Energetsko ucinkovito okolje

Page 1

mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o. Rogaška Slatina, Slovenija

Z osveščeno lokalno skupnostjo do

ENERGETSKO

UČINKOVITEGA O KO L J A


Projekt podpira in sofinancira Elektro Energija d. o. o.

Vsebina brošure ne odraža nujno stališč in mnenj podpornikov.

KOLOFON: Avtorica: Branka Aralica, univ. dipl. ekon. Strokovni pregled: Matjaž Bobnar, univ. dipl. inž. el. Izdajatelj: Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o. Oblikovanje: JESIS Tanja Fric s. p. Tisk: Grafika Gracer d. o. o. Naklada: 4000 izvodov Rogaška Slatina, 2014 mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o. Rogaška Slatina


EVROPSKI OKVIR:

EVROPSKA ENERGETSKA POLITIKA

Energija je eden glavnih izzivov, s katerimi se sooča Evropa. Možnost strmo rastočih cen energije in naraščajoča odvisnost od uvoza zmanjšuje zanesljivost oskrbe z energijo in ogroža gospodarstvo. Potrebne so ključne odločitve za drastično zmanjšanje emisij in omilitev podnebnih sprememb.

Cilj energetske politike Evropske unije je zagotoviti varno in trajnostno oskrbo z energijo po dostopnih cenah. Politika temelji na ciljih EU »20–20–20«, ki bi jih naj dosegli do leta 2020: 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji v primerjavi z letom 1990;

20 odstotkov porabljene energije v Evropski uniji mora biti pridobljene iz obnovljivih virov energije;

20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti Evropske unije. (Vir: Evropska unija)

»Evropa se mora zdaj pripraviti na korenite spremembe v svoji proizvodnji, transportu in porabi energije.« (Vir: Evropska komisija 2012 )


KAJ PA JE ENERGETSKA UČINKOVITOST ? Energetska učinkovitost je način upravljanja in omejevanja porabe energije. Naprava je energetsko učinkovita, če omogoča več storitev ob isti količini energije ali isto storitev ob manjši količini energije. Npr. kompaktna fluorescentna sijalka porabi (tretjino do petino) manj energije kot navadna žarnica, hkrati pa proizvede isto količino svetlobe, torej je fluorescentna sijalka bolj energetsko učinkovita. (Vir: International Energy Agency)

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Obnovljivi viri energije zajemajo vetrno energijo, sončno energijo, hidroelektrarne, plimovanje, geotermalno energijo in biomaso. Zvišanje deleža obnovljivih virov energije bo Evropski uniji omogočilo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zmanjšanje odvisnosti od uvoza električne energije. Hkrati spodbujanje industrije obnovljivih virov energije spodbuja tehnološke inovacije in zaposlovanje v Evropi. (Vir: Evropska komisija)

Na nacionalni ravni je za energetsko učinkovitost zadolžen Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, ki deluje v sklopu Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije. Sektor opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade Republike Slovenije za pospeševanje okolju prijazne in učinkovite rabe energije, spodbujanja soproizvodnje z visokim izkoristkom ter izrabo obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote in električne energije. Pripravljajo in izvajajo se državni programi spodbujanja, koordinacija in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju. (Vir: Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije)


Države članice Evropske unije lahko same izbirajo, katere vire energije bodo razvijale, vendar morajo pri tem upoštevati evropske cilje glede obnovljivih virov energije. (Vir: Evropska komisija 2012)

TRAJNOSTNI RAZVOJ Po tradicionalni definiciji je trajnostni razvoj »razvoj, ki izpolnjuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozil možnost bodočih generacij, da bi izpolnile svoje potrebe«; z drugimi besedami trajnostni razvoj zagotavlja, da današnja rast ne bo ogrozila možnosti rasti za bodoče generacije, in sestoji iz treh elementov (gospodarskega, družbenega in okoljskega, ki jih je potrebno enakovredno upoštevati na politični ravni. (Vir: Europa)

Vendar pa ni vse v rokah politike in odločevalcev (na nacionalni in evropski ravni). Slovenska gospodinjstva na letni ravni porabijo skoraj četrtino celotne električne energije. V enem letu povprečno slovensko gospodinjstvo porabi približno 4.000 kilovatnih ur električne energije, poraba pa v povprečju še narašča. (Vir: Elektro Celje, d. d.)

Vir: Elektro Celje, d. d.

Za trajnejšo prihodnost in čisto okolje lahko ogromno naredimo ozaveščeni državljani, hkrati pa z ukrepi za prihranek energije v gospodinjstvih učinek opazimo tudi sami – kot nižji znesek na položnici za dobavo električne energije. (Vir: Elektro Celje, d. d.) Vir: Elektro Celje, d. d.


NASVETI ZA

ENERGETSKO UČINKOVITOST

Na učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju se zlahka navadite, le začeti je potrebno. Ponujamo vam nasvete za varčevanje energije doma in na delovnem mestu.

Mnogi imajo na termostatu nastavljeno previsoko temperaturo. Če imate temperaturo nastavljeno na več kot 22 °C, jo znižajte. Če boste temperaturo znižali le za 1 °C, boste prihranili do 10 odstotkov pri računu za ogrevanje.

Termostat nastavite tako, da ponoči in ko vas ni doma, ohranja nižjo temperaturo, ko pa se zbudite ali vrnete domov, je temperatura spet prijetna. Tako boste račun za ogrevanje zmanjšali za 7–15 odstotkov.

