TUG årsberetning 2014

Page 1

ÅRSBERETNING 2014 SAMMEN HJÆLPER VI SMILET PÅ VEJ

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER


ÅRSBERETNING 2014

HVEM VI ER Tandsundhed Uden Grænser (TUG) er en dansk humanitær organisation stiftet i 2002 med formålet at forbedre tandsundheden i udviklingslande. VORES MISSION Det er Tandsundhed Uden Grænsers mission at arbejde sundhedsfremmende, udbrede forebyggende tandpleje og akut behandle, hvor der er et udtalt behov. Tandsundhed Uden Grænser er en humanitær organisation, der samarbejder med velforankrede orga­nisationer i udviklingslande om fælles formulerede projekter med hovedvægt på den sundhedsfremmende indsats.

VORES VISION Det er Tandsundhed Uden Grænsers vision at bidrage til den generelle og orale sund­ hed blandt de mest udsatte i udviklingslande og dermed bidrage til en højere livs­ kvalitet hos den enkelte uden smerter i tænderne. Visionen er ligeledes at skabe en lokal forståelse for, at man ved simple midler kan opretholde funktionsdygtige tænder hele livet. Visionen er aktivt at bidrage til at skabe forankring og kapacitetsopbygning i de udviklingslande, hvor vi arbejder. I Danmark er visionen at oplyse om Tandsundhed Uden Grænsers arbejde for tandsundhed i udviklingslandene og hvilke konsekvenser tandsygdomme og tandsmerter har for verdens fattige.

ÅRSBERETNING 2014 Skrevet af Bo Danielsen Louise Munch Thomsen Magnus Falby Lauridsen

HVEM VI ER

2

Layout og grafik Rikke Nilsson

FORMANDEN BERETTER

3

Billeder TUG

RWANDA 4

Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 1256 København K Danmark

INDIEN 6

www.tug-dk.org Tlf: +4533487703 tug@tug-dk.org CVR-nr: 27552762

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

INDHOLDSFORTEGNELSE

VORES AKUTTE INDSATS 2014

7

PROJEKT PÅ VESTBREDDEN

8

MØD VORES LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE

9

AKTIVITET I DANMARK

10

2014 - SET FRA ET ØKONOMISK SYNSPUNKT

11

TAK TIL ALLE UDSENDTE

12


FORMANDEN BERETTER

"

OVER DE KOMMENDE­­

TRE ÅR HAR VI MODTAGET

DANIDA-­

MIDLER­PÅ GODT

3 MILLIONER­

KRONER.

DEN STØRSTE­BEVILLING

I TUG’S HISTORIE.

For TUG har 2014 været et år med mange spændende aktiviteter. Den største begivenhed var uden tvivl bevil­ lingen til en udvidelse og fortsættelse af vores udviklingsprojekt i Rwanda. Over de kommende tre år har vi modtaget Danida-midler på godt 3 millioner kro­ ner. Den største bevilling i TUG’s histo­ rie. I årets sidste måneder blev de første forberedelser til det nye projekt taget, og det bliver spændende men ikke mindst udfordrende at være med til at udvikle tandplejetilbuddet i et land med mange mennesker og meget få tandlæger. Der er mere end 1/2 million borgere per tandlæge. Dette arbejde kommer TUG’s medlemmer til at høre meget mere om. I løbet af året har arbejdet med pro­ jekterne i Sydindien og Rwanda begge udviklet sig positivt og som planlagt. Samtidig har der været god opbakning og søgning til TUG’s dentalmissioner i Rwanda, Cambodja og Indien. Dental­ missionerne har været med til at eliminere mange lidelser i områder, hvor vi også ar­ bejder sundhedsfremmende. Det er med til at sikre projektarbejdet lokal opbakning. TUG har ydermere beskæftiget sig med udviklingen af et nyt projekt med fokus på tandsundhedsfremmende akti­ viteter for udsatte børn på Vestbredden i Palæstina. Her er der mange børn uden adgang til tandpleje og mængden af car­ ies er høj. Arbejdet skrider planmæssigt frem, og vi håber på at have en projekt­ beskrivelse klar i løbet af 2015. TUG får en del henvendelse med til­ bud om at aftage brugt udstyr og til at engagere sig i etablerede projekter. Der er ikke altid, at det lige falder indenfor det, som er muligt for TUG at løfte. Det forstår de fleste også godt. TUG arbe­ jder efter en klar strategi om at forbed­ re tandsundheden for de mest udsatte i nogle af verdens fattige lande. Det gør

vi dels gennem sundhedsprogrammer for børn og dels gennem uddannelse af forældre, lærere og sundhedspersonale. Vi promoverer tandsundhed overfor beslutningstagere for at styrke det loka­ le og nationale fokus på forebyggende tandpleje, og vi udfører akut smertebe­ handling til patienter fra den fattigste del af samfundet ved at udsende frivillige på dentalmissioner. Som organisation er TUG ved at modnes og ved at finde et godt ståsted på egne ben. Der er en god blanding i bestyrelsen af erfarne og unge medlem­ mer – alle karakteriseret ved, at de er vildt engagerede. For at få endnu flere nye unge kræfter ind i arbejdet har bestyr­ elsen drøftet metoder til at tilknytte nye og friske kræfter til vores arbejde. Vi vil på generalforsamlingen og andre steder opfordre medlemmer med lyst til at være med til TUG’s arbejde til at melde sig. Så skal vi finde veje til, at alle kan blive invol­ veret. Vi kan garantere meningsfulde op­ gaver til alle, som har lyst til at yde. TUG’s arbejde bygger på økonomisk støtte fra vore partnere, vore medlem­ mer, frivillige og ikke mindst vore udsend­ te. Uden denne store opbakning kunne vi ikke nå nær så langt, som vi formår at gøre. Derfor en stor tak til alle jer, der tror på, at TUG kan være med til at gøre en forskel for nogle af de mest udsatte i verdenen. På vegne af bestyrelsen,

Bo Danielsen Formand for Tandsundhed Uden Grænser

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 3


RWANDA:

BASIC PACKAGE OF ORAL CARE

Gennem tre år har TUG med det Danida-finansierede projekt, Basic Package of Oral Care (BPOC), arbejdet for at forbedre tandsundheden i Nyamagabe distrik­ tet i Rwanda med skolebaserede sundhedsprogrammer for børn i alderen 6-12 år. Formålet har været at lære eleverne forebyggelse af tandsygdomme og andre hygiejnerelaterede sygdomme gennem daglig tandbørstning og håndvask. Et andet fokusområde har været uddannelse af lærere, forældre, sygeplejersker og ’dental therapist’ studerende for at opbygge den lokale kapacitet til at imødekomme de udfordringer, som tandproblemer volder. I løbet af året har vi sammen med vores lokale partner, SOS Børnebyerne Rwanda, arbejdet for at forlænge og ud­ vide aktivi­teterne til at dække flere områder, når det nuværende projekt udløber i starten af 2015.

ET PROJEKT DER GIVER SUNDE BØRN I årets løb har 5.577 elever haft adgang til projektets faciliteter, som byder på daglig tandbørstning med fluortandpasta, håndvask og tandbehandling ved be­ hov. Det har ført til positive resultater, ikke alene for børnenes sundhed, men også for deres skolegang ved, at fraværet er mindsket og karakterne er steget på samtlige projektskoler. Hele 87% af svære tilfælde af tandproblemer blandt børnene er faldet siden projektstarten. Også udenfor skoletiden har vi bemærket en adfærdsændring, da vi kan observere, at mere en halvdelen af eleverne rækker deres hånd op, når de bliver spurgt, om de børster tænder og vasker hænder der­ hjemme. Til at starte med var det kun de færreste, som ejede en tandbørste. Disse vaner vil være med til at sikre børnenes sundhed mange år frem.

UDDANNELSE MED TIL AT OPBYGGE DEN LOKALE KAPACITET Udover de skolebaserede aktiviteter er undervisning en central del projektet, som er med til at opbygge den lokale kapacitet til at imødekomme de udfordringer, som befolkningens tandproblemer giver. Der har været afholdt møder for over 3.000 elever og deres forældre i 2014. Her har de lært vigtigheden af tandbørst­ ning og samtidig blevet klædt på til at kunne vokalisere behovet for forbedringer i sundhedssystemet, særligt når det kommer til tandsundhed. Lærere og skoleinspektører ved projektskolerne blev trænet i BPOC metoden, således de kan gennemføre aktiviteterne på deres skoler. De har fået en vejledning til tandbørstning og håndvask samt viden om rokketænder. TUG’s projektleder har været på tilsynsbesøg i løbet af året. Her har hun af­ holdt workshops for sygeplejersker og dental therapist studerende, hvor de sam­ men har diskuteret resultater og erfaringerne fra projektet samt aflagt besøg på

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 4


"

GENNEM HELE ÅRET HAR TUG ARBEJDET MÅLRETTET FOR AT PLANLÆGGE EN AMBITIØST UDVIDELSE AF DET NUVÆRENDE BPOC PROJEKT I RWANDA

projektskolerne. I efteråret blev der afholdt et møde med lokale politikere, repræsen­ tanter fra sundhedssystemet og andre lokale organisationer (bl.a. FN’s flygtninge organ), som anderkendte, at sundhed og tandsundhed skal være et prioriteret område. De forskellige ledere vil opfordre forældre til at agere rollemodeller for deres børn, og de diskuterede samtidig, hvordan man bredt kan sende oplysende sundhedsbudskaber til befolkningen.

AMBITIØS UDVIDELSE AF PROJEKT SIKRET Gennem hele året har TUG arbejdet målrettet for at planlægge en ambitiøst udvidelse af det nuværende BPOC projekt i Rwanda. I slutningen af året bar det hårde slid frugt, da TUG blev bevilget knap 3 millioner kr. i Danida-midler af CISU. Det er den største bevilling i organisationens historie. Det nye projekt, som vil løbe over en 3-årig periode fra starten af 2015, tager afsæt i det første BPOC projekt. Aktiviteterne vil udvides til endnu to områder, hvor SOS Børnebyerne arbejder. Omkring 23.000 børn skal dagligt børste tænder og vaske hænder i skoletiden samt modtage tandbehandling ved behov. De udvalgte skoler vil tjene som ’mønsterskoler’ til inspiration for de omkringliggende skoler og samfund.. Særligt bæredygtighed bliver et omdrejningspunkt, da TUG som noget nyt vil nedsætte en tandsundhedskomité i Rwanda bestående af fagprofessionelle grup­ per. De skal klædes på til at kunne gennemføre nationale oplysningskampagner om tandhygiejne og presse på for et politisk fokus på landets udfordringer med folkets tandsundhed. Formålet er at vise, hvordan man med relativt få midler og simple metoder kan gøre en stor forskel for både børns tandsundhed og generelle sundhed, hvilket forhåbentligt vil inspirere myndighederne til at skabe en basal skoletandpleje lig den, projektet har udviklet. ÅRSBERETNING 2014 SIDE 5


INDIEN:

PROJEKT SUND MUND

I starten af 2014 igangsatte TUG et tand­ børsteprojekt på skoler, børnehjem og børnehaver i 35 små landsbyer i det sydlige Indien for omkring 1.200 børn. Projektet implementeres i samarbejde med et lo­ kalt kvindecenter – Women Worker’s Training Center-med over 50 års erfa­ r­ing med projekter, der har som formål at højne levestandarden i Nagalapuram provinsen. Under en screening af 186 børn i områ­ det foretaget i marts 2013, fandt vi, at 65% havde huller i tænderne. Mange havde ligefrem gennemhullede og rådne tænder.

rollemodeller for familierne og siger til deres forældre, at de også skal børste tænder. Det er med til at sikre projek­ tets bæredyg­ tighed fremadrettet, da det ændrer folks adfærd omkring deres tandsundhed i hele området og ikke blot for de børn, som er en del af projektet. Eksempelvist opdagede TUG, at man i en landsby havde for vane at børste tænder i pulveriseret mursten. Denne praksis er nu ophørt, efter projektet har spredt viden­ om god mundhygiejne.

LOKAL OPBAKNING TIL PROJEKTET

Ved udviklingsprojekter er der ofte opstartsvanskeligheder - og Projekt Sund Mund har også haft sine. Her kan nævnes, at de to oprindelige ’dental care workers’ blev giftet væk og måtte derfor flytte fra kvindecentret. Det betød, at der i en periode manglede projekt­ansatte. Heldigvis formåede lærerinderne selv at løfte arbejdet i denne tid, som sikrede projektets fremdrift. En ny ’dental care worker’ blev ansat i løbet af sommeren, og hun har vist sig ganske­kompetent til opgaven. Bl.a. er hun begejstret for at benytte indfarvningstabletter: når hun besøger landsbyerne, trækker hun et par børn til side og giver dem en tablet for at tjekke, om de har børstet tænderne tilstrækkeligt. Vi er spændte på næste gang børnene på projektet skal screenes for at se om deres tandsundhed har forbedret sig. Det har vi dog allerede en god forventning om.

Til løbende at følge op på projektet blev to unge ’dental care workers’ fra kvin­ decentret ansat. En gang om måneden tilses projektet i de små omkringliggen­ de landsbyer for at sikre, at børnene får børstet tænder. I dagligdagen er det dog lærerinderne på institutionerne, som har ansvaret. De er blevet oplært af TUG’s projektleder til at varetage de daglige tandbørstningsprogrammer, og er dermed afgørende for projektets suc­ ces. Derfor er det glædeligt at se lærerin­ dernes stigende opbakning i løbet af året. En lærerinde i en landsby føler sig endda så overbevist om vigtigheden af daglig tandbørstning, at hun på eget initiativ hver aften banker på husenes døre for at huske familierne på at børste tænder. Især børnene tilknyttet projektet er flittige til at børste tænder, også der­ hjemme. Selv de børn, som ikke er en del af projektet, tropper op med tand­ børste for at kunne deltage i de daglige rutiner. Børnene fungerer ligeledes som

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 6

UDFORDRINGER OG FORVENTNINGER


DENTALMISSIONER:

VORES AKUTTE INDSATS 2014

41

tandfaglige har været udsendt ­i 2014 fordelt på i alt 7 den­ talmissioner til vores projek­ ter i Rwanda, Indien og Cambodja. De har arbejdet så forskellige steder som i små landsbyer, lokale sundhedscentre, børnehjem, skoler og på et kvindecenter. Arbejds­forholdende er ganske primitive sammenlignet med de vante forhold på de danske tandklinikker. Her tjener borde

og plastikstole ofte som ’tandlægestole’, der er svigtende elektricitet og nogle steder manglende adgang til rindende vand. En pandelampe er ofte det bedste arbejdslys, som de frivillige har. Arbejds­ presset er for det meste overvældende, da op til flere hundrede patienter venter på behand­ling ad gangen. De udsendte tilbyder nemlig en hjælp som normalt ikke er mulig i de områder, hvor TUG arbejder.

I alt har 3.018 patienter via vores dental­ missioner modtaget behandling for akutte tandsmerter og andre dentale problemer i vores projektlande i 2014. Ydermere har de udsendte sikret, at 3.296 børn og voksne har fået adgang til tandbørstning med tandbørste og fluortandpasta, samt modtaget under­ visning i tandbørstning, sund kost og basal hygiejne.

Hvordan var din oplevelse som frivilligt udsendt i Indien? Som udsendt med TUG lærer du, oplever du, og får du meget mere, end du giver! Min oplevelse som udsendt med TUG kan kun beskrives som værende positiv og utrolig berigende. Hvad var dit indtryk af tandsundheden og det behov, I mødte i Indien? Jeg var godt klar over, at det ikke var tandstens- og cariesfrie smil vi skulle ned til, men alligevel overraskede det mig, hvilken ringe tandsundhed vi blev mødt af. Behovet var stort og erkendelsen og vi­ densniveauet lavt. Hvordan kunne du bruge din faglighed til at hjælpe de lokale indbyggere? Med min faglighed havde jeg det privilegium at undersøge, diagnosti­cere,­ præventivt at behandle, undervise og oplære samt at udøve sundheds­ fremme og forebyggelse hos en patientgruppe, der virkelig havde be­ hov­for hjælp. Hvilke erfaringer har du med hjem i ‘bagagen’? Jeg har på turen udviklet mig som menneske og som behandler. Jeg har lært utrolig meget af befolkningen og den kontrast, der forekommer­i vores hverdag. Befolkningens indstilling og gå på mod trods ringe tandsundhed mm. har ladet mig inspirere i min dagligdag og gør ­­det stadig.

PATRICK ATTERMANN HENRIKSEN TANDPLEJER UDSENDT TIL INDIEN I SOMMEREN 2014

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 7


PLANLÆGNING AF ET SUNDHEDSFREMMENDE PROJEKT PÅ VESTBREDDEN

"

OVER 200 BØRN BLEV SCREENET­OG HVERT BARN HAVDE I­ GENNEMSNIT 1,6 TÆN­D ­E R MED SÅ DYBE HULLER, AT DE GIK HELT IND TIL NERVEN. HELE 45% AF BØRNENE NIKKEDE JA TIL, AT DE HER OG NU HAVDE TANDPINE.

I et år har TUG undersøgt mulighederne for at starte et sundhedsfremmende projekt på Vestbredden i Palæstina efter at være blevet gjort opmærksom be­ folkningens behov for hjælp. Grundet den israelske besættelse er store dele af indbyggerne, særligt udenfor byområderne, afskåret fra primære sundhedstilbud herunder tandbehandling. TUG nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som skulle afklare, om et projekt var nødvendigt og realiserbart. I efteråret var planerne nået så langt, at to repræsentanter fra TUG sammen med formanden for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening rejste dertil for at undersøge forholdene mere dyberegående. I løbet af to uger gennemførte de en række screeninger på by-, land- og flygtningeskoler i flere områder af Vestbredden i samarbejde med en gruppe motiverede lokale tandlæger for at afgøre behovet for hjælp. I alt 219 børn var igennem tandlægernes kyndige vurdering. Udover at undersøge behand­ lingsbehovet samt børns og mødres viden om tænder mødtes de to udsendte også med mulige samarbejdspartnere og myndigheder. Ud fra screeningerne kunne TUG’s bestyrelse konkludere, at behovet bestemt var til stede. Over 200 børn blev screenet og hvert barn havde i gennemsnit 1,6 tænder med så dybe huller, at de gik helt ind til nerven. Hele 45% af børnene nikkede ja til, at de her og nu havde tandpine. Det kan ses som en konsekvens af de sukkerholdige produkter, der for de fleste børns vedkommende indgår i deres daglige kost kombineret med, at mange ikke får børstet tænder dagligt. På baggrund af forundersøgelsen har TUG’s bestyrelse besluttet, at der i 2015 vil arbejdes målrettet for at planlægge et tandsund­ hedsfremmende projekt for skolebørn og udsendelse af dentalmissioner. Det vil ske i samarbejde med en veletableret lokal sundheds NGO med mange års erfaring, som er blandt de primære sundhedsudbydere til den palæstinensis­ ke befolkning. Projektet vil sigte at gøre op med børnenes sukkerrige kostvan­ er, manglende tandhygiejne og begrænsede adgang til behandling.

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 8


SAMMEN HJÆLPER VI SMILET PÅ VEJ – MØD VORES LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE DET ER AFGØRENDE, AT VORES PROJEKTER BYGGER PÅ PARTNERSKABER MED ORGANISATIONER I SAMARBEJDSLANDENE, DA DET SIKRER BÆREDYGTIG­ HEDEN AF ARBEJDET PÅ LANG SIGT. DET ER ORGANISATIONER MED KENDSKAB TIL DE LOKALE FORHOLD OG DE SÆRLIGE BEHOV. DERMED NÅR HJÆLPEN UD TIL DE RETTE MODTAGERE, PROJEKTERNE BLIVER LOKALT FORANKREDE OG SIKKERHEDEN FOR VORES UDSENDTE ER I TOP. HER KAN I MØDE VORES LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE .

RWANDA SOS Children’s Villages Rwanda Landedirektør Alfred Munyentwari Derfor synes vi, at et skolebaseret tandbørstningsprojekt er vigtigt i Rwanda I Rwanda har alle børn (fra 6 til 13 år) gratis adgang til en grundskoleuddannelse. Tandsygdomme er almindelige og en ofte overset børnesygdom. Skolebaserede projekter­er meget vigtige, da skolen er et sted, hvor børn, forældre og samfundet samles og dermed bliver det ideelle sted for masseintervention. Brug af skolens strukturer spiller en stor rolle, da lærere fungerer som rollemodeller og kan opfor­ dre børn til at udvikle sunde vaner. Derfor har vi valgt at samarbejde med TUG om projektet Rwanda er et udviklingsland med stor efterspørgsel indenfor sundhedsom­rådet. Oral sundhed modtager kun lille del af ressourcerne. Som resultat er behand­ linger dyre og uoverkommelige for patienter. Samarbejdet med TUG omkring det skolebaserede tandbørstningsprojekt betyder, at SOS Børnebyerne Rwanda kan drage fordel af TUG’s ekspertise indenfor tandsundhedsrelaterede forhold, og vi kan få finansiel og teknisk støtte til gennemførelsen af projektet.

CAMBODJA One-2-One Cambodia Landedirektør Ly Huy Det betyder vores fælles hjælp for befolkningens tandsundhed For en voksen eller barn, der lever med tandsmerter hver eneste dag, kan modta­ gelsen af tandbehandling gøre en enorm forskel for deres liv. Fx. for en ung dreng, der græder hver aften pga. tandsmerter, og som ikke kan koncentrere sig om sin skole eller endda kun kan spise begrænsede fødevarer. En teenagepige, som aldrig smiler eller åbner munden for at tale offentligt pga. udseendet af hendes ødelagte fortænder. Det handler ikke kun om at give dem lindring af smerter og grundlæg­ gende tandbehandling, men det handler også om at opbygge deres selvtillid og gøre det muligt for dem at møde verden. Der er mange grunde til, at mennesker udvikler tandproblemer, men når det kommer til tab af tænder og problemer med at spise og smile, indser cambodjanere, at tænder er vigtige. Sammen med vores dentale hold forsøger vi at redde tænderne, når vi kan, selvom det mange gange er for sent.

INDIEN Women Worker’s Training Center Leder Kasthuri Manickam Derfor har vi valgt at samarbejde om et tandsundheds­projekt Vi valgte at gå ind i dette projekt, da det fokuserer på børns rettigheder. Tandbørstningsprojektet er forbundet­ med vores målsætninger, og for os er det meget vigtigt at inddrage børn i at udøve deres ret til at leve. Vi har ikke tidligere hørt om andre organisationer, der koncentrerer sig om forebyggende tandpleje og behandling af udsatte mennesker. Med projektet håber vi, at disse fremskridt og resultater vil ske Allerede nu kan vi mærke en forskel i børns og forældres liv. Børnenes tænder er rene, og det giver dem selvtillid til at tale foran andre. Selv­ om børnene har retoriske færdig­ heder, vil de uden sunde tænder og en frisk ånde ikke være i stand til at tale frit med andre. Vi er glade for, at vi er ved at forberede en gene­ration, der vil sprede viden til den næste. Derfor vil der i løbet af få år være et mindre antal af dårlige tænder og sundhedstilstanden hos alle, der tilslutter sig projektet, vil forbedres.

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 9


AKTIVITET I DANMARK DU KAN OGSÅ VÆRE MED! Har du lyst til at blive en del af vores frivillig­ netværk, give en hånd og et smil samt møde andre frivillige, så meld dig ind i deres facebook­gruppe ”TUG – Frivillige Netværk” eller ”TUG – Frivillige netværk Århus”. Du kan også kontakte TUG’s sekretariat på tug@tug-dk.org

BESØG FRA RWANDA: TUG KOORDINATOR GÆSTEDE DANMARK TUG blev i 2014 tildelt et omvendt rejse­ stipendium af Danida til at invitere den rwandiske dental therapist, Emmanuel Biziyaremye, der til daglig arbejder som lokal koordinator ved TUG’s udviklings­ projekt i Rwanda, til Danmark. Under sit ophold holdte Emmanuel foredrag på Aarhus og Københavns tandlægeskoler og SKT samt ved et arrangement under Scandefa i Bella Center. Det gav de frem­ mødte en unik mulighed for at få et indblik­ i, hvordan tandsundheden ser ud i en af­ rikansk kontekst, og hvilke udfordringer et land som Rwanda står overfor, når det kommer til tandproblemer. Emmanuel stiftede til gengæld bekendtskab med det danske tandsundhedssystem.

SUCCESFULD KAMPAGNE SIKREDE TUG’S STATUS HOS SKAT Strengere krav fra SKAT til, hvad man skal opfylde som forening for at have status som almenvelgørende forening jf. lignings­loven §8a, voldte TUG udfor­ dringer i 2014. Statussen giver nemlig mulighed for at modtage fradragsbe­ rettigede gaver og søge driftsstøtte fra Tipsmidlerne. Disse bidrag hjælper til at sikre den langsigtede udvikling og søsætte nye projekter i udviklingslande. Konkret skulle TUG inden d. 1. oktober indsamle 100 donationer af minimum

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 10

200 kr. for at bibeholde sin status hos SKAT. Det førte til en aktiv kampagne for at nå i mål med donationerne. I mål kom vi. Knap 24.000 kr. blev indsamlet sam­ men med en håndfuld guldtænder. Tusind tak til alle som støttede kampagnen!

TANDLÆGE SPILLEDE KLASSISK MUSIK TIL GAVN FOR TANDSUNDHEDEN BLANDT VERDENS FATTIGE TUG bliv i starten af 2014 kontaktet af tandlæge og pianist, Terese M. S. Poulsen, der havde et ønske om at arrangere en række velgørenhedskoncerter i efteråret til fordel for TUG’s humanitære arbejde. Koncerterne var en bragende succes. I alt mødte omkring 300 personer op for at nyde smuk klassisk og rytmisk musik og samtidig støtte indsatsen for bed­ re tandsundhed i udviklingslande. I alt lykkedes det Terese at indsamle 29.350 kr., som vil gå til at lave undervisnings­ materiale om tandpleje ved TUG’s tand­ børstningsprojekter i Indien og Rwanda.

UDDELING AF VERDENS BEDSTE NYHEDER Igen i år deltog TUG i Verdens Bedste Nyheders kampagnedag d. 12. septem­ ber. Sammen med nogle af de sejeste TUG frivillige var vi på gaden for at give folk ved Panum Instituttet i København en juice og avis med Verdens Bedste

Nyheder. Vi vil gerne være med til at fortælle danskerne om alle de positive fremskridt i udviklingslandene for at vise, at hjælpen nytter. TUG er ved sin deltagelse både med til at øge bevidst­ heden om virkeligheden rundt omkring i verden og sætte fokus på tandsund­ heden blandt verdens fattige.

FRIVILLIGNETVÆRKS HJÆLPENDE HÅND OG DELTAGELSE I ARRANGEMENTER TUG har igen i år modtaget stor støtte fra de studerende på de danske tandfaglige uddannelser. De studerende udviser ge­ nerelt stor interesse for tandsundheden i udviklingslande og er gode til at give en hjælpende hånd, når det er nødvendigt. De frivillige i Aarhus og København har af­ holdt flere arrangementer for deres med­ studerende, bl.a. kagedage og julebingo, hvor de har samlet penge ind til TUG’s ud­ viklingsprojekter. De frivilliges hjælp sæt­ ter vi meget stor pris på, og vi takker dem for indsatsen. TUG har i løbet af året deltaget i den årlige dentalmesse SCANDEFA i Bel­ la Center og De Danske Tandplejers jubilæumskonference. Dertil kommer de mange foredrag, som TUG’s besty­ relsesmedlemmer og tidligere udsendte har holdt omkring i landet, for at oplyse om konsekvenserne af tandproblemer i udviklingslande og udbrede kendskabet til TUG’s arbejde.


2014 - SET FRA ET ØKONOMISK SYNSPUNKT Indtægter

2014: 1.419.000

I 2014 oplevede TUG en stigning i indtægter, som i alt forløb sig på 1.418.858 kr. mod 1.221.171 kr. året før. Til gengæld faldt TUG’s medlemstal en smule fra 1.050 medlemmer i 2013 til 1.011 medlemmer i 2014, som primært skyldes oprydning i medlemsdatabasen. Støtten fra fonde og private virksomheder udgør fortsat den største andel af indtægterne, og ligger på samme niveau som 2013. Hovedårsagen til at vi i 2014 har oplevet en stigning i de samlede indsamlede midler skal findes i, at der har været afholdt en række indsam­ linger og arrangementer, hvor frivillige og virksomheder har stået for forskellige aktiviteter. Ligeledes oplevede TUG en massiv opbakning i form af private donationer, da TUG skulle opfylde de nye betingelser fra SKAT for at bibeholde godkendelse som almen velgørende forening, og dermed være berettiget til at give fradrag for donationer. TUG blev i 2014 til­ delt 178.730 kr. i driftstilskud fra Tips- og Lottomidlerne, mens administrationsbidraget fra CISU bevillingerne var på 12.921 kr.

2013: 1.221.000 2012: 1.208.000 2011: 816.000 2010: 864.000 2009: 403.000 2008: 700.000

Projektudgifter I 2014 blev der anvendt 265.621 kr. af direkte midler på aktiviteter i udviklingslande. Det er igen i år en stigning fra 203.046 kr. i 2013. Øgede aktiviteter samt en række opstarts- og til­ Diverse synsbesøg er årsagen til stigningen i de direkte projektomkostninger. TUG’s CISU finansie­ aktiviteter: 5% rede projekt i Rwanda er forløbet planmæssigt. Bevillingen udløber i start 2015, og vil blive forlænget og udvidet af en ny treårig bevilling på 2.995.219 kr. fra CISU. Omkostningerne, Private som er dækket af bevilligede midler, indgår ikke direkte i årsregnskabet. donationer: 10%

Klinikpartnerskaber: 3%

Fonde: 28%

Sponsorater af arbejdskraft, materialer og udstyr Medlemmer: 14%

Ligesom tidligere år modtog TUG i 2014 en lang række gratis ydelser, materialer og udstyr fra firmaer og organisationer, som ikke er værdisat i nettoomsætningen. Derudover er det ikke muligt at værdisætte det store antal arbejdstimer, som de frivillige tandlæger, tandple­ jere, klinikassistenter og studerende bruger i forbindelse med vores projektarbejde. De ind­ Offentlige midler: 14% går derfor heller ikke i TUG’s reviderede regnskab, men udgør de facto mindst en tredobling af TUG’s samlede omsætning. Engagerede frivillige er en af grundstenene i organisationen, og det betyder, at TUG kan drive stærke projekter til ganske få penge.

Privatevirksomheds­ donationer: 26%

TAK TAK TIL FØLGENDE FOR ØKONOMISK STØTTE OG OPBAKNING I 2014 Vores medlemmer

Hovedpartnere Plandent A/S Tandlægeforeningen Unilever (Zendium) Pluspartnere Deloitte

Partnere Dansk Tandplejerforening din Tandlæge GC Nordic HK Kommunal HK Privat Praktiserende Tandlægers Organisation Jordan (Cederroth) Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere Philips Easy Dent SKT København Klinikpartnere Dintandklinik, Stubbekøbing dinTandlæge, Hobro Gl Kongetand Klinik for Kirugi og Endodonti

Tandlægehuset Assens Aps Tandklinikken på Sjælør Boulevard Tandklinikken Samsøgade Tandlægehuset i Borup ApS Tandlægehuset Faaborg Tandlægerne Studiestræde Tandlægehuset Greve Tandlægerne i Helsinge Tandlægerne Kissow & Skalkhøj ApS Tandlægerne i Sundhedshuset, Kolding Tandlægerne Vejlevej 41 Tandlægerne Vindinggård Center Tandlægerne Vestergade Sæby Offentlige Donorer CISU’s Oplysningspulje CISU’s Projektpulje Kulturstyrelsen (tips- og lottomidler)

Fonde Augustinus Fonden Brødrene Hartmanns Fond Den Almennyttige Fond af 15. september 1968 Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgen­ sens Fond Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Erik og Magda Sterregaards Mindefond

Fabrikant Mads Clausens Fond Frantz Hoffmanns Mindelegat Fonden af 17-12-1981 Frimodt-Heineke Fonden Jubilæumsfonden af 12. august 1973 Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen Novo Nordisk Fonden Velux Fonden Øvrig støtte og donation Cenger Colgate Indien De Offentlige Tandlæger Fiskers Dental Service Københavns Tandlægeforening Lagkagehuset Nordenta Småkryb ApS Tandex Zenith Dental

Samarbejdspartnere De studerendes foreninger ved de odontologiske ud­ dannelser i København og Århus One-2-One Cambodia SOS-Children’s Villages Rwanda Women Worker’s Training Center

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 11


TAK TIL ALLE

UDSENDTE I 2014

ÅRSBERETNING 2014 SIDE 12

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER