Issuu on Google+

Les energies  Energies renovables -Energia Hidràulica

 Energies no renovables

-Energia Eòlica

-Combustible Fòssil

-Energia Biomassa -Energia Solar Tèrmica

-Energia Solar Fotovoltaica -Energia Geotèrmica

-Energia Mareomotriu Curs 2012-13 3r ESO

Tania Gracia Perez


Energies renovables


Energia Hidràulica Es la energia potencial acumulada en els salts d’aigua i pot ser transformada en energia elèctrica.

MES INFO

INICI


Energia eòlica És la energia obtinguda per el vent (energia cinètica)

MES INFO

INICI


Energia biomassa És la energia que sobte cremant residus vegetals.

MES INFO

INICI


Energia Solar Termica Es la energia obtinguda directament del sol.

MES INFO

INICI


Energia Solar Fotovoltaica És la forma d’obtenir energia solar a traves de dispositius.

MES INFO

INICI


Energia Geotèrmica És la energia que sobte cremant residus vegetals.

MES INFO

INICI


Energia Maremotriu És el resultat d’aprofitar las marees. Es la diferència d'altura mitjana dels mars segons la posició relativa de la Terra i la Lluna.

MES INFO

INICI


Energies no renovables


Combustible Fòssil Son aquells combustibles que provenen de la fossilització de la matèria orgànica.

MES INFO

INICI


Les energies