Page 1

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายประสาร พันธ์ลิมา ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ

นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา

นายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำ�นวยการฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

อาชีวศิลปกรรม’ 61 :

1


คณะครูผู้สอนประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย

นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จิตรกรรมสากล

หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ ผู้ประสานงานประเภทวิชาศิลปกรรม ศิลปอุตสาหกรรม, การบริหารการศึกษา

นายศุภกิจ นรกิจ หัวหน้างานกิจกรรม

ศึกษาศาสตร์ (ภาพพิมพ์)

นายพุทธา แก้วพิทักษ์

นายโอภาส ชมชื่น

หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ศิลปกรรม (จิตรกรรมไทย) ศึกษาศาสตร์ (ภาพพิมพ์) วิจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์

นายพีรพงษ์ วงค์วิชัย

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น

นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์

นายโททท อัคคพงค์พันธุ์

นายสมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์

นางจันทนุช โกมลเสนาะ

เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา

ศิลปกรรม (เซรามิก) เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ และเทคนิคศึกษา

อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องเคลือบดินเผา)

ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

นายนราชิต คุณยศยิ่ง

น.ส.สุภาพร กุศลงาม

น.ส.ฆรณีพร เมฆสิงห์

เทคโนโลยีเซรามิก

สถาปัตยกรรมภายใน

สถาปัตยกรรมภายใน

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

สาขาวิชาการออกแบบ

นายณัฐพล วงศ์สวย

นายพิตตินันท์ กองแก้ว

ศิลปกรรม เอกประติมากรรม

ศึกษาศาสตร์ เอกศิลปะศึกษา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2 : อาชีวศิลปกรรม’61

สาขาวิชาการออกแบบ

ครูฝึกประสบการณ์

สาขาวิชาการออกแบบ

น.ส.ณัฐนรี วงศ์ธิมา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นิเทศศาสตร์ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ


คณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขาดิจิตอลกราฟิก

THE ART OF

EXHIBITION 2018

คณาจารย์ประจำ�หลักสูตรดิจิตอลกราฟิก

นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์ โสตทัศนศึกษา

นายโอภาส ชมชื่น

วิจิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์

นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงศ์ นางสาวไผ่สีทอง หินสวน์์ นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี

นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์

นางไมรินทร์ พงษ์นิกร

นางศรัญญา กิจเจริญสิน

นางนฤมล สีดาคำ�

นายวศิน คำ�ดี

นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงศ์

นายณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัย

นางนภาพร ธิยาม

นายพีรพงษ์ วงค์วิชัย

นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา

นายเจษฎาภัทร์ พันธุ์มี

นายสุดชาย กัญชนะ

นายสุเมธ จันทร์เพ็ญ

นายจักรันดร์ ไชยอินทร์

นายปกรณ์ ยืนธรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

อาชีวศิลปกรรม’ 61 :

3


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.สุกัญญา รังทะษี ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา เทคนิคงานจิตรกรรม

นายธนพล นองเนือง ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมคนเหมือน

นายณัฐพงษ์ เขียวอ่อน ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา องค์ประกอบศิลป์

4 : อาชีวศิลปกรรม’61

นายเกเก ไม่ปรากฎนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา ประติมากรรมนูนและลอยตัว

น.ส.ปิยากร ใยดี ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา จิตรกรรมหุ่นนิ่ง

น.ส.สุกัญญา รังทะษี ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์

น.ส.ปิยากร ใยดี ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา จิตรกรรมหุ่นนิ่ง

นายเกเก ไม่ปรากฎนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา จิตรกรรมทิวทัศน์

นายอารยา ไม่ปรากฏนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

น.ส.ปิยากร ใยดี ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา จิตรกรรมหุ่นนิ่ง

นายณพงศ์ มุ่งตุ้ย ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ.

วิชา เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์

นายอรรถชาติ ใจไว ระดับชั้น ปวช. 1/1 วศ. วิชา องค์ประกอบศิลป์

น.ส.อักษราภัค สงเคราะห์ราษฏร์ ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา เทคนิคงานจิตรกรรม

นายเกเก ไม่ปรากฎนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา จิตรกรรมทิวทัศน์

น.ส.ณัฐกานต์ พรพิทยางกูร ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์พื้นฐาน

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.สุกัญญา รังทะษี ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์

น.ส.ปิยากร ใยดี ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์

นายณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์

อาชีวศิลปกรรม’ 61 :

5


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.ปณิตา ประมาณ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายนาวิน ลุงอิน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายนาวิน ลุงอิน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายนาวิน ลุงอิน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.ปณิตา ประมาณ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

6 : อาชีวศิลปกรรม’61

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.ชลิตา ศรีใสย์ ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.สุทธิดา แก้วเทพ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.พรไพลิน ลุงทุน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายรัฐธรรมนูญ กุกัณทะ ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายอนุสาร จันทร์สุวรรณ ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายภัทรพงษ์ คุณล้าน ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.นงนุช นั่นต่า ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.กัลยรัตน์ ศรีไพรมีโชค ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.กัลยรัตน์ ศรีไพรมีโชค ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.พรไพลิน ลุงทุน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.กัลยรัตน์ ศรีไพรมีโชค ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.รุ่งนภา ดิฐศุภมาศ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายสุทธิพล แซภา น.ส.กัลยรัตน์ ศรีไพรมีโชค ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ. ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายธนวัฒน์ ถนอมจิตดี ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.พรไพลิน ลุงทุน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายธนวัฒน์ ถนอมจิตดี ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.พรไพลิน ลุงทุน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

อาชีวศิลปกรรม’ 61 :

7


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.ธนพร ปันคำ�มูล ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. วิชา งานเซรามิกเบื้องต้น

น.ส.ธนกร ปันคำ�มูล ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. วิชา งานเซรามิกเบื้องต้น

น.ส.ธนพร ปันคำ�มูล ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. วิชา งานเซรามิกเบื้องต้น

8 : อาชีวศิลปกรรม’61

น.ส.ธนกร ปันคำ�มูล ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. วิชา งานเซรามิกเบื้องต้น


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

น.ส.ธนพร ปันคำ�มูล ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. วิชา งานเซรามิกเบื้องต้น ชื่อผลงาน แจกันหัวสัตว์

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.ธนกร ปันคำ�มูล ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. วิชา งานเซรามิกเบื้องต้น ชื่อผลงาน แจกันหัวสัตว์

ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ประติมากรรมเซรามิก

ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

อาชีวศิลปกรรม’ 61 :

9


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.นภาพร ปินตา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

น.ส.แดง คำ�น้อย ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา งานจิตรกรรมสร้างสรรค์

น.ส.ปนัดดา แซ่จันทร์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 3

นายสิทธิโชค พรมใจมา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 3

10 : อาชีวศิลปกรรม’61

นายสิทธิโชค พรมใจมา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

น.ส.โชติกา คณารีย์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา งานจิตรกรรมสร้างสรรค์

น.ส.นภาพร ปินตา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

น.ส.โชติกา คณารีย์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

น.ส.รวิวรรณ สว่างเนตร ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

น.ส.โชติกา คณารีย์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา การพิมพ์สกรีน 3

วิชา งานจิตรกรรมสร้างสรรค์

น.ส.รวิวรรณ สว่างเนตร ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 3

น.ส.ญาณิศา คำ�งาม ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 3

วิชา การพิมพ์สกรีน 3

วิชา งานจิตรกรรมสร้างสรรค์

น.ส.กานต์นลิน วงษ์ศรียา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 3

น.ส.ญาณิศา คำ�งาม ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 3

น.ส.ญาณิศา คำ�งาม ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 3


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

นายณัฐภัทร ยาสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา การถ่ายภาพ 2

นายธเนศ ยะกิจ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา การถ่ายภาพ 2

น.ส.ปนัดดา แซ่จันทร์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา

น.ส.รวิวรรณ สว่างเนตร ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา ออกแบบโลโก้

นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การถ่ายภาพ 2

วิชา การถ่ายภาพ 2

นายธเนศ ยะกิจ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

นายธนัช รัตโนภาส ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การถ่ายภาพ 2

วิชา การถ่ายภาพ 2

น.ส.รวิวรรณ สว่างเนตร ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา

นายธนัช รัตโนภาส ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา การถ่ายภาพ 2

น.ส.จารุวรรณ สูนเงิน ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา

น.ส.โชติกา คณารีย์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

THE ART OF

EXHIBITION 2018

วิชา การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา

น.ส.กานต์นลิน วงษ์ศรียา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา ออกแบบโลโก้

น.ส.จารุวรรณ สูนเงิน ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา ออกแบบโลโก้

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 11


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาการออกแบบ

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.อัจฉรา เมฆโปธิ ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

น.ส.เข็มอักษร ลอยดี ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

12 : อาชีวศิลปกรรม’61

น.ส.เข็มอักษร ลอยดี ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

นายปกรณ์ พันธ์ขาว ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายยงยุทธ มหาวงษ์ ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

น.ส.อัจฉรา เมฆโปธิ ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.เวธนี ปาลีกุย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาการออกแบบ

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายจิรพงษ์ มณีทอง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.เวธนี ปาลีกุย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.เวธนี ปาลีกุย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.เวธนี ปาลีกุย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายจิรพงษ์ มณีทอง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายจิรพงษ์ มณีทอง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.เข็มอักษร ลอยดี ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

นายยุทธศักดิ์ ทองศิลา ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

นายยุทธศักดิ์ ทองศิลา ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

น.ส.เข็มอักษร ลอยดี ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

น.ส.จิรดา เสรีประชาคม ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา นายยุทธศักดิ์ ทองศิลา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ. นายรชกานต์ ตั้งล้ำ�เลิศ ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 13


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายปริญญา ชำ�ฤทธิ์ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

น.ส.สุภา แซ่เถ่า ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

น.ส.วิภาดา พรหมรัตน์ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

น.ส.อุษา พยุหะวงศา ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

14 : อาชีวศิลปกรรม’61

นายรชต ทีส ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

น.ส.รุจนา ดวงป้อ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

นายปัญญาจารย์ เรายะ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิตอล

น.ส.ธัญชนก วันทนาวัฒน์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. วิชา การตัดแต่งภาพดิจิตอล

น.ส.รุจนา ดวงป้อ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

น.ส.ตุลญาณีย์ สุวรรณ์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. วิชา เทคนิคการนำ�เสนอ

นายปัญญาจารย์ เรายะ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน

น.ส.แสงเดือน แซ่วะ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายสิทธิชัย คำ�พวง ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

น.ส.เบญจรัตน์ อุปรีย์ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

น.ส.ตุลญาณีย์ สุวรรณ์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

นายบรรเลง ศรียาบ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

นายพุฒิพงศ์ ใจสู้ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน

น.ส.อุษา พยุหะวงศา ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดแต่งภาพดิจิตอล

น.ส.วรรณรัตน์ ฉ่ำ�ฟ้า ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

นายกิตติศักดิ์ อ่อนคำ� ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดแต่งภาพดิจิตอล

นายอาเช เปียงแหล่ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายไวภพ แซ่ย้าง ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิตอล

น.ส.ธัญชนก วันทนาวัฒน์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

น.ส.สุภา แซ่เถ่า ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

น.ส.แสงเดือน แซ่วะ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

น.ส.สือเม้ย ลีจาง ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 15


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายธนวัฒน์ จันทร์บำ�รุง ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

นายศรัทธา เลิศกิติคุณ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

น.ส.นภัสวรรณ อินทะพันธุ์ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

วิชา การออกแบบเครื่องใช้ประกอบการแสดง

วิชา การออกแบบเครื่องใช้ประกอบการแสดง

วิชา การออกแบบเครื่องใช้ประกอบการแสดง

น.ส.ณัฏฐนันท์ มั่นประสงค์ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

นายชาตรี บุญชูรักษา ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

น.ส.อารยา ยารังษี ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

น.ส.จตุรพักตร์ มินานนท์ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

วิชา การออกแบบเว็บไซต์

วิชา การออกแบบเว็บไซต์

วิชา การออกแบบเว็บไซต์

วิชา การออกแบบเว็บไซต์

น.ส.กัณฑ์ สุวงษา ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

น.ส.สุทธิดา เครือฝั้น ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

นายชูชาติ ต๊ะใจ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

16 : อาชีวศิลปกรรม’61


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

นายเกเก ไม่ปรากฎนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ.

นายธนกฤต บัญชาโต ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ.

น.ส.กรชนก อินทวิวัฒน์ ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ.

วิชา ภาพพิมพ์มสกรีนสร้างสรรค์

วิชา วาดเขียนภาพคนเหมือน

วิชา ภาพพิมพ์แกะไม้

น.ส.อักษราภัค สงเคราะห์ราษฏร์ ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์มสกรีนสร้างสรรค์

น.ส.วิลักษณา ราชจริต์ ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา วาดเขียนหุ่นนิ่ง

น.ส.สุกัญญา รังทะษี ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ประติมากรรมประยุกต์

นายพรเทพ พิลาลี ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา วาดเขียนภาพคนเหมือน

นายฉันทวัฒน์ จิตใจเมตตา ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา วาดเขียนภาพคนเหมือน

น.ส.อักษราภัค สงเคราะห์ราษฏร์ ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ประติมากรรมประยุกต์

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.ปิยากร ใยดี ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์

นายพิสิษฐ์สรรค์ วงค์กาไชย ระดับชั้น ปวช. 1/1 วศ. วิชา องค์ประกอบศิลป์

น.ส.ณัฐสุดา พิทำ� ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์แกะไม้

น.ส.วิลักษณา ราชจริต ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา เทคนิคองค์ประกอบศิลป์

นายเกเก ไม่ปรากฎนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา วาดเขียนหุ่นนิ่ง

น.ส.ณัฐกานต์ พรพิทยางกูร ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา ประติมากรรมนูนและลอยตัว

น.ส.สุกัญญา รังทะษี ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ประติมากรรมประยุกต์

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 17


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายธนกฤต กล้าหาญ ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์พื้นฐาน

น.ส.ณัฐกานต์ พรพิทยางกูร ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา วาดเขียนทิวทัศน์

นายณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ.

วิชา เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์

นายณัฐพงษ์ เขียวอ่อน ระดับชั้น ปวช. 1/1 วศ. วิชา องค์ประกอบศิลป์

18 : อาชีวศิลปกรรม’61

น.ส.ณัฐกานต์ พรพิทยางกูร ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ.

วิชา เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์

นายเกเก ไม่ปรากฎนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา วาดเขียนภาพคนเหมือน

น.ส.โซฟี เกตุจันทร์ ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา วาดเขียนทิวทัศน์

น.ส. อักษราภัค สงเคราะห์ราษฏร์ ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์

นายธนากร ปาลี ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ.

วิชา จิตรกรรมภาพคนเหมือน

นายสนฉัตร สิทธิยศ ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ.

วิชา จิตรกรรมภาพคนเหมือน

นายนพดล ผลเชวง ระดับชั้น ปวช. 1/1 วศ. วิชา องค์ประกอบศิลป์

น.ส. สุวนันท์ โกมิตร ระดับชั้น ปวช. 1/1 วศ. วิชา องค์ประกอบศิลป์

นายเกเก ไม่ปรากฎนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา วาดเขียนหุ่นนิ่ง

นายเกเก ไม่ปรากฎนามสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์พื้นฐาน

นายณพงศ์ มุ่งตุ้ย ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ.

วิชา เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์

น.ส. ณัฐกานต์ พรพิทยางกูร ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. วิชา ภาพพิมพ์พื้นฐาน


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.ชลิตา ศรีใสย์ ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายธนวัฒน์ ถนอมจิตดี ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายธนวัฒน์ ถนอมจิตดี ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายสุริยนต์ กันทะวงศ์ ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายนาวิน ลุงอิน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.ปลา ลุงทอน ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.ปิยธิดา กระแสเทพ น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ. ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายรัฐธรรมนูญ กุกัณทะ ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 19


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.นงนุช นั่นต่า ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.หญิง ลุงจิ่ง ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายธนวัฒน์ ถนอมจิตดี ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายปองพล หร่องบุตรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.พรไพลิน ลุงทุน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.ชนัญชิดา พานิชชอบ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายสุทธิพล แซภา ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.กัลยรัตน์ ศรีไพรมีโชค ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

20 : อาชีวศิลปกรรม’61

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.กัลย์ระวี ภูธรศรี ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.ปณิตา ประมาณ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.กัลยรัตน์ ศรีไพรมีโชค ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.พรไพลิน ลุงทุน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.เนตรนารี อ่ำ�ดิษฐ์ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

นายนาวิน ลุงอิน ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.สุทธิดา แก้วเทพ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.ชลิตา ศรีใสย์ ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

นายเอกราช กาบบัว ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ.

น.ส.รุ่งนภา ดิฐศุภมาศ ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.ชนิกานต์ ไฮคำ� ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.

น.ส.โหย่งเย้ง ลุงต้า ระดับชั้น ปวช. 1/2 อบ.


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. วิชา การเขียนสีใต้เคลือบ

น.ส.ณัฐธิดา แสนคำ�มา ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

THE ART OF

EXHIBITION 2018

ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

น.ส.สุกัญญา รังทะษี ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

นายพีระพันธ์ ปาสิงห์ ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

น.ส.อักษราภัค สงเคราะห์ราษฏร์ ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 21


THE ART OF

EXHIBITION 2018

ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา ประติมากรรมเซรามิก

ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. วิชา จิตรกรรมประยุกต์

22 : อาชีวศิลปกรรม’61


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

นายสิทธิชัย แซ่จันทร์ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 1

นายธเนศ ยะกิจ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 1

นายณัฐภัทร ยาสกุล ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การออกแบบลวดลาย

น.ส.ปนัดดา แซ่จันทร์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

น.ส.ปนัดดา แซ่จันทร์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

น.ส.โชติกา คณารีย์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 1

นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา การออกแบบลวดลาย

น.ส.กานต์นลิน วงษ์ศรียา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

นายสิทธิโชค พรมใจมา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

น.ส.รวิวรรณ สว่างเนตร ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.นภาพร ปินตา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 2

น.ส.นภาพร ปินตา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา งานจิตรกรรมสร้างสรรค์

น.ส.ญาณิศา คำ�งาม ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

น.ส.รวิวรรณ สว่างเนตร ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การพิมพ์สกรีน 3

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 23


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายสิทธิชัย แซ่จันทร์ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา การถ่ายภาพ 2

นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. วิชา ภาพประกอบ

นายสิทธิโชค พรมใจมา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การผลิตป้ายโฆษณา

น.ส.โชติกา คณารีย์ ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การผลิตป้ายโฆษณา

24 : อาชีวศิลปกรรม’61

นายสิทธิชัย แซ่จันทร์ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

นายธนัช รัตโนภาส ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การถ่ายภาพ 2

นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การถ่ายภาพ 2

นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา ความคิดสร้างสรรค์

วิชา ความคิดสร้างสรรค์

น.ส.กานต์นลิน วงษ์ศรียา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การผลิตป้ายโฆษณา

นายสิทธิโชค พรมใจมา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา การทำ�ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ด้วย คอมพิวเตอร์

น.ส.นภาพร ปินตา ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา การทำ�ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ด้วย คอมพิวเตอร์

น.ส.แดง คำ�น้อย ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. วิชา การผลิตป้ายโฆษณา

น.ส.แดง คำ�น้อย ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา การทำ�ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ด้วย คอมพิวเตอร์


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาการออกแบบ

นายสาคร กมลเวช ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายจิรพงษ์ มณีทอง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายจิรพงษ์ มณีทอง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 25


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาการออกแบบ

THE ART OF

EXHIBITION 2018

นายสาคร กมลเวช ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

นายจงพชร บุบผาพ่วง ระดับชั้น ปวส. 2/1 อบ.

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.เวธนี ปาลีกุย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

26 : อาชีวศิลปกรรม’61

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.นนท์ อุทัย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายวัชรินทร์ จันทรา ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายนพินธร เขียวฟู ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายจิรพงษ์ มณีทอง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.จิรดา เสรีประชาคม ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.จิรดา เสรีประชาคม ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

นายจิรพงษ์ มณีทอง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.กชพรรณ แปงยวง ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.

น.ส.เวธนี ปาลีกุย ระดับชั้น ปวส. 1/1 อบ.


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายปัญญาจารย์ เรายะ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิตอล

น.ส.อารีรัตน์ วุฒิคุณิ์ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นายภาวิต ธนะชัยขันธ์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน

น.ส.แสงเดือน แซ่วะ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

นายอาเช เปียงแหล่ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

นายอาเช เปียงแหล่ ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ.

วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิตอล

น.ส.น้ำ�ทิพย์ โพธิ์ประเสริฐ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

THE ART OF

EXHIBITION 2018

วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิตอล

นายรชต ทีส ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

น.ส.พนิตนันท์ กันทะวงค์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน

น.ส.มยุรี คนแรง ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

นายนพรัตน์ การสมพจน์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

น.ส.สุธิดา สุนันทะ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน

น.ส.ธัญชนก วันทนาวัฒน์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 27


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.วรรณรัตน์ ฉ่ำ�ฟ้า ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

น.ส.วรรณรัตน์ ฉ่ำ�ฟ้า ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. วิชา เทคนิคการนำ�เสนอ

นายณัฏฐพล วงค์เที่ยงทำ� ระดับชั้น ปวส. 1/2 คฟ. วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิตอล

นายทิวัตถ์ อิ่มผ่อง ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน

28 : อาชีวศิลปกรรม’61

นายกิตติศักดิ์ อ่อนคำ� ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

น.ส.ปานชีวา ปัญญาสุข ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. วิชา เทคนิคการนำ�เสนอ

นายพุฒิพงศ์ ใจสู้ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล

น.ส.ธัญชนก วันทนาวัฒน์ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน

น.ส.อุษา พยุหะวงศา ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ

นายสิรภพ จิตต์สุทธิ ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. วิชา เทคนิคการนำ�เสนอ

น.ส.อุษา พยุหะวงศา ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน

น.ส.ปานชีวา ปัญญาสุข ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.

วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ดิจิตอลกราฟิก

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.เนาวรัตน์ เวียบือกู่ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

น.ส.วิจิตตรา ใสโพธิ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

นายเนรมิต ริดสาบุตริ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

น.ส.ปรียากมล องคะศาตร์ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

น.ส.นิธิพร ขวัญยืน ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

นายชาญวิทย์ แซ่กือ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 1

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

นายภูวนัย เดชาโพธิสกุล ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

น.ส.วิลาวัลย์ ปิ่นแก้ว ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2

วิชา การจัดการภาพดิจิตอลเพื่องานสิ่งพิมพ์ วิชา การจัดการภาพดิจิตอลเพื่องานสิ่งพิมพ์

น.ส.อลัสซอลา ฟูชื่น ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การจัดการสตูดิโอ

น.ส.นันทนา แปงบุญเลิศ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การจัดการสตูดิโอ

น.ส.กันต์ฤทัย สุขเดิมรอด ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การจัดการสตูดิโอ

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

วิชา เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

น.ส.นันทนา แปงบุญเลิศ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การจัดการสตูดิโอ

น.ส.อารยา ยารังษี ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การจัดการสตูดิโอ

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 29


ผลงานนักเรียน-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ดิจิตอลกราฟิก

THE ART OF

EXHIBITION 2018

น.ส.ณัฏฐนันท์ มั่นประสงค์ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การจัดการสตูดิโอ

น.ส.นันทนา แปงบุญเลิศ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การออกแบบเว็บไซต์

น.ส.นวมล วังธนู ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การจัดการสตูดิโอ

น.ส.นวมล วังธนู ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การออกแบบเว็บไซต์

นายนัทธวัฒน์ มาลัย ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การออกแบบเว็บไซต์

ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา เทคโนโลยีเสมือจริง

30 : อาชีวศิลปกรรม’61

นายศักวิน กาพิยะ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การจัดการสตูดิโอ

นายภูวนัย เดชาโพธิสกุล ระดับชั้น ปริญญาตรี ปี 2 วิชา การออกแบบเว็บไซต์


ประเภทวิชาศิลปกรรม ประวัติความเป็นมา

THE ART OF

EXHIBITION 2018

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้ดำ�เนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดย “มุ่งเน้นผลิตผู้สำ�เร็จการศึกษา ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพด้านศิลปกรรมสนองความต้องการของ ตลาดแรงงาน” และได้พยายามพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาให้มีศักยภาพเพียงพอ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านศิลปกรรม เพื่อผู้สำ�เร็จการศึกษาจะได้ออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

ความเป็นมา

เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาศิลปะประยุกต์ (ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนก วิชาการออกแบบเมื่อ ปี พ.ศ. 2538) เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาจิตรกรรมสากล เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรมและแผนก วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมกับงดรับนักศึกษาระดับ ปวส. จิตรกรรมสากลและเทคโนโลยี การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานช่างทันตกรรมโดยความร่วมมือ ระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทเอกซาซีแลม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำ�การสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานวิจิตรศิลป์โดยความร่วมมือ ระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับเรือนจำ�กลางจังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำ�การสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค

ในปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาศิลปกรรมได้ใช้หลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เปิดทำ�การเรียนการสอน 3 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดทำ�การเรียนการสอน 4 สาขาวิชาดังนี้ 1. สาชาวิชาวิจิตรศิลป์ 2. สาขาวิชาการออกแบบ 3. สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดทำ�การเรียนการสอน 2 สาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาการออกแบบ สาขางานออกแบบนิเทศศิลป์ 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ เปิดทำ�การเรียนการสอน 1 สาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก

อาชีวศิลปกรรม’ 61 : 31


THE ART OF

EXHIBITION 2018

โครงการนิทรรศการอาชีวศิลปกรรม ’ 61 ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1. ชื่อโครงการ: นิทรรศการอาชีวศิลปกรรม ’ 61 2. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และคุณภาพการศึกษา : สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดและเพิ่มโอกาสศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางและต่อเนื่อง จังหวัด CEO : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเรียนการสอน 2.1 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: นโยบายที่ - ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 สถาบันการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา :มาตรฐานที่ 5 ด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 2.4 การประกันคุณภาพภายนอก : ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำ�ไป ใช้ประโยชน์ 3. แผนยุทธศาสตร์ : - บุคคล - แผนก/งาน - ฝ่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 3.1 วิสัยทัศน์ : สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งผลิตกำ�ลังคนอาชีวศึกษาสู่นานาชาติ 3.2 พันธกิจที่ : 5 พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ทักษะฝีมือ ตามสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน สถานประกอบการในประเทศและนานาชาติ 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5.2 เพิ่มสมรรถนะทักษะของผู้เรียน 3.4 กลยุทธ์/มาตรการที่ : 5.2.1 กระตุ้นผู้เรียนให้จัดกิจกรรมและนำ�เสนอผลงานด้านทักษะฝีมือสู่สาธารณชน 3.5 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ : 5.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะฝีมือตามมาตรฐานอาชีพในระดับสากล 3.6 ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานอาชีพในระดับนานาชาติ 3.7 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 4. หลักการและเหตุผล : การศึกษาด้านศิลปกรรมทุกสาขาวิชา ถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งการศึกษาทางด้านทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่ สามารถนำ�เสนอผลงานด้านศิลปกรรมได้อย่างชัดเจนจะต้องมีการฝึกฝน ปฏิบัติให้เกิดทักษะผสมผสานไปกับจิตนาการของผู้สร้างสรรค์การเผย แพร่ผลงานด้านศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษา โดยการจัดโครงการนิทรรศการอาชีวศิลปกรรม ’61 จึงนับเป็นการสื่อสารที่สะท้อนความรู้ทักษะ ของผู้เรียนสู่สาธารณชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมต่อไป 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอนของครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและครูประเภทวิชาศิลปกรรม 2. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพของนักเรียนจำ�นวน 2 ระดับ 3. เพื่อเป็นการแนะแนวการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 4. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม 5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนประเภทวิชาศิลปกรรมให้เป็นที่รู้จักของชุมชนและสังคมอย่างแพร่หลาย 6. รายละเอียดการกำ�เนินการ : ระยะเวลา ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค.62 1. เสนอคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดเตรียมข้อมูล ผลงาน 4. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประชาสัมพันธ์โครงการ 6. จัดแสดงงาน 7. สรุปผล ประเมิน และรายงาน 7. ค่าใช้จ่าย 7.1 ค่าวัสดุสำ�หรับจัดนิทรรศการ 7.2 ค่าจัดทำ�สูติบัตร 7.3 ค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ 2 ระดับ 7.4 ค่าตกแต่งสถานที่ 7.5 ค่าซ่อมแซมบอร์ด รวม (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 75,000 บาท 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1. ได้เผยแพร่ผลงานการเรียนการสอนของครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและครูประเภทวิชาศิลปกรรม 8.2. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพของนักเรียนจำ�นวน 2 ระดับ 8.3. ได้แนะแนวการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 8.4. ได้ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม 8.5. ได้ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนประเภทวิชาศิลปกรรมให้เป็นที่รู้จักของชุมชนและสังคมอย่างแพร่หลาย 9. การติดตามและประเมินผล 9.1 จากแบบสอบถาม 9.2 จากสมุดแสดงความคิดเห็น

32 : อาชีวศิลปกรรม’61

Profile for Tangmo Fai Fai

Exhibition Art CMVC  

Exhibition Art CMVC  

Advertisement