Page 1

www.tangali.net

Publicatie 194

Shajarah Sharief A'la Hazrat Ash Shah Imaam Ahmed Raza Khan Al-Qadri (radi Allahu anhu) Nederlandse bewerking door Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

SHAJRAH-E-MUQADDAS OF THE SILSILA AALIYA QAADERIYAH BARAKAATIYAH RADAWWIYAH NOORIA

Bismillah hir Rahmaan nir Raheem

Nahmadahu Wanusalli ala Rasoolihil Kareem Shajratun Tayyibatun Asluha Thabituw Wa Far'uha fis Samaa'i Hazihi Silsilati Mim Mashaa'ikhi fit Tariqatil Aliyatil Aaliyatil Qadriyatit Tayibatil Mubaarakati. 1. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadim Ma'danil Joodi Wal Karami Wa Aalihil Kiraami Ajma'een. 2. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidil Kareemi Aliyinil Murtaza Karamal laahu Ta'ala Waj hahu. 3. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidil Imaami Hussaini nish Shaheedi Radi Allahu Ta'ala Anhu.

1


www.tangali.net

4. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidil Imaami Aliyibnil Hussaini Zainil Aabideena Radi Allahu Ta'ala Anhuma. 5. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidil Imaami Muhammadibni Aliyinil Baaqiri Radi Allahu Ta'ala Anhuma. 6. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidil Imaami Ja'faribni Muhammadinis Saadiqi Radi Allahu Ta'ala Anhuma. 7. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidil Imaami Moosabni Ja'farinil Kaazimi Radi Allahu Ta'ala Anhuma. 8. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidil Imaami Aliyibni Moosar Rida Radi Allahu Ta'ala Anhuma. 9. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Ma'roofinil Karkhiyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 10. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Sariyyinis Saqti Radi Allahu Anhu Ta'ala Anhu. 11. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Junaidinil Baghdadiyi Radi Allahu Anhu Ta'ala Anhu. 12. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Abi Bakrinish Shibliyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 13. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Abil Fadhli Abdil Waahidit Tameemi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 14. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Abil Farhit Tartoosiyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 15. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Abil Hassani Aliyinil Qurshiyil Haqqariyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 16. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Abi Saeedinil Makhzoomiyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 17. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulal Maulas Sayyidil Kareemi Ghausis Saqalaini Wa Ghaisil Kaunaini Al Imaami Abi Muhammadin Abdil Qaadiril Hassaniyil Hussainiyil Jilaaniyi Sallal laahu Ta'ala 2


www.tangali.net

ala Jaddihil Kareemi Wa Alaihi Wa Ala Masha'ikhihil Izaami Wa Usoolihil Kiraami Wa Faroo'ihil Kifaami Wa Muhib'bihi Wal Muntameena Ilaihi ila Yaumil Qiyaami Wa Baarik Wa Sallim Abadan. 18. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Abi Bakrin Taajil Millati Wad Deeni Abdir Razzaaqi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 19. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Abi Saalihin Nasrin Radi Allahu Ta'ala Anhu. 20. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Muhiy'yuddeeni Abi Nasrin Radi Allahu Ta'ala Anhu. 21. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Aliyin Radi Allahu Ta'ala Anhu. 22. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Moosa Radi Allahu Ta'ala Anhu. 23. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Hassanin Radi Allahu Ta'ala Anhu. 24. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Ahmadil Jilaaniyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 25. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Baha'iddeen Radi Allahu Ta'ala Anhu. 26. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Ibraahimal I'rjiyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 27. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Muhammadin Bhikariyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 28. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulal Qaazi Zai'iddeenil Ma'roofi Bish Sheikh Jiya Radi Allahu Ta'ala Anhu. 29. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulash Sheikh Jamaalil Auliya'i Radi Allahu Ta'ala Anhu. 30. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Muhammadin Radi Allahu Ta'ala Anhu. 3


www.tangali.net

31. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidi Ahmad Radi Allahu Ta'ala Anhu. 32. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyid Fadhlil laahi radi Allahu Anhu. 33. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidish Shahi Barkatillahi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 34. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidish Shahi Aali Muhammad Radi Allahu Ta'ala Anhu. 35. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidish Shahi Hamza Radi Allahu Ta'ala Anhu. 36. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidish Shah Abil Fadhli Shamsil Millati Wad Deeni Aali Ahmad Ache' Mia Radi Allahu Ta'ala Anhu. 37. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa ala Sayyidil Kareemish Shah Aali Rasoolil Ahmadiyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 38. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa ala Maulal Kareemi Siraajis Saalikeena Nooril Aarifeena Sayyidi Abil Hussaini Ahmadin Nooriyil Marahrawiyi Radi Allahu Ta'ala Anhu wa ardaahu an. 39. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulal Humaami Imaami Ahlis Sunnati Mujad'didish Shariatil Aatirati Mua'yyidil Millatit Taahiratish Sheikh Ahmad Rida Khan Radi Allahu Ta'ala Anhu. Bir Ridas Sarmadiyi. 40. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Jamee'aw wa alash Sheikh Hujjatil Islami Maulana Haamid Raza Khan Radi Allahu Ta'ala Anhu. 41. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Jamee'aw wa alash Sheikh Zubdatil Atkiyaa'il Muftil A'zami Bil Hindi Moulana Muhammad Mustafa Raza Khan Al Qaaderiyallahu Ta'ala Anhu.

4


www.tangali.net

42. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Jamee'an Wa alash Sheikh Mufassir ril A'zami Moulana Ibrahim Raza Al Qaaderiyi Radi Allahu Ta'ala Anhu. 43. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Jamee'aw Wa ala Abdikal Faqeeri Mohammed Akhtar Raza Khan Azhari Al Qaaderi Ghufira lahu Waliwaalidaihi. 44. Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Jamee'aw Wa ala Saa'iri Awliyaa'ika Wa Alaina wabihim walahum wafeehim wama-ahum ya Arhamar Rahimeen. Ameen.

SHAJRAH-E-MUQADDAS OF THE SILSILA AALIYA QAADERIYAH BARAKAATIYAH RADAWWIYAH Ridwaanullahi Ta'ala Alaihim Ajma'in ila Yaumid Deen

(In Urdu) Bismillah hir Rahmaan nir Raheem Ya Ilahi Rahem Farma Mustapha Ke Waaste Ya Rasoolallah Karam Ki'jiye Khuda Ke Waaste. Mushkile Hal kar Shahe Mushkil Kusha Ke Waaste Kar Balaa-e-Rad Shaheede Karbala Ke Waaste. Sayyid-e-Sajjaad Ke Sadqe me Saajid Rakh Mujhe I'lm-e-Haq deh Baaqir-e-I'lm-e-Huda Ke Waaste Sidqe Saadiq Ka Tasadduq Saadiqul Islam Kar Be Ghazab Raazi hoh Kaazim aur Raza Ke Waaste Bahre Ma'roof wa Sirri Ma'roof de Be'khud Sirri Jund-e-Haq me Ghin Junaid-e-Baa Safa Ke Waaste Behre Shibli Shere Haq Duniya Ke Kutto Se Bacha Ek ka Rakh Abde-Waahid Be Riya Ke Waaste Bool Farah Ka Sadqa Kar Ghum ko Farha de Husn wa Sa'ad 5


www.tangali.net

Bool Hassan aur Bu Saeede Sa'ad-e-zaa Keh Waaste Qaaderi Kar Qaaderi Rakh Qaaderiyo me ut'ha Qadre Abdul Qaadire Qudrat Numa Ke Waaste Ahsanal laahu Lahu Rizqan se de Rizqe Hassan Banda'e Razzaaq Taajul Asfiya Ke Waaste Nasraabi Saaleh Ka Sadqa Saaleho Mansoor Rakh De Hayaat-e-Deen Muhiy'ye Ja Fizaa Ke Waaste Toor-e-Irfaan wa Uloo wa Hamd wa Husna wa Bahaa De Ali Moosa Hassan Ahmed Bahaa Keh Waaste Bahr-e-Ibraheem Mujh Par Naar-e-Ghum Gulzaar Kar Bheek De Daata Bhekaari Badsha Keh Waaste Khana'e Dil ko Zia De Roo'e Imaan Ko Jamaal Sheh Zia Maula Jamaalul Awliya Ke Waaste Deh Muhammad Keh Liye Rozi Kar Ahmad Keh Liye Khaane Fazlullaha se Hissah Gada Ke Waaste Deeno Duniya Ki Mujhe Barkaat de Barkaat se Ishqe Haq de Ishqi-e-Ishq Intima Keh Waaste Hubbe Ahle Bait de Aale Muhammad Ke Liye Kar Shaheede Ishqe Hamza Peshwa Ke Waaste Dil Ko Ach'cha Tann Ko Sutra Jaan Ko Pur noor Kar Ache Pyaare Shamsuddeen Badrul Ula Ke Waaste Do Jaha me Khaadime Aale Rasoolullah Kar Hazrate Aale Rasoole Muqtada Ke Waaste Noor-e-Jaan wa Noor-e-Imaan Noor-e-Qabro Hashr De Bul Husain-e Ahmade Noori Liqaa Ke Waaste Kar 'Ata Ahmad Raza eh Ahmade Mursal Mujhe Mere Maula Hazrate Ahmad Raza Ke Waaste Haamido Mahmoodo Ham'maado Ahmad Kar Mujhe Mere Maula Hazrate Haamid Raza Ke Waaste 6


www.tangali.net

Saaya-e Jumla Mashaa'ikh Ya Khuda Hum Par Rahe Rahem Farma Aale Rahman Mustapha Ke Waaste Behr-e-Ebraheem bhe lut'fo ataa'eh khaas ho Noor ki Baarish sadaa ibne Raza keh Waasteh AI KHUDA AKHTAR RAZA KO CHARKH PAR ISLAM KEH RAKH DARAKSHAA HAR GHARRI APNI RAZA KEH WAASTEH Sadqa In Ay'ya Ka de Che Ain Izz I'lmo Amal Afwo Irfaa Aafiyat is Be nawaa Ke Waasteh.

Wanneer u gaat slapen leest u 1. Ayatul Kursi (zolang u slaapt zullen u en uw gezin onder bescherming staan van Allah Almachtige. U wordt beschermd tegen diefstal en de slechte jinnaat). 2. De Tasbieh van Sayyidah Fatima radi Allahu anha (wanneer u wakker wordt zult u zich fris, uitgerust en spiritueel actief voelen). 3. Surah Al-Hamd en de 3 Quls. 4. Het eerste deel van Surah Baqara tot "Muflihoen" en het laatste deel van "Aamanar Rasoelu" (de voordelen van deze recitaties is onnoemelijk veel). 5. De laatste 4 ayahs van Surah Kahf. 6. U zult lezen de 3 Quls en dan op uw handpalmen blazen, daarna, zul u uw hele lichaam met de zegen insmeren. Dit zal u ook beschermen tegen het gefluister van Shaytaan. 7. Ten slotte, leest u Surah Kaafirun en probeert u te slapen. Als u moet praten, dan mag dat, maar u zult daarna Surah Kaafirun weer moeten reciteren.

Wanneer u wakker wordt Wanneer u wakker wordt moet u de volgende smeekbede opzeggen die u zult helpen om op de dag van Qiyaamah op te staan onder het doen van Zikr van Allah Almachtige. Alhamdu lil laahil lazi ahyaana ba'da maa amaatana wa ilayhin nushoor. 7


www.tangali.net

Tahajjud Wanneer u gedurende de nacht wakker wordt, nadat u Isha namaaz had verricht, dan is het de tijd van Tahajjud namaaz. U moet dan op z‟n minst 2 rakaats Tahajjud namaaz verrichten. Het is Sunnah om 8 Rakaahs te verrichten. U moet zoveel mogelijk als het kan Qur‟aan Sharief reciteren in deze rakaahs. Als u geen lange Surah kent, mag u ook 3 keer Surah Ikhlaas in iedere rakaat reciteren. U zult dan de Sawaab (zegen) verkrijgen van de recitatie van de hele Heilige Qur‟aan.

Khatm-e-Ghausia Het volgende zal na het lezen van de Shajrah Sharief 1 keer gelezen moeten worden. Dit kunt u doen na fajr of maghrib namaaz. Door het voordragen van deze handeling zul u enorm veel spirituele profijt verkrijgen. 1. A'oozo billah 2. Bismillah 3. Surah Fatiha 4. Ayatul Kursi (1 keer) 5. "Laqad jaa aakum rasoolum min anfusi kum azeezun alaihi maa anittum hareesun alaikum bil mu'mineena ra'oofur Raheem. Fa'in tawwalau faqqul hasbiyal laahu laa ilaaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwwa rabbul arshil azeem." (5 keer) 6. "Sallal laahu alaika Ya Syedina Ya Mohammadu Ya Rasoollalah sallal laahu alaihi wa sallam." (15 keer) 7. Surah Kaafirun (4 keer) 8. Surah Ikhlaas (3 keer) 9. Surah Falaq en Surah Naas (elk 1 keer) 10. "Subhaanal laahi wa bihamdihi subhaanal laahil azeem." (11 keer) 11. "La ilaaha illal laahu." (21 keer) 12. "Ya Allah Ya Allah." (33 keer) 8


www.tangali.net

13. "La haula walaa quwwata illa billaahil ali yil azeem." (3 keer) 14. "Allahu rabbi laa shari kalahu." (11 keer) 15. "Hasbunal laahu wa ni'mal wakeel." (11 keer) 16. "Allahuma salli alaa syedina wa moulana Mohammadin ma'dinil joodi wal karami wa aalihi wa sahbihi wa baarik wa sallim." (11 keer) 17. "Ilaahi mushkil be kusha bi hurmate Ghousul wara." (5 keer) 18. "Ilaahi bi hurmati syed mursalaa - aaqibat maraa be khair gardaa." (7 keer) 19. "Ya Shaikh Abdul Qaadir Jilaani shay'an lil laah." (11 keer) 20. "Imdaad-e-Kun Imdaad-e-kun, az ranj-o-gham azaad-e-kun. Dar deen-o-dunya shaad-e-kun ya ghous-e-azam dastagheer." (3 to 11 keer)

Ten slotte zult u de Thawaab sturen aan alle Mashaa'ikh van de Qaaderiya Silsila, u Pier-o-Murshid en alle Muriedien en de moesliems in het algemeen.

De methode om de Heilige Qur’aan te reciteren De Awliyah Qaamileen hebben gezegd dat er geen betere Waziefa is dan het voortdurend reciteren van de Heilige Qur‟aan. Zij hebben ons een methode geleerd hoe de hele Heilige Qur‟aan te reciteren. Dit is verdeeld over zeven dagen van de week. Vrijdag : Surah Fatiha tot Surah Maida Zaterdag : Surah In'am tot Surah Tauba Zondag : Surah Yunus tot Surah Maryam Maandag : Surah Ta Ha tot Surah Qasas Dinsdag : Surah Ankabut tot Surah Saad Woensdag : Surah Zumar tot Surah Rahmaan Donderdag : Surah Waa'qia tot en met Surah Naas.

9


www.tangali.net

U moet proberen zoveel mogelijk deze methode te volgen, maar niet proberen het onmiddellijk te doen. U zult ernaar moeten streven en met de Karam van de Awliya zult u succes hebben.

Bijzondere WAZIFAS voor verschillende zaken 1. Deze Duroed Sharief leest u 874 keer voor verkrijging van respect, autoriteit en zelfbescherming tegen een vijand: Ya Azeezu salli wa sallim wa baarik alan nabi yil azeezil mu'izzil a'izzi wa alaa aalihi wa ashaabihil mu'azzi zeena. Allahuma az-zizni bil imaani wa husnil amali wa aafiya-tid daaa imati wa husnil aaqibati fil umoori kulliha wa hablana zurri yatan tayyi batan innaka samee'ud du'a. Allahu rabbi laa shari kalahu.

2. Deze Duroed Shareef leest u 100 keer na Zohr namaaz, voor toename van rijkdom, toename van uw imaan en voor barakah (zegen) in u eigen werk. Ya Kareemu salli ala Nabiyil kareemi ma'dinil joodi wal karami wa aalihil kiraami wab nihil kareemi wa abdihil mukarrami wa baarik wa sallim. Allahuma akrim alaina bi karimikal azeem.

3. Deze Duroed Sharief leest u 100 keer na Asar voor de vernietiging van uw vijand en de complot tegen. Ya Jabbaaru salli ala sayiddil qaahireena qaatilil mushrikeena daafi'il haasideena wa aalihi wa sahbihi ajma'een. Allahumaq har alaa a'daahina bi qahrikal azeemi Ya Qah haaru.

4. Deze Duroed Sharief leest u 100 keer na Maghrib namaaz. Ya Sattaaru salli ala sitrikal jameeli wa aalihi wa sahbihi wa baarik wa sallim. Allahumas turrna bi sitrikal jameeli falam azala bi sitrikal jameelil muzzammilil mudassari mastooran muzzammilan muddassiran ilaa yaumil qiyaamati.

10


www.tangali.net

5. Deze leest u 450 keer after the maghrib namaaz voor bescherming van uw leven, rijkdom, barakah, etc. Hasbunal laahu wa ni'mal wakeel.

6. Deze Duroed Sharief leest u 100 keer na Isha namaaz voor veiligheid, eigendom en barakah, etc. Ya Ghaffaaru salli ala shafi'il muznibeena wa aalihi wa sahbihi ajma'eena rabbigh firli wali waalidayya wali jami'il mu'mineena wal mu'minaati laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kunntu minaz zaalimeen.

7. Duroed-e-Fazl-e-Aziem. Deze Durood Shareef leest u 100 keer dagelijks, ongeacht de tijd. Het verzekert grote barakah, immense beloning en bescherming tegen alles. Yaa zal fadlil azeemi salli ala fadlikal azeemi wa aalihi wa sahbihi wa baarik wa sallim ta faddal alaina bi fadlikal azeemi.

8. Duroed-e-Rahmat. Deze Duroed Sharief leest u 100 keer dagelijks, ongeacht het tijdstip. Het leidt tot immense barakat voor de reciteerder. Ya Rahmaanu Ya Raheemu salli wa sallim wa baarik alaa rahmatil lil 'aalameena raahatil mu'mineenar ra'oofir raheemi wa aalihi wa sahbihi wa awliyaa 'ihi ajma'eena wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar raahimeen. Rabbana hab lana min azwaajina wa zurri yaatina qurrata a'yunew waj alna lil muttaqina imaama. Rabbi a'oozobika min hamazaatish shayatini wa a'oozobika rabbi ay yah durooni. Rabbi a'oozo bi kalimaatil laahit taammati min sharri ma khalaq. Salaamun alaa Ibraheem, Salaamun alaa Moosa wa Haroon. Salaamun alaa Ilyaseen. Salaamum alal Mursaleen. Salaamun alaa Noohin fil aalameen. Salaamun Qaulam mir Rabbir raheem. Salaamun hiya hatta matla'il Fajar. Bihur mati Alif Laam Meem, Alif Laam Saad, Kaa Haa Yaa A'in Saad, Taa Seen Meem, Taa Seen, Haa Meem, A'in Seen Qaaf, Haa Meem, Nun, Yaaseen, Taa Haa, Qaaf, Alif Laam Meen Rah, Ya Rijaalal Ghaib. Ya Shaikh Abdul Qaadir Jilaani Shay an lil laah.

11


www.tangali.net

9. Als u bang bent, last heeft van stress en bezorgd bent, leest u de Dua. Deze Dua zal assisteren en rust geven. Ya Allah, Ya Rahmaan, Ya Raheem, Dille Maara, Kun Mustqeem, Bahaqqe Iyya Ka Na'budu wa Iyya Ka Nasta'een, Wa Bahaqqe, Taa Haa wa Yaaseen, wa Bahaqqe Alaa bi zikrillahi tatma'inul Quloob, wa Bi Haqqe La Hawla wa Laa Quwatta illa Billahil Aliyil Azeem, Wa Tawakaltu alal Laahi Hasbunallahu Wa ne'mal Wakeel, Ne'mal Mowlaa wa Neman Naseer.

10. Om u te bevrijden van ellende en ziektes leest u de volgende smeekbede. Fa Sah'hil Yaa Ilaahi Qulla Sa'bin, Bi Hurmati Sayyidil Abraari Sah'hil. Yaa Rasoolalaahi Unzur Haalana, Yaa Habeeballahi Isma Qaalana, Innani Fi Bahre Hamim Mughraqun, Khuz Yadi Sahil lana Ishkaalana. Li Khamsatin Utfi biha Haral Wabaa'il Haatima, Al Mustapha wal Mutadha wabnaahuma wal Faatima. Ilaahi Bahaqqe Bani Fathima, ke bar qawl Imaa Kunni Khaatima, Agar Daawatam rad Kunni war Qubool, Mano Daste Daamaane Aale Rasool, Ilaahi Bahaqqe Muhammad Rasool, Gunah Maaf kar ke dua kar Qubool.

11. Duroed-e-Radawiyyah is een speciale Duroed dat leest u 100 keer na Djuma namaaz. U gaat met gevouwen handen en het gezicht staan in de richting van de Medina Sharief en reciteert vol respect en liefde. De recitatie van deze Durood laat u beloning en zegen ontvangen in zowel dit leven als in het Hiernamaals. Sallal laahu alan Nabiyyil Umiyyi wa Aalihi Sallal laahu Alaihi wasallam Salaataw was Salaaman Alaika Yaa Rasoelallah.

12. Panj Ganj Qaaderiyah (vijf best practice waziefa van de Qaaderi Orde), wordt 100 keer gelezen na: Fajr : Yaa Azeezu Yaa Allahu Zohr : Yaa Kareemu Yaa Allah Asr : Yaa Jab'baaru Yaa Allah Maghrib : Yaa Sat'taaru Ya Allah Isha : Yaa Ghafaaru Yaa Allah 12

194 shajarah sharief ala hazrat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you