Veliko izgubo toplote v hiši predstavljajo okna, še posebej tista z enojnim steklom. Ponoči imejte zavese zastrte, tudi v praznih prostorih, in poskrbite, da zavese ne bodo visele nad radiatorji, saj usmerijo vso toploto skozi okno.

Pri zračenju prostorov je pomembno, da prostor temeljito prezračite v kratkem času (oken ne puščajte delno odprtih dalj časa).


Zapirajte vrata, ki ločujejo ogrevane od neogrevanih prostorov vašega doma, in zmanjšajte število prostorov, ki jih ogrevate. Nesmiselno je porabiti denar za ogrevanje prostorov, v katerih se nihče ne zadržuje.

Ugašajte luči, ko zapustite sobo.

Naprave izključite in jih ne puščajte v stanju pripravljenosti. Tako boste prihranili do 20 odstotkov energije, ki jo porabijo aparati.

Pomivalni in pralni stroj vključite v času nižje tarife in znižajte strošek električne energije, hkrati pa boste pozitivno vplivali na okolje. (Vir: Elektro Primorska d. d. in Sustainable Energy Authority of Ireland)


NAKUP

NOVIH GOSPODINJSKIH APARATOV

Pri nakupu novih naprav bodite pozorni na energijsko nalepko. Energijska nalepka je ena od oblik označevanja energijske učinkovitosti gospodinjskih aparatov. (Vir: Elektro Energija d. o. o.)

»Logotip Energy Star potrošnikom omogoča, da najdejo opremo z visoko energetsko učinkovitostjo.« (Vir: Evropska komisija 2012)


VARČNE SIJALKE IN

LED SVETILA

Poraba električne energije za razsvetljavo stanovanj se je v zadnjih desetih letih podvojila. Navadne žarnice lahko nadomestimo s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami (varčnimi žarnicami), ki jih je možno kupiti najrazličnejših oblik, velikosti in moči, torej lahko nadomestimo navadne žarnice v praktično vseh svetilkah. V zadnjem času so vedno bolj prisotna LED svetila, katerih glavna prednost sta nizka poraba električne energije in dolga življenjska doba. (Vir: Elektro energija d. o. o.)


Viri:

Elektro Celje, d. d. (ND): Nasveti za varčno rabo električne energije. Dostopno prek: www. elektro-celje.si (20. september 2014). Elektro Energija d. o. o. (ND): Učinkovitost doma. Dostopno prek: http://www.elektroenergija.si/4/Energetska-ucinkovitost/Ucinkovitost-doma/Energijska-nalepka.aspx (20. september 2014). Elekro Energija d. o. o. (ND): Razsvetljava. Dostopno prek: http://www.elektro-energija.si/4/ Energetska-ucinkovitost/Ucinkovitost-doma/Razsvetljava.aspx (20. september 2014). Elektro Primorska d. d. (ND): Varčna raba električne energije. Dostopno prek: http://www. elektro-primorska.si/sl-si/gospodinjstva/nasveti/varcna_raba/default.aspx (20. september 2014). Europa (ND): Trajnostni razvoj. Dostopno prek: http://europa.eu/legislation_summaries/ environment/sustainable_development/index_sl.htm (20. september 2014). Evropska komisija (2012): Energy. Dostopno prek: http://europa.eu/pol/ener/flipbook/en/ files/energy.pdf (20. september 2014). Evropska komisija (ND): Renewable energy. Dostopno prek: http://ec.europa.eu/energy/ renewables/index_en.htm (20. september 2014). Evropska unija (ND): Energy. Dostopno prek: http://europa.eu/pol/ener/index_en.htm (20. september 2014). International Energy Agency (ND): Energy Efficiency. Dostopno prek: http://www.iea.org/ topics/energyefficiency/ (20. september 2014). Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (ND): Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Dostopno prek: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/ energetika/ucinkovita_raba_in_obnovljivi_viri_energije/ (20. september 2014).O PROJEKTU: Projekt »Z osveščeno lokalno skupnostjo do energetsko učinkovitega okolja« izvaja Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o. ob podpori Elektro Energije d. o. o. Poslanstvo Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec d. o. o. kot subjekta inovativnega okolja je oblikovati aktivno in prepoznavno podporno okolje za podjetja, zato poleg temeljnih storitev (inkubacije in predinkubacije ter s tem povezanih storitev) pozornost posvečamo tudi izobraževalnim vsebinam za podjetnike (vključene v inkubator, pa tudi širše) in organiziramo izobraževanja, delavnice in seminarje. Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o. ponuja ugoden najem pisarniških in proizvodnih prostorov, opremljene konferenčne sobe za sestanke, predstavitve, predavanja, izobraževanja in kulturne prireditve ter svetovanje pri ustanavljanju podjetij. Ker si prizadevamo tudi za prispevek k družbenemu življenju v lokalni skupnosti, izvajamo tudi izobraževalne in kulturne projekte za širšo zainteresirano javnost. Prepričani smo, da je za trajnosten razvoj potrebno osveščati od lokalne ravni navzgor, zato bo del projektnih aktivnosti ciljal na celotno lokalno skupnost in širše. Namen projekta »Z osveščeno lokalno skupnostjo do energetsko učinkovitega okolja« je promocija in ozaveščanje lokalne skupnosti o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

www.inkubator-rs.si


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.