TUG Årsberetning 2015

Page 1

ÅRSBERETNING 2015 SAMMEN HJÆLPER VI SMILET PÅ VEJ

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER


ÅRSBERETNING 2015

HVEM VI ER Tandsundhed Uden Grænser er en dansk humanitær organisation stiftet i 2002 med formålet at forbedre tandsundheden i udviklingslande.

VORES MISSION Det er Tandsundhed Uden Grænsers mission at arbejde sundhedsfremmende, udbrede forebyggende tandpleje og akut behandle, hvor der er et udtalt behov. Tandsundhed Uden Grænser er en humanitær organisation, der samarbejder med velforankrede organisationer i udviklingslande om fælles formulerede projekter med hovedvægt på den sundhedsfremmende indsats.

VORES VISION Det er Tandsundhed Uden Grænsers vision at bidrage til den generelle og orale sundhed blandt de mest udsatte i udviklingslande og dermed bidrage til en højere livskvalitet hos den enkelte uden smerter i tænderne. Visionen er ligeledes at skabe en lokal forståelse for, at man ved simple midler kan opretholde funktionsdygtige tænder hele livet. Visionen er aktivt at bidrage til at skabe forankring og kapacitetsopbygning i de udviklingslande, hvor TUG arbejder. I Danmark er visionen at oplyse om Tandsundhed Uden Grænsers arbejde for tandsundhed i udviklingslandene og hvilke konsekvenser tandsygdomme og tandsmerter har for verdens fattige.

ÅRSBERETNING 2015 Skrevet af Bo Danielsen Signe Fink Louise Munch Thomsen Layout og grafik Rikkes Bix Billeder TUG Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 1256 København K Danmark www.tug-dk.org Tlf: +4533487703 tug@tug-dk.org CVR-nr: 27552765

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM VI ER

2

FORMANDEN BERETTER

3

RWANDA 4 INDIEN 6 VORES AKUTTE INDSATS 2015

7

PROJEKT PÅ VESTBREDDEN

8

MØD VORES LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE

9

AKTIVITET I DANMARK

10

2015 - SET FRA ET ØKONOMISK SYNSPUNKT

11

TAK TIL ALLE UDSENDTE

12


FORMANDEN BERETTER

"

TUG FÅR FLERE OG

FLERE DELTAGERE

PÅ VORES

DENTAL-

MISSIONER. VI SER MANGE GENGANGERE .

I 2015 startede TUG et nyt stort projekt i Rwanda. Derudover fik TUG i slutningen af året endnu en stor bevilling til et helt nyt projekt i Palæstina. Ved siden af dette har TUG formået at sende snesevis af frivillige til Cambodia, Indien, Rwanda og Palæstina. Dette er kun muligt, fordi TUG har stor opbakning fra medlemmerne, de frivillige og sponsorerne. Arbejdet i Rwanda startede med store udfordringer. Bevillingen bliver givet i danske kroner, og udgifterne finder sted i valuta, der følger dollaren. Dollarkursen steg næsten 20 %, fra ansøgningen blev udarbejdet og bevillingen blev givet, til projektet var klar til at blive sat i gang. Det betød, at der blev mindre til rådighed

for projektet end forudsat, da det blev planlagt. Det gav naturligvis en række udfordringer. Du kan læse mere om projektet på de næste sider. TUGs projekt ’Sund Mund’ i Nagalapuram i Sydindien omfatter 1200 børn. Dagligt har de børstet tænder i to år. Parallelt har TUG støttet uddannelse af lærere og lokale kvinder til at varetage formidlingen af god mundhygiejne. Projektet viste rigtig flotte resultater i form af en markant nedgang i caries og synlig plak blandt de deltagende børn. Så det nytter og gør en forskel. Og det bliver bemærket i det omgivende samfund, der nu efterspørger hjælp til at komme i gang. På det seneste har vi i vores del af verden oplevet store strømme af flygtninge. Flygtninge har ofte store problemer med tænder og tandsmerter, og der er klart brug for en stor akut indsats. Imidlertid ligger denne akutte indsats, som dels kan være flygtig og dels kan være midt i en krigszone, udenfor TUGs ekspertise og formåen. TUG arbejder på at skabe sundhedsfremme via samarbejder med velforankrede organisationer i nogle af de mest udsatte i udviklingslande og dermed bidrage til en højere livskvalitet hos den enkelte uden smerter i tænderne. TUG arbejder primært på at bidrage til at skabe lokal kapacitetsopbygning. I Danmark arbejder TUG for at sprede viden om tandsundhed i udviklingslandene, og hvilke konsekvenser tandsygdomme og tandsmerter har for verdens fattige og mindst privilegerede. TUG har ikke ressourcer og en organisation, der kan varetage smertebehandling rundt om i verdens flygtningelejre. Det mener vi langt bedre kan varetages af de organisationer, som allerede arbejder med sundhed der. TUG har fået flere henvendelser om hjælp til flygtninge, og vi har i flere tilfælde hjulpet med at formidle kontakter og støttet arbejdet med det vi kan – det gør vi gerne.

