfrds fookn] nquhZfrds fookn] Kkuds fookn] ;ksxds fookn] ;FksPNkpkújrkds

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


[k

Jhgújuke egkeU=

fookn] tkfroknds fookn] iwt ¡ hokn;ksads fookn] Jfedksads fookn] leL;kvksads fookn] o.kZds fookn rFkk vkJe vknds fookn:ih lc çdkjds fooknksadks nwj djds lHkhds ân;ij fot; çkü d° FkhA dUrq vkt fo‚esa loZ= mifLFkr vusdkusd leL;kvksad° laØked chekjh nu&çfrnu çk;% lHkhdks vius paxy q esa Qkal jgh gSA fuR;çfr u;s&u;s fooknksad° l`fÔ gks jgh gSA leUo;okn:ih lekèkkuds ukeij vilEçnkf;drkd° le`f¼ gks jgh gSA lektesa vktdy pSrU; uked° dlh oLrqdks Lohdkj gh ugh d;k tk jgk gSA fo‚esa loZ= O;kid ,slh fo"ke iújLFkfr;ksaesa ;n dksbZ oLrq lEiw.kZ rFkk lokZÂ lqUnj lekèkku çnku dj ldrh gS] rks og gS Lo;a JhpSrU; egkçHkq }kjk vkpújr ,oa çpkújr dsoy JhÏ".k&ukelÁ°ÙkZu:ih egkS"kèkA blds vfrújä vU; dksbZ Hkh mik; lkFkZd gks gh ugh ldrkA lokZfèkd çekf.kd ,oa loksZPPk egkuqHkkoksaus LFkku&LFkkuij bu fopkjksadk lqLiÔ :ils mËs[k d;k gSA ije fueZRlj Jh:i] Jhlukru] Hkê j?kqukFk] Jhtho] xksiky Hkê] nkl j?kqukFk rFkk Jhy o`Unkounkl Bkdqj vkSj JhÏ".knkl dfojkt xksLokeh tSls ijnq%[k&nq%[kh egktuksaus Hkh Ókkóksads ije fuxw<+ jgL;ksadk mn~?kkVu dj Jheu~ egkçHkq }kjk mPpkújr JhgjsÏ".k&egkeU=d° vusdkusd Ókkóh; çek.kksads vkèkkjij loksZÙkerk fu:ir d° gSA cgqr gh lkSHkkX;ls dlh thodks bu egkuqHkkoksads opuksaesa n`<+ J¼k mRiék gksrh gS rFkk os lHkh leL;kvksad° ewy tM+ viuh lcls cM+h leL;k Hkolkxjdks ikj djusds fy, rFkk vius Lo:i èkeZesa çfrf×r gksusds fy, bu egktuksad° ok.khdk vuqÓkhyu djrk gSA dUrq nq%[kdk fo"k; ;gh gS d vkt dfyds }kjk çsújr vusdkusd bUætkfyd O;fä ,sls J¼kyq] ljyfpÙk O;fä;ksad° o´pukds lkFk&lkFk vius loZukÓkds fy, bl uke&lÁ°ÙkZuesa Hkh vusd fookn mifLFkr djk jgs gSaA dksbZ dg jgk gS d egkeU=dks

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


izLrkouk

x

ßgjs Ï".k gjs Ï".kÞ ls çkjEHk u dj ßgjs jke gjs jkeÞ ls çkjEHk djuk pkg;sA dksbZ dg jgk gS d ßJhÏ".k pSrU; çHkq fuR;kuUn] gjs Ï".k gjs jke Jhjkèks&xksfoUnÞ gh egkeU= gSA vU; dksbZ dg jgk gS d ßfurkbZ xkSj jkèks Ó;ke] gjs Ï".k gjs jkeÞ dk ti gh lehphu gSA dksbZ dg jgk gS d egkeU=esa jke uke Hkxoku~ JhjkepUædks y{; djrk gSA dksbZ dg jgk gS d ;g egkeU= eu&gh&eu tI; gS] bldk mPp Lojls mPpkj.k ugha djuk pkg;sA dfyds dqpØdks u le>usds dkj.k cgqr&ls yksx dqpØds tkydks fcNkusokys dfydks gh çkekf.kd le> jgs gSaA LFkwynÓkh gksusds dkj.k os Lo;a Hkxoku~ds eq[kls mPPkkújr rFkk çpkújr uke lÁ°ÙkZu:ih veks?k egkS"kfèkds vfpUR; çHkkodks u le> ikusds dkj.k LodiksydYir fopkjksads }kjk lHkhdks Hkzfer djuk pkgrs gSaA bu lc bUætkfyd O;fä;ksad° txr~ds yksxksads le{k iksy [kksyusds fy, gh eSa Jheu~ egkçHkqds fuR; lÂh JhfuR;kuUn çHkqds vuqxr tuksads }kjk n;s x;s Ókr&Ókr çek.kksadks lax`ghrdj bl NksVh&lh iqLrdkds ekè;els çLrqr dj jgk gw]¡ rkd txr~oklh vÏf=e ukelÁ°ÙkZu:ih fpUrkef.kdks ikdj ykHkkfUor gks ldsA Jheu~ egkçHkqds }kjk vkpújr ,oa çpkújr Ókq¼k Hkfäds HkxhjFk lfPpnkuUn Jhy Hkfäfouksn Bkdqjd° èkkjkesa fu".kkr esjs ijekjkè; ijexq#nso rFkk Jhy xq#ikniù gh JhÏ".k&lÁ°ÙkZu:ih egkS"kfèkds vÏf=e rFkk vR;fèkd fo‚luh; forjd gSaA mUghd° vÓks"k Ïikls vkt ;|i ;g egkS"kèk Ókq¼ :iesa loZ= forújr gks jgh gS rFkk viLokFkZij O;fä;ksad° dqpsÔk,¡ Hkh çk;% fujLr gks jgh gS] rc Hkh bl iqLrdkdks forújr djusd° blfy, vkoÓ;drk gS rkd dksbZ viLokFkZij O;fä gjs Ï".k egkeU=d° fueZyrkdks uÔ djusdk nq%lkgl u dj ldsA

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


?k

Jhgújuke egkeU=

lkèkqlÂesa ukelÁ°ÙkZudk vuqxeu gh lukru fÓk{kkdk lkj gSA gjs Ï".k egkeU= Jhjkèkk&Ï".k ijd eU= gSA blds vuqÓkhyuls thoksadks vius okLrfod Lo:id° vuqHkwfrds lkFk&lkFk Jhjkèkk&Ï".k ;qxyds çsed° izkfü gksrh gSA bl y?kq iqLrdkdk fo‚esa lokZfèkd çpfyr v¡xzsth Hkk"kk rFkk vU;kU; vusdksa Hkk"kkvksaesa vuqokn gks pqdk gS] ftlds }kjk cgqr&ls yksxksadk midkj gqvk gS rFkk os Ókq¼ :ils gújuke Hkh dj jgs gSa] dUrq ftu yksxksadk nqjkxzg gS] muds fy, rks Lo;a Hkxoku~ Hkh D;k dj ldrs gSa\ izLrqr laLdj.kdh dEiksftax rFkk ys&vkmV vkfnds fy, Jheku~ lq[kkuUn nklkfèkdkjh] csVh dkUrk rFkk csVh ÓkkUr nklhd° lsok&çpsÔk vR;Ur ljkguh; vkSj foÓks"k mËs[kuh; gSA eq[ki`×dk fp= Jherh Ó;kejkuh nklhus çLrqr fd;k gS rFkk eq[ki`×dk fMtkbu Jheku~ fodkl nklkfèkdkjhus fd;k gSA JhJhxq#&xkSjkÂ& xkUèkfoZdk&xújèkkjh bu ij çpqj ÏikÓkhokZn o"kZ.k djsaμmuds Jhpj.kksaesa ;gh çkFkZuk gSA vUresa Hkxor~&d#.kkds ?ku&foxzg ije vkjkè;re Jhy xq#ikniù esjs izfr izpjq Ïik o"kZ.k djsa] ftlls mudh euks·Hkh"V lsokesa vfèkdkfèkd vfèkdkj izkIr dj ldwμ ¡ ;gh muds izse iznkudkjh Jhpj.kksaesa ldkrj izkFkZuk gSA 'kh?kzrko'k izdk'ku gsrq bl xzUFkeas dqN =qfV;ksadk jg tkuk LokHkkfod gSA J¼kyq ikBdx.k mls la'kksèku djds ikB djsaxs vkSj gesa lwfpr djsaxs] ftlls fd vxys laLdj.kesa ge mu =qfV;ksadk la'kksèku dj ldsaA

www.ApniHindi.Com

JhuUnksRlo JhpSrU;kCn ‡„„ „‡ vxLr] „ŒŒŠ bZñ

Jhgúj&xq#&oS".ko&Ïikys'k&izkFkhZ nhu&ghu vd´pu f=n.MfHk{kq JhHkfäosnkUr ukjk;.k

www.ApniHindi.com


fo"k;&lwph fooj.k

i`"Bla[;k

Jhgújuke egkeU= -------------------------------------------------- ƒ egkeU=dk Øe ----------------------------------------------------- ‡ JhpSrU; egkizHkq vkSj egkeU= ---------------------------------ƒ‡ egkeU=d° O;k[;k,¡ -----------------------------------------------„‡ JhthoxksLokfeÏrk

^egkeU=*&O;k[;k ---------------------------„‰

Jhxksikyxq#xksLokfeÏrk

^egkeU=*&O;k[;k ---------------------…ƒ

www.ApniHindi.Com ^egkeU=*&O;k[;k --------------------…Š

Jhj?kqukFknklxksLokfeÏrk

JhlPpnkuUnHkfäfouksnBDdqjm¼`rk

^egkeU=*&O;k[;k -------…‹

indYir#esa ^egkeU=* d° O;k[;k ----------------------------†„ Jhgújukedk ekgkRE; ---------------------------------------------†‡ Jhgújuke (JhHkfäfouksn Bkdqj }kjk fyf[kr) --------------‡ƒ

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU= gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû osn] mifu"kn~] iqjk.k vkSj lagrk vkn lkRor&'kkL=ksads vuqlkj dfy;qxdk egkeU= rFkk rkjd czã uke gSμßgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsûÞ bl lksyg gújukekRed egkeU=dk lÁ°ÙkZu dfy;qxdk eq[; èkeZ gSA Hkxoku~dk ^uke* lk{kkr~ Hkxor~&Lo:i gh gSA Hkxoku~ JhÏ".kus vius Lo:ids iw.kZ eèkqj :i] leLr xq.kksa] eèkqj yhykvksa rFkk Ïik vkn leLr 'kfä;ksadks bu ukeksaesa iw.kZ :ils Hkj n;k gSA ;|i Hkxor~ ^uke* vkSj Hkxor~&Lo:i ^ukeh* ;s nksuksa loZFkk vfHkék gSa] buesa dksbZ Hksn ugha gS] rFkki dlh&dlh fo"k;esa ukeh&czãd° vis{kk uke&czãd° Ïik vfèkd cryk;h x;h gSA Lo;a&Hkxoku~ JhÏ".k gh ek;kc¼ thoksadk m¼kj djusds fy, viuh vgSrd q ° Ïikls ^uke* ds :iesa vorh.kZ gq, gSaA vr,o lkSHkkX;oku~ tu Jhgújukeijk;.k ln~x#q ds }kjk Jhgújuke egkeU=d° nh{kk xzg.kdj mldk lÁ°ÙkZu] la[;kiwoZd d°ÙkZu] mika'kq&ti vkSj Lej.k vknds }kjk Hkxor~&vkjkèkuk djrs gSaA 'kkL=ksads vuqlkj dfy;qxesa uke&Lej.k ;k mika'kq&tid° vis{kk mPpLojls ukelÁ°ÙkZud° egek vfèkd cryk;h x;h gSA

www.ApniHindi.Com

tirks gújukekfu LFkkus 'krxq.kkfèkd%A vkReku´p iqukR;qPpStZiu~ Jksr`u~ iqukfr pû (Jhukjnh;] izÍkn okD;)

www.ApniHindi.com


2

Jhgújuke egkeU=

gújuke tiijk;.k O;fäd° vis{kk mPpLojls gújuke&d°ÙkZudkjh lkSxuq k Js"B gS] ;g ckr lEiw.kZ Bhd gS] D;ksad tidkjh O;fä viusdks gh ifo= djrs gSa] dUrq mPpLojls uke d°ÙkZudkjh viusdks vkSj mlds lkFk Jksrkvksadks Hkh ifo= djrs gSaA i'kq&i{kh] d°V&irÂ] o`{k] yrk] xqYe rd Hkh] tks cksy ugha ldrs] os Hkh gújukedks Jo.kdj Hkolkxjls rj tkrs gSaA vr% dfydkyesa lksyg gújukekRed egkeU=dk lÁ°ÙkZu gh leLr lkèkuksadk f'kjksef.k gSA dfy;qx&ikoukorkjh JhpSrU;egkizHkqus Hkh lnk&loZnk Jhgújuke&lÁ°ÙkZu djusdk mins'k n;k gSμ ßd°ÙkZuh;% lnk gúj%ûÞ c`gékkjnh;iqjk.k (…Š@ƒ„ˆ) esa tksj nsdj dgk x;k gSμ gjsukZe gjsukZe gjsukZeSo dsoye~A dykS ukLR;so ukLR;so ukLR;so xfrjU;Fkkû gjsukZe 'yksddh O;k[;k djrs gq, Jhy Ï".knkl dfojkt xksLokeh www.ApniHindi.Com dgrs gSa dμ

dfydkys uke gbrs

uke:is Ï".k&vorkjA g; loZ txr~&fuLrkjû

nk<îZ ykx* ^gjsukZe* mfä fruckjA tM+yksd cq>kbrs iqu% ^,o* dkjû ^dsoy*&'kCns iqujfi Kku&;ks x &ri&vkfn

fu'p;dj.kA deZ & fuokj.kû

vU;Fkk ts ekus] rkj ukgd fuLrkjA ukg] ukg] ukg]μfru mä ^,o* dkjû (pSñ pñ vkñ ƒ‰@„„&„‡)

dfy;qxesa Lo;a&Hkxoku~ JhÏ".k gh uke:iesa vorújr gq, gSaA gújukeds }kjk gh lkjs txr~dk m¼kj gksrk gSA tM+&cqf¼okys

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

3

yksxksadh gújukeesa n`<+rkds fy, ^gjsukZe* indks rhu ckj rFkk ^,o* indk iz;ksx fd;k x;k gSA iqu% Kku] ;ksx] ri vkn deks±ds iújR;kxdks fu'pr djusds fy, ^dsoy* 'kCn dgk x;k gSA tks O;fä 'kkL=ds bl vkns'kd° voKk djrk gS] mldk m¼kj dnki lEHko ugha gSA blh ckrdks Li"V djusds fy, vUresa ^ukLR;so* indk Hkh rhu ckj iz;ksx fd;k x;k gSA

