__MAIN_TEXT__

Page 1

Nagykőrös A megújuló város


Köszöntő

Greeting „A világ Isten-szőtte szőnyeg, Mi csak visszáját látjuk itt, És néha – legszebb perceinkben – A színéből is valamit.”

“The world is a carpet sewn by God, Here we see its back, And seldom – in our brightest moments – Some of its colour.”

„Die Welt ist ein von Gott gewobener Teppich, Wir sehen hier nur ihre umgekehrte Seite, Und manchmal – in unseren schönsten Momenten – auch etwas von ihrer Farbenpracht.“

(Reményik Sándor: A szőnyeg visszája)

(The back of the carpet by Sándor Reményik)

(Sándor Reményik: Die umgekehrte Seite des Teppichs)

Tisztelt Olvasó! Fogadja szeretettel ezt az albumot, amely a megújult Nagykőrösről szól; arról a városról, amelynek történelmi, kulturális kincse, értéke, valamint a jövőhöz, a fejlődéshez való viszonya példaképül szolgálhat sokak számára. Egy település elsődleges küldetése a polgárai számára minél élhetőbb környezet kialakítása, az otthon érzésének megteremtése. A kövek építésén, a falak kifestésén is megméretik szolgálatunk, elkötelezettségünk a következő generációkért, gyermekeinkért, unokáinkért. Aki városközpontot, tereket, templomokat újít fel, az a mélyen érzett felelősségét nyilvánítja ki, az az utókorra gondol, s reá visel gondot. Városunk címerében, amely jelképként örök tiszteletet érdemel, a két alapszín a piros és a zöld. A piros, amely jelenti az életerőt: a tenni akaráshoz, a cselekvéshez, a nagy ívű tervek megvalósításához, a tettekhez; és a zöld, amely kifejezi, hogy ez az életerő adhat reményt arra, hogy a jövő nemzedék hálásan gondol majd elődeire. E könyv oldalain megcsodálhatjuk a sokszínű, ezerarcú városunk gyönyörű helyeit, parkjait, épületeit. Ezen épületek falaiban a kövek nem maradnak közömbösek, vallomás lakik minden ívben, ablakban. Beszél a múltról a jelennek, és hagy üzenetet a jövőnek… A megújuló várost bemutató kiadvány középpontba állítja a fejlődő Nagykőrös értékeit, természeti és épített örökségét és a nagykőrösi embert , aki nagy erő hordozójaként, a kultúra iránti nyitottsága, alkotás iránti vágya, a jó gazda gondolkodásmódja, szorgos munkája által vezérelve őrzi és ápolja múltját, teremt értékeket, és láttat meg minél többet a világ Isten-szőtte szőnyegének színéből. Adja Isten, hogy e helyeknek szépsége, s a lokálpatrióta nagykőrösiek összetartozás-érzése sose fakuljon meg!

Dear Reader, Let us present you this album on the renewing city of Nagykőrös - a city with such historic and cultural heritage, values and attitudes to the future and development that might serve as an example for other settlements. The primary mission for a settlement is always to provide the best possible life circumstances for its citizens and to create the atmosphere of home. Our responsibility and commitment to the future generations, our children and grandchildren are also reflected in the way we build and decorate our stone walls. The renovation of city centres, squares and churches always reveals deep feelings of responsibility by people who think of and looking after their posterity. In our city coat of arms, which deserves eternal respect as a symbol for us, the two base colours are red and green. Red symbolizes vigour for intention, action, realization of great plans and acts; and green expresses that this vigour will hopefully impel the next generation to think of their ancestors with great appreciation. On the pages of this book we can gaze at the delightful places, parks and buildings of this colourful protean city. The stones in these building walls will not remain unconcerned, there are confessions hiding in all arches and windows here. They talk about the past to the present and leave a message to the future… This booklet on the renewing city centres around the values, natural and built resources of Nagykőrös, and the local citizens bearing great force, taking care of the past, creating value and displaying as much of the front of the world’s God-sewn carpet as possible, while being guided by openness to culture, desire to create, and attitudes of the good master and diligent work. May God grant that the beauty of this place and the cohesion of local patriots of Nagykőrös would never fade away!

Sehr geehrte Leser, Nehmen Sie herzlichst dieses Album über das erneuerte Nagykőrös entgegen, über die Stadt, deren historische und kulturelle Schätze und Werte und deren Beziehung zur Zukunft und zur Entwicklung für viele als Vorbild dienen können. Die primäre Mission einer Siedlung ist, für ihre Bürger eine bestmöglich lebbare Umgebung zu gestalten und das Heimatgefühl zu verschaffen. Am Bauen der Steine und dem Malen der Wände werden unser Dienst und unsere Verpflichtung für die nächsten Generationen, unseren Kindern und Enkelkindern abgemessen. Wer ein Stadtzentrum, Plätze und Kirchen renoviert, äußert sich über seine tiefe Verantwortung und denkt an die Zukunft, und sorgt für sie. Im Wappen unserer Stadt, das als Symbol ewige Ehre verdient, sind die zwei Grundfarben rot und grün. Rot bedeutet die Vitalität, die zur Verwirklichung der Pläne von großer Tragweite und zu den Taten notwendig ist und Grün, das zum Ausdruck bringt, dass diese Vitalität uns die Hoffnung geben kann, dass die nächsten Generationen mit Dankbarkeit an die Ahnen denken. Auf den Seiten des vorliegenden Buches können wir die wunderschönen Plätze, Parks und Gebäude unserer Stadt mit ihren tausend Gesichtern bewundern. In den Mauern dieser Gebäude bleiben die Steine nicht gleichgültig: In jedem Bogen und Fenster leben Bekenntnisse. Sie erzählen der Gegenwart über die Vergangenheit und lassen der Zukunft eine Nachricht zurück. Die Ausgabe über die sich erneuernde Stadt stellt die Natur- und Bauwerte des sich entwickelnden Nagykőrös und die in Nagykőrös lebenden Menschen, die als Träger großer Kräfte und von ihrer kulturellen Aufgeschlossenheit und ihrer Lust am Schaffen und der Denkweise des guten Wirtes und ihrer fleißigen Arbeit geführt und ihre Vergangenheit schützend und pflegend, neue Werte schaffen und dadurch immer mehr von der Farbenpracht des von Gott gewobenen Teppichs sehen lassen, in den Mittelpunkt. Gebe Gott, dass die Schönheit dieser Orte und die Zusammengehörigkeit der lokalpatriotischen Bürger von Nagykőrös nie erbleichen.

Dr. Czira Szabolcs Mayor Member of Parliament

Dr. Szabolcs Czira Bürgermeister Abgeordneter

Dr. Czira Szabolcs polgármester országgyűlési képviselő

4  |  Nagykőrös

Herzlich Willkommen

Nagykőrös  | 5


Nagykőrös

A megújuló város

Nagykőrös

The renewing city

Nagykőrös

Die sich erneuernde Stadt

Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja

Function-developing rehabilitation of the city centre

Die funktionserweiternde Rehabilitation des Stadtzentrums

Tartalom Hűsítő árnyak A béke szigetei A megújulás öröme A város lüktető szíve Két keréken karikázva A napfény városa

Contents Refreshing shades The islands of peace The joy of renewal The pulsating heart of the city Rolling on two wheels The city of sunshine

Inhalt Kühle Schatten Inseln des Friedens Die Freude an der Erneuerung Das pochende Herz der Stadt Auf zwei Rädern Die Stadt des Sonnenscheins Kiadó: Nagykőrös Város Önkormányzata • H-2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. • Felelős kiadó: dr. Czira Szabolcs polgármester • Szöveg: dr. Erdélyi Erzsébet • Lektor: dr. Szabó Attila • Fotó: Palásti Viktor, Utassy György, Szapora István • Archív anyag: Rácz Péter, Grafika: Király László • Tervező: Country Tours Bt. • Első kiadás: 2011. • Fordítás és anyanyelvi lektorálás: Concord Fordítóiroda • Minden jog fenntartva! A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül kereskedelmi céllal sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. • ISBN 978-963-08-2457-6 • Nyomda: Druk-ker Kft. Publisher: the Local Government of Nagykőrös • H-2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. • Publisher: dr. Czira Szabolcs mayor • Texts: dr. Erdélyi Erzsébet • Proofreader: dr. Szabó Attila • Photographs: Palásti Viktor, Utassy György, Szapora István, Archive materials: Rácz Péter • Graphics: Király László • Design: Country Tours Bt. • First edition: Country Tours 2011. • Translation and native English proofreading: Concord Translation Agency • All rights reserved! Neither the entire document, nor any part of it might be multiplied in any form for commercial reasons, prior to the express consent of the holder of rights. • ISBN 978-963-082457-6 • Printed by: Druk-ker Kft. Herausgeber: Selbstverwaltung der Stadt Nagykőrös, H-2750, Nagykőrös, Szabadság tér 5. • Verantwortlicher Herausgeber: Bürgermeister Dr. Szabolcs Czira • Text: Dr. Erzsébet Erdélyi • Lektor: Dr. Attila Szabó • Photos: Viktor Palásti, György Utassy, István Szapora • Archivmaterialien: Péter Rácz Graphik: László Király • Geplant von Country Tours Bt. Erste Auflage: Contry Tours 2011 • Übersetzt und muttersprachlich überprüft vom Übersetzungsbüro Concord • Alle Rechte vorbehalten. Ohne die Genehmigung des Rechtsinhabers dürfen weder das Gesamtwerk noch seine Teile vervielfältigt werden. • ISBN 978-963-08-2457-6 Druckerei: Druk-ker Kft.

8  |  Nagykőrös


Hűsítő árnyak Nagykőrös városában gyönyörű parkok várják a felüdülni, kikapcsolódni vágyókat, miközben a városnak nevet adó kőrisfák – nagy idők tanúiként – érdekes történeteket mesélnek azoknak, akik nyitott füllel és szívvel hallgatják őket.

Refreshing shades –

There are wonderful parks in Nagykőrös attracting those looking for recreation and rest, whereas the ash trees (“kőris” in Hungarian) after which the city was named, are witnesses of great times, tell interesting stories to all those listening to them with their ears and hearts open.

Kühle Schatten – In der Stadt von Nagykőrös erwarten wunderschöne Parks diejenigen, die sich nach Erholung, Erfrischung und Entspannung sehnen, wobei die Eschen – die die eigentlichen Namensgeber der Stadt sind –, als Zeugen großer Zeiten denjenigen, die mit offenen Ohren und offenem Herzen zuhören, interessante Geschichten erzählen. 10  |  Nagykőrös


A Múzeum parkja A város észak felőli lapos, vízjárta területén sudár kőrisek élnek. Mindig is kiváló élettérnek bizonyult ez számukra, ezért maradhatott meg a kedves liget több mint egy évszázad óta. A honfoglalás korában a Bor-Kalán nemzetség fejei – akiknek a város alapjait köszönhetjük a hagyomány szerint – talán éppen a kőrisek biztatására vélték úgy, hogy születhet élet a homokon. Varga Imre Bor-Kalán nemzetség szobra azt a pillanatot ragadja meg, amikor a földbe szúrt bot kihajt.

The museum park – In the flat and watery north-

ern area of the city, tall ash trees live. As it has always been an outstanding living place for them, their beautiful grove has been surviving for more than a century so far. In the time of the Hungarian settlement leaders of the Bor-Kalán clan – who founded the city according to tradition – might possibly gain their vision of this life conquering sandy area from the sight of the marvellous ash trees. The sculpture of the Bor-Kalán clan by Varga Imre grabs the moment when a stick stuck into the ground is growing a new sprout.

