Page 1

บ้านมนุษย์แวมไพร์เต๋า หลังที่ 601 - 700

VampireTank@7

* ขอบคุณเจ้าของภาพทุกเครดิต *


Page 2 of 12

บ้านมนุษย์แวมไพร์ หลังที่

601-700

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #601 อากาศเปลี่ยน เรียนเยอะซ�อมหนัก ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเต๋า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12496761/C12496761.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #602 "เคล็ด ลับของความสําเร็จ คือ การกอบกู้บางสิ่งบางอย่างจากการปราชั ยทุกครั�ง" ฝากเต๋านะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12499363/C12499363.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #603 พักผ่อนมากๆนะจ้ะคุณต๋าว ต๋าว จะได้กลับมาแข็งแรงสดใส สําหรับงานต่อๆไปจ้ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12501008/C12501008.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #604 เด็กบ้านนอกกลางเมืองฟ�า จะไม่เดินหลงทาง เก็บเอาคําที่แม่ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12502755/C12502755.html

ได้สั�ง สอนตัวเองขึ�นใจ

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #605 ฝากคุณต๋าว ต๋าว "โลกมีไว้ให้เหยียบ ไม่ได้มีไว้ให้แบก" http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12511137/C12511137.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #606 ทําวันนี�ให้ดีท่ีสุด แล้วทําวันพรุ ่งนี�ให้ดีกว่าเดิมขึ�นเรื่อยๆ สู้ต่อไปนะครับเต๋า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12513774/C12513774.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #607 วันนี�แวมไพร์ทวิตน่ารักมาก บอกคิดถึงเหล่าสาวกเสียด้วย แบบนี�รักกันตายจ้า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12517761/C12517761.html

^^

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #608 เดินทางปลอดภัยเด้อคุณต๋าว ต๋าว สร้างความประทับใจให้คนที่ไปเชี ยร์เหมือนเดิมนะครับ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12519510/C12519510.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #609 สถานีต่อไป ชุ มพร ชาวชุ มพรเตรียมรับความ สนุก และความประทับใจจากเต๋าได้เลยครับ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12523647/C12523647.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #610 เดินทางกลับกรุ งเทพฯด้วยความปลอดภัยและรีบเข้านอนนะ เตรียมตัวสําหรับงานวันพรุ ่งนี� http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12527604/C12527604.html


Page 3 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #611 ส่งใจช่ วยต๋าว ต๋าว สร้างฝายชะลอ นํ�าตามรอยพ่อ ที่กุยบุ รี เพื่อพลิกฟื� นชี วิตธรรมชาติ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12529351/C12529351.html[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #612 เหนื่อยมัย� จ้ะ คุณต๋าว ต๋าว จบงานแล้วก็เข้านอนเลยนะคะ พรุ ่งนี�มี walk rally นะจ้ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12532137/C12532137.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #613 ขอให้วันนี�เป�นวันที่สดใส ทํากิจกรรมให้สนุก เดินทางกลับปลอดภัยนะคะเต๋า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12533399/C12533399.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #614 เตรียมกายและใจให้พร้อม นะคะ เศรษฐพงศ์ สัปดาห์หน้าแฟนๆได้เจอเต๋าแทบทุกวันเลยจ้า ^^ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12535834/C12535834.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #615 งานเยอะ ซ�อมหนัก ยิ่งต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับ พวกเราพร้อมเป�นกําลังใจให้เต๋าครับ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12538883/C12538883.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #616 พรุ ่งนี�มีทั�งเรียนและทํางาน ตั�งใจเต็มที่ทั�งสองงานเลยนะจ้ะ คุณต๋าว ต๋าว http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12541052/C12541052.html

^^

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #617 Knock , knock , knock OUT น็อคใจคนดูเต็มๆนะคะ คุณต๋าวต๋าว http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12545881/C12545881.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #618 เศรษฐพงศ์รีบนอนเลยเด้อ วันนี�เหนื่อยมาทั�งวันแล้ว ^^ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12546634/C12546634.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #619 ฝากเต๋าค่ะ "ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพ่ายแพ้แก่ความพยายามที่สมํ่าเสมอ" รักเสมอ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12550496/C12550496.html

