Page 31

- thông tin sự kiện

Bạn áp dụng phương pháp quản lý lớp học nào nếu bạn được tuyển dụng?

25

Triết lý giảng dạy của bạn là gì? Câu hỏi này rất khó để trả lời bằng một câu trả

Nếu bạn là một giáo viên đã có kinh nghiệm

lời chung chung. Thông thường các giáo viên

hãy thảo luận cách bạn xử lý lớp học của bạn

đưa ra các câu trả lời chung chung, nhấn

trong quá khứ. Cho ví dụ cụ thể về những điều

mạnh vào việc em sẽ làm gì cho học sinh, nhà

đã làm việc tốt nhất và tại sao. Nếu bạn là

trường,… Thực ra câu trả lời chính là những

người mới, hãy giải thích những gì bạn học

cam kết của bạn khi bạn làm giáo viên, những

được trong trường đại học và khi đi thực tập.

giá trị nào là cốt lõi của bạn. Sẽ rất hữu ích

Hãy nói rõ cách bạn lập kế hoạch để tổ chức

nếu bạn viết ra bản tuyên ngôn, sứ mệnh của

lớp học đầu tiên. Cho dù bạn đã giảng dạy

bản thân mình khi bắt đầu công việc dạy học.

bao năm đi chăng nữa hãy cố gắng tìm hiểu

Thảo luận về triết lý dạy học của bạn là một

về văn hóa riêng của nhà trường, về những

cách thể hiện lý do tại sao bạn đam mê, bạn

đặc trưng trong quản lý lớp học và kỷ luật. Hãy

muốn đạt được điều gì và làm thế nào bạn sẽ

đề cập đến cách bạn sẽ kết hợp triết lý giáo

áp dụng thành công ở vị trí mới, trong một lớp

dục của trường và những kinh nghiệm cá

học mới, tại một trường mới.

nhân. Nếu bạn không có đủ thời gian hoặc không hiểu rõ về các chính sách của trường, hãy yêu cầu người phỏng vấn giải thích.

Bạn sẽ đánh giá học sinh như thế nào? Đây là cơ hội để hiệu trưởng có thể biết được

Tại sao bạn quyết định trở thành giáo viên? Câu hỏi tưởng chừng “xưa như trái đất” và nghe rất vu vơ nhưng đừng chủ quan để bị đánh lừa. Nếu bạn không có một câu trả lời rõ ràng mạch lạc thì chứng tỏ bạn chẳng yêu thích gì công việc này? Các trường học luôn quan tâm đến việc bạn có đủ tận tâm để làm phong phú thêm cuộc sống của học sinh và muốn hiểu bạn đã trải nghiệm ra sao trong nghề này. Hãy trả lời với sự trung thực và dưới hình thức một câu chuyện. Hãy vẽ một bức tranh rõ nét về cuộc hành trình đưa bạn vào nghề dạy học.

kế hoạch giảng dạy của bạn cũng như các phương pháp mà bạn sử dụng để phát triển các kĩ năng, kiến thức và phẩm chất của học sinh. Hãy giải thích các tiêu chí đánh mà bạn đưa ra để hiệu trưởng thấy được tính hiệu quả trong việc nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của học sinh. Cung cấp thông tin chi tiết về cách bạn sử dụng báo cáo, các dự án cũng như những hoạt động cá nhân để xác định được học sinh nào đang gặp khó khăn, học sinh nào có nhiều tiền bộ. Hãy chia sẻ cách bạn thực hiện giao tiếp cởi mở với học sinh của mình để khám phá những gì chúng cần để thành công.

Profile for Táo Giáo Dục

Giáo viên hiệu quả tháng 7 - Mùa hè của giáo viên  

Là giáo viên, đôi khi chúng ta bị một nỗi oan khó “tỏ bày” được cùng ai rằng, có lẽ mọi người hiểu nhưng chưa chắc đã thấu được những vất vả...

Giáo viên hiệu quả tháng 7 - Mùa hè của giáo viên  

Là giáo viên, đôi khi chúng ta bị một nỗi oan khó “tỏ bày” được cùng ai rằng, có lẽ mọi người hiểu nhưng chưa chắc đã thấu được những vất vả...

Advertisement