Page 1

Äîìàøíÿ ëàáîðàòîðiÿ

Ñëóõíÿí³ ñ³ðíèêè Покладіть на край стола один сірник, так, щоб його головка трохи виступала за край стола. Покладіть на нього дванадцять сірників

Потім покладіть на них зверху тринадцятий сірник

Візьміть сірник, що знизу, за головку й обережно почніть піднімати його, тримаючи в горизонтальному положенні

Äåõòî ââàæàº, ùî ï³äíÿòè îäíèì ñ³ðíèêîì òðèíàäöÿòü ³íøèõ íåìîæëèâî, àëå öå íå òàê.

Після того, як сірники зафіксували своє положення, піднімайте їх угору. Чому сірники не падають? Задачу запропонував В. А. Старощук (Київ)

26


ѳðíèê-ðèáàê Для проведення досліду надламуємо сірник поблизу його кінця до отримання гострого кута і затискаємо короткий кінець сірника в сірникову коробку, яку ставимо вертикально на іншу сірникову коробку, також розташовану вертикально. Незакріплений довгий кінець сірника може вільно рухатися. До нього прив’язуємо на ниточці інший сірник так, аби він лише трохи торкався столу

Тепер як тільки ми опустимо краплю води на місце зламу сірника, він випрямиться й підніме інший сірник, витягуючи його вгору, як рибку під час риболовлі

Спробуйте пояснити таку незвичайну поведінку зламаного сірника. Задачу запропонував В. А. Смирнов (Полтава)

27

Слухняні сірники  
Слухняні сірники  
Advertisement