ST www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


egkeU=dk Øe dqN yksxksadk dguk d egkeU= ^gjs jke* ls vkjEHk djuk pkg;sA mud° ;qfä;k¡ ;s gSaμ (ƒ) osadVs'k izsl eqEcbZls Nis gq, dfylarj.kksifu"kn~esa ;g egkeU= ßgjs jke gjs jke jke jke gjs gjsA gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsûÞ bl izdkj Nik gSA („) ^dY;k.k* xksj[kiqjesa Hkh ,slk gh Øe ns[kk tkrk gSA (…) =srk;qxesa Jhjkedk vkSj ihNs }kij;qxesa JhÏ".kdk vkfoHkkZo gksusds dkj.k igys ^gjs jke* vkSj ihNs ^gjs Ï".k* dk jguk gh ;qfälÂr gSA mi;qZä 'kÁk ;k ;qfä;k¡ lEiw.kZ :ils fujkèkkj gSaA osadVs'k izsl eqEcbZds Nis gq, dfylarj.kksifu"kn~ls iwoZds laLdj.kksaesa ;g egkeU= ^gjs Ï".k* ls gh izkjEHk ns[kk tkrk gSA dydÙks vkSj t;iqjds iqjkus iqLrdky;ksaesa ;s xzUFk vHkh Hkh lajf{kr gSA nwljh ckr] xksj[kiqj xhrkizslls izdkf'kr dY;k.k bl fo"k;esa izkekf.kd vkèkkj ugha gSA rhljh ckr =srk;qx igys gS rFkk }kij;qx ihNs gS] bl Øedk izHkko bl lukru fuR; egkeU=ij ugha iM+rkA ;s egkeU= ;qxkrhr ;k dkykrhr gSA bl fo"k;dks fuEufyf[kr izfr;qxksads rkjd czã&egkeU=ksads }kjk le>k tk ldrk gSA

www.ApniHindi.Com

lR;;qxdkμukjk;.k ijkosnk% ukjk;.k ijk{kjk%A ukjk;.k ijkeqfä% ukjk;.k ijkxfr%û =srk;qxdkμjkeukjk;.kkuUr eqdqUn eèkqlwnuA Ï".k ds'ko dalkjs gjs oSdq.B okeuû }kij;qxdkμgjs eqjkjs eèkqdSVHkkjs xksiky xksfoUn eqdqUn 'kkSjsA ;Ks'k ukjk;.k Ï".k fo".kks fujkJ;a eka txnh'k j{kû

www.ApniHindi.com


6

Jhgújuke egkeU= dfy;qxdkμgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû "kksM+'kSrkfu ukekfu }kf=a'kn~ o.kZdkfu gA dykS;qxs egkeU=% lEerksthorkj.ksû (vuUrlagrk)

dgusdk rkRi;Z ;g gS fd JhÏ".kkorkjls iwoZ =srk;qxds rkjd czã uke&eU=esa Hkh eqdqUn] eèkqlnw u] Ï".k] ds'ko] dalkúj ;s Ï".kuke ns[ks tkrs gSaA vr% izLrqr egkeU=ds Øeesa iújorZu djusesa dksbZ rdZ ;k ;qfä mfpr ugha gSA vuUrlagrkds bu 'yksdksaesa Li"V :ils ;g fuísZ'k n;k x;k gS d dfylUrj.k vkn mifu"knksaesa] egkeU=esa ßgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsûÞμ;g Øe fy[kk gSA nwljh ckr] ;g egkeU= xq#ijEijkesa Jhukjnus vius xq# Jhczãkls izkIr d;k FkkA ;g fu;e Jhczã&ekèo&xkSM+h;& oS".ko&ijEijkesa vkt Hkh izpfyr gSA nwljs lEiznk;ksaesa ;g egkeU= xq#ijEijkls izkIr ugha gksrkA vr% bldk jgL; vkSj Øe nwljs lEiznk;ksadks izkIr ugha gSA blhfy, os ;n bl Øedks iújofrZÙk djds gjs jkels gh bls izkjEHk djrs gSa rks blesa dksbZ vk'p;Zd° ckr ugha gSA fofHkék izkekf.kd 'kkL=ksaesa bl egkeU=dk Lo:i ftl izdkjls funÔ gqvk gS] mlds izek.kksadk uhps mYys[k dj jgs gSaμ

www.ApniHindi.Com

Kkuke`rlkjesa dgk gS fdμ ßf'k";L;ksn³~ eq[kLFkL; gjsukZekfu "kksM'kA laJkO;So rrks n|kUeU=a =SyksD;eÂye~ûÞ

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

7

mÙkjd° vksj eq[k djds cSBs gq, f'k";ds nf{k.k dkuesa] Jhgújds ^gjs Ï".k* bR;kn] lksyg ukeksadks iznku (Jo.k djk) dj gh] xq#nsodks f'k";ds fy,] =SyksD;&eÂydkjd ^xksikyeU=* d° nh{kk nsuh pkg;sA czã;key uked xzUFkesa Jhf'kods okD;esa] ^egkeU=* dk Lo:i bl izdkj fy[kk gSμ ßgúja fouk ukfLr d´pr~ ikifuLrkjda dykSA rLekYyksdks¼kj.kkFk± gújuke izdk'k;sr~û loZ= eqP;rs yksdks egkikikr~ dykS ;qxsû gjsÏ".kin}U}a Ï".ksfr p in};e~A rFkk gjsin}U}a gjsjke bfr };e~û rnUrs p egknsfo! jke jke };a onsr~A gjs gjs rrks czw;kn~ gújuke leq¼jsr~û

www.ApniHindi.Com egkeU=a

p

Ï".kL;

loZikiiz.kk'kdfefrûÞ

gs egknsfo! ns[kks] dfy;qxesa Jhgújukeds fcuk dksbZ Hkh lkèku] ljyrkls ikiksals NqVdkjk ugha nyk ldrk gS] vr% loZlkèkkj.k yksxksadk m¼kj djusds fy,] Jhgújukedks gh izdkf'kr djuk vko';d gSA dfy;qxesa ^egkeU=* dk lÁ°ÙkZu djusls lHkh yksx egkikrdksals Hkh lgt gh foeqä gks ldrs gSaA ^egkeU=* esa igys ^gjs Ï".k] gjs Ï".k* ;s nks in cksyus pkg;sA mlds ckn ^Ï".k] Ï".k* ;s nks in] rFkk rnqijkUr ^gjs] gjs* ;s nks in cksyus pkg;sA mlds i'pkr~ ^gjs jke] gjs jke* ;s nks in rFkk ^jke] jke* ;s nks in] rnuUrj ^gjs] gjs* bu nks inksadks cksydj] loZikifouk'kd JhÏ".kds ^egkeU=* dk lÁ°ÙkZu] mPpkj.k] ti vkn djuk pkg;sA

www.ApniHindi.com


8

Jhgújuke egkeU= jkèkkrU=esa dgk x;k gSμ ßÜk`.kq ekreZgkek;s! fo'ochtLo:if.k!A gújukEuks egkek;s! Øea on lqjs'oúj!ûÞ

dksbZ lqjs'oúj! Jhgújuke nsohus

Hkä izkFkZuk dj jgk gS d gs fo'ochtLo:if.k! egkek;s! ekr%! esjh izkFkZuk lqfu;sA eq>s Ïi;k ^egkeU=* dk Øe crykb;sA ml Hkädks egkeU=dk Øe bl izdkj cryk;kμ ßgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû }kf=a'kn{kjk.;so dykS ukekfu loZne~A ,rUeU=a lqrJs"B! izFkea Ük`.kq;kékj%ûÞ

gs iq=Js"B! loZfllf¼izn ^gjs Ï".k] gjs Ï".k* bR;kn lksyg uke] cÙkhl v{kjokys JhÏ".kukedks gh dfy;qxesa ^egkeU=* dgk x;k gSA vr% viuk dY;k.k pkgusokys euq";dks] Jhxq#nsods }kjk] igys mlhdk Jo.k djuk pkg;sA

www.ApniHindi.Com mlh jkèkkrU=esa f=iqjknsohus Hkh ,slk fuísZ'k n;k gSμ ßgújukEuk fcuk iq=! nh{kk p foQyk Hkosr~A xq#nsoeq[kkPNªqRok gújuke ijk{kje~û czkã.k&{k=&foV~&'kwæk% JqRok uke ijk{kje~A nh{kka dq;Z%q lqrJs"B! egkfo|klq lqUnj!ûÞ

gs iq=Js"B! rqe egkfo|kvksads Kkuesa ikjÂr gksA ns[kks! xq#ds eq[kls ^gjs Ï".k* bR;kn gújukekRed ^egkeU=* Jo.kds fcuk] JhxksikyeU= vkn d° nh{kk fu"Qy gks tkrh gS_ vr% czkã.k&{kf=; vkn pkjksa o.kks±ds O;fä;ksadks] Jhxq#nsods eq[kls ^egkeU=* dks Jo.k (xzg.k) dj gh] JhxksikyeU= vkn eU=ksad° nh{kk xzg.k djuh pkg;sA

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

9

iùiqjk.kesa Hkh dgk x;k gS dμ ß}kf=a'kn{kja eU=a uke"kksM'kdkfUore~A iztiu~ oS".koks fuR;a jkèkkÏ".kLFkya yHksr~ûÞ lksyg ukeksals ;qä cÙkhl v{kjokys ^gjs Ï".k* bR;kn ^egkeU=* dks] fuR; ti djusokyk oS".ko] JhjkèkkÏ".kds xksyksd&o`Unkouèkkedks izkIr dj ysrk gSA ns[kks] czãk.Miqjk.kds jkèkkân;[k.Mesa] JhosnO;klds izfr jkseg"kZ.klwrd° izkFkZuk bl izdkj gSμ ß;Ùo;k d°frZra ukFk! gújukesfr lafKre~A eU=a czãina flf¼dja rn~ on uks foHkks!ûÞ gs foHkks! gs izHkks! vkius JhgújukekRed czãLo:i ,oa flf¼izn tks eU= dgk gS] mlds Lo:ids fo"k;esa eq>s mins'k djsaA

www.ApniHindi.Com blds mÙkjesa JhosnO;klus bl izdkj mins'k n;kμ ßxzg.kkn~ ;L; eU=L; nsgh czãe;ks Hkosr~A l|% iwr% lqjkiks·fi loZflf¼;qrks Hkosr~A rnga rs·fHkèkkL;kfe egkHkkxorks áflû gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû bfr "kksM'kda ukEuka f=dkydYe"kkige~A ukr% ijrjks i k;% loZ o s n s " kq fo|rs û Þ

ns[kks iq=! ftl eU=dks xzg.k djusls nsgèkkjh izk.kh czãe; gks tkrk gS ,oa e| iku djusokyk O;fä Hkh rRdky ifo= gksdj lc flf¼;ksals ;qä gks tkrk gS] ml egkeU=dk mins'k eSa rqEgsa vo'; iznku d:¡xk_ D;ksad rqe ;ksX;ik= egkHkkxor

www.ApniHindi.com


10

Jhgújuke egkeU=

gksA ns[kks] ^gjs Ï".k* bR;kn lksyg ukeksaokyk ^egkeU=*] =Sdkfyd&ikiksadks fou"V djusokyk gSA pkjksa osnksaesa bl ^egkeU=* ls ijs] lalkjls ikj gksusdk] dksbZ Hkh Js"B mik; ugha cryk;k x;k gSA vuUrlagrkesa Hkh dgk x;k gS dμ ßgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû "kksM'kSrkfu ukekfu }kf=a'k}.kZdkfu gA dykS ;qxs egkeU=% lEerks thorkj.ksû mRl`T;SrUegkeU=a ;s RoU;r~ dYira ine~A egkukesfr xk;Ur rs 'kkL=xq#yfÐu%ûÞ ^gjs Ï".k] gjs Ï".k* bR;kn cÙkhl o.kks±okys lksyg uke gh] dfy;qxesa thoksads m¼kjds fy, loZyksd'kkL=lEer ^egkeU=* ds ukels fo[;kr gSaA vr% tks yksx] bl ^egkeU=* dks NksM+dj] vius vFkok nwljksads }kjk dYir dlh vU; in (vFkkZr~ furkbZ xkSj jkèks Ó;ke] gjs Ï".k gjs jke vFkok JhÏ".k pSrU; çHkq fuR;kuUn] gjs Ï".k gjs jke Jhjkèks xksfoUn vkn) dks] egkeU=ds ukels çpkj djrs gSa] os yksx 'kkL= ,oa xq#tuksadk mYyÐu djusokys gSaA ;n dksbZ iwNs d ^gjs Ï".k* bR;kn lksyg ukeksaokys eU=dks gh ^egkeU=* D;ksa dgrs gSa] rks bldk mÙkj ;g gS d Hkxoku~ JhÏ".kds leLr ukeksaesa ^gúj* ukeds leku vklék ikiksa] lÁVksa] vfo|k vkndks gj.k djusokyk] ^Ï".k* ukeds leku izsenkrk vkSj ^jke* ukeds leku eqfänkrk (Hko&rkjd) nwljs uke ugha gSaA bl egkeU=esa bu rhuksa eq[;ukeksadk lekos'k gSA nwljh ckr ;g gS d ;s lksyg uke lEcksèkukRed gSa] buesa ue%] ¬] Dyha] Lokgk vkn inksadk lekos'k u gksusds dkj.k bls egkeU= dgrs gSaA

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

11

luRdqekjlagrkesa Hkh dgk x;k gSμ ßgjsÏ".kkS f}jko`ÙkkS Ï".k rkn`d~ rFkk gjsA gjs jke rFkk jke rFkk rkn`d~ gjs iqu%û gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsûÞ vFkkZr~ igys ^gjs Ï".k* nks ckj] iqu% ^Ï".k* nks ckj] rnuUrj ^gjs* nks ckj vko`fÙk djs_ rnuUrj ^gjs jke* nks ckj] iqu% ^jke* nks ckj vkSj rnuUrj ^gjs* nks ckj vko`fÙk djsA ,slk djusls egkeU= gqvkμgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû ns[kks ;tqoZsnh;&dfylUrj.kksifu"kn~esa Hkh ^egkeU=* dk Lo:i vkSj ekgkRE; bl izdkj cryk;k x;k gSμ gúj% ¬û }kijkUrs ukjnks czãk.ka txke] dFka Hkxou~! xka www.ApniHindi.Com i;ZVu~ dfya lUrjs;fefrA l gksokp czãk lkèkq i`"Vks·Le loZJfq rjgL;a xksI;a rPNª.kq ;su dfylalkja rúj";flA Hkxor vkniq#"kL; ukjk;.kL; ukeksPpkj.kek=s.k fuèkZr w dfyHkZofrA ukjn% iqu% iizPNA rékke dfefr\ l gksokp fgj.;xHkZ%μßgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsûÞ bfr "kksM'kda ukEuka dfydYe"kuk'kue~A ukr% ijrjksik;% loZosns"kq n`';rsû bfr "kksM'kdyko`rL; thoL; vkoj.kfouk'kue~A rr% izdk'krs ijaczã es?kkik;s jfoj'ee.MyhosfrA iquukZjn% iizPNA Hkxou~! dks·L; fofèkújfr\ l gksokp ukL; fofèkújfrA loZnk 'kqfpj'kqfpokZ iBu~ czã.k% lyksdrka lehirka l:irka lk;qT;rkesfrA }kijds vUresa Jhukjn Jhczãkds fudV x;s vkSj iz.kke djds cksys d gs Hkxou~! Hkwryij Hkze.k djrk gqvk eSa dfydkydks dl izdkj ikj dj ldwx¡ k\

www.ApniHindi.com


12

Jhgújuke egkeU=

Jhczãkus dgkμgs iq=! rqeus cgqr vPNk iz'u d;kA lHkh osnksadk tks xksiuh; jgL; gS mls lquks] ftlds }kjk rqe dfy:i&lalkjls vuk;kl gh rj tkvksxsA vkniq#"k Hkxoku~ Jheu~ ukjk;.k (Ï".k) ds ukeksPpkj.kek=ls gh] dfy;qx fo'ks"k :ils dk¡ius yxrk gSA Jhukjnus iqu% iwNk d og uke dkSu&lk gS\ mldk Lo:i D;k gS\ blds mÙkjesa Jhczãkus dgk dμßgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsûÞ bl izdkj lksyg ukeksaokyk ;g tks ^egkeU=* gS] ;g dfyds dYe"kksadks lEiw.kZ :ils fou"V djusokyk gSA lHkh osnksaesa blls Js"B vkSj dksbZ Hkh lkèku ugha nh[krk gSA ;g eU= "kksM'kdykvksals vko`r vFkkZr~ i´pHkwr ,oa X;kjg bfUæ;ksads vkoj.kls ;qä thods vkoj.kdks fou"V djusokyk gSA mlds i'pkr~ rks thods lkeus] ijczã mlh izdkjls izdkf'kr gks tkrs gSa tSls cknyksads fou"V gksusij lw;Zd° dj.kksadk leqnk; izdkf'kr gks tkrk gSA Jhukjnus iqu% iwNk d Hkxou~! bl ^egkeU=* ds tid° fofèk D;k gS\ Jhczãkus dgkμbld° dksbZ fofèk ugha gSA ifo= vFkok vifo= dlh Hkh voLFkkesa dksbZ Hkh O;fä] bl ^egkeU=* dk Li"V mPpkj.k djrk gqvk] czãd° lyksdrk&lehirk&l:irk ,oa lk;qT;rkdks vkuq"kaxd :ils izkIr dj ysrk gSA dsoy bruk gh ugha_ dUrq eq[; :ils rks i´pe iq#"kkFkZ JhÏ".kizsei;ZUr izkIr dj ysrk gSA (bl fo"k;esa JhpSrU;pújrke`r vkñ ‰@Š…&Šˆ_ eñ „‡@ƒ†‰] ƒ‹„_ vñ …@ƒ‰‰_ vñ ‰@ƒŒ†_ vñ „Œ@ƒƒ Hkh æ"VO; gS)A

www.ApniHindi.Com

JhHkfäpfUædkds lIre iVyesa dgk gS dμ

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

13

vFk eU=oja o{;s }kf=a'kn{kjk·Uore~A loZikiiz'keua loZnqokZluk·uye~û ;g ^egkeU=* cÙkhl v{kjksals ;qä gS_ leLr ikiksadk uk'kd gS] lHkh izdkjd° nqokZluksadks tykusds fy, vXu Lo:i gSA prqoZxZizna lkSE;a Hkfäna izseiwoZde~A nq c q Z f ¼gj.ka 'kq ¼lÙocq f ¼iz n k;de~ û èkeZ&vFkZ&dke&eks{kdks nsusokyk gS] lqUnj Lo:iokyk gS] izsey{k.kkHkfädks nsusokyk gS] nqcZqf¼dks gjusokyk gS] 'kq¼lÙo:i Hkxor~&o`fÙkokyh cqf¼dks nsusokyk gSA lokZjkè;a loZlsO;a loZs"kka dkeiwjde~A lokZfèkdkjla;ä q a loZyksdSdckUèkoe~û lHkhdk vkjkèkuh; vkSj lsouh; gS] lHkhd° dkeukvksadks iwjk djusokyk gS] lHkhds vfèkdkjls ;qä gS vFkkZr~ ^egkeU=* ds lÁ°ÙkZuesa lHkhdk vfèkdkj gS_ ;g egkeU=] lHkhdk eq[; ckUèko gSA lokZd"kZ.kla;ä q a nq"VO;kfèkfouk'kue~A nh{kkfofèkfoghua p dkykdkyfoo tre~A

