TUG Årsrapport 2020

Page 1

Amaliegade 17, 1256 København K CVR nr. 27552765 Årsrapport 2020

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Tandsundhed uden Grænser


1

Indholdsfortegnelse

Side Foreningensoplysninger………………………………………………….. 2 Ledelsespåtegning ……………………………………………………………………………………… 3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ………………………………………………………………… 4-7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning ………………………………………………………………………………. 8-9

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020 Resultatopgørelse ………………………………………………………. 10 Balance ………………………………………………………………….. 11 - 12 Noter …………………………………………………………………………………… 13 - 19 Anvendt regnskabspraksis …………………………………………………………………………………… 20 - 21


2

Foreningensoplysninger

Foreningsoplysninger Tandsundhed uden Grænser Amaliegade 17, 1256 København K CVR-nr.: 27 55 27 65 Hjemstedskommune: København Telefon: 33 48 77 03 Hjemmeside: www.tug-dk.org E-mail: tug@tug-dk.org Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Bestyrelse Gerd Bangsbo (Formand) Bo Danielsen (Næstformand) Martin Teilmann (Kasserer) Annette Hein-Sørensen Karin Kornø Rasmussen Marianne Hallberg Peter Østergaard Suppleanter til bestyrelsen Ida Magnusson Mie Blædel Jørgensen Revision Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Godkendt på foreningen generalforsmling, den

Dirigent

/

2021


3

Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for Tandsundhed uden Grænser. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

København, den 19. april 2021 Bestyrelsen

Gerd Bangsbo

Bo Danielsen

Martin Teilmann

Formand

Næstformand

Kasserer

Annette Hein-Sørensen

Karin Kornø Rasmussen

Peter Østergaard

Marianne Hallberg

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.


4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Tandsundhed uden Grænser

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningens i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Tandsundhed uden Grænser for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.


5

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: •

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.


6

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.


7

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 19. april 2021 CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

John Mikkelsen Statsautoriseret revisor MNE-nr. 26748

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

CVR-nr. 15 91 56 41


8

Ledelsesberetning

Tandsundheden sættes på den politiske dagsorden i de lande TUG arbejder i. Coronapandemien har haft stor betydning for TUG’s arbejde i 2020 ligesom det har været tilfældet for mange andre.

For TUG har 2020 stået i reorganiseringens tegn. Tidligt i foråret blev det klart at en uændret fortsættelse af arbejdet ville gøre organisationen insolvent i løbet af kort tid. Efter en diskussion, hvor en lukning af organisationen var på dagsordenen, besluttede bestyrelsen at stille deres mandater til rådighed. Der blev nedsat en projektgruppe bestående af to af bestyrelsesmedlemmerne, der sammen med sekretariatsmedarbejderne og en frivillig banede vejen for at redde TUG. Betydelig hjælp fra nogle partnere og private sponsorer dannede grundlaget for, at der på generalforsamlingen blev valgt en bestyrelse med fem nye ansigter og to fra den tidligere bestyrelse, som skulle arbejde for at bringe TUG videre. Den nye bestyrelse har påbegyndt arbejdet, og har i første omgang kunnet konstatere at det har været muligt på den korte bane, at sikre et økonomisk fundament, der gav grundlag for at reorganisere TUG. Bestyrelsen tager udgangspunkt i at TUG: ◦ ◦ ◦

kan dokumentere rigtig gode resultater for tandsundhed, uddannelsesresultater og livskvalitet for de børn, der bliver tilknyttet projekterne. kan regne med at få finansieret projekter også i fremtiden har behov for at finde en model for fortsat finansiering af sekretariatet (corefunding) og at dette må tænkes sammen med hvordan TUG‘s arbejde kan spredes yderligere.

Bestyrelsen har på dette grundlag besluttet sig for at koncentrere sig om at arbejde med at formulere og udføre: ◦ en strategi for langsigtet finansiering af sekretariatet - fundraising og rekruttering ◦ en frivillighedsstrategi - rekruttering og fastlæggelse af hvordan flere frivillige kan bidrage til TUGs arbejde. ◦ en kommunikationsstrategi, som understøtter at TUG i fagkredse anerkendes for kvalitetsarbejde og at TUG tillige også bliver kendt i kredse udenfor det faglige miljø. ◦ en udviklingsstrategi der både indeholder en evaluering og justering af det hidtidige projektdesign og en fastlæggelse af fremtidige udviklingsområder.

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

På vores projekter i Rwanda og Palæstina har vi måttet tage vores arbejdsgange op til revision og tænke i alternative måder at holde projekterne i gang. En stor del af arbejdet med at organisere og følge op sker via de lokale partnere med digital support fra Danmark, og også lokalt på projekterne anvendes der i høj grad digitale og virtuelle løsninger som erstatning for de mere fysiske aktiviteter. Før pandemien ramte os var vi ved at starte et nyt projekt op i Guatemala. Dette har vi måttet sætte på standby, men vi er klar til at starte på det, så snart det bliver muligt.


9

Ledelsesberetning - fortsat Bestyrelsen er allerede nået langt med dette arbejde i 2020. Det er helt klart, at yderligere arbejde er forestående i den kommende tid. Grundet coronapandemien forventer bestyrelsen først at afvikle generalforsamlingen 2021 i juni måned. Bestyrelsen påregner på denne generalforsamling at kunne fremlægge et forslag til nye vedtægter.

Bestyrelsen skal fremhæve at regnskabet giver et korrekt og godt billede af organisationens økonomiske status.

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2020 kan bestyrelsen konstatere at der er grund til optimisme med hensyn til også fremadrettet at kunne videreføre og udvikle TUG‘s arbejde med at bedre tandsundheden i verdens fattige lande.


10

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

1 2

3 4

2019 kr.

Indtægter Donationer ……………………………………………………………………………………. 1.614.481 471.266 Medlemskontingenter ……………………………………………………………………………………. 263.800 306.175 Øvrige indtægter ……………………………………………………………………………………. 263.815 183.755 Indtægter i alt …………………………………………………………………………….. 2.142.096 961.196

Personale- og administrationsomkostninger ………………………………………………………………… -1.265.002 -1.113.369 Projektomkostninger ……………………………………………………………………………………. -167.689 -222.075 Driftsresultat ………………………………………………………………………… 709.405 -374.248 Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Noter

2020 kr.

0 156 Finansielle indtægter............................................................... Finansielle omkostninger ……………………………………………………………………………………. 0 -25 0 131 ÅRETS RESULTAT ……………………………………………………………………….. 709.405 -374.117

Forslag til resultatdisponering Overført resultat ……………………………………………………………………………. 709.405 -374.117 Disponeret i alt ……………………………………………………………….. 709.405 -374.117


11

Balance 31. december AKTIVER 2020 2019 Noter kr. kr. Andre tilgodehavender………………………………………………….. 73.000 102.132 Tilgodehavender …………………………………………………………………………. 73.000 102.132 Likvide beholdninger ……………………………………………………………………… 1.270.823 1.193.987 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT …………………………………………………………. 1.343.823 1.296.119

AKTIVER I ALT ……………………………………………………………………………………. 1.343.823 1.296.119

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

5


12

Balance 31. december PASSIVER 2020 2019 Noter kr. kr. Kapitalkonto …………………………………………………………………………….. 906.799 197.394 6 EGENKAPITAL I ALT ………………………………………………………………………… 906.799 197.394

Ubrugte midler fra Civilsamfundspulje ………………………………………………………………………… 13.660 421.662 Anden gæld ……………………………………………………………………………………. 320.864 218.558 Periodeafgrænsningsposter …………………………………………………………………………………… 102.500 458.505 Kortfristede gældsforpligtelser ………………………………………………………….. 437.024 1.098.725 Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

7 8

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ……………………………………………………………………………… 437.024 1.098.725

PASSIVER I ALT ……………………………………………………………………………………. 1.343.823 1.296.119


13

Noter

2020 kr.

2019 kr.

Donationer/bidrag: Kontante ydelser, produkter, udstyr m.v., ydet af følgende firmaer, fonde og organisationer: Hovedpartnere Colosseum Tandlægerne Plandent Tandlægeforeningen Pluspartnere TandlægeTryghed Partnere BWT HOH Cenger Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Colgate-Palmolive A/S Danske Tandplejere MA Dental PTO - Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikpartnere Alfa Tandlægeklinik dinTANDLÆGE Hobro dinTANDLÆGE silketand.dk Dit Tandteam v/Karin Lhjungmann Espergærde Tandlægerne Korsør Tandlægeklinik Platan Tandklinik Rosenklinikken Söderåsens Tandklinik Tandklinikken SmukkeSmil Tandlæge Bente Canter Tandlæge Karin Kornø Rasmussen Tandlæge Kirsten Wissing Tandlæge Kirstine Baadegaard

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

1 - Donationer Private virksomhedsdonationer ……………………………………………………………………………………. 542.527 248.551 Klinikpartnerskaber ……………………………………………………………………………………. 71.500 42.500 Private donationer ……………………………………………………………………………………. 123.949 53.703 Bidrag Fonde ……………………………………………………………………………………. 876.505 126.512 1.614.481 471.266


14

Klinikpartnere Tandlæge Nille Hastrup Tandlægerne i Møllegade Tandlægerne Rask & Bach Tandlægerne Studiestræde Tandlægerne Vesterbrogade Toptand v/Raili Jeppesen Valby Tandklinik Offentlige donorer CISUs Civilsamfundspulje Kulturstyrelsen (Tips- og Lottomidler) Fonde Asta og Jul. og P. Justesens Fond BYGMA Fonden Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond Else og Erik Jørgensens Familiefond Erik og Magda Sterregaards Fond Erik Thunes Legat Fonden af 17-12-1981 Frimodt Heineke Fonden Jubilæumsfonden af 12. august 1973 Lund Fonden Manja Mounier Børnefond Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen Oda og Hans Svenningsens Fond Ole Kirks Fond Solar Fonden af 1978 Torben og Alice Frimodts Fond VELUX Fonden Øvrig støtte og donation Straumann Group Tandholdet Bramdrupdam Tandlæge Uffe Nedergaard Tandlægehuet Fru Ingesvej Tandlægerne i Ryesgade

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Noter - fortsat


15

Noter - fortsat Samarbejdspartnere De studerendes foreninger ved de odontologiske uddannelser i Aarhus og København Palestinian Medical Relief Society (Palæstina) SOS-Children's Villages (Rwanda)

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Hertil kommer til ovennævnte donationer/bidrag også sponsorbidrag i form af naturalydelser, som ikke er værdisat i årsrapporten.


16

Noter - fortsat 2020 kr.

2019 kr.

3 - Personale- og administrationsomkostninger Personaleomkostninger Lønninger ……………………………………………………………………………………. 991.139 809.806 Pensionsbidrag ……………………………………………………………………………………. 78.154 70.295 Andre sociale omkosninger ……………………………………………………………………………………. 22.442 24.115 Personaleudgifter ……………………………………………………………………………………. 6.969 0 1.098.704 904.216 Gennemsnitligt antal medarbejdere…………………………………….

4

3

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

2 - Øvrige indtægter Tips- og lottomidler ……………………………………………………………………………………. 63.000 63.110 Administrationsbidrag ……………………………………………………………………………………. 100.615 120.595 Arv ……………………………………………………………………………………. 100.000 0 Diverse aktiviteter ……………………………………………………………………………………. 200 50 263.815 183.755

Administrationsomkostninger Mindre anskaffelser og kontorforhold …………………………………………………………………………………… 429 1.426 Telefon ……………………………………………………………………………………. 828 552 Gebyrer ……………………………………………………………………………………. 18.180 13.051 Forsendelser ……………………………………………………………………………………. 9.993 1.930 Forsikringer ……………………………………………………………………………………. 13.718 12.345 Onlineredskaber og IT ……………………………………………………………………………………. 34.816 61.378 Revision ……………………………………………………………………………………. 25.000 42.500 Bogføring ……………………………………………………………………………………. -3.938 19.688 Kontingenter ……………………………………………………………………………………. 2.500 3.500 Møde og repræsentation ……………………………………………………………………………………. 3.009 4.868 Fragt og transport ……………………………………………………………………………………. 0 69 Lager ……………………………………………………………………………………. 0 452 Konsulentbistand ……………………………………………………………………………………. 61.763 47.394 166.298 209.153


17

Noter - fortsat 2020 kr.

2019 kr.

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

4 - Projektomkostninger Projekt Guatemala ……………………………………………………………………………………. 0 36.358 Projekt Palæstina ……………………………………………………………………………………. 1.136 2.729 Projekt Rwanda ……………………………………………………………………………………. 4.682 2.327 Dentalmission Rwanda ……………………………………………………………………………………. 16.663 49.763 Dentalmission Palæstina ……………………………………………………………………………………. 63.009 70.172 Fællesudgifter Projekter ……………………………………………………………………………………. 26.408 19.073 Informationsarbejde ……………………………………………………………………………………. 55.791 41.653 Projektomkostninger i alt …………………………………………………………………………….." 167.689 222.075

5 - Likvide beholdninger Kontant kassebeholdning ……………………………………………………………………………………. 421 421 Dentalmission ……………………………………………………………………………………. 200 0 Primær bankkonto - Spar Nord ……………………………………………………………………………………. 1.179.210 695.177 Indsamling Konto - Spar Nord ……………………………………………………………………………………. 74.861 47.004 CISU Palæstina konto - Spar Nord ……………………………………………………………………………………. 6.288 64.784 CISU Rwanda ……………………………………………………………………………………. 4.759 332.863 CISU Palæstina II konto - Spar Nord …………………………………………………………………………………… 5.084 53.738 1.270.823 1.193.987

6 - Egenkapital Egenkapital primo ……………………………………………………………………………………. 197.394 571.511 Årets resultat ……………………………………………………………………………………. 709.405 -374.117 906.799 197.394


18

Noter - fortsat 2020 kr.

2019 kr.

Projekt: "A school based project improving oral health and preventing general oral diseases among Palestinian Children in the Hebron and Bethlehem region, West Bank, Palestine" (j.nr.: 15-1690-SP-sep

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

7 - Ubrugte bevillingsmidler fra Civilsamfundspuljen Projekt: Projekt: "Improvement of general and oral health among school children and promotion of oral health in Rwanda" (j.nr.: 14-1539-SP-sep) Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse ………………………………………………………………………… 0 143.398 Udbetalte tilskud i regnskabsåret ……………………………………………………………………………………. 0 6.868 Overført til lokale partnere i regnskabsåret …………………………………………………………………………… 0 -92.879 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret …………………………………………………………………………………… 0 -47.604 Overført til dansk administration (7% af overført samt forbrug i Danmark) 0 -9.783 …………………………………………………….. Ubrugte midler ved regnskabsåret afslutning……………………… 0 0

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse ………………………………………………………………………… 30.494 98.800 Udbetalte/tilbagebetalt tilskud i regnskabsåret ………………………………………………………………………… -30.494 316.566 Overført til lokale partnere i regnskabsåret …………………………………………………………………………… 0 -186.775 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret …………………………………………………………………………………… 0 -172.744 Overført til dansk administration (7% af overført samt forbrug i Danmark) 0 -25.353 …………………………………………………….. Ubrugte midler ved regnskabsåret afslutning……………………… 0 30.494 Projekt: "Sustainable Oral Health Activities in Rwanda" (J.nr.: 18-2192-UI-Mar)

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse ………………………………………………………………………… 336.679 228.845 Udbetalte tilskud i regnskabsåret ……………………………………………………………………………………. 399.089 637.483 Overført til lokale partnere i regnskabsåret …………………………………………………………………………… -641.000 -334.432 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret …………………………………………………………………………………… -38.619 -160.568 Overført til dansk administration (7% af overført samt forbrug i Danmark) -47.573 -34.649 …………………………………………………….. Ubrugte midler ved regnskabsåret afslutning……………………… 8.576 336.679

Projekt: "'ASMA Project: Healthy Teeth, Better Future through sustainable oral health activities in Palestine" (J.nr.: 19-2366-UI-mar) Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse ………………………………………………………………………… 54.489 0 Udbetalte tilskud i regnskabsåret ……………………………………………………………………………………. 762.326 432.242 Overført til lokale partnere i regnskabsåret …………………………………………………………………………… -646.800 -336.841 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret …………………………………………………………………………………… -111.890 -16.854 Overført til dansk administration (7% af overført samt -53.041 -24.058 forbrug i Danmark) Ubrugte midler ved regnskabsåret afslutning……………………… 5.084 54.489


19

Noter - fortsat 2020 kr.

2019 kr.

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

8 - Anden gæld Skyldige omkostninger (herunder revision) …………………………………………………………………………… 25.000 39.585 Skyldig A-skat ……………………………………………………………………………………. 107.699 15.518 ATP, AM-bidrag mv. ……………………………………………………………………………………. 40.074 7.149 Feriepengeforpligtelse ……………………………………………………………………………………. 148.091 156.306 320.864 218.558


20

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning om måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen, når de kontante beløb er indgået på foreningens konto. Støtte i forbindelse med projekter, som har en varighed, der strækker sig over flere regnskabsår, periodiseres over projektets varlighed. Bevillinger vedrørende projekter indregnes ikke i resultatopgørelsen, men oplyses i noterne. Sådanne bevillinger indarbejdes i noterne, når de kontante beløb er indgået på foreningens konto. Donationer/sponsorater i naturalier til foreningen og til foreningens projekter er ikke værdiasnat i årsregnskabet.

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


21

Anvendt regnskabspraksis - fortsat RESULTATOPGØRELSEN - fortsat Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale. Der udbetales ikke løn eller honorar til frivillige i projekter eller til bestyrelsen.

Skat Foreningen er en skattefri forening.

BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned- skrivninger til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Foreningen egenkapital formålsbestemmelse.

er

ubunden

og

er

til

anvendelse

i

henhold

til

vedtægterne

Finansielle forpligtelsr Finansielle forpligtelser måles til amoriseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

80500/JSP/ABH/10+1

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.


Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Bo Danielsen

Anne Gerd Bangsbo Myrup

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-245297867248 IP: 192.38.xxx.xxx 2021-04-20 11:09:17Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-495575843434 IP: 194.255.xxx.xxx 2021-04-22 12:02:05Z

Martin Teilmann

Annette Elisabeth Hein-Sørensen

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-060389201875 IP: 176.23.xxx.xxx 2021-04-22 14:06:57Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-948259027632 IP: 62.242.xxx.xxx 2021-05-04 18:01:57Z

Marianne Hallberg

Karin Rasmussen

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-023994217606 IP: 217.71.xxx.xxx 2021-05-10 17:00:36Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-233037786856 IP: 87.60.xxx.xxx 2021-05-10 17:48:45Z

Peter Broe Østergaard

John Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-585106865306 IP: 87.62.xxx.xxx 2021-05-19 12:35:55Z

Statsautoriseret revisor På vegne af: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET R… Serienummer: PID:9208-2002-2-443295356930 IP: 213.237.xxx.xxx 2021-05-21 13:23:42Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: KIVSB-3ED88-O1NF0-ND61W-Z5IB2-C2JMT

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.