Page 1

Plant/City/Green

Issue 1

1 October 2011

www. pl a nt a ema g. c om

5 2 1 1 0 0 1 0 0 4 8

80-.


กระถาง 4x4นิ้ว

ใบละ 4 บาท รานวรพงษ โซนC 99-102 จตุจกั ร

P.14

Shopaholic Garden

P.7

ำ้ 1 ลติ ร าท บวั รดน ใบละ 40 บ รกั ษ 85 รา นจกั รรงุ โซนD 181-1 จตจุ

กรรไกรตัดหญา DAN ดามล

ะ 380 รานจ จตจุ กั รโซนD 181-18รุง5รักษ

ตน  เ Hydroponics กระถปางปลเปอกรน ะ 20 ี บเาลทก็ D.I.Y รา นเร ตดิ JJmall

โฟนกิ มล็ดผไงฮลโะด2ร 5 บาท เ ะ า พ เ ย ว  ถ แ 99-102

ซนC รา นวรพงษ โ จตจุ กั ร

P.23

าว 1 ฟตุ งุ รกั ย ง า ถ ะ ร กร บาท รา นจ

0 1-185 ใบละ 3น D 18 ซ โ จตจุ กั ร

Patrick Blanc Vertical Garden

P.18

FASHION Plantae 1


Editor SHOUT โลกในปัจจุบันหมุนเร็วมาก อาจเป็น

เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาไวเกินกว่าจะ ตามทันหรือเพียงเพราะ พวกเราเองเร่งรีบ จนหลงลืมบางอย่างรอบตัว การพักอาศัยในเมืองใหญ่บางครั้งทำ�ให้ เรารู้สึกอึดอัด ทั้งวิวทิวทัศน์ และอากาศ ในวันหยุดพักผ่อน อยากจะใช้เวลาช้าๆ กับตัวเองก็เห็นแต่พื้นที่ที่มีอยู่จำ�กัด นิตยสาร Plantae จึงอยากพูด ถึงสวนเล็กภายในพื้นที่ที่มีอยู่ ในห้อง นอน คอนโด อพาร์ทเมนท์ หรือบริเวณ ตึกแถว ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ที่อยากปลูกต้นไม้อยากมีสวนเล็กๆ รัก ต้นไม้ ชอบสีเขียว อยากลดโลกร้อน หรือ ปลูกเป็นงานอดิเรก และในฉบับแรกนี้ ทีม งานPlantae ตั้งใจ นำ�ไอเดียใหม่ๆ ที่ สามารถทำ�เองได้ งบประมาณน้อย ใน ปลูกผักไฮโดรโฟนิก ประเดิมด้วย แหล่งชอปต้นไม้ ใน กรุงเทพ ไอเทมแปลกๆ ที่ควรหามา ไว้ครอบครอง การทำ�สวนเล็กๆง่าย ที่ แม้ว่าคนที่ไม่ชอบดูแลต้นไม้ยังทำ�ได้ หากกลัวเกินที่จะเริ่มต้นปลูก ลอง พลิกซ้าย พลิกขวาดู แล้วคุณก็จะพบ ว่าสวนเล็กๆเริ่มก่อร่างสร้างขึ้นแล้วใน จินตนาการของคุณ

Plantae 2

วริษฐา ดำ�แก้ว บรรณาธิการ


Plant TEAM

Editor Chief Warittha Dumkaew Managing Editor Michael Scofield Associated Editor Chuck Bass Robert Langdon Art Editor Daniel Humphrey Photographic Editor Danny Messer Advertising Director Blair Waldorf Art Assistant Don Flack Tony Stark Alex Wyler Editorial Assistant Anna Scott Horatio Caine Lester Burnham

Print/Plate FoFa SWU Distribution Tuay Co.,Ltd. (DK group)

Telephone 02 45415414 Fax. 02 45432134 Published by Triangle Corporation Ltd. PLANTAE is Published 12 times a year by Triangle Corporation Ltd. Subscribtions PLANTAE subscriptions Triangle place. 8/16 Sukhumvit 23 Prakanhong Wattana 10110

Plantae 3


Contribute

กัน เจกิตาน์ โมขกุล ภาพประกอบ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พลอย มัทนพร ชีวะธนรักษ์

แปลภาษาอังกฤษและตรวจทานภาษา ให้กับScoop Hydrophonics นักศึกษา เศรษฐศาสตร์ Brown University ทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้ม

ณัฐศิษฎ์ บุญรัศมี ช่างภาพ

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Plantae 5


Hypocotyl

D.I.Y HYDROPONIC

Find out how easy it is to grow your own hydroponics vegetables. With your hand in your room

ผักไฮโดรโปนิกส์ปลูกเอง ง่ายๆ ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน ปลูกได้ แม้ไม่มีที่ปลูก

ภาพประกอบและเรียบเรียงโดย วริษฐา ดำ�แก้ว จากการออกเดินป่าหาของกิน สู่การนำ�พืชผักมาปลูกกิน เอง พัฒนาจนกลายเป็นเกษตรกรรมเต็มขั้น มีเทคโนโลยีพัฒนา ออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง มนุษย์เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิดค้นและ ประยุกต์สิ่งที่มีอยู่ให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ ทุกวันนี้เราสามารถ ปลูกผักได้โดยไม่ใช้ดินรากลอยกลางอากาศ ปลูกได้แม้ว่าจะไม่ใช่ พืชท้องถิ่นหรือเป็นที่ที่พืชไม่สามารถปลูกได้ ใช่แล้วเรากำ�ลังพูด ถึงเทคโนโลยีการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ที่ปลูกพืชด้วยการไหล ผ่านสารอาหาร ที่บางคนบอกว่ามีรากฐานจากการปลูกต้นไม้บน สวนลอยบาบิโลนในสมัยโบราณ ทุกวันนี้การปลูกผักไฮโดรโป นิกส์ มีจุดประสงค์เพื่อการค้าเพราะปลูกผักจากเมืองนอก ที่ไม่

สามารถลงดินในบ้านเราได้และการนำ�เข้ามีราคาแพง พวกผักสลัด เช่น ผักคอส บัตเตอร์เฮด เรดโอ้ก กรีนโอ้ก วิถีชีวิตอันรีบเร่งของเราทุกวันนี้ นำ�พาไปสู่นิยามคำ�ว่า ‘ของสำ�เร็จรูป’ เพราะเรารีบเร่ง ไม่มีเวลา ไม่มีพื้นที่ ไปเสียทุก อย่าง อยากลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เอง บ้านหลังเล็กๆ ระเบียง คอนโด ก็ไม่มีที่พอจะวางชุดปลูกอันมโหฬาร(ทั้งราคาและขนาด) ทุกวันนี้ Plantae เองก็ประสบปัญหา พื้นที่ไม่ให้แต่ใจรักเช่นกัน จึงค้นหาวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาแนะนำ�ให้รู้จักและลองทำ� เองที่บ้าน แบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่า D.I.Y (Do it yourself) Plantae 7


วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีสองแบบ คือการปลูก พืชในสารละลายไม่ไหลเวียน รากจะแช่อยู่ในสารละลายและ มีป๊้ม อากาศเติมออกซิเจนตลอดเวลา เป็นการปลูกอย่าง ง่าย สามารถทำ�ได้เองเพื่อเป็นงานอดิเรก และการปลูกพืช ในสารละลายที่ไหลเวียน Nutrient Flow Tecnnique หรือ NFTเป็นการแช่รากให้อยู่ในสารละลายที่ไหลเวียน โดยใช้ ปั๊มเพื่อให้สารละลายเกิดการไหลเวียน นิยมใช้วิธีนี้กันมาก ในการปลูกเพื่อการค้า เพราะมีต้นทุนสูงและสามารถปลูก ได้มาก โดยการไหลเวียนสารมีสองวิธี คือ การไหลผ่านราก พืชเป็นแผ่นฟิล์มบางๆโดยใชความลาดชันของท่อปลูก และ การไหลผ่านรากพืชอย่างต่อเนื่อง ใช้ปั๊มน้ำ�เป็นตัวช่วยในการ หมุนเวียนน้ำ�กลับมาใช้ใหม เป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณสูง ใช้ พื้นที่เยอะ หากปลูกเพื่อทำ�การค้า งบประมาณในการก่อสร้าง โรงเรือนและการลงทุน อยู่ในหลักล้าน แต่สำ�หรับการปลูกเพื่อกินเอง ที่จะแสดงวิธีการให้ ดูในฉบับนี้ ใช้งบประมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ และยัง รีไซเคิลขยะในบ้านมาทำ�ได้อีกด้วย ก่อนอื่นต้องแนะนำ�อุปก รณ์หลักๆของการปลูกแต่ละวิธี เพราะหลายอย่างเราไม่เคย เห็นมาก่อน มีแหล่งขายเฉพาะ แต่แน่นอนว่าหาไม่ยาก มาทำ�ความรู้จักกับไฮโดรโปนิกส์กันอย่างง่ายๆก่อน อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน แล้วถ้าไม่ อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้ดินผักจะโตได้อย่างไร? การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ ถังหลักเพื่อใส่สารอาหาร พบว่าพืชดูดซึมสารอาหารจากดินและยึดเกาะ หากนำ�พืช กระถาง ใส่ต้นพืช ถ้าให้ดีควรเป็นแบบร่องตาข่าย   ไปปลูกในที่ตั้งได้และมีสารอาหารครบพืชก็จะเจริญเติบโต มอเตอร์ตู้ปลาตัวเล็ก ขนาด ประมาณ AP 1600  ได้ตามปกติ ดร. เกอริก แห่ง มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ท่อน้ำ�PVC  ขนาด 6 หุน ยาว ประมาณ  2 เมตร สหรัฐอเมริกา ได้ทดสอบการปลูกมะเขือเทศในน้ำ�ผสมธาตุ ข้อต่อ 3 ทาง 4 ตัว  / ตัวปิดท้าย 1 ตัว /ข้องอ 4 ตัว อาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2479 ตามสูตรที่เขาดัดแปลงขึ้นและ สายยาง 2 เมตร เดินน้ำ�   ประสบความสำ�เร็จ เนื่องจากต้นมะเขือเทศเจริญเติบโตดีมาก สายยางเส้นเล็ก 50 ซม. จนกระทั่งออกดอก ดร. เกอริก เรียกการปลูกพืชในลักษณะ ตัวจุกยาง อุดตามข้อต่อ นี้ว่า “hydropoincs” ซึ่งเป็นคำ�ภาษากรีกมาจากคำ�ว่า วัสดุปลูก ฟองน้ำ� หรือ เพอร์ไลท์ (perlite) “hydro” ซึ่งแปลว่า “น้ำ�” และ คำ�ว่า “ponics” แปลว่า “การ เวอร์มิคูไลท์ (vermiculite) หรือป๊อบเปอร์(เม็ดดินเผา) ทำ�งาน” ดังนั้น “hydroponics” แปลว่า “การทำ�งานของน้ำ�” เมล็ดพันธุ์พืช (แบบเคลือบจะได้ผลดีกว่า)

Plantae 8


แนะนำ�อุปกรณ์สำ�หรับมือใหม่ เครื่องวัดค่าทั้งหลาย มีแค่ไหนดี?

ถ้วยเพาะสีเขียวเหมือนถ้วยปีโป้ ขาย เป็นแผงๆราคา แผงละ 25 บาท ใช้ใน การเพาะเมล็ดเมื่อเริ่มปลูก แต่สามารถ ใช้ถ้วยขนมที่ใช้แล้วแทนได้ ส่วนกระถาง ตาข่าย ใบละ 3-4 บาท เพื่อใส่วัสดุปลูก เมื่อย้ายต้นจากเพาะเมล็ด จะใช้ถ้วย พลาสติกอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีรู เพื่อ ให้รากจุ่มอยู่ในน้ำ�ที่ละลายสารอาหาร

ป็อบเปอร์ ใช้ปลูกต้นไม้ได้จริงหรือ? ป๊อบเปอร์วัสดุดินเผามวลเบาที่ผลิตมา จากดินเหนียวธรรมชาติ ผสมด้วยแร่ หินที่จำ�เป็น นำ�มาเผาที่อุณหภูมิ1300 องศาเซลเซียส มีหลายขนาด เพื่อการใช้ งานที่ต่างกัน มีความแข็งแรงไม่เปื่อย ยุ่ย ด้านในเป็นโพรงอากาศมากมาย ทำ�ให้อุ้มน้ำ�ได้ดีกว่าวัสดุอื่น

ปั้มลมหรือปั้มน้ำ� จะเลือกยังไง? ปั้มลมหรือปั้มน้ำ� ต้องดูขนาดของแปลง ที่เราจะลงมือทำ� หากเลือกระบบ NFT แบบไหลเวียน ควรมีปั้มไหลเวียนน้ำ� แบบแช่น้ำ� หมุนเวียน 2400 L/h กำ�ลัง ไฟ 35 W สำ�หรับถังขนาดใหญ่มาก ราคาประมาณ 800 บาท หากปลูกเล็กๆน้อย ในระบบ NFT ที่ แช่รากในสารอาหาร ใช้เพียงปั้มลม เพื่อเติมอากาศในน้ำ� ปั้มลมคือปั้มออก ซิเจนของตู้ปลา เลือกให้เข้ากับขนาด ของแปลงที่มี ใช้สัดส่วนเดียวกับตู้ปลา แบบปั้มลมสองทาง ต่อได้2-4หัว ราคา อยู่ที่ 100 บาท เป็นอย่างสูง

เทอร์โมมิเตอร์ ใช้อย่างง่ายสำ�หรับวัด ไข้ก็เพียงพอแล้ว แต่หากเป็นระบบใหญ่ ถึงจะต้องดูแลถี่ถ้วน PH indicator สามารถใช้แบบที่เป็น กระดาษทีม่ ขี ายตามร้านขายยาได้เพือ่ วัดสภาพน้ำ�ทุกอาทิตย์หรือทุกสามวัน การวัดค่าEC เครื่องวัดมีราคาแพงมาก สำ�หรับระบบเล็กๆที่ปลูกเอง เน้นหมั่น ดูแลรักษา ใส่อาหารให้ถูกปริมาณก็พอ เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) มีลักษณะ เป็นแผ่นบางๆเล็กๆอมน้ำ�ได้ดี สามารถ ปลดปล่อยสารบางอย่างได้อย่างช้าๆ บอกว่าทำ�จากอนินทรีย์วัตถุที่ได้จาก ธรรมชาติ มีโปแตสเซี่ยมประมาณ 5-8% แมกนีเซี่ยม 9-12% เพอร์ไล (Perlite) มีความโปร่งรู พรุน เมื่อเข้าไปผสมอยู่ในดินก็จะ ทำ�ให้ดินมีสภาพโปร่ง สามารถดูด ซับกลิ่นโดยเฉพาะแอมโมเนีย และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพอร์ไลต์มซี ลิ กิ า้ ซึง่ จะมีคณ ุ สมบัตเิ ด่น ในการดูดซับความชื้นได้ดี ทำ�ให้สภาพ ข้างเคียงโดยรอบชุ่มชื้นสะสมอยู่ในราก พืชมากช่วยทำ�ให้พืชแข็งแรง ต้านทาน ต่อความแห้งแล้งมีอยู่ในโครงสร้างของ ผนังเซลล์ ช่วยลดการสูญเสียน้ำ� และ ทนทานต่อการติดโรคช่วยเพิ่มความ เจริญเติบโต ลดความเป็นพิษของ แมงกานีส เหล็ก อะลูมิเนี่ยม ที่มีอยู่ ในสารละลายดินมากเกินไป ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดีขึ้น ช่วยดูดซับฟอสฟอรัสและไนโตรเจน อะลูมิเนียม และมีโซเดียม และสามารถ ดูดซึมก๊าซหรือสารประกอบอินทรียต์ า่ งๆ ได้ดี ธาตุเหล็ก ช่วยในขบวนการหายใจ และช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ในการ ปรุงอาหารของพืช และเป็นอาหารเสริม ซึ่งพืชต้องการปริมาณน้อย โพแทสเซียม ทำ�ให้เปลือกลำ�ต้นแข็งแรง ไม่หักโค่น หรือล้มง่าย มีสภาพเป็นฉนวนกัน ความร้อนทางธรรมชาติเป็นการผ่อน คลายความร้อนที่สะสมตลอดวันให้แก่ ต้นพืชและรากพืช

วัสดุปลูกจำ�เป็นยังไง??

สารละลาย A สารละลาย B จริงๆแล้วมันคืออะไร?

จริงๆแล้วก็คือสารอาหารที่พืชต้อง ได้รับ(เหมือนใส่ปุ๋ย) สารละลายธาตุ อาหารพืชนับเป็นปัจจัยที่สำ�คัญอย่าง หนึ่งในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส ธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญ เติบโตมีทั้งหมด 16 ธาตุ ซึ่ง 3 ธาตุ คือ C H และ O ได้จากน้ำ�และอากาศ ส่วน อีก 13 ธาตุ ได้จากการดูดกินผ่านทาง ราก สารละลายธาตุอาหารพืชทั้ง 13 ธาตุ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามปริมาณที่ พืชต้องการ คือ ธาตุอาหารที่พืชต้องการ เป็นปริมาณมาก และธาตุอาหารที่พืช ต้องการเป็นปริมาณน้อย พืชดูดกินธาตุ อาหารพืช แต่ถา้ เราสนใจทีจ่ ะทำ�น้ำ�หมักสูตรทัว่ ไป ่ เพื่อบำ�รุงผักไร้ดินก็ได้ไม่มีปัญหา สามารถใช้ได้เช่นกัน Plantae 9


D.I.Y NFT แบบแช่ราก โดยใช้การปั้มอากาศใน ถังขนาดใหญ่

วิธีการปลูกในถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร วิธีนี้ เป็นการปลูกให้รากแช่อยู่ในสารอาหาร สามารถปลูกได้ครั้ง ละ 9 ต้น หรือหาก เจาะฝาอย่างถี่หน่อยก็จะได้ราวๆ 12 ต้น 1.เริ่มจากการเจาะฝาถังพลาสติก ให้มีขนาดเท่ากับ กระถางแบบตาข่าย จำ�นวน 3X3 แถว เจาะขนาดอย่าให้เลย ขอบปากกระถาง เพราะยังไงกระถางก็มีลักษณะ เป็นกรวย หากเจาะช่องไม่เท่ากันแต่ไม่ใหญ่กว่าขอบปากกระถางก็ไม่มี ปัญหา 2.เจาะอีกรูเล็กๆบนฝาสำ�หรับ ร้อยสายยางปั้มลม เข้าไปภายในตัวถัง หรือในกรณที่ใช้ปั้มลมแบบแช่น้ำ� ก็ต้อง เจาะรูเพื่อร้อยสายไฟออกมาเช่นกัน 3.อุดช่องว่างระหว่างกระถางกับขอบฝาด้วยดิน น้ำ�มันหรือกาวซิลิโคน 4.ต่อสายยางเข้ากับฝาแล้วด้านปลายติดหัวทราย สำ�หรับพ่นปองอากาศ หากใช้ปั้มลมแบบสองหัว ให้เจาะรู สำ�หรับใส่สายยางห่างๆกัน 5.ใส่น้ำ�ลงในถังจนเหลือความสูงจากขอบประมาณ สองนิ้วครึ่ง 6.ทดลองต่อปั้มลมเข้ากับถัง ลองเปิดใช้งานดู หาก ฟองอากาศน้อย ไม่ได้ใจชาวเมืองเท่าไหร่นัก ลองยกตัวปั้ม ให้สูงขึ้นหรือสูงกว่าระดับน้ำ� จะช่วยให้มีแรงดันไปเพิ่มฟอง อากาศมาขึ้น

Plantae 10

Little c

อุปกรณ์

1.กล่องพลาสติกใส่ของ ขนาดใหญ่ 2.กระถางตาข่าย 9 อัน 3.สายยางยาว 5 ฟุต 4.ปั้มลมตู้ปลาขนาดกลาง 5.สว่านเจาะ,มีดปลายแหลม 6.กาวซิลิโคน 7.ดินน้ำ�มัน 8.ไซเรนบังแดด(ใช้วัตถุอะไรก็ได้ที่ โปร่งแสงแทนได้)

are

เนื่องจากการปลูกแบบแบบนี้ส่วนใหญ่จะทิ้งไว้นอก บ้าน เพราะมีพื้นที่ในบ้านไม่พอ อาจจะโดนแดดแรง เพื่อ ป้องกันไม่ให้ผักผิวเหี่ยว เส้นใยแข็งกระด้างไม่กรอบอร่อยดัง ตั้งใจ Tip เล็กๆน้อยๆ ก็คือกางร่มให้ผัก 1.ตอกไม้ยาวเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ให้สูงกว่าถังปลูก ราว สอง-สามฟุตแล้วคลุมด้วยไซเรนบังแดด เวลาแดดจัดๆ ใก้พรมน้ำ�ไปบนไซเรนเพื่อลดอุณหภูมบริเวณนั้น 2.กางร่มคันใหญ่แบบที่ใช้ในสนามกอล์ฟ ให้กาง ในเวลาที่แดดจัดมากๆ เพราะผิวผักก็เหมือนกับผิวคนหาก โดนแดดแรงๆผิวก็จะไหม้แข็งกระด้าง แต่คนยังมีโลชั่น,ครีม กันแดดทาได้ แต่ผักไม่มี ดังนั้นหากจะนำ�ผักไปตั้งกลางแดด ควรเอาใจใส่ดูแลให้มากขึ้น


D.I.Y NFT แบบแช่ราก โดยใช้การไหลตาม แรงโน้มถ่วง

อุปกรณ์

.ปั้ม ็กแบบแชน่ ้ำ� 1 น้ำ�ขนาดเล 10 ลิตร นาด 2.ถังพลาสติก ข 5 ฟุต 4 เส้น 3.สายยางยาว ียงลงด้านปลาย อ เ ้ ห ใ ง ้ ั ต ้ ม ไ ง ้ ั ต 4.ขา าะรูตรงฐาน 5.กระถางปลูกเจ 6.วัสดุปลูก ท่อ น,จุกยากปลาย 7.ขอบยาง 2ด้า น ขนาดเท่ากัน า ้ ด ก ี อ ด ย ห � ำ ้ น 8.ถังรองรับ

วิธีการปลูกในท่อพลาสติกแล้วให้สารอาหาร ไหล ผ่านดูเป็นวิธีที่ยากที่สุดในฉบับนี้ที่เราจะนำ�เสนอ แต่ก็ไม่ได้ ยากเกินความสามารถของเราชาวเมืองกันแน่ๆ 1.เริ่มจากการใช้สว่านเจาะรูขนาดเท่ากระถางบนท่อ ประมาณ 3-5 รูแล้วแต่ความหนาแน่นของผักชนิดที่ปลูก 2.เตรียมขาไม้ โดยมีขนาดความกว้างล็อคท่อได้ พอดี และมีข้างหนึ่งต่ำ�กว่าอีกข้างประมาณ 20 เซนติเมตร หรือมากกว่า เพื่อให้มีการไหลเวียนของสารอาหาร 3.เจาะรูฝาถังเพื่อร้อยสายยางเข้ากับท่อเลี้ยง และ อีกรูเป็นรูเพื่อร้อยสายไฟ และ เจาะรูด้านค่อนไปทางใต้ถังทัง สองถังเพื่อให้น้ำ�ไหลเวียนต่อกัน ส่วนอีกถังเจาะเพิ่มเพียงรู เดียวด้านบนเพื่อร้อยสายยาง เอาน้ำ�ออกจากท่อเลี้ยง 4.ประกอบท่อ โดยปลายทั้งสองด้านใช้ยางจุกท่อ ประกอบแล้วเจาะรูร้อยสายยาง แล้วอุดด้วยจุกยางเล็กหรือ ดินน้ำ�มันเพิ่มเติม ส่วนระหว่างท่อกับยางใช้เทปพันท่อพัน เพิ่มเพื่อกันรั่วเพิ่มเติม และระหว่างรอยเจาะทั้งหมดให้ใช้จุก ยางเป็นตัวต่อท่อแล้วใช้ดินน้ำ�มันอุดเพิ่ม

5.ใส่ปั้มลงในถังตัวหน้า ประกอบสายยางเข้ากับปั้ม และต่อสายยางเข้ากับท่อเลี้ยง 6.ใส่น้ำ�ในถังแรกแล้วทดสอบการไหลของตัวปั้ม อย่าให้ไหลแรงเกินไป 7.ปลายท่ออีกด้าน ให้อุดสายยางเกือบมิดเพื่อให้น้ำ� ค่อยๆไหลน้อยกว่าด้านปั้ม ลองเปิดทั้งระบบดูหากทิ้งไว้แล้ว น้ำ�เอ่อขึ้นมาบนท่อ ให้ลดแรงปั้มน้ำ� หรือ เพิ่มอัตราการไหล เวียนของน้ำ�โดย เปิดรูที่อุดปลายเพิ่มอีก การดูแลระบบนี้เปิดระบบปั้มน้ำ�เพียงช่วงเวลาที่ ใ้หสารอาการราว 1-2 ชั่วโมง ก่อนจะปิดแล้วปล่อยให้สาร อาหารไหลเวียนด้วยการแพร่ ตามแรงโน้มถ่วง เมื่อทดสอบเปิดทิ้งไว้ตามระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงไม่ เกิดปัญหา ก็สามารถใส่วัสดุปลูก แล้วลงมือปลูกันได้!!! ในวิธีการปลูกของเมืองนอกต้องมีระบบแผงไฟ เพื่อ ให้แสงสว่างเพราะเมืองนอกเป็นเมืองหนาวไม่มแี ดดจัด เหมือนกับบ้านเรา สูตรการเลี้ยงดูก็จะต่างกัน โดยจะเปิด เครื่องไว้ทั้งวันทั้งคืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสง แต่บ้านเราแดดจัดอากาศร้อนต้องระวังทั้งอุณหภูมิ น้ำ�และแสงแดดอย่างที่ให้ทิปไปก่อนหน้านี้ว่าควรคลุมผ้า หรือพรมน้ำ�เวลาอากาศร้อน หากปลูกในห้อง ในที่ร่ม ก็ควร เปิดให้แดดส่องถึงเพื่อไม่ให้ผักแคระแกร็น

Plantae 11


D.I.Y NFT แบบแช่ราก โดยใช้ปั้มลมอย่างง่าย

อุปกรณ์

1.กล่องพลาสติกที่มีฝาปิด(เช่นกล่องข้าว จากร้านสะดวกซื้อ ถังสีน้ำ�พลาสติก) 2.สายยางต่อปั้มลม ยาวประมาณสองฟุต 3.ปั้มลมตู้ปลาขนาดเล็ก 4.กระถางตาข่าย 5.ดินน้ำ�มัน 6.คัตเตอร์ กาวซิลิโคน

เริ่มต้นปลูกกันอย่างไรดี​??

การทำ�ไฮโดรโฟนิกส์ แบบสุดท้าย เป็นขนาดที่เล็ก ที่สูด ปลูกได้เพียง 1-2 ต้น ปลูกเล่นๆเป็นงานอดิเรก ในที่ ทำ�งานก็ได้ ปลูกโหระพาไว้ในครัวก็ดี หรือปลูกไว้เป็นเพื่อน แก้เหงาในคอนโด ก็สนุกไม่น้อย วิธีทำ�ไม่ยากเลย แค่นำ� อุปกรณ์ชาวเมืองอย่างเราๆมาประยุกต์ใช้ รีไซเคิลลดโลกร้อน กันง่ายๆ 1.เริ่มจาก วัดขนาดกระถางตาข่ายกับ ฝากล่องข้าว พลาสติก และเจาะรู ให้กระถางเข้ากับฝาพอดี และเจาะอีกรู ให้เข้ากับสายยางเครื่องปั้มลม 2.ใส่กระถางเข้ากับฝาพลาสติก อุดดินน้ำ�มันไป รอบๆขอบที่มีรอยเจาะ 3.เสียบสายยางเข้ากับฝาเช่นเดียวกับกระถาง ใช้ กาวซิลิโคนอุดรอบๆระวังอย่าให้กาวร้อนมาก จะละลายสาย ยางได้ ต่อหัวทรายที่ใช้กับตู้ปลาเข้ากับสายยาง 4.ใส่น้ำ�ลงในกล่องพลาสติก แล้วประกอบ ฝาเข้าที่ เดิม เปิดเครื่องปั้มลมทดสอบ 5.แก้ไขจุดรั่ว ก่อนนำ�ไปใช้จริง 6.ใส่วัสดุปลูกลงในกระถางตาข่าย เมื่อเพาะเมล็ด ไว้แล้วก็เริ่มลงมือปลูกได้ทันที!!!!

Plantae 12

มาเริ่มที่ การเพาะเมล็ดด้วยฟองน้ำ�ดีกว่า... นำ�แผ่นฟองน้ำ�ใส่ลงไปในกระบะเพาะตามจำ�นวน ก้อนฟองน้ำ�ทีเ่ ราต้องการจะเพาะเมล็ดหรือเกินจำ�นวนไว้สกั เล็กน้อย และรดน้ำ�ลงไปในกระบะเพาะพร้อมกับกดฟองน้ำ� เพือ่ ให้ฟองน้ำ�อุม้ น้ำ�ไว้เต็มทีน่ ำ�ะเมล็ดพันธุก์ ดลงในฟองน้ำ� ที่มีรอยบากที่เป็นเครื่องหมายบวกไว้แล้ว โดยกดลงไป ประมาณ ½ ซ.ม. เท่านั้น เพราะหากลงลึกเกินไปเมล็ดจะ แตกใบออกมาช้า และหากตื้นเกินไปเมล็ดจะงอกรากช้า เมื่อนำ�เมล็ดลงในฟองน้ำ�ครบทุกก้อนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ ผ้าปิดไว้แล้วใช้ฟกั บัวรดน้ำ�เช้า-เย็นและเก็บกระบะเพาะไว้ในทีร่ ม่ วันที่ 2 หลังจากเพาะ ให้นำ�ผ้าที่ปิดไว้ออก จะ เห็นต้นกล้าเล็กๆ งอกออกมานำ�กระบะเพาะต้นกล้าออก มารับแสงแดดในช่วงเช้าประมาณ 2-3 ชั่วโมง (อย่าลืม เอาออกมารับแสงแดด เพราะจะทำ�ให้ยืดลำ�ต้นยาว ซึ่งผัก สลัดเป็นผักทรงพุ่ม) จากนั้นนำ�ไปเก็บไว้ในที่ร่ม ทำ�เช่นนี้ ประมาณ4-5 วัน เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 7 วัน หรือมีใบที่ 3งอก ออกมาและจะมีรากโผล่ออกมาจากก้อนฟองน้ำ�เล็กน้อย ให้เติมน้ำ�ที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B อย่าง ละ 5 ซี.ซี. ต่อน้ำ� 1 ลิตร ให้สูงประมาณ ½ ฟองน้ำ� และ หมั่นตรวจสอบระดับน้ำ�อยู่เสมอ ระวังอย่าให้น้ำ�แห้ง เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ10 วันหรือมีรากโผล่ออก มาจากฟองน้ำ�มากขึน้ ก็สามารถย้ายลงรางปลูกได้(ทำ�ตอนเย็น)


หวาน กรอบ อร่อย ทำ�ยังไง...

“ลงราง ลงแรง...” เมื่อมีรางปลูกแล้วเรามาปลูกกัน... การลงรางปลูก ให้ดึงก้อนฟองน้ำ�ที่มีต้นกล้า สอด เข้าไปที่ก้นถ้วยปลูกสีขาว ก่อนนำ�ลงรางปลูกให้เติมน้ำ�ลงถัง น้ำ� ปรับค่ากรด-ด่าง pH 5.5.-6.5 (ให้วัดค่า pH ก่อน แล้ว อ่านค่าถ้าเป็นน้ำ�ประปาจะได้ค่า pH ประมาณ 6.8 ขึ้นไป ให้ ใส่ pH down ทีละ 10 cc. แล้ววัดค่า pH ทำ�สลับกันไปจน ปรับค่า pH ที่ 5.5-6.5 )          ให้เติมสารละลายธาตุอาหาร A ก่อนสารละลาย ธาตุอาหาร B ก่อนประมาณ 30 นาที อย่างละ 250 cc. ต่อน้ำ� 50 ลิตร อัตราส่วน 1:200 (ในกรณีที่มีเครื่องวัด EC ให้ความเข้มข้นของสารละลายอยู่ที่ประมาณ 1.2 ) หมั่น ตรวจเช็คภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ�ในระบบรวมทั้งตรวจ ดูระดับน้ำ�ในถังน้ำ� (โดยให้สารอาหาร A และ B อย่างละ 3 cc. ต่อน้ำ� 1 ลิตร) สำ�หรับธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต มี 16 ชนิด ได้แก่ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม กำ�มะถัน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส โมลิบดินัม สังกะสี คลอรีน และ โบรอน นอกจากนี้อาจจะมีธาตุอาหารอื่นๆ บ้าง เช่น อะลู เนียม แกลเลียม ซิลิกอน ไอโดดีน ซีลีเนียม และโซเดียม แต่จากการวิเคราะห์พบว่า ธาตุอาหารที่พืชต้องการมากคือ คาร์บอนและออกซิเจน ทั้ง 2 ชนิดรวมกันประมาณ 90% ของ ธาตุอาหารพืชทั้งหมด ที่เหลือเป็นไฮโดรเจน ไนโตรเจน และ อื่น ๆ เมื่ออายุผักประมาณ 21-25 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว ประมาณ 1-2 วัน ให้งดเติมสารละลายธาตุอาหาร ให้เติมน้ำ� เปล่าแทนเพื่อลดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร จากนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผักได้ตามปกติ โดยการดึงจาก กระถางเพาะได้เลย เมื่อเก็บเกี่ยวชุดเก่า ก็สามารถทำ�ความ สะอาดชุดปลูกแล้วเริ่มเพาะชุดใหม่ได้ ภายใน1-2 วัน 

1.ควรลดความร้อนและแสงแดดในช่วงแดดจัดด้วยวัสดุพราง แสงและการพ่นละอองน้ำ�เพื่อไม่ให้ผักเหี่ยว ถ้าผักเหี่ยวใน ช่วงที่มีแดดจัดผักจะมียางมากและมีรสขม 2. ไม่เก็บผักแก่เกินไป ถ้าเก็บผักสลัดที่มีอายุไม่เกิน 40 วัน จะได้ผักที่มีรสดีไม่ขม และไม่กระด้าง ผักที่เก็บเมื่ออายุ 30 วัน จะมีรสชาติที่ดีขึ้นไปอีกแต่ได้ผลผลิตน้อย จำ�นวนวันดัง กล่าวนับตั้งแต่วันที่หยอดเมล็ด สำ�หรับผักรอคเกตควรปลูก ด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มี EC3mS และจะได้ผลดีขึ้นถ้า มีแอมโมเนียมอยู่ในสารละลายด้วย เวลาของการเก็บเกี่ยว อยู่ที่ 21-25วันหลังจากหยอดเมล็ด (ถ้วยละประมาณ 8 เมล็ด) 3. การเติมแอมโมเนียมเป็นช่วงๆ ในระหว่างการปลูกทำ�ให้ โตเร็วขึ้นอวบขึ้น ผักปรุงแต่งอาหารหลายชนิดที่เรามักจัดอยู่ใน ประเภทสมุนไพร เจริญเติบโตในระบบไฮโดรโพนิกส์ได้ดีกว่า ในดิน เราอาจจัดชุดปลูกเล็กๆ ไว้สักชุดหนึ่งสำ�หรับปลูกผัก ประเภทนี้ไว้รวมกัน เมื่อจะรับประทานจึงไปตัดออกมาสดๆ เลย สะระแหน่ที่ถือกันว่าเป็นพืชผักปราบเซียนเพราะโทรม ง่าย เมื่ออยู่บนดิน กลับเจริญงอกงามอย่างง่ายดายในระบบ ไฮโดรโพนิกส์ ถ้าต้องการอาจปลูกสะระแหน่, โหระพา, กระ เพรา, แมงลัก ฯลฯ เพื่อให้ได้ผักสด ควรมีไว้อย่างละหลาย ต้นเพื่อให้สามารถตัดออกครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของต้น ถ้าตัดจนเหลือแต่ตอจะทำ�ให้เสียสมดุลระหว่างรากกับส่วน บน เพื่อส่วนบนที่เหลือน้อยรากจะตายไปบางส่วนและอาจก่อ ให้เกิดปัญหารากเน่าทั้งรางได้ สมุนไพรต่างประเทศหลาย ชนิดเจริญเติบโตได้ดีในระบบไฮโดรโพนิกส์ที่กรุงเทพฯ เช่น สวีทเบซิล ออรีกาโน สวีทมาเจอรัม เป็นต้น การเพิ่ม EC มี ผลให้กลิ่นรสของสมุนไพรเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรปรับให้พอ เหมาะกับรสนิยม

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก... Phutalay Hydroponics แหล่งรวมความรู้โดย คุณอรรถพร สุบุญสันต์ (http://www.phutalay.com/home/?p=325) Hydrohobby (http://www.thaihydrohobby.com/) Fa fresh Farm (http://fafreshfarm.blogspot.com/) robbrennan15(Urban Hydroponics) (http://www.instructables. com/id/How-to-plant-seedlings-in-a-hydroponics-system/)

Plantae 13


CotyledonS ำ้ 1 ลติ รบาท ับ รดใน ว บละ 90 รกั ษ 85 รา นจกั รรงุ โซนD 181-1 จตจุ

ตน  เ กระถปางปลเปอกรน ะ 20 ี บเาลทก็ รา นเร ตดิ JJm all

หญา DจรAงุ รNกั ษ ั ด ต ร ก ไ ร ร ก ละ 380 รา น ดา ม ซนD 181-185 จตจุ กั รโ

ชอ น สอ มพรวน 45 บาท

เฟรนใบสาเก

ตนละ 40 บร4าทจตุจักร รานสุดโครงกา

รานจรุงรักษ จตุจกั รโซนD 181-185

กระถา งยาว 1 ฟตุ ใบ

ล จตจุ กั รโะซ30 บาท รา นจร นD 181-1 85 งุ รกั ษ

Plantae 14


กระถางตนขา ย 6 นว้ ิ มขี า

ราคา ใบละ 8 บาท รานวรพงษ โซ นC 99-102 จตจุ กั ร

กระถาง 4x4นิ้ว

ใบละ 4 บาท รานวรพงษ โซนC 99-102 จตุจกั ร

Tillands ia 3 หวั 1

มนตช ยั ออคดิ ส5 0 บาท ประตู 3 สวนจตจุ กั ร

กระถาง กรอบไม เ รา นวรพงษ ลอ้ ื ย 450 บาท  โซนC 99 จตจุ กั ร-102

ซันนาดู (ใบจัดดอกไม) กอละ170 บาท แผง 117 โครงการ4

Plantae 15


Give GREEN to you. I want to see every people give a tree replace a doll or expensivething

I think a tree is priceless

Fashion Designer

Kanapot Aunsorn

Fashion design FOFA SWU

Plantae 18


Plantae 19


.....I’m just a plant in planter.

Plantae 20


Model : Passakorn saithungkaew Studio : Pixpro house Photographer : Nattasit Bunrasami Lighting : Wikran Dumkaew Make up : Narisara Kaewsomboon Plantae 21


Patrick Blanc

Vertical Garden

By KRISTIN HOHENADEL Published: New york times May 3 Picture Ed Alcock Plantae 23