TUG får flere og flere deltagere på vores dentalmissioner. Vi ser mange gengangere. Det er vi glade for af flere grunde. Det er af stor betydning, at vores teams kommer med erfaringer omkring de udfordringer, som de vil møde. Vi arbejder på at sammensætte teams med en god kombination af erfaring og ungdommelighed i form af studerende. Mange rejser sammen med kolleger. Vi sammensætter teams med alle fra det odontologiske team og tager hensyn til, at flest mulige får opfyldt deres ønsker. TUG når langt ud og gør en stor forskel for mange. TUGs arbejde er dog kun muligt på grund af den støtte, vi får fra mange sider. Derfor er der mange, som skal have tak. Tak til vores sponsorer og partnere for den generøse økonomiske støtte. Tak til alle TUGs medlemmer. Tak til alle de frivillige som rejser ud. Ligeledes vil jeg gerne rette en kæmpe tak til medarbejderne i TUGs sekretariat for deres engagement og store indsats. Også tak til de frivillige, som gør en stor og engageret indsats i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Tak fordi I alle arbejder for at TUG kan være med til at gøre en forskel for nogle af de mest udsatte mennesker i verden.

Bo Danielsen Formand for Tandsundhed Uden Grænser

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 3


RWANDA:

BASIC PACKAGE OF ORAL CARE

Det har været et hektisk og meget spændende år for TUG i vores fem år lange engagement i Rwanda, hvor vi både afsluttede vores tidligere aktiviteter og påbegyndte et nyt og meget ambitiøst projekt, der er langt det største i TUGs historie og funderet på den største bevilling, vi nogen sinde har hjemtaget. I januar 2015 afsluttede vi vores treårige sundhedsprojekt, Basic Package of Oral Care (BPOC). Det Danida-finansierede projekt havde til formål at forbedre tandsundheden i ét område af Rwanda gennem skolebaserede sundhedsprogrammer for børn i alderen 6-12 år og ligeledes at sprede viden om forebyggelse af tandsygdomme og generelle hygiejnerelaterede sygdomme gennem uddannelse af lokalt sundhedspersonale, lærere og tandplejestuderende. I samarbejde med vores lokale partner, SOS Børnebyerne Rwanda, har projektet sikret, at omkring 9.000 skolebørn og 156 udsatte familier har fået viden om, hvordan de sikrer sig selv bedre sundhed og har fået mulighed for at praktisere deres viden i hverdagen gennem daglige håndvasknings- og tandbørstningsrutiner. Foruden vidensopbygning og daglige hygiejnetiltag har børn og voksne med akutte tandproblemer og -smerter været sikret behandling i forbindelse med de halvårlige dentalmissioner, hvor frivillige danske tandfaglige har bidraget med professionel hjælp til de mest udsatte.

SIMPLE METODER GØR EN STOR FORSKEL FOR TANDSUNDHEDEN I ET UDVIKLINGSLAND Det er ikke tilfældigt, at det er BPOC-metoden, som udgjorde kernen i projektet. Den WHO-godkendte og evidensbaserede metode er både yderst kosteffektiv og virksom i form af relativ hurtig og målbar fremgang på nogle helt konkrete parametre. En resultatopgørelse af projektindsatsen viste, at antallet af svære tandsygdomme blandt de deltagende elever var faldet med 87 % siden projektets start, fremmødet blev gennemsnitligt øget med et par procent, mens sjetteklassernes testgennemsnit forbedrede sig med 17 % over den treårige projektperiode. Heldigvis har TUG fået mulighed for at fortsætte samarbejdet med SOS Børnebyerne Rwanda, da CISU/Civilsamfundspuljen har bevilget TUG et meget stort beløb – knap 3 millioner kr. – til en ambitiøs udvidelse og videreudvikling af projektindsatsen over en ny treårig periode, hvor projektet vil omfatte 23.000 skolebørn fordelt over flere distrikter i landet.

