Page 1

เล่มที่

2/54

บบอ ะ ร ย ้ว

รียน การเ

นด นดีมา

P

MA R E P U

S

ของ ส์ด้วย ด ุ ก ิ ีท่ส ส ิ ion ฟ t จ u ใ l า ้ o รเข eS า n i ก l ง n ยO ว ้ ด ีท่สุด ขอ ง น้อ พี่โหน่ง

ผู้คิดค้นระบบออนดีมานด์

ดูแ ร า ก อง

ีท่สุด ข

ที่สุดของที่สุด...

คือความส�ำเร็จของน้องๆ www.ondemand.in.th


ที่สุด

ของการเรียน ผู้น�ำ...การเรียน ด้วยระบบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก “ออนดีมานด์”

ทีม่ า...ของระบบออนดีมานด์

“ระบบออนดีมานด์ = ระบบการเรียนคอมฯ ตัวต่อตัวแบบครบวงจร” ออกแบบเพื่อน้องๆ ..จากความต้องการของน้องๆ

เจ็ดปีที่แล้ว  พี่เองท�ำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของโรงงาน...    แต่วันหนึ่ง   พี่พบว่าสินค้าที่ผลิตใน โรงงานถึงเวลาก็เสื่อม ซึ่งต่างจากความรู้ที่เราได้สร้างขึ้นมา   นอกจากจะไม่เสื่อมแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้คนได้ รับการศึกษาและพัฒนาชีวิตได้ด้วย เลยเป็นเหตุให้พี่ตัดสินใจลาออกจากงานมาท�ำงานการศึกษา แต่อะไรๆก็ ไม่ได้ราบรื่นนัก ตอนพี่เปิดสอนใหม่ๆ คอร์สสดที่เปิดมีคนเรียนไม่ถึง 5 คน   และน้องๆ ที่เรียนอยู่นั้นก็ไม่ได้ มาเรียนทุกครั้ง เหตุนี้เองท�ำให้พี่ต้องไปหาคอมพิวเตอร์มือสองเก่าๆ (ไม่มีตังค์อะครับ) พร้อมทั้งหาวิธีเอาไฟล์สอน ลงคอมพิวเตอร์ เพื่อให้น้องที่ขาดเรียนได้มาเรียนชดเชยจะได้ไม่หลุดเนื้อหาและสามารถมาเรียนในครั้งต่อไป พร้อมกันกับเพื่อนๆ ได้และผลที่ได้รับคือน้องที่ขาดเรียนสดก็ยังคงขาดเรียนต่อไป ด้วยเหตุผลทีว่ า่ “ดีนะพี่ ..ผมมาเรียนกับคอมฯ พี่เมื่อไหร่ก็ได้” และพีเ่ องก็โชคดีทนี่ อ้ งคนนัน้ มีความรู้ ด้านคอมฯ เป็นอย่างดี จึงได้แนะน�ำเทคนิค โปรแกรมที่สามารถเอามาพัฒนาการเรียนบนคอมฯ ตัวต่อตัวจน ส�ำเร็จ  

ระบบ “OnDemand” ส�ำหรับพี่จึงเป็นระบบที่เกิดจาก “ความต้องการของน้องๆ” และที่ทุกวันนี้ระบบของเราพัฒนาจนสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ ก็ด้วย “ค�ำแนะน�ำ” ของน้องๆ ที่เรียนกับออนดีมานด์มากกว่า 75,000 คน

2


Turn On Your Future

ที่แรก...ของระบบออนดีมานด์ในประเทศไทย

แนวความคิดเรื่อง E-Learning ถูกพัฒนาขึ้นใน สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี 1993  จากนโยบายด้านการ ศึกษาของประธานาธิบดี บิล คลินตัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ความเหลื่ อ มล�้ำ ของมาตรฐานและคุณภาพการเรียนการ สอน..แต่ในระยะแรกนั้นไม่สามารถท�ำได้ส�ำเร็จในวงกว้าง จนแนวคิดการเรียนแบบ On Demand ได้ถูก พัฒนาขึ้นมาด้วยการเรียนแบบระบบเครือข่ายและท�ำให้ รูปแบบการเรียนแบบ On Demand เป็นที่ยอมรับในระดับ โลกจนถึงปัจจุบัน

ชื่อ On Demand จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็น ชื่อสถาบันพร้อมกับการพัฒนาเพื่อให้เป็นระบบ การเรียนการสอนในระบบกวดวิชาเป็นแห่งแรก ในประเทศไทย โดยพี่โหน่งมามากกว่า 5 ปี

การเรียนแบบ On Demand ส�ำหรับเด็กไทย มีรูปแบบเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก  ด้วยธรรมชาติการ เรียนรู้ที่ต่างจากชาวตะวันตก พี่โหน่งใช้เวลากว่า 5 ปี   ในการพัฒนาระบบการเรียนแบบ On Demand  จน สามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนของน้องๆ ได้จริง   แต่การพัฒนาที่มีกับระบบนี้ จะไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนครับ.... พี่โหน่ง

www.ondemand.in.th

3


ที่สุด

ของการเรียน ผู้น�ำ...การเรียน ด้วยระบบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แห่งแรก “ออนดีมานด์”

ล�้ำ...

ไฟล์เรียนแบบ “SMART VIEW” (ไม่ใช่แค่อาจารย์ + กระดาน White Board)

เห็ น ภาพในการท�ำโจทย์ เ ข้ าใจง่ า ย ด้วยภาพจริงเสียงจริง“เน้ น ย�้ ำ ทุ ก จุ ด

อิสระ...

ส�ำคัญ ตรงประเด็นสอบ”

เลือกวัน - เวลาได้ตามต้องการ เรียนบ่อยได้ให้ทันสอบ จะเรียนกี่ครั้ง ครั้งละกี่ชั่วโมงก็ได้ (เรียนได้ต�่ำสุด 30 นาที)

ตอบทุกโจทย์การสอบ สมัครง่าย... บวก ชม. เพิ่มให้ถึง 30% ใกล้สอบกลับ มาทบทวนได้ เพิ่มความมั่นใจในทุกๆ การสอบ

ช�ำระผ่าน Counter Service กว่า7,000 แห่ง ทั่วประเทศ

สะดวกเรียน

... รับ Username/Password จองเวลาเรียนได้ทันที!!! 4


Turn On Your Future

จัดการหน้าจอเองได้...

หยุดได้ เพื่อฝึกท�ำโจทย์ ย้อนได้ เมื่อไม่เข้าใจ เร่งได้ เมื่อใกล้สอบ

**ปรับ Speed การเรียนได้ ภาพและเสียง ยังไปด้วยกัน**

เ ลือกเรียนเป็นบทได้... เลือกเรียนบทไหนก่อน - หลังก็ได้ หมดกังวลเรือ่ งสมัครแล้วไม่ตรงกับทีโ่ รงเรียน

อายุ ก ารใช้ ง าน 1 ปี ทุกคอร์ส

จองเวลาเรียน ได้ 24 ชม.

www.ondemand.in.th

ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงได้ ไม่จ�ำกัดครั้ง

ง่าย...

สามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้ทั้งปี

หมดปัญหาเรื่องตารางเรียนชนกัน

“พิสูจน์จากน้องกว่า 75,000 คน ที่เรียนกับระบบออนดีมานด์” www.ondemand.in.th

5


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

ที่สุด

ของการเข้าใจ ฟิสิกส์ด้วย

Super Map นั้น พี่เองได้พัฒนาขึ้นจากหลักการสองอย่างคือ ทฤษฎีพหุปัญญา (Thoery of Multiple Intelligence) ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ และหลักการแผนที่ ความคิด หรือ Mindmap ของ โทนี่ ปูซาน Howard Gardner นักจิตวิทยาและนักการ ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด

Tony Buzan เกิดเมื่อ เดือนมิถุนายน ค.ศ.1942 ที่ประเทศอังกฤษ เป็นผู้คิดค้น Mind Maps®

ย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่แล้วพี่ได้ศึกษาแนวความคิดของทั้งสองท่านนี้จึงท�ำให้ได้รู้วา่ วิชาฟิสกิ ส์นนั้ หากต้องการเรียนให้เข้าใจถ่องแท้..เราจะต้องใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมกัน คือทั้งด้านตรรกะและด้านจินตนาการ การเรียนฟิสิกส์ที่เห็นภาพ แต่ภาพที่เห็นนั้นเป็น ระบบ  จึงเป็นหัวใจของการสร้าง Super Map ให้เกิดขึ้นในใจของน้องๆ และใช้ในการ เน้นให้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่มี   สามารถน�ำมาใช้ในเชิงเป้าหมายได้ เช่น ท�ำให้ผังความ คิดที่มีตรงประเด็นข้อสอบที่จะสอบได้มากที่สุด  เป็นต้น พี่จึงได้นำ� เอา Thoery of Multiple Intelligence และ Mind Map มาปรับ ให้กลายเป็น “Super Map” ใช้กับการสอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้น้องๆ เข้าใจฟิสิกส์อย่าง แท้จริง “ไม่ใช่การท่องจ�ำสูตร” 6


Turn On Your Future

น้องๆ หลายคนคิดว่าการท่องจ�ำสูตร ก็สามารถท�ำโจทย์ฟิสิกส์ได้แล้ว แต่ใน ความเป็นจริง...โจทย์ที่น้องต้องท�ำนั้นผ่านการ “ย�ำ” มาแล้ว ท�ำให้การท่องจ�ำสูตรก็ยัง ท�ำโจทย์ไม่ได้ การใช้ Super Map จึงช่วยให้น้องมีความ “แม่น” เมื่อเจอโจทย์ย�ำมา เราก็สามารถท�ำได้ Super Map จะช่วยให้เห็นภาพรวมของสูตรทั้งหมด ท�ำให้น้องเข้าใจง่าย สามารถจัดระบบความรู้ให้สามารถน�ำมาใช้แก้โจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ ไม่ว่าโจทย์ 1 ข้อจะประกอบไปด้วยบทย่อยกี่บทก็ตาม ก็สามารถท�ำ โจทย์ได้อย่างง่ายดายขึ้นครับ

Super Map จะช่วยให้น้อง “ง่าย” ในการเรียน และ “แม่น” ในการสอบ...