www.ApniHindi.Com

lHkhdks vkd"kZ.k djusd° 'kfäls ;qä gS] nq"VO;kfèk;ksadk fouk'kd gS] nh{kk fofèk vknd° vis{kkls jgr gS rFkk le;ds izfrcUèkls jgr gSA ok³~ek=s.kfpZra ckáiwtkfoè;uis{kde~A ftàkLi'kZuek=s.k losZ"kka Qynk;de~A ns'kdkyk·fu;fera loZoknlqlEere~ûƒû ok.khek=ls iwftr gksus ;ksX; gS] cká iwtk fofèkd° vis{kk ugha djrk gS] lHkhdks dsoy ftàkds Li'kZek=ls Qynk;d gS]

www.ApniHindi.com


14

Jhgújuke egkeU=

ns'k&dky vknds fu;els foeqä gS_ vr% loZoknhtuds }kjk lqlEer gSûƒû vkSj ns[kks] vFkoZosnd° fiIiykn&'kk[kkesa dgk gS dμ Louke&ew y eU=s . k lo± Íkn;fr foHkq % ] l ,o ewyeU=a tifr gújújfr Ï".k bfr jke bfrA lokZorkjh izHkq JhÏ".k vius uke:i&ewyeU=ds }kjk lcdks vkÍknr djrs jgrs gSa ,oa os gh JhÏ".kpSrU; egkizHkqds :ils] ^gjs Ï".k* bR;kn Lo:iokys ewy egkeU=dks Li"V mPpkj.k djrs jgrs gSaA egkeU=ds d°ÙkZu vkndk Qy bl izdkj dgk x;k gSμ eU=ks xqá% ijeks Hkfäos|% ukekU;"Vko"V p 'kksHkukfuA rkfu fuR;a ;s tifUr èkhjkLrs oS ek;kefrrjfUr ukU;sû ijea eU=a ijejgL;a fuR;ekorZ;frA www.ApniHindi.Com ^egkeU=* ijexqá gS ,oa Hkfäds }kjk gh tkuk tk ldrk gSA mlesa ^gjs Ï".k* bR;kn ,oa ^gjs jke* bR;kn ije euksgj vkB&vkB uke gSa] vr% tks cqf¼eku~ O;fä mu ukeksadk fuR; ti djrs gSa os ek;kls vo'; gh foeqä gks tkrs gSa] nwljs ughaA blfy, cqf¼eku~ iq#"k ^egkeU=* dk d°ÙkZu] Lej.k vkSj ti lnk&loZnk d;k djrs gSaA czãk.Miqjk.k mÙkj[k.Mds NBs vè;k;esa ;g mYys[k d;k x;k gS d o`"kHkkuqjktkus Ørqefq uls izkFkZuk d° d gs Hkxou~! ;n esjs Åij vkidk vuqxzg gS] rks eq>s gújds ukeksadk nku d°ft;sA ml le; egkRek Ørqefq uus mUgsas ^gjs Ï".k* bR;kn lksyg ukeksadks iznku d;kA vr% cqf¼eku~ O;fädks blh ^egkeU=* dk lÁ°ÙkZu] lnk&loZnk djrs jguk pkg;sμßukelÁ°rZua rLekr~ lnk dk;± foif'prkAÞ

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

15

JhpSrU; egkizHkq vkSj egkeU= Jhgújuke&lÁ°ÙkZuds izorZd JhpSrU; egkizHkqus Hkh Hkäksads izfr ^egkeU=* ds lÁ°ÙkZudk gh mins'k n;k gSA JhoklqnsolkoZHkkSe Hkêkpk;Zus Hkh dgk gS dμ fo"k..kfpÙkku~ dfy?kksjHkhrku~] laoh{; xkSjks gújukeeU=e~A Lo;a nnkS Hkätuku~ lekn'kr~] lÁhrZ;èoa uuq u`R;ok|S%û JhpSrU; egkizHkqus dfydkyls fo'ks"k Hk;Hkhr ,oa nq%[kh fpÙkokys thoksadks ns[kdj] ÏikiwoZd Lo;a ^egkeU=* dk nku n;k ,oa Hkätuksads izfr vkns'k n;k d] gs Hkäks! rqe lc feydj] u`R;&ok| vknds lgr] lÁ°ÙkZu djksA ßgjsukZeizlknsu fuLrjsr~ ikrd° tu%A mins"Vk Lo;a Ï".kpSrU;ks txnh'oj%û

www.ApniHindi.Com Ï".kpSrU;nsosu gújuke izdkf'kre~A ;su dsukfi rRizkIra èkU;ks·lkS yksdikou%ûÞ Jhgújuked° Ïikls] ikihtudk Hkh m¼kj gks tkrk gS_ D;ksad Jhgújukeds mins'kd txnh'oj Lo;a JhÏ".kpSrU; egkizHkq gSaA vr% JhÏ".kpSrU;nsods }kjk izdkf'kr gújuke ftl dlh O;fädks izkIr gks x;k ogh O;fä èkU; gS vkSj og vius lÂls nwljs yksxksadks Hkh ifo= djusokyk cu tkrk gSA JhpSrU;pújregkdkO; (ƒƒ@‡†) esa egkdfo Jhd.kZijw us dgk gSμ ßrr% JhxkS j kÂ% gjs Ï ".ks R ;q P pS o Z n

leonnrho iz e q  nrks eq g q ú jfr Jhe;ruq % A

www.ApniHindi.com


16

Jhgújuke egkeU= rrks·lkS rr~ izksP; izfrofyrjksek´pyfyrks #naLrÙkr~ dekZjHkr cgqnq%[kSfoZnfyr%ûÞ

(JhpSrU; egkizHkqds laU;klxzg.kds le;] ukbZ gkFkesa mLrjk ysdj vR;Ur nq%[kls jksrs&jksrs foÍy gks x;k rFkk JhpSrU; egkizHkqds dqfr ds'kksadk eq.Mu ugha dj ldk)] rc JhjkèkkHkko&foHkkfor&foxzgokys JhpSrU; egkizHkq vR;Ur izlék gksdj cksys d gs ukir! rqe mPpLojls ckjEckj ßgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsÞμbl ^egkeU=* dk d°ÙkZu djksA Jheu~ egkizHkqdk fuísZ'k ikdj ml ukbZus eU=eqXèk gksdj egkeU=dk d°ÙkZu djrs gq, jksefr vkSj iqydr gksdj egku nq%[kls O;kdqy jgusij Hkh jksrs&jksrs mudk eq.Mu djuk vkjEHk dj n;kA JhpSrU;eÂy xzUFkesa Hkh ns[kk tkrk gS dμ

www.ApniHindi.Com ßckgq izlkúj;k izHkq czkã.ks rqfyykA rkj

?kjs

HkfäHkjs

xku

vkjafHkykû

viuh Hkqtkvksadks QSykdj izHkqus czkã.kdks mBk;k rFkk mlds ?kjesa HkfäiwoZd xku vkjEHk d;kA czkã.ksj gújuke

?kj ;su gSy 'kqfuckjs vkbls

o`UnkouA loZtuû

,sls yxk] tSls d czkã.kdk ?kj o`Unkou cu x;k gksA gújue Jo.k djusds fy, cgqr&ls O;fä ,df=r gq,A gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsûÞ os lHkh feydj mijksä ^egkeU=* dk d°ÙkZu djus yxsA

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

17

ß^gjs Ï".k* uke izHkq cys fujUrj*A Jheu~ egkizHkq fujUrj ^gjs Ï".k* ukedk mPpkj.k djrs gSaA izlék Jheq[ks gjs Ï".k Ï".k cfyA fot; gbyk xkSjpUæ dqrwgyhû çlék Jheq[kls gjs Ï".k] Ï".k cksydj dkSrgq yh JhxkSjpUædh fot; gqbZA gjs Ï".k gjs Ï".k cfy* izselq[ksA izR;{k gSyk vkfl* v}Sr&lEeq[ksûÞ ^gjs Ï".k gjs Ï".k* cksyrs&cksyrs çse lq[kesa fueXu gksdj Jheu~ egkçHkq Jhv}Srkpk;Zds lEeq[k vkdj miLFkr gq,A JhpSrU;Hkkxoresa Hkh dgk x;k gS fdμ ßt; t; ^gjs Ï".k*&eU=sj izdk'kA www.ApniHindi.Com t;

t;

futHkfäxzg.k&foyklûÞ (eñ ˆ@ƒƒ‰)

^gjs Ï".k* eU=ds çdkÓkd° t; gksA (Hkxoku~ }kjk Hkä Hkkodks Lohdkj djusds mijkUr) viuh Hkfädks xzg.k djds d;s tkusokys foykld° t; gks] t; gksA ßizHkq cys]μßÏ".kHkfä gmd lckjA Ï".kuke&xq.k ob uk cfyg vkjû Jheu~ egkçHkqus dgkμlHkhdks Ï".kHkäd° çkfü gksA JhÏ".kds uke vkSj xq.kds vfrújä vkSj dqN Hkh ugha cksyukA vkius lckjs izHkq ßÏ".kuke egkeU=

djs mins'ksA 'kqug gúj"ksû

www.ApniHindi.com


18

Jhgújuke egkeU=

Lo;a Jheu~ egkçHkq lHkhdks minsÓk nsrs gq, dgus yxsμrqe lHkh Ï".kuke:ih egkeU=dks vkufUnr gksdj Jo.k djksA gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû izHkq cys] ßdgyk³ ,b egkeU=A bgk ti* fx;k lcs dúj;k fucZUèkû Jheu~ egkçHkqus dgkμeSaus rqe lHkhdks ;g egkeU= dg lquk;k gSA rqe lHkh bld° fuèkkZújr la[;k j[kdj ti djksA bgk gSrs loZflf¼ gbcs lckjA loZ{k.k cy bFks fofèk ukfg vkjûÞ (eñ „…@‰†&‰Š)

blhls lHkhd° lc çdkjd° flf¼;k¡ gksxhA lHkh le; bldk mPpkj.k djksA blds vfrújä vkSj dksbZ fofèk&foèkku ugha gSA

www.ApniHindi.Com ßd 'k;us d Hkkstus dck tkxj.ksA vgfuZ'k fpUr Ï".k cyg onusûÞ

(eñ „Š@„Š)

D;k Ók;u] D;k Hkkstu rFkk D;k tkxj.kμlc le; Ï".kdk Lej.k djks rFkk eq[kls mudk uke mPpkj.k djksA ßloZnk Jheq[ks ^gjs Ï".k gjs gjs*A cfyrs vkuUnèkkjk fujofèk >jsûÞ (vñ ƒ@ƒ‹‹)

lnSo Jheq[kls ^gjs Ï".k gjs gjs* cksyrs gq, Jheu~ egkizHkqds us=ksals fujUrj vkuUnkJq çokgr gksrs gSaA ßdfy;qx&èkeZ g; ukelÁ°ÙkZuA pkúj;qxs pkúj&èkeZ thosj dkj.kû (vkñ ƒ†@ƒ…‰)

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

19

dfy;qxdk èkeZ uke lÁ°rZu gSA pkjksa ;qxksaesa pkj çdkjds èkeZ thoksads dY;k.kds fy, gh gSaA vr,o dfy;qxs uke;K lkjA vkj dksu èkeZ dSys ukg g; ikjû vr,o dfy;qxesa uke ;K gh lkj gSA vU; dlh èkeZdk ikyu djusls dksbZ Hkh Hkolkxjdks ikj ugha dj ldrkA jkf=nu uke y; [kkbrs 'kqbrsA rk¡gkj egek osns ukg ikjs nrsû tks O;fä [kkrs&lksrs] jkr&nu Hkxoku~dk uke mPpkj.k djrk gS] (osn Hkh Bhd&Bhd :iesa) mldh egekds fo"k;esa ugha crk ldrsA 'kqu feJ] dfy;qxs ukg ri ;KA ;sb tu Hkts Ï".k] rk¡j egkHkkX;û

www.ApniHindi.Com gs riu feJ! lquks] dfy;qxesa ri vkSj ;K vkndk dksbZ foÓks"k Qy ugha gSA tks O;fä Hkxoku~ JhÏ".kdk Hktu djrk gS] og egkHkkX;Ókkyh gSA vr,o x`gs rqfe Ï".k Hkt x;kA dqfVukfV iújgúj ,dkUr gb;kû vr,o rqe vius ?kj tkdj Ï".kdk Hktu djks rFkk dqfV&ukfVdk iújR;kxdj lkèkql djksA lkè;&lkèkurÙo ;s dNq ldyA gújukelÁ°rZus fefycs ldyû (vkñ ƒ†@ƒ…‹&ƒ†…)

lkè;&lkèku rÙo vkn tks dqN Hkh gS] gújuke&lÁ°ÙkZuls gh çkIr gks tk;sxkA

www.ApniHindi.com


20

Jhgújuke egkeU= gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû ,b 'yksd uke cfy* y; egkeU=A "kksy&uke cfÙk'k&v{kj ,b rU=û

bl Óyksdds fo"k; tks cÙkhl&v{kjkRed lksyg uke gS] os lHkh lEcksèkuds in gSaμblhdks egkeU= dgrs gSaA lkfèkrs lkfèkrs ;cs izsekadqj gcsA lkè;&lkèkurÙo tkfuck ls rcsû (vkñ ƒ†@ƒ†‡&ƒ†‰)

uke djrs&djrs tc çsedk vÁ¨j fudysxk] rHkh rqe lkè; vkSj lkèku rÙods fo"k;esa tku tkvksxsA JhpSrU;pújrke`resa Hkh dgk x;k gS fdμ

www.ApniHindi.Com ßÏ".kuke&egkeU=sj ,b r* LoHkkoA ;sb tis] rkj Ï".ks mit;s Hkkoû Ï".k uke egkeU=dk ;gh rks LoHkko gS d tks Hkh bldk ti djrk gS] mlds ân;esa JhÏ".kds çfr Hkko mRiék gksrs gSaA Ï".kfo"k;d izsekμije iq#"kkFkZA ;kj vkxs r`.krqY; pkúj iq#"kkFkZû Ï".k fo"k;d çse gh ije iq#"kkFkZ gS] ftlds vkxs vU; pkjksa iq#"kkFkZ r`.kds leku gSA i´pe iq#"kkFkZμizsekuUnke`rflUèkqA czãkn vkuUn ;kj ugs ,d fcUnqû i´pe iq#"kkFkZ (Ï".kçse) çsekuUn:ih ve`rdk leqæ gSA czãk vkndk vkuUn ftldd° ,d cwn¡ ds leku Hkh ugha gSA

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

21

Ï".kukesj Qyμ^izsek*] loZ'kkL=s d;AÞ (vkñ ‰@Š…&Šˆ)

lHkh Ókkó ;gh dgrs gSa d Ï".k ukedk Qy ^çse* gSA ßdfydkys uke:is Ï".k&vorkjA uke gSrs g; loZtxr~&fuLrkjûÞ (vkñ ƒ‰@„„)

dfy;qxesa JhÏ".kukeds :iesa vorújr gq, gSaA ukels gh lEiw.kZ txr~dk m¼kj gksrk gSA ßdfydkys

èkeZμÏ".kukelÁ°ÙkZuû

dfy;qxdk èkeZ Ï".kuke&lÁ°ÙkZu gh gSA lÁhÙkZu;Ks rk¡js djs vkjkèkuA ls r* lqesèkk vkj&dfygrtuûÞ

www.ApniHindi.Com (eñ ƒƒ@‹Š&‹‹) tks O;fä lÁ°ÙkZu ;K }kjk Hkxoku~d° vkjkèkuk djrk gS] ogh vR;Ur cqf¼eku~ gS] mlds vfrújä vkSj lHkh dfyds }kjk gr cqf¼okys gSaA ßfujUrj dj Ï".kukelÁ°ÙkZuA gsyk; ^eqfä* ikcs] ikcs izseèkuûÞ (eñ „‡@ƒ†‰)

fujUrj JhÏ".kuke&lÁ°ÙkZu djksA gsykesa gh vFkkZr~ ukekHkklls gh ^eqfä* çkü gks tk;sxh rFkk Ókq¼ukels çseèkud° çkfü gksxhA ß,d ^ukekHkkls* rksekj iki&nks"k ;kcsA vkj ^uke* ybrs Ï".kpj.k ikbcsûÞ (eñ „‡@ƒ‹„)

www.ApniHindi.com


22

Jhgújuke egkeU=

,d ^ukekHkkl* ls gh rqEgkjs iki&nks"k vkn pys tk;sxs rFkk (Ókq¼) ^uke* ysusls gh JhÏ".k pj.kdeyd° çkfü gks tk;sxhA ßukesj Qys Ï".kins izse mit;ûÞ (vñ …@ƒ‰‰] ‰@ƒŒ†)

ukeds QyLo:i JhÏ".kds pj.kdeyksads çfr çse mRiék gksrk gSA ßdfydkysj

èkeZ&Ï".kukelÁ°ÙkZuAÞ (vñ ‰@ƒƒ)

dy;qxdk èkeZ Ï".kuke&lÁ°ÙkZu gh gSA ßg"kZs izHkq dgsu]μ'kqu Lo:i&jkejk;A ukelÁ ° ÙkZu&dykS ije mik;û çlékrkiwoZd Jheu~ egkçHkqus dgkμgs Lo:i nkeksnj! gs www.ApniHindi.Com jkekuUn jk;! lquks! dfy;qxesa ukelÁ°ÙkZu gh ije mik; gSA lÁ°ÙkZu;Ks dykS Ï".k&vkjkèkuA lsb r* lqesèkk ik; Ï".ksj pj.kûÞ (vñ „Œ@Š&‹)

dfy;qxesa Ï".kd° vkjkèkuk lÁ°ÙkZu ;K }kjk gh gksrh gSA (rFkk tks) lqcfq ¼eku~ O;fä ,slk djrk gS] ogh JhÏ".kds pj.kdeyksadks çkü djrk gSA ßukelÁ°ÙkZus g; lokZuFkZ&uk'kA loZ'kqHkksn; Ï".ks izsesj mYyklûÞ (vñ „Œ@ƒƒ)

ukelÁ°ÙkZu djusls lc çdkjds vuFkks±dk ukÓk gks tkrk gS rFkk JhÏ".kesa çseds dkj.k mËkl:ih leLr 'kqHk mnr gks tkrs gSaA

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

23

ß[kkbrs 'kqbrs ;Fkk rFkk uke y;A dky] ns'k] fu;e ukg loZflf¼ g;ûÞ (vñ „Œ@„ˆ)

bls djusesa dlh dky] nsÓk vkndk fu;e ugha gSA [kkrs&lksrs] mBrs&cSBrs] tgk¡&rgk¡ lnSo tks Ï".kukedk mPpkj.k djrk gSA og blhls lc çdkjd° flf¼ izkIr djrk gSA ß,ber g´kk ;sb JhÏ".kpj.ks rk¡j

Ï".kuke y;A izse mit;ûÞ (vñ „Œ@„ˆ)

bl çdkj tks Ï".kuke xzg.k djrk gS] mldk JhÏ".kds pj.kdeyksaesa çse mRiék gksrk gSA Jhj?kqukFknkl xksLokehus Hkh Jhgújuke egkeU=d° O;k[;kds çkjEHkesa fy[kk gSμ

www.ApniHindi.Com ß,dnk Ï".kfojgkn~ è;k;Urh fiz;lÂee~A euksok"ifujklkFk±

tYirhna

eqgqeqZgq%û

gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû ;kfu ukekfu fojgs ttki ok"kZHkkuohA rkU;so rÚko;qäks xkSjpUæks ttki gû ,d le;] JhÏ".kds fojgls O;kdqy gqbZ Jhjkfèkdk] ç;re ';kelqUnjds feyudk è;ku djrh gqbZ] viuh fojgkfXudks nwj djusds fy,] ßgjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsûÞ bl ^egkeU=* dk ti djus yxhaA JhÏ".kds fojgesa Jherh jkfèkdkus] JhÏ".kds ftu ukeksadk ti d;k Fkk] JhjkèkkHkkofoHkkfor JhpSrU; egkizHkqus Hkh] mUgha ukeksadk ti d;k FkkA

www.ApniHindi.com


24

Jhgújuke egkeU= JhpSrU;eq[kksåh.kkZ gjs Ï".ksfr o.kZdk%A eTt;Urks txr~ izsfE.k fot;Urka rnkà;k%ûÞ (y?kqHkkxorke`r ƒ@†)

JhpSrU; egkizHkqds Jheq[kls fudys gq, JhÏ".kds lksyg ukekRed rFkk cÙkhl v{kjkRed Jhgújuke egkeU=] fo'odks Ï".kizseesa fueXu djrs gq, loksZiúj fojkteku jgsa_ mud° t; gks] t; gksA

ST www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

25

egkeU=dh O;k[;k,¡ ^gúj%* ^Ï".k%* ^jke* bfr uke=;kRedks ^egkeU=%*A rLeu~ lacksèkukRedkfu =hf.k ukekfu lUrA r= =;k.kke~

ekèkq;Ze;h O;k[;kμ ^egkeU=* gúj] Ï".k vkSj jkeμbu rhu ukeksals ;qä gSA blesa lEcksèkukRed rhu uke gSaA mu rhuksa ukeksad° ekèkq;Ze;h O;k[;k bl izdkj gSμ foKkI; HkxoÙkÙoa fpn~?kukuUnfoxzge~A gjR;fo|ka rRdk;Zerks gújújfr Le`r%û lfPpnkuUn&foxzgokys Hkxoku~ vius rÙodks HkyhHkk¡fr le>k dj] thod° vfo|kdks ,oa ml vfo|kds dk;Z vKkudks gjrs jgrs gSa_ vr% os ^gúj* ukels Lej.k d;s tkrs gSaA

www.ApniHindi.Com vkuUnSdlq[k% Jheku~ ';ke% deyykspu%A xksdqykuUnks uUnuUnu% Ï".k bZ;Zrsû

,dek= vkuUnjlfoxzg] xksdqyds vkuUnizn] deyykspu] uUnuUnu Jh';kelqUnj gh ^Ï".k* ukels dgs tkrs gSaA oS n XèkhlkjloZ L oa ew r Z y hykfèknS o re~ A Jhjkèkka je; fuR;a jke bR;fHkèkh;rsû (czãk.Miqjk.k] mÙkj[k.M ˆ@‡‡)

yhykds ewfÙkZeku~foxzg ;k vfèk"Bkr`nso jfldpwMkef.k fonXèk& f'kjksef.k JhÏ".k Jherh jkfèkdkdks fujUrj je.k djkrs jgrs gSa vFkkZr~ vkufUnr djrs jgrs gSa] blhfy, os ^jke* ukels vfHkgr d;s tkrs gSaA

www.ApniHindi.com


26

Jhgújuke egkeU=

,s'o;Ze;h O;k[;kμ gújr f=foèka rkia tUedksfV'krksÚoe~A ikia p Lejrka ;LekÙkLek¼újújfr Le`r%û Hkxoku~ JhÏ".k viuk Lej.k djusokys Hkäksads djksM+ksa tUeksads f=foèk&rkiksa ,oa dkf;d&okfpd&ekufld rhuksa izdkjds ikiksadks gj ysrs gSa vr,o os ^gúj* ukels tkus tkrs gSaA Ïf"kHkZo w kpd% 'kCnks .k'p fuo`Zfrokpd%A r;ksjSD;a ija czã Ï".k bR;fHkèkh;rsû ^Ï"k~* èkkrq vkd"kZd lÙkkokpd gS vkSj ^.k* 'kCn fuo`Zfr vFkkZr~ vkuUnokpd gSA bu nksuksads ,drke; vkuUn&Lo:i vkd"kZd ijczã gh ^Ï".k* ukels dgs tkrs gSaA jeUrs ;ksfxuks·uUrs lR;kuUns fpnkRefuA www.ApniHindi.Com bfr jkeinsuklkS ijaczãk·fHkèkh;rsû fuR; vkuUn&Lo:i ,oa fpUe; Lo:iokys ftu JhÏ".kesa ;ksxhyksx je.k djrs gSa vFkkZr~ ØhM+k djrs gSa] rkRi;Zμmuds è;kuls vkuUn izkIr djrs gSa] vr% ijczãLo:i os JhÏ".k gh ^jke* ukels dgs tkrs gSaA

;qxyLej.ke;h O;k[;kμ euks gújr Ï".kL; Ï".kkÍknLo:i.khA rrks gjk JhjkèkSo rL;k% lacksèkua gjsû JhÏ".kd° vkÍknLo:fi.kh (Íknuh'kfä) Jhjkèkk JhÏ".kds fpÙkdks gj ysrh gSa] vr% Jhjkèkk gh ^gjk* ukels dgh tkrh gSaA ^gjk* 'kCndk lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSA

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

27

vix`á =ika èke± èkS;± ekua oztfL=;%A os.kquk d"kZfr x`gkr~ rsu Ï".kks·fHkèkh;rsû oztjktdqekj oztkÂukvksads yTtk&èkeZ&èkS;Z ,oa ekudks gjdj] viuh oa'khds }kjk] mUgsas vius&vius ?kjls viuh vksj vkd "kr dj ysrs gSa_ vr,o os ^Ï".k* ukels vfHkgr d;s tkrs gSaA je;R;fu'ka :i&yko.;SozZt;ksf"krke~A eu% iapsfUæ;k.khg jkeLrLekr~ izdhfrZr%û os gh JhÏ".k vius :i&yko.; vknls oztkÂukvksads eu ,oa bfUæ;ksadks fujUrj vkufUnr djrs jgrs gSa] blh dkj.k os ^jke* ukels dgs tkrs gSaA

JhthoxksLokfeÏrk ^egkeU=*&O;k[;kμ

www.ApniHindi.Com loZpsrksgj% Ï".kLrL; fpÙka gjR;lkSA oSnXèkhlkjfoLrkjSjrks

jkèkk

gjk

erkûƒû

gjsμJhÏ".kpUæ vius yksdksÙkj lkSUn;Zls] lHkhds fpÙkdks gjusokys gSa_ dUrq Jherh jkfèkdk vius Js"B pkrq;Zds foLrkjls JhÏ".kds fpÙkdks Hkh gj ysrh gSa] vr% Jhjkfèkdk ^gjk* ekuh tkrh gSaA ^gjk* 'kCndk lEcksèkuds ,dopuesa ^gjs* :i curk gSûƒû d"kZ f r Jhjkèkka

Loh;yko.;eq j yhdyfu%LouS % A eksguxq.kk·yaÏr% Ï".k bZ;Zrsû„û

Ï".kμHkqoudks eksfgr dj ysusokys xq.kksals vyaÏr Jhgúj vius yko.; (lkSUn;Z) ,oa eqjyhd° eèkqjèofuds }kjk Jhjkfèkdkdks viuh vksj vkdf"kZr djrs jgrs gSa] vr% blfy, mUgsas ^Ï".k* ukels iqdkjk tkrk gSû„û

www.ApniHindi.com


28

Jhgújuke egkeU= Jw;rs uh;rs jkls gúj.kk gúj.ks{k.kkA ,dkduh jg%dqats gjs;a rsu dF;rsû…û

gjsμegkiq#"kksads eq[kls lquk tkrk gS d] e`xykspuk Jherh jkfèkdk JhÏ".kds }kjk jkle.Myesa fo|eku ,dkUr fudq´tesa vdsyh gh vigj.kd° tkrh gSa vr% jkfèkdk gh ^gjk* ukels dgh tkrh gSa] ftudk lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSû…û vÂ';kefyeLrkseS% ';keyhdrdk´pu%A jers jkèk;k lkèkZer% Ï".kks fux|rsû†û Ï".kμvius JhvÂd° ';kedkfUrds leqnk;ds }kjk] tks lqo.kZ vFkkZr~ rIr d´pu xkSjkÂh Jherh jkèkkdks Hkh ';keo.kZdk cuk nsrs gSa] vr% os gh Jhjkèkkje.k ';kelqUnj ^Ï".k* ukels dgs tkrs gSaû†û ÏRokj.;s lj% Js"Ba dkUr;kuqerLr;kA www.ApniHindi.Com vkÏ"; loZrhFkkZfu rTKkukr~ Ï".k bZ;Zrsû‡û Ï".kμviuh dkUrk Jhjkfèkdkd° bPNkds vuqlkj Jhgújus] xksoèkZuds fudV oztds ouesa ';kedq.M uked Js"B ljksojdks izdVdj mlesa lc rhFkks±dks vkdf"kZr d;k Fkk] bl xw<+ jgL;dks tkudj gh] foKtu mUgsa ^Ï".k* ukels vfHkfgr djrs gSaû‡û Ï";rs jkèk;k izsE.kk ;equkrVdkuue~A yhy;k yfyr'pkfi èkhjS% Ï".k mnkâr%ûˆû Ï".kμèkhj yfyr uk;d JhÏ".k Jherh jkèkkds egkHkko:ih yksdksÙkj çse rFkk muds lkFkd° tkusokyh yhykvksads }kjk Hkh ;equkrVorh Jho`Unkouds dq´t dkuuesa vkdf"kZr d;s tkrs gSa] blfy, èkhj tu mUgsa ^Ï".k* dgrs gSaûˆû

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

29

âroku~ xksdqys fr"BUuúj"Va iq"ViqÂoe~A JhgújLra jlknqPpS jk;rhfr gjk erkû‰û gjsμoztesa fuokl djrs le; JhÏ".kus ftl le; o`"k:ièkkjh cfy"B vúj"Vklqjds izk.ki;ZUrdk vigj.k d;k FkkA ml le; vkuUnksËkliwoZd mPpLojls mUgsa ^gúj&gúj* dgdj iqdkjusokyh Jhjkèkk ^gjk* ukels tkuh tkrh gSaA ^gjk* 'kCndk lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSû‰û áLQqVa jk;fr xk;rhfr erk

izhfrHkjs.k gújpsf"Vre~A èkhjSgZjk jlfop{k.kS%ûŠû

gjsμJhgújd° yhykvksadks dHkh vLi"V Lojesa rFkk dHkh izhfrd° vfèkdrkds dkj.k mPpLojls xku djusokyh Jhjkèkkdks jlfoospuesa vfHkKi.Mrksads }kjk] ^gjk* dgk tkrk gS] ftudk lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSûŠû

www.ApniHindi.Com jlkos'kiújL=Lrka tgkj eqjyha gjs%A gjsfr d°frZrk nsoh fofius dsfyyaiVkû‹û

gjsμo`Unkouesa ØhM+kijk;.kk Jherh jkfèkdkus] jlds vkos'kesa JhÏ".kds gkFkls xjh gqbZ eqjyhdk gj.k d;k Fkk] blhfy, jkfèkdknsoh ^gjk* ukels dgh tkrh gSa] ftlds lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSû‹û xksoèkZunjhdqats iújjaHkfop{k.k%A Jhjkèkka je;kekl jkeLrsu erks gúj%ûƒŒû jkeμvkfyÂu djusesa prqjf'kjksef.k JhÏ".kus] xksoèkZuds xqQk:ih&fudq´tesa] Jhjkfèkdkds lkFk je.k d;k Fkk] vr% os ^jke* ukels tkus tkrs gSaûƒŒû

www.ApniHindi.com


30

Jhgújuke egkeU= gfUr nq%[kkfu Hkäkuka jkfr lkS[;kfu pkUoge~A gjk nsoh fuxnrk egkdk#.;'kkfyuhûƒƒû

gjsμegkdk#.;'kkfyuh nsoh jkfèkdk Hkäksads leLr nq%[kksadks gj ysrh gSa ,oa izfrnu lq[kksadks iznku djrh gSa] vr,o os ^gjk* ukels tkuh tkrh gSa] ftudk lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSûƒƒû jers Hktrs psr% ijekuUnokújèkkSA v=sfr dfFkrks jke% ';kelqUnjfoxzg%ûƒ„û jkeμHktu djusokys Hkäksadk eu] ijekuUnflUèkq JhÏ".kesa je.k djrk gS] bl dkj.kls ';kelqUnj foxzgokys JhÏ".k gh ;gk¡ij ^jke* ukels vfHkgr gksrs gSaûƒ„û je;R;P;qra izsE.kk fudq´touefUnjsA jkek fuxnrk jkèkk jkeks ;qäLr;k iqu%ûƒ…û

www.ApniHindi.Com jkeμJherh jkfèkdk fudq´tesa Jhgújdks izseiwoZd vkuUn iznku djrh gSa] vr,o ^je;frμvkuUn;fr* bl O;qRifÙkds vuqlkj mUghadk uke ^jkek* gSA jkek vFkkZr~ Jhjkèkkds lkFk lEefyr gksusds dkj.k] JhÏ".k gh ^jke* ukels tkus tkrs gSaûƒ…û jksnuSxksZdqys nkokuyek'k;fr álkSA fo'kks"k;fr rsuksäks jkeks Hkälq[kkog%ûƒ†û jkeμftUgksaus oztokfl;ksads jksnuls iújiw.kZ oztesa nkokuydks lEiw.kZ :ils ikudj lq[kk n;k Fkk] Hkäksadks lq[k çnku djusokys ogh JhÏ".k ^jke* dgykrs gSaûƒ†û fugUrqelqjku~ ;krks eFkqjkiqjfeR;lkSA rnkxeæg%dkeks ;L;k% lklkS gjsfr pûƒ‡û

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

31

gjsμJhÏ".k dal vkn vlqjksadks ekjusds fy, eFkjkiqjhesa pys x;s Fks] i'pkr~ Jhjkfèkdkls ,dkUresa feyusd° vfHkyk"kkls iqu% oztesa vk x;s_ vr% eFkqjk vkn èkkels oztd° vksj JhÏ".kdk gj.k djusds dkj.k Jhjkfèkdk gh ^gjk* ukels dgh tkrh gSa] ftudk lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSûƒ‡û vkxR; nq%[kgrkZ ;ks losZ"kka oztokfluke~A Jhjkèkkgkújpújrks gúj% JhuUnuUnu%ûƒˆû gjsμftUgksaus eFkqjk ,oa }kjdkls vkdj] leLr oztokfl;ksadk nq%[k gj fy;k Fkk_ vr% Jherh jkfèkdkds eudks gjusokyh yhykvksals ;qä JhuUnuUnu gh ^gúj* ukels vfHkgr d;s tkrs gSaA ^gúj* 'kCndk lEcksèkuesa ^gjs* ,slk :i curk gSûƒˆû Jhtho xksLokeh }kjk fojfpr ^egkeU=* d° O;k[;k lekIrA

www.ApniHindi.Com Jhxksikyxq#xksLokfeÏrk ^egkeU=*&O;k[;kμ vKkurRdk;Zfouk'kgsrks% lq[kkReu% ';ked'kksjewrZs%A Jhjkfèkdk;k je.kL; iqal% LejUr fuR;a egrka egkUr%ûƒû vKku vkSj mlds }kjk mRiék lalkj:i&O;kfèkdks fou"V djusokys] vkuUnLo:i] ';ked'kksjewfÙkZ] Jhjkèkkje.kdks egkHkkxorx.k fuR; Lej.k djrs gSaûƒû foyksD; rfLeu~ jflda ÏrKa ftrsfUæ;a 'kkUreuU;fpÙke~A ÏrkFkZ;Urs Ïi;k lqf'k";a iznk; uke=;;qäi|e~û„û os gh egkHkkxorx.k vius ;ksX;&f'k";dks] mUgha Jhjkèkkje.kesa vuqjkxh jfld ns[kdj ,oa ml f'k";dks ÏrK] ftrsfUæ;] 'kkUr rFkk vuU;fpÙkokyk le>dj] Ïik djds ^gjs Ï".k* bR;kn rhu ukeksals ;qä in] vFkkZr~ ^egkeU=* nsdj ÏrkFkZ dj nsrs gSaû„û

www.ApniHindi.com


32

Jhgújuke egkeU= egkeU=ds ^gjs* ind° O;k[;k gújgZjfr ikikfu nq"VfpÙkSjfi Le`r%A vfuPN;kfi laLi`"Vks ngR;so fg ikod%û…û

fcuk bPNkds Li'kZd° x;h vfXu Hkh ftl izdkj tyk nsrh gS] mlh izdkj nq"VfpÙkokys euq";ksads }kjk dlh Hkh izdkjls Lej.k d;s x;s izHkq muds leLr ikiksadks gj ysrs gSa] vr% mudk uke ^gúj* gSû…û foKkI; HkxoÙkÙoa fpn~?kukuUnfoxzge~A gjR;fo|ka rRdk;Zerks gújújfr Le`r%û†û vFkok lfPpnkuUnfoxzg&Lo:i Hkxoku~ vius ukedk d°ÙkZu& Lej.k djusokyksads ân;esa vius rÙod° LQwfrZ djkdj vfo|k vkSj mlds dk;Z vKkudks gj ysrs gSa] vr% os gh izHkq ^gúj* ukels Lej.k d;s tkrs gSaû†û

www.ApniHindi.Com

vFkok loZs"kka LFkkojtÂeknhuka rki=;a gjrhfr gúj%A ;}k nO;ln~x.q kJo.kdFku}kjk losZ"kka fo'oknhuka euks gjrhfrA ;}k Loekèkq;Zs.k dksfVdUniZyko.;su losZ"kkeorkjknhuka euks gjrhfr gúj%A gúj'kCnL; lacksèkus ^gs gjs*û‡û vFkok LFkkoj&tÂe vkn lHkh izkf.k;ksads rhuksa izdkjds rkiksadks gj ysrs gSa] blh dkj.k os ^gúj* dgykrs gSa] vFkok vius vizkÏr ln~x.q kksads Jo.k&d°ÙkZuds }kjk lHkh lalkjh izkf.k;ksads eudks gj ysrs gSa_ vr,o mudk uke ^gúj* gS] vFkok djksM+ksa dkensoksals Hkh vfèkd vius LokHkkfod lkSUn;Z ekèkq;Zds }kjk lc vorkjksads eudks gj ysrs gSa_ vr% oztjktdqekj os JhÏ".k gh ^gúj* ukels dgs tkrs gSaA ^gúj* 'kCnds lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSû‡û

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU= jklknizselkS[;kFksZ gjk lk xh;rs

33

gjsgZjfr ;k eu%A lfÚo`Z"kHkkuqlqrk ijkûˆû

Lo:iizseokRlY;SgZjsgZjfr ;k eu%A gjk lk dF;rs lfÚ% Jhjkèkk o`"kHkkuqtkû‰û gjfr JhÏ".keu% Ï".kkÍknLo:fi.khA vrks gjs R ;us u S o Jhjkèkk iújxh;rs A bR;knuk Jhjkèkkokpd&gjk&'kCnL; lacksèkus gjsûŠû vFkok jkl vknds izsee; lq[kdks lEiknu djusds fy, vius Lo:i&xq.k&izse&okRlY; vknds }kjk JhÏ".kds eudks Hkh gj ysrh gSa] vr% JhÏ".kd° Íknuh'kfä o`"kHkkuqufUnuh Jhjkèkk gh lTtuksads }kjk ^gjk* ukels dgh tkrh gSa] ,oa xk;h tkrh gSaA bl izdkj jkèkk&okpd ^gjk* 'kCndk lEcksèkuesa ^gjs* :i curk gSûˆ&Šû

www.ApniHindi.Com egkeU=ds ^Ï".k* ind° O;k[;k Ïf"kHkwZokpd% 'kCnks .k'p fuo`Zfrokpd%A r;ksjSD;a ija czã Ï".k bR;fHkèkh;rsû‹û

^Ï"k* èkkrq vkd"kZd] lÙkkokpd vkSj ^.k* 'kCn fuo`Zfr vFkkZr~ vkuUnokpd gSaA bu nksuksads ,drke; vkuUnLo:i lokZd"kZd ijczã gh ^Ï".k* ukels vfHkgr gksrs gSaû‹û bZ'oj% ije% Ï".k% vuknjknxksZfoUn%

lPpnkuUnfoxzg%A loZdkj.kdkj.ke~ûƒŒû

Lo;a vukn rFkk lcds vkn vkSj lc dkj.kksads dkj.k] lPpnkuUn&foxzgokys ijes'oj xksfoUn gh ^Ï".k* ukels dgs tkrs gSaûƒŒû

www.ApniHindi.com


34

Jhgújuke egkeU= vkuUnSdlq[k% Jheku~ ';ke% deyykspu%A xksdqykuUnuks uUnuUnu% Ï".k bZ;ZrsA Ï".k'kCnL; lacksèkus Ï".kûƒƒû

,dek= vkuUnjlfoxzg ,oa xksdqydks vkuUn nsusokys] dey& ykspu] uUnuUnu Jheku~ ';kelqUnj gh ^Ï".k* ukels dgs tkrs gSaA ^Ï".k* 'kCnds lEcksèkuesa ^Ï".k* ,slk :i curk gSûƒƒû egkeU=ds ^jke* ind° O;k[;k jk'kCnksPpkj.kkísfo! cfgfuZ;kZfUr ikrdk%A iqu% izos'kdkys rq edkj'p dikVor~ûƒ„û Jh'kÁjth ikoZrhds izfr cksys d v{kj ^jk* 'kCnds mPpkj.kls leLr tkrs gSa] iqu% izos'k djusds le; dokM+d° rjg yx tkrk gS] vr% ikrsûƒ„û

gs nsfo! ^jke* 'kCnds igys iki 'kjhjls ckgj fudy rks ^e* dkj eq[kds Åij iki iqu% izos'k ugha dj

www.ApniHindi.Com jeUrs ;ksfxuks·uUrs lR;kuUns fpnkRefuA bfr jkeinsukn% ijaczãk·fHkèkh;rsûƒ…û

;ksxtu fpUe;] vuUr] lR; vkSj vkuUnLo:i ftl ijrÙoesa je.k djrs gSa] og ijrÙo ija czã gh ^jke* ukels dgk tkrk gSûƒ…û oS n XèkhlkjloZ L oa ew r Z y hykfèknS o re~ A Jhjkèkka je;u~ fuR;a jke bR;fHkèkh;rsûƒ†û jle;h yhykds ewfÙkZeku~ vfèk"Bkr`nso prqjf'kjksef.k jfld& 'ks[kj JhÏ".k Jherh jkfèkdkdks fuR; je.k djkrs jgrs gSa] vr% os gh ^jke* ukels dgs tkrs gSaûƒ†û

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

35

Jhjkèkk;kf'pÙkekÏ"; jers ØhMrhfr jke%A jke'kCnL; lacksèkus jkeû rFkk g Øenhidk;ka pUæa izfr JhÏ".k%μ ee uke'krsuSo jkèkkuke lnqÙkee~A ;% LejsÙkq lnk jkèkka u tkus rL; da Qye~ûƒ‡û vFkok Jhjkfèkdkds fpÙkdks viuh vksj vkdf"kZr djds muds lkFk je.k djrs gSa vFkkZr~ ØhM+k djrs gSa] vr% os JhÏ".k gh ^jke* ukels dgs tkrs gSaA ^jke* 'kCnds lEcksèkuesa ^jke* ,slk :i curk gSA ns[kks] ^Øenhidk* esa pUæekds izfr JhÏ".kus dgk gS d esjs lSadM+ksa ukeksad° vis{kk ^jkèkk* uke Js"B gS vFkkZr~ esjs ukedk lSdM+ksa ckj ti djusd° vis{kk Jhjkèkkds ukedk ,d ckj ti djuk vfèkd Js× gS tks O;fä] lnk loZnk Jhjkèkkdk Lej.k&d°ÙkZu djrk gS] mls D;k Qy feyrk gS] bls eSa Hkh ugha tkurkûƒ‡û

www.ApniHindi.Com iqu% egkeU=ds çR;sd ind° O;k[;kμ

gjsμÏ".kL; euks gjrhfr gjk jkèkk] rL;k% lacksèkuus gs gjsA Jherh jkfèkdk JhÏ".kds eudks gj ysrh gSa] vr% os gh ^gjk* ukels dgh tkrh gSaA mlds lEcksèkuesa ^gs gjs* ,slk :i curk gSA Ï".kμjkèkk;k eu% d"kZrhfr Ï".k%] rL; lacksèkus gs Ï".kA tks Jhjkèkkds eudks vkdf"kZr djrs gSa] os gSa JhÏ".kA ^Ï".k* 'kCnds lEcksèkuesa ^gs Ï".k* ,slk :i curk gSaA gjsμÏ".kL; yksdyTtkèkS;kZn lo± gjrhfr gjk jkèkk] rL;k% lacksèkus gs gjsA Jhjkfèkdk] JhÏ".kds yksdyTtk&èkS;Z vkn lcdks gj ysrh gSaA bl dkj.k os ^gjk* dgykrh gSaA ^gjk* 'kCndk lEcksèkuesa ^gs gjs* ,slk :i curk gSA

www.ApniHindi.com


36 Ï".kμjkèkk;k lacksèkus gs Ï".kA vkdf"kZr dj ysrs 'kCndk lEcksèkuesa

Jhgújuke egkeU= yksdyTtkèkS;kZn lo± d"kZrhfr Ï".k%] rL; JhÏ".k] jkfèkdkds yksdyTtk&èkS;kZn lHkhdks gSaA blh dkj.k os ^Ï".k* dgykrs gSaA ^Ï".k* ^gs Ï".k* ,slk :i curk gSA

Ï".kμ;= ;= jkèkk fr"Bfr xPNfr ok r= r= lk i';fr Ï".kks eka Li`'kfr] cykr~ d´pqdknda lo± gjrhfr Ï".k%] rL; lacksèkus gs Ï".kA Jhjkfèkdk tgk¡&tgk¡ gSa vFkok tkrh gSa] os ogk¡&ogk¡ ns[krh gSa d JhÏ".k esjk Li'kZ dj jgs gSa rFkk cyiwoZd esjh d´pqd° vkndks vkd"kZ.k dj jgs gSaA blh dkj.k os ^Ï".k* dgs tkrs gSaA ^Ï".k* 'kCnds lEcksèkuesa ^gs Ï".k* ,slk :i curk gSA Ï".kμiqugZ"kZrka xe;fr oua d"kZrhfr Ï".k%] rL; lacksèkus gs Ï".kA os Jhjkèkkdks gf"kZr djrs gSa ,oa oa'kh ctkdj o`Unkoud° vksj vkdf"kZr djrs gSa] blhfy, ^Ï".k* dgykrs gSaA ^Ï".k* 'kCnds lEcksèkuesa ^gs Ï".k* ,slk :i curk gSA

www.ApniHindi.Com

gjsμ;= Ï".kks xPNfr fr"Bfr ok r= r= i';fr jkèkk eekxzs ik'osZ loZ= fr"Bfr fogjfr bfr gjk jkèkk] rL;k% lacksèkus gs gjsA JhÏ".k ftl LFkkuesa tkrs gSa ;k cSBrs gSa] os ml ml LFkkuij ns[krs gSa d] Jhjkèkk esjs vkeus&lkeus] esjs vxy&cxy pkjksa vksj fojkteku gSaμlHkh vksj fogkj dj jgh gSaA vr,o os ^gjk* dgykrh gSaA ^gjk* 'kCnds lEcksèkuesa ^gs gjs* ,slk :i curk gSA gjsμiquLra Ï".ka gjfr LoLFkkuefHklkj;rhfr gjk jkèkk] rL;k% lacksèkus gs gjsA os gh iqu% JhÏ".kdks gjrh gSa] vFkkZr~ vius lÁsr&LFkkud° vksj JhÏ".kdk vfHklkj djkrh gSa_ vr% Jhjkèkk gh ^gjk* ukels dgh tkrh gSaA ftlds lEcksèkuesa ^gs gjs* ,slk :i curk gSA

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

37

gjsμÏ".ka oua gjfr ouekxe;rhfr gjk jkèkk] rL;k% lacksèkus gs gjsA JhÏ".kdks oud° vksj gjrh gSa] vFkkZr~ o`Unkoud° vksj gj.k djrh gSa_ vr% Jhjkèkk gh ^gjk* dgykrh gSaA ftlds lEcksèkuesa ^gs gjs* ,slk :i curk gSA jkeμje;fr rka ueZfujh{k.kknusfr jke%] rL; lacksèkus gs jkeA JhÏ".k vius gkl&iújgkl] n'kZu vknls Jhjkfèkdkdks je.k djkrs gSa vFkkZr~ vkufUnr djrs gSa_ vr% mudk gh uke ^jke* gSA ftlds lEcksèkuesa ^gs jke* ,slk :i curk gSA gjsμrkRdkfyda rL;k% lacksèkus gs vkndks gj.k dj lEcksèkuesa ^gs gjs*

èkS;kZoyacuknda Ï".kL; gjrhfr gjk jkèkk] gjsA JhÏ".kds rkRdkfyd èkS;Z&voyEcu ysrh gSa] vr% Jhjkèkk gh ^gjk* gSaA ftlds ,slk :i curk gSA

jkeμpqEcu&Lrukd"kZ.kkfyÂuknfHk% jers bfr jke%] rL; www.ApniHindi.Com lacksèkus gs jkeA JhÏ".k pqEcu] Lru&vkd"kZ.k ,oa vkfyÂu vknds }kjk Jhjkfèkdkds lkFk je.k vFkkZr~ ØhM+k djrs gSa_ vr% os gh ^jke* ukels dgs tkrs gSaA ftlds lEcksèkuesa ^gs jke* ,slk :i curk gSA jkeμiquLrka iq#"kksfprka ÏRok je;rhfr jke%] rL; lacksèkus gs jkeA JhÏ".k jkfèkdkdks iq#"kkdkj cukdj mlds lkFk iqu% je.k djrs gSa] vr,o os ^jke* ukels dgs tkrs gSaA ftlds lEcksèkuesa ^gs jke* ,slk :i curk gSA jkeμiquLr= jers bfr jke%] rL; lacksèkus gs jkeA ogk¡ij iqu%&iqu% mlh izdkj je.k djrs gSa] blh dkj.k os ^jke* ukels dgs tkrs gSaA ftlds lEcksèkuesa ^gs jke* ,slk :i curk gSA gjsμiqu% jklkUrs Ï".kL; euks âRok xPNrhfr gjk jkèkk] rL;k% lacksèkus gs gjsA jklyhykds vUresa] iqu% JhÏ".kds eudks gj

www.ApniHindi.com


38

Jhgújuke egkeU=

dj pyh tkusokyh jkèkk gh ^gjk* ukels dgh tkrh gSaA ftlds lEcksèkuesa ^gs gjs* ,slk :i curk gSA gjsμjkèkk;k euks âRok xPNrhfr gúj% Ï".k%] rL; lacksèkus gs gjsA JhÏ".k Hkh jklyhykds vUresa] jkfèkdkds eudks gj dj pys tkrs gSa] vr% os gh ^gúj* dgykrs gSaA ftlds lEcksèkuesa ^gs gjs* ,slk :i curk gSA Jhxksiky xq# xksLokeh }kjk fojfpr ^egkeU=* dh O;k[;k lekIrA

Jhj?kqukFknklxksLokfeÏrk ^egkeU=*&O;k[;kμ ,dnk Ï".kfojgkn~ è;k;Urh fiz;lÂee~A euksok"ifujklkFk± tYirhna eqgqeZqgq%û gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA www.ApniHindi.Com gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû gs gjsμLoukeJo.kek=s.k Loekèkq;Zs.k p ePpsrks gjflA r= gsr%q gs Ï".k bfrA Ï"k~ 'kCnL; lokZFkZ% .k'p vkuUnLo:i bfr LokFkZs .k%A lfPpnkuUnLo:id bfr Loh;su lkoZndijekuUnsu lokZfèkdijekuUnsu ok izyksH; bfr Hkko%A rr'p gs gjsμoa'khoknus ee èkS;ZyTtkxq#Hk;kndefi gjflA rr'p gs Ï".kμLokÂlkSjHks.k eka Lox`gsH;ks o`Unkoua izR;kd"kZflA rr'p gs Ï".kμoua izfo"Vk;k es dapd q °a lglSokxR; d"kZflA rr'p gs Ï".kμLokÂyko.;su lokZfèkdkuUnsu p eka izyksH; er~ dqpkS d"kZfl (u[kSjkd"kZfl)A rr'p gs gjsμLockgqfuc¼ka eka iq"i'k¸;ka izfr gjflA rr'p gs gjsμr= fuosf'krk;k es vUrjh;efi cyk¼jflA

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

39

gs gjsμvUrjh;olugj.kfe"ks.kkRefojgihMka lokZeso gjflA rr'p gs jkeμLoPNUna ef; jelsA rr'p gs gjsμ;nof'k"Va es df´pn~ okE;eklhÙknfi gjflA rr'p gs jkeμeka je;fl LoLeu~ iq#"kkf;rkefi djksf"kA rr'p gs jkeμje.kh;pwMke.ks! ro uohuoD=ekèkq;Zefi fu%'kada rnkRekua ro jke.kh;da eék;ukH;ka }kH;kesok··Lok|rs bfr Hkko%A rr'p gs jkeμje.ka je%] jeL; Hkko% jke%_ gs jke! rnk Roa lk{kkn~ je.kkfèknsoHkko:iks·izkÏrdUniZ ,o Hkofl] vFkok u dsoya je.k:is.kkfi je.kdrqZje.kiz;kstd% dUrq rÚko:ik jfrewfrZújo Roa Hkolhfr Hkko%A rr'p gs gjsμePpsruke`xhefi gjfl] ekekuUnewPNZrka djks"khfr Hkko%A ;rks gs gjsμflagLo:i! rnkfi Roa jfrdeZf.k flag bo egkizkxYH;a izdV;lhfr Hkko%A ,oaHkwrsu Ro;k izs;lk fo;qäk·ga {k.kefi dYidksfVfeo ;kif;raq dFka izHkokehfr Lo;eso fopkj; bfr uke "kksM'kdL;k·fHkizk;%A rr'p ukefHk'pqEcdSújo Ï".k% Ï".k;k lglSok··Ï"Vks fefyrijekuUn ,oA rL;k% Lol[khuka rRiújokjoxZL; rÚkolkèkdkukeokZphukukefi JhjkèkkÏ".kks ekula laijw ;r%A

www.ApniHindi.Com

bfr Jhj?kqukFknklxksLokfefojfprk ^egkeU=*&O;k[;k lekIrkA

JhlfPpnkuUnHkfäfouksnBDdqjm¼`rk ^egkeU=*&O;k[;kμ gs gjsμefPpÙka âRok HkocUèkukUeksp;A gs gjs! esjs fpÙkdks gjdj] eq>s HkocUèkuls foeqä dj nhft;sA gs Ï".kμefPpÙkekd"kZA gs Ï".k! esjs p´py fpÙkdks viuh vksj vkdf"kZr dj yhft;sA

www.ApniHindi.com


40

Jhgújuke egkeU=

gs gjsμLoekèkq;Zs.k efPpÙka gjA gs gjs! vius LokHkkfod ekèkq;Zls esjk fpÙk gj yhft;sA gs Ï".kμLoHkä}kjk HktuKkunkusu efPpÙka 'kksèk;A gs Ï".k! HkfärÙoosÙkk vius Hkäds }kjk vius Hktudk Kku nsdj esjs fpÙkdks 'kq¼ cukb;sA gs Ï".kμuke:ixq.kyhykn"kq efék"Bka dq#A gs Ï".k! vius uke&:i&xq.k&yhyk vkndksaesa esjh fu"Bk mRiék djk nhft;sA gs Ï".kμ#fpHkZorq esA gs Ï".k! vkids uke&:i&xq.k&yhyk vknesa esjh #fp mRiék gks tk;sA gs gjsμfutlsok;ksX;a eka dq#A gs gjs! eq>s vki viuh lsokds ;ksX; cuk yhft;sA gs gjsμLolsokekns'k;A gs gjs! eq>s lsokds ;ksX; cukdj viuh lsokdk vkns'k nhft;sA

www.ApniHindi.Com

gs gjsμLoizs"Bsu lg LokHkh"Vyhyka Jko;A gs gjs! vius fiz;re lgrd° x;h viuh vHkh"V yhykvksadk eq>s Jo.k djkb;sA gs jkeμizs"B;k lg LokHkh"Vyhyka eka Jko;A gs jke! gs jkfèkdkje.k! fiz;rek Jhjkfèkdkds lfgrd° x;h viuh vHkh"V yhykvksadks eq>s Jo.k djkb;sA gs gjsμLoizs"Bsu lg LokHkh"Vyhyka eka n'kZ;A gs gjs! gs Jherh jkfèkds! vki eq>s vius ç;re JhÏ".kds lkFk viuh vHkh"V yhykvksadk n'kZu djkb;sA gs jkeμizs"B;k lg LokHkh"Vyhyka eka n'kZ;A gs jke! gs jkfèkdkje.k! vki eq>s viuh ç;rekds lkFk viuh vHkh"V yhykvksadks n'kZu djkb;sA

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

41

gs jkeμuke:ixq.kyhykLej.kkn"kq eka ;kst;A gs jke! vki eq>s Ïi;k vius uke] :i] xq.k] yhyk ,oa Lej.k vknesa fu;qä dj ysaA gs jkeμr= eka futlsok;ksX;a dq#A gs jke! ml yhykesa eq>s viuh lsokds ;ksX; cuk yhft;sA gs gjsμeka LokÂhÏR; jeLoA gs gjs! eq>s vÂhdkj djds esjs lkFk je.k dhft;s vFkkZr~ eq>s vkufUnr dhft;sA gs gjsμe;k lg jeLoA gs gjs! esjs lkFk je.k dhft;s vFkkZr~ esjs lkFk fogkj d°ft;sA JhlPpnkuUn Hkfäfouksn Bkdqj }kjk JhpSrU;fÓk{kke`r vkn xzUFkksaesa m¼`r ^egkeU=* d° O;k[;k lekIrA

www.ApniHindi.Com

ST

www.ApniHindi.com


indYir#esa ^egkeU=* d° O;k[;k uj

gújuke vUrjs vNq Hkkog gcs Hkolkxjs ikjA èkj js Jo.ks uj gújuke lknjs fpUrkef.k mg lkjû vjs HkkbZ! vius ân;esa bl gújukedk dfr~ vuqHko dj ikusls gh rqe Hkolkxjls ikj gks tkvksxsA blfy, rqe fpUrkef.kds Hkh lkjLo:i bl gújukedks vR;fèkd vknjiwoZd viuh Jo.ksUæ;esa èkkj.k djksûƒû ;fn Ïr&ikfi vknjs dHkq eU=d&jkt Jo.ks djs ikuA JhÏ".kpSrU; cys g; rNq nqxZe iki rki lg =k.kû JhÏ".kpSrU; egkçHkq dgrs gSa d ;n dksbZ ikih O;fä dHkh ,d ckj Hkh vknjiwoZd bl eU=jkt (egkeU=) dk Jo.ksfUæ; }kjk iku djrk gS] rks mlds nqxels nqxe ikiksadk vkè;kRed] vkfèknSfod rFkk vkfèkHkkSfrd rki lgr =k.k gks tkrk gSû„û djg xkSj&xq#&oS".ko&vkJ; yg uj gújuke&gkjA lalkjs uke yb lqÏfr gb;k rjs vkikej nqjkpkjû vjs HkkbZ! xq#&oS".ko vkSj JhxkSjk egkçHkqdk vkJ; xzg.k djds rqe bl gújuke:ih gkjdks èkkj.k djksA lkèkkj.kls lkèkkj.k rFkk nqjkpkjh O;fä Hkh bl ukeds cyls lqÏfr lEiék gksdj lalkjls rj tkrs gSaû…û bFks Ïr&fo"k;&r`".k igq&¡ uke&gkjk ;ks èkkj.ks Je&HkkjA dqr`".k txnkuUn Ïr&dYe"k dqefr jgy dkjkxkjû fo"k;ksads çfr çcy r`".kk j[kusokyk dqr`".k] ikiksaesa fyü dqefr txnkuUn dsoy eSa gh Jhgújukedks R;kxdj vU;kU; lkèkuksaesa yxs jgusds dkj.k Hkkjokgh cuk gqvk gw]¡ ftlds QyLo:i eSa vc rd Hkh bl lalkj:ih dkjkxkjesa iM+k gwû ¡ †û

www.ApniHindi.Com

(indYir#A xkSjinrjfÂ.kh rj ƒ] mPN~okl „] in ‡‹] i`"B ƒ‡)

www.ApniHindi.com


js g js g ".k Ï ".k Ï

 „

vNq Hkkog új&uke lkn dHkq ea=d& ; rNq nqxZ o vkJ; y fr gb;k r igq¡&uke&gk r&dYe"k dq

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com

g js jk e g js jk e

cs Hkolkx fpUrkef.k m t Jo.ks d iki rki l uj gújuk vkikej nq ;ks èkkj.ks J fr jgy dk

gjs Ï".k gjs Ï".k Ï".k Ï".k gjs gjsA gjs jke gjs jke jke jke gjs gjsû

g új&uke vUr js Jo.ks uj Ï r&ikfi vkn ".k pSrU; cys g xkSj&xq#& oS js uke yb lq Ï r&fo"k;& r` ".k txnkuUn

 uj èkj ;n JhÏ dj lalk bFks dqr`

ƒ

bl d°ÙkZuesa lfékgr gjs Ï".k egkeU= …

 js g js g e jk e jkikjA lkj û ikuA =k.kû gkjA pkjû HkkjA xkjû


www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


Jhgfjukedk ekgkRE; 'kkL=ksaesa JhHkxoékked° egekdk izpjq o.kZu ik;k tkrk gSA ;gk¡ muesals dqNdks m¼`r d;k tk jgk gSμ ukedk Lo:iμ

uke fpUrkef.k% Ï".k'pSrU;&jlfoxzg%A iw.kZ% 'kq¼ks fuR;eqäks·fHkékRokékkeukfeuks%ûƒû (Hkñ jñ flñ ƒ@„@ƒŒŠ)

^Ï".kuke* fpUrkef.kLo:i rFkk Lo;a Ï".k pSrU;&jl&foxzg] iw.kZ] ek;krhr ,oa fuR;eqä gS] D;ksad uke vkSj ukehesa Hksn ugha gSaûƒû dfy;qxesa ukegh loZflf¼nkrk gSμ www.ApniHindi.Com dysnksZ"kfuèks jktékfLr ásdks egku~ xq.k%A

d°ÙkZuknso Ï".kL; eqälÂ% ija oztsr~û„û gs jktu~! dfy;qx nks"kksadk [ktkuk gS] fQj Hkh blesa ,d cgqr cM+k xq.k gSA og xq.k ;gh gS d dfy;qxesa Hkxoku~ JhÏ".kdk lÁ°ÙkZu djusek=ls gh leLr vklfä;k¡ NwV tkrh gSa vkSj Hkxoku~d° izkfü gks tkrh gSû„û Ïrs ;n~è;k;rks fo".kqa =srk;ka ;trks e[kS%A }kijs iújp;kZ;ka dykS r¼újd°ÙkZukr~û…û (JheÚkñ ƒ„@…@‡ƒ&‡„)

lr~;xq esa Hkxoku~ds è;kuds }kjk] =srkesa cM+s&cM+s ;Kksads }kjk mud° vkjkèkuk djusls vkSj }kijesa fofèkiwoZd mud° iwtkls tks Qy feyrk gS] og dfy;qxesa dsoy Hkxoékkedk d°ÙkZu djusls vuk;kl gh izkIr gks tkrk gSû…û

www.ApniHindi.com


46

Jhgújuke egkeU= è;k;u~ Ïrs ;tu~ ;KSL=srk;ka }kijs·pZ;u~A ;nkIuksfr rnkIuksfr dykS lÁ°R;Z ds'koe~û†û (ikùksÙkj [k.Mds †„osa vè;k;esa)

lR;;qxesa è;kuds }kjk] =srkesa ;Kksadk vuq"Bku djusls rFkk }kijesa iújp;kZds }kjk tks Qy izkIr gksrk gS] dfy;qxesa ,dek= gújuke&d°ÙkZu djusls gh og Qy izkIr gks tkrk gSû†û dfydkys uke:is Ï".k vorkjA uke gSrs g; loZ txr~&fuLrkjû uke fcuk dfydkys ukfg vkj èkeZA loZeU=lkj uke ,b 'kkL= eeZû‡û (pSñ pñ vkñ ƒ‰@„„] ‰@‰†)

dfy;qxesa JhÏ".k gh ukeds :iesa vorújr gq, gSaA ukels gh leLr txr~dk m¼kj gksrk gSA dfy;qxesa ukeds fcuk vkSj dksbZ èkeZ ugh gSaA leLr eU=ksadk lkj gújuke gS] ;gh lHkh 'kkL=ksadk eeZ gSû‡û

www.ApniHindi.Com uke&ekgkRE;&o.kZuesa izkphu vkpk;Zo`Unμ

va g % la g jrs · f[kya lÏnq n ;kns o &ldy&yks d L;A rjf.kújo frfej&tyfèka t;fr txUeÂya gjsukZeûˆû (i|koyh ƒˆ la[;kèk`r JhèkjLokehÏr 'yksd)

txUeÂy gújuked° t; gksA ftl izdkj lw;Z mnr gksdj vUèkdkjdk fouk'k djrk gS] mlh izdkj gújuke ,dckj ek= mnr gksusij yksxksads leLr ikiksadk uk'k dj nsrk gSûˆû vkÏfÔ% Ïrpsrlka lqeulkeqPpkVua pkaglk& ekp.MkyeewdyksdlqyHkks o';'p eqfäfJ;%A uks nh{kka u p lfRØ;ka u p iqj'p;k± eukxh{krs eU=ks·;a jlukLi`xso Qyfr JhÏ".kukekRed%û‰û (i|koyh ƒŠ)

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

47

=xq.kkrhr eqä dqyksads fpÙkds vkd"kZdLo:i] pk.Mkyls okd~'kfäeku~ O;fä rddks lqyHk] eqfä:i ,s'o;Zdks o'kesa djusokyk] ,slk JhÏ".kukeLo:i ^egkeU=* ftàkij Li'kZ djrs gh Qy iznku djrk gS] nh{kkn lRdk;Z ;k iqj'pj.kμbu lcd° dfr~ek= Hkh vis{kk ugha djrkû‰û czã lk{kkRdkjd° vis{kk ukeksPpkj.kd° efgek vfèkd gSμ

