Page 1

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงการ

พุทธศักราช 2545

สอน

รหัสวิชา : 2000-1101 ชื่อวิชา

หน้าที่

ต่อภาค

: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

เรียน แผ่นที่ 1

ระดับการศึกษา จำานวน

ปวช.

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปวส. จำานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน

สอนในภาคเรียนที่ 1/ 2556 ส.ป.

หัวข้อ

Teaching point

กิจกรร

สื่อ

วัดผล

ม 1

ธรรมชาติและ

-ความ

บรรยา

P.P

พลังของภาษา หมาย,กำาเนิด,ธรรมชา ย ไทย

ติและพลังของภาษา ไทย

2

แบบ ฝึกหัด

ซัก

แบบ

ถาม

ทดสอบ P.P

ภูมิปัญญาทาง

-ความหมาย,ประเภท

บรรยา

แบบ

ภาษา

ของภูมิปัญญา

ฝึกหัด

ไทย

-ความหมาย,ประเภทของ

ซัก

แบบ

ภูมิปัญญาไทย

ถาม

ทดสอบ


3

P.P

กระบวนการ

-ความหมายและความ บรรยา

ฟัง

สำาคัญของ

ฝึกหัด

การฟัง

ซัก

แบบ

ถาม

ทดสอบ

-จุดมุ่ง

แบบ

หมาย,มารยาท,ข้อบก พร่องในการฟัง -หลักการฟังที่ดี -ประเภทของการฟัง 4

P.P

กระบวนการ

-ความหมายและความ บรรยา

พูด

สำาคัญของ

ฝึกหัด

การพูด

ซัก

แบบ

ถาม

ทดสอบ

-ลักษณะการพูดที่มี

แบบ

ประสิทธิภาพ -มารยาทและข้อ บกพร่องในการ พูด 5

กระบวนการ พูด(ต่อ)

-ลักษณะของผู้พูดทีด ่ ี -ประเภทของการพูด

บรรยาย ซักถาม

p.p

แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ


6

การพูดสาธิต

-ความหมาย,การ

บรรยาย

ลำาดับเนื้อหา,

ซักถาม

p.p

แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ

ประเภทของการสาธิต -หลักการพูดสาธิต

โครงการ หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

ระดับการศึกษา จำานวน

เรียน

: ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ

ปวช.

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สอน ต่อภาค

รหัสวิชา : 2000-1101 ชื่อวิชา 1

หน้าที่

แผ่นที่ 2

ปวส. จำานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน

สอนในภาคเรียนที่ 1/ 2556 ส.ป. หัวข้อ

Teaching point

กิจกร สือ ่

วัดผล

รม 7

กระบวนการ

-ความหมายและความ

บรรย

P.P

แบบ


เขียน

สำาคัญ,จุด

าย

ฝึกหัด

ประสงค์,ลักษณะของ

ซัก

แบบ

การเขียน

ถาม

ทดสอบ

-องค์ประกอบ,ประเภท ของการเขียน -ระดับภาษาที่ใช้ในการ เขียน 8

P.P

การเขียนเรียง

-ความหมาย,องค์

บรรย

ความ

ประกอบ,ประเภท

าย

ฝึกหัด

ของเรียงความ

ซัก

แบบ

ถาม

ทดสอบ

-ขั้นตอนในการเขียน

แบบ

เรียงความ

9

การเขียนเรี ยง ความ(ต่อ)

บรรย

โวหารในการเขียน

าย

ฝึกหัด

ซัก

แบบ

ถาม

ทดสอบ

เรียงความ

10

P.P

-การใช้ภาษาและ

การเขียนย่อ

-ความ

บรรย

ความ

หมาย,ประเภท,หลักการ าย

P.P

แบบ

แบบ ฝึกหัด


และ รูปแบบของการย่อ

ซัก

แบบ

ถาม

ทดสอบ

ความ

11

P.P

จมหมายกิจ

-ความหมายและ

บรรย

ธุระ

ประเภทของจมหมาย

าย

ฝึกหัด

ซัก

แบบ

กิจธุระ

-ประโยชน์และมารยาท ถาม

แบบ

ทดสอบ

ในการเขียนจมหมาย -ลักษณะของเนื้อหาใน จมหมาย

โครงการ หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 รหัสวิชา : 2000-1101 ชื่อวิชา

: ภาษาไทยเพื่อการ

อาชีพ 1

ระดับการศึกษา จำานวน

ปวช.

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หน้าที่

สอน ต่อภาค เรียน แผ่นที่ 3

ปวส. จำานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน


สอนในภาคเรียนที่1/1556 ส.ป. หัวข้อ

Teaching point

กิจกร สื่อ

วัดผล

รม 12

บรรยาย P.P

การกรอกแบบ

-ความหมายและ

ฟอร์ม

ประเภทของแบบฟอร์ม ซักถาม

แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ

-ข้อควรปฏิบัติในการก รอกแบบฟอร์ม -คุณสมบัติพื้นฐานของ ผู้กรอกแบบฟอร์ม

13

P.P

กระบวนการ

-ความหมายและความ

บรรย

แบบ

อ่าน

สำาคัญของการอ่าน

าย

ฝึกหัด

-จุดประสงค์และ

ซัก

แบบ

ประเภทของการ

ถาม

ทดสอบ

อ่าน

14

กระบวนการ

-การอ่านเพื่อพัฒนา

บรรย

อ่าน(ต่อ)

ตนเอง

าย

ฝึกหัด

-ฝีกอ่าน

ซัก

แบบ

P.P

แบบ


ถาม 15

ทดสอบ P.P

การศึกษา

-ความหมาย,ประเภท

บรรย

วรรณกรรม

และลักษณะ

าย

ฝึกหัด

ของวรรณกรรมท้อง

ซัก

แบบ

ถิ่น

ถาม

ทดสอบ

ท้องถิ่น

แบบ

-วรรณกรรมท้องถิ่น ของแต่ละภาค -วิธีการศึกษา วรรณกรรมท้องถิ่น 16

P.P

พระบรม

-ประวัติการแต่ง

บรรย

ราโชวาทของ

พระบรมราโชวา

าย

ฝึกหัด

พระบาทสมเด็จ -ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

ซัก

แบบ

พระจุล

ถาม

ทดสอบ

-ความรู้ประกอบการ

แบบ

จอมเกล้าเจ้าอยู่ เขียน หัว

โครงการ หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สอน

หน้าที่


พุทธศักราช 2545

ต่อภาค

รหัสวิชา : 2000-1101

เรียน

ชื่อวิชา

แผ่นทิ่ 4

: ภาษาไทยเพื่อการ

อาชีพ 1

ระดับการศึกษา จำานวน

ปวช.

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปวส. จำานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน

สอนในภาคเรียนที่ 1/2556 ส.ป. หัวข้อ

Teaching point

กิจกร สื่อ

วัดผล

รม 17

P.P

นิราศพระบาท

-ประวัติการแต่งนิราศ

บรรย

ของสุนทรภู่

พระบาท

าย

ฝึกหัด

-เนื้อเรื่อง

ซัก

แบบ

ถาม

ทดสอบ

-ความรู้และข้อคิดที่ได้ จากเรื่อง -ความรู้ประกอบการ เรียน

แบบ


18

นิราศพระบาทของ สุ นทรภู่(ต่อ)

-ประวัติการแต่งนิราศพระบาท

บรรยาย P.P แบบฝึ กหัด

-เนื้อเรื่ อง

ซักถาม

-ความรู้และข้อคิดที่ได้จากเรื่ อง -ความรู้ประกอบการเรี ยน

แบบทดสอบ

โครงไทย1  

.