ฟิสิกส์ไม่ใช่วิชาที่ยากอีกต่อไปครับ

พี่โหน่ง

Super Map กับการสอน

ฟิสิกส์ ที่ช่วยน้องได้จริง www.ondemand.in.th

7


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

จุดเริ่มต้น

ของการดูแลน้อง

ตั วพี่เองเคยตั้งค�ำถามว่า“หากเรา

สอนได้เป็นอย่างดีแล้ว....น้องพี่จะเก่ง ได้จริงหรือเปล่า?“ เรียกได้ว่า ถ้าสอน กันสุดๆ แบบสุดทางสอนแล้ว...ก็น่าจะ เก่งได้น้าาา แต่เมื่อพี่ได้ท�ำการทดลองจริง ติดตาม ดูน้องที่ได้เรียนไปเป็นอย่างดีแล้วว่า

ที่สุด

ของการดูแลน้องด้วย

8

แต่ ล ะคนที่ เ ก่ ง ขึ้ น มา เกิดขึ้นเพราะ อะไร? ซึ่งผลที่ได้ก็คือ จะเก่งไม่ได้เลย ถ้าไม่ใช้เวลาที่บ้านเพื่อ “ฝึก” และ ช่ อ งทางเดี ย วที่ น ้ อ งและพี่ จ ะสามารถ พบกันได้ตลอดก็คือทาง “Online” จึง เป็นสาเหตุที่ระบบ Online Solution ได้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้น้องพี่ไม่มี เพียงแค่ฟิสิกส์ในห้องเรียน แต่สามารถ เอาฟิสิกส์กลับไปท�ำที่บ้านได้อย่างไม่ ติดขัด จุดที่จะช่วยให้น้องพี่ “ฝึก” ได้ มากที่สุดอันดับแรก จึงเป็นระบบเฉลย ที่สมบูรณ์แบบและละเอียดพอที่จะช่วย ให้น้องพี่ไม่มีติดแม้แต่ข้อเดียว


Turn On Your Future

จุดเริ่มต้น

“Online Solution” เป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่ระบบการเรียนแบบ On Demand จะมอบให้กับน้องๆ ครับ

= ระบบช่วยน้องอย่างตรงประเด็น ผ่านเครือข่ายออนไลน์

ในการนี้ พี่เองได้พัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือน้องตัวแรกขึ้นมาคือ “ระบบเฉลยออนไลน์” โจทย์ทกุ ข้อจะถูกน�ำมา เฉลยอย่างละเอียด เพือ่ ให้นอ้ งพีท่ กี่ ำ� ลังฝึกท�ำโจทย์ ฟิสิกส์ “ที่บ้าน” แล้วติดขัดคิดไม่ออก สามารถเข้ามาดู เฉลยละเอี ย ดได้ เ พราะวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่สามารถเรียนให้เข้าใจได้ แต่ไม่สามารถเก่งจากการเรี ย นได้ ซึ่งการเก่งฟิสิกส์ต้องเก่งจากการ “ฝึก ๆๆๆๆๆ” ซึ่ ง น้ อ งพี่ จ ะสามารถ“ฝึก ๆๆๆๆๆ” ได้โดยไม่ติดขัด อีกต่อไป และเครื่องมืออีก 3 ตัวที่พัฒนาขึ้นเพื่อการดูแลน้องพี่ได้อย่างทั่วถึงและตรงประเด็นมากขึ้นครับ พูดคุยกับพี่โหน่งตัวเป็นๆได้ที่นี่ พี่มีข่าวสารและสิ่งดีๆมอบให้ด้วยครับ เข้าไปกด Like ได้เลยครับ www.facebook.com/pnhongondemand ส�ำหรับน้องทีอ่ ยากปรึกษาพีโ่ หน่งเป็นการส่วนตัว เรือ่ งเครียด เรือ่ งสอบ เรื่องการ เลือกคณะ...จัดมาได้เลยครับ p_nhong@ondemand.in.th รายการ TV บน youtube เพือ่ น้องๆโดยเฉพาะ โจทย์เพียบ ข่าวโดนๆ สาระมันส์ เข้าไปดูกนั ได้เลย www.youtube.com/ondemandacademy

พีจ่ งึ คิดระบบ Online Solution ขึน ้ มาเพือ่ ช่วยดูแลน้อง ให้สามารถฝึกฝนท�ำโจทย์และเก่งขึ้นได้จริง รวมทั้งการดูแล น้องพีใ่ นทุกปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัว มีขา่ วสารและสิง่ ดีๆ ให้น้องพี่เสมอครับ

พี่โหน่ง

www.ondemand.in.th

9


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

ที่สุดของที่สุดคือความส�ำเร็จของน้องๆ โรงเรียนมหิดลฯ ปี54 114 คน รับตรงวิศวกรรม จุฬา ปี54 321 คน โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปี 54 000 คน คณะแพทยศาสตร์ ปี 54 989 คน

พี่เกรท สรณภพ เทวปฏิคม รหัส 18

เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย ปัจจุบัน ก�ำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา ผมเรียนกับพี่โหน่งมาตั้งแต่ ม.2 ครับ แต่ด้วยพี่โหน่งที่ท�ำให้ผมมุ่งมั่นและมีความพยายาม จนสอบเข้าค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกได้ครับ Super Map พลิกวิธีการเรียนของผมไปเลยครับ คือพี่โหน่งได้ แนะน�ำว่าการเรียนฟิสิกส์ที่ดีต้องวางแผนจัดเนื้อหาให้เป็นระบบ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเรียนฟิสิกส์ ท�ำให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผมถือว่าพี่โหน่งเป็น 1 ในบุคคลที่ท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จ จนถึงทุกวันนี้ครับ

ด.ช.ธีรภัทร เมืองพูล กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552 Super Map ของพี่โหน่งท�ำให้ผมจัดเรียงความคิดได้ง่ายขึ้น แถมยังใช้ทบทวนก่อนสอบได้อีก แบบว่าอ่านแค่ Super Map ของ พี่โหน่งหน้าเดียวก็เหมือนได้อ่านหนังสือไปทั้งบทแล้วครับ แล้วเวลา เรียนตรงไหนแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็ยังย้อนกลับมาดูได้อีก เลือกเรียน เวลาไหนก็ได้ ท�ำให้ผมไม่พลาดทุกเนื้อหาจริงๆ ถึงตอนนี้ รู้สึกดีใจ มากครับที่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มเรียนกลุ่มไฟฟ้ากับพี่โหน่ง ขอบคุ ณ พี่โหน่งนะครับที่ท�ำให้ผมได้เหรียญทอง IJSO 10


Turn On Your Future

ด.ช.ชวิน สีตวาริน “เหรียญทอง” การแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552 เรียน “กลุ่มคลื่น” กับพี่โหน่งด้วยเทคนิค Super Map ช่วย ตอนก่อนเข้าห้องสอบได้ดีมากๆ เลยครับ ช่วยในการทบทวนความจ�ำ ได้เป็นอย่างดีเลยครับผม .. ระบบออนดีมานด์ ก็ดีมากครับ ส่วนตัว สุดๆ สามารถเลือกเวลาได้ จองได้ ยกเลิกได้ สะดวกมาก ๆ ครับ แถมยังเร่งความเร็วได้ซึ่งเหมาะกับผมมากในการเรียนล่วงหน้า และ ก็เหมาะกับเพื่อนๆ ที่อยากเรียนแบบละเอียดได้เช่นกัน เพราะย้อน กลับไปฟังใหม่ได้ตลอดเวลา

นายพชร วงศ์สุทธิโกศล กับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขัน ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 (4thIOAA) ปี 2553 เรียน “กลุ่มคลื่น” และ “กลุ่มไฟฟ้า” กับพี่โหน่งครับ ระบบ ออนดีมานด์ สะดวกจริงๆครับ เพราะเลือกเรียนเวลาไหนก็ได้ มาไม่ได้ก็ยัง ยกเลิกได้อีก ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดเรียนเลยจริงๆ ครับ และยิ่งเรียน ด้วย Super Map แล้วยิ่งท�ำให้ผมเข้าใจมากขึ้น จากยากๆ กลายเป็น ง่ายไปเลยครับ หมดปัญหาเรื่องท่องจ�ำสูตรด้วย แถมช่วยในการท�ำ ข้อสอบ ม.ปลาย ได้เป็นอย่างดีด้วยครับ

น้องณัฐชัย ประชาพิพัฒ กับรางวัล“เหรียญทองแดง” การแข่งขัน โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 4 (4thIESO) ปี 2553 การเรียนกับพี่โหน่งที่ออนดีมานด์ช่วยผมได้มากเลยครับ โดย เฉพาะ Super Map ของพี่โหน่ง ช่วยให้ผมสามารถจัดการแนวความคิด ในการเรียนฟิสิกส์ได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเรียนเรื่องกลศาสตร์ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว ผมยังสามารถน�ำ Super Map ไปใช้ในการสอบดาราศาสตร์โอลิมปิกได้อีกด้วย และยิ่งเรียนดัวยระบบ ออนดี ม านด์ ที่ ผ มสามารถจั ด เวลาเองได้ แ ล้ ว ยิ่ ง ท� ำให้ ผ มเรี ย นได้ อ ย่ า ง มั่นใจมากขึ้น ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องขาดเรียนเมื่อไปเข้าค่าย แถมยัง ย้อนกลับมาดูเพื่อทบทวนให้มั่นใจมากขึ้นได้อีก

น้องณัชพล เด่นด�ำรงทรัพย์ กับรางวัล “เหรียญเงิน”จากการ แข่ ง ขั น วิ ท ยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

พี่โหน่งท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จในการสอบเป็นตัวแทน ประเทศครั้งนี้ครับ และสามารถสอบผ่านเป็นตัวแทน สอวน. ฟิสิกส์ ค่ายสอง พี่โหน่งเป็นอาจารย์ที่สอนดีมากครับ พีโ่ หน่งสามารถอธิบาย ในส่วนทีเ่ ข้าใจยากให้กลายเป็นเรือ่ งง่ายดายด้วย Super Map ท�ำให้ผม เข้าใจฟิสิกส์ได้อย่างลึกซึ้ง ต้องขอบคุณพี่โหน่งกับระบบดีๆ มากครับ www.ondemand.in.th

11


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

“พี่โหน่ง” ผู้คิดค้นระบบออนดีมานด์ การศึกษา

-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย -มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย -ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงานและผลงาน

-Head Department and Chief Engineer บริษัท Siam Guardian Co., Ltd ในเครือของปูนซีเมนต์ไทย -Assistance Factory Manager and Production Manager บริษัท JS Flower International Co., Ltd -จัดตั้งโรงเรียนในโรงงานบริษัท เจ. เอส. ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสระแก้วเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ในโรงงานที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เรียน

ปัจจุบัน

-ประสบการณ์การสอนฟิสิกส์มากกว่า 16 ปี

-ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ -อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ และผู้บริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ -วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ“OnDemand” (ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย -วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชา ฟิสิกส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences Theory) มาผนวกกับหลักการ Mind map ที่พัฒนา ที่ประเทศอังกฤษ วิทยากรรับเชิญในโครงการต่างๆ เช่น -โครงการค้นหาตัวตน ก�ำหนดถนนสู่อนาคตกับมาม่า มหาวิทยาลัยรังสิต -โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า ศูนย์ถ่ายทอด DCS กรุงเทพฯ -โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่13 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัยปีที่ 4 กับบริษัท โกลว์ จ�ำกัด จ.ระยอง -โครงการ B-ing B-Engineering ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -โครงการ ETV ติวเข้ม PAT3 ความถนัดวิศวกรรม เป็นต้น -โครงการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Admission “Genius Camp” กรมประชาสัมพันธ์ -โครงการพระมหากษัตริย์นักการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์

-วิทยากรรับเชิญสอนวิชาฟิสิกส์ ตามโรงเรียนชั้นน�ำกว่า 50 โรงเรียน เช่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนราชินีบน, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, โรงเรียน สตรีชัยภูมิ เป็นต้น -ทีมอาจารย์รบั เชิญร่วมออกข้อสอบ สอบตรงแพทย์ กสพท. วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ Taro Free Net’54

12


Turn On Your Future

พี่วิเวียน วีรวัช เอนกจ�ำนงค์พร - จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย GPA 4.00 - จบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา GPA 4.00 - โล่คะแนนสูงสุดวิชาชีววิทยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน - โล่คะแนนสูงสุดวิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - ตัวแทนโรงเรียนตอบปัญหาวิชาการชีววิทยา เพชรยอดมงกุฎ - ที่ 1 ประเทศ วิชาชีววิทยาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย - ที่ 2 ประเทศ วิชาเคมีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย - ที่ 1 สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่เคน เคน อรรถเวชกุล - ที่ 1 ภาควิชาไฟฟ้า วิศวะ จุฬาฯ - อดีตเคมีโอลิมปิค - วิทยากร มหาวิทยาลัยชั้นน�ำต่างๆ

พี่เต๋อ สาธร อุพันวัน - ชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศ Pre ม.ต้น สมาคมคณิตศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA ธรรมศาสตร์ - อาจารย์สอน GAT ในโครงการ Brand’s Summer Camp ปี 53 - วิทยากรรับเชิญสอน GAT เชื่ิอมโยงในโรงเรียนชั้นน�ำต่างๆ

พี่แท็ป ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล - Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ที่ 1 ประเทศ (100 คะแนนเต็ม) - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรม จุฬาฯ - ปริญญาโทวิศวะ เมคคาทรอนิกส์ AIT GPA 3.95 - ปริญญาโท MBA ม.ธรรมศาสตร์ GPA 3.78 - วิทยากรพิเศษ MBA ม.ABAC - อาจารย์พิเศษ ม.หัวเฉียวฯ - ที่ปรึกษาพิเศษ ม.ศรีปทุมฯ

www.ondemand.in.th

13


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก ม.ปลาย

คอร์สพื้นฐาน

ม.ต้น

ม.ต้น

คอร์สพื้นฐาน

คอร์สแข่งขัน

ฟิสิกส์ ม.ต้น

ติวเข้มเข้า มหิดลฯ

หน้า 19

กลศาสตร์ 1 กลศาสตร์ 2 กลศาสตร์ 3 กลุ่มสมบัติสาร กลุ่มไฟฟ้า กลุ่มคลื่น กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่

หน้า 25

***

หน้า 23

กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา 1

ชีวะ ม.ต้น หน้า 20

ติวเข้มเข้า เตรียมอุดมฯ หน้า 22

กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา 2 กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1 กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 กลุ่มพืช

เคมี ม.ต้น หน้า 21 - ส�ำหรับน้องเรียนตามแผนการ เรียนที่โรงเรียน... ควรเรียนเนื้อหา ให้จบภายใน ม.3 - ส�ำหรับน้องเรียนเพื่อสอบแข่งขัน ควรเรียนเนื้อหาให้จบก่อนเปิด เทอม ม.3

14

ฟิสิกส์ สอวน.

หน้า 19

- ติวเข้มเข้ามหิดลฯ เริม่ เรียนตัง้ แต่ ม.3 เทอม 1 สอบมหิดลฯ ประมาณต้นเดือน พ.ย. - ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ เริ่มเรียน ตั้งแต่ ม.3 ช่วงปิดเทอม 1 (ต.ค.) สอบ เข้าเตรียมอุดมฯ ประมาณ ก.พ. - มี.ค. ปีถัดไป - ฟิสิกส์ สอวน. เริ่มเรียนตั้งแต่เปิด ม.3 เทอม 1 สอบ สอวน. ประมาณปลายเดือน ส.ค. - ต้นเดือน ก.ย. - ส�ำหรับน้องที่ไม่ได้สอบแข่งขัน ให้เรียน เนื้อหา ม.ปลาย ล่วงหน้า

กลุ่มการสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ กลุ่มระบบนิเวศ หน้า 30 - ควรจบเนือ้ หา ม.ปลาย ทัง้ หมดภายใน ม.5 ช่วงปิดเทอม 1 (ต.ค.) *** กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่ <220-222> จะรวมอยู่ในคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ V-Series อยู่แล้ว


Turn On Your Future

ม.ปลาย

ม.ปลาย

คอร์ส Admissions

คอร์ส Admissions

ม.ปลาย

คอร์ส Admissions PAT 2 ฟิสิกส์ V-Series

PAT 3 ฟิสิกส์ N-Series

หน้า 27

หน้า 29

GAT Connect หน้า 35

PAT 2 ชีวะ หน้า 31

- ส�ำหรับน้องที่สอบเข้าวิศวะ ควรเรียนจบภายใน ม.5 เทอม 2 - ส�ำหรับน้องที่สอบเข้าคณะ อื่นๆ ควรเรียนจบก่อนเปิด เทอม ม.6

วิทย์ O-NET หน้า 37

ความถนัดแพทย์ หน้า 33

- PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม N-Series และ GAT ควรเรียนให้จบภายในเดือน มิ.ย. ม.6 - ความถนัดแพทย์ ควรเรียนให้จบก่อน เดือน ต.ค. ม.6

- เริ่มเรียนตั้งแต่ ม.6 ช่วงปิด เทอม 1 (ต.ค.)

www.ondemand.in.th

15


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

ค�ำแนะน�ำในการเรียนวิทย ม.ตน 3 วิชา

แบบ A ม.1 ม.2 ม.3

ตามปกติทางกระทรวงฯจะก�ำหนดหลักสูตรกลางไว้ให้ ซึ่งถ้าเรียนตามกระทรวง ให้เรียนตามแบบ A คือ วิชา ชีวะ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี เคมี เคมี ชีวะ ชีวะ ชีวะ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี เคมี เคมี ชีวะ ชีวะ ชีวะ ฟิสิกส์

รหัส 2105 1101 1102 3101 3102 3103 2101 2102 2104 1103 1104 3104 3105 3106 2103 2106 2107 1105

ชื่อบท โลกสีเขียว กลศาสตร์ 1 ม.ต้น กลศาสตร์ 2 ม.ต้น สารรอบตัว น�้ำเพื่อชีวิต สารละลายกรด-เบส อาหาร กลไกพื้นฐานของมนุษย์ ชีวิตสัตว์ กลุ่มสมบัติสาร กลุ่มคลื่น การแยกสาร สารประกอบและธาตุ การเปลี่ยนแปลงของสาร ระบบสืบพันธ์และพันธุศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบประสาทและพฤติกรรม กลุ่มไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ การเรียนแบบ A เป็นวิธีเรียนเพื่อใหทันพอดีกับโรงเรียนแตอาจไมตอเนื่อง 16

ในแงวิชาการ เพราะวิชาจะกระโดดไปมา


Turn On Your Future

แบบ B แต่ถ้าต้องการเรียน เพื่อเก็บทีละวิชา และเน้นเพื่อสอบเข้า, สอบแข่งขัน ให้เรียนตามแบบ B คือ 1101 กลศาสตร์ 1 ม.ต้น 1102 กลศาสตร์ 2 ม.ต้น 1103 กลุ่มสมบัติสาร1102 2101 2102 2103 2104

1104 1105

กลุ่มคลื่น กลุ่มไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

2105 โลกสีเขียว อาหาร 2106 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม กลไกพื้นฐานของมนุษย์ ระบบสืบพันธ์และพันธุศาสตร์ชีวะ 2107 ระบบประสาทและพฤติกรรมฟิสิกส์ ชีวิตสัตว์

3101 สารรอบตัว 3102 น�้ำเพื่อชีวติ 3103 สารละลายกรด-เบส

3104 การแยกสาร 3105 สารประกอบและธาตุ 3106 การเปลี่ยนแปลงของสาร

ตามด้วยคอร์สแข่งขัน + สอบเข้า สอบเข้าเตรียมฯอุดมฯ

สอบเข้ามหิดลฯ

1108 ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมฯ

1107 ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ

2112 ติวเข้มชีวะเข้าเตรียมฯ

2113 ติวเข้มชีวะเข้ามหิดลฯ

3108 ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมฯ

3107 ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ

สอบ สอวน. 1108 สอวน.ฟิสิกส์เพื่อสอบ เข้าค่ายแรก

Pre - เตรียมอุดมฯ

ตามด้วยเรียนฟิสิกส์ออนดีมานด์ และชีวะ ม.ปลาย (ม.4) www.ondemand.in.th

17


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

ฟิสิกส์ออนดีมานด์

ยืนยันน้องสอบติด สอวน. ปี 53 สอบติดรอบแรก 94 คน จากทั้งหมด 129 คน

ผ่านสู่รอบสอง 40 คน จาก ทั้งหมด 80 คน

ยินดีกับน้องพี่ทั้ง 40 คนนะครับ

ทีส่ แู้ ละอดทนฝ่าด่านเข้าสู่ สอวน.ค่าย 2 กันไปได้แล้ว ส�ำเร็จไปอีกขั้นนึงแล้ว นะครับ ยิ่งได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราดีใจพี่เองก็ยิ่งปลื้ม แต่ว่าต่อไป น้ อ งพี่ ต ้ อ งสู ้ แ ละเรี ย นรู ้ ที่ จ ะเรี ย นและแก้ ป ั ญ หาด้ ว ยตั ว เองให้ ไ ด้ น ะครั บ เพราะจะเป็นการประกันว่าเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปครับ

พี่โหน่ง

ธนัสถ์ ศรีวัชรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

พี่โหน่ง สอน ฟิสิกส์ สอวน. ได้ครบเนื้อหา ตรงประเด็นมาก ครับ มีโจทย์ให้ผมได้ท�ำเยอะมาก ท�ำให้ผมรู้ถึงแนวข้อสอบ และยังฝึก ท�ำจนช�ำนาญด้วย แถมยังมี Super Map ที่ช่วยให้ผมเข้าใจสูตรต่างๆ อย่างเร่งรัด จดจ�ำไว้อย่างเป็นระเบียบไม่ปวดหัว ระบบก็ง่ายมาก แค่ จองเวลาก็เรียนได้แล้ว แถมเลือกเรื่องเรียนเองได้ด้วย

พีรวิชญ์ สินธุพันธ์ประทุม โรงเรียนเทพศิรินทร์

รู้สึกดีใจมากครับที่สอบติดในครั้งนี้ เรียนฟิสิกส์ สอวน. กับพี่โหน่ง ด้วย Super Map ช่วยได้จริงๆ ครับ เพราะว่าช่วยเรียงความคิดให้เป็นระบบ และท�ำให้ผมท�ำโจทย์ได้ง่ายขึ้น ตรงไหนไม่เข้าใจก็ยังย้อนกลับมาดูได้อีก ว่าง ตอนไหนก็จองเวลาเรียนได้เลยไม่ต้องนั่งรอหน้าห้องเรียนให้ถึงเวลาเหมือน เมื่อก่อนแล้ว ก็อยากขอบคุณพี่โหน่งมากครับ ที่ท�ำให้ผมสอบติดค่าย สอวน. ค่าย 2 ในครั้งนี้ครับ 18


Turn On Your Future

วิทยาศาสตร์

ม.ต้น

เนื้ อ หาแน่ น สอนปู พื้ น ฐานและเน้นความเข้าใจด้วยเทคนิค “Super Map” พร้อมทั้งคัดสรรแนวข้อสอบที่น้องจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อฝึกความช�ำนาญ และพร้อมในทุกสนามสอบ รหัส

เรื่อง

ชั่วโมง ค่าเรียน

1101

กลศาสตร์ 1 ม.ต้น

14:00

1,400.-

1102

กลศาสตร์ 2 ม.ต้น

09:30

1,000.-

1103

กลุ่มสมบัติสาร

1104

กลุ่มคลื่น

1105

กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1181

Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น

(การเคลื่อนที่แนวตรง, นิวตัน, สมดุล+โมเมนต์)

(งานและพลังงาน, เครื่องกล, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แบบต่างๆ) (ความร้อน, ก๊าซ, ของเหลว, ของไหล)

07:00

15:30

1,600.-

13:30

1,400.-

(คลื่น เสียง แสง, กระจกและเลนส์, คลื่นแม่เหล็ก)

(59:30)

(1101-1105)

1106 1107 1108

800.-

ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก

28:00 28:00 28:00

6,200.4,960.2,400.3,000.3,500.-

ราคาเต็ม

www.ondemand.in.th

19


ผู้น�ำ...การเรียน

2101 2102

เรื่อง

แห่งแรก

เนื้อหาครอบคลุม ละเอียด ลึก สอนผ่านสื่อ Multimedia ภาพ สี เสียงชัดเจน เข้าใจง่าย ท�ำให้ การเรียนชีวะไม่ใช่วชิ าทีน่ า่ เบือ่ อีกต่อไป พร้อมโจทย์ ทีห่ ลากหลายให้นอ้ งได้ฝกึ และพร้อมทุกสนามสอบ

ชีววิทยา ม.ต้น

รหัส

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ชั่วโมง ค่าเรียน

อาหาร (โภชนาการและสารชีวโมเลกุล) กลไกพื้นฐานของมนุษย์

09:30 17:00

2103 2104 2105

ระบบสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ชีวิตสัตว์ (โครงสร้างและกลไกในสัตว์) โลกสีเขียว

08:30 05:30 11:00

700.500.700.-

2106 2107

ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ระบบประสาทและพฤติกรรม

06:00 04:00

500.400.-

2181

Pack ชีวะ ออนดีมานด์ ม.ต้น

600.1,400.-

(ระบบย่อยอาหาร ระบบล�ำเลียงเลือด น�้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบสลายอาหาร ระบบขับถ่าย)

(เซลล์ การล�ำเลียงระดับเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การล�ำเลียงสารในพืช)

(61:30) ราคาเต็ม 4,800.- (2101-2107) 4,000.2112 ติวเข้มชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ 20:00 2,000.2113 ติวเข้มชีววิทยาเข้ามหิดลฯ 25:30 2,000.-

20


Turn On Your Future

วิทยาศาสตร์

เนื้อหาแน่น และตรงจุด ครบทุกประเด็น เน้น ปูพื้นฐานส�ำคัญให้แน่นเพื่อต่อยอดสู่การเรียน ม.ปลาย

เคมี ม.ต้น

รหัส

เรื่อง

ม.ต้น

3101 3102 3103 3104 3105 3106

สารรอบตัว น�้ำเพื่อชีวิต สารละลาย กรด-เบส การแยกสาร สารประกอบและธาตุ การเปลี่ยนแปลงของสาร

3181

Pack เคมี ออนดีมานด์ ม.ต้น

ชั่วโมง ค่าเรียน

08:30 05:30 05:30 10:00 07:00 10:00

900.600.600. 1,000.700.800.-

(46:30)

ราคาเต็ม 4,600.-

(3101-3106)

3107 3108

ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ

20:30 19:30

3,680.-

1,800.2,000.-

www.ondemand.in.th

21


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

ภาพบรรยากาศงาน “ปูทางฝัน สู่วันเข้ามหิดล”

ติวเข้มเข้า

สอบเตรียมอุดมฯ ใช้วิชาวิทย์ 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 400)

เตรียมอุดมฯ รหัส

1106 2112 3108 9501

เรื่อง

ติวเขมเขาเตรียมอุดมฯ (ฟิสิกส) 28:00 ติวเขมเขาเตรียมอุดมฯ (ชีวะ) 20:00 ติวเขมเขาเตรียมอุดมฯ (เคมี) 19:30 Pack วิทย์เขมเขาเตรียมอุดมฯ (67:30) (1106, 2112, 3108)

น้องออนดีมานด์ติดเตรียมฯ (วิทย์) ปี 22

ชั่วโมง ค่าเรียน 2,400.2,000.2,000.ราคาเต็ม 6,400.5,800.-

54 ทั้งหมด 336 คน


Turn On Your Future

ตะลุย โจทย์

วิทยาศาสตร์

ม.ต้น

สรุปเนือ้ หาเข้มข้น ตรงตามแนวข้อสอบเตรียมอุดมฯ และมหิดลฯ พร้อมทัง้ รวบรวมแนว ข้อสอบย้อนหลังกว่า 5 ปี ถ่ายทอดผ่านอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละ วิชา เพื่อให้น้องได้ฝึกโจทย์จนช�ำนาญและเรียนอย่าง “ตรงประเด็นที่สุด”

ติวเข้มเข้า

สอบมหิดลฯ ใช้วิชาวิทย์ 50 % ของคะแนนสอบทั้งหมด

มหิดลฯ รหัส

เรื่อง

ชั่วโมง ค่าเรียน

1107 ติวเขมเขามหิดลฯ (ฟิสิกส) 28:00 3,000.2113 ติวเขมเขามหิดลฯ (ชีวะ) 25:30 2,000.3107 ติวเขมเขามหิดลฯ (เคมี) 20:30 1,800.9502 Pack วิทย์เขมเขามหิดลฯ (74:00) ราคาเต็ม 6,800.(1107, 2113, 3107) 5,900.-

คอร์สดติวเข้มเข้า

มหิดลฯ รหัส

เรื่อง

1910 ติวเข้มเข้ามหิดลฯ ฟิสิกส์ 2903 ติวเข้มเข้ามหิดลฯ ชีวะ

ยืนยัน ล่าสุด!!

น้องออนดีมานด์ติดมหิดลฯ ปี 54

115 คน

วัน เวลา ค่าเรียน เสาร์ที่ 4 มิ.ย.-10 ก.ย. 54 8.00-10.00 น. 3,000.เสาร์ที่ 4 มิ.ย.- 6 ส.ค. 54 13.30-16.00 น. 2,500.-

www.ondemand.in.th

23


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

พี่โหน่งแนะน�ำแผนการเรียนฟิสิกส์ *การเรียนล่วงหน้าท�ำให้เกิดความเข้าใจ ช่วยให้เกรดที่โรงเรียนดี GPAX สูง

กลุมกลศาสตร 1 A บทนำ BE แนวตรง AE นิวตัน

กลุมกลศาสตร 2 AE สมดุล AE งานและพลังงาน

โมเมนตัม

A คลื่นแมเหล็กไฟฟา A ฟสิกสอะตอม BE ฟสิกสนิวเคลียร

E โปรเจกไตล E วงกลม

SHM

E การหมุน

กลุมสมบัติสาร

A = ออกสอบ Admissions มาก B = ออกสอบ Admissions มากรองลงมา E = ออกสอบความถนัดทางวิศวกรรมมาก กลุมฟสิกสแผนใหม

กลุมกลศาสตร 3

AE กาซ

ของแข็ง

BE ของเหลว

ของไหล

กลุมคลื่น A คลื่น BE เสียง A แสง

กลุมไฟฟา

A ไฟฟาสถิตย AEกระแสตรง BE แมเหล็กไฟฟา E กระแสสลับ

เนื้อหาฟิสิกส 8 บท ที่ออกสอบวิศวะมากในปนี้ 1. สมบัติสาร (ของแข็ง ของเหลว ของไหล) 2. ไฟฟ้ากระแสตรง 3. ไฟฟ้ากระแสสลับ 4. ก๊าซและทฤษฎีจลน์

24

5. การเคลื่อนที่แนวตรง 6. งานและพลังงาน 7. กฎของนิวตัน 8. การเคลื่อนที่แบบหมุน

แห่งแรก


Turn On Your Future

ฟิสิกส์

ม.ปลาย

ปูพื้นฐานฟิสิกส์ ให้แน่น เน้นเรียนเพื่อท�ำเกรดที่โรงเรียน พร้อมโจทย์ตั้งแต่ระดับ ง่ายไปจนถึงระดับยาก รวมทัง้ โจทย์ขอ้ สอบ Ent’ เพือ่ พร้อมต่อยอดสูท่ กุ สนามสอบ และเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับการเรียนต่อคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ (V-Series)

รหัส

เรื่อง

ชั่วโมง ค่าเรียน

กลุมกลศาสตร์ 1

201 202 203 0281

บทน�ำ, การนับ 10:00 การเคลื่อนที่แนวตรง 14:30 กฎของนิวตัน 12:00 (201-203) Pack กลศาสตร์ 1 ราคาเต็ม 3,100.-

800.1,200.1,100.2,600.-

กลุมกลศาสตร์ 2

204 205 206 0282

สมดุลกล 14:30 งานและพลังงาน 11:30 โมเมนตัม 11:00 (204-206) Pack กลศาสตร 2 ราคาเต็ม 3,400.-

1 ,300.1,200.900.2,900.-

กลุมกลศาสตร์ 3

207 การเคลื่อนที่วิถีโคง 11:00 208 การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว 13:30 209 การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิค 8:00 210 การเคลื่อนที่แบบหมุน 7:00 0283 (207-210) Pack กลศาสตร 3 ราคาเต็ม 3,200.-

900.1000.700.600.2,700.-

211 212 213 0284

กลุมคลื่น กลุมสมบัติสาร กลุมไฟฟ้า กลุมไฟฟ้า กระแสสลับ กลุมฟิสิกส์ แผนใหม่

คลื่น เสียง แสง (211-213) Pack คลื่น

12:00 12:00 12:00 ราคาเต็ม 3,300.-

1,100.1,100.1,100.2,800.-

214 กาซและทฤษฏีจลน 215 ของแข็ง ของเหลว และของไหล 0285 (214-215) Pack สมบัติสาร

11:30 16:30 ราคาเต็ม 2,150.-

1,050.1,100.1,900.-

ไฟฟ้าสถิตย 18:00 ไฟฟ้ากระแสตรง 20:00 แมเหล็กไฟฟ้า 14:30 (216-218) Pack ไฟฟ้า ราคาเต็ม 3,600.-

1,200.1,250.1,150.3,000.-

216 217 218 0286

219 ไฟฟ้ากระแสสลับ

8:30

700.-

* ส�ำหรับฟิสิกส ออนดีมานด์ รหัส 220 - 222 จะรวมอยูในคอรส PAT2 ฟิสิกส V-Series อยูแลว

220 221 222 0287

คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า, แสงเชิงฟิสิกส 3:00 ฟิสิกสอะตอม 11:00 ฟิสิกสนิวเคลียร 7:00 (220-222) Pack ฟิสิกสแผนใหม ราคาเต็ม 2,500.-

300.1,400.800.2,300.-

www.ondemand.in.th

25


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

ตอกย�้ำ...น้องกว่า 5,000 คน มั่นใจเรียน “ฟิสิกส์ PAT2 V-Series” “คอร์ส V-Series นี้...

เป็นคอร์สที่พี่ตั้งใจที่จะรวมความครบเครื่องของ ฟิสิกส์เพื่อใช้สอบ Admission และสอบตรงส�ำคัญๆ เช่น ฟิสกิ ส์ในหมอ (กสพท.) หรือมหาวิทยาลัยหลักๆ ให้กับน้องพี่ครับ และน้องๆ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ พี่จะ update ข้อสอบทุกๆ การสอบให้ในคอร์สนี้ อย่างต่อเนื่อง แต่พี่ขอจากน้องเพียงอย่างเดียวคือ “ตัง้ ใจ” เพื่อให้การที่เราได้มาพบกันเป็น“จุดเปลี่ยน” อนาคตของน้องพี่ทุก ๆ คน เป็นก�ำลังใจให้ครับ...สู้!!! รหัส 44319 กมลรัตน์ พงษ์โสภาส

หนูเรียน V-Series กับพี่โหน่งสอนด้วย Super Map ท�ำให้เข้าใจง่าย “สรุปสั้นๆ แต่ มากมายด้วยความเข้าใจค่ะ” ซึง่ ไม่เคยมีที่ไหน สอนฟิสิกส์แบบนี้ ท�ำให้ฟิสิกส์ง่ายขึ้นแบบ ไม่น่าเชื่อ

รหัส 16848 ชุติมา คุณามาศปกรณ์

เรียน PAT2 ฟิสิกส์ ตอน ม.6 ท�ำให้เรารู้ว่า บางเรื่องที่เราแม่นแล้วท�ำได้ แต่จริงๆ มัน ไม่แม่นอย่างที่เราคิด พี่โหน่งมีเทคนิคการ สอนที่ ดี แ ละช่ ว ยในการจ� ำ อย่ า งดี ที่ สุ ด คื อ Super Map ช่วยให้ท�ำโจทย์ได้จริง

รหัส 42142 กรวิชญ์ ปุงบางกะดี่

เรียนกับพี่โหน่งรู้สึกดีมากเพราะนอกจาก ฟิ สิ ก ส์ แ ล้ ว ยั ง สอนความรู ้ ร อบตั ว ต่ า งๆให้ และพี่ โ หน่ ง ช่ ว ยเรี ย งล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของแต่ ล ะบทและเน้ น จุ ด ที่ อ อกสอบบ่ อ ย ประหยัดเวลาอ่านหนังสือได้มากครับ

26

พี่โหน่ง

รหัส 33566 ปนวัตร เยาว์ด้วง

พี่โหน่งสอนดีมากๆท�ำให้ผมรักฟิสิกส์ขึ้นมา ทันตา Super Map กะทัดรัด เข้าใจง่าย ท�ำให้ คิดเป็นระบบ และยังสอดแทรกความรู้ดีๆให้ ผมรับรองครับว่าเรียนกับพี่โหน่งแล้วคุณจะ รักฟิสิกส์มากขึ้น

รหัส 43703 ธนาพรปึง พิพฒ ั น์ตระกูล

เรียน PAT2 V-Series กับพี่โหน่ง ด้วย Super Map ช่วยท�ำให้เห็นภาพรวมสูตร และรู ้ จุ ด ที่ ต ้ อ งระวั งในการท� ำโจทย์ ไ ด้ ดี มากๆ ค่ะ

รหัส 41502 สันติวงศ์ บุญเรือง

เรียน V-Series แล้วรู้สึกว่าที่พี่โหน่งสอน รวมทั้งวิธีคิดต่างๆ ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ได้ด้วยครับ


Turn On Your Future

ฟิสิกส์ PAT2

V-SERIES ตรง.. ครบถ้วน.. ครอบคลุม..

ด้วยเทคนิค Super Map Online Solution

ดูเฉลยออนไลน์ 24 ชม. เพิ่มโอกาสในการฝึกท�ำโจทย์ เพื่อ การเรียนฟิสิกส์ที่ดีที่สุด

ที่แรก >> Update

ข้อสอบรอบล่าสุด!! ต.ค.53 เพื่อน้องได้ฝึกข้อสอบใหม่ล่าสุด และพร้อม ที่สุดก่อนลงสนามสอบ

ที่แตกต่าง >>

<< ที่เดียว

เพิ่ม.....ข้อสอบฟิสิกส์

กสพท. ปีล่าสุด!! ข้อสอบจริงพร้อมเฉลยละเอียดส�ำหรับน้อง ว่าที่ “หมอ”

เนื้่อหาครอบคลุมทั้งสอบ Admissions กลาง และสอบตรงโควต้า รวมข้อสอบย้อนหลังกว่า 25 ปี Update ทุกรอบการสอบ **แนะน�ำ... ควรจบคอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (201-219) ก่อน**

รหัส 397

เรื่อง ฟิสิกส์ PAT2 V-Series

ชั่วโมง ค่าเรียน

145:00 5,800.-

www.ondemand.in.th

27


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

กระดับการเรียนความถนัดวิศวกรรม ด้วยเทคนิค “Engineer Super Map” Engineer Super Map

เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพรวมของวิชาฟิสิกส์ วิศวะ ช่วยจัดเนื้อหาที่ซับซ้อนและยาก ให้เป็น ระบบเข้าใจง่าย ช่วยให้น้องท�ำคะแนนสอบได้ดี ยิ่งขึ้น 45373 นภดล บุนนาค เรียนแล้วชีวิต Happy มากเลยครับ ท�ำข้อสอบได้เยอะขึ้น เข้าใจมากขึ้น พี่โหน่งจะสอนวิธีอ่านหนังสือท�ำให้รู้แนวทางใน การสอบ ท�ำให้เรามั่นใจในการสอบมากขึ้น และที่ส�ำคัญพี่โหน่งสอนละเอียดอธิบายจนเห็นภาพ และเทคนิค Engineer Super Map จากพี่โหน่งช่วยในการท�ำโจทย์ได้ง่ายขึ้นจากสูตรเยอะๆ มารวมอยู่ในหน้าเดียวครับ

26550 วริสา เพ็ชรอาภรณ์

หนูเรียน PAT2 V-Series มาก่อน ท�ำให้เข้าใจ PAT3 N-Series ดีมากเลยค่ะ พีโ่ หน่งใช้คำ� พูดเป็นกันเอง Engineer Super Map ท�ำให้ทบทวนง่ายขึ้น ช่วยลดเวลาในการอ่านและรวมสูตรหลายเรื่องให้อยู่ในหน้าเดียวเข้าใจดีมากๆเลยค่ะ

26115 อุเทน ยาทอง พี่โหน่งสอนดีมาก เป็นกันเอง เข้าใจง่ายเริ่มจากโจทย์ง่ายไปหายาก ครอบคลุ ม และตรงประเด็ น ตรงกั บ แนวข้ อ สอบ Engineer Super Map ช่วยให้ท�ำโจทย์ที่ยากๆได้เร็วขึ้น ยิ่งถ้าเรียน V-Series มาก่อนแล้ว จะเป็นพืน ้ ฐานและท�ำให้เรียน เข้าใจดียิ่งขึ้นครับ ส่วนคณิตฯ พี่แท็ปสอนโจทย์เชาว์ปัญญาที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นมากเลยครับ

40838 ปองพล คูหาทอง

เทคนิค Engineer Super Map ดีมาก ท�ำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและตีโจทย์ในการท�ำข้อสอบได้ดีขึ้น รวมทั้งมีแนว ข้อสอบที่ส�ำคัญสามารถน�ำไปใช้ได้จริง เนื้อหาครบถ้วนที่ส�ำคัญพี่โหน่งทุ่มเทและเอาใจใส่น้องๆ และสรุปใจความส�ำคัญ ท�ำให้น�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับ

07508 นิธิศ กิตติวัฒน์ไพศาล เรียน PAT3 N-Series แล้วชอบมาก เข้าใจสุดๆ Engineer Super Map ก็ช่วยให้เข้าใจเร็วยิ่งขึ้น ผมชอบเทคนิคในการท�ำ โจทย์ของพี่โหน่ง

46917 ช่อแพร สมสุวรรณชัย เรี ย น PAT2 V-Series กั บ พี่ โ หน่ ง มาก่ อ นแล้ ว ค่ ะ ช่ ว ยท� ำให้ ห นู เ รี ย น PAT3 N-Series เข้ าใจมากยิ่ ง ขึ้ น ชอบเทคนิ ค Engineer Supermap เพราะจ�ำง่ายและน�ำไปใช้ได้จริง พีโ่ หน่งเน้นโจทย์แบบไหนออกมาก ออกน้อย และ ยังคอยแนะแนวการเตรียมตัวในการสอบเข้าวิศวะ พร้อมทั้งความรู้รอบตัวต่างๆ มากมายเลยค่ะ

28


Turn On Your Future

N-SERIES

ความถนัดทางวิศวกรรม

PAT3

Online Solution

ดูเฉลยออนไลน์ 24 ชม. เพิ่มโอกาสในการฝึกท�ำโจทย์ เพื่อ การเรียนฟิสิกส์ที่ดีที่สุด

ที่แรก >> Update

ข้อสอบรอบล่าสุด!! ต.ค.53 เพื่อน้องได้ฝึกข้อสอบใหม่ล่าสุด และพร้อม ที่สุดก่อนลงสนามสอบ

ที่แตกต่าง >>

<< ที่เดียว

เรียนวิศวะด้วย

Engineer Supermap

เห็นภาพรวมสูตร จ�ำและเข้าใจง่ายขึ้น

ยากเป็นวิศวะ ต้องเรียนกับวิศวกรตัวจริง!!

พี่โหน่ง

พี่แท็ป

- พีโ่ หน่ง ปริญญาตรีวศิ วะ จุฬาฯ ประสบการณ์สอนกว่า 14 ปี - พีแ่ ท็ป ปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับ 1 เหรียญทองวิศวะ จุฬาฯ และปริญญาโทวิศวะ เมคคาทรอนิคส์ AIT GPA 3.95

เนื้อหา Update ล่าสุดทั้งการสอบ PAT และข้อสอบย้อนหลังกว่า 20 ปี

ครอบคลุมทั้งฟิสิกส์, คณิตฯ วิศวะ, วิศวะแต่ละสาขา **แนะน�ำ..น้องควรจบคอร์ส PAT2 ฟิสิกส์ V-Series ก่อน**

รหัส 405

เรื่อง

ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-Series

ชั่วโมง ค่าเรียน 55:00

3,600.-

www.ondemand.in.th

29


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

างเนือ้ หาอย่างละเอียด เน้นปูพนื้ ฐานความรูช้ วี ะ สอนโดยใช้สอื่ Multimedia และการผูกเป็นระบบ เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งท่อง เรียนลึกเห็น จริง จ�ำง่าย

เรื่อง

ชั่วโมง ค่าเรียน

กลุมพื้นฐาน ชีววิทยา 1

2201 2202 2203 2204 2281

กลุมพื้นฐาน ชีววิทยา 2

2205 ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต 2:30 300.(สารใหพลังงานสูงและเอนไซม) 2206 การแบงเซลล (ไมโตซิสและไมโอซิส) 5:00 550.2207 ความหลากหลายทางชีวภาพ (อนุกรมวิธานและไฟลัม) 11:30 1,100.2282 (2205-2207) Pack กลุมพื้นฐานชีววิทยา 2 ราคาเต็ม 1,950.- 1,800.-

และความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุมกลไก ในรางกายมนุษย 1

กลุมกลไก ในรางกายมนุษย 2

กลุมพืช

30

รหัส

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การศึกษาชีววิทยาและกลองจุลทรรศน เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล เซลลของสิ่งมีชีวิตและการล�ำเลียงสารระดับเซลล (2201-2204) Pack กลุมพื้นฐานชีววิทยา 1

2208 การยอยอาหารและการดูดซึมอาหาร (ทางเดินอาหารและน�้ำยอย) 2209 การล�ำเลียงเลือด น�้ำเหลือง และภูมิคุมกัน 2210 การหายใจและแลกเปลี่ยนแกส (ปอด) 2211 การสลายอาหารระดับเซลล์ (การหายใจระดับเซลล) 2212 การรักษาดุลยภาพในร่างกายและการขับถาย 2283 (2208-2212) Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1

1:30 200.3:30 450.10:00 1,100.7:30 800.ราคาเต็ม 2,550.- 2,200.-

6:00

700.-

9:30 900.6:00 750.3:30 400.6:00 700.ราคาเต็ม 3,450.-

2,900.-

2213 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 10:00 1,000.(การรับรูและตอบสนองตอสิ่งเรา) 2214 ระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมนสัตว) 6:00 700.2215 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (กระดูกและกล้ามเนื้อ) 4:00 500.2216 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 1:00 150.2284 (2213-2216) Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 ราคาเต็ม 2,350.-

2,000.-

2217 2218 2219 2220 2285

1,700.-

เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และการล�ำเลียงสารของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและวงชีพแบบสลับ การตอบสนองของพืชและฮอร์โมนพืช (2217-2220) Pack กลุ่มพืช

5:30 600.5:30 600.4:00 500.2:00 200.ราคาเต็ม 1,900.-


Turn On Your Future

ชีววิทยา

กลุมการสืบพันธุและ พันธุศาสตร

กลุม ระบบนิเวศ

รหัส

ม.ปลาย เรื่อง

ชั่วโมง ค่าเรียน

2221 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ (เอ็มบริโอ) 2222 พันธุศาสตร์ (การถ่ายทอดทางพันธุกรรม/ยีน/โครโมโซม/เทคโนโลยีทาง DNA) 2223 วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์เชิงประชากร 2286 (2221-2223) Pack กลุ่มการสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ ราคาเต็ม

6:00 14:30

700.1,400.-

2:30 300.2,400.- 2,100.-

2224 ระบบนิเวศ วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 4:30 2225 ประชากร 1:30 2287 (2224-2225) Pack กลุ่มระบบนิเวศ ราคาเต็ม 650.-

500.150.600.-

ชีวะ PAT 2

รุปทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย ทุกบท สอนโดยใช้ Bio Map ร่วมกับสื่อการสอน แบบ Multimedia เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย และข้อสอบย้อนหลังกว่า 1,000 ข้อ “ครบถ้วน ตรงประเด็น” เรียนกับที่ 1 ประเทศ

รหัส 2399

**แนะน�ำ.....น้องควรจบคอร์สชีวะ ม.ปลาย ก่อนเรียนคอร์สนี้**

เรื่อง ชั่วโมง ค่าเรียน ชีวะ PAT2

140:00

5,800.- 5000.-

www.ondemand.in.th

31


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

นิ ดีกบั นอ งออนดมี านด ทั้ง ย ม า ว ค ง ขอแสด � า 183 คน ศริ ร� าช 174 ค จฬ น

แห่งแรก

989 คน ตดิ หมอ ป 54 รามา 108 คน

ยืนยัน...โดยว่าที่คุณหมอปีล่าสุด

ศิวัช ภูมิวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนวิชาเฉพาะ 22.38 สอบติดคณะแพทย์ จุฬาฯ

พงศธร เจริญวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คะแนนวิชาเฉพาะ 22.38 สอบติดคณะแพทย์ ศิรริ าช

เรี ย นที่ อ อนดี ม านด์ เ พราะว่ า เพื่ อ นๆแนะนำ�ว่ า สอน ดี โดยเฉพาะ part เชื่อมโยงอาจารย์มีเทคนิคในการ ทำ�ข้อสอบดีมากเรียนแล้วทำ�ให้มีพื้นฐานในการทำ� ข้อสอบ ช่วยให้ทำ�ข้อสอบได้เร็วขึ้น ไม่ตื่นเต้น เพราะ เหมื อ นเคยเจอข้ อ สอบมาแล้ ว จากโจทย์ ฝึ ก ทั ก ษะที่ พี่ๆเตรียมมาให้อย่าง part จริยธรรม พี่ๆสอนหลัก จริยธรรมที่ดีของหมอว่าต้องปฎิบัติตนอย่างไร

เรียนที่ออนดีมานด์เพราะมีชื่อเสียงในด้านวิชาความ ถนัดแพทย์ ผมจึงมัน่ ใจว่าคอร์สความถนัดแพทย์ทน่ี ี่สอน ดี เรียนแล้วผมมั่นใจในการทำ�ข้อสอบมากมีโจทย์ฝึก ทักษะเยอะและละเอียดดีครับ

กริช ออประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนวิชาเฉพาะ 20.27 สอบติดคณะแพทย์ จุฬาฯ

32

กรวลี ก้อยชูสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนวิชาเฉพาะ 20.72 สอบติดคณะแพทย์ จุฬาฯ

เพลีน ลิ้มประภัสสร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนวิชาเฉพาะ 21.18 สอบติดคณะแพทย์ ศิรริ าช

นวพร จริยเศรษฐพง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ คะแนนวิชาเฉพาะ 22.07 สอบติดคณะแพทย์ จุฬาฯ

เรี ย นที่ อ อนดี ม านด์ เ พราะว่ า รุ่ น พี่ ห ลายคนเรี ย นที่ นี่ แล้วสอบติดคณะแพทย์ ใครๆ ก็บอกว่าวิชานี้ ต้องที่ ออนดีมานด์ เรียนแล้วรู้สึกมั่นใจมากสำ�หรับ Part เชื่อมโยง เห็นข้อสอบในห้องแล้วสามารถใช้เทคนิคที่ อาจารย์สอนทำ�ได้อย่างมั่นใจ

ธัญพิสิษฐ์ ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนวิชาเฉพาะ 21.56 สอบติดคณะแพทย์ จุฬาฯ

ตระการตา วรรณพานิชย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คะแนนวิชาเฉพาะ 21.95 สอบติดคณะแพทย์ จุฬาฯ

น้องๆสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารได้ที่ www.Facebook.com/MedicalOndemand


Turn On Your Future

แพทย์

ความถนัด

อันดับ 1 ผู้น�ำด้านวิชาความถนัดแพทย์ มากว่า 6 ปี ทีมอาจารย์ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เจาะลึกเพื่อให้ได้คะแนนทุกพาร์ท

เนื้อหาปรับตรงแนวข้อสอบีล่าสุดทุกปี พร้อม Update ข้อสอบปี 53

ที่เดียวและที่แรก

กับระบบ Test online ที่ทดสอบเสมือนจริง

ให้น้องรู้จุดบกพร่องและวัดผลได้ทันที เพื่อปรับปรุงก่อนสอบจริง

วิชาความถนัดแพทย์วิชาเดียว ใช้ถึง 30% ใช้เวลาเรียนน้อย แต่สำ�คัญที่สุด เนื้อหาสอนครบทั้ง 3 part

ความถนัดแพทย์ ระบบออนดีมานด์ รหัส 9981

- Part เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล - Part จริยธรรมทางการแพทย์ - Part ความสามารถด้านคิดคำ�นวน เชาวน์ปัญญา การจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เรื่อง

ความถนัดแพทย์

ชั่วโมง ค่าเรียน 18:00

2,800.-

*สมัครและจองเวลาเรียนได้เลย www.ondemand.in.th

33


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

GAT connect plus+ BRAND’S SUMMER CAMP 2001 IN

แห่งแรก

By P’Ter

น้องคิ้ม ณิชกมล ไพโรจน์อมรชัย รร.มารีวิทยา ปราจีนบุรี

น้องอาย นภษร รัตนเสนา รร.อยุธยาวิทยาลัย

ขอบคุณพี่เต๋อที่มาสอนและ มีวิธีดีๆในการท�ำ GAT ท�ำให้ ไม่ พ ลาดและรอบคอบใน การท�ำข้อสอบ และขอบคุ ณ โครงการ brand’s ที่ มี กิจกรรมดีๆแบบนี้คะ

ขอบคุณพี่เต๋อที่มาสอนใน โครงการ Brand’s หลังจากที่ เรียนกับพี่เต๋อ ได้ความรู้และ เทคนิคประสบการณ์ในการ ท�ำข้อสอบ GAT มากยิ่งขึ้นกว่า เดิม

www.facebook.com/peterondemand www.youtube.com/ondemandacademy

34


Turn On Your Future

GAT connect plus+

ยืนยันจากน้องๆ ที่ได้ GAT เต็ม 150

กว่า 700 คนในปี’53

ถ่วงน�้ำหนักเยอะ ใช้เวลาน้อย เพิ่มคะแนนง่าย

+ เพิ่มเทคนิค ให้น้องท�ำโจทย์ได้ทุกแนว + เพิ่มโจทย์ ให้น้องฝึกฝนมากที่สุด + เพิ่มคะแนนได้จริง + เพิ่มโอกาสสอบติดคณะในฝัน โอกาสสอบเพียง 2 ครั้ง คะแนนส�ำคัญห้ามพลาด

รหัส 9420

เรื่อง

GAT CONNECT PLUS

ชั่วโมง ค่าเรียน 15:00

2,300.-

www.ondemand.in.th

35


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

“ที่เดียว...ครบ” ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์พนื้ ฐาน (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา) “ที่เดียว...เหมาะ” น้ อ ง ส า ย ศิ ล ป์ ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด

น้ อ ง ส า ย วิ ท ย์ ไ ม่ ค ว ร ทิ้ ง

เพราะลักษณะข้อสอบ เน้นทฤษฎีมากกว่าคำ�นวณ อาจารย์จึงสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำ�คัญ

ช่วยให้น้องประหยัดเวลา ดีกว่าอ่านเอง

“ที่เดียว...ชัด” พี่โหน่ง อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์, วิทย์พื้นฐาน O-Net พี่วิเวียน อาจารย์สอนวิชาชีวะ O-Net พี่เคน อาจารย์สอนวิชาเคมี O-Net 36


Turn On Your Future

วิทย์

O-NET

รหัส 38510 จันจิรา เจตน์จรุงวงศ์

รหัส 41356 จิตชวิน ภัตรพานิช

เรียนแล้วเป็น GuideLine ในการ ท�ำข้อสอบ สอนจับจุด วิเคราะห์ ตีโจทย์ เคมีพเี่ คนสอนดี ละเอียด เข้าใจง่าย ชีวะสอนครอบคลุม ฟิ สิ ก ส์ มี วิ ธี ก ารสอนในการ ค�ำนวณที่ใช้ได้จริง ช่วยในการ ท�ำข้อสอบ

เรียนวิทย์ O-Net ทีอ่ อนดีมานด์ เนือ้ หาดีเลยครับ เยี่ยม!! ครอบคลุม และมี เ ทคนิ ค ดี ม าก ท�ำให้ ไ ม่ พลาดเวลาท�ำ ข้ อ สอบจริ ง ด้ ว ย ต้องขอบคุณออนดีมานด์มากๆ ครับ

รหัส 39011 พงษ์ระดา ภิรมย์เสวก

รหัส 40038 พลรัตน์ สกุลมีฤทธิ์

รหัส 38721 กัญญณัฐ วัฒนเหล่าวิชย์

เนื้อหาเรียนแล้วดีเลยค่ะ วิชาฟิสิกส์ตรงเยอะ เลย เทคนิคที่พี่โหน่งสอนดีมากๆค่ะ ช่วยให้ ประหยัดเวลาในการอ่านได้มากทีเดียวค่ะ

เนื้อหาตรง และเหมาะกับเด็กสายศิลป์มาก ครับ ใช้เวลาเรียนน้อยแต่ทำ� ข้อสอบได้จริง!!!

เนื้ อ หาเป็ น พื้ น ฐานของทั้ ง สองสายเลยค่ ะ ครอบคลุมมีเทคนิคดีค่ะ ท�ำให้จ�ำได้ดีขึ้น ใช้ เวลาอ่านน้อยลง และที่สำ� คัญคือสามารถน�ำ ไปใช้ทำ� ข้อสอบได้จริงค่ะ

รหัส 9302 9303 9304 9305 9301

เรื่อง

“น้อง ม.6 ทุกคน ต้องสอบวิชานี้ และโอกาสสอบ ครั้งเดียวเท่านั้น”

ฟิสิกส์ O-Net เคมี O-Net ชีววิทยา O-Net วิทย์พื้นฐาน O-Net (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา)

Pack วิทยาศาสตร์ O-Net ค่าเรียน (9302-9305)

ชั่วโมง ค่าเรียน 14:00 28:00 12:30 15:00

1,500.1,500.1,500.1,500.-

6,000.-

4,500-

www.ondemand.in.th

37


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

พบกันอีกแล้วนะครับส�ำหรับกิจกรรม “OnDemand On Tour” โครงการดีๆ ที่พี่โหน่ง พี่ เ ต๋ อ และพี่ วิ เ วี ย นไปพบน้ อ งๆ เพื่ อ แนะแนว การเตรียมตัวสอบ Admission และแนะน�ำการ เตรียมตัวเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ พี่หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้น้องๆ เป็นนิสิตใหม่ใน มหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ ได้นะครับ

พี่โหน่ง OnTour

- โครงการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Admission “Genius Camp” กรมประชาสัมพันธ์ - โครงการพระมหากษัตริย์นักการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ - ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13 - โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า - โครงการค้นหาตัวตน ก�ำหนดถนนสู่อนาคตกับมาม่า - B-ing B-Engineering เสริมสมอง สร้างความรู้ สู่รั้ววิศวะ - โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัยปีที่ 4 กับบริษัท โกลด์จ�ำกัด - OnTour โรงเรียนราชินีบน - OnTour โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา - OnTour โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า - Ontour โรงเรียนสตรีชัยภูมิ - กิจกรรม “ปูทางฝัน...สู่วันเข้ามหิดลฯ” - กิจกรรม “ปูทางฝัน...สู่วันเข้าเตรียมอุดมฯ” - กิจกรรม “ฟิสิกส์ไม่ควรทิ้ง หมอตัวจริงไม่ควรพลาด”

38


Turn On Your Future

- โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (Student Channel) - แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2553, 2554 - แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ออนไลน์ - โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัยปีที่ 4 กับบริษัท โกลด์ จ�ำกัด - OnTour โรงเรียนเทพศิรินทร์ - OnTour โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนด์

พี่เต๋อ OnTour

- OnTour โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา - OnTour โรงเรียนนครสวรรค์ - OnTour โรงเรียนกุหลาบวิทยา - OnTour โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย - OnTour โรงเรียนสตรีชัยภูมิ - ติว GAT ลึกซึ้งพระคุณแม่ร่วมกับ Enconcept

พี่วิเวียน OnTour

- โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (Stdent Channel) - แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ออนไลน์ - กิจกรรม “ปูทางฝัน...สู่วันเข้ามหิดลฯ” - กิจกรรม “ปูทางฝัน...สู่วันเข้าเตรียมอุดมฯ” - OnTour โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

“On Tour ไปพบน้องๆ มาแล้ว

กว่า 45,000 คน” www.ondemand.in.th

39


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

สมัครง่าย...

ช�ำระผ่าน Counter Service กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ

ค�ำแนะน�ำในการสมัครและการช�ำระเงิน

คอร์สออนดีมานด์

สาขา วิสุทธานี งามวงศ์วาน วงเวียนใหญ่ ขอนแก่น พญาไท ชลบุรี ปิ่นเกล้า

ช�ำระผ่าน Counter Service

สยามกิตติ์ สยามสแควร์ ซอย 5

ช�ำระเงินสดที่สถาบัน

สาขาสยามกิตติ์ คอร์สสด

- ส�ำหรับสาขาสยามกิตติ์, สยามสแควร์ ซอย 5 ช�ำระเงินสดที่ออนดีมานด์เท่านั้น - สาขาวงเวียนใหญ่, สาขางามวงศ์วาน, สาขาขอนแก่น, สาขาวิสุทธานี, สาขา พญาไท, ปิ่นเกล้า ช�ำระค่าสมัครผ่าน เคาน์เตอร์ เซอร์วิส 40

ช�ำระผ่านทาง SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)

รหัสสาขาส�ำหรับใบช�ำระเงิน เคาน์เตอร์ เซอร์วิส - สาขาวิสุทธานี - สาขาวงเวียนใหญ่ - สาขางามวงศ์วาน - สาขาขอนแก่น - สาขาพญาไท - สาขาปิ่นเกล้า - สาขาชลบุรี

รหัส 02 รหัส 03 รหัส 04 รหัส 05 รหัส 07 รหัส 08 (รับใบช�ำระเงินที่สาขาชลบุรี)


Turn On Your Future

ใบฝากช�ำระเงิน เคานเตอร เซอรวิส รหสัสาขา ของสาขางามวงศวานคอืรหสั 04

กรอกรหสัคอรสทต่ีองการ จะสมคัรเรยีน เชน

-

2 1

6

1

1 0

3

กรอกรหสัชำระเงนิ 7 หลกั เชน

สำหรบัชำระเงนิทเ่ีคานเตอรเซอรวสิ

1

0

0

4

8

7

6 1

0

0 0

6

3

2 7

ใบชำระคาเรยีน สถาบนักวดวชิา ออนดมีานด 2

รหสัคอรส (Ref. 1)

-

2 1 6 4

กรอกจำนวนเงนิเปน็ตวัเลข

3

รหสัสาขา (Ref. 2) ***รหสัชำระเงนิ (Ref. 3),

0 4

0 0 4

จำนวนเงนิ (บาท)

จำนวนเงนิเปนตวัเลข

8 7 6 1

1,200.00 จำนวนเงนิเปนตวัอกัษร

หนง่ึพนัสองรอยบาทถวน

5

กรอกจำนวนเงนิ เปน็ตวัอกัษร www.ondemand.in.th

ขั้นตอน

1. กรอกรหัสและจ�ำนวนเงินตามรูปขางบน *ส�ำหรับสาขาพญาไท ขอรับรหัสช�ำระเงินได้ที่สาขาพญาไท 2. เมื่อกรอกใบช�ำระคาเลาเรียนเรียบรอยแลว สามารถน�ำใบนี้ ไปช�ำระไดที่ Counter Service ไดทุกสาขาทั่วประเทศคะ 3. น�ำใบเสร็จจาก Counter Service มายืน่ ใหทพี่ ๆี่ ออนดีมานดสาขาทีต่ อ งการสมัคร จากนัน้ พีๆ่ จะออกใบเสร็จจริงใหอกี 1 ฉบับ, ใบ Username และ Password นองๆ ก็สามารถใชจองเวลาเรียนไดทันทีคะ

สำหรบัชำระเงนิทเ่ีคานเตอรเซอรวสิ

ใบชำระคาเรยีน สถาบนักวดวชิา ออนดมีานด รหสัคอรส (Ref. 1)

รหสัสาขา (Ref. 2) จำนวนเงนิ (บาท)

***รหสัชำระเงนิ (Ref. 3), จำนวนเงนิเปนตวัเลข

จำนวนเงนิเปนตวัอกัษร

www.ondemand.in.th

www.ondemand.in.th

41


ส�ำหรับน้องต่างจังหวัด

ขั้นตอนการสมัคร - ช�ำระเงิน

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

1. 2. 3. 4. 5.

สาขา : วงเวียนใหญ่, วิสุทธานี, งามวงศ์วาน, ขอนแก่น

โทรติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครเรียน พี่ๆ ออนดีมานด์ออกรหัสช�ำระเงินให้น้องทางโทรศัพท์ โดยน้องแจ้งชื่อ – สกุล, ชั้น, โรงเรียน, จังหวัด, เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้ พี่ๆ จะท�ำการบันทึกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมกับแจ้งน้องวันที่มาเรียน ให้มากรอกข้อมูลในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม Download ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากเว็ปไซต์ www.ondemand.in.th เลือก Print ใบช� ำ ระเงิ น เคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส สาขาที่ ต ้ อ งการสมั ค รเรี ย น กรอก...รหั ส ช� ำ ระเงิ น , รหั ส สาขา, รหั ส คอร์สที่ต้องการสมัครเรียนและจ�ำนวนเงินให้ครบถ้วน ช�ำระเงินที่

หรือร้าน

ได้ทันที (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

ส่งเอกสารหลักฐานการช�ำระเงิน ส�ำหรับน้องที่สะดวกทางไปรษณีย์ ส่งใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ ได้จาก 7-11(ตัวจริง) พร้อมแนบชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail (เพื่สะดวก ในการติดต่อกลับ)

ส�ำหรับน้องที่สะดวกมาด้วยตนเอง น�ำใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ได้ จาก 7-11 (ตัวจริง) มาติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะ

รอการติดต่อกลับจากพี่ๆ ออนดีมานด์ โดยจะท�ำการแจ้ง User/Password ทางโทรศัพท์และทาง E-mail พร้อมแนบไฟล์วิธีการการจองเวลาเรียน เพื่อน้องสามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้าได้เลยค่ะ

บานวิสุทธานี(บางกะป)

บานวงเวียนใหญ

บานงามวงศวาน

02-3702262-3

02-8906001-2

02-9536865-6

2991/39 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพราว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

42

130-132 อาคาร M-Place ชั้น 2 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600

อาคารคุณมัน่ คง ชัน้ 2 เลขที่ 21/74-78 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000

บ้านขอนแก่น

684/32-33 ถ.หนาเมือง ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

043-223078-9


Turn On Your Future

ส�ำหรับน้องต่างจังหวัด สาขา : พญาไท, ปิ่นเกล้า และชลบุรี

1. 2. 3. 4. 5. 6.

เข้า www.ondemand.in.th กดเลือก จองเวลาเรียน สาขาที่ต้องการสมัครเรียน กดปุ่ม สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลให้ครบจากนั้นกดปุ่ม หน้าถัดไป>> ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่ม สมัครสมาชิก อีกครั้ง จากนั้นกรอกประวัติส่วนตัวโดยละเอียดแล้วกดปุ่ม บันทึก โทรติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครเรียน เพื่อรับรหัสช�ำระเงิน Download ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากเว็ปไซต์ www.ondemand.in.th เลือก Print ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส สาขาที่ต้องการสมัครเรียน กรอกรหัสช�ำระเงิน, รหัสสาขา, รหัสคอร์สที่ต้องการสมัครเรียน, และจ�ำนวนเงินให้ครบถ้วน ช�ำระเงินที่

หรือร้าน

ได้ทันที (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

ส่งเอกสารหลักฐานการช�ำระเงิน ส�ำหรับน้องที่สะดวกทางไปรษณีย์ ส่งใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ ได้จาก 7-11(ตัวจริง) พร้อมแนบชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail (เพื่สะดวก ในการติดต่อกลับ)

ส�ำหรับน้องที่สะดวกมาด้วยตนเอง น�ำใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส และสลิปที่ได้ จาก 7-11 (ตัวจริง) มาติดต่อพี่ๆ ออนดีมานด์ สาขาที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะ

รอการติดต่อกลับจากพี่ๆ ออนดีมานด์

บ้านพญาไท

35/26-27 ถ.พญาไท แขวงถนน พญาไท เขตราชเทวี กทม.10330

02-642-7068-9

บานชลบุรี

โครงการตึกน�้ำ 53/86 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

038-797380-1

www.ondemand.in.th

43


ใบช�ำระเงิน SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่วนส�ำหรับลูกค้า

44


Turn On Your Future

ส่วนส�ำหรับธนาคาร

www.ondemand.in.th

45


ผู้น�ำ...การเรียน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งแรก

ขั้นตอนการสมัครคอร์สสด ข้อแนะน�ำในการสมัครเรียน

1.โปรดศึกษาตารางการเรียนเพื่อตรวจสอบรหัสคอร์สวันและเวลา รอบที่ต้องการเรียนให้ถูกต้อง และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้วน ชัดเจน หากมีความจ�ำเป็นที่จะแก้ไขข้อมูลต้องแจ้งต่อ เจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเท่านั้น 2. น้องควรเตรียมคอร์สส�ำรองไว้ หากไม่ได้รอบทีต่ อ้ งการให้รบี เปลีย่ นเป็น รอบที่สำ� รองไว้ทันที 3. การสมัครต้องกรอกชือ่ -นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของ น้องคนทีส่ มัครเท่านัน้

ขั้นตอนการสมัครคอร์สสด

1. ใบน�ำฝาก น้องๆ สามารถรับใบน�ำฝากธนาคารได้ที่ - ดาวน์โหลดทาง www.ondemand.in.th - รับที่เคาน์เตอร์ออนดีมานด์ทุกสาขา 2. การช�ำระค่าเล่าเรียน สามารถช�ำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ช่องทาง - เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ - SCB Easy Net 3. การรับบัตรนักเรียน หลังจากช�ำระค่าเรียนผ่านธนาคาร 3 วันท�ำการ เป็นต้นไป ให้น�ำหลักฐานการช�ำระเงิน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มายื่นที่พี่ๆเคาน์เตอร์ออนดีมานด์ สาขาสยามกิตติ์ เท่านั้น 46


Turn On Your Future

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ออนดีมานด์ทุกสาขา เวลาเปิด-ปิดทำ�การ

บ้านพญาไท

บ้านสยามกิตติ์

35/26-27 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10330

484 อาคารสยามกิตติ์ ชั้น 2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ช่วงเปิดเทอม (หยุดทุกจันทร์) อังคาร – ศุกร์ 12.00 – 20.00 น. เสาร์ 08.00 – 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 – 18.00 น. ช่วงปิดเทอม (เปิดทุกวัน) จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 – 14.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 20.00 น.

02-642-7068-9

บ้านสยามสแควร์ซอย 5 บ้านวิสุทธานี

02-2507598-9

บ้านวงเวียนใหญ่

ที่อยู่ 392/27-28 สยามสแควร์ ซ.5 ถ.พระราม 2991/39 โครงการวิสุทธานี 130-132 อาคาร M-Place ชั้น 2 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 ซอยลาดพราว 101/3 ถ.ลาดพร้าว ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบางยี่เรือ แขวงคลองจั น ่ เขตบางกะปิ กทม. 10240 เขตธนบุรี กทม. 10600 02-6546248-9

02-3702262-3

02-8906001-2

บ้านงามวงศ์วาน

บ้านขอนแก่น

บ้านชลบุรี

อาคารคุณมั่นคง ชั้น 2 เลขที่ 21/74-78 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000

684/32-33 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

โครงการตึกน�้ำ 53/86 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

02-9536865-6

043-223078-9

038-797380-1

www.ondemand.in.th

47


ผู้น�ำ...การเรียน

แห่งแรก

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

กาวอยางมั่นคง และพัฒนาอยางไมมีที่สิ้นสุด

สูบานหลังที่ 9

“บานออนดีมานด

ปนเกลา”

ติดตอสอบถาม โทร 02-884-7254-5 พบกัน 25 เม.ย. 54 นี้

http://www.facebook.com/ physics.ondemand

www.ondemand.in.th

Brochure  

courses for exam pre trium

Brochure  

courses for exam pre trium

Advertisement