TUG Årsberetning 2016

Page 1

ÅRSBERETNING 2016 SAMMEN HJÆLPER VI SMILET PÅ VEJ

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER


ÅRSBERETNING 2016

HVEM VI ER

Tandsundhed Uden Grænser er en dansk humanitær organisation stiftet i 2002 med formålet at forbedre tandsundheden i udviklingslande.

VORES MISSION Det er Tandsundhed Uden Grænsers mission at arbejde sundhedsfremmende, udbrede forebyggende tandpleje og akut behandle, hvor der er et udtalt behov. Tandsundhed Uden Grænser er en humanitær organisation, der samarbejder med velforankrede organisationer i udviklingslande om fælles formulerede projekter med hovedvægt på den sundhedsfremmende indsats.

VORES VISION Det er Tandsundhed Uden Grænsers vision at bidrage til den generelle og orale sundhed blandt de mest udsatte i udviklingslande og dermed bidrage til en højere livskvalitet hos den enkelte uden smerter i tænderne. Visionen er ligeledes at skabe en lokal forståelse for, at man ved simple midler kan opretholde funktionsdygtige tænder hele livet. Visionen er aktivt at bidrage til at skabe forankring og kapacitetsopbygning i de udviklingslande, hvor TUG arbejder. I Danmark er visionen at oplyse om Tandsundhed Uden Grænsers arbejde for tandsundhed i udviklingslandene, og hvilke konsekvenser tandsygdomme og tandsmerter har for verdens fattige. ÅRSBERETNING 2016 Skrevet af Bo Danielsen Louise Munch Thomsen Signe Fink Trine Lindevang Christensen Layout og grafik Fetch Grafik Billeder TUG Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 1256 København K Danmark www.tug-dk.org Tlf: +4533487703 tug@tug-dk.org CVR-nr: 27552765

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM VI ER

2

FORMANDEN BERETTER

3

RWANDA 4 PALÆSTINA 6 INDIEN

7

DENTALMISSIONER 8 GLIMT FRA VORES PROJEKTLANDE

9

AKTIVITET I DANMARK

10

2016 - SET FRA ET ØKONOMISK SYNSPUNKT

11

TAK TIL ALLE UDSENDTE

12


FORMANDEN BERETTER

"62 FRIVILLIGE

PÅ VORES DENTALMISSIONER. DET ER

DET STØRSTE ANTAL UDSENDTE PÅ ET ÅR I TUG’S

HISTORIE.

I 2016 deltog ikke mindre end 62 frivillige på vores dentalmissioner. Det er det største antal udsendte på et år i TUG’s historie. De frivillige arbejdede i Cambodja, Indien, Rwanda og Palæstina med det formål at eliminere smerter og for at lave sundhedsfremme og forebyggelse. Der skal lyde en kæmpe tak til de mange frivillige, som har ydet en imponerende indsats og hjulpet mere end 5.000 mennesker, for hvem hjælpen er uvurderlig. Efter at have arbejdet mange år i Cambodja blev årets udsendelse hertil den sidste. Et stigende bureaukrati overfor velgørende organisationer har desværre ført til, at det er blevet særdeles vanskeligt at opnå tilladelser til, at udlændinge kan arbejde klinisk i landet i kortere perioder. Vi arbejder på at opstarte et nyt tandsundhedsfremmende projekt i en anden verdensdel, hvor det også vil være muligt for TUG’s frivillige i fremtiden at blive udsendt til. I Indien har vi i 2016 haft fokus på at overlevere projektansvaret til de lokale

aktører. Det er vores vurdering, at tandbørsteaktiviteterne i fremtiden kan fortsætte for egne ressourcer og med den viden, som TUG har bidraget til at bygge op. Det er altid en målsætning for vores projekter, at de med tiden kan løftes videre lokalt. TUG’s to store forebyggende projekter i Rwanda og Palæstina er godt i gang med de udfordringer, som man nu engang støder på, når man arbejder blandt de svageste i lande med meget få ressourcer. Vi kan dog glæde os over, at projektet i Rwanda her midtvejs i forløbet viser fantastiske resultater: Klinisk ses kæmpe forbedringer og med hensyn til viden og adfærd oplever vi tilsvarende fremgang. Den lokale interesse for projektet blandt forældre, lærere og lokale myndigheder er overvældende. Vi startede projektet i Palæstina op i løbet af året, og det har været spændende at indgå et samarbejde med en ny partnerorganisation og i en for TUG helt ny region. Vi glæder os til at arbejde med projektet og ser frem til at følge projektresultaterne over de næste to år. Slutteligt vil jeg takke medarbejderne på sekretariatet for en super engageret indsats i årets løb – det mærkes både op mod deadlines og i det daglige arbejde. Ligeledes vil jeg takke TUG’s bestyrelse for deres engagement og indsats i bestyrelsesarbejdet. Som noget ret unikt i foreningsverdenen har TUG mange besty-

relsesmedlemssuppleanter, som deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet – det er godt og det er med til at sikre bredde. På de store universiteter med odontologiske uddannelser er en gruppe studerende organiseret i netværk, som oplyser om og samler penge ind til TUG. Også en stor tak til jer. Jeg håber, at se mange af jer på fremtidige udsendelser og i TUG’s bestyrelse. Til sidst men ikke mindst, en kæmpe tak til vores medlemmer, fonde og sponsorer. Uden jeres støtte var TUG’s arbejde slet ikke muligt. Der er masser at gøre for TUG fremadrettet – så jeg opfordrer alle, som har lyst til at bidrage, om at melde sig og sammen med os arbejde målrettet videre på at fremme tandsundheden blandt verdens fattige.

Bo Danielsen Formand for Tandsundhed Uden Grænser

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 3


RWANDA:

BASIC PACKAGE OF ORAL CARE

Sammen med SOS Children’s Villages Rwanda arbejder vi med et skolebaseret sundhedsprojekt, der har som sit overordnede formål at hjælpe landets sundhedsog uddannelsessystem. Indsatsen bygger på vores tidligere projekterfaring i landet og WHO principperne om “Health Promoting Schools” og ”Basic Package of Oral Care” (BPOC). Projektet, der løber over tre år, inkluderer 13 skoler med ca. 23.000 skolebørn fordelt på tre distrikter. Formålet er at forbedre børnenes tandsundhed og generelle hygiejne og derved bedre deres livsbetingelse, så de får mere udbytte af deres skolegang. Dette opnås gennem skolebaserede tandbørstnings- og håndvaskprogrammer, der vil øge lokalsamfundenes viden om tandpleje og deres kapacitet til selv at kunne håndtere og forebygge infektioner og tandproblemer. Samtidig er der etableret en såkaldt ’Oral Health Promotion Committee’ bestående af nøglepersoner inden for sundhedsområdet i Rwanda, som overfor beslutningstagere skal advokere for implementering af nationale skolebaserede tandsundhedsinitiativer.

ET ÅR I MEDGANG OG MODGANG I 2016 kom projektet for alvor i gang. En donation på 70.000 tandbørster fra GUM/ Sunstar Japan blev efter mange tovtrækkerier frigivet fra de rwandiske toldmyndigheder. Med støtte fra vores projektmedarbej-

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 4

dere i Rwanda og med et halvt års forsinkelse kunne alle projektskoler implementere den daglige tandbørstning og håndvask. Kort efter modtog vi den triste nyhed, at SOS Children’s Villages Rwandas nationale direktør, Alfred Munyentwari, meget uventet var gået bort. Med tabet af Alfred har vi mistet en nær ven og en meget vigtig samarbejdspartner i projektet, idet han var en nøgleperson i forhold til vores kontakt til bl.a. ministerierne og myndighederne. Dødsfaldet har derfor desværre også haft

indflydelse på vores aktiviteter i forhold til fortalervirksomhed. I efteråret gennemførte projektleder Sten Nørmark et tilsynsbesøg, hvor han afholdt workshops med samarbejdspartnere samt et møde med den nedsatte fortalerkomite. På projektskolerne kunne Sten konstatere, at de daglige sundhedsrutiner forløb planmæssigt, og både lærere og elever udtrykte, at de var glade for at være en del af projektet. Vi har udviklet en lærermanual særligt henvendt til Rwandas forhold,

