Page 1

Thema: Ramadaan Moebarak Assalamoe alaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe

bied. Momenteel loopt een wetenschappelijk onderzoek met als object ‘Islamic Studies’.

Enkele speerpunten van Sheikh Shah Ahmad

Eerwaarde Ulema-e-Ahle Soennat en waarde broeders en zusters,

Noorani Siddiqui

Deze e-mailservice nieuwsbrief van Noorani Research Institute is om u te informeren over recente ontwikkelingen in de (inter)nationale samenleving, maar ook over bijzondere dagen en nachten van de islam.

“een systeem van deugdzame

Noorani Research Institute is een non-profit orgaan opgericht om de soennie moesliems een helpende hand te bieden. Deze handreiking strekt zich niet alleen uit tot publiceren van islamitische artikelen en boeken op de websites van www.alnoorani.nl en www.tangali.net, maar ook het organiseren van conferenties en dagstudies in Nederland. Dit orgaan is genoemd naar de heilige Sheikh alQamiel Qaid-e-Ahle Soennat Muballigh-e-Azam Allama Hafiz-o-Qari alQur’aan Maulana SHAH AHMAD NOORANI SIDDIQUI QADRI alaihier_Rahma ar_Rizwan.

van recht en provisie ....

standvastigheid.... een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid .... een economisch systeem

een spiritueel systeem van meditatief denken, innerlijke reflectie en gedenken van Allah en de Heilige Profeet (vzmh) .... en een sociaal systeem van Ahle Soennat broederschap".

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri Razvi Noorani

Ook trainingen op het gebied van interculturele communicatie, islamitische bewustwording, islamitische theologie en wetenschappelijk onderzoek behoren tot ons aandachtsge-

Stichting Noorani Islamic Research Institute Postadres: Van Marwijk Kooystraat 5 (p123) 1096 BR Amsterdam E-mail: alnoorani@live.nl

Jaargang 1, nummer 1, 2009 Den Haag 1


Verteld door Hazrat Abu Huraira dat Allah’s Profeet (sallallaaho alaihi wa sallam) zei: "Vasten is een schild (of een scherm of een opvanghuis). Dus, de persoon die vast moet seksuele relatie met zijn vrouw vermijden en dient zich niet te gedragen als een dwaas en schaamteloze, en als iemand met hem vecht of uitscheld moet hij tweemaal zeggen, "ik vast." De Profeet heeft toegevoegd: "Door Hem, in Wiens Hand mijn ziel is, de geur die uit de mond komt van een persoon die vast is beter in het Hof van Allah dan de geur van muskus. (Allah zegt over de vastende persoon), 'Hij heeft zijn eten, drinken en verlangens achterwege gelaten voor Mijn Behagen. Het vasten is voor Mij. Dus ik zal de beloning (voor de vastende persoon) van goede daden vermenigvuldigen met tien." Sahih Bukhari, boek 31

Thema: Ramadaan Moebarak Op zeer korte termijn, omstreeks 22 augustus 2009, zal insh_Allah de heilige maand Ramadaan sharief ons weer ten gunste vallen. Ter voorbereiding daarop en verwelkoming dienen wij soennies enkele aandachtspunten onder ogen te nemen.

Allah Ta’ala openbaart:

“De maand Ramadaan is die, waarin de Qur’aan als een richtsnoer voor de mensen werd neergezonden als duidelijke bewijs van leiding en onderscheid. Wie daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor jou en geen ongemak, en opdat je het aantal zult voltooien en opdat je Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij je terecht heeft geleid en opdat je dankbaar zult zijn.” Surah al-Baqarah (2) vers 185 Ahadith-e-Moebarak

Verschijning van de nieuwe maan is bevestigd door het getuigenis van twee betrouwbare moesliems zoals de Heilige Profeet (sallallaaho alaihi wa sallam) zei: “Vast wanneer het (de maan) gezien is en vast onophoudelijk wanneer het (maan) gezien is, en verricht de rituelen van Hadj conform en als het (de maan) achter de wolken verborgen is rond dan de dagen van de maand af op dertig en als twee (betrouwbare) getuigen verklaren, vast dan en vast onophoudelijk.” An-Nasaa'ee, Ahmad en ad-Daaraqutnie. De ketting van overleveraars is hasan (goed).

2

Verteld door Hazrat Abdullah bin Umar (radi Allaho anho) dat Allah’s Profeet (sallallaaho alaihi wa sallam) zei: “De maand (kan) 29 nachten (d.w.z. dagen) zijn en vast niet zolang je de maan niet ziet en als de hemel bewolkt is, rond dan de volledige Sha’ban (maand) af met dertig dagen.” Sahih Bukhari, boek 31 Hazrat Ibn Umar (radi Allaho anho) rapporteerde, dat de Boodschapper (sallallaaho alaihi wa sallam) van Allah een vermelding van de Ramadaan maakte en hij met zijn hand een gebaar maakte: “De maand is zo en zo. (Hij trok zijn duim na de derde keer terug).” Vervolgens zei hij: “Vast wanneer je het (de maan) ziet en stop met vasten wanneer je het (weer) ziet, en als het weer bewolkt is bereken (de maanden Sha’ban en Shawwal) als dertig dagen. Sahih Moesliem, boek 6 Hazrat Kuraib (radi Allaho anho) heeft gerapporteerd dat Umm Fadl, dochter van Harith hem stuurde (Fadl, namelijk haar zoon) naar Mu'awiya in Syrië. “Ik (Fadl) aangekomen in Syrië heb de nodige dingen voor haar gedaan. Het was in Syrië, dat de maand van de Ramadaan begon. Ik zag de nieuwe maan (van Ramadaan) op vrijdag. Vervolgens ging ik terug naar Medina aan het eind van de maand. Abdullah bin 'Abbas vroeg me (over de nieuwe maan van Ramadaan) en ik vroeg: “Wanneer heb je het gezien? Ik antwoordde: We zagen het in de nacht van vrijdag. Hij vroeg: Heb je het zelf gezien? Ik antwoordde: Ja, en de mensen zagen het ook en ze begonnen te vasten en Mu'awiya heeft ook gevast, waarna hij zei: Maar wij zagen het op zaterdagavond. Dus begonnen we te vasten tot we volledig dertig (duur) dagen hadden, of we zagen het (de nieuwe maan van Shawwal). Ik zei: Is de waarneming van de maan door Mu'awiya niet geldig voor u? Hij zei: Nee,


‘Ala Hazrat Sheikh Ahmad Raza Khan

Ala Hazrat Imam-e-Ahle Soennat Aziemoel Barkat heeft in zijn fataawa Razvia het volgende geschreven: “een Moefti kan alleen degene zijn die na een gemaakte fout ongetwijfeld deze fout publiekelijk hersteld. De Ulama die zijn fout op deze wijze hersteld is zeerzeker waard gewaardeerd en geaccepteerd te worden.” Moge Allah Ta'ala zulke Moefti’s standvastig en gezegend op de waarheid laten blijven. Amien.

Muhaddith-e-Kabir Hazrat Mufti Zia-ul-Moestafa saheb verhaalde een hadith in Noori Moskee te Amsterdam waarbij de heilige Profeet Mohammed gezegd zou hebben “Er zal een tijd aanbreken wanneer jullie grote groepen moesliems naar een moskee zullen zien gaan en in een andere moskee minder moesliems zullen zijn. Let op, vervoeg je aan de kleine groep die zich wel aan mijn soennat houden, want degene die dat doet zal de zegen verwerven van 100 sahieds (martelaars).” dit is hoe de Boodschapper (sallallaaho alaihi wa salCybercrime lam) van Allah ons heeft bevolen. Yahya bin Yahya was in twijfel (of het gebruikte woord in de vertelling Informatiesystemen worden gemaakt om de mensen te door Kuraib) werd Naktafi of Taktafi. helpen efficiënter om te gaan met de kostbare tijd en midSahih Moesliem, boek 6 delen. Deze systemen zijn allen afhankelijk van netwerksystemen, een platform van besturingssystemen. Degenen die deze systemen ontwikkelen hechten zelf geen volmaakUitleg van Talieb-e-Dien Alhaaj Mohamed te waarde aan, omdat hackers (mensen die virussen verzenden voor storing aan de informatiesystemen) en Juzoef Tangali Qadri crackers (criminelen die op pad zijn om privacygevoelige data te stelen) 24 uur per dag aanvallen.

Information System

Alhamdoeliellaah, veel van onze Ulema hebben een perfecte theologische opleiding Ahle Soennat gevolgd en doen masha-Allah goed werk. Moge Allah Ta’ala hen behoeden van dwaling en opgaan in moderne theorieën. Amien. Doch, veel van deze Ulema hebben uitsluitend een godsdienstige opleiding achter de rug en hebben vrijwel geen seculier hoger onderwijs genoten. Zij gaan, net als veel bestuurders van moskeeën, af op wat de moderne wetenschap aan instrumenten heeft ontwikkeld zoals informatiesystemen, VoIP, teleconferencing. Maar vraag aan hen hoe die systemen werken en wat daaraan tekort kan schieten. U zult dan gauw achter komen dat zij niet weten hoe de technische kant van deze systemen werken.

Instituten zoals KNMI, NASA, NAVO en financiële instellingen worden dagelijks geconfronteerd met aanvallen van hackers en crackers. Als Chief Information Security Officer ontvang ik dagelijks tientallen meldingen van GovCert (een orgaan van Ministerie van Binnenlandse Zaken) met inzichten van alle virussen en aanvallen die ons land binnenkomen. Deze informatie gebruik ik om de mainframes, servers enzovoorts te laten beschermen.

EDP-audit Iedere ICT georiënteerde organisatie laat EDP (Electronic Data Processing) audits uitvoeren. Als Internal Auditor bij de gemeente doe ik EDP audits of conform ISO2700x de systemen (verkeersregelsystemen, management support systemen, enzovoorts) voldoen aan de eisen: betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit. Algauw kom je achter dat systemen zo lek zijn als een mandje, maar dat is niet altijd erg als het niet tot schade

3


leidt, omdat de preventieve systemen meldingen maken, doch achteraf. Dus niet vooraf (tijdig). Om u verder te besparen met technische uitleg volsta ik hier door u te informeren dat zelfs grote Amerikaanse organisaties zoals CIA en FBI hun informatiesystemen niet volledig vertrouwen. Zelfs als u de wereldsbeste forencis cybercrimedetectie software op een systeem loslaat, dan is het resultaat telkenmale verschillend. Zelfs wanneer twee professionele organisaties hun systeemnetwerken aan elkaar willen koppelen wordt aan de aanvragende partij een TPM (Third Party Mededeling) gevraagd om zeker te stellen, dat de verbinding geen negatieve effecten zal opleveren voor de aanbieder zoals KNMI. Een TPM wordt door een externe certificerende Register EDP-auditor verstrekt als aanvullende zekerheid.

Uit bovenstaand grafiek kunt u aflezen hoe in de loop van de tijd de onbetrouwbaar-heid van informatiesystemen zich heeft ontwikkeld.

O Soennies, uit de aangehaalde Ahadith en Qur’aanverzen maken wij dus zeer transparant op dat het zien van de maan met het blote oog dient plaats te vinden en dat getuigen betrouwbaar dienen te zijn. Want islam berust op onder andere WAARHEID, BETROUWBAARHEID, INTEGRITEIT en BESCHIKBAAR. Islam kent geen twijfel, omdat Allah Ta’ala heeft geopenbaard (Q 5:3) dat Hij de islam volmaakt heeft gemaakt. Daarom kan geen gebruik worden gemaakt van hulpinstrumenten die onzekerheid in zich meedragen. Dus weg met die mensen die ICT als leidraad gebruiken voor het bepalen van het begin en eind van de maand Ramadaan sharief, terwijl Allah Zelf openbaart dat de Heilige Qur’aan (dus ook Ahadith) de Leidraad is.

En als u geen antwoord kunt vinden in de Heilige Qur´aan en Soennah (Ahadith), dan geldt het oordeel in consensus genomen van de Ulema-eHaq (is een hadith).

Allah Ta’ala openbaart:

Kortom, als u afstand neemt van dergelijke ongegronde besluiten waarbij Heilige Qur’aan en Ahadith worden gepasseerd, protesteer dan massaal zonder angst, want dan kan de imam en het beEn in wezen hebben Wij Qur’aan neergezonden met waarheid en stuur u onmogelijk passeren. U bent anders ook in wezen is het nedergedaald voor waarheid en Wij zenden u schuldig. (profeet Mohammed) niet, doch als drager van goede boodschap Soms hebben imams en bestuurders een push en als waarschuwer. (Vertaling uit Kanzoel Iman) nodig, want ook imams kunnen leren van Surah al-Isra (17) vers 105 moeqtadie zoals Moershids ook van Moerieds leren. Tip! Lees ook ‘correcte of corrupte moesliemleiders’ op www.tangali.net .

4

Aug 2009 Ramadaan en ICT  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you