^^

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #620 แม้ทางจะแสนไกลเราก็ไม่ท้อ เพราะว่าวันนี�และทุกวันที่มีเราจะเดินไปด้วยกันนะครับเต๋า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12551249/C12551249.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #621 แต่ละวันแม้ เหนื่อยยากและลําบาก อย่าท้อถอย สุดท้ายที่รอคอยคืออนาคตอันงดงาม นะจ้ะเต๋า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12555656/C12555656.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #622 ศุกร์หรรษา นะคะ คุณต๋าว ต๋าว ขอให้สนุกกับการทํางานที่อุดร และเดินทางไปกลับปลอดภัย http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12557784/C12557784.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #623 สนุกกับงานของเศรษฐพงศ์ท่ีอุดรมาทั�งวันแล้ว เตรียมตัวดู คุณเชน ตอนที่ 19 กันต่อค่ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12559803/C12559803.html


Page 4 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #624 อาจจะไม่มีคําชื่ นชมที่หรู หรา ไม่มีคําอวยที่มากมาย แต่จะบอกว่าภูมิใจในตัวเต๋านะครับ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12562152/C12562152.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #625 พรุ ่งนี�เศรษฐพงศ์มีงานฟาดแข้ง แฟนๆเตรียมตัวไปให้กําลังใจถึงขอบสนามกันค่ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12564234/C12564234.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #626 กายพร้อม ใจพร้อม กันแดด พร้อม ไปเชี ยร์คุณต๋าว ต๋าว ที่ S One บางนากันเล้ยยยย http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12565437/C12565437.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #627 เศรษฐพงศ์เก่งจัง ยิงเข้าประตูแรกให้ AF Team ปลื�มมมมม ^___^ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12566280/C12566280.htm [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #628 "Man Of the Match" หนึ่งก้าวที่ม่ันคง ขอให้เศรษฐพงศ์ทุ่มเทต่อไป http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12567129/C12567129.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #629 สาวกแวมไพร์ช่ื นมื่นชื่ นใจ ปลาบปลืม� หน้าบาน ขอบคุณเศรษฐพงศ์คะ่ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12568612/C12568612.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #630 We love Sattaphong, We are TAO United !!! http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12572803/C12572803.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #631 Every Artist was first an Amateur : ขอให้เต๋าทําสิ่งที่รักจนเป�นมืออาชี พให้ได้นะคะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12577693/C12577693.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #632 แม้เส้นทางที่เดินจะยาวไกลและแสนเหนื่อย เต๋ามีพวกเราร่วมเดินไปด้วยกันนะคะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12582807/C12582807.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #633 ใช�ชีวติ อย่างมีชีวา อยากบอกเต๋าว่า Enjoy your life, Enjoy your dreams http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12587917/C12587917.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #634 ความลับของความสําเร็จ คือ การเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสําหรับโอกาสที่จะมาถึง ฝากเต๋าค่ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/08/C12590721/C12590721.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #635 แฟนๆชาวอุ บลพบเต๋าได้ท่ี ศกค. สุนีย์ ทาวเวอร์ ลานแสดงสินค้า ชั� น 2 เวลา 5 โมงเย็นค่ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12594637/C12594637.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #636 เมื่อคืนเรื่องราวของเชนจบลงแล้ว แต่ยังติดตามชี วิตของเต๋าได้จากที่น่ีค่ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12595471/C12595471.html