Der Park des Museums –

Im nördlichen, gewässerreichen Teil der Stadt leben schlanke Eschen. Dies erwies sich schon immer als hervorragenden Lebensraum für sie, deshalb konnte dieses liebenswürdige Wäldchen schon seit mehr als einem Jahrhundert hier erhalten bleiben. Zu den Zeiten der Landnahme lebten hier die Oberhaupte des Geschlechts Bor-Kalán – denen wir laut der Legende die Fundamente der Stadt zu verdanken haben – und vielleicht haben sie wegen der Ermutigung der Eschen gedacht, dass in dieser sandigen Landschaft neues Leben geboren werden kann. Die Skulptur von Imre Varga über das Bor-Kalán Geschlecht hält gerade den Moment fest, in dem der in den Boden gestochene Stock hervorspriesst.

12  |  Nagykőrös


Az őshonos kőrisek között néhány jelfa a város kiemelkedő személyiségeinek nevét viseli.

„Az volt ám a tanári kar! A Fiastyúkban nincs annyi csillag, mint akkor Nagy-Kőrösön volt.” – emlékezett vissza Jókai Mór Egy nap Arany Jánosnál című írásában.

Amidst the native ash trees there are some sign trees bearing the name of outstanding personalities of the city. Einige der einheimischen Eschen tragen den Namen hervorragender Persönlichkeiten der Stadt.

Arany János fa: Délceg derekam büszkén kihúzom, hiszen Nagykőrös legnagyobb kincséről: Aranyáról kaptam a nevem. A reformkor és szabadságharc, majd az ezt követő önkényuralom legfényesebb csillaga, Arany János kilenc évig vállalta a református főgimnáziumban a tanári munkát, olyan híres tanári kar tagjaként, amelyről maga Arany így írt sógorának: „a fél akadémia Kőrösön lakik”.

“That was an excellent staff! You won’t find as many stars of the Pleiades as in NagyKőrös in those times.” – remembers Jókai Mór in his writing titled A Day at Arany János’s place. „Es war aber der Lehrkörper! Nicht einmal in der Gluckhenne gibt es so viele Sterne, wie damals in Nagy-Kőrös!“ – erinnert sich Mór Jókai in seiner Schrift „Ein Tag bei János Arany“.

Arany János tree: I draw up my handsome stem proudly, since I was named after the most precious treasure of Nagykőrös: its Arany (i.e. Gold). Arany János, the most shining star of the Reform period, the War of Independence and the following autocracy, worked for nine years as a teacher in the Protestant Secondary School, as a member of such a famous staff to which he referred in a letter to his brother-in-law as: „Half of the Academy lives here in Kőrös”. Der Baum „Arany János“: Ich halte meinen ranken Rücken gerade, denn ich habe meinen Namen nach dem größten Schatz der Stadt Nagykőrös, János Arany bekommen. Er war der glanzvollste Stern der Reformzeit und des Freiheitskampfes und der darauf folgenden Willkürenherrschaft gewesen. János Arany hat im reformierten Oberrealgymnasium 9 Jahre lang, als Mitglied eines so berühmten Lehrkörpers gearbeitet, über den er seinem Schwager so berichtet hat: „Die halbe Akademie wohnt in Kőrös.“

Nagykőrös  | 15


A történelmi belváros tornyai The towers of the historic city centre Die Türme der historischen Innenstadt

Az öreg kőris: Legalább száz éve állok őrt a város szívében, noha sose számláltam meg évgyűrűimet. Sok viszontagságot megéltem az évszázad során: tűzvészeket, háborúkat, földrengést, de legnagyobb örömömre a város minden kataklizmából újjászületett. Szeretem nézni az engem körülölelő tornyokat, amelyek jól szimbolizálják a mindenkori ember ég felé törő hitét, megmaradásba vetett bizalmát és igyekezetét. The old ash tree: I have been keeping guard in the heart of the city for at least a hundred years, though I have never counted my annual rings. I have seen many hardships during the century: fires, wars, earthquakes, but to my greatest pleasure the city revived from all these cataclysms. I like looking at the surrounding towers which symbolize the human faith extending towards the sky and human hope which attempts to survive. Die alte Esche: Ich bewache schon seit mindestens hundert Jahren die Stadt, und habe noch nie meine Jahresringe gezählt. In diesem Jahrhundert habe ich schon vieles erlebt: Großbrände, Kriege, Erdbeben, aber zu meiner größten Freude wurde die Stadt aus allen Kataklysmen wiedergeboren. Ich schaue mir gern die mich umarmenden Türme an, die den in den Himmel strebenden Glauben des jeweiligen Menschen, sein Vertrauen auf die Erhaltung und sein Bestreben symbolisieren.

16  |  Nagykőrös


A faszerkezetű, erdélyi minta alapján erkéllyel díszített torony 1907 óta hívogatja a városba látogatókat, bármelyik irányból lépik is át a városhatárt. A magasból figyelő kakas a református egyház nagyon gazdag jelentést hordozó szimbóluma. A református egyház 1887-ben átvállalta a tűzjelzőszolgálatot a Városházától, a toronyőröknek helyet kellett biztosítani (ezért a toronyszinteket „szobaszerűen” alakították ki). Másrészt az utolsó átépítések során a templom alapterületét bővítették, a templomtestet megemelték, s ehhez a monumentális épülethez képest alacsony volt a régi torony. Az új toronyra pályázatot írtak ki, a nyertes és megvalósult terv jeligéje Kakas volt. A tornyosokra a város biztonsági szolgálata volt bízva: ők figyelték, hogy a városhatáron belül vagy kívül nem lobban-e fel a pusztító tűz, nem közeleg-e ellenség. Veszély esetén megkongatták a harangot.

A két fiatornyot a városközpont-rehabilitáció kapcsán az 1907-es állapotnak megfelelően műkőből újrafaragták, és visszakerültek a torony támpilléreire.

The wooden structure tower decorated with a Transylvanian style balcony has attracted visitors reaching the city border from any direction since 1907. The cock watching from distant heights is a very rich symbol of the Protestant Church. In 1887 the Protestant Church took over the fire alert service from the City Hall, and the tower guards needed space (to which end the levels of the tower were set up in a ‘room-like manner’). On the other hand, the base area of the church was enhanced during the last few reconstructions, the church aisle walls were raised, but to this monumental building the original old tower was relatively small. They put the building of a new tower out into a tender, and the passphrase of the winning and implemented plan was Cock. The tower guard provided the security service for the city: they screened the city against devastating fire inside the city borders and approaching enemy outside. In case of danger they rang the bell.

Der aufgrund des siebenbürgischen Musters, mit Erker verzierte, gezimmerte Turm lädt seit 1907 die Besucher der Stadt ein, egal, aus welcher Richtung sie die Grenzen der Stadt passieren. Der in der Höhe wachende Hahn ist eines der eine sehr reiche Bedeutung tragenden Symbole der reformierten Kirche. 1887 hat die reformierte Kirchgemeinde vom Rathaus die Feuerwache übernommen, den Turmwachen musste man einen Platz zur Verfügung stellen (deshalb wurden die Turmebenen „zimmerartig“ gestaltet). Andererseits wurde die Kirche beim letzten Umbau erweitert, im Verhältnis zu diesem monumentalen Gebäude war der alte Turm zu niedrig. Für den neuen Turm wurde eine Bewerbung ausgeschrieben, das Kennwort des Gewinners und seines verwirklichten Plans war „Hahn“. Den Turmmännern wurde der Sicherheitsdienst der Stadt anvertraut: Sie haben aufgepasst, ob innerhalb oder außerhalb der Stadtgrenze sich ein verheerendes Feuer entzündet, und ob Feinde kommen. Bei Gefahr wurde die Glocke geläutet.

As part of the city centre reconstruction, the two turrets also were re-carved from artificial stone to be identical with their form in 1907, and they were replaced on the buttresses of the tower.

Die zwei Fialen wurden bei der Rehabilitation des Stadtzentrums dem Zustand im Jahr 1907 entsprechend aus Kunststein wieder gemeißelt und sie wurden auf die Stützpfeiler des Turms wieder aufgestellt.


1693-ban Bécsből hozatták az első toronyórát. Egy későbbi – már üzemen kívül helyezett – mechanikus változatát ma is megcsodálhatjuk. A toronyóra számlapja az előző variációk ötvözésével most újult meg. Mostantól – az 1907-es mintát követve – a 180 centiméter átmérőjű fehér számlapon fekete, sugárirányban álló római számok és újragyártott, elegáns mutatók jelzik az idő múlását. A toronyból körpanorámában gyönyörködhetnek a látogatók.

The first tower clock was ordered from Vienna in 1693. A later mechanical version of the clock, which is presently non-functional, can still be viewed. The counter plate of the tower clock has just been reconstructed, as a combination of the previous variations. In accord with the original form in 1907, from now on, the black Roman numbers arranged radially on the 180cm diameter white counter plate and elegant, re-manufactured hands show the passing time. From the tower, visitors might enjoy a marvellous 360 degree panoramic view.

Die erste Turmuhr wurde 1693 aus Wien bestellt. Eine frühere, schon außer betrieb gesetzte mechanische Version kann aber bis heute bewundert werden. Das Zifferblatt der Turmuhr wird von den älteren Versionen inspiriert erneuert. Von nun an – wie nach dem Muster aus dem Jahr 1907 – zeigen römische Ziffern und elegante, erneuerte Zeiger in Strahlrichtung das Vergehen der Zeit. Aus dem Turm hinaus können die Besucher das ganze Panorama bewundern.

20  |  Nagykőrös


Észak-kelet irányában az Aranyról elnevezett iskolák tornyai tűnnek szemünkbe. A templom melletti ma az Arany János Református Általános Iskola. Eredetileg ebben az épületben működött a református főgimnázium. Déli, még torony nélküli szárnyában tanított 1851től 1860-ig Arany János a nagy tanári kar legfényesebb csillagaként. A 20. század nyitányaként felépült a

szomszédos szecessziós (a város életében az első kétemeletes) épület. Homlokzatát növényi ornamentika díszíti, monumentalitását középen torony erősíti. Árpád-sátra (így nevezik ezt a toronytípust) megtetszett a szomszédoknak is, így gazdagodott toronnyal 1912-ben az eredeti főgimnázium-épület, amely ettől az évtől kezdve tanítóképzőként funkcionált.

Towards north-east towers of the schools named after Arany can be seen. The building next to the church is today’s Arany János Protestant Elementary School. Originally, it was the building of the Protestant Secondary School. Between 1851 and 1860 Arany János, the brightest star of the staff of the school taught in the southern, then towerless wing of the building. The neighbouring building was constructed in Art Nouveau as an overture of the 20th century (and as the first twostorey building of the city). The elevation was decorated with vegetal ornaments and its magnitude was reinforced with a tower at the middle section. Since the Árpád-tent (which is the name of this tower type) enchanted the neighbours, the secondary school building was enhanced with a tower in 1912, from which year it was operated as a teacher training centre.

Nordöstlich treten die Türme der nach Arany genannten Schule hervor. Neben der Kirche steht heute die Reformierte Grundschule „János Arany“. Ursprünglich hat hier das Reformierte Obergymnasium gearbeitet. In seinem südlichen, turmlosen Flügel hat zwischen 1851 und 1860 János Arany, als der glanzvollste Stern des Lehrkörpers gearbeitet. Als Ouvertüre des 20. Jahrhunderts wurde das Nachbargebäude in Jugendstil – im Leben der Stadt das erste zweistöckige Gebäude – aufgebaut. Sein Giebel wurde mit Pflanzenornamenten verziert, seine Monumentalität wird in der Mitte mit einem Turm gestärkt. „Árpáds Zelt“ wird dieser Turmtyp genannt. Es gefiel den Nachbarn, so wurde das ursprüngliche Gebäude des Oberrealgymnasiums, das von diesem Jahr an als Lehrerausbildungsanstalt diente, 1912 mit einem Turm bereichert.

