Page 1

http://www.tangali.net

Publicatie 131

The fall of Tahirul Qadri, the earless

1


Voorwaar, Wij hebben menige djinn en mens geschapen wier einde de hel zal zijn. Zij hebben harten maar begrijpen er niet mede en zij hebben ogen maar zij zien er niet mede en zij hebben oren maar zij horen er niet mede. Zij zijn als vee, neen zij dwalen nog meer (dan dit), zij zijn de achtelozen. Kanzul Imaan [Aa`raf 7:179]

UITLEG O moesliems, Allah openbaart in het bovenstaand ayah (vers) en waarschuwt dat Jinnaat en de mensen (hun hersens moeten gebruiken) door goed te luisteren naar wat je hart je vertelt voor een goed begrip, terwijl u gebruik maakt van de ogen om te zien en goed te luisteren naar de woorden en geluiden om je heen. Allah's verklaring, Zij zijn als vee, dat wil zeggen, mensen die niet de waarheid horen, noch begrijpen, noch de begeleiding zien, zijn net als grazende koeien die niet profiteren van deze zintuigen, behalve voor (wat) onderhoudt voor hun leven in deze wereld. Al Jalalayn tafsir van dit vers is: “En Wij hebben inderdaad aangespoord tot de hel veel van de djinn en de mensen, met harten waarmee zij niet begrijpen, de waarheid, en die ogen hebben maar zij beseffen het niet, de bewijzen van de Macht van Allah met een perceptie dat reflectie met zich meebrengt, en die oren hebben maar ze niet horen, de vermaningen, op een manier om zo te denken en te luisteren. Deze, ze zijn als vee, in hun onbegrip, waar te nemen of te luisteren - nee, in plaats daarvan zijn ze verder afgedwaald dan het vee, want [ten minste] zij [het vee] zoeken wat goed is voor hen en blijven uit de buurt van wat schadelijk is hun: deze individuen anderzijds, lopen verder naar het Vuur, uit [pure] hardnekkigheid. Deze, zij leven achteloos.� 2


Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs zijn exegese van het bovenstaande vers is: "(Al hebben we aangespoord tot) We hebben voor (de hel veel van de djinn en de mensen, met harten waarmede zij niet begrijpen ) de Waarheid (en met ogen maar zij zien niet) de Waarheid, (en die oren hebben maar zij horen niet) de Waarheid. (Deze zijn als het vee) met betrekking tot het begrijpen van de Waarheid (neen, maar ze zijn nog erger!), omdat zij ongelovigen zijn (dit is de verwaarlozing), personen die niet bewust zijn van de kwestie van het Hiernamaals, ontkenners ervan.”

ONGELOOF EN DE GODDELIJKE DECREET In de exegese van Ibn Khatir lezen wij zijn uitleg over de diepe betekenis van het vers.

En voorzeker, Wij hebben de Hel geschapen, We hebben een aandeel in het Vuur voor velen van de djinn en mensen gemaakt, We bereidden hen voor op basis van de prestaties van de daden van de mensen. Toen Allah besloot om de schepping te realiseren, wist Hij wat hun werk zal zijn voordat ze bestonden. Hij schreef dit alles op in een boek, hield het bij Zich, vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde creerde. Imam Muslim noteerde dat Abdullah bin `Amr (radi Allaho anhoma) vertelde, dat de Heilige Boodschapper sallallaaho alaihi wasallam zei: “Voorwaar, Allah besliste de eindbestemming door meting van de schepping, vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde had geschappen, en Zijn Troon rustte op water.” Er zijn veel Hadiths over dit onderwerp en zeker, de kwestie van Al-Qadar is de belangrijkste, toch is dit niet waar we het moeten bespreken. Allah heeft geopenbaard:

3


Zij hebben harten waarmee zij niet begrijpen, en zij hebben ogen maar zij zien niet mee, en zij hebben oren maar zij horen niet. Dat wil zeggen, ze profiteren niet van deze zintuigen die Allah voor hen gemaakt heeft als een middel voor begeleiding. Ook openbaart Allah Ta'ala:

En Wij hadden hen stevig gevestigd in hetgeen waarin Wij u niet hebben gevestigd en Wij hadden hun oren, ogen en een hart gegeven. Maar hun oren, noch hun ogen noch hun hart baatten hen iets, daar zij de tekenen van Allah verwierpen en hetgeen waarover zij plachten te spotten, (de straf) omringde hen. Kanzul Imaan [Surah Al‐'Aĥqāf 46:26]. Allah heeft ook gezegd over de hypocrieten, Doof, stom en blind, derhalve keren zij niet terug; . Kanzul Imaan [Baqarah 2:18] en over de ongelovigen, (Zij zijn) zijn doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet. Kanzul Imaan [Baqarah 2:171] Maar ze zijn niet doof, stom of blind, behalve met betrekking tot de begeleiding. Allah Ta’ala openbaart:

Als Allah enig goed in hen had

ontdekt, zou Hij hen voorzeker hebben doen horen. En als Hij hen zou hebben laten horen hadden zij zich in afkerigheid afgewend. Kanzul Imaan [Anfal 8:23] verder openbaart Allah Ta’ala

Voorzeker, het zijn niet de ogen die blind zijn doch het hart in (hun) borst is blind. Kanzul Imaan [Hajj 22:46]

4


Allah Ta’ala openbaart meer over dit onderwerp

En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige afkeert, achter hem zetten Wij een satan, die zijn metgezel wordt. Kanzul Imaan[Zukhruf 43:36] En voorwaar, deze leidt hem van de rechte weg af, en toch denkt hij dat hij juist geleid wordt! Kanzul Imaan [Zukhruf 43:37]

Allah zegt in een soortgelijke vers, De ongelovigen gelijken op hem, die schreeuwt naar hetgeen niets hoort, het blijft een roep en een schreeuw. Kanzul Imaan [Baqarah 2:171] De betekenis van dit deel van het bovenstaande vers is, hun voorbeeld, wanneer zij geroepen worden voor bekering, is het voorbeeld van het vee dat alleen de stem van hun herder hoort, maar niet kan begrijpen wat hij zegt. Allah beschreef hen verder, ja zelfs meer dwalen, dan het vee, want vee reageert nog steeds op de roep van hun herder, ook al begrijpen ze niet wat hij zegt. Wat hierboven beschreven is voor de mensen, ze zijn in tegenstelling tot de koeien, die het doel en de dienstbaarheid vervullen waarvoor ze geschapen zijn. De ongelovige is geschapen om alleen Allah in Tawhid (Eenheid van Allah) te aanbidden, maar hij geloven niet in Allah en stellen andere dingen gelijk in Zijn aanbidding. Daarom, de mensen die Allah gehoorzamen zijn eerbiedwaardiger dan sommige engelen, terwijl het vee veel beter is dan degenen die niet geloven in Hem. Dus Allah openbaart

Zij zijn als vee, ja zelfs verder afgedwaald; zij! Zij zijn het die achteloos zijn.

5


In het bovenstaande gedeelte dat de introductie is voor het begrijpen van het verschil tussen een soennitische moesliem, ongelovigen en andersdenkenden, zullen we doorgaan met diepgaander kennis over de hedendaagse (2012) situatie. In dit artikel, die ik eerder schreef en publiceerde in het Nederlands, zullen we kijken naar corruptie, minhadj (methodologie) van religieuze islamitische leiders die aansporen om te doen wat harām (verboden) en wat de soennitische moesliems kan en / of zou moeten doen. Moge Allah de Almachtige de soennieten met wijsheid begunstigen en hen beschermen. Amien.

Correcte of corrupte moesliemleiders

"En o, mijn volk, geef volle maat en juist gewicht met rechtvaardigheid en bedrieg (corruptie) de mensen niet met hun goederen noch sticht onheil (corruptie) op aarde.” Kanzul Imaan [Hud 11:85] De Heilige Profeet sallallaahu alaihi wasallam zei: “Allah straft het individu niet voor de zonden zolang de gemeenschap het kwaad onder hen ziet verspreiden en zij ondanks dat zij de macht hebben het een halt toe te roepen doen zij het niet.” Hadith van Ahmad

WAT IS CORRUPTIE? Corruptie is het verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie zit en ongeoorloofde gunsten en/of handelingen verricht. Zo is er sprake van zowel actieve als passieve corruptie. Actief corrupt is wanneer de burger steekpenningen betaald en de andere het aanneemt. Passief corrupt is als de aangestelde persoon zich laat betalen om zijn macht of bevoegdheid foutief aan te wenden. Corruptie is in strijd met good governance (goed bestuur) en in strijd met integriteit van de corrupte persoon. Corruptie komt voor wanneer er geen administratieve organisatie is ontworpen en vastgesteld. In de administratieve organisatie worden de processen beschreven, functiescheidingen ingebouwd zodat bestuurders niet onverenigbare functies kunnen bekleden. 6


Er is dus sprake van verschillende invalshoeken. Corruptie komt voor in alle lagen van de bevolking en alle soorten organisaties. Splitst u niet van Jamaa'ah als gevolg van een corrupte leider Hazrat at-Tirmizi en Hazrat Ahmad radi Allaho anhoma verhaalden, dat de Heilige Profeet sallallaahu alaihi wa sallam zei: "Hij die iets in zijn leider ziet dat ongewenst is, laat hem dan geduldig zijn, want als hij splitst (of verlaten) van de Jamaa’ah, zelfs een handbreedte en overlijd, overlijd hij de dood van een Jaahiliyyah (ongeletterde, onwetende)" en in een andere hadith staat "dan heeft hij het juk (binding) van de islam van zijn nek gegooid.� Hadith Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, at-Tirmidhi (no. 2867) en Ahmad (4:130) Wees redelijk tegenover een corrupte moesliem

O gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid; en laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen; weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. Kanzul Imaan [Maidah 5:8] Al Jalalayn geeft exegese van dit vers als volgt: O jullie die geloven, wees oprecht voor Allah, in [vervullen] wat Hem toekomt, getuigen in het eigen vermogen, in rechtvaardigheid. Laat haat van een volk, namelijk de ongelovigen, er niet toe leiden dat u onrechtvaardig bent, en hen te beschadigen op grond van hun vijandschap, net, in de richting vriend en vijand, dat rechtvaardigheid dichterbij Allah-angst is. En vreest Allah, voorzeker, Allah is Zich van bewust wat je doet, en zal u daarvoor vergelden. Allah herinnert Zijn gelovige dienaren van Zijn overvloed door de heerlijke glorie van de religie en deze eervolle Boodschapper te sturen. Hij herinnert hen ook van het verbond en de beloften die Hij nam van hen om de Boodschapper te volgen, te ondersteunen en hem te helpen, zijn toepassing van de wet en het over te brengen voor zijn rekening, terwijl het accepteren van het zelf. 7


De plicht van een moesliem om goede adviezen te geven aan de corrupte leider De Heilige Profeet sallallaahu alaihi wa sallam zei: “Omwille van Allah dient u zich te verbinden met Maroef (goedheid) en Munkar (het kwaad) te verbieden en tegenstand te houden tegen de onrechtvaardige Zalim (leider) en hem te dwingen waarheidsgetrouw te zijn of u dient hem naar getrouwheid te leiden.” Musnad van Ahmad Door dit bewijsmateriaal welke de hadith is die het vers uitlegt, Allah Ta’ala heeft ons verboden stilzwijgend te blijven jegens de Munkar en Hij gebiedt ons het te verwijderen. Allah Ta’ala beveelt de moesliems om Maroef te betrachten en Munkar te verwerpen en maakt het een plicht voor hen om zo te handelen. Allah Ta’ala openbaart in de Heilige Qur’aan:

En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen.”. Kanzul Imaan [AI`Imran 3:104]

Gij (moesliems) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah; en indien de mensen van het Boek hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest; sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders Kanzul Imaan [AI`Imran 3:110]

8


Indien de huichelaars en degenen in wier hart een ziekte is en degenen die opschudding in de stad veroorzaken, niet ophouden, zullen Wij u zeker tegen hen in beweging brengen; dan zullen zij slechts voor een korte tijd in uw nabijheid mogen vertoeven. Kanzul Imaan [Ahzab 33:60] Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood. Kanzul Imaan [Ahzab 33:61] Hazrat Abdullah ibn Abu Awfa radi Allaho anho verhaalde, dat de Heilige Profeet sallallaahu alaihi wa sallam zei: "Allah is met de qadi zolang hij geen tiran is, wanneer hij het is verlaat Hij hem en de duivel kleeft zicht aan hem." At-Tirmidhi (Hadith No. 3741) en Ibn Majah hebben overgedragen. Een corrupte moesliemleider bestrijden Als een imam (geestelijke leider) of Amier (heerser/bestuurder) corrupt wordt dient hij het eerst privĂŠ voor te leggen aan de islam (mufti, Raad van Ullema) of mogelijkerwijs in het openbaar als het kwaad publiekelijk is begaan. Als hij geen afstand neemt van deze duivelse daden, dan dient hij door een afvaardiging van de soennie gemeenschap of Raad van Ullema omvergeworpen of uit zijn positie ontheven te worden. Nochtans, bij dit proces van verwijderen/ontheffen uit zijn positie dient geen geweld (fysiek of met wapens) gebruikt te worden. De reden is dat hij nog steeds een soennie moesliem is en de moesliems mogen een andere moesliem niet aanvallen of doden. Als de moesliem leider zijn namaaz verlaat/niet meer wil verrichten, dan heeft hij aan zijn plicht jegens islam niet voldaan en kan in noodzakelijk met harde maatregelen de verwijdering plaatsvinden. Als deze imam of Amir ongeloof en aanbidders van ongeloof sponsort, is hij geen moesliem meer. Allah openbaart:

Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen. Kanzul Imaan [AI`Imran 3:19]

9


En zeg wanneer zij met u redetwisten: "Ik, en degenen die Mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen." En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: "Heb je u onderworpen?" Als zij zich onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan; en Allah ziet zijn dienaren. Kanzul Imaan [AI`Imran 3:20]

En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. Kanzul Imaan [AI`Imran 3:85]

Wat is correct leiderschap? De titel van dit artikel begint met het word ‘correct’. Correct leiderschap heeft te maken met alles wat niet corrupt is. Dus, van correct leiderschap van imams en bestuurders is sprake als het niet indruist tegen: Ÿ de Geboden van Allah Ta’ala zoals in de Heilige Qur’aan geopenbaard, Ÿ de soenna (Ahadith) van de Heilige Profeet Mohammed sallallaahu alaihi wassallam, Ÿ de regels van de vier rechtgeleide kaliefen (hazrat Abu Bakr Siddiqui, hazrat Umar-eFaroek-e-Azam, Hazrat Usman Ghanie en Hazrat Ali Moertaza radi Allaho anhoem), Ÿ de regels van de imams van de wetscholen (imam Abu Hanifah, imam Maliki, imam Hanbali en imam Shafi’ie radi Allaho anhoem) en Ÿ de iedjmaa (consensus) van de eminente moesliem schriftgeleerden.

10


WAT

ZEGGEN DE GROTE

Allama Syed Turab Ul Haq Qadri

SUNNI MOESLIEM ULEMA

Syed irfan shah mashadi

Mufti Muhammad Hanif Qureshi

OVER

Peer Syed Haseenuddin

PANDIT TAHIRUL PADRI?

Syed Muzaffar Hussain Qadri

Fatwa: Peer Afzal Qadri

Pir Muhammad Amin Ul Hassanat

Muhaddith-e-Kabir: “Tahirul fled from debate”

Mufti e Azam Pakistan

Mufti Ashraf ul Qadri

Maulana ishaq

Dr Mufti Ashraf Asif Jalali

Muhaddith-e-Kabir: “Radd-e-Sulaahkulliyat aur Fitna-e-Tahirul Padri”

Shaykh al_Tariqat Taajul Shari’ah Qazi-ul-Quzzat Hazrat

Taajush Shari’ah: on_Chritians

Fatwa Taajush Shari’ah

CONCLUSION

Taajush Shari’ah: fatwa_tehqeeq

Taajush Shari’ah: lafz_Padr

Taajush Shari’ah: Tahirul_padri_ kuf

syed_turab_ul_haq_sahab_on_tahirul _padri

Dr. Pandit Tahirul Padri (eerder silsilah: Qadri) zijn afdwalende acties druisen in tegen alle bovengenoemde Shari’ah regelgevingen, dus is hij geen moesliem meer.

Moge Allah Ta’ala alle Soennie Moesliems beschermen tegen afdwaling. Amien.

11

131 de val van tahir ul padri  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you