;n~czã&lk{kkr~&Ïfr&fu×;ki fouk'kek;kfr fouk u HkksxS%A viSfr uke&LQqj.ksu rÙks izkjCèk deZsfr fojkSfr osn%ûŠû (Jh:ixksLokehÏr JhÏ".kuke&Lrks=dk pkSFkk 'yksd)

gs uke izHkks! voPNék rSyèkkjkor~ czã fpUrkds }kjk czã&lk{kkRdkjd° fu"Bk izkIr djusij Hkh ftl izkjCèk deZdks Hkksxuk gh iM+rk gS] og izkjCèk deZ vkid° LQwfrZek=ls vFkkZr~ Hkäksad° ftàkij LQqj.k gksusek=ls fou"V gks tkrk gSA bl ckrdks osn mPpLojls iqu%&iqu% dgrs gSaûŠû

www.ApniHindi.Com uked°ÙkZud° Js"Brkμ

v?kfPNr~&Lej.ka fo".kksoZàk;klsu lkè;rsA vks"BLiUnuek=s.k d°ÙkZuLrq rrks oje~û‹û (gñ Hkñ foñ ƒƒ@„…ˆ] oS".ko fpUrkef.kokD;)

fo".kqdk Lej.k ikiksPNsnd gksusij Hkh og izpjq ;Ru }kjk gh iwjk gksrk gSA dUrq vks"B LiUnuek=ls (vuk;kl gh) tks fo".kqdk d°ÙkZu gksrk gS] og Lej.kls Hkh Js"B gSA (D;ksad] bl izdkj uked°ÙkZu vFkok ukekHkklds }kjk gh lalkj cUèkuls eqä gqvk tk ldrk gS)û‹û è;ku&iwtknls uked°ÙkZud° Js"Brkμ

t;fr t;fr ukekuUn:ia eqjkjs& foZjferfutèkeZè;kuiwtkn;Rue~ A

www.ApniHindi.com


48

Jhgújuke egkeU= dFkei lÏnkÙka eqfäna izkf.kuka ;r~ ijeee`resda thoua Hkw"k.ka esûƒŒû (c`ñ Hkkñ ƒ@ƒ@‹)

ftlds }kjk futèkeZ] è;ku vkSj iwtkn ps"Vkdk vUr gks tkrk gS] ,sls vkuUnLo:i eqjkjhds uked° t; gks] t; gksA ;g uke ftl dlh Hkh izdkjls fy, tkusij (ukekHkklek=ls gh) izkf.k;ksadks eqfä iznku djrk gS ,oa ;gh ,dek= ije ve`rLo:i gS] ;g esjk thou ,oa Hkw"k.k gSûƒŒû ;su tUe'krS% iwo± oklqnso% lefpZr%A rUeq[ks gújukekfu lnk fr"BfUr Hkkjrûƒƒû (gñ Hkñ foñ ƒƒ@„…‰ 'kkL=okD;)

gs Hkjroa'k Js"B! ftUgksaus 'kr&'kr o"kZ iwoZ tUeksaesa mfpr (lE;x~) :ils oklqnsodk vpZu d;k gS] muds eq[kesa gh Jhgújdk uke fuR;dky fojkteku jgrk gSûƒƒû

www.ApniHindi.Com ukeesa ns'kdky vkndk fu;e ugha gSμ

u ns ' kfu;eks fo|rs uk=

jktu~ u dkyfu;eLrFkkA lUnsgks fo".kksukZekuqd°ÙkZusûƒ„û

dkyks·fLr nkus ;Ks p Lukus dkyks·fLr lTtisA fo".kq% lÁ°ÙkZus dkyks ukLR;= i`fFkohrysûƒ…û (gñ Hkñ foñ ƒƒ foñ „Œˆ la[;kèk`r oS".ko fpUrkef.k okD;)

gs jktu~! fo".kqds uke&d°ÙkZuds fo"k;esa dksbZ ns'k vFkok dkydk fu;e ugha gS] ;g fulUnsgiwoZd dgk tkrk gSA nku] ;K vkSj vU;kU; tiesa dky fu;edk fopkj gS] dUrq bl i`Fohij fo".kq ukeds lÁhÙkZuesa dlh Hkh dky vkSj fu;edk foèkku ugha gSûƒ„&ƒ…û

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

49

u ns'kfu;eLrLeu~ u dkyfu;eLrFkkA uksPN"VknkS fu"ksèkks·Lr JhgjsukZEuyqCèkdûƒ†û (gñ Hkñ foñ ƒƒ foñ „Œ„] fo".kqèkeksZÙkjokD;)

gs yqCèkd! Jhgújds uke&d°ÙkZuds fo"k;esa ns'k vkSj dkydk fu;e ugha gSA mfPN"V eq[kls vFkok dlh Hkh izdkjd° v'kqfp voLFkkesa Hkh uked°ÙkZu djuk fuf"k¼ ugha gSûƒ†û eèkqj&eèkqjesrUeÂya eÂykuka ldyfuxeoYyh&lRQya fpRLo:ie~A lÏnfi iújxhra J¼;k gsy;k ok Hk`xo q j ujek=a rkj;sr~ Ï".kukeûƒ‡û (gñ Hkñ foñ&ƒƒ foñ&„…† la[;kèk`r LdUniqjk.k okD;)

gújuke lc izdkjds eÂykasesa Js"B eÂyLo:i gSa] eèkqjls Hkh lqeèkqj gSaA os fuf[ky Jqfr&yrkvksads fpUe; lqiDoQy gSaA gs HkkxZoJs"B! J¼kls gks vFkok vogsyukls] euq"; ;n Li"V :ils ,dckj Hkh fujijkèk gksdj ^Ï".k* ukedk mPpkj.k djs] rks og uke mlh le; euq";dks rkj nsrk gSûƒ‡û

www.ApniHindi.Com lHkhds fy, ^ukelÁhÙkZu* lkèku vkSj lkè; gSμ

,rfékfoZ|ekukukfePNrkedqrksHk;e~ A ;ksfxuka u`i fu.khZra gjsukZekuqd°ÙkZue~ûƒˆû (JheÚkñ „@ƒ@ƒƒ)

gs jktu~! fuosZn izkIr] ,sdkfUrd Hkä] LoxZ vkSj eks{k vknd° vfHkyk"kk j[kusokys rFkk vkRekjke ;ksx;ksa vkn lHkhds fy, Jhgújds ukedk iqu%&iqu% d°ÙkZu rFkk Lej.k djuk gh ije lkèku vkSj lkè; gSA iwoZorhZ vkpk;ks±us ,sls gh LFkj fl¼kUrd° ?kks"k.kk d° gSûƒˆû

www.ApniHindi.com


www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


Jhgújuke (lPPknkuUn Jhy Hkfäfouksn Bkdqj }kjk fyf[kr) Hkoleqæ cM+k gh nqLrj gSA ijes'ojd° Ïikds fcuk bls ikj djuk dfBu gh ugha] vlEHko gSA tho tM+ls Js"B gksusij Hkh LoHkkor% nqcZy vkSj ijkèkhu gSA Hkxoku~ gh thoksads ,dek= j{kd] ikyd vkSj =krk gSaA tho v.kq&pSrU; gSa] vr,o ije pSrU; Hkxoku~ds vèkhu vkSj lsod gSaA ije pSrU; ijes'oj gh thoksads vkJ; gSaA ;g tM+&txr~ ek;k }kjk jfpr gSA bl tM+&txr~esa thoksad° fLFkfr Bhd mlh izdkj gS] ftl izdkj vijkèkh O;fäd° fLFkfr dkjkxkjesa gksrh gSA Hkxoku~ls foeq[k gksusds dkj.k tho ek;kds lalkjesa pDdj dkV jgs gSaA Hkxor~&foeq[k thoksadks c¼ tho dgrs gSa_ D;ksad os ek;k }kjk c¡èks gq, gksrs gSaA blds foijhr tks tho Hkxoku~ds vuqxr gksrs gSa] os ek;kls eqä gksrs gSaA ,sls thoksadks eqä tho dgrs gSaA bl izdkj voLFkk Hksnls vuUr tho nks Hkkxksaesa foHkä gSaμc¼ tho vkSj eqä thoA c¼ tho lkèku }kjk Hkxoku~d° Ïik izkIrdj] ek;kd° lqn`<+ jTtqdks rksM+usesa leFkZ gksrs gSaA gekjs egkege (vfrÓk; egekUor) egf"kZ;ksaus vusd Nku&chuds i'pkr~ rhu izdkjds lkèku LFkj d;s gSaμdeZ] Kku vkSj HkfäA o.kkZJeèkeZ] ;K] riL;k] nku] ozr] ;ksxμbUgsa 'kkL=ksaesa dekZÂ dgk x;k gSA bu fofHkék deks±ds fHkék&fHkék Qy Hkh mu 'kkL=ksaesa dgs x;s gSaA mu Qyksadk i`Fkd~&i`Fkd~ fopkj djusij irk pyrk gS d LoxZ&Hkksx] e`R;qyksddk Hkksx] jksx'kkfUr rFkk mPp deZ djusds lqvoljd° izkfIrμ;s gh muds izèkku Qy gSaA buesals mPp deZ djusds lqvoljd° izkfIr :i Qydks i`Fkd~ dj nsusij 'ks"k leLr izdkjds Qy ekf;d izrhr gksrs gSaA LoxZ&Hkksx]

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


52

Jhgújuke egkeU=

eR;Zl[q kHkksx] ,s'o;Z vkn QyμftUgsa tho deZ }kjk izkIr djrs gSaμlHkh u'oj gSaA ;s lHkh Hkxoku~ds dkypØesa iM+dj fou"V gks tkrs gSaA bu Qyksads }kjk ek;kdk cUèku [kqyuk rks nwj jgs] buls vkSj Hkh vfèkd :iesa deZ okluk,¡ mRiék gksrh gSa] tks ek;k&cUèkudks vkSj Hkh vfèkd lqn`<+ dj nsrh gSaA mPp deks±dk lq;ksx:i Qy Hkh fujFkZd gh gksrk gS] ;n mPp deZ okLroesa u d;s tk;saA JheÚkxoresa bl izdkj dgrs gSaμ èkeZ% Louqf"Br% iqalka fo"od~lsudFkklq ;%A uksRikn;sn~ ;n jfra Je ,o fg dsoye~û o.kkZJe/keZdk Bhd&Bhd vuq"Bku djusij Hkh ;n euq";ds ân;esa JhHkxoku~ vkSj Hkkxord° egekds Jo.k&dhÙkZuds izfr #fp mRiék u gks rks bl izdkjdk vuq"Bku dsoy Je gh gSA o.kkZJeèkeZdk ewy rkRi;Z ;g gS d LoHkkods vuqlkj lkalkújd vkSj 'kkjhújd deks±ds foHkkx }kjk euq"; lgtls lgt :iesa lalkj vkSj 'kjhj&;k=kdk fuokZg dj ldsA ,slk gksusls gújdFkkds vuq'khyuds fy, i;kZIr le; feysxkA ;n dksbZ euq"; o.kkZJeèkeZdk mÙke :ils ikyu rks djrk gS] ijUrq gúj&dFkkesa mld° #fp ugha gksrh] rks mldk lkjk èkekZu"q Bku O;FkZdk iújJe gh gks tkrk gSA deZ }kjk fuf r :iesa Hkoleqædks ikj ugha d;k tk ldrkμbls eSaus la{ksiesa cryk;kA Kkudks Hkh mPp xfr izkIr djusesa lkèku cryk;k x;k gSA Kkudk Qy vkRe'kqf¼ gSA vkRek tM+krhr oLrq gS_ ijUrq bl rÙodks Hkwydj tho tM+kfJr gksdj deZ&ekxZesa HkVd jgs gSaA Kku&ppkZ }kjk ;g tkuk tkrk gS d eSa tM+ ughaμfpr~&oLrq gwA¡ ,slk Kku LoHkkor% ^uS"dE;Z* dgykrk gSA bldk dkj.k ;g gS d blesa fpr~&oLrqdk dqN&dqN Kku jgusij Hkh fpr~&oLrqdk fuR;èkeZμtks fpnkLoknu gS] izkjEHk ugha gksrkA bl voLFkkdks izkIr gq, tho vkRekjke dgykrs gSaA ijUrq tc fpnkLoknu:i

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

53

fpr~&fØ;k izkjEHk gks tkrh gS] rc uS"dE;Z ugha jgrkA blfy, nsof"kZ Jhukjnus dgk gSμ uS"dE;ZeI;P;qr&HkkooftZra u 'kksHkrs Kkueya fuj´tue~A vFkkZr~ uS"dE;Z:i fueZy Kku Hkh Hkxoku~d° Hkfäls LuXèk u gksusij furkUr mis{k.kh; gksrk gSA JheÚkxoresa vkSj Hkh dgrs gSaμ vkRekjke'p dqoZUR;gSrd q °a

equ;ks fuxzZUFkk·I;q#ØesA HkfäfeRFkEHkwrxq.kks gúj%û

ije pSrU; gújesa ,d ,slk vlkèkkj.k xq.k gS] tks leLr tM+eä q vkRekjke thoksadks Hkh vkd"kZ.kdj viuh Hkfäesa yxk nsrk gSA vr,o deZ mPp deZdk lqvolj iznkudj vkSj Kku viuk uS"dE;Z&Lo:i iújR;kxdj tc Hkfälkèku djkusesa fu;qä gksrs gSa] rHkh deZ vkSj Kkudks lkèkuk dgk tk ldrk gSA mud° Lo;a dksbZ lkèkukÂrk LohÏr ugha gSA blfy, dsoy Hkfädks gh lkèku dgk x;k gSA deZ vkSj Kku Hkfäds vèkhu gksusij dgha&dgha lkèkuds :iesa ekus x;s gSa] ijUrq Hkfä LoHkkor% gh lkèku&Lo:i gSA bl fo"k;esa JheÚkxordk fu.kZ; Li"V gSμ

www.ApniHindi.Com

u lkèk;fr eka ;ksxks u lka[;a èkeZ m¼oA u Lokè;k;LriLR;kxks ;Fkk HkfäeZeksftZrkû gs m¼o! deZ;ksx] lka[;ksx] o.kkZJeèkeZ] osn&ikB] riL;k ;k oSjkX; eq>s izlék ugha dj ikrs] dsoyek= rhoz Hkfä gh eq>s izlék djusesa leFkZ gSA Hkxoku~dks izlék djusds fy, Hkfäds vfrújä vkSj dksbZ Hkh mik; ugha gSA lkèkuHkfä ukS izdkjd° gksrh gSμJo.k] d°ÙkZu]

www.ApniHindi.com


54

Jhgújuke egkeU=

Lej.k] iknlsou] vpZu] oUnu] nkL;] l[; vkSj vkRefuosnuA buesals Jo.k] d°ÙkZu vkSj Lej.kμ;s rhu izèkku lkèkuk gSaA Hkxoku~ds uke] :i] xq.k vkSj yhykμbu pkjksa fo"k;ksadk gh Jo.k] d°ÙkZu vkSj Lej.k gksrk gSA buesa Hkh Jhuke gh vkn vkSj loZ cht&Lo:i gSaA vr,o gújuke gh lc izdkjd° miklukvksads ewy gSaA 'kkL=ksaesa dgrs gSaμ gjsukZe gjsukZe gjsukZeSo dsoye~A dykS ukLR;so ukLR;so ukLR;so xfrjU;Fkkû dfy;qxesa gújukeds vfrújä thoksad° nwljh xfr ugha gSA ^dfydky* 'kCn }kjk ;g le>uk gksxk d lHkh le;ksaesa gújukeds fcuk thoksad° xfr ugha gSA fo'ks"k :iesa dfy;qxesa nwljs&nwljs eU=kn lkèku nqcZy gksusds dkj.k dsoy gújukedk gh voyEcu djuk mfpr gS] D;ksad gújuke lcls vfèkd oh;Z'kkyh gSaA gújukeds lEcUèkesa iùiqjk.kesa bl izdkj fy[kk x;k gSμ

www.ApniHindi.Com uke iw.kZ%

fpUrkef.k% Ï".k'pSrU;jlfoxzg%A 'kq¼ks fuR;eqäks·fHkékRokékkeukfeuks%û

Jhtho xksLokeh bl 'yksdd° O;k[;k djrs gq, fy[krs gSaμ ,deso lfPpnkuUn&jlkn:ia rÙoa f}èkkfoHkwZrfeR;FkZ%A JhÏ".krÙo v}; lfPpnkuUnLo:i gSaA mudk nks :iksaesa vkfoHkkZo gksrk gSμ(ƒ) ukehds :iesa JhÏ".kfoxzg rFkk („) ukeds :iesa JhÏ".kukeA bldk ewyrÙo ;g gS d JhÏ".k loZ'kfäeku gSaA 'kfäeku iq#"kds leLr izdk'k gh mud° 'kfäds izdk'k gSaA 'kfä gh vius vkèkkj:i iq#"kdks nwljsds fudV izdk'k djrh gSA 'kfäds n'kZu&izHkko }kjk Ï".k:i izdkf'kr gksrk gS vkSj vkà;&izHkko }kjk Ï".kuke foKkir gksrk gSA vr,o Ï".kuke fpUrkef.k&Lo:i] Ï".k&Lo:i vkSj pSrU;&jl foxzg

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

55

Lo:i gSaA uke loZnk iw.kZLo:i gSa vFkkZr~ muesa foHkfä;ksads ;kssxls ßÏ".kk; ukjk;.kk;Þ bR;kn eU=kn fuekZ.kd° vis{kk ugha gksrhA Ï".kuke mPpkújr gksrs gh fpÙkÙoesa Ï".k&jl vdLekr~ mnr gks iM+rk gSA uke lnk fo'kq¼ gksrs gSa vFkkZr~ os tM+h; v{kjksad° Hkk¡fr tM+kJ; ugha gksrsA uke dsoy pSrU; jlek= gSaA uke lnk eqä gksrs gSa] vr,o fuR;eqä gSa] os dHkh Hkh tM+ ftàk vknls mRiék ugha gksrsA ftUgksaus uke&jldk iku d;k gS] os gh dsoy bl O;k[;kdks le>usesa leFkZ gks ldrs gSaA tks ukeesa tM+Rod° dYiuk djrs gSa] Lo;a pSrU;jlkLoknu djusesa vleFkZ gSa] os bl O;k[;kls lUrq"V ugha gks ldrsA ;n ;g dgks d ge fujUrj tks uke&mPpkj.k djrs gSa] og tM+h; v{kjksadks vkJ; djds gqvk djrk gS_ ,slh n'kkesa ukedks tM+ls mRiék oLrq u dgdj fuR; eqä dSls dgk tk ldrk gS\ bl cgeqZ[k rdZds mÙkjesa Jh:i xksLokeh dgrs gSaμ

www.ApniHindi.Com vr% JhÏ".kukekn u Hkosn~ xzkáfefUæ;S%A lsoksUeq[ks fg ftàknkS Lo;eso LQqjR;n%û

izkÏr oLrq gh izkÏr bfUæ;xzká gksrh gSA Ï".kuke vizkÏr gSaA vr,o os dnki izkÏr bfUæ;xzká ugha gSaA rc tks uke ftàkls izdkf'kr gksrk gS] og dsoy vkRekds vizkÏr vkuUnd° rnqi;ksxh bfUæ;esa LQwfrZek= gSA Hkä ftl le; vkRekd° vizkÏr jlukls Ï".kuke mPpkj.k djrs gSa] ml le; og mPpújr ijerÙo izkÏr jlukij vkfoHkwZr gksdj u`R; djus yxrk gSA vkuUnls gkL;] Lusgls ØUnu] izhfrls u`R; ftl izdkj vizkÏr jld° bfUæ;ksa rd O;kfIr gksrh gSa] mlh izdkj JhÏ".kuke&jld° jluk rd O;kfü gksrh gSA izkÏr jlukls Ï".kuke mRiék ugha gksrkA lkèku dkyesa ftl ukedk vH;kl d;k tkrk gS] og ;FkkFkZ uke ugha gSA mls Nk;kuke vFkok ukekHkkl dgk tk ldrk

www.ApniHindi.com


56

Jhgújuke egkeU=

gSA ukekHkkl djrs&djrs Øeksékfr }kjk cgqèkk vizkÏr ukeesa #fp gksrh ns[kh x;h gSA ckYehd vkSj vtkfeyds thou&púj= bl fo"k;esa ToyUr n`"VkUr gSaA thod° ukeesa #fp u gksusdk dkj.k vijkèk gSA tks vijkèkjgr gksdj Ï".kuke xzg.k djrs gSa] muds ân;esa pSrU;jl&foxzg:i vizkÏr Jhgújukedk mn; gksrk gSA vizkÏr ukedk mn; gksusij ân; izQfq Ër gks mBrk gS] us=ksals vJqèkkjk&izokgr gksus yxrh gS rFkk 'kjhjesa lkÙod fodkj vkfoHkwZr gksus yxrs gSaA vr,o JheÚkxoresa ,slk dgk x;k gSμ rn'elkja ân;a orsna ;n~x`áek.kSgZújukeèks;S%A u fofØ;srkFk ;nk fodkjks us=s tya xk=#gs"kq g"kZ%û tho ftl le; gújuke xzg.k djrs gSa] ml le; mudk ân; fuf r :iesa foÏr gksxk] vk¡[kksals fu ; gh vJqèkkjk izokfgr gksxh rFkk 'kjhjesa vo'; gh jksek´p gksxkA tks Ï".kuke mPpkj.k rks djrs gSa] ijUrq muesa ,sls fodkj yf{kr ugha gksrs] mudk ân; vijkèkds dkj.k vfr'k; dBksj gks pqdk gSμ,slk le>uk pkg;sA fujijkèk gksdj gújuke ysuk lkèkddk furkUr dÙkZO; gSA vr,o vijkèkls cpusds fy, vijkèk drus izdkjds gSa] bldk Kku gksuk vko';d gSA 'kkL=ksaesa gújukeds lEcUèkesa nl izdkjds vijkèkksadk mËs[k gSμ(ƒ) lkèkq&fuUnk] („) f'ko vkn nsorkvksadks Hkxoku~ls i`Fkd~ LorU= ekuuk] (…) xq#d° voKk djuk] (†) osnkn lr~& 'kkL=ksad° fuUnk djuk] (‡) gújuke&ekgkRE;dks dsoyek= iz'kalk le>uk] (ˆ) gújukeesa vFkZ dYiuk vFkkZr~ Ï".k] jke vkn uke dYir gSa] ,slh èkkj.kk j[kuk] (‰) ukeds cyij iki djuk] (Š) nwljs&nwljs 'kqHk deks±ds lkFk gújukedks leku le>uk]

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

57

(‹) vJ¼kyq O;fädks gújukedk mins'k djuk vkSj (ƒŒ) ukedk ekgkRE; Jo.k djds Hkh mlds izfr vfo'okl j[kukA lkèkqHkäksads izfr vJ¼k izdk'k djusls rFkk lkèkq&púj= egktuksad° fuUnk djusls gújukeds izfr vijkèk gksrk gSA vr,o tks gújukedk vkJ; xzg.k djsaxs] mUgsa loZizFke oS".ko&voKkd° izo`fÙkdks loZrksHkkosu iújR;kx djuk pkg;sA oS".koksads dk;ks±ds izfr lUnsg gksusij lkFk&gh&lkFk fuUnk u djds mldk rkRi;Z vuqlUèkku djusd° ps"Vk djuh pkg;sA vr,o lkèkqtuksads Åij J¼k djuk gh dÙkZO; gSA f'ko vkn nsorkvksadks Hkxoku~ls i`Fkd~ le>uk ukekijkèk dgk x;k gSA Hkxor~&rÙo ,d vkSj vf}rh; gSA f'ko vkn nsorkvksad° Hkxoku~ls i`Fkd~ LorU= dksbZ lÙkk ugha gSA f'ko vkn nsorkvksadks Hkxoku~dk xq.kkorkj vFkok HkxoÚä ekudj lEeku djusls HksnKku ugha jgrkA tks yksx egknsodks ,d i`Fkd~ vFkkZr~ LorU= nsork ekudj f'ko vkSj fo".kqd° iwtk djrs gSa] os egknsod° HkxoÙkk Lohdkj ugha djrs gSaA blls os fo".kq vkSj f'ko nksuksads izfr vijkèkh gks iM+rs gSaA tks gújuke djrs gSa] mUgsa bl izdkjds Hksn&Kkudk Hkyh izdkj R;kx djuk pkg;sA xq#nsod° voKk djuk ,d ukekijkèk gSA tks uke&rÙod° loksZÙkerkd° f'k{kk nsrs gSa] mUgsa vkpk;Z:ih Hkxor~&izs"B le>uk pkg;sA muds izfr n`<+Hkfä djds gújukeesa vpyk J¼k izkIr djuh pkg;sA dnkfi lr~'kkL=ksad° fuUnk ugha djuh pkg;sA osnkn 'kkL=ksaesa Hkkxor èkeZdk o.kZu gSμJhukedk cgqr gh ekgkRE; cryk;k x;k gSA mu 'kkL=ksad° fuUnk djusls gújukekijkèk gksrk gSA osn vkn 'kkL=ksaesa loZ= gh gújukedk ekgkRE; cryk;k x;k gSμ

www.ApniHindi.Com

osns jkek;.ks pSo iqjk.ks Hkkjrs rFkkA vknkoUrs p eè;s p gúj% loZ= xh;rsû

www.ApniHindi.com


58

Jhgújuke egkeU=

bl izdkjds lr~'kkL=ksad° fuUnk djusls gújukeesa dl izdkj izhfr gks ldrh gS\ dqN yksx ,slk le>rs gSa d osnkn 'kkL=ksaesa gújukedk tks ekgkRE; o.kZu d;k x;k gS] og dsoy uked° iz'kaÓkkek= gSA ftud° ,slh èkkj.kk gS] os ukekijkèkh gSaA ,sls yksx gújuke djds Hkh gújukedk okLrfod Qy izkIr ugha dj ikrsA ,sls yksx ;g le>rs gSa d ftl izdkj deZdk.Mesa #fp mRiék djusds fy, deZdk.Md° c<+k p<+kdj iz'kalk d° x;h gS] mlh izdkj 'kkL=ksaesa gújuked° Hkh c<+k&p<+k dj Qy&Jqfr nh x;h gSA ,slk le>usokys cM+s nqHkkZxs gSaA blds foijhr HkkX;oku~ O;fä;ksadk fo'okl bl izdkj gksrk gSμ ,rfékfoZ|ekukukfePNrkedqrksHk;e~ A ;ksfxuka u`i fu.khZra gjsukZekuqd°ÙkZue~û lalkjls fuosZn izkIr lc izdkjds Hk;ksals NqVdkjk ikusd° bPNk www.ApniHindi.Com j[kusokys ;ksxhds fy, gújukedk d°ÙkZu gh ,dek= dÙkZO; gSμ,slk fo'okl djusokys O;fä gh gújukedk okLrfod Qy izkIr djrs gSaA ukekHkkl vkSj ukedk Hksn ugha le>dj dqN yksx ,slk le>rs gSa d uke v{kje; gSA vr,o J¼k ugha jgusij Hkh uke ysusls Qy gksxk ghA os yksx vtkfeydk n`"VkUr nsrs gSa rFkk ßlkadsR;a ikújgkL;a okÞ vkn 'kkL=&opuksadk mnkgj.k izLrqr djrs gSaA ;g ckr rks igys gh cryk;h tk pqd° gS d gújuke pSrU;jlfoxzg gSa rFkk izkÏr bfUæ;xzká ugha gSaA vr,o fujijkèk gksdj ukekJ; ugha djusls ukedk Qyksn; lEHko ugha gSA tks vJ¼kiwoZd ukeksPpkj.k djrs gSa] muds fy, ukedk Qyksn; lEHko ugha gSA vJ¼kyq O;fä;ksads ukeksPpkj.kdk Qy ;g gksrk gS d dqN nuksaesa mud° ukeds izfr J¼k mRiék gks ldrh gSA blfy, vJ¼kiwoZd vFkZokn djds ukedks tM+kRed v{kj

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

59

:iesa tks deZdk.Mdk v le>rs gSa vFkok ,slk gh izpkj djrs gSa] os furkUr cgeqZ[k vkSj ukekijkèkh gSaA oS".kotu bl vijkèkdk ;RuiwoZd otZu djsaxsA dqN yksx gújukekJ; djds ,slk le>rs gSa d geus vc leLr izdkjds ikiksals eqä gksusds fy, ,d lLrh vkS"kfèk izkIr dj yh gSA bl fo'oklds lkFk os Bxh] jkgtuh] MdSrh] pksjh ;k cnek'kh vkn iki deks±dks djds fQj gújuke dj ysaxs] ftlls muds lkjs iki dV tk;saxsA ,slk le>usokys O;fä ukekijkèkh gSaA tks yksx ukekJ; djrs gSa] os ,d ckj fpældk vkLoknudj Qj dHkh Hkh tM+h; vlr~ oLrqvksaesa vklä ugha gksrsA dqN yksxksadk fopkj ,slk gksrk gS d ;K vkn deZ] nkukn èkeZ rFkk rhFkZ ;k=kd° ps"Vk,¡μ;s lc ftl izdkj 'kqHkdj gSa] uke Hkh oSlh gh dksbZ oLrq gSA ,sls O;fä ukekijkèkh gSaA uke lnk fpælLo:i gSaA vU;kU; leLr lRdeZ gh tM+e; gSaA vr,o os ukeds fotkrh; gSaA tks yksx bu fØ;kvksa ;k lr~ deks±dks ukeds leku le>rs gSa] os okLroesa ukejldk vkLoknu ugha dj ldrs gSaA ftl izdkj ghjs vkSj dk¡pesa Hksn gS] Bhd mlh izdkj gújuke vkSj nwljs&nwljs 'kqHk deks±esa oLrqxr Hksn gSA vJ¼kyq O;fä;ksadks gújukedk mins'k ;k eU= nsusokys O;fä ukekijkèkh gSaA ftl izdkj 'kwdjdks eqäkQy nsusls dqN ykHk ugha gksrk] myVs eqäkQydk gh vieku ;k voKk djuk gks tkrk gS] mlh izdkj ftu yksxksaesa gújukeds izfr mi;qä J¼kdk vHkko gS] mUgsa ukeksins'k djuk furkUr vU;k; gSA ,sls yksxksadks gújukeds izfr dl izdkjls J¼k gks] blds fy, iz;Ru djuk mfpr gSA J¼k gksusds ckn ukeksins'k djuk mfpr gSA tks yksx viusdks xq# vfHkekudj vik=dks Hkh gújukedk mins'k djrs gSa] os ukekijkèkds dkj.k vèk%ifrr gks tkrs gSaA

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


60

Jhgújuke egkeU=

gújukedk ekgkRE; Jo.k djds Hkh tks ukeds izfr ,sdkfUrd J¼k u djds vU;kU; lkèkuksadkμdeZ] Kku ;k ;ksxdk vkJ; R;kx ugha djrs] os Hkh ukekijkèkh gSaA bl izdkj ukekijkèk otZu ugha djusls gújuke mnr ugha gksrsA dfy;qx&ikoukorkjh JhJhpSrU; egkizHkqus lalkjh thoksads ukuk izdkjds nq%[kksadks ns[kdj n;kæZfpÙkls ,slk mins'k n;k gSμ r`.kkni lquhpsu rjksji lg".kqukA vekfuuk ekunsu d°rZuh;% lnk gúj%û viusdks r`.kls Hkh rqPN ekudj] o`{kls Hkh vfèkd lg".kq gksdj Lo;a vfHkeku'kwU; vkSj nwljksadks eku nsusokyk cudj tho gújuke&lÁhÙkZuesa vfèkdkj izkIr djrk gSA O;ogkj 'kqf¼ds lkFk gújuke xzg.k djusd° O;oLFkk gh bl ok.khdk eq[; rkRi;Z gSA tks viusdks lcls vfèkd nhu&ghu le>rs gSa] os dHkh Hkh lkèkqd° fuUnk] f'ko vkn nsorkvksad° Hksncqf¼ }kjk voKk] xq#d° voKk ,oa lr~&'kkL=ksad° fuUnk ugha dj ldrs rFkk gújukeds ekgkRE;ds izfr muds ân;esa dHkh lUnsg mRiék ugha gks ldrkA os 'kq"dKkutkr rdZ }kjk ^gúj* 'kCnesa fuxqZ.k&czãoknd° dYiuk ugha djrs] ukeds cyij iki&deZ ugha djrs] nwljs lRdeks±ds lkFk gújukedks leku ugha ekurs] vJ¼kyq O;fä;kasdks gújuke ugha nsrs rFkk ukeds izfr rfud Hkh vfo'okl ugha j[krsA os LoHkkor% nl izdkjds ukekijkèkksals nwj jgusd° ps"Vk djrs gSaA dlhds migkl djusij vFkok vgr djusij Hkh os mldk midkj gh djrs gSaA os txr~dk leLr dk;Z djusij Hkh Lo;a viusesa Hkksäk ;k dÙkkZdk vfHkeku ugha j[krsA os viusdks txr~dk nkl ekudj txr~d° lsokesa gh yxs jgrs gSaA ,sls vfèkdkjh O;fäds eq[kls tc gújuke mPpújr gksrk gS] rc vUr%fLFkr fpr~&txr~ls fctyhd° Hkk¡fr fpr~&T;ksfr O;kIr gksdj txr~ds thoksads ek;kfodkj:i vUèkdkjdks nwj dj nsrh

www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


Jhgújuke egkeU=

61

gSA vr,o] egkRekvks! vijkèkjgr gksdj fujUrj gújukedk d°ÙkZu d°ft;sA gújukeds fcuk thoksads fy, vkSj dksbZ Hkh nwljk lgkjk ugha gSA bl nqLrj Hkoleqæesa Mwcrs gq, O;fädks Kku ;k deZ vkndk lgkjk ysuk dsoy r`.kdk lgkjk ysdj egklkxjdks ikj djusd° bPNkd° Hkk¡fr loZFkk fujFkZd gSA vr% gújuke:i egkiksr (cM+s tgkt) dk voyEcu djds bl nqLrj Hkoleqædks ikj d°ft;sA

ST www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com


www.ApniHindi.Com

www.ApniHindi.com

29826761-Harinama-Mahamantra  

www.ApniHindi.Com www.ApniHindi.com www.ApniHindi.com JhxkS M + h ; os n kUr lfefr ,oa rnUrxZ r HkkjrO;kih JhxkS M + h ; eBks a d s iz f r"B...

Advertisement