Issuu on Google+


   


                                                              





      

   

    





  

 

   



    

 





  

แบบอักษรประจำจังหวัดนครพนม ไดแรงบัลดาลใจจากรูปทรงพระธาตุพนม พระธาตุคูบานคูเมืองของจังหวัด


   

บารโคดสำหรับผลิตภัณฑเจลแตงผมผูชาย บงบอกถึงสไตลการแตงผมแตละทรง


    ตราสัญลักษณของงานจุฬาวิชาการ ไดรับแรงบัลดาลใจมาจาก ดอกจามจุรี ตนไมประจำมหาวิทยาลัย เสนสายแตละเสน เปรียบดั่งกานดอกแตละกาน พันเกี่ยวไปมา ดุจดั่งน้ำใจของชาวจุฬาฯ ที่รวมผสานกันเปนหนึ่ง เพื่อรวมกันจัดงานจุฬาวิชาการนี้ขึ้นมา รูปทรงรี เหนือกานดอกเปรียบดั่งเมล็ดพันธุ ที่กำลังกระจายออกไป ดุจดั่งองคความรูของชาวจุฬาฯ ที่พรอมจะเผยแพรสูสังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติตอไป

จุฬา


าฯวิชาการ ๒๕๕๔


     หอภาพยนตรเปนองคกรที่ทำหนาที่เกี่ยวของกับ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพยนตรโดยตรง หลักการสำคัญในการสรางภาพยนตร ก็คือ หลักการเห็นภาพติดตา (Persistance of vision) ทำใหเกิดภาพเคลื่อนไหวบนฟลมภาพยนตร สำหรับนามบัตรหอภาพยนตร จึงเปนนามบัตรที่สามารถสรางภาพเคลื่อนไหวได ดวยหลักการเห็นภาพติดตาอยางงาย


สมจิตร

สมจิตร

 





 “mummy”

Brief UHU กาวติดแนน ติดทน Idea ติดอะไรก็แนน ไมกลัวหลุด Copy Super strong


 




 “Dracula”


 


   Brief รณรงคใหเยาวชนไทยหันมาบริโภคผักสด เยาวชนสวนใหญเลือกที่จะบริโภคอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑที่ทดแทนผัก แทนการบริโภคผักสดมากขึ้น แตในความเปนจริงประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑดังกลาว ไมสามารถทดแทนผักสดได Idea การบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑที่ทดแทนผัก ไดรับคุณประโยชน ไมเทากับการบริโภคผักสดๆ Copy กินผัก รับวิตามินเต็มๆ

โจทย B.A.D. student workshop 2012


    Brief รณรงคใหคนรุนใหม ใชอยางมีความคิดสรางสรรค และกลาที่จะมันสนอกกรอบ Idea เพราะวาชีวิตที่มีกรอบ สรางแตความอึดอัด และจำกัดสิ่งดีๆที่คุณมี Copy ชีวิตไมมีกรอบ สรางสรรคไดเต็มที่

โจทย B.A.D. student workshop 2013


   Brief ชวงป 2556 เกิดกระแสตอตาน พฤติกรรมไรมารยาทของผูโดยสารรถไฟฟา เกิดการวิพากยวิจารณพฤติกรรมดังกลาว ผานทาง social network เปนจำนวนมาก มารยาทในการโดยสารรถสาธารณะ แม ไ ม ใ ช ก ฎระเบี ย บตายตั ว แต ก ็ เ ป น สิ ่ ง ที ่ ผ ู  โ ดยสารทุ ก คนควรปฏิ บ ั ต ิ เพื ่ อ ความสุ ข ในการเดิ น ทางของทุ ก คน Idea การกระตุ  น เตื อ นให ผ ู  โ ดยสารรถไฟฟ า มี จ ิ ต สำนึ ก ในการปฏิ บ ั ต ิ ต ามมารยาทการโดยสาร จากผลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ส ะท อ นมาจาก การกระทำไร ม ารยาทในเชิ ง ประชดประชั น campaign


เริ่มตนแคมเปญโดยการจัดตั้งบริษัท ชื่อ made for manner ผลิตและอุปกรณที่ใชแกปญหา พฤติกรรมไรมารยาทในการโดยสารรถไฟฟา เปดตัวบริษัทและผลิตภัณฑผานทาง social media และแค็ทตาล็อคสินคา แจกตามสถานีรถไฟฟา รวมทั้งจัดโปสเตอรโฆษณาในรถไฟฟา เพื่อแนะนำสินคาตางๆของบริษัท

made for mam ป า ยโฆษณาบนรถไฟฟ า


mner facebook

แค็ ต ตาล็ อ ค ขนาด 210 x 148 mm


เมื ่ อ กระตุ  น ความสนใจได ร ะยะเวลาหนึ ่ ง ก็ เ ป ด เผยความจริ ง ว า สิ น ค า ในบริ ษ ั ท ไม ไ ด ข ายจริ ง และไม ม ี ค วามจำเป น ต อ งผลิ ต เพราะการแก ป  ญ หาที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด คื อ “การที ่ ผ ู  โ ดยสารรู  จ ั ก การมี ม ารยาทในการโดยสาร”


  Brief เด็กติดหวานมาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของแม สาเหตุสำคัญมาจากการที่แมเลือกหยิบยื่น ผลิตภัณฑขนมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน โดยที่ไมรูเลยวาผลิตภัณฑเหลานี้มีอันตรายแอบแฝงอยู Idea จากขอเท็จจริงที่วา ความหวานเปนสิ่งเสพติด ดังนั้นแมที่สงเสริมใหลูกติดหวานก็ไมตางกับ แมที่สงเสริมใหลูกเสพสิ่งเสพติด Copy ใหลูกกินหวาน เทากับ ใหลูกเสพสิ่งเสพติด

campaign


เริ่มตนจากการประชาสัมพันธเปดตัวแบรนด Sweet Secret แบรนดขนมและเครือ่ งดืม่ รสหวาน โดยแจกเปนสินคาตัวอยาง (direct mail) กับกลุมเปาหมายที่เปนแม ผานทางราน kiosk โดยเลือกสถานที่บริเวณหนาโรงเรียนและ โรงเรียนพิเศษและแจกผานนิตยสารสำหรับผูหญิง

+

+

+

+

+Part 2 Behind the scen

Part 1 Hard sell

มิลคกอฮอล อรอยดี มีแตประโยชนที่แมไววางใจ

ใหลูกกินหวาน

ไมอยากใหลูกเสพติดความหวาน เขามาที่ facebook.com/SweetSecret

แคนดี้ โดป อรอยจนเด็กติดหนึบ ใหลูกกินหวาน

ไมอยากใหลูกเสพติดความหวาน เขามาที่ facebook.com/SweetSecret

ใหลูกกินหวาน

ไมอยากใหลูกเสพติดความหวาน เขามาที่ facebook.com/SweetSecret


ne

TVC & Online clip เนื้อเรื่องจะถูกแบงออกเปนสองชวงตอเนื่องกัน โดยที่ชวงแก (part 1) จะเปนชวงที่มีเนื้อหาเพื่อ ประชาสัมพันธสินคาของแบรนดขนมและเครื่องดื่ม เหมือนกับ TVC ขนมและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กทั่วไป จะมี mood&tone สนุกสนาน สดใส สวนชวงทีส่ อง (part 2) จะเปนชวงเบือ้ งหลัง ภาพทัง้ หมดจะถูกถายมาจากดานหลังของชวงแรก และเปนชวงที่เปดโปงความจริงที่นาหวาดกลัวของความหวาน จะมี mood&tone ที่ดูจริงจัง


 Tanggwa's portfolio