Page 1

Een uitgave van: TanteLouise-Vivensis en Cliëntenraad Thuiszorg

Thuiszorg Nieuwsbrief

In samenwerking met de Cliëntenraad Thuiszorg biedt tanteLouise-Vivensis u de nieuwsbrief Thuiszorg aan. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de thuiszorg van tanteLouise-Vivensis.

De praktijk

Handen uit de mouwen tijdens NLdoet Jaarlijks organiseert het Oranje Fonds in maart, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag de handen uit de mouwen te steken. Uiteraard deed tanteLouise-Vivensis dit jaar weer mee aan dit prachtige initiatief. Ook het kantoorpersoneel van het Servicebureau in

koeken kopen om het ijs te kunnen breken, indien

Bergen op Zoom mocht deze dag vrijwilligerswerk in de

nodig. Hoewel dit erg gewaardeerd werd, bleken al onze

zorg ervaren. Beleidsmedewerker Linda Oldenhave was

klanten zo gastvrij en hartelijk dat er vrijwel direct leuke

een van de vrijwilligers die samen met een collega op

gesprekken plaatsvonden. Soms in bijzijn van de mantel-

bezoek ging bij een aantal thuiszorgklanten. “Gewoon

zorger, de andere keer genietend van de bomen die in

gezellig samen een kopje koffie drinken, een blokje om

bloei stonden tijdens een wandeling. Bij het afscheid

of iets anders ondernemen wat de klant graag zou

werd ons door alle klanten op het hart gedrukt dat we

willen doen”, vertelt ze. “Hoewel we wisten dat de vraag

altijd welkom waren”, kijkt ze trots terug.

naar vrijwilligers in de thuiszorg groot was, waren we

“Voor ons een fantastische ervaring, maar daar moet het

verbaasd over het aantal aanmeldingen. Blijkbaar is daar

natuurlijk niet bij blijven. Hetgeen onze klanten en hun

een enorme behoefte aan.”

naasten bezighoudt, nemen we mee in ons dagelijks

Op vrijdag 21 maart was het dan zover, samen met haar

werk om met elkaar te komen tot nog betere zorg voor

collega ging Linda op pad. “Eerst maar bloemen en

al onze (thuiszorg)klanten.”

Het huiskamerproject Binnen de gemeente Woensdrecht zijn in samenwerking tussen de BWI (Brede Welzijnsinstelling) en tanteLouise-Vivensis twee huiskamerprojecten opgezet. Een huiskamer in het Broederhuis van de broeders van Huijbergen en een huiskamer in woonzorgcentrum De Beukenhof in Putte. Deze huiskamers zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken waar allerlei activiteiten plaatsvinden voor en door bezoekers. Het bevordert het algemene welzijn en ontmoetingen tussen diverse doelgroepen in de >> Jaargang 4 • Uitgave 2 • Juni 2014

1 » Lees verder


«2

Heeft u een zorgvraag?

Jaargang 4 • Uitgave 2 • Juni 2014

Zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag is

gemeente Woensdrecht, maar is ook opgezet om

tanteLouise-Vivensis voor u bereikbaar. De medewerkers

eenzaamheid en vroegtijdige gezondheidsproblemen en

van ons Cliëntenservicebureau zijn telefonisch voor u beschikbaar via 0900 - 900 44 44 (lokaal tarief) maar als

zorgvragen te voorkomen. Daarbij worden mantel-

u dat wenst, brengen zij ook graag een bezoek aan huis.

zorgers tijdelijk ontlast van hun zorgtaak. Activiteiten Binnen het huiskamerproject vinden met ondersteuning

De huiskamer in Huijbergen is geopend op donderdag-

van vrijwilligers allerlei activiteiten plaats. Van een

middag van 13.30 uur tot 16.00 uur. De huiskamer in

gezelschapsspel of workshop tot een informatiemiddag

Putte is geopend op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot

over een interessant onderwerp of een gezellig praatje

16.00 uur.

onder het genot van een kopje koffie. Wij zullen dan ons

Twijfelt u of de huiskamer ook iets voor u kan

best doen om de activiteit ook werkelijk te realiseren.

betekenen? Loop dan gerust vrijblijvend eens binnen om te kijken of het iets voor u is. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig die u zal opvangen en u nader wil informeren.

Deelname Deelname is gratis, voor alleen gebruik van materialen en koffie/thee wordt een bijdrage gevraagd.

U bent van harte welkom!

Samenwerken in de wijk De twee grootste thuiszorgorganisaties van West-Brabant hebben afgelopen half jaar de handen ineengeslagen met ‘Verband aen de Fonteyne’. TanteLouise-Vivensis en TWB, thuiszorg met aandacht, brengen zorgverleners samen in een uniek project. Door de krachten te bundelen, maken de thuiszorgorganisaties nog beter gebruik van elkaars kwaliteiten en faciliteiten om de cliënt de beste zorg te verlenen. Na een half jaar succesvol proefdraaien, wordt de samenwerking nu definitief voortgezet. In de aanleunwoningen ‘In den Fonteyne’, gelegen naast

aan gaan. Samen met Anita Bosker vanuit tanteLouise-

woonzorgcentrum Stuijvenburgh in Bergen op Zoom,

Vivensis leidt Carolien Mangnus van TWB, thuiszorg met

verlenen acht medewerkers van de twee thuiszorg-

aandacht, het project en stuurt de zorgverleners aan.

organisaties samen zorg aan de bewoners. Dit betekent

“Geen concurrentie meer, daar heeft de cliënt niets aan.

dat de cliënt afwisselend zorg ontvangt van een

We kunnen flexibeler inspelen op de zorg die de cliënt

zorgverlener van tanteLouise-Vivensis of van TWB,

nodig heeft en bij ziekte of vakantie van een zorgverlener

thuiszorg met aandacht.

kunnen we sneller vervanging zoeken. Daarnaast is het kostenefficiënt en zoeken we elkaar op om de zorg te

Zorg optimaliseren

optimaliseren zodat de cliënt het best is geholpen. Dat

Mede door de veranderingen in de langdurige zorg zien

staat altijd voorop.”

beide organisaties het belang van samenwerking. Het is dan ook voor het eerst in de regio dat twee zorgorganisaties op deze manier de samenwerking

Contactgegevens Cliëntenraad Thuiszorg: Telefonisch:

0164 – 713300 (vraag naar ondersteuner cliëntenraad)

Per mail: clientenraad@tantelouise-vivensis.nl

Colofon De nieuwsbrief Thuiszorg wordt verspreid onder thuiszorgcliënten van tanteLouise-Vivensis,

Schriftelijk:

Cliëntenraad tanteLouise-Vivensis,

het team thuiszorgmedewerkers en overige

t.a.v. Secretariaat Cliëntenraad

belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt

Postbus 73 • 4600 AB Bergen op Zoom

minimaal twee keer per jaar.

Redactie: Cliëntenraad & managers Thuiszorg • Eindredactie: afdeling PR & Communicatie • Vormgeving: De Werkkamer Vormgeving & Communicatie

Nieuwsbrief Thuiszorg tanteLouise-Vivensis juni 2014