Page 1

วันจันทรที่ 5 เม.ย. 53 04.30 น. 06.15 น. 11.30 น.

- พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร E สายการบินแอร (My Gosh!!! กรูไมตองนอนดีกวา ไหม) - ออกเดินทางสู เกาะบาหลี โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3677 - ถึง ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร เกาะบาหลี ผานพิธีการตรวจคน เขาเมืองบาหลี รอรถมารับ ซึ่งคนขับของเราชื่อคุณเทวา (Dewa) และ เพื่อนของเขา ซึ่งเราจะใชรถสองคันตลอดการเดินทาง 4 วัน นําสูห  าด กูตา สําหรับอาหารกลางวัน ถายรูปกับอนุสาวรียมหาภารตะสัญลักษณ ของเกาะบาหลี

Airport

Dewa

our vehicle

Kuta Beach

- จากนั้น เดินทางสูอูลูวาตู วิหารริมผา (จุดนี้ตองระวังลิง หามใสหมวก แวนตา ตุมหู และระวังกลองถายรูปใหดี) จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ชมพระ อาทิตยตกดินและการแสดง Kecak Dance แลวไปกินอาหารทะเลที่หาด Jimbaran เปนรานริมชายหาด นาจะเปนราน http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g297696-d1526614-ReviewsKalang_Anyar_Restaurant-Jimbaran_Nusa_Dua_Peninsula_Bali.html หรือ ตามแตคุณเทวาจะพาไป

Uluwatu

Kecak Dance

Jimbaran Beach

- จากนั้นกลับเขาที่พักที่ Alam Sari Kelinki ซี่งอยูห  างจาก Ubud ประมาณ 7 กวากิโล (www.alamsari.com) ซึ่งที่พก ั ของเราเปนวิลลาสวนตัว 1 หลัง นอนทั้งหมด 7 คน และอีกสองคนจะนอนในสวนของโรงแรมอีกหนึ่งหอง อังคารที่ 6 เม.ย. 52 07.00 น.

- อาหารเชาที่โรงแรม รอคุณเทวามารับสู ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี ซึ่งเปนวัดที่เคยเปนพระราชวังเกา สราง ตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใชประกอบพิธีกรรมของกษัตริยราชวงศเม็งวี กําแพง ประตูวัด กอดวยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปู ดวยหญา สิ่งกอสรางดานใน ตกแตงลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มี  ย ๆ ลาดต่ําลงที่ สระน้ําลอมรอบ จากนั้นชม ทุงขาวขั้นบันได ที่คอ Pacung


Taman Ayun

Pacung Rice Field

- จากนั้นออกเดินทางสู ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) ชมวิวทิวทัศนของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เปนทะเลสาบที่มีมนตขลัง และชม ความสวยงามของ ปุราอูลน ั ดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) วัดที่สําคัญและ สวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลัง เปนภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี้สรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใชทําพิธีทางศาสนาพุทธ และฮินดู รวมทั้งอุทิศแดเทวี ดานู เทพแหงสายน้ํา มีความสวยงามเปนอันสองของเกาะ บาหลี มักปรากฏอยูในภาพถายโมษณาการทองเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป

Ulun Danu Temple and Lake Beratan - อาหารกลางวันบริเวณทะเลสาบแลวเดินทางไป Tanah Lot ถือวาเปน วัดที่ศักดิ์สิทธิม ์ ากที่สด ุ แหงนึงในเกาะบาหลี ตัวเทวาลัยตั้งอยูบนโขดหินใหญริมฝง ทะเล หากยามน้ําขึ้นโขดหินนี้ก็จะกลายเปนเกาะกลางทะเล ถาเปนชวงน้ําลง จะปรากฏ ลานหินกวางขวางที่สามารถเดินไปจนถึงโขดหินนั้นได แตทั้งนี้ไมอนุญาตให ชาวตางชาติขึ้นไปบนวัด เพราะสงวนไววาเปนพื้นที่ศักดิส ์ ิทธิ์ ที่มีแตชาวบาหลีขึ้นไปทํา พิธีสักการบูชาเทานั้น

Tanah Lot

Dirty Duck

- เดินทางกลับอูบุด อาหารเย็นที่ Bebek Benkil (dirty duck diner) หรือตามอัธยาศัย เนื่องจากคณะเราคอนขางใหญ ใครใครอยากกินอะไร เดินผานราน ไหนถูกใจ ไดเลย มีไอศกรีมนากินที่ราน Gelato Secrets (www.gelatosecrets.com) คุณเทวาจะรอจนกวาเราจะกินเสร็จแลวจึงจะพากลับที่พัก Bebek Bengil คําวา Bebek เปนภาษาบาหลีแปลวา เปด สวนคําวา Bengil แปลวา สกปรก รานนี้จึงมี ชื่อภาษาอังกฤษวา Dirty Duck เรื่องราวนารัก ๆ อันเปนที่มาของชื่อรานเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1990 เจาของ รานพยายามคิดชื่อรานมาตั้งแตระหวางที่รานกําลังกอสรางแมวาจะ มีชื่อดี ๆ ที่เพื่อนฝูงชวยกันแนะนําแต ก็ยังไมมีชื่อที่โดนใจ เพราะชื่อรานที่ตองการจะตองเปนชื่อบาหลีที่ แปลเปนภาษาอังกฤษแลวนาสนใจไม แพกัน จนวันหนึ่งเมื่อการกอสรางใกลจะเสร็จพื้นถูกปูดวยคอนกรีตและจัดวางโตะ เรียบรอยแลว เปดฝูง


ใหญจากผืนนาซึ่งอยูบริเวณรอบรานไดขามถนนแลววิ่งรองเสียงดัง โวยวายโหวกเหวกเขามาในราน เหยียบย่ําไปบนพื้นและบนโตะ เมื่อฝูงเปนจากไปสิ่งที่เหลืออยูคือรอยเทาเปอนโคลนทั่วราน ในฐานะแขก คน (ฝูง) แรก จึงไดรับเกียรติตั้งเปนชื่อรานมาจนถึงปจจุบัน บรรยากาศในรานรมรื่นดวยตนไมทาง ดานหลังเปนผืนนาสีเขียวชอุมรอวันรวง ขาวสีทองแตกรวงกอนการเก็บเกี่ยว รายการอาหารมีใหเลือก หลากหลายแตแนนอนวาเมนูจานเด็ดอันดับหนึ่งของราน คือ เปดครึ่งตัวหมักเครื่องเทศทอดกรอบ เสิรฟพรอมขาวสวย ในเมนูแนะนําวาอยาเหนียมอายกับการกินเมนูนี้ ควรใชสองมือในการกินจะได รสชาติที่สุด

พุธที่ 7 เม.ย. 53 07.00 น. - อาหารเชาที่โรงแรม จากนั้นเดินทางไป ปุรากัวกาจาห (Pura Goa Gajah) หรือ วัดถ้ําชาง ถูกคนพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช เมื่อป ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเดนคือแผนหินแกะสลักหนาปากทางเขาถ้ํา ลักษณะ เปนการเจาะจากดานหนาของหินผา มองดูคลายใบหนาชาง บางก็วา คลายยักษอาปากกวาง ชาวบาหลีเชื่อวาคือปากของปศาจราย ภายในถ้ํา มีรูปปนศิวลึงค 3 แทง แทนเทพ 3 องค คือ พระศิวะ พระนารายณ พระ วิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ดานหนาปากถ้ําเปนสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ําไหล พุงจากปากปลอง แลวไปชมนาขั้นบันไดบริเวณ Tegalalang (ทั้งสองที่ อยูไมหางจากโรงแรมเทาไร)

Goa Gajah

Gunung Kawi

Tirta Empul

- เดินทางสู วัดกุนุงกาวี (Pura Gunung Kawi) หรือ Rocky Temple ที่ตั้งอยูบริเวณทามกลางน้ําตก นาขาวขั้นบันไดและภูเขา เปนอนุสรณสถานที่สรางอุทิศ ใหราชวงศ โดยการแกะสลักหินที่ภูเขา มีขนาดสูงใหญและสวยงามมาก บริเวณโดยรอบ รมรื่นไปดวยนาขาวขั้นบันไดและน้ําตกไหลผาน รวมถึงมีธารน้ําไหลโดยรอบ อากาศเย็น สบายมาก - จากนั้นเดินทางสู ปุราเตียรตาอัมปล (Pura Tirta Empul) หรือ วัดน้ําพุ ศักดิส ์ ิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา วัดตัมปะกซีรงิ (Tempak Siling) มีบอน้ําพุ ศักดิส ์ ิทธิ์ใสสะอาดที่ผด ุ ขึ้นจากใตดิน เชื่อกันวาพระอินทรเปนผูดลบันดาลใหเกิดน้ําพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ําที่บอน้ําพุ จะเปนสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย ทั้งยังรักษาโรค ตางๆไดดวยและเปนวัดทีเ่ คารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีรานของฝาก มากมาย ราคาตองตอรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกวา ตลาดปราบเซียน - มุงหนาสู Coffee Plantation ลองชิมเลือกซือ ้ กาแฟชวาอรอยๆ ที่ขึ้น ชื่อลือชาระดับโลก - เสร็จแลวเดินทางสู หมูบานคินตามณี (Kintamani) ที่ไดชื่อมาจาก เมืองโบราณแหงหนึ่ง ตั้งอยูริมปากปลองภูเขาไฟกุนุงบาตูร มีทะเลสาบบาตูร และภูเขา ไฟกุนุงบาตูร เปนฉากหลัง และเปนจุดชมวิวที่สวยงามแหงหนึ่งของบาหลี และกิน อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต พรอมชมวิวทิวทัศนของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร (Gunung Batur) มีอายุกวา 50,000 ป เปนภูเขาไฟที่ชาวบาหลีใหการสักการะบูชา นับวาเปน ภูเขาไฟที่มหัศจรรยของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพนลาวาและเถาภูเขาไฟ มาแลวหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งป ใกลกับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุง บารตูร เปนทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ


Java Coffee

Gunung Batur

Buffet Lunch

- หลังอาหาร เดินทางสู ปุราอูลันดานูบาตูร (Pura Ulan Danu Batur) ซึ่งเปนวัดใหญที่สําคัญเปนอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแหงนี้มีขนาดใหญโตและงดงาม คลายศิลปะแบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร และภูเขาไฟกุนุงบาตูร - จากนั้นนําทานเดินทางสู ปุราเบซากิห (Pura Besakih) เปนวัดที่มี ความสําคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกใหเปน วัดหลวง (Mother Temple) เปนวัด ในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สด ุ ของบาหลี ยังถือเปนวัดศักดิส ์ ิทธิ์ทส ี่ ุดเหนือวัดทั้งปวง มี บริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด ทุกๆ วันจะมีคนบาหลีเดินทาง มาประกอบพิธีทางศาสนา ทานสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแตงกายแบบ พื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมดวย

Pura Ulan Danu Batur Pura Besakih - กลับอูบุด หาอาหารเย็นทานตามอัธยาศัย มีรานแนะนํา Babi GUling Ibu Oka (http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g297701-d1075057Reviews-Babi_GUling_Ibu_Oka-Ubud_Bali.html)

Babi GUling Ibu Oka – main course พฤหัสที่ 8 เม.ย. 53 07.00 น.

- อาหารเชาที่โรงแรม ชมวิวทิวทัศนของโรงแรมสักนิดกอนไปชอปปง ของฝาก สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน (ตองถึง สนามบินประมาณ 10.55 น.)

11.55 น.

- ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบิน ที่ FD3678

15.20 น.

- ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


• เรื่องควรรูกอนเที่ยวบาหลี • วีซา • สําหรับนักทองเที่ยวจากประเทศไทยแลวไมตองขอวีซาเพื่อเขาบาหลี ใชเพียงแคหนังสือเดินทางที่มี อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ก็สามารถเดินทางไดทันที • หนวยเงิน • หนวยเงินของบาหลีและอินโดนีเซียเปนรูเปยห (Rupiah) มีมูลคาประมาณ 1000 รูเปยหตอ 3.75 บาท ดังนั้น 1 USD ก็จะแลกไดประมาณ 8933 รูเปยห (วันที่ 21 ตุลาคม 2552) ธนบัตรมีมูลคา 100, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, และ 100,000 รูเปยห สวนเหรียญมีมูลคา 25, 50, 100, 500, และ 1,000 รูเปยห อยางไรก็ดี อัตราแลกเปลี่ยน เงินรูเปยหนั้นผกผันไดอยางมาก ขึ้นอยูกับสถานการณในประเทศ อินโดนีเซีย ควรตรวจสอบอีกครั้งกอนการเดินทาง ในประเทศไทยไมมีเงินรูเปยสใหแลก ตองเตรียมเงินดอล ลาร (US$)ไป แลกที่สนามบินบาหลีและโรงแรม โดยธนบัตร Usd 100 ที่เตรียมไป ตองผลิตตั้งแตป 2002 เปนตนไป รานแลก เงินถึงจะรับแลก แนะนําใหแลกทีละ Usd100 (แลกรอยดอลลก็เกือบลาน!!!!]บางที่รับเงินไทยแตตอง เช็คอัตราแลกเปลี่ยนและตรวจนับเงิน ใหดี) • บัตรเครดิตเปนที่ยอมรับทั่วไปของรานคา โรงแรม และภัตตาคารในยานแหลงทองเที่ยว บัตรเครดิตที่รับ คือ วีซามาสเตอรการด และอเมริกัน เอ็กเพรส • การติดตอสื่อสาร • โทรศัพท โทรศัพทสาธารณะในบาหลีมีบริการในบริเวณที่เปนแหลงความเจริญและแหลงทองเที่ยว มี บริการทั้งแบบหยอดเหรียญและแบบใชบัตรโทรศัพท สวนคาโทรศัพทกลับมาเมืองไทยจะตกอยูในราว นาทีละ 10,000 รูเปยร (หมุน 001+66+หมายเลขที่ตองการ) สวนการใชโทรศัพทมือถือ ใหซื้อซิมของที่ บาหลีใสจะถูกกวา • การโทรไปยังบาหลีตองกดรหัสประเทศอินโดนีเซียคือ 62 ตามดวยรหัสเมืองของบาหลีและหมายเลขที่ ตองการ • รหัสเมืองภายในประเทศบาหลี กูตา-เลเกียน-เซมันยิก, เดนปาซาร, นูซาดูอาร, ซานูร, อูบุด, เกียนยาร 361 โลวินา, สิงคราชา, คินตามณี 362 ชานดิดาสา, เตียตารกังกา 363 เนการา, เมเดวี, กิลิมานุก 356 บาตู 366 เบดูกัล 368 • หมายเลขโทรศัพทสําคัญที่ควรรู รถพยาบาล 118 ดับเพลิง 113 ตํารวจ 110 บรรเทาสาธารณภัย 51111 ธนาคาร/บัตรเครดิต -วีซา 226578 -มาสเตอรการด 222652 -อเมริกัน เอ็กเพรส 288511ตอ111 หรือ 773334 • ไฟฟา กระแสไฟฟาที่บาหลีใชคือ 220-240 โวลต ดังนั้นเครื่องใชไฟฟาที่นําไปจากประเทศไทย สามารถนําไปใชไดและปลั๊กไฟเปนแบบสองตา • เวลา เวลาของบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง • เวลาทํางานและประกอบกิจการ • เวลาเปด-ปดของสถานที่ตางๆ จะไมตรงกันหากเปนสํานักงานทั่วไป เชน สายการบินจะเปดวันจันทรศุกร ตั้งแตเวลา 8.00-16.00 น. และมีเวลาหยุดพักกลางวันตางๆ กันไป ธนาคารจะเปดวันจันทร-ศุกร เวลา 8.00-15.00 น. และวันเสารเปดตั้งแต 8.00-13.00 น. • รานคาทั่วไปเปดประมาณ 10.00-20.00 น. หรืออาจเลยไปถึง 22.00 น. • สวนสถานที่ราชการจะเปดทําการวันจันทร-พฤหัสบดี เวลา 8.00-15.00 น. วันศุกร 8.00-11.30 น. และ วันเสาร 8.00-12.00 น.


คาใชจายโดยประมาณ ตั๋วเครื่องบิน 1800 บาท (ใครยังไมไดจาย จายไดที่นุสหรือกุ) คารถตลอดการเดินทาง 1333 บาท (ราคา 3,200,000 rph หารเกาคน ประมาณคนละ 355,555 rph) ที่พัก 2897 บาท (ราคา 745 เหรียญ คิดที่ 35 บาท หารเกาคน) วัดถ้ําชาง 6000 รูเปยห (ประมาณ 22.5 บาท) วัดน้ําพุศักดิ์สท ิ ธิ์ 6000 รูเปยห Pura Besakih 10000 รูเปยห (ประมาณ 37.5 บาท) Taman Ayun 3000 รูเปยห (ประมาณ 10 บาท) คาอาหารบุฟเฟต 66000 รูเปยห บวก service charge 21% คิดเปน 79860 รูเปยห (ประมาณ 300 บาท) ไมรวมน้ําดื่มอีกราคาประมาณ 7865 รูเปยห (แตรวมชา-กาแฟ) คาโสรง-ผาประเคียนเอว 5000 รูเปยห เวลาเขาสถานที่ตางๆ ตองนุงผาโสรงทุกคน แตจะคาดประเคียนเองหรือไม แลวแตแหง บางแหงก็ใสกางเกงไดเลย ดังนั้น ประเภทสายเดี่ยว เสื้อไมมีแขน ขาสั้น หรืออาจจะ แมแตสามสวน โปรดอยาใส ผาโสรงรูสึกทางรถจะมีให แตถาไมชอบนุงของสวนรวม ก็ เอาไปเองก็ได ผาพันๆ ทั้งหลาย) ที่เหลือเดาเอาเองจา!!!

Bali Itinerary  

To be happened