BASELINESCREENINGER (2015)

MIDTVEJSSCREENINGER (2016)

47%

15%

Børn med blødende tandkød (indikation på tandkødssygdom)

60%

29%

Børn med synlig karies

44%

31%

Børn som svarer nej til, at sukker i mad og drikkevarer påvirker deres tænder

42%

8%

UDVALGTE MÅLINGER

Børn som udtrykker tandpine i screeningsøjeblik


som vejleder skolelærere i, hvordan man varetager daglige sundhedsinterventioner for deres elever. Derudover er der uddelt andre undervisningsmaterialer til skolerne, så eleverne kan undervises i tandsundhed og generel hygiejne. Med projektet ønsker vi også at oplyse den bredere befolkning om årsager til tandsygdomme, så de lærer at forebygge dem. I årets løb er der bl.a. lavet to radioudsendelser i Rwanda om projektet – et eksempel kan ses på side 8. Gennem mediedækningen bliver befolkningen samtidig gjort opmærksom på deres ret til sundhed. Tandsundhed som en national prioritet er nedfældet i Rwandas sundhedsministeriums strategi. I øjeblikket behandles en finansiering af dette område i sundhedsministeriet med nærværende projekt som rådgiver.

at tandkødssygdomme er halveret. Den samme positive udvikling reflekteres i børnenes og skolelærernes viden om, hvordan man vedligeholder tandsundheden. Disse resultater vil tjene som vigtige argumenter, når projektet bevæger sig ind i sin slutfase, hvor vi også vil optrappe dialogen med landets sundheds- og uddannelsesmyndigheder og argumentere for, hvor meget de kan vinde samfundsøkonomisk ved at inkludere disse daglige sundhedsrutiner som en fast del af skoledagen.

RESULTATER FRA MIDTVEJSSCREENINGER VISER LOVENDE RESULTATER I efteråret foretog de lokale projektansatte screeninger af elever på projektskolerne for at måle projektets fremgang. Vi er meget tilfredse med resultaterne, og hvordan de har taget projektet til sig. Tandsygdomme er reduceret med cirka en tredjedel i forhold til udgangspunktet. Der har været et fald på 68% blandt børn, som klager over smerter i tænderne, dertil kommer,

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 5


PALÆSTINA:

OPSTARTEN AF ET SKOLETANDPLEJEPROJEKT September måned markerede langt om længe starten på vores skoletandplejeprojekt på Vestbredden, Palæstina, efter en massiv lærerstrejke havde voldt udfordringer i foråret. Vores to projektledere rejste dertil for at planlægge opstarten i samarbejde med vores lokale partner, Palestinean Medical Relief Society, og for at sikre støtte fra bl.a. den palæstinensiske tandlægeforening samt sundheds- og undervisningsministeriet. Overalt melder de, at projektet er blevet taget godt imod. Der blev også igangsat et såkaldt baselinestudie, som skal fastslå tandsundheds- og vidensniveauet blandt børnene på vores projektskoler, så vi kan måle projektets fremskridt. Projektet, der løber over 2,5 år, har som mål at øge tandsundheden for 7.500 udsatte børn og sikre deres adgang til akut tandbehandling og derved forbedre børnenes livskvalitet og udbyttet af deres skolegang. Det finder sted på 29 skoler i marginaliserede landsbyer på den besatte Vestbredden. En sukkerig kost kombineret med manglende tandbørstningsrutiner og adgang til behandling resulterer i, at næsten halvdelen af alle

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 6

børn lider af tandpine. Gennem daglige tandbørstningsprogrammer vil lokalsamfundets, særligt skolernes og forældrenes, viden om tandpleje styrkes og kapaciteten til selv at kunne håndtere og forebygge tandsygdomme vil øges. Den største tandlægeskole på Vestbredden samt den palæstinensiske tandlægeforening vil inddrages for at styrke de lokale kræfter inden for skolebaseret tandpleje, mobil behandling og sundhedsfremme. ”Gennem dialog ønsker vi med projektet at vise de palæstinensiske myndigheder, hvordan de kan udnytte de allerede anvendte og sparsomme ressourcer på sundhedsområdet på en mere bæredygtig måde ved at prioritere skolebaseret forebyggelse af tandsygdomme i deres sundhedsstrategi”, pointerer projektleder, Louise Munch Thomsen. De fire projektansatte i Palæstina har efterfølgende arbejdet hårdt for at forberede projektskolerne gennem workshops med lærerne og forældremøder, så de daglige tandbørstningsprogrammer kan igangsættes i starten af det nye år.


INDIEN:

PROJEKT SUND MUND

"

AF ALLE DEM, SOM

JEG HAR SCREENET I

ÅR VAR DER IKKE

ET ENESTE

BARN MED TANDBYLD. DERUDOVER ER ALLE BØRNENE RIGTIG GLADE FOR AT BØRSTE TÆNDERNE

I en række landsbyer i Nagalapuram i det sydlige Indien har vi siden 2014 haft tandbørsteprogrammer på daginstitutioner i samarbejde med et center for unge kvinder, Women Workers Training Centre. Det omfatter cirka 1.200 børn, som lærer basale sundhedsfremmende færdigheder for at forebygge tandsygdomme gennem daglig tandbørstning. Samtidig uddannes ressourcepersoner på stedet, lærere og kvindegrupper, til at varetage formidlingen af god mundhygiejne. I starten af 2016 var vores projektleder, tandlæge Camilla Juhl, på tilsynsbesøg for at gøre status på projektet: ”Af alle dem, som jeg har screenet i år, var der ikke et eneste barn med tandbyld. Derudover er alle børnene rigtig glade for at børste tænderne, og det er tydeligt, at de er vant til det, når jeg overværer en tandbørsteseance. Endvidere har en af landsbyerne på eget initiativ startet et aktivitetscenter, hvor tandbørstning er blevet implementeret”, forklarer Camilla. De fine resultater kunne hun også se i screeningsresultaterne – der var nemlig

67% flere plakfrie, og 19% flere som var helt cariesfrie siden projektets start. Det er tydeligt, at projektet er blevet bredt forankret lokalt. Lærerinderne har det daglige ansvar, men på søn- og helligdage er det børnegrupper, som følger op på tandbørstningen i de små landsbyhjem. ”Viden spreder sig i de små landsbyer, da lærerinder og børnenes familier bor side om side ”, forklarer Søster Kasthuri Mancikam, leder af kvindecentret. Hun anslår, at projektet indtil nu har nået de fleste omgivende landsbyer og fortsætter med at sprede sig via børnene og deres forældre. Det tegner dermed lovende, når de lokale kræfter selv fra 2017 efter planen skal overtage Projekt Sund Mund og dermed garantere dets videre succes og forankring i det omgivende samfund. TUG har gennem den årrække projektet har varet været vidne til, at slik og andre sukkerholdige produkter har gjort sit indtog i landsbyerne. Den viden som børnene og deres forældre har fået gennem Projekt Sund Mund vil derfor vise sig endnu mere vigtig nu, end det har været tidligere.

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 7


DENTALMISSIONER:

DEN AKUTTE INDSATS Vi har det seneste år oplevet en markant stigende interesse for vores dentalmissioner i takt med at verdens brændpunkter, er kommet tættere på. Vores udsendte har udført et kæmpe stykke arbejde i Rwanda, Indien, Palæstina og Cambodja. Her har de hjulpet flere tusinde udsatte børn og voksne med akut behandling og viden om god mundhygiejne. Arbejdsforholdene er ganske primitive sammenlignet med de vante forhold på danske tandkli-

nikker. Træborde og plastikmøbler tjener ofte som ’tandlægestole’, der er svigtende elektricitet og nogle steder manglende adgang til rindende vand. En pandelampe er ofte det bedste arbejdslys, de frivillige har. Arbejdspresset er for det meste overvældende, da op til flere hundrede patienter venter på behandling ad gangen. De udsendte tilbyder nemlig en hjælp, som normalt ikke er mulig i de områder, hvor TUG arbejder.

62 FRIVILLIGE TANDFAGLIGE HAR VÆRET UDSENDT FORDELT PÅ 10 TEAMS

5.096 BØRN OG VOKSNE HAR MODTAGET BEHANDLING

FOR DERES AKUTTE TANDSMERTER OG ANDRE TANDPROBLEMER

7.033 BØRN HAR FÅET ADGANG TIL TANDBØRSTNING MED

TANDBØRSTE OG FLUOR TANDPASTA SAMT KOSTVEJLEDNING OG UNDERVISNING I TANDBØRSTNING

ET FARVEL TIL CAMBODJA I februar 2016 sendte vi vores sidste dentalmission til Cambodja. Det er et land, hvor vores frivillige siden 2009 har arbejdet i alt fra børnehjem, fængsler, skoler, fattige landsbyer og slumområder, i samarbejde med vores lokale partner One-2-One Charitable Trust. Desværre har man i landet oplevet andre udenlandske tandlæger, som er rejst dertil for at lave frivilligt arbejde under kritisable og sundhedsskadelige forhold med efterfølgende patientskader. Det har forståeligt medført modvilje fra de cambodjanske sundhedsmyndigheder til at modtage udenlandske frivillige - også selvom det hverken har vedrørt TUG eller One-2-Ones arbejde. Dertil kommer, at vi gennem et par år har arbejdet for at lave et forebyggende udviklingsprojekt i landet, som er en målsætning, vi har for vores projektlande, men det er ikke lykkedes at få de cambodjanske myndigheders opbakning til projektet. Det betød, at missionen i februar blev vores sidste. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange TUG udsendte, som gennem årene har udført en stor indsats i Cambodja. En tak til One-2-One for vores mangeårige samarbejde. Og ikke mindst en tak til vores landekoordinator, tandlæge John Christensen, for hans utrættelige engagement og deltagelse i missionerne.

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 8

FØLG MED I 2017 HVOR VI PÅBEGYNDER FORBEREDELSERNE TIL ET NYT PROJEKT!


GLIMT FRA VORES PROJEKTER FØLGENDE ER ET UDDRAG FRA ET INTERVIEW PÅ RADIO ISHINGIRO, RWANDA. TILSTEDE ER BØRN FRA TUG’S PROJEKTSKOLER OG DROCELLA NIYUTEGEKA, GICUMBI DISTRICT EDUCATION OFFICER Journalisten: ”Hvorfor holder I jeres tænder rene?” Børnene: ”For at forebygge tandpine”, ”fjerne dårlig ånde”, ”Når man renser tænderne fjerner man alt det beskidte”. Drocella: ”Det er meget vigtigt at undervise i mundhygiejne og forebyggelse af tandsygdomme, så vores børn kan blive sundere”. Journalisten: ”BPOC projektet arbejder kun med få skoler. Som distriktsrepræsentant hvad planlægger du for de resterende skoler?” Drocella: ”Vi vil styrke fortalervirksomhed og mobilisering op på regionsniveau: skoler og forældre bør tænke på sådanne former for sundhedsindgreb, da de ikke er omkostningstunge. De overvejes bare aldrig.” Børnene børster tænder, mens Drocella til højre i billedet overværer seancen.

EN GRUPPE BØRN FRA PROJEKT SUND MUND I INDIEN HAR FÅET RØDE INDFARVNING­STABLETTER, SOM INDIKERER, HVOR GODE DE HAR VÆRET TIL AT BØRSTE PLAK AF TÆNDERNE. DISSE BØRN HAR VIRKELIG VÆRET DYGTIGE MED BØRSTEN!

"

Foruden besættelsen er de Palæstinensiske Områder ligesom alle andre udviklingslande, hvor den enkelte har svært ved at sikre sine basale daglige behov for fødevarer, uddannelse og sundhed. Den økonomiske situation spiller en væsentlig faktor i de samlede systematiske sundhedsproblemer, ikke mindst vedrørende tandsundhed. God mundhygiejne og ordentlige kostvaner er ikke eksisterende hos de fleste palæstinensiske forældre, som derved ikke kan give sunde vaner videre til deres børn. Målene for dette projekt stemmer godt overens med de palæstinensiske børns tandsundhedssituation og sigter mod at indføre ordentlige sundhedsvaner tidligt i deres liv og øge deres bevidsthed. Derved kan en ny generation virkelig nyde godt af fordelene ved forebyggelse og tidlig behandling, så ingen dental problemstilling når at forværres. Jeg håber, at projektet fortsætter med at levere sit budskab og forhåbentlig, hvis det ikke går nationalt, så i det mindste vil afdække flere områder på Vestbredden. Dr. Raed Hussein Eid, projektkoordinator ved TUG’s skoletandplejeprojekt i Palæstina

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 9


AKTIVITET I DANMARK - Efter din mening, hvad kan et frivillignetværk?

NÅR SYD MØDER NORD I 2016 havde vi fornøjelsen af både at tage imod Emmanuel Biziyaremye, som er projektmedarbejder fra Rwanda, og Søster Kasthuri Mancikam, der er daglig leder af kvindecentret, som vi samarbejder med i Indien. Emmanuel var på et Danida Fellowship projektlederkursus og Kasthuri gæstede Danmark i forbindelse med en international konference i Bella Center omhandlende kvinders rettigheder. Fælles for begge besøg er, at det betyder utroligt meget for vores relation at mødes ansigt til ansigt, og at vores partnere i Syd får et indblik i vores virkelighed. Alt sammen bidrager til at styrke vores samarbejde.

VERDENS BEDSTE MORGEN Traditionen tro deltog vi i Verdens Bedste Nyheders årlige kampagne, som har til formål at fortælle danskerne, at u-landsbistanden skaber flotte resultater og gør stor nytte. TUG’s frivillignetværk mødte op ved Panum Instituttet i København, hvor de uddelte avisen med de gode nyheder samt en morgenjuice. I disse år hvor politikerne skærer kraftigt på den danske udviklingshjælp til verdens fattige, tror vi i den grad på, at det gavner at gøre opmærksom på de danske NGO’ers indsats rundt omkring i verden.

EVENTS SKABER OPMÆRKSOMHED Vi har igen i år været tilstede på både Tandlægeforeningens Årskursus / den­talmessen SCANDEFA i Bella Center og ved vores hoved­partner, Plandents, populære events, hvor vi stod klar til at fortælle om vores arbejde. Vores frivillignetværk i Aarhus og København har ydet en stærk indsats i årets løb med afholdelse af flere arrangementer. De frivillige lægger mange timer i forberedelserne, og det ses på resultaterne: der har været flot fremmøde og mange penge er indsamlet til TUG. De frivillige er også ude at fortælle de nye tandlægestuderende om vores arbejde og muligheden for at blive sendt ud i verden som frivillig. En stor tak til de frivillige for deres uvurderlige støtte og engagement.

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 10

Den største styrke ved et frivilligt netværk er, at det er baseret på engagerede mennesker, som er samlet frivilligt gennem en fælles interesse. Det frivillige netværk sætter rammen og åbner nye muligheder i arbejdet om at fremme et givent interesseområde. Ved at løfte i flok kan man opnå større og mere vidtgående resultater, end man ville kunne opnå alene.

- Hvorfor vil du gerne være en del af dette? Det er altid givende at være sammen med en gruppe af mennesker, som deltager, fordi de har lyst til at gøre en forskel. Jeg har haft mange sjove oplevelser med TUG, og det er en fornøjelse at lære de andre frivillige at kende og give gode oplevelser til deltagerne i vores arrangementer. Det er dejligt at disse arrangementer også kan være med til at styrke det sociale på tværs af årgangene, samtidig med at de samler penge ind til et godt formål. Overordnet synes jeg bare, at det er fedt at være med i et frivillignetværk, hvor jeg kan mærke, at jeg er med til at gøre en forskel.

Vibe Primdahl Tønnes Tandlægestuderende, formand for TUG’s frivillignetværk i København

- Hvorfor engagere sig i TUG’s frivillignetværk? Som del af TUG’s frivillignetværk i Aarhus er man med til at lave arrangementer og indsamle penge til TUG’s projekter rundt omkring i verden. Vi har haft kæmpe succes med indsamlinger gennem ”kagedage” og ”julebingo”, og til introdagene i august oplevede vi et rekordhøjt antal nye medlemmer.

- Du var med til at råbe udenrigsministeren, Kristian Jensen, op sidste år omkring de massive nedskæringer på u-landsbistanden. Hvorfor følte du, at dette var vigtigt? Det var et møde mellem NGO’er og udenrigsministeren, som gav en unik chance for at råbe ministeren op og få fortalt, hvorfor det er så vigtigt, at der ikke skæres endnu mere på ulandsbistanden, som det desværre er sket de seneste år. Jeg var afsted for at vise flaget og for at understrege, at vi sidder en masse frivillige rundt i Danmark, som har behov for midler til at gennemføre det arbejde i u-landene, som vi brænder for. Jeg var selv udsendt til Rwanda i sommeren 2016, og jeg fik med egne øjne at se, hvor stort et behandlingsbehov, der findes i et af verdens fattigste lande. Jeg håber virkelig, at TUG vil kunne fortsætte arbejdet mange år frem, og jeg håber, at regeringen vil fortsætte med at bakke os op. I Aarhus vil vi i Mia Portz Dybdal hvert fald gøre vores for at blive set, og for Tandlægestuderende, aktiv i TUG’s at motivere endnu flere til at blive en del af frivillignetværk i Aarhus den fantastiske organisation, som TUG er.


2016 - ØKONOMISKE FORHOLD Overordnet set falder vores projektudgifter indenfor to forskellige typer af aktiviteter: a) dentalmissioner til samarbejdslande, og b) CISU-finansierede civilsamfundsprojekter med fokus på tandsundhed.

Tak til følgende for økonomisk støtte og opbakning i 2016

Indtægter

I 2016 udgjorde vores indtægter i alt 1.090.317 kr., hvilket er en nedgang i forhold til 2015. En del af årsagen til denne reduktion skal findes i en ændring i periodiseringen af indtægter. Derudover har vi i 2016 afsluttet et længerevarende samarbejde med en hovedpartner, som betyder, at vi ikke har haft den forventede indtægt fra partnerskabet i 2016. En ny hovedpartner er sikret for 2017, og indtægten herfra vil blive indtægtsført i 2017. Indtægten fra diverse aktiviteter og private donationer er steget i forhold til 2015 og udgør hhv. 36.701 kr. og 36.816 kr. Stigningen i indtægter fra diverse aktiviteter skyldes bl.a. en stor indsats fra vores frivillignetværk ved de odontologiske uddannelser i Aarhus og København, som har afholdt flere succesfulde arrangementer i løbet af 2016. I løbet af 2016 er der blevet foretaget en større oprydning i medlemsdatabasen, og der er i 2016 registreret 850 medlemmer. Vi ser en fortsat øget interesse for foreningens arbejde igennem et stigende antal følgere på de sociale medier og modtagere af vores nyhedsbrev. Støtten fra fonde og offentlige midler udgør den største andel af de ordinære indtægter. Vi har i 2016 haft to store aktive projektbevillinger fra CISU/Civilsamfundspuljen på i alt knap 5 millioner, som fortsætter i 2017. I 2016 udgjorde administrationsbidraget for disse projekter 130.805 kr. Projektudgifter

Der blev i 2016 anvendt 200.012 kr. af vores midler på aktiviteter i udviklingslande, herunder dentalmissioner. Derudover har vi projektrelaterede udgifter i form af løn til projektkoordinering. Vores involvering i projekt ’Sund Mund’ i Indien blev afsluttet i 2016 og en afsluttende projektrejse vil finde sted i 2017 for at se på resultaterne af projektet. Der blev afholdt udgifter for hhv. 804.232 kr. og 52.399 kr. i de CISU-finansierede projekter i Rwanda og Palæstina. Den samlede CISU-bevilling til projektet i Palæstina er på 1.906.074 kr. og løber i 30 måneder. Projektet blev skudt i gang i 2. halvår af 2016 og en stor del af udgifterne forventes at ligge i 2017. Sponsorater af arbejdskraft, materialer og udstyr

Ligesom tidligere år modtog vi i 2016 en lang række gratis ydelser, materialer og udstyr fra firmaer og organisationer, som ikke er værdisat i nettoomsætningen. Derudover er det ikke muligt at værdisætte det store antal arbejdstimer, som de frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende lægger i forbindelse med vores projektarbejde. De indgår derfor heller ikke i vores reviderede regnskab, men udgør de facto mindst dobbelt så meget som TUG’s samlede omsætning. Engagerede frivillige er en af grundstenene i organisationen, som betyder, at vi kan drive stærke projekter til ganske få penge.

Offentlige midler 21%

TAK

Klinikpartnerskaber: 3% Virksomhedsdonationer: 15% Diverse aktiviteter:3% Private donationer: 3%

Medlemmer: 19% Fonde: 36%

2016: 1.090.000 2015: 1.371.000 2014: 1.419.000 2013: 1.221.000 2012: 1.208.000 2011: 816.000

Her kom støtten fra

Omsætning (afrundet til hele tusinder) og ekskl. de store bevillinger fra CISU

Hovedpartnere Plandent A/S Tandlægeforeningen Tandlægernes Tryghedsordninger Unilever (Zendium) Pluspartnere Deloitte Partnere Dansk Tandplejerforening dinTandlæge HK Kommunal Praktiserende Tandlægers Organisation Straumann Danmark ApS Klinikpartnere Centrumklinikken dinTandlæge Hobro dinTandlæge silketand.dk dinTandlæge Taulov Glkongetand Platan Tandklinik Rosenklinikken Tandlægehuset Assens ApS Tandklinikken i Samsøgade Tandklinikken på Sjælør Boulevard Tandlægehuset i Borup ApS Tandlægehuset Faaborg Tandlægerne Studiestræde Tandlægerne Vejlevej Offentlige Donorer CISUs Civilsamfundspulje Kulturstyrelsen (tips- og lottomidler) Fonde BHJ Fonden Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Frantz Hoffmanns Mindelegat Fonden af 17-12-1981 Frantz Hoffmanns Mindelegat Gudrun og Erik Kauffeldts Fond Jubilæumsfonden af 12. august 1973 Lund Fonden Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen Novo Nordisk Fonden Torben og Alice Frimodts Fond Velux Fonden Øvrig støtte og donation Ansatte Tandlægers Organisation Cenger Ethicon Johnson & Johnson GC Nordic Københavns Tandlægeforening Manunision Nordenta Refurb Småkryb ApS Tandex 3D Dental Zenith Dental ApS Samarbejdspartnere De studerendes foreninger ved de odontologiske uddannelser i København og Aarhus One-2-One Charitable Trust (Cambodja) Palestinian Medical Relief Society (Palæstina) SOS-Children’s Villages (Rwanda) Woman Worker’s Training Center (Indien)

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 11


TAK TIL ALLE

UDSENDTE I 2016

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 12 TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER