__MAIN_TEXT__

Page 1

ÅRSBERETNING 2019

SUNDERE TÆNDER – BEDRE FREMTID

ÅRSBERETNING 2019

1


FORMANDEN BERETTER AF BO DANIELSEN, FORMAND FOR TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

Tandsundhed er på den politiske dagsorden i vores projektlande De fantastiske resultater Tandsundhed Uden Grænser (TUG) har opnået i både Rwanda og Palæstina igennem de seneste år, har givet genlyd politisk. I begge projektlande har politiske beslutningstagere og myndigheder fået øjnene op for, hvor vigtigt det forebyggende arbejde er i forhold til at eliminere tandsmerter og hvor stor betydning det har for børns udviklingsmuligheder og trivsel. I Rwanda har sundhedsministeriet udarbejdet en ambitiøs national strategi for bedre tandsundhed til alle. Vi har sammen med vores lokale samarbejdspartnere knoklet for at skabe dokumentation for, at prioritering af tandsundhed nytter og vi har sideløbende inspireret og støttet myndighederne til udarbejdelsen af den nationale handlingsplan. De næste skridt vil naturligvis ikke være uden udfordringer, men vi står klar til at hjælpe myndighederne i Rwanda med implementeringen. Vores lokale samarbejdspartner i Palæstina arbejder fortsat på at få tandsundhed sat på den nationale dagsorden med etablering af en national komité. Interessen er vakt, og der er i løbet af året afviklet workshops og møder med beslutningstagere for at fremme den forebyggende tandsundhed. I 2019 var TUG i Guatemala for at lave en forundersøgelse til et nyt projekt. Undersøgelserne viste, at tandsundheden er kritisk og der er massivt behov for hjælp. Vi planlægger derfor at starte et projekt i Guatemala op i 2020, så guatemalanske børn kan få et liv uden tandsmerter. Ingen succes kommer af sig selv. Derfor skal der lyde en kæmpe tak til alle, som har bidraget til vores arbejde i løbet af året. Succes kræver ressourcer – og med alle de gode resultater følger behov for både menneskelige og økonomiske ressourcer. Tak til vores partnere og sponsorer for jeres vigtige støtte. Tak til alle medlemmer for jeres engagement. Tak til vores seje frivillignetværk, som lægger mange timer og en masse energi i at afholde indsamlingsarrangementer med alt lige fra kagesalg til bankoaftner til fordel for TUG. Tak til alle som har været udsendt med os i 2019. I bidrager alle til, at TUG kan eksistere og sammen gør vi en stor forskel for børn rundt om i verdens fattigste lande.

Bo Danielsen Formand for TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

ÅRSBERETNING 2019 Tekstansvarlig: Cecilie W. Krogslund Layout & Grafik: Danielle Brandt Design 2 ÅRSBERETNING 2019

Foto: TUG, Heine Pedersen, Lise Josefsen Hermann, Jjumba Martin

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER Amaliegade 17 1256 København K tlf. +45 3348 7703

tug@tug-dk.org www.tug-dk.org CVR-nr: 27552765


Den danske model om skoletandpleje skal inspirere ude i verden Danmark er et foregangsland, når det kommer til tandsundhed og skoletandpleje og vores mangeårige tradition for at prioritere forebyggende behandling kan gøre en stor forskel i vores projektlande. Den danske skoletandplejes snart 100 års virke er en vigtig faktor for, at børn herhjemme i dag stort set ikke kender til tandpine. Men selv om problematikkerne omkring dårlig tandhygiejne for mange herhjemme kan synes abstrakte, så er virkeligheden en helt anden i vores projektlande. Her døjer tusindvis af børn på daglig basis med tandpine, som både påvirker deres skolegang og sociale liv. TUG´s indsats for at udbrede den danske skoletandplejemodel i projektlandene er med til at sikre gladere børn, bedre trivsel og skolegang og dermed et stærkere grundlag for udvikling i samfundet. Vi arbejder inden for tre områder i forhold til at udbrede den danske model med skoletandpleje: Vi går i dialog med de nationale beslutningstagere for at få

tandsundhed prioriteret på den politiske dagsorden i vores projektlande. Vi udruster lokale skolelærere og tandfaglige med viden om tandpleje og forebyggende behandling, så vi sikrer, at projekterne kan køre videre på egen hånd også i det lange løb. Vi inddrager forældre og lokale organisationer, så der kan blive taget hånd om børnenes tandbørstning på daglig basis og skabes lokal forankring af projektet. Som del af TUG´s langtidssigtede udviklingsprojekter udsender vi hvert år tandfaglige på dentalmissioner til projektlande. De frivillige på dentalmissionerne afhjælper både akutte smerter, samt underviser børnene i, hvordan de kan passe godt på deres tænder. I 2019 udsendte TUG 46 tandfaglige til Rwanda og Palæstina.

BÆREDYGTIG SKOLETANDPLEJE I VERDENS FATTIGSTE LANDE //Gennem daglig tandbørstning for skolebørn, læring om hygiejne og akutbehandling er vi med til at skabe sundhedsmodeller, som lokale kræfter selv kan videreføre. //Vi styrker lokale NGO’er og involverer lærere, forældre, sundhedsarbejdere og tandfaglige i arbejdet med den forebyggende tandpleje. //Vi går sammen med lokale partnere i dialog med nationale beslutningstagere og myndigheder for at fremme skolebaseret forebyggelse af tandsygdomme.

ÅRSBERETNING 2019

3


RESULTATER:

Tandsundhed er på den nationale dagsorden i Rwanda TUG’s resultater fra udviklingsprojekterne i Rwanda nåede i 2019 nye højder, da sundhedsministeriet i landet som noget helt nyt valgte at inkludere tandsundhed i landets nationale sundhedsstrategi med TUG som sparringspartner. Sundhedsministeriet i Rwanda har for første gang i landets historie udarbejdet en strategisk plan for forbedring af den nationale tandsundhed. Sammen med vores lokale samarbejdspartnere i Rwanda har TUG knoklet de sidste 7 år for at indsamle dokumentation for sammenhængen mellem børns trivsel, indlæringsevner og deres tandsundhed. Sideløbende har vi været i dialog med myndighederne for at give inspiration og støtte til en handleplan. Arbejdet har båret frugt og den nationale strategi ligger nu klar. Strategien tager blandt andet afsæt i

4

ÅRSBERETNING 2019

TUG’s erfaringer og arbejdsmetoder. Den indeholder ambitiøse målsætninger for, hvordan tandsundheden skal forbedres i hele landet, herunder at alle i det østafrikanske land skal have adgang til tandbehandling. Derudover har den strategiske plan fokus på den forbyggende behandling. Der vil blive etableret skoletandpleje og de tandsundhedsfaglige uddannelser øger optaget. Foruden at kunne behandle flere patienter efter endt uddannelse, skal de nyudklækkede tandplejere rundt til fjerntliggende dele af landet og undervise lokalbefolkningen i tandbørstning og tandsundhed.


Nyt projekt på Vestbredden i Palæstina I 2019 blev det første TUG-projekt i Palæstina afsluttet med flotte resultater, som TUG og vores samarbejdspartner nu bærer videre i et nyt projekt. Et projekt med blandt andet øget fokus på uddannelse af tandfagligt personale til forebyggende arbejde.

RESULTATER FRA PALÆSTINA

Afslutningen af første projekt i Palæstina blev markeret med en stor konference i Ramallah, hvor TUG’s resultater fra projektet blev præsenteret. Mere end 300 gæster var mødt op og blandt de fremmødte var repræsentanter fra blandt andet sundheds- og undervisningsministeriet, tandlægeskoler og tandlægeforeninger. Konferencen blev derudover vist på nationalt tv. Der var en stor opbakning til TUG’s arbejde fra de fremmødte og det var glædeligt at opleve, at flere nationale beslutningstagere havde taget sig tid til at møde op og blive klogere på skoletandplejens betydning for børns trivsel og læring.

færre tilfælde af karies*

Med støtte fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) er det nye projekt sat i gang. Sammen med The Palestinian Medical Relief Society udbreder vi nu udviklingsarbejdet inden for tandsundhed til hele Vestbredden, imens vi arbejder på en national plan for skoletandpleje. Som led i projektet samarbejder vi med sundheds- og undervisningsministeriet, den palæstinensiske tandlægeforening, Al Quds Universitetet og det Arabisk Amerikanske universitet, for at sætte skoletandpleje på den politiske dagsorden i Palæstina og sikre bedre trivsel for landets skolebørn.

39% 57%

færre børn har tandpine*

87%

færre tilfælde af tandkødsbetændelse*

19%

er skolefraværet faldet med* *fra 2016 til 2019 ÅRSBERETNING 2019

5


ÅRET DER GIK...

FRIVILLIGE AFHOLDER INDSAMLINGSARRANGEMENTER

TUG’s arbejde i Guatemala skudt i gang

Vores to fantastiske frivillignetværk i Aarhus og København har igen i år stået for en række sociale arrangementer, hvor pengene er gået ubeskåret til TUG. Netværkene består primært af tandlæge- og tandplejestuderende, som engageret deltager og bidrager til TUG’s arbejde. I 2019 blev der endnu engang indsamlet flotte summer fra blandt andet julebankoarrangementer med gode sponsorpræmier og kagedage med salg af lækre kager.

