Page 1

11 สุดยอดอาหารบารุง สมองและความจา By .. Golfy


สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน Look good feel good ในรอบสัปดาห์นี้ ผมก็มี เรื่องราวทีน่ ่าสนใจมาแนะนาครับ จากทีเ่ กิดกับตัวเองเป็นประจาก็คือ เป็นคนขีล้ ืมมากถึง มากทีส่ ุดก็วา่ ได้ สมาธิถอื ว่าสัน้ มาก จึงเป็นทีม่ าของ 11 สุดยอดอาหารบารุงสมองและ ความจา ที่จะมาเป็นตัวช่วยในเรื่องสุขภาพความจาของผมเอง ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ วันนี้เลยหยิบมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ไปดูกนั เลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างใน 11 สุดยอดอาหารบารุงสมองและความจา


1.ปลา

จริงอย่างทีเ่ ขาว่ากันว่ากินปลาแล้วจะฉลาด โดยเฉพาะปลาทะเลน้าลึกเช่น ปลาทูน่า ปลาแฮริง่ ปลาแซลมอน เป็นต้น พวกนี้เป็นอาหารทีป่ ระโยชน์ สูงสุดต่อสมองมาก แต่ถ้าหาปลาทะเลมารับประทาน ลาบากหรือไม่มีเวลาเตรียมอาหารก็สามารถกินอาหาร เสริมประเภทน้ามันปลาแทนได้


2.ผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลเบอร์รี่

ได้แก่ บลูเบอรี่ สตรอว์เบอรี่ เชอรี่ จะช่วยเสริมสุขภาพสมอง ระบบหมุนเวียนเลือดไป เลี้ยงสมอง ช่วยลดความดันโลหิตทีส่ ูงให้สมดุล มีวิตามิน และสารต้าน อนุมูลอิสระสูง ช่วยเพิม่ ความสามารถในการคิด และระดับไอคิวได้อกี ด้วย ทั้งยังป้องกันการสูญเสียความจาระยะสั้น ที่ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบ โดยตรงต่อความทรงจา โดยเฉพาะบลูเบอร์รีสด ดีต่อความจาระยะยาว มากทีส่ ุด เหมาะแก่การรับประทานเป็น อาหารว่างเพราะไม่ทาให้อ้วน และยังได้วิตามินซีเพิม่ อีกด้วย


3.ผักโขม

ช่วยลดอาการความจาเสื่อม โดยเฉพาะในผู้หญิง มี การวิจยั พบว่าหญิงวัยกลางคนที่รบั ประทานผักโขมร่วมกับผักใบเขียว ชนิดอื่นๆ เป็นประจา ช่วยลดอาการความจาเสื่อมไปได้ถงึ 2 ปี ผัก โขมมีเอนไซม์ที่ดตี อ่ ความแข็งแกร่งของปลายเซลล์ประสาท ทั้งยังมี กรดโฟลิกสูงที่ดตี ่อการจา ช่วยรักษาสมดุลของน้าในร่างกาย นัก ประสาทวิทยาแนะนาให้กนิ ผักโขมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะผักโขมที่ปลูกแบบออร์แกนิกซึ่งไร้สารพิษตกค้าง


4.ไข่

เป็นที่รู้จักกันดีวา่ ช่วยพัฒนาระบบการทางาน ของสมอง โดยล่าสุดนีพ้ บว่าสาร “โคลิน” ในไข่ไก่จะ ทาหน้าที่สาคัญต่อการพัฒนาการทางานของสมอง และ ความจา ไข่ไก่สามารถให้พลังงานนานนับหลายชั่วโมง ไม่ทาให้หิวบ่อยๆ และไม่ต้องกลัวโคเลสเตอรอลสูง อีกด้วย


5.อาหารแบบเมดิเตอร์ริเนียน

ที่เน้นน้ามัน มะกอก สุดยอดน้ามันทีส่ กัดจากพืชโอเมก้า 3 ที่ดีต่อ สมอง ในปริมาณสูงเป็นส่วนประกอบสาคัญ ส่วนผสม อื่นๆ ของอาหารปะเภทนีจ้ ะเน้นผักและผลไม้ โดยเฉาะ มะเขือเทศซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระทีด่ ีต่อสมอง และ ลดอาการสมองเสือ่ มได้ คนที่บริโภคแบบเมดิเตอร์ริ เนียนนีเ้ ป็นประจา จะช่วยลดอัตราการเป็นโรคความจา เสื่อมหรือหลงลืมได้ถงึ 40 เปอร์เซ็นต์


6.แครอท

หากต้องการกระตุ้นให้สมอง ทางานอย่างสดชื่นแบบเร่งด่วน ควรรับประทาน ผลไม้สด โดยเฉพาะแครอทสด โดย รับประทานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งจะช่วย กระตุ้นให้มีความจาที่ดีได้


7.ถั่วพืชตระกูล

ไม่ว่าจะเป็นฮาเซลนัท อัลมอนด์ ถั่ว ลิสง แมคคาเมีย และวอลนัททีถ่ อื ได้ว่าเป็นราชาแห่งถัว่ ล้วน เป็นแหล่งรวมโปรตีน มีไฟเบอร์สูง และมีไขมันดีมาก เป็น คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทีช่ ่วยทาให้ รู้สึกกระฉับกระเฉง ขณะที่ โปรตีนและไขมันช่วยให้รา่ งกายสมดุล สงบ ผ่อนคลาย อีกทั้ง ยังมีวิตามินอีทสี่ าคัญต่อกระบวนการคิดและจา


8.อาหารประเภทธัญพืช

เช่น เมล็ดดอก ทานตะวัน เมล็ดงา เมล็ดแฟลกซ์ ที่มีโปรตีนสูง มีไขมันดี และวิตามินเอสูง ขณะเดียวกันก็มีสารต้านอนุมลู อิสระที่ ช่วยเพิ่มสารอาหารกระตุ้นสมองอย่างแมกนีเซียมทาให้ เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดี เต็มไปด้วยเส้นใยอาหาร มี ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม รวมทั้งยังมีโอเมก้าสูง และจะ ดีมากหากรับประทานเป็นอาหารเช้าเพื่อเพิ่มพลังในวันใหม่


9. แอปเปิ้ล

การดื่มน้าแอปเปิลวันละประมาณ 2 แก้ว หรือรับประทานแอปเปิลวันละ 2-3 ลูกมีส่วนช่วยเพิ่มการ สร้างสื่อประสาทใบสมองทีม่ ีชื่อว่า “อะเซทิลโคลีน” ซึ่งเป็น ตัวกาหนดความสามารถเรียนรู้ในการจาและการเรียนรู้ และ ยังเพิ่มระสิทธิภาพความจาของสมอง ส่วนฮิปโปแคมปัสจึง ช่วยชะลอภาวะสมองได้เสือ่ ม


10.ช็อกโกแลต

ช็อกโกแลตช่วยกระตุน้ สมอง มีสารต้าน อนุมูลอิสระทีช่ ่วยระบบหมุนเวียนเลือด และเพิ่มประสิทธิภาพ การทางานของสมองได้ ที่สาคัญช่วยพัฒนาความจาได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังผลิตสารเอ็นดอร์ฟนิ และเซโทโรนิน ที่เป็นสารแห่งความสุขในสมอง ทาให้อารมณ์ดี โดยพกแท่ง เล็กๆ ไว้ในกระเป๋าไว้กินเวลาว่างเมื่อต้องการความสดชืน่ จะ ช่วยผ่อนคลายสมองได้


11. แปะก๊วย

เป็นพืชสมุนไพรทีใ่ ช้ในการรักษาโรคสมอง เสื่อม โรคซึมเศร้า อาการหลงๆ ลืมๆ จึงนิยมแนะนาให้ใช้เพื่อ ปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตในสมอง เพราะเมือ่ สมองขาดเลือด ไปหล่อเลีย้ งย่อมเสื่อมสมรรถภาพ และฝ่อไปในทีส่ ุด ส่งผลต่อ การทางานและประสิทธิภาพของสมอง และยังมีการสกัดเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบารุงสมองอีกด้วย


เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับ 11 สุดยอดอาหารบารุง สมองและความจา แต่ละอย่างนีเ่ ราสามารถหาได้ไม่ยาก เลยใช่ไหมครับ ที่สาคัญมีประโยชน์มากมายทัง้ นัน้ เลย ได้ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ และทางด้านความจาอีก ด้วย ยังไงก็ขอฝากท่านผูอ้ ่านด้วยครับหวังว่าคงเป็น ประโยชน์มากมาย สาหรับรอบนี้สวัสดีครับ แหล่งทีม่ า …. - nooddd บน พฤษภาคม 27, 2011. - http://nooddd.wordpress.com

11 สุดยอดอาหารบำรุงสมองและความจำ  

food memory

11 สุดยอดอาหารบำรุงสมองและความจำ  

food memory

Advertisement