22  |  Nagykőrös


A katolikus templom 30 méter fölé nyúló tornyában három harang lakik, közülük a lélekharang eredeti, a másik kettő az I. világháború idején „hadba vonult”. 1925-ben pótolták a hiányt a katolikusok. A tornyot a díszes, világoszöld színű sisak csúcsán toronygomb zárja. Az óraszámlapot újrafestették, és a toronysisak zöldje is frissebb lett az összefogás eredményeképpen.

There are three bells accommodated in the 30 meter high tower of the Catholic church, the knell is original, whereas the other two “went into war” during the First World War. Catholics made up for the shortage in 1925. The tower ends in a ball atop a decorated, light green spire. The clock counter plate has been repainted, and – as a result of unity – the spire has also become brighter green.

In dem über 30 Meter hohen Turm der katholischen Kirche gibt es drei Glocken, von denen die Totenglocke die ursprüngliche ist und die anderen zwei im I. Weltkrieg „einberufen“ wurden. Dieser Mangel wurde von den Katholiken 1925 behoben. Der Turm wird von einem geschmückten, hellgrünen Helm mit Turmknopf abgeschlossen. Das Zifferblatt wurde neu lackiert, und als Ergebnis des Zusammenschlusses wurde auch das Grün des Turmhelms glänzender.

Nagykőrös  | 25


A Postapalota tetejének vidám mozaikjai, színes tornya, míves kovácsoltvas erkélyei megkapó látványt nyújtanak. Az 1905-re felépült szecessziós stílusú kétemeletes bérház a földszintjét elfoglaló postahivatalról kapta a nevét. 1951. augusztus 4-én leégett kupoláját 2009. augusztus 20-ára a tulajdonos által rekonstruálták, ekkorra nyerte vissza eredeti külső formáját a teljes épület is.

The cheerful mosaics, colourful towers and elaborate forged iron balconies of the Post Palace serve a magnificent view. The two-storey Art Nouveau apartment building was finished by 1905 and was named after the post office allocated in the ground floor. Its dome burned down on 4th August 1951 and was reconstructed by the owner by 20th August 2009. By this time the whole building regained its original form.

Die lustigen Mosaiken des Postpalastes, sein farbiger Turm, seine kunstgeschmiedeten Balkons sind ein liebenswerter Anblick. Das 1905 aufgebaute, sezessionistische Mietshaus hat seinen Namen von dem in seinem Erdgeschoss befindlichen Postamt bekommen. Seine am 4. August 1951 niedergebrannte Kuppel wurde vom Besitzer für den 20. August 2009 wiederhergestellt, und das Gebäude hat seine äußere Form bis dahin wiedererhalten.

28  |  Nagykőrös


A városháza tornyának festett óráján megállt az idő, a közfelfogás szerint egy régi, a fél várost elpusztító tűzvész mementójaként. Az eredetileg földszintes városháza-épületet 1710-ben kezdték építeni, majd hosszú időn át módosították, bővítették, így több építészeti stílus (barokk-copf, klas�szicista) jegyeit viseli magán. Mai jellegzetes alakját az 1811-ben befejeződő emeletráépítéssel és a középpontjában emelt zsindelyes őrtorony kialakításával nyerte. 1954-ben a szomszédos takarékpénztárral összeépült, így vált L-ből U alakúvá és aszimmetrikussá.

According to public opinion, the time on the painted clock of the city hall stopped as a memento of an old fire that once ruined half of the city. Construction work of the originally one-storey city hall building was launched in 1710, and later the building was modified, enlarged several times, thus now it displays the attributes of several architectural styles (Baroque - Louis Seize style, Classicist style). It gained its present typical shape in 1811 when a second storey was created and a watchtower was erected in the middle section with shingled roofing. In 1954 it was integrated with the neighbouring savings bank, thus the L-shape building gained U-shape and became asymmetric.

Auf der gemalten Uhr des Rathauses ist die Zeit laut der allgemeinen Auffassung als Memento an einen alten Großbrand, der die halbe Stadt zerstört hat, stehen geblieben. Mit den Bauten des ursprünglich ebenerdigen Rathausgebäudes wurde im Jahr 1710 angefangen und eine Zeit lang wurde es immer verändert und erweitert, so trägt es die Merkmale mehrerer Baustile (Barock, Zopfstil und Klassizismus) an sich. Seine heutige, charakteristische Form hat es durch den Aufbau im Jahr 1811 und die Gestaltung des in seinem Mittelpunkt erhobenen, mit Schindeln bedeckten Wachturms erhalten. 1954 wurde es mit der benachbarten Sparkasse zusammengebaut, so wurde es aus L-förmig U-förmig und asymmetrisch.

Nagykőrös  | 31


A béke szigetei The islands of peace Die Inseln des Friedens A református templom A város legrégibb műemléke az ősi templom, amelynek román-gótikus alapjait a 12. században rakták le elődeink. Az eredetileg sokszögű szentélyzáródással készült szerény egyhajós templom az évszázadok folyamán monumentális háromhajóssá bővült. A többszöri átépítést egyrészt a népesség, másrészt a reformátusok számának növekedése is indokolta. Most megújult homlokzati falszíne követi a helyi hagyományokat. Bár a református templomok általában hófehérre festve ragyognak ki környezetükből, Nagykőrösön már 1907-ben is igyekeztek olyan színt találni az istenházának, amely az alföldi kőszegénységben mégis a kő színére emlékeztet. A felújításkor figyelembe vették ezt is a szakemberek, így most kapott színe minden szempontból megfelelő: a gyülekezet is elfogadta, a főtér hangulatához, a többi építményhez is jól illeszkedik, elegáns, könnyed, lágy, mégis méltóságot ad ennek a szakrális épületnek.

The Protestant church

Die reformierte Kirche

The earliest monumental building of the city is the ancient church of which Roman-Gothic foundations were laid down by our ancestors in the 12th century. It was originally built as a one-nave church with polygonal apse, but during the centuries it developed into a gigantic three-nave building. Repeated reconstructions were justified by the growth of the population and the growth in the number of the protestants. The colour of the facade that has just been renewed is now geared to the local tradition. Although Protestant churches tend to shine out white in their environment, in 1907 the city of Nagykőrös intended to find a colour for the house of God which reminds them to the colour of stone in this plain land area where there is not much stone. At the reconstruction, it was also taken into consideration, thus the new colour was acceptable in every aspect: even the congregation accepted it as it was in accord with the mood of the high square and the other buildings, it was elegant, light, and smooth, but at the same time it gave dignity to the sacred building.

Das älteste Baudenkmal der Stadt ist die uralte Kirche, deren Fundamente von unseren Ahnen im 12. Jahrhundert gelegt worden sind. Die ursprünglich mit Sanktuar ausgestattete, bescheidene, einschiffige Kirche wurde während der Jahrhunderte zu einer monumentalen Dreischiffigen erweitert. Der mehrmalige Umbau wurde einerseits durch die Bevölkerung, andererseits durch das Wachstum der Anzahl der Reformierten begründet. Die Farbe der Mauern der jetzt renovierten Fassaden folgt den örtlichen Traditionen. Obwohl die reformierten Kirchen in der Regel schneeweiß gestrichen hervorglänzen, versuchte man in Nagykőrös dem Gotteshaus schon 1907 auf der an Steinen so armen Tiefebene eine solche Farbe zu finden, die doch an die Farbe des Steins erinnert. Bei der Renovierung wurde dies von den Fachleuten beachtet, und die jetzt erhaltene Farbe ist aus jeder Sicht entsprechend: Sie wird auch von der Kirchgemeinde angenommen und sie passt sowohl zur Stimmung des Hauptlatzes als auch zu den anderen Gebäuden: Sie ist elegant, fidel, gelind und trotzdem verleiht sie diesem Sakralbau Würde.

32  |  Nagykőrös


A templomban láthatjuk a református gyülekezet becses kincseit, a magyar kultúrtörténet kiemelkedő értékeit, például a 15. századi késő gótikus nyolcszögű keresztelőmedencét. Alakját a következőképpen szokták magyarázni: Atya, Fiú, Szentlélek, Észak, Dél, Kelet, Nyugat és a megkeresztelendő gyermek. Gazdagon díszített barokk szószéke 1750 körül készült, eredete bizonytalan. Talán Ceglédről került ide a Dabasi-Halász család adományaként. A templom előcsarnokában látható Dabasi-Halász József síremléke: A Halál géniusza; Ferenczy István alkotása, melyet a református temetőből helyeztek át 1981-ben.

A nagykőrösi református templom első orgonája 1855-ben épült és került fel a templom főbejárat fölötti nyugati karzatára. 1997. október 31-én szentelték fel újból a hangszert. Jelenleg mind látványában, mind hangzásában Magyarország egyik legjelentősebb orgonája, kiválóan alkalmas hangversenyek rendezésére is.

The first organ of the Protestant church of Nagykőrös was built in 1855 and placed at the gallery above the Western main entrance. The instrument was re-consecrated on 31st October, 1997. Concerning both its appearance and its sound, it is one of Hungary’s most significant organs at the moment, and serves as an excellent concert instrument.

Die erste Orgel der reformierten Kirche in Nagykőrös wurde 1855 gebaut und auf die westliche Empore über dem Haupteingang gestellt. Das Instrument wurde am 31. Oktober 1997 wieder geweiht. Sie ist zurzeit sowohl dem Anblick als auch dem Klang nach eine der bedeutendsten Orgeln Ungarns, sie taugt hervorragend zur Organisation von Konzerten.

Inside the church we find precious treasuries of the Protestant assembly, outstanding values of the Hungarian cultural history, such as the octagonal shape late-Gothic baptismal font from the 15th century. Its shape is often interpreted as the represenation of the Father, the Son, the Holy Spirit, North, South, East, West and finally, the child to be baptized. The vastly decorated Baroque pulpit was made around 1750. Although its origin is uncertain, it possibly arrived from Cegléd as a present from the Dabasi-Halász family. The sepulchre of Dabasi-Halász József was placed in the lobby of the church: ‘The Genius of Death’ is a work by Fereczy István and was transported from the Protestant cemetery into the church in 1981.

In der Kirche können wir die wertvollen Schätze der reformierten Kirchgemeinde, die hervorragenden Werte der ungarischen Kulturgeschichte, wie zum Beispiel das aus dem späten 15. Jahrhundert stammende, achteckige gotische Taufbecken bewundern. Seine Form wird folgendermaßen erklärt: Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der Norden, der Süden, der Osten, der Westen und das zu taufende Kind. Ihre reich verzierte Barockkanzel wurde gegen 1750 gebaut, ihr Ursprung ist unbestimmt. Sie kam vielleicht als Gabe der Familie Dabasi-Halász von Cegléd. In der Vorhalle ist das Grabmal von József Dabasi-Halász zu sehen: Der Genius des Todes, das Werk von István Ferenczy, das 1981 aus dem reformierten Friedhof hierher gebracht worden ist.

34  |  Nagykőrös

Nagykőrös  | 35


A mostani felújítása során megmutatta néhány titkát az ősi épület. Feltárult például előttünk az 1907-ben gondos rávakolással betakart, az Alföldön ritkaságszámba menően megmaradt gótikus eredetű vakolatrész. Az északi és nyugati oldalon is megőrződött ez az ősi falkezelés. Most mész és homok keverékével konzerválták abban a reményben, hogy egyszer – amennyiben lesz rá pénz, akarat és igény – bemutatható legyen a többi átmentett értékkel együtt. A templom nyugati oldalán előkerült egy bélletes körablak is, aminek egy részét az előző átalakítások során már beépítették. Az északi falon korábban befalazott ablakok – egy kicsit tovább tárva, mélyítve – falfülkeként jelennek meg. Továbbra is vakolat rejti a gótikus stílusú bélletes nyugati kapubejáratot.