Tandlæge Karin Kornø Rasmussen har været med TUG i Guatemala for at undersøge og få overblik over skolebørns tandsundhed i landet. Resultaterne fra undersøgelsen taler sit tydelige sprog; Der er et massivt behov for hjælp til at forbedre tandsundheden især blandt de fattigste børn. Sammen med den guatemalanske tandlæge Velvet Lopez besøgte Karin fem skoler, hvor de tilsammen fik undersøgt 150 skolebørn fra henholdsvis 2., 4., og 6. klassetrin. Screeningerne klarlagde børnenes tandpine, tandkødsbetændelse, tandsten og plak. Manglende tandbørstning, et overdrevent sukkerindtag og den manglende skoletandpleje i landet kunne tydeligt ses på børnenes tænder. Hele 95% af de screenede børn havde huller i tænderne, der blev registreret plak hos 86% af børnene og 81% havde blødning fra tandkødet. Den indledende forundersøgelse viser, at der ligger et stort arbejde forude, og vi ser frem til at opstarte vores projekt i landet hurtigst muligt.

TUG HJÆLPER MED AT SPREDE VERDENS BEDSTE NYHEDER TUG er en del af Verdens Bedste Nyheders koordinatorteam og var i 2019 med til at stå for Verdens Bedste Morgen. En morgen hvor de gode nyheder, fremskridt og løsninger på klodens udfordringer er i fokus. TUG stod klar foran Tandlægeskolen i Århus og Panum instituttet i København tidligt om morgenen den 6. september og uddelte Verdens Bedste Nyheder-avisen til forbipasserende.

6

ÅRSBERETNING 2019


ØKONOMI 2019

Økonomiske forhold Et overblik over TUG’s økonomi for 2019. Et år der både bød på spændende muligheder fra eksterne samarbejdspartnere men også store udfordringer i form af generelt lavere indtægter. INDTÆGTER I 2019 udgjorde vores indtægter i alt DKK 961.195,00. Regnskabet for 2019 giver udtryk for et generelt fald i indtægter med en reduktion på ca. 24% i forhold til 2018. Det skal bemærkes, at det i 2019 blev besluttet, at alle omkostninger og indtægter skulle periodiseres til de regnskabsår, som de vedrører. Dette har givet en væsentlig forskydning på indtægtssiden, og en del af underskuddet for 2019 kan derfor tilskrives den regnskabstekniske opgørelse. Bestyrelsen har dog fuld fokus på udfordringerne i forhold til TUG´s indtægter og på initiativer, der skal sættes i gang for at løfte TUG økonomisk og sikre de gode projekter og resultater fremadrettet. Støtte fra private virksomheder tilknyttet dentalbranchen samt medlemskaber udgør tilsammen over 60% af TUG’s primære indtægtskilde. Private donationer, inkl. fonde og puljer udgør ca. 20% og administrationsbidrag fra

projekterne ca. 20% af de resterende indtægter i TUG. Medlemstallet i 2019 er uændret fra 2018. I 2019 opnåede vi en ny bevilling fra Civilsamfund I Udvikling (CISU)* på 2,9 millioner kr. til en videreudvikling af vores indsats i Palæstina for at skabe en bæredygtig skoletandpleje.

PROJEKTUDGIFTER Der blev i 2019 anvendt ca. 230.000,00 kr. af vores midler, ekskl. CISU-midler, på aktiviteter i udviklingslande, herunder dentalmissioner. Derudover anvendes en stor del af organisationens lønudgifter på projektledelse og – koordinering af både dentalmissioner og det langsigtede udviklingsarbejde. Der blev afholdt udgifter for ca. 1 million kr. på de CISU-finansierede projekter i Rwanda og Palæstina. Dette dækker dog ikke over de af TUG egenfinansierede lønudgifter til projektledelse og – koordinering.

SPONSORATER AF ARBEJDSKRAFT, MATERIALER OG UDSTYR TUG’s indtægter består ikke kun af likvide indskud, men i høj grad også af fysiske donationer. Engagerede frivillige er en af grundstenene i organisationen, som betyder, at vi kan drive stærke projekter til ganske få penge. Hvert år kan TUG sende takkebreve afsted til blandt andet: Tandlægeforeningen, der både lægger hus til vores sekretariat samt sponsorerer en stand til Tandfaglige Dage. 40-50 frivillige der lægger 1 eller 2 ugers arbejde hvert år på dentalmissioner ude på vores projekter, og selv betaler deres rejseomkostninger. Dentaludstyr fra tandklinikker, med alt fra tandrensningssæt til autoklaver. Strategisk rådgivning af eksterne samarbejdspartnere. Sponsorering af arbejdskraft, materialer og udstyr er ikke medregnet i det reviderede regnskab.

*C  ISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer. CISU forvalter blandt andet Civilsamfundspuljen på vegne af Danida (Danmarks udviklingssamarbejde).

TUG’S VISION FREMADRETTET TUG skal for at konsolidere sig økonomisk og sikre flere udviklingsprojekter, der kan bidrage til bedre trivsel blandt verdens fattigste børn, arbejde målrettet med strategiske partnerskaber bl.a. med virksomheder, hvor social ansvarlighed (Corporate Social Responsibility) og FN´s Verdensmål er del af værdigrundlaget. Det stiller store krav til TUG for, at vi kan indgå i sådanne partnerskaber, og det stiller krav om, at TUG fremstår som en NGO med et tydeligt og klart kommunikeret budskab og værdigrundlag udi den danske offentlighed og blandt de virksomheder og organisationer, hvor TUG gerne vil kendes. Derfor arbejder TUG på en fremadrettet strategi, hvor vi binder kommunikation, indsamling og fundraising bedre sammen og samtidig får forankret TUG stærkere blandt frivillige. Vi har igen og igen leveret resultater ude i projektlandene, der med forankring i erfaringen fra den danske skoletandpleje med den profylaktiske tilgang har bevist, at det er værd at bygge videre på.

ÅRSBERETNING 2019

7


TAK TIL FØLGENDE FOR ØKONOMISK STØTTE OG OPBAKNING I 2019 HOVEDPARTNERE Plandent Tandlæge Tryghed Tandlægeforeningen

PLUSPARTNERE TePe Nordic AB

PARTNERE BWT HOH Danske Tandplejere GC Nordic AB Praktiserende Tandlægers Organisation

KLINIKPARTNERE Aabybro Tandlægerne dinTANDLÆGE Hobro dinTANDLÆGE silketand.dk Espergærde Tandlægerne Korsør Tandlægeklinik Platan Tandklinik Rosenklinikken Söderåsens Tandklinik

Tandklinikken SmukkeSmil Tandlæge Karin Kornøe Rasmussen Tandlæge Kirsten Wissing Tandlæge Lisbet Vang-Pedersen Tandlæge Nille Hastrup Tandlæge Raili Jeppesen Tandlægen.dk Aalborg Boulevarden Tandlægerne Grundtvigsvej Tandlægerne i Fiolgade Tandlægerne Rask & Bach Tandlægerne Sjælør Boulevard Tandlægerne Studiestræde Tandlægerne ved Søerne Tandlægerne Vejlevej 41

OFFENTLIGE DONORER CISUs Civilsamfundspulje Kulturstyrelsen (Tips- og Lotto Midler)

Asta og Jul. P. Justesens Fond BYGMA Fonden Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaar Dansk Sygeplejeråds solidaritetsfond Else og Erik Jørgensens Familiefond Erik og Magda Sterregaards Fond Erik Thunes Legat Fonden af 17-12-1981 Frantz Hoffmanns Mindelegat Gudrun og Erik Kauffeldts Fond Jubilæumsfonden af 12. august 1973 Lund Fonden Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen Oda og Hans Svenningsens Fond Ole Kirks Fond Solar Fonden af 1978 Torben og Alice Frimodts Fond

FONDE Absalon Fonden af 1. maj 1978

… OG TAK TIL ALLE UDSENDTE

ØVRIG STØTTE OG DONATION Revisor Christensen Kjærulff 3D dental Cenger Scandinavia A/S Colgate-Palmolive A/S dinTANDLÆGE GC Nordic Nordenta Plusdent RH Dental aps Småkryb Straumann Danmark ApS Tandex A/S Zendium Zenith Dental Aps

SAMARBEJDSPARTNERE De studerendes foreninger ved de odontologiske uddannelser i Aarhus og København Palestinian Medical Relief Society (Palæstina) SOS-Children’s Villages (Rwanda).

Profile for Tandsundhed Uden Grænser

TUG's årsberetning 2019  

TUG's Årsberetning 2019 er klar! Et år som både bød på spændende fremskridt for vores projekter, men også store udfordringer økonomisk. Læs...

TUG's årsberetning 2019  

TUG's Årsberetning 2019 er klar! Et år som både bød på spændende fremskridt for vores projekter, men også store udfordringer økonomisk. Læs...

Advertisement