Page 1

Blijf vasthouden aan het richtsnoer van Alahazrat zoals hij het in zijn boeken heeft geschreven.

www.tangali.net

Nieuwsbrief jaargang 2, nr. 9, 9 januari 2015

Wat is Maslak-e-Alahazrat? Alahazrat heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet sallallaho alaihi wa sallam voor zijn inzet om de islam te dienen.

 Meer details...

Alahazrat I Taajush Shari'ah

Duroed Sharief

Allahumma salli wasallim wabarik ala Sayyedina Muhammadinil faatihi lima ughliqa wal khaatimi lima sabaka wan naasiril haqqa bil haqqi wal haadi ila siraatikal mustaqeemi sallal laahu alaihi wa ala aali wa ashabihi haqqa qadrihi miqdaarihil azeem.

“O Allah! Moge Uw genade, vrede en zegeningen rusten op Mohammed (sallallaaho alaihi wa sallam ), onze Meester, die opent wat gesloten is, en sluit wat vooraf is gegaan, die de waarheid helpt met de waarheid, en die de mensheid begeleid naar Uw Rechte Pad. Moge de zegeningen van Allah zijn met hem en zijn familie en metgezellen (radi Allaho anhoem) als ook naar zijn verheven positie die past bij zijn verdienste en zijn hoge rang.” Toelichting Dit Duroed-e-Fath Sharief is Eigenlijk is dit Duroed Sharief in de Heilige Qur’aan, maar toen was het geheim gehouden. Hazrat Abu-Bakr Siddiqui (radi Allaho anho), de eerste kalief van de islam, reciteerde het dagelijks zonder falen. Sommige verhalen zeggen, dat het is vanwege deze Duroed dat hij de titel van "Siddiqui" (Getuige van de Waarheid) kreeg.

Hazrat Abul Muqqarab (radi Allaho anho) zegt, dat alle zonden van iemand worden weggewassen (vergeven) als hij gedurende veertig dagen continu Duroed-e-Fath reciteert. Hazrat Sheikh Mohammed Bakari (radi Allaho anho) zegt, dat de recitatie van Duroed-e-Fath een keer per dag de reciteur ontlast van het vuur van de Hel. Hazrat Sayed Ahmed Hillam (radi Allaho anho) zegt, dat Duroed-e-Fath de meest favoriete routine was van Hazrat Ghaus-e-Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani (radi Allaho anho). De grote heiligen zeggen ook, dat Duroed-e-Fath de werkelijke en echte licht is. Hazrat Sheikh Yusuf Bin Ismail (radi Allaho anho) zegt, dat dit Duroed Sharief het grootste mysterie van Allah is. Het brengt 100% succes en geluk aan de voordrager. In feite brengt dit Duroed Sharief welvaart en plezier en lost alle complexe problemen op door de genade van Allah. Wanneer een mens dit Duroed Sharief reciteert, omringen de Engelen van Allah hem, barmhartigheid dekt hem en vrede begint op hem neer te dalen.

 Meer details...

Noorani Research I

Mogelijke oorzaken van de aanval op de Franse journalisten 1. Inleiding wereld in branding Wereldwijd groeit de islam met de ‘snelheid van het licht’ en het Westen weet dat de islam de wereld gaat overheersen. Dit valt af te leiden en is te lezen in de ahadith-e-mubarakka van de Heilige Profeet Mohammed (sallallaaho alaihi wa sallam). De kufār (christenen, joden, atheïsten) van het Westen weten dit ook. Hun karakter is altijd van aard, sinds eeuwen geleden, geweest om alleenheerschappij te hebben door gewelddadige veroveringen op de rest van de werelddelen en het met bloedige maatregelen onderdrukken van de minderheden. De zeggenschap over alles willen hebben. Dit bracht de wereld is branding! Dit is vandaag de dag niet alleen maar gehandhaafd (mensensmokkel door het blanke ras), maar ook in democratisch bestuurde landen wordt dit toegepast. Hiermee bedoel ik de moderne slavernij, denk maar aan de arbeidsomgeving waar vooral de moesliems werken en decennia al ondanks de goede opleidingen niet verder komen dan enkele treden van de ladder in de kantoorpolitieke omgeving. Het Westen heeft dus zelf altijd gezorgd voor een kweekvijver waaruit nu terroristen onder de vlag van de islam operationeel zijn geworden en niets te maken heeft met de islam. 2. Journalisten De journalisten van tegenwoordig, op een paar na, zijn geen beroepsjournalisten meer die het beroep hoog in het vaandel houden. Het zijn vooral handlangers geworden van de politieke omgeving en nummerverkopers, kortom marketeers van de satan en vooral veroorzakers van de onrust in de wereld. Niet alleen werken deze bekrompen journalisten onbewust dan wel onbewust als onruststokers, maar ze beïnvloeden de onbegaafden sterk en sturen hen sterk aan tot terroristische daden. 3. Geschiedenis van de oorlog tegen de Westerse vijanden Eeuwen terug toen de islam bloeide hebben moesliems op een vreedzame en gerespecteerde manier de Westerse onderdrukkers de kop ingedrukt. Hierbij kwamen veel moesliemstrijders voor een rechtvaardige wereld zonder onderdrukking en slavernij om het leven. De onschuldige kinderen van die martelaren en ghazis (strijders voor de islam) zoals Imam Salāhuddeen Ajoeb (1138-1193), Hazrat Galied bin Walid, Sheer Shah Sjoerie, Mohammed bin Kasim, Sultan Mahmood Ghauri, Hazrat Abu Zar Ghifāri, Tariq bin Zyād, Sultan Mahmood Ghaznawi (radi Allaho anhoem) die vele jaren geleden de onafhankelijkheidsoorlog wonnen door te vechten als woedende leeuwen tegen deze vijanden tegen elke vorm van agressie te beschermen. Deze vijanden wilden hun moederland, vandaag de dag gebeurd dat nog steeds, besmetten met ongeloof, gokken, bordelen, naakt door het leven gaan, enzovoorts. Toen het niet lukte hebben de Westerse politici zwakke mensen omgekocht zoals Abdul Wahhāb, Mirza Ghulām Qadiani, Osama bin Laden en Abu Bakr al-Baghdadi (opgeleid door Israël) en om bederf te zaaien onder de moesliemgemeenschap (soennies) en hun Nieuwe Wereld Orde (NWO) te implementeren. De NWO is een Satan Club ook bekend als Vrijmetselaar (Freemason) gesticht door de regeringen van Engeland, de USA en het Vaticaan. De orthodoxen in Rusland, de Russische regeringen en Hitler waren vel tegen de NWO. De geschiedenis openbaart ons de wreedheden en boze wegen der Westerse koningen en de dictators die de islam hadden aangevallen om hun bloedbaden en trouweloosheid te verbergen. Zij wilden iedereen misleiden in het belang van hun eigen Westerse comfort en plezier. Wrede vijandige commandanten en onverdraagzame legers van de kruisvaarders werden altijd gedwarsboomd door de islamitische Turkse helden. De geschiedenis toont opnieuw aan dat de islam de inspiratie is geweest voor het ontwikkelen van meer intellectuele en meer moedige mensen, die op zijn beurt de ontwikkeling van superieure, meer up-todate, en meer op wetenschappelijke methode voeren van oorlog. De irreligieuzer hebben altijd kennis in de wetenschap, in de armen en in moed achtergelaten. Elke islamitische leger was succesvol toen Shari'ah (de geboden en verboden van de religie) in elk opzicht werd opgevolgd, maar een relatieve afname van het succes was getuige toen de soldaten en de commandanten van dezelfde leger afweken van de religie islam. De oprichting, de verbetering, het verval en de val van elke moesliem Staat heeft altijd nauw verband met hun toetreding tot de religie. Onreligieuze dictators hebben hun handen met bloed bevlekt in gedomineerde landen, en door het onderdrukken van de mensen met wreedheid en uitlokking en door het gebruik van hen als dieren, hebben ze de zware industrie van de oorlog, enorme fabrieken opgericht, maakten superieure wapens en bedreigden de wereld. Maar in de loop van de geschiedenis faalden ze allemaal heel snel en hebben altijd herdacht met vervloeking. Hun vallen, snel in te stellen als een spinnenweb, werden weggeblazen door zelfs de geringste kracht, zoals de frisse ochtend bries. Ze lieten niets achter voor de mensheid, maar vernietigden de infrastructuur, woonwijken en winkelcentra zodat de economische vooruitgang steeds keer op keer opgeschroefd moest worden. En dit gebeurt nog steeds in het Midden Oosten. En nu, hoe groot en machtig de Staten die gebaseerd zijn op ongeloof misschien ook mogen lijken, zij gaan zeer zeker falen; wreedheid duurt niet lang. Zulke ongelovigen zijn als een lucifer, die plotseling zal oplaaien en stro en zaagsel in brand zetten. Het kan waarschijnlijk huizen verbranden en vernietigen, maar het zal snel gaan en zelfs vergaan. De overheden die op basis van de islam zijn ontstaan zijn als de radiatoren van een cv-installatie. De radiator verbrandt niets, maar wordt heet. Door het verwarmen van de kamers geeft het troost aan mensen. De warmte is niet overdreven of schadelijk, maar is het bezit van een warmtebron en energie. Zo is de islam ook als een nuttige bron van energie. Het voedt en versterkt individuen, families en waar verenigingen zich aan het vastklampen. 4. Ulama-e-soe’ De nietsvermoedende moesliems die hun boeken en tijdschriften, vooral de onschuldige jongeren dorstig op zoek naar het heilige geloof van hun edele en dappere voorouders, lezen werken van en omarmen hun afwijkende religieuze Schriftgeleerden zoals Osama bin Laden en Abu Bakr al-Baghdadi, zij lezen de verkeerde geschriften, in de veronderstelling dat ze uitvoering geven van geloof en leiding. Met deze afwijkende kennis van de exploiteren de onwetende mensen onze heilige Din (islam) als een instrument om geld, positie, rang en roem te verdienen, kortom, zij proberen om wereldse voordelen te behalen. Zij worden de Ulama-e-soe’ genoemd, dat wil zeggen yobāz (een opruiend persoon), ziek en ongetalenteerde geleerden. Deze boosaardige mensen zijn de pseudo wetenschappers, de zindiqs (scholastieke wetenschappers) met verkeert uitleg de ware wetenschappelijke kennis met hun eigen verraderlijke ideeën verspreiden. Zo proberen ze de islam schade toe te brengen. Deze mensen kwetsen de moesliemgemeenschap grotendeels. Ze instigeren vijandschap tussen broeders. Ze veroorzaken burgeroorlogen. De islamitische godsdienst gebiedt ons om met deze Ulama-e-soe’ te worden verenigd, maar om lief te zijn en elkaar te helpen, de Westerse wetgeving na te leven (niet om fitna (rumoer) te veroorzaken, dat is anarchie), om te zorgen dat zelfs de rechten van de ongelovigen worden beschermd en niemand te kwetsen. 5. Tot slot Onze voorouders offerden hun wereldse gemakken en voordelen op met het oog op het geloof islam en om het geloof van hun nakomelingen te beschermen, schreven kostbare leerboeken en liet het als een erfenis voor ons achter. We moeten ons heilig geloof leren door het lezen van de oprechte en deugdzame boeken geschreven door de gezegende handen van onze beroemde en eervolle voorouders zoals Imam Suyuti, at-Qurtubi en vooral nu in 2015 van Ala Hazrat Imam-e-Ahle Sunnat Mujaddid-eAzam Shah Ahmad Raza Khan Qadri radi Allaho anho wiens mooie moraal, rechtvaardigheid, ijver, kunst, wetenschap, en dapperheid geschreven is in 1.000 boeken en brieven in glimmende letters voor moesliems en niet-moesliems in de wijde wereld.

 Meer details...

Noorani Research I

Mediena Business School (een iejāzā met dua van Taajush Shari'ah) is hét opleidingsinstituut voor beginnende én ervaren professionals in islamic studies, management, marketing, finance, business, juridisch, ICT en accounting. Bekijk ons ruime aanbod

Vacatures bij Mediena Business School

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar noorani92@outlook.com.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de website www.tangali.net. De informatie is ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en met de grootste zorgvuldigheid geselecteerd en samengesteld.

Copyright ® Stichting Noorani Islamic Research Institute, een onderdeel van Mediena Business School. 2015

Deze licentie is de meest restrictieve van onze zes hoofdlicenties, deze staat anderen alleen toe om de werken van dr. M.J. Tangali te downloaden en delen met anderen, zolang het werk intact blijft en niet voor commercieel gebruiken is bestemd.

Nieuwsbrief 2015, nummer 09  

Mogelijke oorzaken van de aanval op de Franse journalisten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you