During the present reconstruction the ancient building revealed some of its secrets. For example, Gothic plasterwork was found behind a second plaster layer from 1907, which is very rare on the Great Hungarian Plain. This kind of ancient wall-construction method was also conserved on the northern and western sides. Recently it has been conserved by a mixture of lime and sand in the hope that once – when there will be money, will and demand – it could be presented to the audience along with all the other saved values. On the western wall arched round window can also be found, a part of which was covered in some earlier reconstruction. The windows of the northern wall, opened up and deepened a bit further, appear now as recesses. The Gothic arched western entrance gate is still covered with plasterwork.

Bei der jetzigen Renovierung hat das uralte Gebäude einige seiner Geheimnisse verraten. Wir entdeckten z.B. einen im Jahre 1907 sorgfältig verputzten, auf der Tiefebene selten vorkommenden gotischen Mauerputz. Auf der nördlichen und westlichen Seite hat sich diese uralte Mauerbehandlung auch konserviert. Jetzt wurde sie mit der Mischung von Kalk und Sand in der Hoffnung konserviert, dass sie einmal - wenn es einmal genug Geld, Wille und Anspruch gibt – mit den anderen Werten zusammen gezeigt werden kann. Auf der westlichen Seite der Kirche kam auch ein Radfenster hervor, das bei den früheren Umbauten teilweise schon verbaut worden war. An der nördlichen Mauer schon früher vermauerte Fenster – ein wenig weiter erschlossen und vertieft – erscheinen jetzt als Nischen. Das gotische westliche Eingangstor wird weiterhin vom Mauerputz versteckt.

36  |  Nagykőrös

A református templom kertjét 1910 óta díszíti Stróbl Alajos Arany János és a vén gulyás című alkotása. Arany János mellszobra bronzból, Csonka Márton, a „vén gulyás” alakja és a temetését ábrázoló dombormű mészkőből készült. A 20. század elején szokatlan, mégis megnyerő volt ez a kompozíció: a magyarosan stilizált oszlop tetején a mélyen gondolkodó nemes férfiarc, Arany Jánosé, és az alatta méltóságteljesen üldögélő öreg gulyás, Marci bácsi, aki botjával a földet böködi, mellette hűséges kuvasza. Eredetileg ez volt az ország első színes szobra, de idővel lekopott róla a festék, így nemesen egyszerűvé vált. A szobor mögötti díszrácsot, amelyet maga a szobrászművész tervezett háttérnek, a református gimnázium a szobor felállításának 100. évfordulójára rekonstruáltatta.

The garden of the Protestant church is decorated with the sculpture of Arany János and the old cowherd by Stróbl Alajos since 1910. The bust of Arany János is made of bronze, whereas the Old cowherd by Csonka Márton and the relief of the Creation are made of limestone. At the dawn of the 20th century this composition was novel but appealing: a pillar decorated in Hungarian style, a noble face of a thinking man, Arany János on the top, the old cowherd Marci sitting majestically underneath and prodding the ground with his stick, and the figure of his faithful Kuvasz dog. Originally this was the first coloured sculpture of the country, but as time passed, the paint peeled off, and became nobly moderate. The decorative lattice was planned by the sculptor to serve as background for the statue and was reconstructed by the Protestant Secondary School for the 100th anniversary of the erection of the statue.

Im Garten der reformierten Kirche steht seit 1910 Alajos Stróbls Werk „Arany János és a vén gulyás“ („János Arany und der alte Rinderhirte“). Die Büste von János Arany wurde aus Bronze, die Figur von Márton Csonka, des „alten Rinderhirten“ und das seine Beerdigung darstellende Relief aus Kalkstein gemacht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war diese Komposition ungewöhnlich, jedoch ansprechend: Auf dem Kapitell der auf ungarische Art stilisierten Säule erscheinen ein tief in seine Gedanken versunkenes, edles Gesicht eines Mannes, das von János Arany, und darunter der würdevoll sitzende alte Rinderhirte, Marci bácsi (Onkel Martin), der mit seinem Stock die Erde stupst, neben ihm sitzt sein treuer Kuvasz. Ursprünglich ist dies die erste farbige Skulptur des Landes gewesen, aber mit der Zeit ist die Farbe abgekommen, so ist sie auf edle Art einfach geworden. Das hinter der Skulptur befindliche Ziergitter, das vom Bildhauer als Hintergrund geplant worden war, ließ das reformierte Gymnasium zum 100-jährigen Jubiläum der Aufstellung der Skulptur rekonstruieren.


A római katolikus templom 1782-ben a városban élő katolikus lakosoknak, valamint az itt állomásozó idegen katonáknak új katolikus templomot kezdtek építeni Fischer Boldizsár tervei alapján, és 1788-ban már fel is szentelték. A Hősök tere nyugati oldalán emelt istenháza Szent László nevét kapta. A késő barokk és klasszicizáló stílusú épület főhomlokzata gazdagon díszített, copf stílusú. A téglalap alakú bejárat fölött Szent László király szobra fogadja a misére érkező híveket. A templom védőszentjének szobrát 1949-ben ünnepélyes keretek között helyezték el, amit a korabeli újságok a sztálini rendszer elleni provokációnak minősítettek.

The Roman Catholic church In 1782 the construction work of a new Catholic church was launched under the plans of Fischer Boldizsár, both for sake of Catholic citizens of the city and the foreign soldiers camping here, and the new church was consecrated in 1788. The house of God, erected on the western side of the Hősök tere was named after Saint Ladislas. The late Baroque-Classicist style main facade of the building is vastly decorated in the Louis Seize style. Above the rectangular entrance the statue of King Saint Ladislas greets all the faithful arriving to the mass. The statue of the patron saint of the church was inaugurated with great pomp in 1949, which was reckoned by the contemporary press as a provocation against the regime of Stalin.

Die römisch-katholische Kirche 1782 fing man an den in der Stadt lebenden Katholiken beziehungsweise den hier stationierenden fremden Soldaten eine neue katholische Kirche aufgrund der Pläne von Boldizsár Fischer zu bauen, welche 1788 schon geweiht wurde. Das auf der westlichen Seite des Hősök tere (Heldenplatz) befindliche Gotteshaus bekam den Namen des Heiligen Ladislaus (Szent László). Die Fassade des die Merkmale des spätbarocken und klassizistischen Stils zeigenden Gebäudes ist reichlich verziert und wurde im Zopfstil errichtet. Über dem rechteckförmigen Eingang empfängt die Skulptur des Heiligen Ladislaus die zur Messe kommenden Gläubigen. Die Skulptur des Schutzpatrons der Kirche war 1949 unter festlichen Rahmen aufgestellt worden, was von den Zeitungen der damaligen Zeiten als Provokation gegen das stalinistische System eingestuft wurde.

38  |  Nagykőrös


Nagyméretű főoltárképe is Szent Lászlót ábrázolja a kunok elleni csatában, Mária Terézia korabeli viseletben. A barokk remekművet 1795-ben festette a Nagyszombatból való Dónáth nevű mester. Különös figyelmet érdemelnek a templom díszes ablakai, amelyek közül a két legnagyobb figurális: a jobb oldali Jézus Szívét, a bal oldali Szent László királyt ábrázolja. A katolikus templom tetőtől talpig megújult, a bejárati ajtón farestaurátorok pótolták a hiányzó díszeket. A templom színezése a Szentlélek szimbolikájára utaló galambszürke, a tagozatok világosabb árnyalatával és a nyílászárók élénkítő hatásával együtt méltóságteljes, mégsem szigorú. Megáldására 2011. július 10-én került sor.

40  |  Nagykőrös

The large altar-piece of the church also illustrates Saint Ladislas, in a fight against the Kumans, and in clothes of the age of Maria Teresa. The Baroque masterpiece was painted in 1795 by a master from Nagyszombat, called Dónáth. The precious windows of the church deserve special consideration, two of which are figurative: the right one illustrates the heart of Jesus, whereas the left illustrates King Saint Ladislas. The Catholic church was renewed from roof to basement; missing decorations of the entrance door were recovered by woodwork restorers. The pigeon-grey colour of the church, referring to the symbol of the Holy Spirit, the lighter framework elements and the brighter shutters are dignified but not too severe. It was blessed on 10th July 2011.

Auch das große Hauptaltarbild zeigt den Heiligen Ladislaus beim Kampf gegen die Kumanen, in einer zu den Zeiten Maria Theresias üblichen Tracht. Das barocke Meisterwerk wurde 1795 von Meister Dónáth aus Nagyszombat (Tyrnau) gemalt. Die reich verzierten Fenster der Kirche, von denen die zwei größten figural sind, verdienen eine besondere Aufmerksamkeit: auf der rechten Seite wird das Herz Jesu, auf der linken Seite der König Ladislaus der Heilige dargestellt. Die katholische Kirche wurde voll und ganz renoviert, die fehlenden Schmücke des Eingangtors wurden von Holzrestauratoren ersetzt. Die Färbung der Kirche und auf die Symbolik des Heiligen Geistes hinweisende Taubengrau ist mit dem helleren Ton der Türe und Fenster würdevoll, jedoch nicht zu streng. Die Segnung erfolgte am 10. Juli 2011.

Nagykőrös  | 41


A megújulás öröme A Ceglédi úti fiatal kőrisek: Álljatok meg egy kis pihenőre, ismerkedjetek múltunkkal, élvezzétek megfiatalodott, megszépült tereinket, kapcsolódjatok be programjainkba. Fogadjátok el az invitálást: ízes ö-zős beszédű, nyitott szívű polgárok várnak titeket.

The joy of renewal – The young ash trees of the

Ceglédi road: Stop for a short break, get to know our past, enjoy our renewed, glorified squares, and merge into our programmes. Accept the invitation: you are awaited by the savoury ö-sound based conversations of open hearted citizens.

Die Freude an der Erneuerung – Die jungen

Eschen der Ceglédi út: Haltet kurz an und lernt unsere Vergangenheit kennen, genießt unsere verjüngten, verschönerten Plätze und schließt euch unseren Programmen an. Nehmt die Einladung an: Ihr werdet von offenherzigen Bürgern mit ihrer gemütlich schönen Sprache erwartet.

42  |  Nagykőrös


44  |  Nagykőrös


A Tímárház Híres ipari műemlék épületünk egy ősi, sokak által művelt mesterség országosan egyedülálló emléke. A tímárok nyers állatbőrökből cserzéssel és más eljárásokkal sokféle bőrfajtát állítottak elő. Az 1820-ban épült háromszintes klasszicista stílusú épület legfelső, szellős tere volt a bőrszárító, az alsóbb szinteken a kikészítés különböző munkafolyamatai zajlottak. Ez a csaknem 200 éves ipari műemlék épületünk régóta várta a megmentő kezeket, hiszen már jó ideje a végső pusztulás veszélye fenyegette. Aki figyelemmel kísérte a rekonstrukciós munkálatokat, láthatta, hogy szinte teljesen újjá kellett építeni. Bár nem nagy alapterületű épület, óriási feladatot jelentett a felújítása, hiszen a földszinti falegyenben alig van olyan részlet, amit ne bolygattak volna. Nemcsak az épületszerkezeti elemek öregedtek el teljes mértékben – födémek, nyílászárók –, hanem statikai gondok is megoldásra vártak. Vályogfalazatát meg kellett erősíteni korszerű segédszerkezetekkel.

