Page 1

tanteLouise-Vivensis

De beste zorg, waar thuis ook is

Kernpunten ondernemingsplan 2014 - 2017 tanteLouise-Vivensis


Voorwoord Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Voor u ligt de verkorte versie van het Ondernemingsplan 2014 – 2017 van tanteLouiseVivensis. In dit plan wordt weergegeven hoe de organisatie zich voorneemt te reageren op de maatregelen van de Nederlandse overheid omtrent de organisatie en financiering van de langdurige zorg voor ouderen in de volgende jaren. Het is een verhaal waarin bij een eerste lezing in eerste instantie misschien een gevoel van pessimisme ontstaat. Wie echter de inspanning doet het document nog een tweede of derde maal door te nemen, valt vooral de positieve, toekomstgerichte en hoopvolle keuzes op die gemaakt worden. De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Management Team van tanteLouise-Vivensis kiezen er bewust voor niet lijdzaam af te wachten. Integendeel, in het ondernemingsplan worden duidelijk de pijlers aangegeven waarop de dienst- en zorgverlening van tanteLouiseVivensis in de volgende jaren gestoeld zal zijn. Het zijn even zovele kansen. tanteLouise-Vivensis blijft zorg bieden. De beste zorg. Waar thuis ook is!

J.L.L. Pelgrims

Bergen op Zoom,

Raad van Bestuur

November 2013

3


Zorgorganisatie tanteLouise-Vivensis staat voor hoogwaardige zorg op maat in West-Brabant. In het bijzonder zijn dat de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Onze klanten kunnen sinds jaar en dag vertrouwen op een compleet dienstenpakket van thuiszorg, (begeleid) wonen, verzorging en verpleging en aanvullende dienstverlening. In ons ondernemingsplan 2014-2017 beschrijven we onze strategische keuzes voor de toekomst. Deze keuzes zijn gemaakt in een roerige tijd van economische crisis, maatschappelijke verandering en bezuinigingen. Het ondernemingsplan is tot stand gekomen in een brede overlegronde met onze partners in ons werkgebied. Daarnaast zijn de cliĂŤntenraad, ondernemingsraad en een klankbordgroep van medewerkers intensief betrokken geweest bij alle fasen van het plan. Zij staan achter de gemaakte keuzes al was dat voor hen zeker niet gemakkelijk. De maatregelen zien zij echter wel als noodzakelijk. Men voelde een verantwoordelijkheid voor de toekomst en heeft vertrouwen in de koers die het plan beschrijft. Deze notitie geeft een doorkijk van het plan.


Bron: Rijksoverheid

Transformatie De ouderenzorg in Nederland staat aan het begin van een langdurig ombouwproces. De regering zet in op beteugelen van de stijgende zorguitgaven. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en moeten daarbij vaker dan nu een beroep doen op hun eigen sociale netwerk. Verzorging en welzijn komt onder regie en verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen. Zorgverzekeraars worden geprikkeld om scherper in te kopen. Zekerheden nemen af, de concurrentie neemt toe, het traditionele verzorgingshuis verdwijnt. De impact van deze ontwikkelingen is groot voor onze organisatie. Wij willen dat ouderen in ons werkgebied op een waardige manier oud kunnen worden.

Zelfstandig, zo nodig met ondersteuning en zorg, meestal thuis, maar soms ook wonend in een gastvrije beschermde omgeving. De stelselwijziging en ontwikkelingen hebben echter grote invloed op hoe we werken, de omvang van onze dienstverlening en de locaties van waaruit wij die leveren en de inrichting van onze organisatie. We staan de komende jaren voor een transformatie-opgave die van ons vraagt meer in samenwerking met anderen te doen, een professionaliseringsslag te maken en onze personeelsformatie en invulling van zorglocaties op termijn aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Bepaalde zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten kunnen we op termijn mogelijk niet meer verlenen omdat deze niet meer vergoed worden.

5


Missie en visie op drie zorgdomeinen De missie van tanteLouise-Vivensis luidt: de beste zorg, waar thuis ook is. Wij willen koploper zijn in het leveren van hoogwaardige complexe zorg en verpleging bij mensen thuis en vanuit onze locaties. Hierbij gaan we samen met onze partners op zoek naar nieuwe vormen van ouderenzorg en investeren we in innovatie van zorgconcepten en e-health toepassingen. Samen met onze partners organiseren we de zorg zo doelmatig en kwalitatief mogelijk. Ook werken we nauw samen met onze cliĂŤnten en hun familie om zorg op maat te kunnen leveren. We concentreren ons op de taken uit de kern AWBZ en de Zorgverzekeringswet. We laten de ambitie los om in het hele werkgebied een rol te spelen in het WMO veld, het verzorgingsgebied is een straal rondom onze zorglocaties.

We onderscheiden drie zorgdomeinen: Verpleegkundige en medische zorg vanuit onze locaties en in de wijk We willen groeien in complexe zorg en verpleging. Hierbij werken we nauw samen met de zorgverzekeraar, huisarts en ziekenhuis om mensen te helpen herstellen (somatisch) of op te vangen (psycho-geriatrisch). De wijkverpleegkundige is spin in het web in de wijk en heeft een belangrijke functie in het signaleren van zorgbehoevenden en regisseert zorg. Tevens zijn onze verpleegkundigen, specialisten ouderenzorg en paramedici mobiel en kunnen daardoor hoogwaardige zorg leveren in het hele werkgebied. In onze verpleeghuizen worden mensen


verzorgd die niet meer zelfstandig kunnen wonen. We ontwikkelen nieuwe specialismen waarmee we een bovenregionale functie kunnen vervullen.

Investeren in e-health rondom medische aspecten We investeren in de ontwikkeling van e-health ondersteunend aan de complexe zorg die we leveren. Een voorbeeld is tele-revalidatie, waarbij mensen vanaf een beeldscherm ondersteund worden bij hun herstel. Een ander voorbeeld is thuismonitoring van hartfalen en COPD, waarmee in samenwerking met het ziekenhuis mensen zelf een analyse maken van hun hart- of longfunctie, voordat zij naar de specialist gaan.

Wijkgerichte zorg en ondersteuning vanuit onze woonzorgcentra De wijkgerichte zorg en ondersteuning is het sociale vangnet voor de bewoners in de wijken en buurten van ons werkgebied. Dit vangnet, dat valt onder de WMO, willen we samen met gemeenten, corporaties, en andere zorg- en welzijnsorganisaties lokaal vormgeven. Doordat het Zorgkantoor bezuinigt op de tarieven die wij krijgen voor het leveren van zorg, kunnen we tot onze spijt echter niet meer het hele werkgebied bedienen. Onze bijdrage zal daarom gericht zijn op een cirkel rondom onze lokale zorglocaties en daarin zullen we minimaal kostendekkend moeten opereren. Samen met de gemeente, die financier en regisseur is, zullen we lokale mogelijkheden verkennen, waarbij het uitgangspunt is: zoeken naar wat er wel kan. Voor schrijnende gevallen zullen we uiteraard altijd onze verantwoordelijkheid blijven nemen en in overleg met partners naar oplossingen zoeken.

7


Gevolgen voor huisvesting Doordat mensen in de toekomst vaker zelfstandig thuis blijven wonen ontstaat geleidelijk leegstand in onze verzorgingshuizen. Om zorg betaalbaar en organiseerbaar te houden, moeten we sturen op een optimale bezetting van locaties en zorg gaan concentreren. Als er steeds minder bewoners op een locatie zijn en er zijn geen compenserende functies in of voor de wijk dan zijn wij gedwongen een locatie te sluiten en de zittende bewoners te verhuizen naar een andere locatie. Tegelijkertijd zullen wij onze huizen geschikt moeten maken voor complexe zorg. Een aantal huizen zullen wij renoveren en ook vindt nieuwbouw plaats. Een aantal locaties dient als overlooplocatie vanuit de te sluiten verzorgingshuizen. Op basis van een uitgebreide analyse van bezetting, mogelijke instroom en status van het vastgoed hebben wij per locatie een perspectief tot 2017 benoemd:


Perspectief tot 2017

Steenbergen

Woensdrecht

Bergen op Zoom

Beukenhof (2015) Margaretha (2017)

Catharina (2015) Avondvrede (2016) Huize Elisabeth (2017 daarna nieuwbouw)

Broeders Huijbergen (nader te bepalen)

Vissershaven (2014) Hospice (2015) ABG (tijdelijke huisvesting, 2014) Geriatrische revalidatie (2015)

Lindenburgh

Heideduin

Stuijvenburg

Onze Stede Nieuwe Haven

Mariahove

Sluiten

Nieuwbouw (oplevering)

Aanpassing

Blijft onveranderd

Vossemeren (nader te bepalen)

Moermont Kardinaal de Jonglaan Jacqueline

Over het bovengenoemde perspectief van elke locatie gaan wij uiteraard met onze partners in gesprek, onder andere de gemeentes, welzijnsorganisaties, ouderenverenigingen, etcetera. Samen bekijken we per locatie het toekomst-perspectief en de impact daarvan en bespreken we welke eventuele alternatieve invullingen mogelijk zijn. Bewoners en hun familie die geraakt worden door het huisvestingsplan zullen door ons zorgvuldig ge誰nformeerd en ondersteund worden. Bovenstaande heeft tevens effect op de tewerkstelling van onze medewerkers. Hiervoor wordt een personeelsplan uitgewerkt.

9


De zorg verandert ingrijpend en daarom zal ook tanteLouise-Vivensis moeten veranderen


Niveau 2 Nu

Niveau 3

Toekomst

Legenda

Niveau 2

Niveau 3

Toekomst

Nu

Niveau 4

Niveau 4 Nu

Toekomst

Er is een toename nodig van medewerkers met niveau 4 (verpleegkundige mbo) en er doet zich een afname voor van medewerkers van niveau 2 (helpende zorg en welzijn).

Betekenis voor inrichting van de organisatie De zorg verandert ingrijpend en daarom zal ook tanteLouise-Vivensis moeten veranderen. We willen vraaggerichter gaan opereren en initiatief en lokaal ondernemerschap actief ondersteunen. We moeten meer naar buiten treden en samenwerken. Van medewerkers vragen we een grote zelfstandigheid. Via opleiding en coaching investeren we hierin. Innovatie van de zorg vinden we belangrijk, daarom bieden we ruimte voor initiatief en experimenten. We stimuleren dat verbetering op medewerkerniveau wordt opgepakt.

Kostenbewustzijn en doelmatigheid staan hoog in het vaandel.

Opbouw personeelsformatie Het leveren van meer complexe zorg stelt eisen aan de kwaliteiten en vraagt andere competenties van medewerkers. Ook heeft het langer zelfstandig thuis wonen van onze cliĂŤnten en het verschuiven van verzorging en begeleiding naar de verantwoordelijkheid van de cliĂŤnt op termijn gevolgen voor de samenstelling van de personeelsformatie. Er is een toename nodig van medewerkers met niveau 4 (verpleegkundige mbo) maar ook zal er zich een afname van medewerkers van

11


niveau 2 (helpende zorg en welzijn) voordoen. Er zal daarom een actief mobiliteitsbeleid en een vacaturestop voor diverse functies komen. Uiteraard in alle zorgvuldigheid en in overleg met de Ondernemingsraad dragen wij zorg voor een betrokken en persoonlijke begeleiding voor de medewerkers die het raakt. Het te volgen tijdpad moet nog worden bepaald.

Belang van vrijwilligers Zonder onze vrijwilligers kunnen wij ons werk niet doen. Zij zijn onmisbaar en zijn een essentiĂŤle schakel in het welzijn van onze cliĂŤnten. We koesteren onze vrijwilligers. Zij maken een volwaardig onderdeel uit van onze organisatie en 1

zijn een vaste waarde in het zorgteam. Wij zetten in op het vasthouden van vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers.

Dienstverlening Wij blijven ons inzetten voor de beste zorg en dienstverlening aan bestaande en nieuwe klanten. Onze zorgvisie zit in de genen van medewerkers en vrijwilligers en is bekend bij mantelzorgers. Onze basiskwaliteit voldoet aan de IGZ-norm1. Service en gastvrijheid maken het verschil, hier blijven we in investeren. Door betere klantregistratie en zicht op klantervaringen verbeteren we onze dienstverlening continu.h

IGZ-norm: norm opgelegd door de inspectie voor de volksgezondheid


Kerndoelen in het plan Samenvattend hebben wij de onderstaande doelen gesteld, die in het ondernemingsplan 2014 - 2017 verder zijn uitgewerkt. In de jaarplannen worden deze doelen verder concreet gemaakt. Doelen: 1.  Groeien in complexe zorg en verpleging 2.  Investeren in e-health rondom medische aspecten 3. Passende huisvesting om complexe zorg mogelijk te maken 4.  Invulling geven aan de wijkfunctie van onze locaties 5.  Ontwikkelen naar een vraaggestuurde professionele organisatie en ruimte bieden voor initiatieven en experimenten 6.  Komen tot een passende formatie met bijbehorende competenties 7.  Bieden van kwalitatief goede zorg en dienstverlening en klantbinding 8.  Behouden van een gezonde financiële huishouding 9.  Gekend staan als een betrokken maatschappelijke zorgorganisatie

Vertrouwen in de toekomst Het ondernemingsplan bevat een aantal scherpe keuzes. Hierbij zijn wij niet over één nacht ijs gegaan en hebben wij de dialoog opgezocht met partners, collega-organisaties, cliënten en interne partijen. Wij achten deze keuzes nodig om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden aan hen die dat het meest nodig hebben. Wij begrijpen en betreuren de

impact van sommige overheidsmaatregelen voor betrokken partners, cliënten en medewerkers en blijven in nauwe dialoog samen optrekken. Wat niet verandert is de grote liefde en betrokkenheid van waaruit wij zorg aan onze cliënten geven. tanteLouise-Vivensis is vóór en ván de inwoners van West-Brabant. Wij staan voor de beste zorg, waar thuis ook is.

13


Aantekeningen: Samenvattend hebben wij de onderstaande doelen gesteld, die in het plan verder zijn uitgewerkt. Concretisering vindt plaats in de jaarplancyclus. Doelen: 1. Groeien in complexe zorg en verpleging 2. Investeren in e-health op de medische as 3. Passende huisvesting om complexe zorg mogelijk te maken 4. Invulling geven aan de wijkfunctie van onze locaties 5. Ontwikkelen naar een vraaggestuurde professionele organisatie en ruimte bieden voor initiatieven en experimenten. 6. Komen tot een passende formatie met bijbehorende competenties 7. Bieden van kwalitatief goede zorg en dienstverlening en klantbinding 8. Behouden van een gezonde financiĂŤle huishouding 9. Gekend staan als een betrokken maatschappelijke zorgorganisatie


Contactgegevens: Boerenverdriet 18 4613 AK Bergen op Zoom T (0164) 71 33 00 E info@tantelouise-vivensis.nl W www.tantelouise-vivensis.nl

Kernpunten Ondernemingsplan 2014 2017  

Hier ziet u de verkorte versie van het Ondernemingsplan 2014 – 2017 van tanteLouise-Vivensis. In dit plan wordt weergegeven hoe de organisat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you