^^


Page 5 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #637 ทริปอุ บลเต๋าร้องเล่นเอ็นเตอร์เทนทุกคน ตอนนี�พักผ่อนเก็บแรงไว้สู้งานต่อไปนะจ๊ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12596850/C12596850.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #638 Stay with you, through the ups and the downs, stay with you when no one is around http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12599186/C12599186.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #639 no matter what the day is... with you here it's BETTER http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12599948/C12599948.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #640 วันข้างหน้าจะเป�นอย่างไรฉันไม่รู้ แต่วันนี�ฉันยังยืนอยู ่เคียงข้างเธอและตลอดไป http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12604990/C12604990.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #641 การซ�อมเข้มข้นขึ�นเรื่อยๆ สู้ สู้ นะคุณต๋าว ต๋าว กําลังใจมีให้เหลือเฟื อจ้า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12607674/C12607674.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #642" ความมุ ่งมั่นและไม่ยอมล้มเลิก เป�นเครื่องการันตีความสําเร็จในชี วิต" รักเต๋า รักเต๋า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12610573/C12610573.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #643 ยินดีกับอีกก้าวของ Sportman "เดินโซเซไปข้างหน้า...ดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู ่กับที่" http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12615518/C12615518.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #644 ยังอิ่มเอมปรีดากับ ตําแหน่ง Sportman 2012 เต๋าทําให้แฟนๆปลื�มใจอีกแล้ว ขอบคุณมากๆจ้า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12620089/C12620089.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #645 วันนี�เต๋า run through วันอาทิตย์เราจะ run to you นะเต๋า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12623311/C12623311.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #646 พรุ ่งนี�แล้วสินะ จะได้ไปชมคอนเสิร์ทที่มาจากความพยายามและตั�งใจของเต๋าและคชา http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12626066/C12626066.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #647 เต๋าทําให้พวกเรามีความสุข http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12631197/C12631197.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #648 นอกจากเต๋าจะทําให้พวกเรามีความสุข ยังทําให้พวกเราภาคภูมิใจด้วยค่ะ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12633698/C12633698.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #649 ภูมิใจในตัวเต๋ามาก และเชื่ อว่าเต๋ายังจะเก่งกว่านี�ได้อีกเยอะ สู้ๆต่อไปนะครับ http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12636157/C12636157.html

^^


Page 6 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #650 ทั�งเรื่องเรียน เรื่องงาน จัดเวลาให้ดีๆและพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะคะ เต๋า http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12640807/C12640807.html

^^

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #651 ผมทรงนี� มองข้างหลังก็ดูดี มองข้างหน้าก็เตะตา หล่อสุดๆจ้ะเต๋า http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12645592/C12645592.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #652 เต๋าจะเป�นอะไรก็ได้ท่ีเต๋าอยากเป�น อยู ่ท่ีเต๋าแล้วเพราะเต๋าทําได้ทุกอย่าง http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12651330/C12651330.html

^^

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #653 Meet & Greet Battery Online เปิ ดตัว Full MV "เส้นขนาน" http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12656141/C12656141.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #654 ไปทํางานที่เชี ยงใหม่วันนี� ขอให้สนุกสนานนะคะ และขอให้มีคนรักคนกรี�ดมากๆจ้า http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12659889/C12659889.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #655 ตาชนตาเวลาเธอมองฉันนั�น ใจสั่นๆ ตึกตักเหมือนฉันไหมเธอ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12662749/C12662749.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #656 ในคืนนี�แม้มันจะเหน็บหนาวไม่มีแสงดาว แต่เธอยังมีฉัน http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12667748/C12667748.html

?

อดทนนะอีกไม่นานวันสดใสยังรอเธอ

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #657 ความพยายามของเต๋า ไม่เคยอ่อนข้อให้กับทุกสิ่งที่จะทําให้ตัวเองได้พัฒนา http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12672270/C12672270.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #658 พรุ ่งนี�จะเป�นอย่างไรยังไม่รู้ รู ้แค่ว่าวันนี�เต๋ายังมีพวกเรา ที่จะเดินไปกับเต๋านะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12677637/C12677637.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #659 จะเหนื่อยและท้อสักเพียงไหน ก็ไม่ถอย พักแล้วลุกขึ�นมาสู้กันต่อไปนะคะ เต๋า http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12684134/C12684134.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #660 วันนี�ร่วมกันส่งเสียงกรี�ดให้ล่ันฮอลล์ท่ีสาธิตเกษตร เป�นกําลังใจให้เศรษฐพงศ์กันนะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12688314/C12688314.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #661 พักให้หายเหนื่อยนะคะ เต๋า แล้วพรุ ่งนี�ไปสร้างความสุขต่อที่สุราษฎร์ธานีค่ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12690799/C12690799.html#2