The Tímárház (Tannery) This famous industrial monument is a memorial of an ancient and widespread profession which is unique in the whole territory of Hungary. Tanners produced several types of leather from crude animal skins with tanning and other procedures. The airy upper floor of this three-storey Classicist style building, elevated in 1820, served as drier, whereas the various work phases of the tanning procedure were done at the lower levels. This almost 200 year old industrial monument was threatened by final destruction for a long time and was waiting for a helping hand for an extended period. Those who followed the reconstruction work could see that it had to be almost entirely rebuilt. Although its base area is not very large, the reconstruction entailed enormous amount of work, since there is hardly any segment in the floor level walls that could be left unchanged. It was not only the structural elements of the building like floors and shutters that were worn out entirely, but static problems also occurred, demanding resolution. The loam walls had to be reinforced with modern supporting structures.

46  |  Nagykőrös

Das Gerberhaus

Unser bekanntes Industriedenkmal ist eine landesweit alleinstehende Erinnerung an einen von vielen Getriebenen Beruf. Die Gerber haben durch Gerbung aus tierischen Häuten viele verschiedene Lederarten hergestellt. Der oberste, luftige Raum des 1820 im Zopfstil gebauten, dreistöckigen Gebäudes war der Trocknerraum, in den unteren Stockwerken wurden die verschiedenen Arbeitsprozesse der Gerbung durchgeführt. Dieses fast 200 Jahre alte Industriedenkmal hat die rettende Hand schon seit langem erwartet, denn ihm wurde von der Gefahr der endgültigen Zerstörung gedroht. Wer den Rekonstruktionsarbeiten Aufmerksamkeit geschenkt hat, hat sehen können, dass es fast gänzlich wiederaufgebaut werden musste. Obwohl sich das Gebäude auf einer nicht zu großen Oberfläche erstreckt, hat seine Renovierung eine riesige Aufgabe bedeutet, denn in der Mauer im Erdgeschoss gibt es kaum Teile, die nicht hätten bearbeitet werden müssen. Nicht nur die Baukonstruktionselemente – Fenster, Türen und Decken – sondern auch die statischen Probleme mussten gelöst werden. Seine Lehmmauern mussten auch mit modernen Hilfskonstruktionen gestärkt werden.


A város lüktető szíve A halmazos település központja kezdettől fogva a mai református templom körül kialakult, fallal körülölelt városmag volt, amely máig megőrizte centrális jellegét. A református templomtól a Kossuth Lajos utca torkolatáig tartó térfüzér tulajdonképpen a régi piac területe. A városmag első modernizációja Dezső Kázmér polgármestersége idején (1924-44) történt. Az 1950-es évek végén a piacot átköltöztették a Kálvin térre, a városközpont megcsinosodott, fokozatosan kialakult mai, parkosított képe. A mostani átalakítással funkcionálisan is gazdagodott, esztétikussá vált, emberi léptéke felerősödött.

The pulsating heart of the city – Since its beginning the centre of the aggregate type settlement has always developed around the present Protestant church, surrounded by inside walls, and has always kept its central character. The string of squares from the Protestant church to the entrance of Kossuth Lajos street is the area of the ancient market. The first modernization of the city centre took place between 1924 and 1944, when Dezső Kázmér was the mayor. During the late 1950’s the market was moved to Kálvin square and the city centre became decorated, gradually achieving its actual look with pleasant parks. The present reconstruction gave the city centre new functions, aesthetic appearance and more realistic human measures. Das pochende Herz der Stadt – Das Zentrum der Haufensiedlung ist von Anfang an der um die heutige reformierte Kirche gestaltete, mit Stadtmauer umgebene Stadtkern, der seinen zentralen Charakter bis zum heutigen Tag bewahrt hat, gewesen. Die Platzreihe, die von der reformierten Kirche bis zur Mündung der Kossuth Lajos utca reicht, ist das eigentliche Gebiet des ehemaligen Marktplatzes. Die erste Modernisierung des Stadtkerns erfolgte zu den Zeiten des Bürgermeisters Kázmér Dezső (1924-1944). Am Ende der 1950-er Jahre ist der Marktplatz auf den Kálvin Platz umgesiedelt, das Stadtzentrum ist schöner geworden, sein heutiges, von Parks geprägtes Bild wurde allmählich gestaltet. Durch die jetzige Umgestaltung ist er auch funktionell reicher und ästhetischer geworden, sein menschlicher Maßstab hat sich verstärkt. 48  |  Nagykőrös


A körforgalom – általános tapasztalat szerint – ma a leginkább környezetbarát forgalomszervezési megoldás, amely – felüljáró híján – a legtöbb átmenő forgalmat tudja biztosítani, és a gyalogosok, kerékpárosok biztonságát legjobban szolgálja. Ovális alakja abból adódik, hogy a Kecskeméti és Ceglédi út nem esik egy tengelybe. A körforgalom kialakításával sikerült visszahódítani az úttest egy részét városi közterület céljára. Egyrészt zöldterületet nyerünk vele, másrészt olyan igényesen burkolt helyet, amit a lakosok nyugodtan használhatnak. Példa erre a városháza és a református templom közötti térrész, amely kinyílt, egységes hatást kelt, miután utca sem szeli már ketté.

According to general experience, the roundabout is the most environment friendly traffic administration tool, which – in the lack of a flyover – bears the most transit traffic and serves the safety of pedestrians and cyclists in the best way. Its shape is oval because the roads to Kecskemét and Cegléd are not on one common axis. With the application of a roundabout, a part of the carriageway could be regained to serve public utility functions. On the one hand, we gain green area with it and on the other, an area surfaced in a high quality that offers pleasant use for the local dwellers. A good example to this is the square between the City Hall and the Protestant church, which is now wide open and gives us a uniform impression, since there is no street dividing it anymore.

Erfahrungsgemäß ist der Kreisverkehr heutzutage die umweltfreundlichste Lösung der Verkehrsorganisation, die – mangels einer Überführung – den intensivsten Transitverkehr und die Sicherheit der Fußgänger und der Radfahrer am besten garantieren kann. Seine ovale Form ergibt sich daraus, dass die Kecskeméter und die Cegléder Landstraßen nicht in einer Achse zusammentreffen. Durch die Gestaltung des Kreisverkehrs ist es uns gelungen, einen Teil der Fahrbahn zu Zwecken des Gemeingutes zurück zu gewinnen. Einerseits haben wir dadurch Grünflächen andererseits aber eine solche anspruchsvoll gepflasterte Fläche gewonnen, die die Bewohner ruhig in Anspruch nehmen können. Ein Beispiel dafür stellt der Platzteil zwischen dem Rathaus und der reformierten Kirche dar, der eine weite, einheitliche Wirkung ausübt, weil er von der Straße nicht mehr entzwei geschnitten wird.

Nagykőrös  | 57


A főtéregyüttes templomaiban, a városházán fogadnak egymásnak a fiatal párok örök hűséget. Itt avatják polgárrá augusztus 20-án a gyermekeket, akiket – remélhetőleg – valódi lokálpatrióta érzés és ragaszkodás köt majd Nagykőröshöz. A cseperedők minden évben egyre izgatottabban várják a városháza tornyából aláereszkedő Mikulást. A megújult és funkcionálisan kibővült városközpont tovább erősíti a méltán viselt címet: Nagykőrös a családbarát város.

Young couples promise eternal constancy to each other in the churches and the city hall, in other words in the main square buildings. On every 20th August, children are inaugurated here as citizens, in the hope that they would be filled with real local patriotic feeling and affection to Nagykőrös. And each year, Santa Claus is much awaited by the youngest when condescending from the tower of the city hall. The renewed and functionally enhanced city centre reinforces the deservedly owned title: “Nagykőrös, the family friendly city”. In den Kirchen des Hauptlatzkomplexes, im Rathaus schwören sie die jungen Paare ewige Treue. Hier werden die Kinder, die – hoffentlich – vom richtigen lokalpatriotischen Gefühl und Zuneigung mit Nagykőrös verbunden werden am 20. August zum Bürger geweiht. Die Kleinen erwarten von Jahr zu Jahr voller Aufregung den aus dem Turm des Rathauses herabsteigenden Nikolaus. Das erneuerte und auch funktionell erweiterte Stadtzentrum verstärkt mit Grund den Titel: Nagykőrös, die familienfreundliche Stadt.

58  |  Nagykőrös


Központban a kultúra – ez az Arany János Kulturális Központ jelmondata. A színházi életet neves fővárosi művészek és tehetséges helyi fiatalok együttesen teszik elevenné. Számtalan kulturális esemény színesíti a palettát. Kiállítótermében, amelyet a városi képzőművész kör vezetőjéről, a neves gimnáziumi tanárról és festőművészről Rácz József Galériának neveztek el, országos hírű művészek és helyi alkotók: képzőművészek, népi mesterségek magas szintű művelői mutatják be tehetségüket. Az eklektikus stílusú épületet 1885-ben városi szállodának és vendéglőnek emelték, termeiben élénk társasági élet folyt. Az 1940-es évektől közművelődési célokra átalakítva használja a város közönsége. Árkádjai elé sétálva feltárul előttünk az északi térfal, a város történeti központjának minden szépsége.

Culture is in the centre – this is the motto of the Arany János Cultural Centre. Life in the theatre is made vivid with the common action of well-known actors from the Capital and talented local young people. The palette is broadened by several cultural events. In the exhibition hall of the Rácz József Gallery , which was named after the leader of the local circle of fine artists, teacher of the famous high school and painter Rácz József, country wide well-known and local artists, that is fine artists and high level representatives of folk art present their talent and works. The Eclectic style building was erected in 1885 as a city hotel and restaurant, and social life was active in its halls. From the 1940s the general public of the city use the building transformed for public education purposes. Walking to its arcades we can see the northern wall of the square and all the beauty of the historic centre of the city.

Im Mittelpunkt steht die Kultur – das ist das Motto des Kulturzentrums János Arany. Das Theaterleben wird von berühmten Künstlern aus der Hauptstadt und von begabten einheimischen Jugendlichen belebt. Zahlreiche kulturelle Ereignisse machen die Palette bunt. In seinem Ausstellungssaal, der nach dem Leiter des städtischen Künstlerzirkels, dem berühmten Gymnasiallehrer und Kunstmaler József Rácz Galerie benannt wurde, stellen landesweit bekannte Künstler und einheimische bildende und volkstümliche Künstler ihr Talent zur Schau. Das im eklektischen Stil gebaute Gebäude wurde 1885 als Stadthotel und Gaststätte gebaut, in seinen Sälen gab es ein sehr reges Gesellschaftsleben. Von den 1940-er Jahren an wird es von den Bewohnern der Stadt zu kulturellen Zwecken benutzt. Wenn wir vor seine Arkaden spazieren, werden alle Schönheiten des Stadtzentrums vor der nördlichen Mauer ersichtlich.

60  |  Nagykőrös


62  |  Nagykőrös


Ezerarcú főterünk Most átalakulva, funkcionálisan is gazdagodva, kibővülve, új rejtett szépségeket tartogat a városlakók és az idegeneknek számára egyaránt. A Kecskemét vagy Cegléd irányába autózók minden évszakban találnak a városközpontban látnivalót.

The main protean square – Our square transformed, functionally enhanced

and developed now offers new hidden beauties both for the tenants of the city and the foreigners. Drivers on their way to Kecskemét or Cegléd will find something to see in the city centre in all seasons.

Unser Hauptplatz mit seinen tausend Gesichtern – Frisch umge-

baut, bereichert und erweitert beschert er den Bewohnern und den Besuchern neue, versteckte Schönheiten. Die nach Kecskemét oder Cegléd fahrenden finden zu jeder Jahreszeit im Stadtzentrum etwas zu sehen.

64  |  Nagykőrös


Tavasszal pompás virágszőnyeget, nyáron hűs árnyat, csobogó vizet, ősszel ezerszínű lombkoronákat, télen pedig szívet-lelket gyönyörködtető karácsonyvárást. Időnként hangos a tér az ünneplő vagy éppen szórakozó emberektől, máskor meghitt csend, halk dallamok hívogatnak egy kis újságolvasásra, beszélgetésre, sakkozásra.

66  |  Nagykőrös

A pompous flower carpet in spring, pleasant shades and water in summer, trees of a thousand colours in autumn, and joyful Christmas-waiting in winter. Sometimes the square is loud with celebrating or amusing people, other times silent, or silent tunes call for newspaper reading, a conversation or a chess party.

Im Frühling den prächtigen Blumenteppich, im Sommer den kühlen Schatten und das plätschernde Wasser, im Herbst die tausendfarbigen Laubkronen und im Winter das Herz erwärmende Warten auf das Weihnachtsfest. Der Platz ist von den feiernden oder sich amüsierenden Menschen manchmal laut, aber ein anderes Mal laden vertrauliche Ruhe und stille Melodien zum Zeitung lesen, einem Gespräch oder Schach spielen ein.


68  |  Nagykőrös

Nagykőrös  | 69


70  |  Nagykőrös

Nagykőrös  | 71


A Széchenyi tér és Kossuth Lajos utca torkolatánál modern parkoló épült. Tegyük le járműveinket az új parkolóhelyekre, és sétáljunk végig a református templom kertjéig a megfiatalodott térfüzéren.

72  |  Nagykőrös

Nagykőrös  | 73

A modern parking house was built at Széchenyi square, right at the entrance of Kossuth Lajos street. Leave the car at the new parking house and have a walk through the rejuvenated string of squares to the garden of the Protestant church.

In der Mündung des Széchenyi tér und der Kossuth utca wurde ein moderner Parkplatz gebaut. Parken wir unser Fahrzeug auf den neuen Parkplatz ein und machen wir einen Spaziergang über die erju’ Platzreihe bis zum Garten der reformierten Kirche.


Szívjuk magunkba az elmúlt századok levegőjét, gyönyörködjünk az új létesítmények formáiban, és fogadjuk be a köztéri szobrok, domborművek, térplasztikák üzeneteit.

Breathe the air of the past centuries, enjoy the forms of the new buildings and receive the messages of the statues, reliefs and dimensional sculptures.

Atmen wir die Luft der vergangenen Jahrhunderte ein, bewundern wir die Formen der neuen Anlagen und empfangen wir die Botschaft der öffentlichen Skulpturen, Reliefe und Plastiken.


A régi szobrok közül néhányan a városközpont-rehabilitáció során vándorútra keltek ugyan, de nem mentek messzire egykori alaphelyüktől, csupán a téregyüttes másik oldalára, ahol előnyösebb helyzetben folytathatják szobor-életüket. Így például a városháza elől a Széchenyi tér nyugati sarkára költözött a Fáklyavivő című bronzszobor, amelyet Somogyi Árpád 1968-ban alkotott. Eddigi rejtőzködő életmódját feladva a Szélfiú is központi helyre repült. A Széchenyi tér eldugott zuga helyett a Szabadság tér és Deák tér randevúja kínált számára kedvezőbb leszállási pályát.

Rendületlenül áll a helyén első köztéri szobrunk, amelyet 1900-ban készített Tóth András, Tóth Árpád költő édesapja. Igaz, ez a szobor már évtizedekkel ezelőtt körbezarándokolta a teret. A szobrászművész Kossuth Lajos alakját öntötte ércbe. Itt idézzük fel minden év március 15-én a dicső forradalom eseményeit, és hajtunk fejet a magyar szabadságharc hőseinek emléke előtt.

Some of the old statues moved away as a result of the city centre rehabilitation, but they did not go any further than the other side of the square, where they have better circumstances to continue their statue-life. For example, the statue of the Fáklyavivő by Somogyi Árpád from 1968 moved from the front area of the City Hall to the western corner of Széchenyi square. Giving up its hiding attitude so far the Szélfiú (Wind boy) has also flown to a more central place. The rendezvous of Szabadság square and Deák square offered a better landing ground, superseding a hidden nook on Széchenyi square.

Our first street statue stands solid at its place - a work from 1900 by Tóth András, the father of the poet Tóth Árpád. As a matter of fact, this statue went around the square a few decades ago. The sculptor cast the shape of Kossuth Lajos into brass. This is the place where we recall the events of the triumphal revolution on each 15th March and bow before the memory of all heroes of the Hungarian independence war.

Manche von den alten Skulpturen des Stadtzentrums sind zwar auf die Wanderschaft gegangen, haben sich jedoch nicht sehr weit von ihrem ursprünglichen Platz entfernt, nur auf die andere Seite des Platzkomplexes, wo sie ihr Skulpturleben viel vorteilhafter fortsetzen können. In die westliche Ecke des Széchenyi tér ist zum Beispiel die „Fackelträger“ (Fáklyavivő) betitelte, 1968 geschaffene Bronzeskulptur von Árpád Somogyi umgezogen. Seine bisherige, versteckte Lebensweise hat auch der „Windjunge“ (Szélfiú) aufgegeben und er flog auf einen zentralen Platz. Statt einer versteckten Ecke des Széchenyi tér bot ihm das Zusammentreffen des Szabadság tér und des Deák tér eine günstigere Ladebahn.

Unentwegt steht unsere erste öffentliche Skulptur, die von András Tóth, dem Vater des Dichters Árpád Tóth 1900 geschaffen worden ist, auf seinem Platz. Es ist aber wahr, dass diese Skulptur schon vor Jahrzehnten um den Platz gepilgert ist. Der Bildhauer hat die Figur von Lajos Kossuth in Bronze gegossen. Hier rufen wir jedes Jahr am 15. März die Ereignisse der ruhmreichen Revolution in Erinnerung und neigen unser Haupt in Gedenken an die Helden des Ungarischen Freiheitskampfes.


Új kandeláberek világítják be a megújult városközpontot. Két méretben készültek ezek a világítótestek, hiszen a közút szempontjából a biztonság az irányadó, míg a sétányokon elég a hangulatvilágítás. Hirdetőoszlopok kínálnak érdekes programokat, tájékoztatást a városban zajló eseményekről. Formatervezett ivókutak friss vízzel kínálják meg a szomjazókat.

The renewed city centre is lighted wit new street lamps. These lamps were produced in two sizes, because safety is the most important on the roads, whereas the passage ways only require subdued lighting. The advertising pillars offer interesting programmes and further information on events in the city. Designed drinking fountains give access to fresh water for all those who are thirsty.

Neue Kandelaber beleuchten das erneuerte Stadtzentrum. In zwei Größen sind diese Leuchtkörper angefertigt worden, denn aus der Sicht der Straße ist die Sicherheit maßgebend, auf den Promenaden jedoch genügt die Stimmungsbeleuchtung. Litfaßsäulen bieten interessante Programme und Informationen über die Ereignisse in der Stadt. Designertrinkbrunnen bieten den Durstigen frisches Wasser an.

Zömében földszintes üzletsor szegélyezi az egykori sétateret (promenád, korzó), a hajdani kisváros hangulatát árasztva. A 20. század elején szecessziós stílusban épült árusító pavilonok három új társat kaptak. A hatszög alakú, manzárdtetős, igényes kivitelezésű épületek harmonikusan illeszkednek a térbe, változatos módon szolgálva a korzózók, nézelődők, vásárolgatók igényeit. Két kedves vízköpő mázas kerámiabékától a térkövek játékosan tekergő kígyóvonalán haladva a Szélfiúig vezet a sétaút, egy gomba-szökőkúttal zárva a rendhagyó korzózást.

The late marching square (the promenade) is surrounded by a series of basically singlefloor shops, spreading the typical mood of the tiny city of the past. At the dawn of the 20th century the group of Art Nouveau shop pavilions was given three new members. These hexagonal, mansard roofed, well-built buildings fit harmonically into their environment, serving the demands of pedestrians, spectators and customers in various ways. The passage way leads from two beautiful gargoyle enamel frogs along the playfully wriggling stone-serpentine to the Wind boy, and the unconventional walk is closed with a mushroom-fountain.

Die ehemalige Promenade wird von einer vorwiegend ebenerdigen Geschäftsreihe, die die Stimmung der ehemaligen Kleinstadt ausstrahlt, gesäumt. Die am Anfang des 20. Jahrhunderts in Jugendstil gebauten Pavillons haben drei neue Kameraden bekommen. Die sechseckigen, anspruchsvollen Gebäude mit ihrem Mansardendach passen sich dem Raum harmonisch an, und dienen den verschiedenen Ansprüchen der Sparziergänger, Bummler und Einkäufer. Der Spazierweg führt von den zwei liebenswürdigen Wasserspeier-Fröschen aus glasierter Keramik auf der spielerisch schlängelnden Linie der Pflastersteine bis zum Windjungen, wo der ungewöhnliche Spaziergang an einem PilzSpringbrunnen ein Ende nimmt.


A téglalap alakú ősi városmag nyugati irányban két tér csatlakozásával tovább nyújtózik. Délről a Deák tér kapcsolódik hozzá, amelynek figyelemre méltó értéke egy ma már jelentéktelennek tűnő alacsony épület a térre nyíló kissé robosztus ajtajával. Ez is Arany János em-

lékét idézi, hiszen a mai üzlethelyiség helyén állt az „Esser-féle öreg patika”, ahol a költő gyakran megfordult. Az épület sarkán emléktábla és dombormű (Molnár Gyula alkotása) hívja fel a figyelmet a híres apa és fiú, Petőfi Sándor és Zoltán fia nagykőrösi kötődéseire.

Towards the west, the rectangular ancient city centre spreads forward with the conjunction of two squares. From south Deák square attaches, of which considerable value is a low building of today irrelevant appearance and with a bit robust door opening on the square. This one recalls the memory of Arany János again, as the old-pharmacy of Esser stood in place of the present shop, and the poet was a frequent visitor there. There is a memorial tablet and a relief (by Molnár Gyula) at the edge of the building to call the attention to the local connections of the famous father and son, Petőfi Sándor and Zoltán.

Der rechteckförmige uralte Stadtkern erstreckt sich durch die Verbindung zweier Plätze nach Westen. Von Süden ist er mit dem Deák tér, dessen beachtenswerter Schatz ein heute schon unbedeutend erscheinendes, niedriges Gebäude mit seiner etwas robusten, auf den Platz gehenden Tür ist. Auch dies gemahnt an die Erinnerung von Arany, denn auf der Stelle des heutigen Geschäfts stand die Alte „Esser-Apotheke“, wo der Dichter oft erschien. An der Ecke des Gebäudes macht eine Gedenktafel und ein Relief – das Werk von Gyula Molnár – auf die Bindungen an Nagykőrös des berühmten Vaters und seines Sohnes, Sándor und Zoltán Petőfi, aufmerksam.

86  |  Nagykőrös


A legnagyobb átalakuláson a Deák tér esett át. A gépkocsiforgalom kirekesztése a pihenő- és zöldterületek megnövekedését eredményezte. A parkoló autók helyén zenepavilon épült, a teret délről lezáró timpanonos, oszlopos klasszicista épület (egykori úri kaszinó, Szalay-kúria) pedig távoli hátterét adja egy színpadnak. Az önfeledt játékra a tér szögletében kialakított kétmedencés vízrendszer is csábít, közöttük csordogáló patakkal. Szabó György nagykőrösi származású Munkácsy-díjas szobrászművész, a Szélfiú alkotója, az egyik medence közepére egy kövön üldögélő Sellőlányt tervezett.

The most thorough transformation was applied at Deák square. Prohibition of the car traffic resulted in an enlarged recreational and green area. In place of the car park a music pavilion was raised, whereas the Classicist building on the southern side of the square (the late casino, Szalay-mansion) with its pediments and pillars serve as distant background for a stage. At the corner of the square, a water-facility with two ponds and a connecting brook also inspire you to joyful playing. The Munkácsy-prize winner sculptor Szabó György from Nagykőrös, who imade Wind boy, now created a siren sitting on a stone in the middle of one of the ponds.

Die größte Veränderung hat der Deák tér überstanden. Die Aussperrung des Autoverkehrs hat das Wachstum der Park- und Erholungsanlagen ergeben. Anstelle der Parkplätze der Autos wurde ein Musikpavillon gebaut, das den Platz abschließende Gebäude mit dem Tympanon – das ehemalige Herrencasino/Szalay Kurie) dient als entfernter Hintergrund einer Bühne. Auch das in der Ecke des Platzes gestaltete Zweibecken-Wassersystem mit dem zwischen den Becken rieselnden Bach verlockt zum selbstvergessenen Spiel. Der mit Munkácsy-Preis ausgezeichnete Bildhauer Nagykőröser Herkunft, György Szabó, der Schöpfer des Windjungen hat für die Mitte eines der Becken eine auf einem Stein sitzende Meeresjungfrau geplant.

Nagykőrös  | 89


Két keréken karikázva A városközpontból minden irányba rövidebb-hosszabb séta- vagy kerékpárutak vezetnek. Ezeket végigjárva meggyőződhetünk arról, hogy nemcsak élni, dolgozni és szórakozni lehet ebben a városban, hanem regenerálódni, gyógyulni is.

Rolling on two wheels – There is a series of shorter and longer walkways and bicycle roads leading from the city centre to all directions. After taking a look at them we can conclude that this city is not only suitable for living, working and entertainment, but also for recreation and recovery. Auf zwei Rädern – Aus dem Stadtzentrum führen

in alle Richtungen kürzere oder längere Spazier- oder Radwege. Wenn wir diese befahren, können wir uns davon überzeugen, dass man in dieser Stadt nicht nur leben, arbeiten oder sich amüsieren, sondern auch relaxen oder genesen kann.

90  |  Nagykőrös


Cegléd felé indulva az út mindkét oldalát gondozott parkok, emlékhelyek kísérik. A két nagy világégést Nagykőrös népe is megszenvedte. Az I. világháborúban elesett katonák emlékére a gimnázium épülete előtt 1927-ben állították fel Zala György alkotását, a Hősök szobrát, melynek talapzatán 1011 nagykőrösi polgár neve olvasható.

A Hősök tere nyugati oldalán a nagykőrösi születésű szobrászművész, Csikai Márta Pietaja és a Barta Margitról készült dombormű, amely Sári Zoltán kortársművész alkotása a II. világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak állít emléket.

Towards Cegléd there are groomed parks and memorial places all along both sides of the road. As for any community, the two world wars were highly demanding for that of Nagykőrös, too. In 1927 one of Zala György’s sculptures, the Heroes’ Statue with 1011 names of citizens from Nagykőrös written on the pedestal was erected in front of the secondary school building for the memory of heroes of the first world war.

Wenn wir nach Cegléd weiterfahren, werden die beiden Straßenränder von gepflegten Parks und Gedenkstätten gesäumt. Auch die Bevölkerung von Nagykőrös hat unter den zwei großen Weltkriegen gelitten. Als Erinnerung an die im ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten wurde das Werk von György Zala, das Denkmal der Helden, auf dessen Sockel die Namen von 1011 Nagykőröser Bürgern stehen, 1927 aufgestellt.

On the western side of Heroes’ square, the Pieta by sculptor Csikai Márta from Nagykőrös, and the contemporary sculptor Barta Margit carved in relief by Sári Zoltán serve as memorials to the heroes of the second world war, and the revolution and war of independence of 1956.

Auf der westlichen Seite des Hősök tere (Heldenplatz) steht die Pieta der in Nagykőrös geborenen Bildhauerin Márta Csikai und das Relief von Margit Barta, das das Werk des zeitgenössischen Künstlers Zoltán Sári ist und das der Opfer und Helden des II. Weltkrieges beziehungsweise der Revolution und des Freiheitskampfes von 1956 gedenkt.


Az újjáépülő meleg vizű városi strand – nyitását követően – várja a kikapcsolódni vágyó vendégeket, gyógykezelésre váró betegeket, a Cifrakert és a felújítás előtt álló Csónakázó-tó pedig a pihenni, szórakozni vágyókat. A sportrajongók kényelmét szolgálja a korszerűen felújított, közel 80 éves, különleges faszerkezettel fedett lelátó.

After having been opened, the renewed hot water city spa awaits visitors looking for leisure and patients seeking for recovery, whereas at the same time the so-called Cifrakert (gaudy garden) and the boating lake, which will soon be reconstructed, attract those looking for recreation and entertainment. The 80 year old, reconstructed, modernized grandstand, covered with special woodwork roofing, serves the convenience of the sport fans.

Nach seiner Eröffnung erwartet das zu renovierende Thermalbad der Stadt die sich nach Erholung sehnenden Gäste, die auf Behandlung wartenden Kranken, und der Cifrakert und der zu erneuernde See für Bootsfahrer erwarten diejenigen, die sich zu erholen oder zu amüsieren wünschen. Dem Komfort der Sportfans dient die modern erneuerte, fast 80 Jahre alte, mit einer besonderen Holzkonstruktion bedeckte Tribüne.

94  |  Nagykőrös

Nagykőrös  | 95


A mai Cifrakertet sokféle névvel illették, a 20. század elején például az elegáns „Széchenyi fürdőkert” elnevezést kapta. Egykor meleg vizes közfürdője, vendéglője, hangulatos zenepavilonja oázisként szolgált a kőrösiek számára. Ma is teljesen benépesül mind a gyermeknapon, mind szeptember első hetében, a Nagykőrösi Napok idején. Ez a Kulturális és Életmód Fesztivál minden évben változatos és különleges élményekben részesíti a városlakókat és az ide látogató számos vendéget.

The Cifrakert has had many names, for example at the dawn of the 20th century it gained the elegant Széchenyi spa-garden denomination. Once it served as an oasis for dwellers of Nagykőrös with its hot water public spa, restaurant and moody music pavilion. It is still popular and crowded both on Children’s Day and during the first week of September, when the Nagykőrös Days are held. This cultural and lifestyle festival provides both the local dwellers and the numerous guests visiting the city with special experiences. Dem heutigen Cifrakert wurden schon viele Namen gegeben, am Anfang des 20. Jahrhundert wurde er zum Beispiel elegant als „Széchenyi Badegarten“ bezeichnet. Sein einstiges, öffentliches Warmwasserbad und sein stimmungsvoller Musikpavillon dienen den Nagykőröser als Oase. Am Kindertag und in der ersten Septemberwoche, an den Nagykőrösi Napok („Nagykőröser Stadttage“) wird er auch heute noch voll. Dieses Kulturelle und Lebensführungsfestival bietet den Bewohnern der Stadt und den Gästen besondere und abwechslungsreiche Erlebnisse.


A Kecskeméti úti gömbkőrisek: Fiatal fák vagyunk, talán ezért nyűgöz le bennünket nap mint nap az ódon nemesi kúriák, tisztes polgárházak látványa. Jó látni, hogy a bennük lakók egyre tudatosabban újítják fel a majolika faldíszeket, stukkókat, ápolják a bordakosaras ablakrácsokat, színes ablaküvegeket. Ez a kúrianegyed a város egyik becses értéke, a kisvárosi hangulat őrzője.

Round ash trees of the Kecskeméti road: We are young trees, and probably thus, we are enthralled day by day with the marvellous sight of the old noble mansions, respectful civic houses. It is good to see that dwellers of these houses more and more intentionally renovate the majolica decorations and stuccoes, take care of the rib-basket window bars, colourful window glasses. This mansion district is one of the precious values of the city that keeps the mood of a late tiny city.

Die Kugeleschen an der Kecskeméter Strasse: Wir sind junge Bäume, vielleicht deshalb verzaubert uns Tag für Tag der Anblick der alten Landhäuser der Adeligen und der ehrwürdigen Bürgerhäuser. Es ist gut zu sehen, dass die in ihnen wohnenden Menschen die Fayence Ornamente und den Stuck immer bewusster erneuern und wie sie die Gitterfenster und die bunten Glasfenster pflegen. Dieses Landhausviertel („Kúrianegyed“) ist einer der wertvollen Schätze der Kleinstadt, der Hüter der kleinstädtischen Stimmung.

Nagykőrös  | 99


A központtól kissé távolabb kanyargó Kalocsa Balázs utcában több nevezetes kúriát találunk. Nem véletlenül kapta ez az utca előző két nevét: az 1850-es Kert utca utal a kúrianegyed egykori csodálatos parkjaira, az Úri utca pedig – általános vélekedés szerint – lakói társadalmi rangjára. A városba betelepülő nemes családok közül egyre többen építették lakóhelyüket a parkos, szellős beépítésű városrészbe, amely a Kecskeméti út – Szabadszállási út – Petőfi utca által határolt területet foglalja magába.

There are more famous mansions in Kalocsa Balázs street, which bends a bit farther from the centre. The previous two names of this street are revealing: ‚Garden street’ from 1850 referred to the wonderful parks of the mansion district in those times, whereas ‚Noble street’ referred - according to public opinion - to the social rank of the dwellers. Noble families arriving in the city tended to build their new homes at this loosely built park-district spreading between Kecskeméti road, Szabadszállási road and Petőfi street.

Ein bisschen weiter vom Stadtzentrum entfernt, in der Kalocsa Balázs utca finden wir mehrere berühmte Landhäuser. Es ist kein Zufall, wie diese Straße ihre früheren zwei Namen bekommen hat: Die Kert utca („Gartenstraße“) weist auf die ehemaligen wunderbaren Parks, und die Úri utca („Herrengasse“) auf die gesellschaftliche Position der Bewohner hin. Immer mehr der in die Stadt ziehenden adligen Familien haben ihre Häuser in den an Parkanlagen reichen, luftigen Stadtteil gebaut, der sich auf dem Gebiet zwischen der Kecskeméti út – Szabadszállási út und Petőfi utca befindet.

100  |  Nagykőrös


A barokk-klasszicista jegyeket hordozó kúriák méltó folytatásaként sorakoznak a 19. század végén és a 20. század elején emelt eklektikus-szecessziós szép, tágas cívisházak. Ezek épületdíszei gyakran a híres kályhás Molnár család, elsősorban Molnár Dániel műhelyéből kerültek ki, akárcsak a polgári otthonok cserépkályhái.

As a due continuation of the Baroque-Classicist mansions, there are a number of Eclectic and Art Nouveao civic houses from the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The decorations of these buildings, just as the tile stoves of the civic homes, often derived from the famous stove builder Molnár family, especially from the workshop of Molnár Dániel.

Als würdige Fortsetzung der barocken und klassizistischen Merkmale an sich tragenden Landhäuser reihen sich die am Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts gebauten, schönen, geräumigen eklektisch-sezessionistischen Häuser protestantischer Bürger („Cívisházak“). Der Gebäudeschmuck stammte vorwiegend aus der Werkstatt der berühmten Ofensetzerfamilie Molnár, aber in erster Linie aus der Werkstatt von Dániel Molnár, genauso, wie die Kachelöfen der bürgerlichen Häuser.

Nagykőrös  | 103


A városban sétálók azonban máshol is lépten-nyomon találkozhatnak a kisnemesi udvarházak, díszes polgárházak elbűvölő variációival. Míves kovácsoltvas ablakrácsok, díszes kapuk, különleges kémények állítják meg a mai kor örökösen rohanó emberét egy kis hétköznapi gyönyörködésre.

However, walking in the city walkers can find everywhere charming variations of mansions and decorated civic houses. Elaborate wrought iron window bars, fancy gates and special chimneys stop the always hurrying man of our age in order they have a bit of everyday enjoyment.

Die Spaziergänger treffen aber sehr oft auch anderswo auf die bezaubernden Variationen der Landhäuser des niederen Adels und der pompösen Bürgerhäuser. Prächtige schmiedeeiserne Fenstergitter, pompöse Tore und besondere Schornsteine halten den Menschen unserer Zeit zu einem kurzen alltäglichen Kunstgenuss an.

104  |  Nagykőrös


A város délkeleti szélén szervezték meg az 1950-es évek végén a mai kórház elődjét. A szerény vidéki kórházépület rekonstrukciója után, 2000-ben új, már a 21. század követelményeinek megfelelő kórházkomplexumot sikerült a gyógyulni vágyók rendelkezésére bocsátani. Az itt folyó rehabilitációs tevékenység jó hírnevet szerzett az intézménynek, amely többször elnyerte az Év Kórháza címet. A gyógyturizmus felerősödése a jövő reménységeként él a városlakókban.

The predecessor of the present hospital was organized in the late 1950’s at the south-eastern area of the city. After the reconstruction of a humble rural hospital building, in 2000 a new hospital complex complying with the requirements of the 21st century was inaugurated to be at the service of all those looking for recovery. The hospital rehabilitation activity gained good reputation for the institution, which was awarded the Hospital of the Year title several times. The development of health tourism is reckoned by the local citizens as a future hope.

Am südöstlichen Rand der Stadt wurde am Anfang der 1950-er Jahre der Vorgänger des jetzigen Krankenhauses organisiert. Nach der Rekonstruktion des bescheidenen Provinzkrankenhauses wurde den Genesenden im Jahr 2000 ein, den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts entsprechendes Krankenhauskomplex zur Verfügung gestellt. Die hier durchgeführte Rehabilitationstätigkeit hat dem Institut, das mehrmals den Titel „Das Krankenhaus des Jahres“ gewonnen hat, zum guten Ruf verholfen. Die Stärkung des Heiltourismus lebt als Hoffnung auf eine bessere Zukunft in den Bewohnern der Stadt.

106  |  Nagykőrös


A napfény városa

A fényt és meleget adó égitestnek mindig különös tisztelettel adóztak az emberek, bárhol éltek is. Nagykőrös és környéke évente átlagosan kétezer óra felett részesül a Nap áldásából, így Magyarország legnaposabb tájegységéhez tartozik.

The city of sunshine – The orbit pro-

viding light and heat has always been kept in great respect by people, wherever they live. Nagykőrös and the surrounding area receive an annual average of 2000 hours of sunshine, thus it belongs to the sunniest areas of Hungary.

108  |  Nagykőrös

Die Stadt des Sonnenscheins –

Diesem Licht und Wärme gebenden Himmelskörper haben die Menschen, egal wo sie lebten, schon immer mit besonders viel Achtung gezollt. Nagykőrös und seine Umgebung genießt den Segen der Sonne über mehr als zweitausend Stunden pro Jahr und so gehört es zu den sonnigsten Landschaften Ungarns.

Nagykőrös  | 109


Zöldségek, gyümölcsök, piac

Vegetables, fruits, market

Gemüse, Obst und der Marktplatz

A 19. század végétől a 20. század végéig a lakosság intenzív zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztésből élt, így az addigi kőrisfa szimbólumhoz az uborka is társult. A kőrösi meggy, uborka és saláta Nagykőrös nevét Európa-szerte ismertté tette.

From the end of the 19th century to the end of the 20th century the local population lived on intensive vegetable, fruit and grape cultivation, thus the cucumber became its second symbol along with the ash tree. The sour cherry, cucumber and salad of Nagykőrös made this city well-known all around Europe.

Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts lebte die Bevölkerung von intensivem Gemüse- Obst- und Traubenanbau, so kommt zu dem bisherigen Symbol, der Esche, auch die Gurke hinzu. Die Nagykőröser Sauerkirsche, die Gurke und der Salat haben den Namen von Nagykőrös europaweit bekannt gemacht.

A pénteki hetipiacon ma is különösen nagy a sürgés-forgás, bőséges az árukínálat. A gesztenyefák alól turbékolás hallatszik, hiszen galambok cserélnek itt gazdát, galambászok pedig tapasztalatot. A „Kőrösi keringő”, jelenleg Alföldi (kőrösi) keringő néven a hungarikumok, azaz sajátosan magyar „termékek” sorába felvett büszkeségünk. 1912ben kapta városunkról a nevét, bár kimutathatóan már 1862 óta tenyésztik a kőrösi galambászok, akik szerint ez a világ legszebb galambja.

The weekly market open on Fridays boasts with huge supply of goods, and is still very popular and crowded. Pigeons’ cooing can be heard under the chestnut trees, since the owners swap their pigeons and exchange experience with other owners here. We are proud of our Körös tumblers, which nowadays known in Hungary as Alföld (Körös) tumblers which became registered Hungaricums, which are uniquely Hungarian ‚products. They were named after the city only in 1912, however they have been demonstrably bred since 1862 by the pigeon breeders of Nagykőrös, who assert that they are the nicest pigeons in the world.

Auf dem Wochenmarkt am Freitag gibt es auch heutzutage ein lebhaftes Treiben und eine reichliche Auswahl an Waren. Unter den Kastanienbäumen hört man Turteln, hier werden nämlich Tauben verkauft und hier tauschen sich die Taubenzüchter aus. Unser Stolz, die „Kőrösi keringő“ (Eine Taubenart – Bemerkung des Übersetzers) gehört zu den Hungarica, also den typisch ungarischen Produkten. Sie hat ihren Namen nach unserer Stadt bekommen, obwohl sie von den Nagykőröser Taubenzüchtern, deren Meinung nach sie die schönste Taube der Welt ist, schon seit 1862 nachweisbar gezüchtet wird.

110  |  Nagykőrös

Nagykőrös  | 111


Eleinte a vásárok színhelyéül is a piactér szolgált, és csak a kuruc háborúk után került a városon kívülre. Nagykőrösön minden bizonnyal már a mohácsi csata előtti évszázadokban is voltak országos vásárok. Az ún. Szent György napi – mint a gazdasági év kezdetén tartott vásár – számított és számít a mai napig a legjelesebbnek. Évi kilenc alkalommal gyűlik össze a sokadalom a nagykőrösi vásártéren, hogy – a sokak szerint a Duna-Tisza közének legnagyobb vásárában – kedvére nézelődhessen, vásárfiával lephesse meg az otthon maradt családtagokat.

112  |  Nagykőrös

At the beginning, fairs were also held at the market place, and they were only transferred outside the city after the Kuruc wars. Most probably, Nagykőrös organized national fairs very early, in the centuries preceding the Battle of Mohács. The most important fair has always been the one on Saint George’s Day – the beginning of the economic year. The crowd assemble nine times a year at the Nagykőrös fair ground to look around in the fair that is reckoned as the biggest held between the Danube and the Tisza rivers, and to buy gifts for those staying home.

Anfangs hat der Marktplatz als Schauplatz der Jahresmessen gedient und ist erst nach den Kuruzenkriegen außerhalb der Stadt geraten. Die sogenannte Messe am Tag des Hl. Georgs – wie der Jahrmarkt am Anfang des Wirtschaftsjahres – galt und gilt bis heute als die vorzüglichste. Das Volk versammelt sich neunmal pro Jahr auf dem Marktplatz von Nagykőrös, um – der Meinung Vieler nach – auf dem größten Jahrmarkt zwischen der Donau und der Theiß – sich nach Lust und Liebe umzuschauen und die daheim gebliebenen Familienmitglieder mit Mitbringsel zu überraschen.

Nagykőrös  | 113


Védett növények, állatok A nagykőrösiek kedvelt parkerdője a Pálfája, ahol ritka és védett természeti értékek, a csönd és harmónia ejti rabul a látogatókat. Ma is büszkék vagyunk arra, hogy Nagykőrös „Zöld város az ország szívében”. Aki a tanösvényt végigjárja, az európai természeti örökség részét ismerheti meg. Gyöngyvirágos tölgyesünkben számos, több száz évet megélt védett famatuzsálemet csodálhatnak meg a természet szerelmesei. Figyeljük csöndben a szalakóták, fekete gólyák, harisok életét, gyönyörködjünk a vadorchideák, árvalányhaj, tartós és buglyos szegfűk, a homoki és tarka nőszirom páratlan szépségében, hallgassuk a gazdag madárvilág hangversenyét, lessük meg a zöld, fürge és homoki gyíkok surranását.

Protected plants, animals – A popular forest of the Nagykőrös dwellers is Pálfája, where the visitors are captured by rare and protected natural values, silence and harmony. We are still proud of Nagykőrös, the ‘Green city in the heart of the country’. Walking along the training path one will meet a part of the European natural heritage. In the oak forest lovers of the nature may admire a number of several hundred year old protected Methuselah trees, surrounded by lilies of the valley. Watch silently the life of European rollers, black storks or corncrakes, admire the unique beauty of wild orchids, needlegrasses, long-lasting pinks, large pinks, sand irises and Hungarian irises, listen to the concert of the rich bird population and catch the swish of green lizards and sand lizards. Geschützte Pflanzen und Tiere – Der beliebte Parkwald der Nagykőröser ist Pálfája, wo die seltenen und geschützten Schätze der Natur, die Stille und die Harmonie die Besucher ganz gefangen nehmen. Wir sind darauf auch heute Stolz, dass Nagykőrös „die grüne Stadt im Herzen des Landes“ ist. Wer den Lernpfad beläuft, kann einen Teil des europäischen Naturerbgutes kennen lernen. In unserem Eichenwald mit den Maiglöckchen können die Liebhaber der Natur zahlreiche, mehrere hundert Jahre alte Bäume bewundern. Schauen wir still dem Leben der Blauracken, der Waldstörche und der Wachtelkönige zu und bewundern wir die einzigartige Schönheit der wilden Orchideen, der Federgräser, der Dauer- und Prachtnelken, der Sand- und bunten Schwertlilien und hören wir dem Konzert der reichen Vogelwelt zu und belauern wir das Huschen der Zaun-, Smaragd- und taurischen Eidechsen.


Ha országos hírű pusztai tölgyesünkben barangolunk, homoki gyepét lábunkkal érintjük, megilletődve gondolhatunk honfoglaló eleinkre, akik elé hasonló látvány tárult, és hálával azokra az emberekre, akik megőrizték nekünk ezt az állapotot. Tisztelettel tekintünk mindazokra is, akik épített örökségünket szeretettel és törődéssel ápolják tovább.

Wandering in our nation wide known Steppe Oak Wood touching its grass with our feet, we can feel a great awe for our conquering ancessorss who witnessed a similar view, and we can be grateful for those people who conserved its state for us. We also respect all those who carry on looking after our built-up heritage with love and great care.

Wenn wir in unserem landesweit berühmten Eichenwald wandern, seinen Rasen mit unserem Fuß betreten, können wir gerührt an unsere landnehmenden Ahnen, die von einem ähnlichen Anblick empfangen worden waren und dankbar an die Menschen, die uns diesen Zustand aufgewahrt haben, denken. Wir erachten auch alle, die unsere gebaute Erbschaft mit Liebe und Fürsorge weiterpflegen mit Respekt.

116  |  Nagykőrös


Ez a kiadvány a „Nagykőrös városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0010 projekt keretén belül jelenik meg.

Profile for Tánczos Tibor

Nagykőrös A megújuló város  

Egy könyv, amely a megújult Nagykőrösről szól; arról a városról, amelynek történelmi, kulturális kincse, értéke, valamint a jövőhöz, a fejlő...

Nagykőrös A megújuló város  

Egy könyv, amely a megújult Nagykőrösről szól; arról a városról, amelynek történelmi, kulturális kincse, értéke, valamint a jövőhöz, a fejlő...

Profile for tantib
Advertisement