PROJEKTUDVIDELSE: FORTALERVIRKSOMHED OG DEN POLITISKE DIMENSION I forbindelse med afslutningen på det første projekt rejste vores to danske projektledere og TUGs formand til Rwanda i foråret 2015 for at igangsætte det nye projekt. Under besøget blev der bl.a. afholdt samarbejdsmøder og workshops med nøglepersoner og ansat nye lokale medarbejdere, som skal supervisere og implementere projektaktiviteterne i det daglige. TUGs repræsentanter igangsatte en omfattende baselineundersø-

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 4


gelse og nedsatte en tandsundhedskomité bestående af personer fra fagprofessionelle grupper samt centrale embedsmænd, som skal klædes på til at gennemføre nationale oplysningskampagner om tandhygiejne og presse på for at øge det politiske fokus på landets udfordringer med befolkningens tandsundhed. Det sidstnævnte tiltag er en nyudvikling, der ikke indgik i det tidligere projekt, og formålet er at inspirere de nationale beslutningstagere til at skabe en basal skoletandpleje, som kan komme alle rwandiske skolebørn til gode. Vi oplever en generelt optimistisk stemning omkring projektet, som bliver modtaget med stor begejstring og engagement af både de involverede børn, forældre og lærere samt af sundhedsmyndigheder og lokale aktører.

PROJEKTOPSTART - IKKE UDEN UDFORDRINGER Netop som projektet startede op, steg dollarkursen pludselig drastisk i forhold til året før, da TUG udarbejdede projektansøgningen til CISU. Prisstigningerne fik direkte konsekvenser for projektbudgettet, der ikke længere ville kunne dække alle udgifter i den planlagte projektperiode. Det var derfor med stor glæde og taknemlighed, at vi tog imod et generøst tilbud fra GUM/Sunstar Japan om en imponerende donation af 76.700 tandbørster til projektet. Tandbørsterne har været på en lang rejse fra Kobe i Japan til Kigali i Rwanda. Det har taget lang tid at få tandbørsterne frigivet fra de rwandiske toldmyndigheder og først i begyndelsen af 2016 er alle tandbørster blevet distribueret til samtlige af de involverede skoler. Vi glæder os til for alvor at få fuldimplementeret alle projektaktiviteterne og til over de næste par år at følge med i de positive forandringer, projektet vil skabe i de involverede børns sundhedstilstand.

"

ANTALLET AF SVÆRE TANDSYGDOMME BLANDT DE DELTAGENDE ELEVER VAR

FALDET MED 87 % SIDEN PROJEKTETS START.

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 5


INDIEN:

PROJEKT SUND MUND I Indien er der ikke tradition for at rokke med tænderne, så vi underviser bl.a. i, hvor vigtigt det er, at de løse mælketænder rokkes løs for at gøre plads til de blivende tænder. Denne 8-årige pige rokkede selv sin løse 01+ ud og var bare så stolt og glad bagefter.

TUG har siden 2013 været involveret i et tandbørstningsprojekt i Nagalapuram i delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Projekt ’Sund Mund’ omfatter ca. 1200 børn, der lærer basale tandsundshedsmæssige færdigheder og daglig tandbørstning for at forebygge tandproblemer. Samtidig uddannes ressourcepersoner på stedet, lærere og kvindegrupper, til at varetage formidlingen af god mundhygiejne. Projektet foregår i samarbejde med den indiske kvindeorganisation, Women Workers’ Training Centre, der har over 50 års erfaring med projekter, som har til formål at højne levestandarden for lokalbefolkningen i nærområdet.

STOR LOKAL OPBAKNING Hjemvendt fra et tilsynsbesøg kunne projektleder, tandplejer og tandlægestuderende Camilla Juhl berette om, at projektet bliver modtaget med stort engagement af både børn og voksne. Flere af lærerinderne bekræftede overfor Camilla, at den daglige tandbørstning er blevet en integreret del af dagligdagen og endda har spredt sig til andre i landsbyerne. En af lærerinderne fortalte, at børnene var meget optaget af at børste tænder: hvis hun en sjælden gang glemte at medbringe tandbørsterne til centeret, bad børnene hende straks om at gå tilbage og hente deres tandbørster. En anden lærerinde kunne fortælle om, hvordan nogle ældre børn, som ikke er omfattet af projektet, en dag kom med deres egen tandbørste og tandpasta, som de havde anskaffet sig på eget initiativ, for at blive undervist i hvordan de børster korrekt. Faktisk har området oplevet en stigning i antallet af børn på aktivitetscentrene pga. tandbørstningsprogrammet, da forældrene gerne vil have, at deres børn deltager. Beviset på, at projektet for alvor har slået rødder lokalt er, at en landsby på eget initiativ i forbindelse med opstart af et nyt aktivitetscenter har implementeret daglig tandbørstning som fast rutine.

OVERBEVISENDE RESULTATER OG FORVENTNINGER TIL 2016 Camilla Juhl har en gang årligt siden projektets start besøgt Nagalapuram og gennem screeninger af børnenes tandstatus indhentet data, som tydeligt viser effekten af tandbørsteprogrammet: Der er sket en markant nedgang i både synlig plak og caries blandt projektets børn.

Totaloversigt over alle aldersgrupper Projektår 1 Projektår 2 Projektår 3 93%

96%

97%

82% 71% 49%

47%

Plakfrie

53%

56%

Cariesfrie

Smertefrie

TUGs bestyrelse har besluttet at forlænge projekt ’Sund Mund’ i et år for at sikre endnu bedre lokal vidensopbygning og en bæredygtig overlevering til vores partnerorganisation. I 2016 vil TUGs fokus derfor i højere grad være på at inddrage forældrene og give dem mere indgående viden om tænder, tandbørstning og ikke mindst sukkers negative påvirkning af tænder. Projektet forventes derfor at afsluttes omkring årsskiftet 2016/17.

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 6


DENTALMISSIONER:

VORES AKUTTE INDSATS 2015 41 tandfaglige Tug-medlemmer har været udsendt i 2015 fordelt på otte dentalmissioner til vores projekter i Rwanda, Indien, Cambodja og Palæstina. Det var første gang, TUG udsendte en dentalmission til Vestbredden i Palæstina. De frivillige har arbejdet så forskellige steder som i små landsbyer, lokale sundhedscentre, børnehjem, skoler og på et kvindecenter. Arbejdsforholdene er ganske primitive sammenlignet med de vante forhold på

danske tandklinikker. Her tjener træborde og -bænke ofte som ’tandlægestole’, der er svigtende elektricitet og nogle steder manglende adgang til rindende vand. En pandelampe er ofte det bedste arbejdslys, de frivillige har. Arbejdspresset er for det meste overvældende, da op til flere hundrede patienter venter på behandling ad gangen. De udsendte tilbyder nemlig en hjælp, som normalt ikke er mulig i de områder, hvor TUG arbejder.

I alt har 2.614 patienter via vores dentalmissioner modtaget behandling for akutte tandsmerter og andre dentale problemer i vores projektlande i løbet af 2015. Ydermere har de udsendte sikret, at ca. 4000 børn og voksne har fået adgang til tandbørstning med fluortandpasta samt modtaget undervisning i tandpleje, sund kost og basal hygiejne.

Du har tidligere være udsendt som frivillig på en dentalmission. Hvordan var det denne gang, at være en del af en pilotmission? Det har været rigtig spændende at være med til at starte en dentalmission op og få indsigt i alt det, der går forud for missionerne. Vi har følt os taget rigtig godt imod af vores samarbejdspartner i Palæstina. Der var styr på vores arbejdsprogram, og aftaler blev overholdt. På trods af at det var den allerførste mission i Palæstina, så har det kørt efter planerne. Hvordan oplevede du, at sikkerheden var under jeres ophold og arbejde? Jeg har ikke været utryg under mit ophold i Palæstina. Det har nok mest været dem herhjemme i Danmark, som har bekymret sig om mig. Der er megen overvågning og kontrol. Det oplevede vi allerede, da vi landede i Tel Aviv Lufthavn, og på missionerne var vejspærringer og check points en del af vores hverdag. Vores landekoordinator fra TUG har både før og under opholdet været super god til at informere os. Der var hele tiden en god kontakt til vores samarbejdspartner, som havde lagt et godt program for os, og de steder hvor vi skulle arbejde tog godt imod os. Hvad var dit indtryk af tandsundheden og det behov, I mødte på Vestbredden? Der er store problemer med tandsundheden med rigtig meget caries, og det var tydeligt at se, at det ikke er tandbørsten som prioriteres, når man f.eks. lever i en teltlejr. Behovet for hjælp var stort, og rigtig mange børn fik behandling og slap af med deres smerter. Interessen for at lære om, hvordan man passer på sine tænder var stor blandt børnene og deres mødre, og de ville rigtig gerne deltage i vores undervisning. Hvilke erfaringer har du med hjem i ‘bagagen’? Turen til Palæstina bekræfter mig i, at det arbejde som TUG gør ved at rejse ud i verden er vigtigt, og at der er brug for hjælp. Den taknemlighed som vi blev mødt med overalt, hvor vi arbejdede var helt fantastisk at opleve! Vi blev flere gange inviteret med hjem til te efter endt arbejdsdag. Vi blev mødt af meget hjertelige og varme mennesker, som virkelig var glade for at få den hjælp, vi kunne give dem. Det er fantastisk at være med til at gøre en forskel og bidrage med vores faglighed og til gengæld få varme smil, håndtryk og kram med hjem i rygsækken.

ANNE MARIE HOEG KLINIKASSISTENT OG FAGLÆRER PÅ SKT I AARHUS. UDSENDT TIL PERU I 2012 UDSENDT TIL PALÆSTINA SOMMEREN 2015.

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 7


NY BEVILLING TIL SUNDHEDSFREMMENDE PROJEKT PÅ VESTBREDDEN

I november 2015 modtog TUG en bevilling på 1,9 mio. kr. fra CISU til et 2,5-årigt skoletandplejeprojekt på Vestbredden i samarbejde med vores partner, The Palestinian Medical Relief Society. Det er en stor sundheds-NGO med over 30 års erfaring. Forud har ligget et stort og målrettet arbejde for at planlægge det sundhedsfremmende projekt. Bl.a. har repræsentanter fra TUG flere gange besøgt området og vores partnerorganisation og har i den forbindelse foretaget screeninger af børnenes tandstatus samt afholdt møder med forskellige repræsentanter fra relevante institutioner og organisationer. Vi glæder os til at igangsætte projektet i 2016, hvor omkring 7.500 børn fra udsatte områder skal til at børste tænder dagligt i skoletiden - og det er meget tiltrængt! Vores undersøgelser konkluderede, at 45% af de screenede børn mellem 6 og 12 år havde tandpine, og i gennemsnit havde hvert barn 1,6 tænder med så dyb caries, at det gik helt ind til nerven. På grund af besættelsen og den vanskelige politiske situation i området, og de deraf følgende utilstrækkelige økonomiske ressourcer, er det kun de færreste børn, som har adgang til behandling. Derfor vil vi sikre, at børnene på projektskolerne modtager akut behandling ved behov. Ydermere vil vi vejlede lærere til at varetage tandbørstningen på deres skoler, og vi vil også uddanne lokalt sundhedspersonale og tandlægestuderende i skolebaseret forebyggelse af tandsygdomme. Målet er at vise de palæstinensiske myndigheder, hvor meget de kan vinde ved at prioritere forebyggelse i den nationale sundhedsstrategi.

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 8

"

7.500 BØRN

FRA UDSATTE OMRÅDER SKAL TIL AT BØRSTE TÆNDER DAGLIGT I SKOLETIDEN - OG DET ER

MEGET TILTRÆNGT!


SAMMEN HJÆLPER VI SMILET PÅ VEJ – MØD NOGLE AF MODTAGERNE AF HJÆLPEN •

I Rwanda er der kun 23 tandlæger til en befolkning på 11,6 mio. mennesker

I Cambodja har et femårigt barn i gennemsnit mellem otte og ti nedkarierede tænder

Over 80% af alle børn og unge i Indien lider af caries

I lavindkomstlande har 95 % af alle 11-14-årige ubehandlede tandproblemer

I mange udviklingslande er tandpine blandt de hyppigste årsager til skolefravær

”DERFOR KAN JEG LIDE AT BØRSTE TÆNDER” - MØD EN ELEV FRA EN PROJEKTSKOLE I RWANDA Georgette Kabatesi er 12 år gammel og går i 6. klasse på G.S. Gikongoro School, som de seneste tre år har været en del af TUGs sundhedsprojekt i Rwanda. Hun børster tænder og vasker hænder i skoletiden hver eneste dag. “Jeg holder meget af at børste mine tænder, fordi så føler jeg mig tilpas, og det hjælper mig til at se smart ud”, fortæller Georgette. “Jeg begyndte at børste mine tænder i skolen i 4. klasse. Inden da fortalte mine forældre mig, at jeg ville børste tænder, når jeg startede i 2. klasse. Men de købte ikke tandbørster og tandpasta til os. Det beholdt de i deres soveværelse til eget brug”. Da hun bliver spurgt, hvorfor det er vigtigt at børste tænder, forklarer hun: “Det er godt, da det heler blødning i munden, man undgår dårlig ånde og huller i tænderne. Med håndvask fjerner man urenheder fra beskidte hænder”. Georgette opfordrer alle forældre til at købe tandbørster og tandpasta til deres børn - det hjælper mod sygdom, og de vil lære mere i skolen.

MØD SUMATHI FRA TANDBØRSTEPROJEKTET I INDIEN For TUG er det vigtigt at opbygge de lokale kræfter til selv at kunne imødekomme de udfordringer, som tandsundheden giver. De lærer nemlig både at hjælpe sig selv og andre. Et godt eksempel er Sumathi, som har lært at børste tænder ved TUGs Projekt Sund Mund i Indien: ”Mit navn er Sumathi, og jeg går i 6. klasse. Før vidste jeg ikke, hvordan man børster tænder, men jeg har lært at børste dem to gange om dagen på aktivitetscentret. Jeg har også lært mine naboer, hvordan man gør. I dag er jeg en af de frivillige, som holder øje med, at de andre børn børster deres tænder korrekt”.

ORME OG TÆNDER - EN PATIENTHISTORIE FRA CAMBODJA I Cambodja hersker der gammel overtro om, at smerter i tænderne skyldes tilstedeværelsen af orme. En metode, der anvendes til at dræbe ’ormene’, er at dryppe batterisyre på den smertegivende tand, indtil den ikke gør ondt mere. I sommers havde vores udsendte en oplevelse med en carieret mælketand, der blev ekstraheret under besvær på en større dreng. Den havde gjort ondt længe og burde for længst være tabt som rokketand. Det viste sig, at tanden havde været sømmet fast med en træsplint gennem tandvævet og ned i knoglen. Forklaringen var, at en ’orm’ var forsøgt dræbt med stiften.

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 9


AKTIVITET I DANMARK UDDELING AF VERDENS BEDSTE NYHEDER Igen i 2015 deltog TUG i Verdens Bedste Nyheders kampagnedag d. 11. september. Sammen med friske og seje TUG-frivillige var vi på gaden for at give morgenfriske studerende og ansatte ved Panum-Institut­ tet i København den bedste start på dagen med et stykke chokolade og en avis med Verdens Bedste Nyheder. Vi vil gerne være med til at fortælle danskerne om de positive fremskridt, der sker i udviklingslandene, og medvirke til at vise, at hjælpen nytter. TUG er ved sin deltagelse både med til at øge bevidstheden om virkeligheden rundt omkring i verden og sætte fokus på tandsundheden blandt verdens fattige.

#GIVETSMIL- KAMPAGNEN Vores hovedpartner Zendium lancerede i november 2015 kampagnen ’#Givetsmil’ på de sociale medier Facebook og Instagram. Formålet var at udbrede kendskabet til tandsundhed som en global menneskeret og gøre danskerne opmærksom på de ufatteligt mange mennesker verden over, der lever med tandpine som en hverdagslidelse. For hver en smilende selfie, som blev delt under hashtagget #Givetsmil, donerede Zendium 50 kroner til TUGs arbejde. I løbet af en måned modtog vi over 1.000 skønne smil og glæden blev blot endnu større, da Zendium oprundede beløbet til 150.000 kroner. Vi er dybt taknemmelige for den opmærksomhed og opbakning, vi modtog gennem kampagnemåneden.