All His Rooms Are Living Rooms

วันที่อากาศร้อนของเดือนเมษายน ภายในบ้านเล็กๆ ชานเมืองปารีส จิ้งจกมาดากัสกาสีเขียวเข้มเลื้อยไปตามต้นไม้ที่ ปกคลุมผนังห้องถัดไป กบมาเลเซียเขียวแกมน้ำ�เงินอยู่บนพุ่มไม้ และยังมีนกบินไปมาจากห้องหนึ่งสู่อีกห้องหนึ่ง ในบ้านหลังนี้มี เพียงประตูที่ปิดไว้กั้นพวกมันจากโลกภายนอก พวกมันบินหลีกคน ไปเกาะตามกิ่งต้นกุหลาบพันปีที่ขึ้นอยู่เหนือกำ�แพงบ่อปลา ภายในบ้านมีระบบนิเวศที่ซับซ้อน บ้านนี้เป็นเหมือนพื้นที่ เพื่อการทดลองของแพทริก บลังค์ บลังค์เป็นนักพฤกษศาสตร์ ชาว ฝรั่งเศส อายุ 57 ปี และเขายังเป็นเจ้าแห้งการจัดสวนบนกำ�แพง เป็นสวนแนวตั้ง เขาสามารถปลูกโดยไม่ใช้ดิน มีเพียงกรอบที่ทำ� จากเหล็ก ท่อพีวีซี และวัสดุที่ทำ�ให้ไม่รู้สึกขัดกับธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 1988 แพทริก บลังค์ จัดสวนแนวตั้งให้กับ หลายหน่วยงานรวมไปถึงตามที่ส่วนบุคลทั่วโลก เช่น Marithé & François Girbaud boutique ในแมนฮัตตัน ,สยามพารากอน กรุงเทพ และ Musuem of Contemporary Art ในเมืองคานาซาว่า ที่ญี่ปุ่น แม้งานของบลังค์ จะเริ่มมานาน แต่กลับโด่งดังและได้รับ การสนใจอย่างจริงจังมากในผลงาน ที่ The Jean Nouveldesigned Quai Branly Museum ใน ปารีส ที่เปิดตัวในปี 2006 มีพันธุ์ไม้กว่่า 200 ชนิด ทำ�ให้มองเห็นตึกคล้ายกับว่าทำ�มาจากใบไม้ทั้งหมด “ผมชอบที่จะบูรณาการธรรมชาติใหม่ ในขณะที่คนอื่น ละเลยมัน” บลังค์กล่าว ก่อนที่เขาจะนั่งลงบนโต๊ะ ที่ด้านหลังรกไป ด้วยสวน แล้วเริ่มจุดบุหรี่โวค รสเมนทอล จิบไวน์ขาว (“ฉันให้น้ำ�สำ�หรับพืช”บลังค์บอก ขณะที่จิบไวน์) บลังค์สวมรองเท้า สีเขียว ถุงเท้า สีเขียวอ่อน ทำ�ไฮไลท์ผม สีเขียว และ ทาสีเขียวบน เล็บนิ้วโป้ง ของทั้งสองมือ ทั้งตัวเขาเป็นสีเดียวกับป่า “เราอยู่ใน ยุคที่มนุษย์กำ�ลังถูกครอบงำ�” เขาพูดต่อ “ผมคิดว่าเราสร้างความ สัมพัันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติให้กลับมาดีขึ้นได้ ให้ธรรมชาติ มีความสำ�คัญมากขึ้นกับเขา โดยทันทีเมื่อเขาเห็นต้นไม้บนผนัง กำ�แพงรถไฟฟ้าใต้ดิน” แม้ในที่ที่บลังค์ยังไม่ได้สร้างผลงาน เขายัง หวังว่าจะมีผลด้วย “มันร้องบอกพวกเขาว่า ไม่ได้มีต้นไม้แค่ใน สวนนะ”

Plantae 24

บ้านของ แพททริก บลังค์ ในชานเมืองปารีส

ในวัยเด็กของ patrick Blanc ที่ใกล้ชิตกับต้นไม้มาตลอด

แต่ในขณะที่บรรดากำ�แพงต้นไม้ของเขาแสดงความเป็น ธรรมชาติ ผ่านการออกแบบอย่างงดงาม ต้นไม้ในบ้าน ตัวบ้าน เอง หรือสิ่งอื่นในบ้าน ดูไร้ระเบียบ เต็มไปด้วยใบไม้ เพดานเต็ม ไปด้วยเชื้อรา พื้นที่ที่นั่งทำ�จากผ้าสีส้มสดที่มาจากสีจีวรพระของ ไทย บนผนังแปะรูปของบลังค์ในป่าหลายประเทศ ใบที่ถ่ายในป่าไผ่ หลากสีดูโดดเด่นที่สุด กำ�แพงเต็มไปด้วยประสบการณ์ของเขา 5ปี ที่ผ่านมา “เราเรียกมันว่ากระท่อมป่าเล็กๆ” ปาสคาล เฮนนิ (Mr.Pascal Héni) คู่หูที่อยู่กันมานานของบลังค์บอกเช่นนั้น เฮนนิ เป็นที่รู้จักดีในอินเดีย ในวงการภาพยนต์ บอลลีวู้ด สำ�นักงานเขาเป็นห้องเดียวที่มีประตู นอกเหนือจากห้องน้ำ� (มีผ้า ม่าน ลูกปัดพลาสติกสี ทำ�ให้ดูต่างจากส่วนอื่น)


Living wall ที่ ดิเอ็มโพเรียม,กรุงเทพฯ เมื่อปี2007 โดย Patrick blanc ภาพจาก: http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/

“ผมคิดว่าเราสร้างความสัมพัน ั ธ์ระหว่างคนกับ ธรรมชาติให้กลับมาดีขน ้ึ ได้ ให้ธรรมชาติมคี วาม สำ�คัญมากขึน ้ กับเขา โดยทันทีเมือ่ เขาเห็น ต้นไม้บนผนังกำ�แพงรถไฟฟ้าใต้ดน ิ มันร้องบอก พวกเขาว่า ไม่ได้มตี น ้ ไม้แค่ในสวนนะ” Pattrick blanc

Plantae 25


“ไม่วา่ คุณจะพบหรือสัมผัส คนทีม่ คี วามสำ�เร็จ ดีเยีย่ ม คุณจะตัดสินเขาจากกำ�แพงบ้านหรือ?” Andrée Putman แอนเดร พุดุ แมน (Ms.Andrée Putman) สถาปนิกและนัก ออกแบบภายใน ชาวฝรัง่ เศส เห็น บลังค์ทำ�งานทีบ่ า้ นนีค้ รัง้ แรก เมือ่ ไม่กป่ี กี อ่ น และจ้างบลังค์ให้ จัดสวนแนวตัง้ ให้ทล่ี านของ Pershing Hall hotel ใน ปารีส เมือ่ ปี 2001 แม้วา่ ภายในบ้านทีเ่ มืองCréteil ของบลังค์ จะตกแต่งรกเหมือนป่า ดูเหมือนจะมีเล็กน้อยทีจ่ ะมีความ ประณีต “ไม่วา่ คุณจะพบหรือสัมผัส คนทีม่ คี วามสำ�เร็จดีเยีย่ ม คุณจะ ตัดสินเขาจากกำ�แพงบ้านหรือ?” เธอบอกเช่นนัน้ เธอเข้าใจชัดเจนว่า เป็นการแสดงออกตัวตนของบลังค์ “เขาเป็นคนที่ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ ดู มีชวี ติ ชีวา จริงใจและมีความรูข้ องตัวเขาสะท้อนออกมาจากบ้าน” พุดแมน เรียกการบฎิวตั กิ การปลูกกำ�แพงต้นไม้ของบลังค์วา่ “มัน เป็นเวทย์มนต์คาถา ไม่มดี นิ ในกระบวนการ และต้นไม้ยงั โตเร็วกว่า มันสร้างสิง่ มหัศจรรย์ให้กบั บรรยากาศ” บลังค์ เป็นนักพฤกษศาสตร์ทใ่ี ช้ชวี ติ เรียนรูก้ บั ต้นไม้ พืชพรรณมา นาน เริม่ ตัง้ แต่ทบ่ี า้ น ปลูกต้นไม้ให้ขน้ึ เองบนกำ�แพงตามธรรมชาติ ตัง้ แต่อายุ 12 เมือ่ เขาปลูกดอกไม้บนกรอบตาข่ายตามแนวผนังใน สวนของพ่อแม่ ทีบ่ า้ นย่านชานเมืองปารีส หลังจากบลังค์อา่ นเกีย่ วกับ การปลูกพืชให้รากยูใ่ นน้ำ� เขาปลูกต้นกุหลาบพันปีในบ่อปลาของเขา เอง และทำ�ให้ดอกไม้ตา่ งๆเลือ้ ยไปตามกำ�แพง น่าทึง่ สำ�หรับการ เห็นพืชเจริญเติบโตโดยไม่มดี นิ และแสงน้อย เขาศึกษาปรากฎการณ์นท้ี ม่ี หาวิทยาลัย Pierre & Marie Curie University ในปารีส พร้อมกับเดินทางสูม่ าเลเซียและไทยครัง้ แรกใน ปี1972 เพือ่ สังเกตว่า พืชสามารถเจริญเติบโตบนหินได้เช่นไร หรือ ในป่าทึบ การศึกษานีส้ นับสนุนโดยทีท่ ำ�งานด้านพฤกษศาสตร์ของบ ลังค์ เขาเคยเป็นนักวิจยั ให้สถาบันวิจยั วิทยาศสตร์แห่งชาติ ในปารีส เป็นเวลา 25 ปี และงานของเขาเจอจงไปยังการปลูกพืชบนกำ�แพง ดัวยการเจริญเติบโตภายในอาคาร ใช้ไฟหลอก ผลงานของเขา เผย แพร่ในสือ่ หนังสือของฝร่ง่ั เศสสูป่ ระชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับ การวิจยั บลังค์เป็นคนทีอ่ ยากรูอ้ ยากเห็น เป็นสัญลักษณ์ของนัก วิทยาศาสตร์ ศิลปินและนักสือ่ สาร” สตีเฟ่น มาร์ตนิ (Stéphane Martin) ผูอ้ ำ�นวยการของ The Quai Branly Museum “บลังค์ สร้างเอกลักษณ์ของเขาด้วยสีเขียวของผม เป็นตัวเขาเอง”

แพททริก บลังค์ ถ่ายกับพืชสายพันธุ์ ใหม่ทเ่ี ขาพบในป่าเขตร้อนชืน้ ของฟิลลิปปินส์ Plantae 24

นอกจากผนังด้านนอกทีบ่ ลังค์จดั สวนแนวตัง้ ให้กบั พิพธิ ภัณฑ์ บลังค์จดั สวนแนวตัง้ ภายในของสำ�นักงานบริหารด้วย “มัน ทำ�ให้อารมณ์ดี เมือ่ เข้ามาทำ�งานในสำ�นักงาน” มาร์ตนิ กล่าว “ผนัง ของบลังค์ทำ�ได้งดงามดูเป็นมิตร สนุกสนาน พวกมันดูมน่ั คงราวกับ งอกงามขึน้ มาด้วยตามธรรมชาติ” บลังค์ทำ�งานของเขาแบบ ภูมสิ ถาปัตย์ “ ถ้าเป็นไปได้นา่ จะมองเห็นนกำ�แพงใกล้ๆผมให้ความสำ�คัญกับพืน้ื ผิวและรูปแบบของ ใบ ในระยะมองไกลก็จะพิจารณาจากสี” เขาชอบพืชทีม่ ดี อกและหลีก เลีย่ งการใช้พชื ทีเ่ ป็นเถา “ผมค่อนข้างคิดมากกับ รูปแบบของใบไม้”บ ลังค์บอก “ผมชอบใช้ใบไม้ทม่ี เี ส้นโค้ง” “กำ�แพงต้นไม้กเ็ ริม่ ต้นเหมือนผ้าใบวาดภาพ มีพน้ื ผิวสองมิต”ิ บลังค์ เล่า “เวลาทีพ่ ชื โตจะมีการแตกหน่อหนาแน่นขึน้ จึงจำ�เป็นต้องตัดแต่ง เพิม่ เติม และ้องกันการเกิดวัชพืช” บลังค์กล่าวถึงสวนแนวตัง้ ของเขาที่ Cartier Foundation for Contemporary Art ในปารีสี ว่า แม้ทำ� มาเกือบสิบปีแล้ว แต่ยงั ไม่มปี ญ ั หากับตัวผนัง “มันเป็นธรรมชาติและ สวยงามมาก” หนึง่ ในผนังห้องนัง่ เล่นในบ้านของบลังค์ เป็นสวนแนวตัง้ อายุ25ปี เขาชีใ้ ห้เห็นว่า วัสดุเทียมช่วยในเรือ่ งการยืดอายุของสวน “เป็นการยากทีจ่ ะบอกผูค้ นว่า วัสดุทไ่ี ม่ยอ่ ยสลายกับงานนีแ้ ต่สดุ ท้าย แล้ว วัสดุเหล่านีท้ ำ�ให้พวกมันอยูไ่ ด้นานกว่า” บลังค์บอก ค่าใช้จา่ ย สำ�หรับการตกแต่งสวนแนวตัง้ นีต้ า่ งกัน แต่ทว่ั ไปแล้ว บลังค์บอกว่า วัสดุมคี า่ ใช้จา่ ยราวๆ 680 ดอลล่าสหรัฐ ต่อ10ตารางฟุต (ราวสอง หมืน่ บาท) รวมทัง้ ค่าแรง บลังค์จะประมาณเวลาการทำ�งานจากพืน้ ที่ ของงานรวมถึงราคาการติดตัง้ ต้นไม้ของคนสวน แม้วา่ บางทีเขาจะ ไม่เข้าไปในพืน้ ทีง่ านเพือ่ แก้ไขงาน ต้องขอบคุณโครงการอย่าง The Quai Branly Museum และกำ�แพงด้านนอกของ BHV ห้าง สรรพสินค้าทีโ่ ด่งดังมากในปารีส ทีบ่ ลังค์จดั สวนฤดูใบไม้ผลิแนวตัง้ ให้ จนทำ�ให้เพิม่ ความสนใจในงานมากขึน้ ในฝรัง่ เศส เริม่ มีการทำ� ตามเป็นลำ�ดับขัน้ มีแบบใหม่ๆเกิดขึน้ อน่างระบบราคาไม่แพงทีจ่ ะ แขวนอยูบ่ นกำ�แพงด้วยกระเป๋าดิน หรือใช้ชอ่ งดินเหนียว “ในสังคม ของมนุษย์ ทันทีทม่ี สี ง่ิ ใหม่ทด่ี เู หมือนว่าจะดี ทุกคนก็จะเริม่ ทำ�ตาม มัน” บลังค์กล่าว “เหมือนกับทีท่ กุ คนพูดเกีย่ วกับ อิด้ี เพียฟ (Edith Piaf นักร้องฝรัง่ เศสทีโ่ ด่งดังมาในอดีต) ใครๆก็อยากเป็นเหมือนเธอ ป็นนักร้องดัง ถ้าผมเลียนแบบเธอก็คงดี” แต่ถงึ อย่างนัน้ บลังค์กไ็ ด้ลขิ สิทธิก์ ารทำ�สวนแนวตัง้ บน กำ�แพง “เมือ่ ผมได้รบั เชิญให้ไปพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ สร้างผลงานแบบ ถาวร ผมได้รับการปฏิบัติเหมือนกับว่าเป็นศิลปินด้วย” บลังค์กล่าว “หมายถึงว่า คนคนหนึ่งที่มีความสามารถในการเลือกต้นไม้และจัด ต้นไม้ ถ้าความสามารถไปด้วยกันได้ก็ดี ถ้าหากเขาต้องการลอก เลียนสักงานหนึ่งของตัวเองเพื่อตัวเองคงไม่มีปัหา แต่พวกเขากำ�ลัง ได้การคุ้มครองจากการลอกเลียนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแบะ การยอมรับจากสาธารณะ” (เขาเสริมว่า ไม่เคยลอกเลียนแบบงาน ตัวเอง”


“กำ�แพงต้นไม้ เป็นธรรมชาติที่

สามารถเข้าถึงคนเมืองได้จริง สวนตามแนวนอนไม่มีพื้นที่ เพียงพอแล้ว แต่สำ�หรับแนวตั้ง ยังเหลือที่อีกเยอะ” Pattrick Blanc ล่าสุดนิทรรศการในปารีสของบลังค์ ซึ่งรวมถึงการลอง ปลูกพืชบนเพดาน เป็นที่นิยมมาก พื้นที่ถูกขยายเพิ่มออกเป็นสอง เท่า “ในเขตร้อนผมสังเกตว่าพืชเติบโตจากบนทางเข้าถ้ำ�” บลังค์ เล่า “มันน่าสนใจที่พืชไม่เติบโตเพิ่มขึ้น” แต่ความสนใจหลักของบ ลังค์ยังคงอยู่ที่การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะกับสวนแนวตั้งนี้ ในปีหน้า “มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองและในเมือง มากเกินไป และราคาของ เมืองคือธรรมชาติที่สูญเสียไป” บลังค์กล่าวว่า”กำ�แพงต้นไม้ เป็น ธรรมชาติที่สามารถเข้าถึงคนเมืองได้จริง สวนตามแนวนอนม่มี พื้นที่เพียงพอแล้ว แต่สำ�หรับแนวตั้งยังเหลือที่อีกเยอะ”

Patrick Blanc’s green wall at Musee Du Quai Branly Plantae 25


๑. เช้าที่เร่งรีบเหมือนเดิม กับรถไม่เคย แล่นได้บนถนนกรุงเทพฯ ในเวลาเร่งด่วน สมองยังคิดวนเวียนอยู่กับโปรเจคที่ต้อง พรีเซนท์กับบอร์ดบริหารในอีกไม่กี่ชั่วโมง ด้วยความรีบเร่งมือก็กดแตร ทั้งๆที่รู้ว่า รถก็จะไม่เคลื่อนไปไหนอยู่ดี ๐.๙ สไลด์พรีเซนท์ เป็นสาเหตุให้ไม่ได้ นอน อันที่จริงแล้วเป็นเพราะงานทุกงาน นั้นแหละที่ทำ�ให้ไม่ได้นอนทุกวันนี้ จบโปร เจคนี้ ก็มีอีกโปรเจคโผล่ขึ้นมาเพื่อทำ�กำ�ไร ให้บริษัท เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต ๑.๑ มือไม้ยังสั่น อีกไม่ถึงสิบนาทีต้องเข้า ห้องประชุม เร่งอัดควันเข้าปอด มือเริ่มนิ่ง แต่อัตราการหายใจกลับเพิิ่มขึ้น หน้าอก ด้านซ้ายปวดแปลบ มือเกาะราวบันไดพยุง ตัวไว้ เดินออกจากบันไดหนีไฟกลับเข้าสู่ ห้องประชุม เพื่อกำ�หนดอนาคตตัวเอง ๑.๓ เสียงแสดงความยินดีอื้ออึง ยังดังไม่ หยุดตั้งแต่เข้ามาฉลองกันที่ร้านอาหาร โปรเจคที่ปลุกปั้นมานานผ่านบอร์ดบริหาร ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานผ่านไปอีก ขั้นพร้อมสุราชั้นดีอีกหลายขวดที่หมดไป เรื่อยๆ กว่าจะนำ�พาความสำ�เร็จวันนี้กลับ ถึงห้องพักได้ก็เกือบเช้า

เวลายาวนาน....นิดเดียว

เรื่องสั้นโดย...ไม้ขีดไฟ

Plantae 30

๒.๐ ชีวิตเธอช่างน่าอิจฉา หญิงสาวห้อง นั้น มองผ่านระเบียงห้องไปจะเห็นระเบียง อีกห้อง เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ที่ไม่ น่าจะเอามาปลูกบนคอนโดได้ ไม่รู้ว่ามัน คือต้นอะไรบ้าง ในชีวิตไม่มีอะไรสำ�คัญ ไปกว่างานที่ทำ�ทุกวัน ไม่มีเวลาไปทำ�งาน อดิเรกอย่างอื่นหรือดูแลคนอื่น ความเมื่อยล้าจาก สัปดาห์ก่อนทำ�ให้ ไม่อยากออกไปไหน ละวิวสวยงามตรง หน้ากดแล้วโทรศัพท์สั่งอาหารบริการถึง ห้อง จากเฟรนชายส์ชื่อดังไม่เกินสามสิบ นาที ก็อิ่ม


๓.๑เปิดตามองเพดานที่ไม่คุ้นเคย ร่างที่ ไม่มีเรียวแรงไม่สามรารถขยับได้เยอะนัก มะเร็งปอดขั้นที่สาม หมอบอกอย่างนั้นและ มันกำ�ลังจะลามไปอีกหลายที่ หลังจากโปร เจคผ่านได้ไม่นานก็เริ่มไม่มีแรง งานที่ทุ่มเท ไปทั้งหมดคงไม่เห็นผลสำ�เร็จ ใช่……ทุ่มเทจน ลืมตัวเองไปหมด นานเท่าไหร่แล้วที่ไม่เคย เข้าโรงพยาบาลเพื่อตัวเอง รู้ตัวอีกที่ก็โดน หามเข้าห้องฉุกเฉิน พร้อมกับสารพัดอาการ ที่ปรากฎ นาทีนี้เริ่มคิดถึงแต่ตัวเอง ๔.๐ ผู้หญิงระเบียงต้นไม้คนนั้น ยิ้มให้ ขณะเธอเดินสวนไป เธอยิ้มให้ทุกครั้งเวลา เดินผ่าน หรืออาจจะเป็นเพราะครั้งนี้ดูน่า สงสาร ข่าวเรื่องมะเร็งรู้กันไปทั้งที่ทำ�งาน และอพาร์ตเมนท์ เพื่อนที่ทำ�งานมาเยี่ยมที่ โรงพยาบาลแล้วก็หายไป แต่เมื่อกลับมาที่ ห้อง เพื่อนข้างห้องทุกคนต่างเป็นห่วงเป็นใย เสมอ เธอเอาต้นไม้มาให้หนึ่งกระถาง บอก ว่า “มันไม่ช่วยให้อาการดีขึ้น แต่จะทำ�ให้ คุณดีขึ้น”

๗.๑ ต้นไมที่ระเบียงเฉาเล็กน้อย หลังกลับ มาจากโรงพยาบาลที่ไปนอนเล่นมาสอง สัปดาห์ น้องชายย้ายเข้ามาดูแลที่ห้อง แต่ เขาก็ต้องไปทำ�งาน และยังมีต้นไม้ที่ระเบียง ต้องดูแล วิวจากเตียงไม่เห็นต้นไม้ จึงย้าย มานอนใกล้โทรทัศน์ จะได้เห็นต้นไม้ใกล้ๆ ๗.๒ วันที่มีแรงเดิน หยิบบัวรดน้ำ� พิงกำ�แพง รดไปบน ต้นไม้ ระวังกล้วยไม้ดินไม่ให้แฉะ เกินไป มือที่ไร้เรี่ยวแรงเกินกว่าจะบังคับ ทิศทางตามปกติได้ ทำ�ให้ สัปปะรดสีโดน น้ำ�จนชุ่ม ทั้งๆที่มันไม่ชอบน้ำ�เลย เสียดายที่ มันคงจากไปก่อน ที่เจ้าของมันจะจากไป แต่ ใครจะจากใครไปก่อน ก็คือจากลา ๘.๐ ในวันที่ไปนอนโรงพยาบาลอีกครั้ง เอื้องสายม่านพระอินทร์ยังไม่ออกดอก หมอบอกว่าต้องอยู่อีกนานที่โรงพยาบาล ๙.๑ ปฏิเสธไม่ได้ ว่าตลอดมา ทำ�ร้ายตัว เอง ไม่เคยได้ดูแลตัวเอง หรือคนอื่น ดูแล แต่ผลประโยชน์บริษัทที่ทุกวันนี้ทำ�แค่จ่าย เงินสวัสดิการ และ ส่งดอกไม้สวยแบบ ปลอมๆมาให้

๔.๑ คอมพิวเตอร์ที่เคยทำ�แต่งาน หน้าจอ เต็มไปด้วยข้อมูลต้นไม้ ระเบียงโล่งๆมีไม้ ดอกเลี้ยงง่ายสามสี่กระถาง ดอกไม้ไทย ที่ ทำ�ให้คิดถึงบ้านที่จากมานาน ดอกแก้ว ดอก ๙.๒ ความสวยงามที่แท้ในชีวิต คือระเบียง โมกข์ สีขาวทำ�ให้ใจนิ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ตรงข้ามห้อง เธอคนนั้น ที่มีความสุขกับชีวิต น่าจะเปิดใจ หยุดบ้างาน ให้เธอดูแล แต่ ๕.๕ พ่อค้าบอกว่า ดอกสวยงามนี้ เรียกว่า สายไปเสียแล้ว เวลายาวนาน...มันนานแค่ เอื้องสายม่านพระอินทร์ กล้วยไม้ดินที่เลี้ยง นิดเดียว ค่อนข้างยาก ต้องการความดูแลเอาใจใส่ และอากาศที่พอเหมาะ ราคาที่บอกมา มัน ๙.๙ คิดว่าเธอเป็นดอกกล้วยไม้ดินที่กำ�ลัง มากเกินจำ�เป็นสำ�หรับมือใหม่หัดปลูกจะ ปลูก สดชื่น และจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีก ยอมจ่าย แล้วอีกตั้งหกเดือนกว่าจะออกดอก น้องชายย้ายมันมาไว้ในห้องตามคำ�ขอร้อง “พี่ลดให้เถอะนะ คงอยู่ไม่ทันมันออกดอก สุดท้าย ต้นไม้ต้นอื่นเซ็นเป็นมรดก ให้กับ อีกครั้งหรอก” “จะรีบไปไหนหละน้อง เดี๋ยว เพื่อนบ้านในตึก ไม่ใช่ให้ระลึกถึง แต่เตือน พี่ลดให้” “ยังไม่รู้เลยว่าไปไหน แต่ต้องไป ว่า ให้ดูแลคนอื่น ดูแลตัวเอง มากกว่างาน แน่ๆ” ๑๐ เอื้องสายม่านพระอินทร์ออกดอกแล้ว ๕.๖ ก้านกล้วยไม้ดินอันใหม่ ปักไว้อย่างดี ในวันที่ กำ�ลังจะจากโลกนี้ไป แรงจะยกมือ ที่ระเบียงเขียวครึ้ม งานอดิเรกใหม่ของคน ขึ้นจับยังไม่มี ทำ�ได้เพียงกรอกตามอง ป่วย ทำ�งานไม่ได้ แต่อีกไม่นานทั้งสวนคง พยายามขยับมือจะเอื้อมคว้า กลายเป็นภาพ เป็นสีเหลือง ที่กำ�ลังดิ้นขลุกขลักอย่างทรมานในสายตา ญาติพี่น้อง จนหมอเอาเครื่องช่วยหายใจ ๖.๐ ระเบียงของเธอ มีผู้ชายมาช่วยรดน้ำ� ออกตามคำ�ขอร้อง บ่อยๆ จนวันนี้ต้นไม้ทั้งหมดหายไป เธอยก มันทั้งหมดขึ้นรถกระบะไป ตอนเดินสวน แค่อยากจะพาบพบสิ่งสวยงามสุดท้าย กัน เธอยิ้มให้ บอกว่า เธอจะย้ายไปอยู่กับ แฟนที่ต่างจังหวัดแล้ว อีกไม่นานคงแต่งงาน ขอให้หายเร็วๆ ยิ้มสุดท้ายและคำ�พูดสุดท้าย จากเธอ

Plantae 31


illustrate by Tangthai


Subscribtion www.plantaemag.com

Vol.1 fist year

!!!

10

TOLAND

900 /

/

E-mail

/

.

324-12422-1112-9 (

)

________________________ _______________________ ________________________ *

5%

*

Plantae 32


photoperiodisM

ราศีมังกร (15มกราคม 13กุมภาพันธ์) ชาวราศีมังกรถือเป็น ธาตุดิน ไม้มงคลที่เหมาะสำ�หรับราศี มังกร มีดังนี้ ต้นแก้ว วาสนา โป๊ยเซียน และ กุหลาบ ช่วยเรื่องความร่ำ�รวย เจริญ รุ่งเรือง จะมีโชคลาภวาสนา และยัง สร้างความมั่นคงให้แก่ลูกหลานใน บ้าน ต้นไผ่ ช่วยเสริมเรื่องของความเป็น นักสู้ อดทน สู้ต่ออุปสรรค์ทั้งหลายได้ อย่างไม่ท้อถอย ต้นราชพฤกษ์ ด้วยดอกของต้น ราชพฤกษ์นั้นมีสีเหลือง จึงเปรียบได้ กับสีทองอร่าม ที่จะสร้างความรุ่งเรือง ให้กับคุณและคนในบ้าน

ราศีกุมภ์ (14 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม) ชาวราศีกุมภ์ เป็นธาตุไฟผสม ทอง ไม้มงคลที่เหมาะสำ�หรับราศีกุมภ์ มีดังนี้ ต้นเข็ม เพื่อเพิ่มสิริมงคลให้กับบ้าน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ ยืนยาว มักนิยมปลูกไว้หน้าบ้าน ต้นเฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ที่แสดงถึง ความสดใส เบิกบาน หรือความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวไกลในชีวิต เป็นพรรณไม้ที่ เสริมให้คุณค่าของชีวิตสูงขึ้น ต้นบอนไซแสดงถึงความแข็งแกร่ง อดทน เป็นพรรณไม้ที่เหมาะกับชาว ราศีกุมภ์มากที่สุด

ราศีมีน (14 มีนาคม - 12 เมษายน) ชาวราศีมีน เป็นคนธาตุน้ำ� ไม้มงคลที่ เหมาะสำ�หรับราศีมีน มีดังนี้ ต้นกล้วยไม้ ช่วยเสริมเรื่องความ ร่ำ�รวย ให้โชคลาภ เหมาะสำ�หรับคน ธาตุน้ำ� ที่มีนิสัยเยือกเย็น อ่อนโยน ต้นเฟื่องฟ้า เป็นพรรณไม้ที่แสดงถึง ความสดใส เบิกบาน หรือความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวไกลในชีวิต เป็นพรรณไม้ ที่เสริมให้คุณค่าของชีวิตสูงขึ้น ต้นวาสนา ทำ�ให้ผู้ที่ปลูก มีวาสนา มีโชค ตามชื่อต้นไม้ สร้างความสุข ความสมหวังให้กับผู้ปลูก ต้นโมก กล้วย มะม่วง เป็นไม้ที่ให้ พลังเรื่องอำ�นาจ ช่วยเสริมบารมี และ ยังคุ้มครองบริวารและลูกหลาน

ราศีกรกฎ (16 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม) ชาวราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำ� ไม้มงคลที่เหมาะสำ�หรับราศีกรกฎ มี ดังนี้ ต้นกล้วยไม้ ช่วยเสริมเรื่องความ ร่ำ�รวย ให้โชคลาภ เหมาะสำ�หรับคน ธาตุน้ำ� ที่มีนิสัยเยือกเย็น อ่อนโยน ต้นชมพู่ ช่วยให้อุดมสมบูรณ์ มากมี ด้วย ทรัพย์ และเงินทอง ต้นวาสนา ให้ผู้ที่ปลูก มีวาสนา มีโชค ตามชื่อต้นไม้ สร้างความสุข ความ สมหวังให้กับผู้ปลูก ต้นเฟื่องฟ้า เป็นพรรณไม้ที่แสดงถึง ความสดใส เบิกบาน หรือความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวไกลในชีวิต เป็นพรรณไม้ ที่เสริมให้คุณค่าของชีวิตสูงขึ้น

ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม - 16 กันยายน) ชาวราศีสิงห์เป็นคนธาตุไฟ ไม้มงคลที่ เหมาะสำ�หรับราศีสิงห์ มีดังนี้ ต้นขนุน เป็นไม้มลคล ที่คนโบราณ เชื่อกันว่า ถ้าปลูกไว้ในบ้าน จะช่วย หนุนบารมี เงินทอง มีคนคอยเกื้อหนุน จุนเจือ ตลอด ต้นจำ�ปี เสริมความก้าวหน้า เนื่องจากดอกสีขาว ที่มีกลิ่นหอม จะ ช่วยทำ�ให้ชีวิตสดใส ปราศจากปัญหา ทุกข์ภัย ต้นกล้วยไม้ ช่วยเสริมเรื่องความ ร่ำ�รวย ให้โชคลาภ เหมาะสำ�หรับคน ธาตุน้ำ� ที่มีนิสัยเยือกเย็น อ่อนโยน

ราศีกันย์ (17 กันยายน - 16 ตุลาคม) ชาวราศีกันย์เป็นคนธาตุดิน ไม้มงคลที่ เหมาะสำ�หรับราศีกันย์ มีดังนี้ ต้นสนฉัตร ช่วยเสริมสร้าง ความ สง่า เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ให้แก่ผู้ปลูก นิยมปลูกกันในวันเสาร์เพื่อความเป็น ศิริมงคลกับชีวิต ต้นราชพฤกษ์ ปลูกไว้ในบ้าน จะช่วย เสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและมีบารมี ต้นเฟื่องฟ้า เป็นพรรณไม้ที่แสดงถึง ความสดใส เบิกบาน หรือความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวไกลในชีวิต เป็นพรรณไม้ที่ เสริมให้คุณค่าของชีวิตสูงขึ้น ต้นมะยม ท่านที่ปลูกต้นมะยม จะช่วย ส่งเสริมให้ประสพความสำ�เร็จในการ งาน และชีวิต ปลูกแล้วจะได้รับความ เมตตาจากคนรอบข้าง

Plantae 34


ราศีเมษ (13 เมษายน - 14 พฤษภาคม) ชาวราศีเมษ เป็นคนธาตุ ไฟ ไม้มงคลที่เหมาะสำ�หรับราศีเมษ มีดังนี้ ต้นมะยม ท่านที่ปลูกต้นมะยม จะช่วย ส่งเสริมให้ประสพความสำ�เร็จในการ งาน และชีวิต ปลูกแล้วจะได้รับความ เมตตาจากคนรอบข้าง ต้นมะขาม จะทำ�ให้มีแต่คนเกรงขาม และให้ความเคารพนับถือ ต้นเฟื่องฟ้า เป็นพรรณไม้ที่แสดงถึง ความสดใส เบิกบาน หรือความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวไกลในชีวิต เป็นพรรณไม้ ที่เสริมให้คุณค่าของชีวิตสูงขึ้น

ราศีตลุ ย์ (17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน) ชาวราศีตลุ ย์เป็นธาตุลม ไม้มงคลทีเ่ หมาะสำ�หรับราศีตลุ ย์ มี ดังนี้ ต้นหมากแดง ต้นปาล์ม ต้นพลูดา่ ง ต้นโกสน ปลูกไว้เพือ่ ช่วยเสริมสร้างบุญ บารมี ช่วยคุม้ ครองให้คนในบ้านอยูเ่ ย็น เป็นสุข ต้นจำ�ปี เสริมความก้าวหน้า เนือ่ งจาก ดอกสีขาว ทีม่ กี ลิน่ หอม จะช่วยทำ�ให้ ชีวติ สดใส ปราศจากปัญหา ทุกข์ภยั ต้นจำ�ปา ในโบราณ ดอกจำ�ปา เป็น ดอกไม้ทใ่ี ช้แสดงความรัก ต่อผูอ้ น่ื และ เพือ่ ให้ได้รบั ความรักตอบแทน ต้นเฟิรน์ ข้าหลวง จะช่วยเสริมสร้าง เกียรติยศ และชือ่ เสียง ให้แก่ผปู้ ลูกและ วงศ์ตระกูล

ราศีพฤษภ (15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน) ชาวราศีพฤษภเป็นคน ธาตุดิน ไม้มงคลที่เหมาะสำ�หรับราศี พฤษภ มีดังนี้ ต้นโมก เป็นไม้ที่ให้พลังเรื่องอำ�นาจ ช่วยเสริมบารมี และยังคุ้มครองบริวาร และลูกหลาน ต้นแก้ว ช่วยเรื่องความร่ำ�รวย เจริญ รุ่งเรือง จะมีโชคลาภวาสนา และยัง สร้างความมั่นคงให้แก่ลูกหลานใน บ้าน ต้นส้มโอ เป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความ อุดมสมบูรณ์พูลสุข

ราศีเมถุน (15 มิถนุ ายน - 15 กรกฎาคม) ชาวราศีเมถุน เป็นคนธาตุ ดิน ไม้มงคลทีเ่ หมาะสำ�หรับราศีเมถุน มีดงั นี้ ต้นเข็ม เพือ่ เพิม่ สิรมิ งคล ให้ กับบ้าน แสดงถึงความเจริญรุง่ เรือง มี ชีวติ ทีย่ นื ยาว มักนิยมปลูกไว้หน้าบ้าน ต้นทับทิม เพือ่ ให้เกิดความสงบร่มเย็น ของชีวติ ต้นโป๊ยเซียน ช่วยเรือ่ งความร่ำ�รวย เจริญรุง่ เรือง จะมีโชคลาภวาสนา และ ยังสร้างความมัน่ คงให้แก่ลกู หลาน ในบ้าน และเมือ่ ปลูกจนออกดอกได้ มากกว่า 8 ดอกขึน้ ไป คนโบราณเชือ่ ว่า จะยิง่ ช่วยคุม้ ครองให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข ต้นกุหลาบ ปลูกไว้ในบ้าน จะสร้าง ความสง่าภาคภูมิ ทำ�ให้คนในบ้านมี คุณค่าแห่งชีวติ ทีส่ งู ขึน้

ราศีพจิ กิ (16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม) ชาวราศีพจิ กิ เป็นคนธาตุนำ้ � ไม้มงคลทีเ่ หมาะสำ�หรับราศีพจิ กิ มีดงั นี้ ต้นพวงแสด ต้นปาล์ม, เฟือ่ งฟ้า เป็น พรรณไม้ทแ่ี สดงถึง ความสดใส เบิก บาน หรือความเจริญรุง่ เรือง ก้าวไกลใน ชีวติ เป็นพรรณไม้ทเ่ี สริมให้คณ ุ ค่าของ ชีวติ สูงขึน้ ต้นเบญจมาศ จะช่วยเสริม สร้างความเจริญ รุง่ เรือง ความมัน่ คง ในชีวติ ต้นขนุน เป็นไม้มลคล ทีค่ น โบราณเชือ่ กันว่า ถ้าปลูกไว้ในบ้าน จะ ช่วยหนุนบารมี เงินทอง มีคนคอยเกือ้ หนุน จุนเจือ ตลอด ต้นว่านสีท่ ศิ จะช่วยให้ผปู้ ลูก แคล้วคลาด ปลอดภัย และมีแต่ผใู้ ห้ ความช่วยเหลือ ไม่วา่ จะไปในทิศใด ก็ตาม

ราศีธนู (16 ธันวาคม - 14 มกราคม) ชาวราศีธนูเป็นคนธาตุไฟ ไม้มงคลที่ เหมาะสำ�หรับราศีธนู มีดงั นี้ ดอกบัว บ้านใดปลูกบัว จะทำ�ให้ เกิดความบริสทุ ธิเ์ บิกบาน ทำ�ให้ คนในครอบครัวมีความห่วงใยผูกพัน กัน เปรียบเสมือนสายใส ของดอกบัว ต้นเฟิรน์ ข้าหลวง จะช่วยเสริมสร้าง เกียรติยศ และชือ่ เสียง ให้แก่ผปู้ ลูก และวงศ์ตระกูล ต้นแก้ว ช่วยกระจายอุปสรรคปัญหา ออกไปจากชีวติ ช่วยให้ชวี ติ ปราศจาก ทุกข์โศก ต้นพลูดา่ ง ต้นโป๊ยเซียน ปลูกไว้เพือ่ ช่วยเสริมสร้างบุญบารมี ช่วยคุม้ ครอง ให้คนในบ้านอยูเ่ ย็นเป็นสุข Plantae 35


Plantae-stock list ร้านวรพงษ์ จำ�หน่ายอุปกรณ์การเกษตร ปลีกส่ง โซนC ห้อง99-102 จตุจักรพลาซ่า โทร 02-1272-4768 หยุดทุกวันจันทร์

ร้านจรุงรักษ์ จัดจำ�หน่ายเครื่องมือ ทางการเกษตรทุกชนิด จตุจักรพลาซ่า โซนD 181-185 โทร 02-2724456 แฟกซ์ 02-2724414 ร้านคุณป้า อารี พลายมณี จตุจักร พลาซ่า โซนD ร้านเร่ติดหัวมุม ซอย5 ร้านมนต์ชัย ออคิดส์ จตุจักร โครงการ4 ร้าน343 เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์

ร้านต้นไม้ โซนD 117 โฮย่าฟิลิปปินส์ ผลิตภัณฑ์บำ�รุงดอกผล โซตัส (บริษัท โซตัสอินเตอร์เนชั่นเนลจำ�กัด) หัวเชือ้ จุลนิ ทรียก์ ลุม่ พิเศษ บริษทั อี เอ็ม เอ็กซ์ตร้า จำ�กัด www.em-extra.com ไฮโดรฮอปบี้ จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ มีชุดสำ�เร็จรูป ที่อยู่ร้านสาขาพระราม2 33/89 หมู่บ้านพิศาล โครงการ 14 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล7 เขต บางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 080-6118704 , 086-9876025 http://www.thaihydrohobby.com/

ป๊อบเปอร์ วัสดุปลูก เทคโนโลยีคนไทย หจก.วิวรรณเทคโนโลยี 137 หมู่.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงราย โทร. (053)3668366 Plantae 36


พูดคุยกับบรรดา Bigtree ผู้จัดทำ� “100 ต้นไม้มหานคร” ท่ี่อรวบรวมภาพของสุดยอด 100 ต้นไม้ในกรุงเทพฯ

Epicotyl

Hypocotyl สวนของฉัน ฉบับของเล่น สวนจิ๋ว ในมือที่คุณต้องอึ้ง

GRAFFITI PLANT ไอเดียแต่งสวนบรรเจิด พ่นต้นไม้เป็นศิลปะ

Next issue : plantae ฉบับที่2 เดือน พฤศจิกายน 2554 ไอเทมแต่งสวน มาแบบจัดเต็ม!!!!! Plantae 37


PLANTAE vol.1  

นิตยสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน มีการนำหน้าโฆษณามาประกอบเพื่อความสมบูรณ์ของความเป็นนิตยสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น : Advertising in...

PLANTAE vol.1  

นิตยสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน มีการนำหน้าโฆษณามาประกอบเพื่อความสมบูรณ์ของความเป็นนิตยสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น : Advertising in...

Advertisement