Page 1

โครงการออกแบบกราฟิ กสาหรับบรรจุภณ ั ฑ์ ค่แู ข่ งของสินค้ า

นา้ บ๊ วยตรา O.yes


คานา

2

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาออกแบบกราฟิ กบนบนบรรจุ ภัณฑ์ Arti3314 ซึ่งเกี่ยวกับการจัดทาผลิตภัณฑ์สินค้าคู่แข่ง เพื่อการศึกษาและหาข้อมูลของบรรจุภณ ั ฑ์ค่แู ข่ง ถ้าผิดพลาด ประการใด ๆ ก็ขออภัยด้วย ณ ที่น้ ี แทนไทย กิตติธรทรัพย์


สารบัญ

3

แนะนาตัว ส.1 สื บค้น (Researh) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ส่ วนประกอบที่สาคัญ

1 2 2 3

เครื่ องหมาย อย เครื่ องอ่านบาร์ โค้ด เครื่ องหมาย ฮาลาล ภาชนะขวดโหล ส2. สมมติฐาน (Resume) SKETCH IDEA แนวความคิดของโลโก้สินค้า แบบร่ างแผ่นคลี่ ป้ ายสิ นค้า (tag) แบบร่ างสิ นค้าด้วย Program Google SketchUp MoodBoard ส.3 สรุ ป (Result)

4 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16


1 4

นายแทนไทย กิตติธรทรัพย์ 5011309803 ศศ.บ.501(4)/13 เอกศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Email : tanthai7777@gmail.com Blog : tanthai9803arti3314.blogspot.com


ส.1 สื บค้ น (Researh)

ข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ ชื่อสิ นค้า : น้ าบ๊วย ตรา วาย. อี.เอส. ราคา : 19 บาท ปริ มาณ : 350 มล. ดับกระหาย ชุ่มคอ ประเภท สิ นค้าบริ โภค สถานะ น้ า วัสดุ ขวดพราสติก

2 5

ผลิตโดย บริ ษทั ยัง เอนเนอรื เจอรื จิ ซอร์ส จากัด เลขที่ 1 ตรอก236 ถนนจีเซียง เมือง โถวเฉิน จังหวัดอี้หลาน ไต้หวัน จัดจาหน่ายโดยบริ ษทั ทีมเทค เวิลด์ไวด์ จากัด (มหาชน) 731/21-24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางดพงพาง เขตยาน นาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร 022931860 ไม่ใช้วตั ถุ


3 6

ส่ วนประกอบที่สาคัญ น้ า 91.084232% น้ าบ๊วยเข้มข้น 4.9% ฟรุ กโตส 3.78% กรดซิตริ ก 0.09% โซเดียม คาร์บอกซิเมทิล เซลลูโลส 0.06% กรดมาลิก 0.03% โครงสร้ างหลักของตัวบรรจุภณ ั ฑ์โครงสร้างหลักของตัว บรรจุภณ ั ฑ์จะเป็ นขวดพลาสติกใส ประกอบด้วยฝาและแท็ก ตัวฝาจะมีสีส้มพร้อมกลับ เครื่ องหมายการค้าแท็กจะเป็ นกระดาษ บอกถึงสรรพคุณของ สิ นค้าพลาสติกที่ใช้ห่อหุม้ ด้านนอกของบรรจุภณ ั ฑ์จะเป็ น พลาสติกที่มีโลโก้ของสิ นค้าและข้อมูลต่างๆของสิ นค้าที่มีสี ส้มเป็ นหลักและมีรูปภาพประกอบของรสชาติและ


4

เครื่องหมาย อย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ น ส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ปกป้ องและ คุม้ ครองสุขภาพประชาชนจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มี การส่งเสริ มพฤติกรรมการบริ โภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มี หลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้ บริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์

7

เครื่องอ่านบาร์ โค้ด (อังกฤษ: barcode reader) ตัวเลขของรหัสสิ นค้าที่ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูลของระบบสิ นค้าคงคลังจะมี จานวน หลักค่อนข้างมากเมื่อต้องการเรี ยกใช้หรื อตรวจสอบโดย การป้ อนข้อมูลผ่านแป้ นพิมพ์จะทาให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายจึงเกิด แนวคิดในการพิมพ์รหัสสิ นค้าออกมาเป็ นแบบแท่งรหัสสี ดาและ ขาวต่อเนื่องกันไปเรี ยกว่า บาร์โค้ด ซึ่งนาไปใช้พิมพ์ในรหัสสิ นค้า อุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป เพื่อสะดวกในการเช็คสิ นค้าคงเหลือรวม ไปถึงการคิดเงินนัน่ เองเครื่ องอ่านรหัสเราเรี ยกว่าเครื่ องอ่านบาร์โค้ด มีหลายรู ปเช่นแบบมีดา้ มจับคล้ายปื นหรื อบางแบบก็ฝังในแท่นของ เครื่ องเก็บเงินสดเลย พบเห็นได้ตามจุดบริ การขาย (POS - Point Of Sale) ในร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรื อห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป


5 เครื่องหมาย ฮาลาล เครื่ องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบ การรับรองของคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทยประกอบด้วย3

8

องค์ประกอบหลักดังรู ป 1. คาว่า “ฮาลาล” ภาษาอาหรับ ในสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ซึ่งมีพ้นื หลังเป็ นแถบเส้นตรงแนวดิ่ง 2. ชื่อองค์กรรับรอง - "สนง. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย" หรื อ TheCentral Islamic Committee of Thailand" หรื อ เป็ นภาษาอาหรับ (เป็ นได้ท้งั 3 ภาษา) ถ้าเป็ น “สานัก จุฬาราชมนตรี ” แสดงว่าเป็ นเครื่ องหมายฮาลาลที่ไม่ผ่านการตรวจ รับรอง เนื่องจากทางสานักจุฬาราชมนตรี ได้มอบหน้าที่การตรวจ รับรองฮาลาลแก่คณะ กรรมการกลางอิสลามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แล้ว 3. หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก ที่ได้จากการรับรองฮาลาล ถ้าเป็ น ตัวเลขในระบบเก่า (ซึ่งผ่านการตรวจรับรองเช่นเดียวกัน) จะใช้ ลาดับที่ของบริ ษทั ตามด้วยปี ที่เริ่ มขอรับรอง " ที่ ฮ.ล. * 025/2547" ซึ่งการที่เราจะทราบว่าเครื่ องหมายฮาลาลนี้ หมดอายุหรื อไม่มีน้ นั มีเพียงวิธีการเดียวคือ สอบถามโดยตรงจาก ฝ่ ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางฯ


6 9

ภาชนะขวดโหล ขวดแก้วเป็ นภาชนะบรรจุที่เก่าแก่ชนิดหนึ่ง มีการใช้กนั เมื่อ ประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว โดยชาวตูนิเซียและอียปิ ต์ได้คน้ พบวิธีการ ทาแก้วจึงเกิดอุตสาหกรรมผลิตแก้วขึ้นในประเทศทั้งสองและได้ แพร่ หลายไปยังประเทศต่างๆในทวีปยุโรปปัจจุบนั ได้มีการใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งเครื่ องจักร อัตโนมัติช่วยในการผลิตเพื่อให้ได้แก้วที่ มีคุณภาพสูง สาหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมผลิตแก้วได้เริ่ มขึ้น ในปี พ.ศ. 2498 โดยองค์การแก้วซึ่งทาการผลิตภาชนะบรรจุแก้ว เพื่อทดสอบการนาเข้าสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องดื่ม เภสัชภัณฑ์ เครื่ องสาอาง และอาหารอื่นๆ


ส2. สมมติฐาน (Resume)

7 10


จากที่ได้ศึกษาจากสิ นค้าคู่แข่ง การที่จะทาสิ นค้าแข่งขันกันต้อง ทาให้ดีกว่า สิ นค้าแบบเก่า ฉะนั้นจึงขอเลือกขวดแก้วแบบเดิม แต่เปลี่ยนรู ปทรงเล็กน้อย ลักษณะเป็ นขวด แก้วใสขนาดขวดโดยรอบ 4.5 cm สูง 16 cm ด้านหัวของขวดขนาด 4.cm ขนาดของแผ่น คลี่ 9.5 cm ปริ มาณ 170 มล.