Page 7 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #662 TAO "you're not alone, we also have a great time here and be your side forever http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12692771/C12692771.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #663 ไปสุราษฎร์วันเดียว คิดถึงเต๋ามากมาย กลับถึงกรุ งเทพฯแล้ว ดีใจขนาดจ้ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12697444/C12697444.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #664 รวมพลคนรักเต๋า ที่ Terminal 21 วันนี� เวลา 18-20 น.ไปให้กําลังใจเต๋ากันเยอะๆนะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12700742/C12700742.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #665 ทําทุกวันให้ดีท่ีสุด จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจ ทีหลังว่าเราพลาดอะไรไป http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12704417/C12704417.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #666 “อยากจะมาไหม ” (believe me) http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12707616/C12707616.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #667 " อยากจะมาไหม ในใจที่มันว่างเปล่า รอแค่เธอมาเป�นคน http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12712341/C12712341.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #668 อยู ่ด้วยกันไหม ในใจที่เราให้จอง ให้เธอแค่คนเดียว http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12715662/C12715662.html#2

ครอบครอง" รอฉบับเต็มนะคะ เต๋า

#อยากจะมาไหม

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #669 อยากให้เธอรู ้ ว่าในหัวใจ มีแต่เธออยู ่ข้างใน รอแค่เธอเปิ ดหัวใจให้กับฉัน http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12721096/C12721096.html#2

Believe me

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #670 Tao + Frame on the ROCK สี่โมงเย็นไปมันส์กับพี่น้องคู่นี�กันนะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12722810/C12722810.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #671 The action, not the fruit of the action that's important. Just do the right thing. http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12725102/C12725102.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #672 วันนี�แล้วที่จะได้ฟัง "อยากจะมาไหม" แบบเต็มๆ ตื่นเต้นจังเลยเศรษฐพงศ์ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12726731/C12726731.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #673 เพราะรักจึงยังอยู ่ เพราะรักจึงอยากเดินไปด้วยกันให้สุดทาง เพียงเพราะรักคําเดียว http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12731138/C12731138.html#2

^^

^^


Page 8 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #674 สดใสเริงร่าโต้คลื่นด้วยความหรรษามาทั�ง วัน ขอให้อยากจะมาไหม ติดหูแฟนเพลงทั่ วประเทศ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12734971/C12734971.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #675 แฟนเต๋า เต๋า พร้อมใจกันส่งเพลง "อยากจะมาไหม" ไต่อันดับชาร์ทวีคนี�นะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12740510/C12740510.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #676 เพราะหัวใจเป�นของเธอแค่คนเดียว Believe me http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12744795/C12744795.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #677 ขอให้เต๋าและคณะทัวร์ โต้คลื่นที่กระบี่อย่างมีความสุขนะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12747382/C12747382.html

#อยากจะไปด้วย

^^

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #678 Just show me that you love me like I do, you're the one. Believe ME http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12750130/C12750130.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #679 เต๋าไปเที่ยวกระบี่ ดูมีความสุขจัง แฟนๆทางนี�รู้สึกมีความสุขไปกับเต๋าด้วยนะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12752901/C12752901.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #680 คะแนนโหวตแม้จะน้อยกว่าใครๆ แต่ยังโหวตเต๋าต่อเนื่อง เพราะรักเต๋า เต๋า นะจ้ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12755411/C12755411.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #681 ฝนตกอย่างนี� แฟนเต๋าก็ไม่หวั่น ยังคงโต้คลื่นกันด้วยความสนุกสนาน ทําให้เต๋าสมหวัง http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12761664/C12761664.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #682 เพราะความรักจึงทําให้มีหวัง เราจะจับมือร่วมเดินกันไป ทําแต่ละวันให้ดีท่ีสุดก็เพียงพอ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12763178/C12763178.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #683 ทําแต่ละวันให้เต็มที่สุดแรงไปเลยนะจ้ะ เต๋า #อยากจะมาไหม http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12767266/C12767266.html

Believe ME

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #684 ไม่จําเป�นต้องแข่งกับใคร แข่งกับตัวเอง พัฒนาตัวเองไปทุกๆวันนะคะ เต๋า http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12771829/C12771829.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #685 มันคงเป�นความรัก ที่ทําให้ตัวฉัน ยังยืนอยู ่ตรงนี� http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12777198/C12777198.html

^^


Page 9 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #686 คืนนี� อยากจะมาไหม โชว์บนเวที Power 3 เต็มที่ไปเลยนะ เต๋า http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12780930/C12780930.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #687 ร่วมส่งกําลังใจไปพร้อมเต๋า แด่ HERO ของคนไทยทั�งประเทศ สู้ สู้ ครับ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12783319/C12783319.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #689 ได้เวลาที่เต๋าจะฟาดแข้งแล้วในงาน ไมโลซี เรียล ฟุ ตซอล http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12785568/C12785568.html

2012

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #690 กรี�ดกันสนั่นข้างสนามเป�นกําลังใจให้เศรษฐพงศ์ ในงานไมโลซี เรียล ฟุ ตซอล http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12787759/C12787759.html#2

2012

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #691 วันแรกของสัปดาห์ แฟนเต๋าก็โต้คลื่นแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะจ้ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12792264/C12792264.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #692 ดูแลสุขภาพมากๆนะคะ เต๋า นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะจ้ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12794251/C12794251.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #693 ขอให้เต๋าสดใส สนุกและมีความสุขกับการถ่ายแบบ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12799733/C12799733.html#2

Kazz ในวันนี�นะคะ

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #694 เต๋าตั�งใจมุ ่งมั่นทั�งเรียนและทํางาน แฟนเต๋าก็มุ่งมั่นตั�งใจเพื่อเพลงของเต๋าค่ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12807524/C12807524.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #695 โฟนอินทั�งวัน ตอบคําถามเดียวกันได้ไม่ซ�ํ า เริ่มเก่งมากขึ�นแล้วค่ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12811235/C12811235.html#2 (Note : กระทู้ # 696 – 670 : N/A: ไม่พบลิงค์) [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #671 The action, not the fruit of the action that's important. Just do the right thing. http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12725102/C12725102.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #672 วันนี�แล้วที่จะได้ฟัง "อยากจะมาไหม" แบบเต็มๆ ตื่นเต้นจังเลยเศรษฐพงศ์ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12726731/C12726731.html#2

^^


Page 10 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #673 เพราะรักจึงยังอยู ่ เพราะรักจึงอยากเดินไปด้วยกันให้สุดทาง เพียงเพราะรักคําเดียว http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12731138/C12731138.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #674 สดใสเริงร่าโต้คลื่นด้วยความหรรษามาทั�งวัน ขอให้อยากจะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12734971/C12734971.html

^^

มาไหม ติดหูแฟนเพลงทั่วประเทศ

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #675 แฟนเต๋า เต๋า พร้อมใจกันส่งเพลง "อยากจะมาไหม" ไต่อันดับชาร์ทวีคนี�นะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12740510/C12740510.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #676 เพราะหัวใจเป�นของเธอแค่คนเดียว Believe me http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12744795/C12744795.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #677 ขอให้เต๋าและคณะทัวร์ โต้คลื่นที่กระบี่อย่างมีความสุขนะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12747382/C12747382.html

#อยากจะไปด้วย

^^

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #678 Just show me that you love me like I do, you're the one. Believe ME http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12750130/C12750130.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #679 เต๋าไปเที่ยวกระบี่ ดูมีความสุขจัง แฟนๆทางนี�รู้สึกมีความสุขไปกับเต๋าด้วยนะคะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12752901/C12752901.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #680 คะแนนโหวตแม้จะน้อยกว่าใครๆ แต่ยังโหวตเต๋าต่อเนื่อง เพราะรักเต๋า เต๋า นะจ้ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12755411/C12755411.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #681 ฝนตกอย่างนี� แฟนเต๋าก็ไม่หวั่น ยังคงโต้คลื่นกันด้วยความสนุกสนาน ทําให้เต๋าสมหวัง http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12761664/C12761664.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #682 เพราะความรักจึงทําให้มีหวัง เราจะจับมือร่วมเดินกันไป ทําแต่ละวันให้ดีท่ีสุดก็เพียงพอ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12763178/C12763178.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #683 ทําแต่ละวันให้เต็มที่สุดแรงไปเลยนะจ้ะ เต๋า #อยากจะมาไหม http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12767266/C12767266.html

Believe ME

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #684 ไม่จําเป�นต้องแข่งกับใคร แข่งกับตัวเอง พัฒนาตัวเองไปทุกๆวันนะคะ เต๋า http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12771829/C12771829.html

^^


Page 11 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #685 มันคงเป�นความรัก ที่ทําให้ตัวฉัน ยังยืนอยู ่ตรงนี� http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12777198/C12777198.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #686 คืนนี� อยากจะมาไหม โชว์บนเวที Power 3 เต็มที่ไปเลยนะ เต๋า http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12780930/C12780930.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #687 ร่วมส่งกําลังใจไปพร้อมเต๋า แด่ HERO ของคนไทยทั�งประเทศ สู้ สู้ ครับ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12783319/C12783319.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #689 ได้เวลาที่เต๋าจะฟาดแข้งแล้วในงาน ไมโลซี เรียล ฟุ ตซอล http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12785568/C12785568.html

2012

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #690 กรี�ดกันสนั่นข้างสนามเป�นกําลังใจให้เศรษฐพงศ์ ในงานไมโลซี เรียล ฟุ ตซอล http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12787759/C12787759.html#2

2012

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #691 วันแรกของสัปดาห์ แฟนเต๋าก็โต้คลื่นแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะจ้ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12792264/C12792264.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #692 ดูแลสุขภาพมากๆนะคะ เต๋า นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะจ้ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12794251/C12794251.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #693 ขอให้เต๋าสดใส สนุกและมีความสุขกับการถ่ายแบบ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12799733/C12799733.html#2

Kazz ในวันนี�นะคะ

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #694 เต๋าตั�งใจมุ ่งมั่นทั�งเรียนและทํางาน แฟนเต๋าก็มุ่งมั่นตั�งใจเพื่อเพลงของเต๋าค่ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12807524/C12807524.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #695 โฟนอินทั�งวัน ตอบคําถามเดียวกันได้ไม่ซ�ํ า เริ่มเก่งมากขึ�นแล้วค่ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12811235/C12811235.html#2 [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #696 รู ้ธรรมชาติวิถี...รู ้วิธีรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู ้ไปพร้อมๆกับเต๋านะครั http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12815879/C12815879.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #697 รอต้อนรับเต๋ากลับจากการเรียนรู ้ธรรมชาติวิถี เหนื่อยมัย� นวดมัย� http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12818338/C12818338.html

^^


Page 12 of 12

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #698 วันนี�ทัวร์คลื่นวิทยุ โป รโมท "อยากจะมาไหม" มีกําลังใจจากแฟนๆตามไปมากมาย ขอให้สนุกนะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12821234/C12821234.html [AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #699 ตามติดอย่างใกล้ชิดอีก 2 คลื่นในเมืองกรุ ง วันนี�สนุกป่ ะ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12823614/C12823614.html

^^

[AF8] บ้านมนุษย์แวมไพร์ เต๋า V23 #700 ความรักค่อยๆก่อตัวมาถึงวันนี� และจะคงอยู ่เพื่อเธอตลอดไป เศรษฐพงศ์ http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12825206/C12825206.html

Vampiretank@7  
Vampiretank@7  
Advertisement