Page 1


Refírese á capacidade dun sistema imformático de configurar automaticamente os  dispositivos ó conectalos. Permite poder enchufar un dispositivo e utilizalo inmediatamente, sen preocuparte da  configuración. É un estándar para añadir hardware que require que un dispositivo se identifique a sí mesmo  ó conectarse. A maioría dos sistemas informáticos de oxe diséñanse para ser plug and play,  de modo que poidas compralo, levalo á casa, enchufalo e utilizalo. Esto fai que máis xente  poida utilizar un ordenador, xa que non necesitan instalar os dispositivos ou configuralos, o  ordenador xa fai a maioría do traballo. 


Paso1: Ir ó menú Sistema/Administración/Red.

Paso 2:Na ventana Configuración de la red seleccionamos a opción Conexión cableada logo  darlle a desbloquear e podemos a clave administrador e darlle a propiedades.


Paso 3: na ventana propiedades de ethO  desactivamos a opción activar o modo itinerante e  seleccionamos en configuración a opción dirección IP estática e poñemos a dirección IP,  máscara de sub­red, dirección da porta de enlace.

Paso 4:  na ventana configuración de rede damoslle  a fica DNS e metemos o DNS e facemos  clic en cerrar.


En primero lugar deberemos entrar no panel de control de Windows (Vista clásica) e pulsar en  “Network and Sharing Center” (centro de redes e recursos compartidos). 


Debemos facer click sobre o enlace da parte izquierda da pantalla: “Manage Networks  Connections” (administrar conexiones de red)


Aparecerán as conexións de rede que se tenñan. Seleccionamos co botón dereito a que  deseamos configurar e no menú contextual que aparece pulsamos en “Properties”  (Propiedades).

E despois damoslle a continuar.


Nesta ventá debemos seleccionar o “Internet Protocol Version 4 ″ e pulsar o botón  (Propiedades).


A seguinte ventá e na que hai que introducir a dirección IP do equipo, a máscara de rede, a  porta de enlace e os servidores DNS. Dáselle  a OK


Paso 1­ Facer clic no botón Inicio > Impresoras e faxes > Agregar unha impresora. Hai que  asegurarse de ter conectada a impresora ó ordenador e de que esté encendida. Facer clic en  Seguinte para iniciar o Asistente para agregar impresoras.


Paso 2­ Seleccionar Impresora local.


 

Paso 3­ Seleccionar o fabricante e o modelo da súa impresora. Paso 4­ Unha vez localizada a impresora que se quere instalar, facer clic  en Seguinte


1)Insertar o CD no ordenador

2)Aparecerá el mensaje Nuevo hardware encontrado haciendo referencia al dispositivo PCI  Ethernet Controller e inmediatamente después el sistente para actualizar el controlador de  dispositivos:


3)Insertamos o disquete cos drivers do fabricante ca unidade A: faremos clic sobre o botón seguinte, para que o  asistente inicie unha búsqueda automática do controlador polas unidades do disco. SI non o encontra, faremos  clic sobre o botón Otras ubicaciones, escribiremos a ruta de acceso A:\WIN95  e faremos clic sobre o botón  Aceptar.

4)O asistente informaranos por fin que se encontrou o controlador e deberemos facer clic sobre o botón de  Terminar para que se instale. Se non localiza o archivo, aparecerá un cuadro de diálogo indicandoo, no que  deberemos escoller outra vez a ruta de acceso :  A:\WIN95 e facer clic sobre o botón Aceptar.


5) Neste  momento, tamén se nos solicitará un nome para identificar o ordenador na rede e o grupo de traballo ao que vai a pertencer. De momento  poñemos calquera nome, xa o poñeremos máis adiante. Logo, o asistente solicitaranos que introduzamos o CD­ROM de Windows 95 para copiar os  archivos de soporte para a rede. Outra vez, si non pode localizar os archivos, indicaránolo con un cadro de diálogo, no que deberemos indicar a ruta de  acceso aos mesmos, que será D:\WIN95 (si a unidade de CD­ROM e a D)

6) O final, o sistema preguntaranos si queremos reiniciar o equipo, para completar a instalación na tarxeta de rede. Darémoslle a SI


Paso 1: facemos clic no botón inicio>panel de control>centro de  seguranza>actualizacións automáticas. 


1. Primeiro de todo, ten que ir Iniciar e fai clic en "Panel de control ‘

2. A continuación, haberá un botón chamado "Agregar e Quitar programas, logo vaise ver un botón  chamado" Desinstalar un Programa "situado na categoría Programas.


3. Despois de facer clic en Agregar e Quitar Programas / botón Desinstalar un programa, o programa pode cargar.  Ás veces, ese proceso pode tardar un pouco dependendo de cantos programas ten instalado no seu ordenador.

4. Cando o programa está feito de carga debe amosar todos os programas instalados no seu computador. Agora, pode  pasar por eles e atopar programas que non precisa máis como anticuado, Chat (xogos), ou cousas que ten múltiples  de que non son necesarios.


5. Para desinstalar a eles, fai clic en un programa xa que é highlited pode desinstalar Clic e do asistente  de desinstalación vai axudar no resto.


Synaptic é unha aplicación donde a súa utilidade e a de instalar e desinstalar aplicacións, drivers,etc Tamén  podemos seleccionar de donde se baixan os paquetes e os listados de paquetes, coñecer as dependencias de  cada aplicación, as distintas versións de existencia, as instaladas,etc Hai que ter coidado ó usalo, xa que, podemos dañar o correcto funcionamento dalgúns programas e do sistema  operativo.

tics  
tics  

.............

Advertisement