SKETCH IDEA

8 11


โลโก้ 4 แบบ

9 12

แนวความคิดของโลโก้สินค้า มาจากคาว่า o.yes ที่เป็ นคาอุปทานนามาประกอบเป็ นโลโก้ โดยเป ลื่ยนตัว o เป็ นตัวบ๊วยที่เป็ นแบบการ์ตูนประกอบกับคาว่า yes ตัว บ๊วยการ์ตูนแทนบ๊วยทาให้ดูรู้สึกมี อารมณ์ที่รู้สึกเปรี้ ยวของตัวสิ นค้า ส่วนคาว่า yes แทนคาว่าใช่โดย แปลตรงตัว ตัวโลโก้จะอยูใ่ นรู ปผลไม้ที่เป็ นวงกลมอีกที


แบบร่ างแผ่นคลี่ แบบที่ 1

แบบที่ 2

10 13


แบบที่ 3

11 14

แบบที่ 4

แนวความคิด แบบร่ างแผ่นคลี่ประกอบด้วยพื่นที่เป็ นสี ส้มขาวและโลโก้ font และ คาพูดต่างๆเพื่อทาให้แผ่นคลี่และตัวสินค้าเองดูดีเป็ นที่สนใจ


ป้ายสินค้ า (tag) แบบที่ 1

แบบที่ 2

12 15


ป้ายสินค้ า (tag) แบบที่ 3

แบบที่ 4

13 16


แบบร่ างสินค้ าด้วย Program Google SketchUp Front

Back

Top

Perspactive

ลักษณะเป็ นขวดแก้วใสขนาด ขวดโดยรอบ 4.5 cm สูง 16 cm ด้านหัวของขวดขนาด 4.cm ขนาดของแผ่นคลี่ 9.5 cm ปริ มาณ 170 มล.

14 17


MoodBoard 1

15 18

MoodBoard 2


ส.3 สรุป (Result) ภาพสินค้าที่เสร็จเรียบร้ อย

16 19

ตัวสิ นค้าคู่แข่งน้ าผลไม้รสบ๊วยตรา o.yes จะประกอบส่ วนต่างๆเช่น ฉลากสิ นค้า ป้ า่่ยสิ นค้าและฉลากนั้นจะประกอบไปด้วย ชื่อสิ นค้า โลโก้ ที่อยูผ่ ลิต ส่ วนผสม บาโค้ด อย เครื่ องหมายฮาลาลอิสลามกลางแห่ งประเทศไทย ส่ วนป้ ายสิ นค้าจะ ประกอบไปด้วย โลโก้ และสรรพคุณของสิ้ น เมื่อบริ โภคไปแล้วจะได้รับประโยค และคุณค่าของสิ่ งที่ได้บริ โภคไป สิ่ งทึ่แตกต่ างจากสิ นค้ าตัวเก่ า คือ เป็ นแบบที่ดูแปลกใหม่ต่างจากของเดิมหรื อ สิ นค้าน้ าบ๊วยตัวเดิม ฉลากจะเคลือบด้วยพลาสติกทั้งขวด แต่สินค้าคู่แข่ง จะ เคลือบด้วยกระดาษ แต่ไม่ท้ งั ขวดเลือกตรงทรงขวดที่พอดีสะดวกกับการบริ โภค ประกอบด้วยพื่นของแผ่นคลี่ที่ เป็ นสี ส้มขาวและโลโก้ font และคาพูดต่างๆเพื่อทาให้แผ่นคลี่และตัวสิ นค้าเองดูดี เป็ นที่สนใจ ส่ วนคาว่า o.yes มาจากคาอุปทานนามาประกอบเป็ นโลโก้โดยเปลื่ยน ตัว o เป็ นตัวบ๊วยที่เป็ น แบบการ์ตูนประกอบกับคาว่าyesตัวบ๊วยการ์ ตูนแทนบ๊วยทาให้ดูรู้สึกมีอารมณ์ที่ รู ้สึกเปรี้ ยวของตัวสิ นค้า ส่ วนคาว่า yes แทนคาว่าใช่โดยแปลตรงตัว ตัวโลโก้จะ อยูใ่ นรู ปผลไม้ที่เป็ นวงกลมอีกที ทาให้ดูดีเหมาะสาหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่ นและเด็ก มากกว่าสิ นค้าตัวเดิม


20

Tanthai-arti3314-issuu-แก้ไข  

โครงการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้าน้ำบ๊วยตรา O.yes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you