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 10

DE HVIDE BUSSER

DU KAN OGSÅ VÆRE MED!

I slutningen af 2. Verdenskrig kørte frivillige chauffører, sygeplejersker og læger i hvide busser fra Danmark til Tyskland for at hente KZ-fanger hjem til Skandinavien. De tog afsted for at hjælpe uden tanke på de farer, de risikerede at bringe sig selv i. Deres aktion reddede 17.000 menneskeliv. Redningsaktionen var omdrejningspunktet for Nationalmuseets særudstilling og konkurrence ’De Hvide Busser’. TUG og 24 andre hjælpeorganisationer var inviteret til at sætte fokus på frivillighed og humanitært arbejde. Vi brugte TUGs deltagelse til at sprede en masse viden om tandsundhed i et globalt perspektiv og om den store indsats og forskel, vores frivillige gør for tusindvis af udsatte mennesker verden over. Det er vi stolte af.

Har du lyst til at blive en del af vores frivillignetværk, give en hånd og et smil samt møde andre frivillige, så meld dig ind i deres facebookgruppe ”TUG – Frivillige Netværk” eller ”TUG – Frivillige netværk Århus”.

DELTAGELSE I ARRANGEMENTER OG FRIVILLIGNETVÆRKS HJÆLPENDE HÅND TUG har igen i år deltaget i den årlige dentalmesse SCANDEFA i Bella Center, og vi stod klar til at fortælle om TUG og vores arbejde ved både HKs fagkonference for tandklinikassistenter og ved vores hovedpartner Plandents populære og velbesøgte events i tre forskellige byer i Danmark. Dertil kommer de mange foredrag, som TUGs bestyrelsesmedlemmer og tidligere udsendte har holdt forskellige steder i landet for at oplyse om konsekvenserne af tandproblemer i udviklingslande

Du er også meget velkommen til at kontakte TUGs sekretariat på tug@tug-dk.org

og udbrede kendskabet til TUGs arbejde. Det betyder meget for os at komme rundt i hele Danmark og møde medlemmer og interesserede borgere, der hvor de bor TUG har igen i år modtaget uvurderlig støtte fra de studerende på de danske tandfaglige uddannelser. De studerende udviser generelt stor interesse for tandsundheden i udviklingslande, og de hjælper TUG på mange måder, både fagligt og praktisk. De frivillige i Aarhus og København har afholdt flere arrangementer for deres medstuderende, bl.a. kagedage og julebingo, hvor de har samlet penge ind til TUGs udviklingsprojekter. De frivilliges hjælp sætter vi meget stor pris på, og vi siger mange tak til alle for indsatsen.


2015 - ØKONOMISKE FORHOLD TUGs økonomi fungerer på den måde, at vores projektudgifter falder i to forskellige typer af aktiviteter: a) dentalmissioner til TUGs samarbejdslande, og b) CISU-finansierede civilsamfundsprojekter med fokus på tandsundhed. Indtægter

2015: 1.371.000 2014: 1.419.000 2013: 1.221.000

I 2015 voksede TUGs økonomi ganske betydeligt som følge af to store projektbevillinger for de kommende tre regnskabsår fra CISU/Civilsamfundspuljen på i alt knap 5 millioner kr. Når der ses bort fra fra disse særbevilliger oplevede TUG en meget svag nedgang i ordinære indtægter, som i alt udgjorde 1.370.824 kr. mod 1.418.858 kr. året før. Dette skyldes primært, at der i 2015 var mindre fokus på kampagneaktiviteter pga. administrativt arbejde med at hjemtage og udmønte de store bevillinger. Til gengæld oplevede TUG en rigtig fin medlemsfremgang og over 1.000 mennesker støtter i dag organisationen via deres medlemsskab. Støtten fra fonde og private virksomheder udgør fortsat den største andel af de ordinære indtægter, og omfanget er steget svagt i forhold til 2014. TUG blev i 2015 tildelt 99.175 kr. i driftstilskud fra Tips- og Lottomidlerne, mens administrationsbidraget for TUGs CISU-bevillinger var på 9.281 kr.

2012: 1.208.000 2011: 816.000 2010: 864.000 2009: 403.000 2008: 700.000

Projektudgifter Dentalmissionerne finansieres af fondsmidler og af TUGs medlemmer og frivillige, og i 2015 havde TUG udgifter for 243.463 kr. i forbindelse med missionerne. Det er ganske omkostningseffektivt: på dentalmissionerne medbringer TUG en del doneret udstyr, hvorfor TUG ikke har store udgifter forbundet med indkøb af f.eks. tænger, luxatorer og spejle. De CISU-finansierede projekter har udgifter, der er indeholdt i de bevillinger, TUG hjemtager, og omkostningerne hentes derfor ikke i medlemsbidrag. Udgifterne var på 961.211 kr. i 2015, hvoraf størstedelen var bundet til aktiviteter i Rwanda, hvor TUG både afsluttede og opstartede et projekt. Da disse omkostninger er dækket af eksterne midler, indgår de ikke direkte i årsregnskabet. Sponsorater af arbejdskraft, materialer og udstyr Ligesom tidligere år modtog TUG i 2015 en lang række gratis ydelser, materialer og udstyr fra firmaer og organisationer, som ikke er værdisat i nettoomsætningen. Derudover er det ikke muligt at værdisætte det store antal arbejdstimer, som de frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende lægger i forbindelse med vores projektarbejde. De indgår derfor heller ikke i TUGs reviderede regnskab, men udgør de facto mindst tre gange så meget som TUGs samlede omsætning. Engagerede frivillige er en af grundstenene i organisationen, som betyder, at TUG kan drive stærke projekter til ganske få penge.

Omsætning (afrundet til hele tusinder) og ekskl. de store bevillinger fra CISU

Diverse aktiviteter: 5% Private donationer: 10%

Klinikpartnerskaber: 3%

Medlemmer: 14%

Fonde: 28%

Offentlige midler: 14% Private virksomheds­donationer: 26%

TAK Her kom støtten fra

TAK TIL FØLGENDE FOR ØKONOMISK STØTTE OG OPBAKNING I 2015 Vores medlemmer

Hovedpartnere Plandent A/S Tandlægeforeningen Tandlægernes Tryghedsordninger Unilever (Zendium) Pluspartnere Deloitte

Partnere Ansatte Tandlægers Organisation Dansk Tandplejerforening Din Tandlæge HK Privat Philips Praktiserende Tandlægers Organisation Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Klinikpartnere Din Tandklinik Din Tandlæge din TANDLÆGE Hobro Glkongetand Klinik for Kirurgi og Endodonti I/S KoldingTand Plantan Tandklinik Tandklinikken på Sjælør Boulevard Tandklinikken Samsøgade Tandlægehuset ApS

Tandlægehuset Assens ApS Tandlægehuset i Borup ApS Tandlægehuset Faaborg Tandlægehuset Greve Tandlægerne Studiestræde Tandlægerne i Helsinge Tandlægerne Kanalens Kvarter 168 Tandlægerne Kissow & Skalkhøj ApS Tandlægerne i Sundhedshuset, Kolding Tandlægerne Vejlevej 41 Tandlægerne Vestergade Sæby Tandlægerne Vindinggård Center Offentlige Donorer CISUs Civilsamfundspuljen Kulturstyrelsen (tips- og lottomidler)

Fonde Augustinus Fonden BHJ Fonden Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Erik og Magda Sterregaards Mindefond Flemming Hansens Familiefond Fonden af 17-12-1981 Fonden af 24. december 2008 Frantz Hoffmanns Mindelegat Frimodt-Heineke Fonden Jubilæumsfonden af 12. august 1973

Lauritzen Fonden Lund Fonden Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen Novo Nordisk Fonden Solar Fonden af 1978 Øvrig støtte og donation Cenger Colgate Indien Ethicon Johnson & Johnson GC Nordic Gum Sunstar Krebs Ergonomi Københavns Tandlægeforening Lagkagehuset Manunision Nordenta Småkryb ApS 3D Dental-Direct Tandex Zendium Tandbørster Zenith Dental ApS

Samarbejdspartnere De studerendes foreninger ved de odontologiske uddannelser i København og Aarhus One-2-One (Cambodja) Palestinian Medical Relief Society (Palæstina) SOS Children’s Villages (Rwanda) Woman Worker’s Training Center (Indien)

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 11


TAK TIL ALLE

UDSENDTE I 2015

ÅRSBERETNING 2015 SIDE 12

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER