Page 1

Blijf vasthouden aan het richtsnoer van Alahazrat zoals hij het in zijn boeken heeft geschreven.

www.tangali.net

Nieuwsbrief jaargang 2, nr. 8, 5 januari 2015

Wat is Maslak-e-Alahazrat? Alahazrat heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet sallallaho alaihi wa sallam voor zijn inzet om de islam te dienen.

 Meer details...

Alahazrat I Taajush Shari'ah

Duroed Sharief Tunajjina

Allahumma salli ala Sayyedina wa maulana Muhammadiew wa ala āli Sayyedina wa maulana Muhammadin salātan tunajjina biha min jami’il ahwāli wal ’afāti wa taqdilana biha min jami’iel hājāti watu tahiruna biha min jami’is sayyi āti watar fa’una bi hā a’lad darajāti watu bal lighuna biha aqsal ghāyāti min jami’il khairāti fil hayāti waba’dal mamāti innaka ala kulli shay in qadier. “O Allah! Stuur zegeningen op Mohammad (sallallāho alaihi wa sallam ), onze Meester, en zijn familie (radi Allaho anhoem) zulke zegeningen door middel waarvan Gij ons kan bevrijden van alle angsten en calamiteiten. Gij kunt voldoen aan al onze behoeften. Gij ons kan reinigen van alle kwaad en bedankt Gij voor het aan ons verlenen hoge positie en een hoge rang en status in Uw aanwezigheid, en Gij kunt ons leiden tot de uiterste grens van onze ambities en capaciteit in wat het beste is in deze wereld, alsook in de wereld Hiernamaals zoals Gij de volledige macht heeft over alles.” Toelichting Dit Duroed Sharief is altijd een remedie voor alle calamiteiten in de wereld van wereldse zaken. Het werd onderwezen door Sayyedina Rasoeloellah (sallallāho alaihi wa sallam) zelf. Het 70 keer reciteren van dit Duroed Sharief tijdens de dagen van de calamiteit, onrust en problemen is een goede remedie. Het doet wonderen. De grote Schriftgeleerde, Wali, Faqih en auteur Imam ibn Faikihani (radi Allaho anho) zegt dat er ooit een vrome man was genaamd Sheikh Moesa Zarier (radi Allaho anho). Hij begon een reis per schip. Als gevolg van een zware storm begon het schip te zinken. Alle passagiers aan boord begonnen te huilen en te schreeuwen, maar Sheikh Moesa Zarier (radi Allaho anho) ging slapen. Hij zag de Heilige Profeet (sallallāho alaihi wa sallam) in zijn droom en de Profeet (sallallāho alaihi wa sallam) adresseerde hem en de passagiers om Duroed-e-Tunajjina 1.000 keer te reciteren. Sheikh Moesa Zarier (radi Allaho anho) stond op en begon met reciteren. Toen hij 300 keer de Duroed Sharief had gereciteerd ging de storm liggen en het schip werd gered. Een andere schip op volle zee zonk, maar dit schip waar deze Duroed was gereciteerd bereikte haar bestemming veilig en deugdelijk. Dit wonder was een voldoende eyeopener voor de leden van het schip. Het was door de genade van Allah Ta'ala dat door Duroed-e-Tunajjina allen zijn gered.

Alle Heiligen hebben unaniem een uitspraak gedaan, dat Duroed-e-Tunajjina de beste remedie is voor alle kwalen en rampen van deze wereld.

 Meer details...

Noorani Research I

Politie-uniform en dhoti in namāz Wat is de uitspraak van de Hanafi Ulama; is het Makroeh of Makroeh-e-Tahrimi om in namāz, het politie-uniform te dragen en is het toegestaan om met een dhoti (jurk van de ongelovigen) namāz te verrichten? Antwoord: Namāz verrichten met het genoemde uniform is Makroeh, vooral als het interfereert op de voorgeschreven wijze van Sajdah doen. Het is als volgt in de Fatwa van Imam Qazi Khan geschreven: “Als een kleermaker gevraagd wordt op maat een soort kleding te maken die op de jurk van de Fusāq (open overtreders) lijkt en hij weet dat hij daarvoor rijkelijk zal worden betaald, dan is het Mustahab (wenselijk in Shari'ah) voor hem om zo'n opdracht niet aan te nemen, omdat een dergelijk werk helpt om zonde te begaan.” Het is ook Makroeh namāz te verrichten met een dhoti. Zelfs als het niet de jurk van de hindoes is, etc. alleen maar om de reden dat de kleren achterstevoren wordt gevouwen. Dit is een actie die de namāz Makroeh zal maken. “De Profeet (sallallāho alaihi wa sallam) verbood ons om de haren te krullen en onze kleren te vouwen.” Alahazrat I Ahkām-e-Shariat (vert. uit Engelse versie van Allama Afthab Cassim Razvi Noori)

 Meer details...

Mawlid is Ibādat: verwerping van de Wahhābi Moefti's uitspraak Rasoel-e-Akram (sallallāho alaihi wa sallam) was geboren in Mekka op de twaalfde van de maand Rabi-ul -Awwal, op een maandagavond tegen de ochtend aan, die samenvalt met 20 april 571. Elk jaar, vieren de moesliems wereldwijd deze nacht als de Mawlid (Milād). Overal wordt Rasoeloellah (sallallāho alaihi wa sallam) herinnerd door het reciteren van Mawlid Qasida [naath]. De sultan van Erbil, Abu Said Muzaffar-ud-Din Kukburi bin Zain-ud-Din Ali bracht dit mawlid nacht door met festivals te organiseren en giften en cadeaus te geven. Dit prachtige karakter, welwillendheid en goede daden van de sultan is opgemerkt en in details geschreven op bladzijde 234 van het geschiedenisboek Hoejjatullahie 'alal ‘Alamien van Ibn-e-Gilliegan en in een pamflet getiteld Mawlid-e- Sharief door Sayyed ‘Abdoel Hākim-e-Arwasi. Mawlid betekent het moment van de geboorte. Rabi-ul-Awwal betekent de lente. Onze profeet (sallallāho alaihi wa sallam), nadat hij zijn Profeet’s ambt had bekend gemaakt aan de mensen legde jaarlijks veel nadruk op deze avond. De Ummah van elke profeet had van de verjaardag van hun profeet een feestdag gemaakt. En deze dag, de mawlid, is de moesliemfeestdag. Het is een dag van plezier en geluk. Toen Hazrat Adam (alaihis salām) nog tussen ziel en lichaam was, was hij (Mohammed sallallāho alaihi wa sallam) al Profeet. Hazrat Adam (alaihis salām) en alles wat bestaat werd geschapen voor de eer van de Profeet (sallallāho alaihi wa sallam). Zijn gezegende naam staat geschreven in de islamitische letters op de Arsh, op wolken en hemelen. Zijn naam Mohammed werd aan hem gegeven door zijn grootvader, Abdul Moettalib, die gedroomd had dat Mohammed (sallallāho alaihi wa sallam) zijn naam zou worden gespreid over de hele wereld en dat iedereen hem zou loven. 'Mohammed' betekent 'hij die veel geprezen wordt.' Sommige mensen zoals de Wahhābis zeggen ook dat het bid’at is de mawlid te vieren. Naast het hebben van een boek geschreven als een documentaire om ze te beantwoorden en verwerpen, heeft Hazrat Ahmad Said-e-Farooqui bewezen in de 37ste Risālah (brief) van zijn Maktubat-e-Ahmadiyya dat het is toegestaan om de mawlid te vieren. Dit is ook bewezen op bladzijde 230 van het boek Hujjatullahi ‘alal 'Alamien fie mujizat-e-Sayyed-iel-Mursalien van Yusuf-i Nabhani, en aan het eind van het boek al-Basair Limunkirit-Tawassul-e-Ahl-il-Maqabier, en in het boek an-Nimat-ul-Kubra al-Alam fie Mawlid-e-Sayyede-Walad-e-Adam. Hakikat Kitabevi in Istanbul. De Wahhābis zijn te schande gezet met tal van authentieke documenten, enkele zijn:

 

 

In het boek Atta 'Akkub-ul-Mufid van Abu Hamid bin Marzuq (radi Allaho anho) , een vrome man in Damascus, en in at-Tawassuloe bin Nabi wa bis-Sālihien (dit is een verkorte versie van de twee delen van al-Barat-ul-Ashariyyin) zijn antwoorden gegeven op de ideeën van Ibni Taymiyya, Ibni Qayyim, en de zoon van Abdul Wahhāb. In het boek Al-Fajr-us-Sadiq fir-Radd-e-Alal Munkiri Tawassul-e-wal-Hawariq van Jamil Sidqi Effendi, een vrome savant van Bagdad, zijn de Wahhābis te schande gezet. Het boek Noer-oel-Yaqin van Hazrat Mustafa bin Ibrahim Siyami, een vrome savant in Thailand, gepubliceerd in 1345 Hijri, en gereproduceerd in 1396 Hijri [1976] door Hakikat Kitabevi in Istanbul geeft antwoord op Wahhābis met document Mohammed ‘Abdurrahman Silhati, een vrome savant in India, bewijst met documenten in zijn boek (in het Arabisch) Saif-ul-Abrar-il-Masloel dat Wahhābis ketters zijn. Ahmad Baba, een Schriftgeleerde in Ghana en de directeur van Madrassa—e-Wataniyya, weerlegt de Wahhābis met documenten in zijn boek Saif-ul-Haqq.

Mawlid is een ibādat Bovendien, dat de recitatie van een mawlid een 'Ibādat is wordt bewezen met documenten in het boek an-Nimat al-Kubra 'alal al-'Alamien fie mawlid as-Sayyed al-Walad al-Adam door Ibn Hajar al-Haitami, in ar-Raddu 'alaman Ankara qira'at al-Mawlidi' n-Nabi door Jalaluddin as-Suyuti, in Jawāhir al-Bihār (deel drie) en Hujjat-Allahi 'alal al-'Alamien (pagina 233 -9) door Yusuf een-Nabhani, in Ithbat al-Mawlid door Ahmad Said al-Mujaddidi en in Sharh al-Mawāhib al-Laduniyya (deel I, pagina's 136-40) door Allama Muhammad az-Zarqani. Deze zes boeken zijn gereproduceerd in een enkel volume in Istanbul in 1397 Hijri (1977). Zei al-Bayān, het boek van de mawlid in Urdu geschreven door Ahmad Said al-Farooqui alMujaddidi, en de Turkse Mawlid Kiraetinin Fazileti (de deugd van Reciteren Mawlid) door Sayyed 'Abdul Hākim Effendi (rahmat-Allahi' alaih) zijn zeer waardevol. Hafiz 'Imad-ud-Din Ismail ibn Kathir heeft gemeld dat de Amir van Arbil enorme congregaties voor de mawlid in de maand Rabi 'al-Awwal organiseerde. Abu 'l-Khattab' Umar ibn Dihja [overleden in 633 Hijri (1236)] gaf lange details van de mawlid bijeenkomsten georganiseerd door de Amir van Arbil in zijn boek at-Tanwir fie mawlidi al-Bashir. Veel Ulama zoals Hafiz Abu Shama [overleden 655 Hijri (1266)], die de meester was van al-Imam an-Nawāwi, prees en loofde het boek van 'Abd ar-Rahman Abu Shama Al-Bais' ala Inkari 'lbidat' wal-hawadith met veel lof. De grote Schriftgeleerde 'Allama Ibn Battah zei in zijn handgeschreven fatwa: “Het is een daad van eerbied jegens de mawlid nacht om aalmoezen te geven, om de moesliems te verzamelen en hen van voedsel te voorzien; het is toegestaan naath te reciteren en naar te luisteren en om kleding te geven aan vrome moesliems. Het is toegestaan en zeer verdienstelijk om dit te doen om Allah Ta'ala te kunnen behagen. Het is geen noodzaak om alleen de armen in hun behoefte te voorzien. Het is verdienstelijker om de armen gelukkig te maken.” Rasoeloellah (sallallāho alaihi wa sallam) had metgezellen die dichters waren, die werden ingezet om de laster van de vijanden te weerleggen en de profeet te loven. De Profeet (sallallāho alaihi wa sallam) hield het meest van de poëzie van Hassan ibn Thabit (radi Allaho anho). Hij zette een preekstoel in de moskee voor Hassan, die de vijanden zouden censureren en beloonde hem op die kansel. Rasoeloellah (sallallāho alaihi wa sallam) placht hiermee te zeggen: “Hassan's woorden zijn effectiever tegen de vijanden dan pijlwonden.” Hij verklaarde: “Als Allah Ta'ala een aanbidder met de kunst van het schrijven en spreken begunstigd, moet hij de profeet van Allah loven en Zijn vijanden verwerpen!” Reciteren in mawlids, zoals gedaan wordt in islamitische landen, is een 'Ibādat ook compatibel met de orde van bovengenoemde Hadith Sharif. Iemands verzet tegen de recitatie van mawlids toont zijn afkeuring van wat Rasoeloellah (sallallāho alaihi wa sallam) en de Sahāba al-Kirām deden, evenals zijn ongehoorzaamheid aan deze Hadith Sharif.

 Meer details...

Noorani Research I

Mediena Business School (een iejāzā met dua van Taajush Shari'ah) is hét opleidingsinstituut voor beginnende én ervaren professionals in islamic studies, management, marketing, finance, business, juridisch, ICT en accounting. Bekijk ons ruime aanbod

Vacatures bij Mediena Business School

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar noorani92@outlook.com.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de website www.tangali.net. De informatie is ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en met de grootste zorgvuldigheid geselecteerd en samengesteld. Copyright ® Stichting Noorani Islamic Research Institute, een onderdeel van Mediena Business School. 2015

Nieuwsbrief 2015, nummer 08  

Duroed Sharief Tunajjina, Politie-uniform en dhoti in namāz, Mawlid is Ibādat: verwerping van de Wahhābi Moefti's uitspraak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you