Eventyrlige Tydal

Page 1

e g i l r y t n e v e

L A D TY

- ved fot en a v S YLAN


TYDAL - kommunen ved foten av SYLAN Fjellbygda Tydal ønsker deg velkommen til storslått natur ved foten av Sylmassivet. Sylan er et område som gir mange utfordringer, både sommer og vinter. Her er det muligheter for jakt og fiske, eller bare å nyte naturopplevelsen. Tydal ligger 11 mil sør-øst for Trondheim, og ca. 8 mil fra nærmeste flyplass og jernbane. Vi har veiforbindelse både til Stjørdal og Røros, og kommunen er en grensekommune til Sverige. Tydal har stort areal og få innbyggere. Bygda har tradisjonelt vært en jordbruks- og skogbruksbygd, hvor folk har utnyttet ressursene som har ligget i jakt, fiske og fangst. Senere har kraftutbygging preget samfunnet, og i dag er tradisjonelt landbruk, småbedrifter, turisme, hytteturisme og tjenesteyting viktige næringsveier for folk som bor her. Her i Tydal har vi mange store arrangement både sommer og vinter. Vi kan nevne bl.a. Karolinerspelet, Storsylen Opp, Tydalsfestivalen og Væktarstua Cup. Våre vidstrakte og uberørte fjellområder har kvaliteter som mange blir betatt av. Kom og besøk oss. Kanskje finner du ut at det er her du vil tilbringe fritiden, bygge hytte eller bo! Vi ønsker at du skal besøke Tydal og bli begeistret. Hilsen Ordføreren i Tydal

sylan.no www.

Tydal - the municipality at the base of SYLAN The mountain district of Tydal welcomes you to magnificent nature at the foot of the Syl massif. Sylan is an area that offers many challenges during both the summer and winter months. There are opportunities to hunt and fish, or to just simply enjoy the nature. Tydal is situated 110 km south-east of Trondheim and around 80 km from the nearest airport and railway station. We have road connections to both Stjørdal and Røros and the municipality is the border municipality to Sweden. Tydal covers a large area with few inhabitants. The parish’s livelihood has traditionally been derived from farming and forestry. In more recent years, energy development has affected the community and, these days, traditional farming, small businesses, tourism, cabin rental and services are vital sources of income for the local inhabitants. Many major events take place each year in Tydal. Among these are the ’Karolinerspelet’ (re-enactment of the Carolean Tragedy), Storsylen Up, the Tydal Festival, as well as many sporting events. Our vast, unspoilt mountain areas have qualities that captivate many people. Please come and visit us. We want you to visit Tydal and be moved. Best wishes, The mayor of Tydal

Fluefiske i Stuggusjøen - Foto: Mattias Jansson

Foto: Mattias Jansson

Fra fjord til fjell - Reis over fjellet - møt natur og kultur i Tydal beskue Sylmassivet! Ta fylkesvei 705 - den vakre veien mellom Røros og Stjørdal. 2 Sylan og Jenny - Foto: www.bentehaarstad.photoshelter.com


jenny

t är e d t t r a ö f r ä D

! T L U U K E

T T ä J

Opplev hesteridning, fiske, vandring og skiturer i Sylan!

3 jenny 14, østersund


t r e t n gara Turisme og aktiviteter

! E D LGLE

L E J F

Tydal kommune og Sylan er et eldorado for den som er glad i natur og et aktivt friluftsliv. Med sin store variasjon byr naturen på høye fjell, store fiskerike sjøer, milevis med fjellplatåer og vakre elver. Naturen har også i lange tider vært levebrødet for lokalbefolkningen med høsting, sanking, jakt, fiske, sau-, storfeog reinsdyrhold.

Tourism and activities

Pilegrimsleden går gjennom Tydal og Sylan, og siden 1000-tallet har pilegrimer vandret gjennom området på vei til Nidaros. Topper som Storsylen, med sine 1762 moh, og Storsola, med 1728 moh, har i mange år vært populære turmål, og utsikten herfra over grensefjellsområdet er formidabel! Sylan byr på ekspedisjonsopplevelsen «Norge på tvers langs 63º nord», helt fra fjorden i Stjørdal og til du ender opp ved svenskegrensen i Tydal. Hele veien følger du turistforeningens merkede ruter og overnatter på betjente og selvbetjente hytter.

Tydal municipality and Sylan are a paradise for those who love nature and an active outdoor life. With its great variations, high mountains, large lakes teeming with fish, seemingly endless mountain plateaux and beautiful rivers, the surrounding nature does indeed have much to offer. The countryside has also been the livelihood of local inhabitants for a long time with harvesting, gathering, hunting, fishing and reindeer husbandry.

Sylan har tradisjon som et grenseløst fjellområde, og har gjennom historien hatt god kontakt med Sverige. I dag finnes det både sommer- og vinterløyper mellom de norske og svenske turisthyttene, og totalt er det mer enn 20 overnattingshytter på fjellet. I tillegg finner du også andre overnattingsalternativer i Tydal. Her kan du velge mellom hotell, ulike hytter, rom og campingplasser. Det finnes noe både for enhver smak og lommebok.

Sylan has a tradition as a borderless mountain range. Today, there are both summer and winter trails between more than 20 Norwegian and Swedish tourist cabins in the mountains. Tydal also offers alternative accommodation options. You may choose from hotels, various cabins, rooms and camping grounds.

Tydal har lenge vært et sentrum for hesteturisme og hestesport, og det er mange som har hatt store fjellopplevelser på hesteryggen her. I mange år har også fisket i regionen hatt et godt rykte, og mange sportsfiskere kommer hit igjen og igjen for å jakte på røye og ørret. Nye aktiviteter, som toppturer med ski, kanopadling, kajakk og kiting, har blitt populære de senere årene.

The Pilgrim’s Trail runs through Tydal and since the 11th century pilgrims have travelled through the area on their way to Nidaros, the historical Trondheim. Modern tourism goes back to the end of the 19th century and summits like Storsylen, at 1,762 metres above sea level, have been popular destinations for many years.

Tydal has long been a centre of equestrian tourism and equestrian sport and there are many who have enjoyed a wonderful mountain experience on horseback. Fishing has also had a good reputation in the region over the years and many anglers come here in search of char and trout. In recent years, new activities such as summit trips on skis, canoeing, kayaking and kiting have become popular.

Pilegrimsleden/Skarddøra - Foto: Mattias Jansson

Karolinerleden og Pilegrimsleden to vandringsleder med historisk preg. For hele familien!

4 Hovedoppslag/Norge på tvers - Foto: Geir Horndalen


Rein i Sylan - Foto: Bente Haarstad

Sylan - fjellmassivet i grenseland Sylan er ett stort og sammenhengende fjellområde, som strekker seg fra Meråker i nord, til Brekken og Røros i sør. Tydal ligger midt i dette vakre området, og i regionen finnes også Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Myteomspunnet og trollbindende, det mektige og alpine Sylmassivet har lokket fjellturister siden 1800-tallet, og gjør det fremdeles. Uansett om du bare vil slappe av i hyggelig selskap, eller om du ønsker å kjøre ski eller prøve alpin klatring, venter Sylan på deg. Ekte villmark - langt fra hverdagen. Visste du at Sylan heter Bieljehkh på sørsamisk? Dette betyr ”De som er forsynt med ører”, og er dermed et passende navn på de to spisse toppene Storsylen og Storsola, som stikker bratt opp i den ellers myke fjellheimen i Trøndelag. Sylan er blant de mest populære fjellområdene både i Norge og Sverige. For mange er ordet Sylan ladet med fjellglede, turminner og store muligheter.

Vårflytting av rein i Saanti sijte

Issolleie

Sylan - borderland mountain massif Sylan is a large, unbroken mountain range that stretches from Meråker in the north, to Brekken and Røros in the south. Tydal is situated in the middle of this beautiful area and the SkarvanRoltdalen National Park and Skardsfjella may also be found in the region. Surrounded by myths and spellbinding, the majestic alpine Sylan massif has lured mountain tourists since the 19th century and continues to do so to this day. Regardless of whether your goal is relaxation and pleasant company or skiing and alpine climbing, the spectacular Sylan Mountains await you and offer genuine wilderness, well removed from everyday life. Sylan is one of the most popular mountain ranges in Norway, as well as Sweden. For many people, the word Sylan is synonymous with mountain joy, memorable trips and unlimited possibilities.

Rimfrost i Sylan - Foto: Geir Horndalen

Foto: Bente Haarstad

Velkommen til grenseløse Sylan - ruvende høyfjellstinder, vakre dalganger og fiskerike elver og vann. Opplev Sylan! 5


Verneområder i Sylan Sylan landskapsvernområde Sylan landskapsvernområde er et variert, egenartet og vakkert fjellområde, som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Det ble opprettet i 2008, sammen med Sankkjølen naturreservat, og er på totalt 191 km2. Nordlige deler av området har store, åpne myrområder, oppbrutt av høyere fjellformasjoner. De flate myrene har innslag av mange mindre tjern, elver og bekker. Sør i området ruver selve Sylmassivet, omgitt av store myrog skogområder. Variasjonen i løsmasser, som eskere, dødislandskap, og andre morenetyper, er også viktige kvaliteter i landskapet. Sankkjølen naturreservat omfatter et stort, sammenhengende og intakt myrområde. Flere av myrområdene har internasjonal verneverdi. Sylan har meget høy botanisk verdi og særlig i de kalkrike områdene er fjellfloraen spesiell. Sylan er også et viktig område for en lang rekke fuglearter. Sammen med Helagsfjella og Skardsfjella er Sylan et av de viktigste leveområdene i Skandinavia for den sjeldne fjellreven.

på landskapet. Det er store naturkvaliteter i området, knyttet til både dyreliv, botanikk, inngrepsfri natur, kvartærgeologi og landskap. Videre har området også betydelige verdier knyttet til kulturminner og friluftsliv.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger i kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal. Den ble vernet i 2004, og er på 441 km2. Nasjonalparken består av høyfjell, skogsdaler og store myrområder. For områdene gjelder spesielle vernebestemmelser. Les mer på www.tydal.kommune.no www.sylan.no www.nasjonalparkstyre.no

Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde Området ligger i kommunene Tydal og Røros, og ble vernet i 2009. Det har et areal på 313 km2. Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde er et variert, egenartet og vakkert fjell- og fjellbjørkeskogområde. Her har Glomma sitt utspring, og den urørte vassdragsnaturen og fjellbjørkeskogen setter sitt karakteristiske preg

Foto: Mattias Jansson

Foto: Jon Aasen

Sylan Landscape Conservation Area Sylan Landscape Conservation Area is a varied, distinctive and beautiful mountain area that has been barely touched by human activity. It was set up in 2008, together with Sankkjølen Nature Reserve, and covers a total area of 191 km2. The northern parts of the area contain large open marshlands, broken up by higher mountain formations. To the south of the area the Syl massif looms. The Sankkjølen Nature Reserve covers a large, unbroken and intact marshland that has international significance. Sylan is one of the most vital habitats in Scandinavia for the rare Arctic Fox. The Skardsfjella-Hyllingsdalen Landscape Conservation Area is situated in the municipalities of Tydal and Røros. The area became protected in 2009 and comprises a total area of 313 km2.

Foto: www.matsalmlof.se

The Skardsfjella-Hyllingsdalen Landscape Conservation Area is a varied, distinctive and beautiful mountain and mountain birch forest area. The River Glomma has its source here and the unspoilt river system and mountain birch forest make their distinctive mark on the landscape. The Skarvan and Roltdalen National Park is situated in the municipalities of Tydal, Selbu, Meråker and Stjørdal. It became protected in 2004 and has a total area of 441 km2. The national park comprises high mountains, forest valleys and extensive marshlands. Special conservation regulations apply to these areas. Read more at www.tydal.kommune.no, www.sylan.no or www.nasjonalparkstyre.no


Horse riding in Sylan

Opplevelser med hest har i mange år vært en av de mest populære aktivitetene i Tydal. Følelsen av å oppleve fjellet og naturen fra hesteryggen er noe helt spesielt. Dyrhaug Ridesenter var en av pionerene innenfor hesteturisme, og i dag tilbyr mange forskjellige aktører ulike typer rideopplevelser her. I Tydal kan du oppleve alt fra en hel ukes ridetur i fjellet, til halvdagsturer i skogen og baneridning med instruktør. Her finnes noe for alle.

For many years horse riding has been one of the most popular activities in Tydal. The sensation of experiencing the mountains and nature on horseback is something quite special. Dyrhaug Ridesenter was one of the pioneers of equestrian tourism and today many different types of riding experiences are offered by a whole host of players. In Tydal you may experience everything from a whole week riding in the mountains to half-day trips in the forest and paddock riding with an instructor. There is really something for everyone.

Dyrhaug Ridesenter har arrangert

Patrusli Gaard ligger vakkert til ved Stug- Stugudalshester har en ridehall

rideturer med islandshest siden 1971, og har en rekke rideturer på programmet både sommer og høst. De tilbyr alt fra halvdagsturer og helgeturer, til ukesturer i Sylan og området rundt. Dyrhaug Ridesenter tilbyr også firmaturer og teambuilding. Turene går fra stallen i Stugudalen. www.dyrhaug.no

gusjøen, og tilbyr rideturer i skog og fjell med islandshest både sommer og vinter – for alle aldersgrupper. Velg mellom halv-, hel- og todagersturer. Her kan du låne utstyret du trenger, og turene starter ofte med en kort instruksjon. Ridekurs tilbys også. Patrusli arrangerer populære rideleire for barn og ungdom. www.patrusli.no

hvor An-Magritt Morset arrangerer rideundervisning. An Magritt er FEIF Level 3 instruktør, og tidligere norgesmester. Hun driver også med avl og temming. Hvorfor ikke ta en time for å friske opp rideteknikken? www.stugudalshester.no

/ T E H FRI D L O H SAM - på

n

e g g y r e hest

Foto: www.bentehaarstad.photoshelter.com

Dyrhaug Ridesenter has organised riding trips with Icelandic ponies since 1971 and has a whole range of riding trips on its programme during both summer and autumn. It offers everything from half-day trips and weekend trips to one week trips into the Sylan Mountains and surrounding area. www.dyrhaug.no

Patrusli Gaard is beautifully located by Lake Stuggusjøen and offers forest and mountain riding trips on Icelandic ponies. Choose from half, whole or two day trips. Patrusli also organises riding camps for children and adolescents. You may hire the equipment you need and the trips will often commence with some brief instructions. www.patrusli.no

Stugudalshester have a riding hall where AnMagritt Morset organises riding instruction. An Magritt is a FEIF Level 3 instructor and a former Norwegian champion. Why not book a class and freshen up your riding technique? www.stugudalshester.no

7

Bakgrunn/Sylan - Foto: Mattias Jansson

Hesteriding i Sylan


en

ret r ø E M

DRØM

i får du

Fiske i Tydal

A E N

Tydal er en attraktiv helårsdestinasjon for sportsfiskere, med elvene Nea og Tya blant de absolutte favoritter. Med ideelle forhold for tørrfluefiske, og mengder av storvokst brunørret på mellom 1,5 og 2 kg, er dette mer enn forståelig. Når vi i tillegg vet at det årlig blir tatt fisk på godt over 4 kg, burde det være en enkel avgjørelse å legge fisketuren til Tydal. For at du skal få en best mulig fiskeopplevelse, har vi satt opp gapahuker og bålfasiliteter ved gode fiskeplasser langs elvene. Disse er skiltet fra fylkesvei 705, og ved Aune er det tilrettelagt med fiskebrygge, toalett, bord og benker tilpasset funksjonshemmede.

Fishing in Tydal Tydal is an attractive all-year-round destination for anglers with the Nea and Tya Rivers among the absolute favourites. With ideal conditions for dry-fly fishing and stocks of fully mature brown trout weighing between 1.5 and 2 kg, this is perfectly understandable. If you add to this the fact that, annually, fish weighing well over 4 kg are caught, it’s quite an easy decision to plan a fishing trip to Tydal. In order for you to enjoy the best possible fishing experience, we have set up bothies and bonfire facilities at good fishing spots along the rivers. These are signposted from county road 705 and at Aune, a fishing pier, toilet, table and benches suitable for the disabled have been provided.

Nord-Europas rikeste røyevann er Nesjøen, og her kan du oppleve et eventyrlig fiske etter røye. Ved Nesjø båtutleie kan du leie båt og fiskebu, og ved foten av Sylan kan du slå opp teltet på campingplassen. Midt i Stugudalen ligger Stuggusjøen. Sjøens sentrale plassering og gode fiske, gjør at denne sjøen er velegnet for familiefiske sommer som vinter. Og dersom du mest av alt ønsker å komme deg vekk fra sivilisasjonen, finnes det mange mindre fjellvann som gir deg den rette følelsen av villmark. Om vinteren kan du fiske på isen, og du kan kjøre egen eller leid snøscooter etter merkede løyper inn til Nesjøen og Esandsjøen. Alt du trenger å gjøre, er å betale løypeavgift og kjøpe fiskekort. Det er også anledning til å leie seg skyss innover.

t skekor Kjøp fi

HER:

www.fiskeineadalen.no www.fiskeitydal.no

Lake Nesjøen is Northern Europe’s richest char water and you may enjoy quite wonderful char fishing. At Nesjø boat hire you can rent a boat and a fishing booth and at the foot of Sylan you may erect a tent at the camping ground. In the middle of Stugudalen is Lake Stuggusjøen. The central location of the lake and its excellent fishing makes it well suited to family fishing during both the summer and winter seasons. During the winter you may fish on the ice and drive your own snowmobile along a marked trail to Lake Nesjøen and Lake Esandsjøen. You are only required to pay the trail surcharge and buy a fishing permit. Rented transport to the lakes can also be arranged. Angling is a sport for the whole family, throughout the year!

Sportsfiske er en sport for hele familien, hele året!

e

est as rik

Europ NordNesjøen - Foto: Marit Østby Nilsen

ann!

røyev

Foto: Cato Bekkevold

Fjellfiske etter ørret og røye med Cato Bekkevold – ny fiskefilm innspilt i Tydal (lansering 2016).

8 Drømmeørreten - Foto: Ole Chr. Berggård

L i TYDA


Overnatting

Accommodation

I Tydal finner du en mengde overnattingsmuligheter i ulike prisklasser. Vil du overnatte på et koselig fjellhotell med full servering og badestamp, eller foretrekker du å bo i hytter på en av våre campingplasser? Kanskje velger du å overnatte i ett av de mange fine kårhusene som er til leie i dalføret? Her finnes mye å velge mellom.

In Tydal, a wide range of accommodation is available in various price categories. Would you like to stay in a modern and cosy hotel, with full restaurant service and a wooden bath tub, or would you prefer to live in a cabin at one of our camping grounds? Perhaps you will choose to stay in one of the many fine country cottages that can be rented in the valley? There is so much to choose from. For those who would like to have the mountains right outside their front door, the Norwegian Trekking Association’s cabins, with their wonderful views towards Sylan, are available. The cabins are spread out with one day’s hiking between them and Nedalshytta is situated close to a road that is passable during the summer months.

For dem som ønsker å ha fjellet like utenfor døra, venter turistforeningens hytter med sin fantastiske utsikt mot Sylan. Disse ligger spredt med en dags vandring mellom seg, og Nedalshytta ligger i nærheten av sommervei. I Tydal finnes det overnatting eller camping på:

Foto: Mattias Jansson

Væktarstua Hotell, Patrusli Gaard, Neatun, Nesjø Båtutleie, Stugudal Camping, Moheim Camping, Viken Camping, Nøsterlia Camping, Græslifoss Fiskecamp, Trøen Gård, Kirkvollen Pilegrimsgård, Storerikvollen, Nedalshytta og i Nøsteråa (www.fjellguiden.no).

Væktarstua Hotell

Patrusli Gård

Storerikvollen - Foto: Geir Horndalen

Væktarstua Hotell med lavvo, badestamp, aktiviteter og underholdning.

Patrusli Gaard – koselig gårdstun med overnatting i hytter og leiligheter. Naturbaserte aktiviteter sommer og vinter – helårsåpent!

Med utsikt over Esandsjøen og Sylan ligger Storerikvollen flott til for vandringer og skiturer.

9


helt Herlig hjemmebakst - Foto: 705 Senteret

Servering Som besøkende i Tydal og Sylan har du en unik mulighet til å smake på lokale spesialiteter. Her har skogen, vannet og fjellet i alle år vært det lokale spiskammerset, og i dag er Tydal kjent for sine lekre delikatesser. Hva med økologiske kjøttprodukter fra Tydalskjøtt, nyfanget røye fra Nesjøen eller hjemmelaget flatbrød og tydalslefse fra Østby Gårdsbakeri? I Tydal finnes noe for enhver smak. Gode mattradisjoner, i kombinasjon med førsteklasses råvarer, skaper en unik opplevelse for den besøkende. Nyt en god viltbuffet ved et sprakende bål i lavvoen på Væktarstua Hotell, eller besøk restauranten for en god matopplevelse. I sesongen tilbys det tradisjonell mat på Storerikvollen og Nedalshytta. Patrusli Gaard kan dekke til lag og grupper på bestilling. Hos Søstrenes Kammers i 705 Senteret kan du nyte lunsjen og herlig hjemmebakst med valgfri kaffe til. Hjemmekoselig miljø med gave- og interiørbutikk.

Enkel og god kost - Foto: Bente Haarstad

! ! P P TO

Eating out

As a visitor to Tydal and Sylan you will have a unique opportunity to sample some local specialities. The forests, lakes and mountains have served as a local pantry throughout the years and, these days, Tydal is renowned for its sumptuous delicacies. How about some ecological meat products from Tydalskjøtt, freshly caught char from Lake Nesjøen, or local, homemade flatbread from Østby Gårdsbakeri? There is something for every taste in Tydal.

Enjoy an excellent game buffet by a crackling bonfire in the lavvo at Væktarstua Hotell or visit the restaurant for a delicious dinner. During the season, traditional food is served at Storerikvollen and Nedalshytta. Patrusli Gaard can cater for clubs and groups that book in advance. At Søstrenes Kammers in the 705 Senter, you can enjoy lunch and delicious home baking with optional coffee. Søstrene Kammers have a homely environment, and also a gift and interior shop.

Spekemat fra Tydalskjøtt - en smakfull følgesvenn på turen - Foto: Bernt Kulseth

Å komme fram til Storerikvollen etter en lang dags marsj - bli møtt av trivelig og gjestmild betjening som gjerne serverer deg rømmegrøten ute når været skinner.Det finnes ikke noe bedre akkurat da! 10 Toppbilde - Foto: Mattias Jansson

Topp velvære!


Kultursti - Foto: Merete Lien

Vandring og toppturer i Tydal For den som liker å vandre til fots, er Tydal og Sylan den perfekte destinasjon. I dette området finnes det stier og vandringsløyper for alle. Sylan er et grenseløst område, der vandreløypene henger sammen med det svenske løypenettet i Sylan- og Jämtlandsfjellene. På fjellet har turistforeningen tilrettelagt med t-merkede stier mellom de ulike hyttene. Avstandene mellom hyttene ligger på et bekvemt nivå, og det finnes matservering eller salg av matvarer i hyttene. I Tydal kan man også ta kortere turer med store opplevelser, noe som passer for alle målgrupper. Turforslagene finner du i Vandreguide for Tydal. Et eksempel er stien til utsiktspunkt ved Henfallet, Trøndelags høyeste fossefall. Her er det tilrettelagt for handikappede, og det finnes toalett og grillmuligheter. Fra skolen på Kløfta er det opparbeidet kultursti, som går forbi den gamle husmannsplassen Tyholt. I Tydal har du flere kulturhistoriske temastier som Pilegrimsleden ”Romboleden”, som går fra Mälardalen i Sverige til Trondheim, samt Karolinerleden. Dette er godt tilrettelagte turer med informasjon og overnattingsmuligheter underveis. For den som liker å komme seg opp i høyden, er Storsylen med sin praktfulle utsikt et av Midtskandinavias flotteste fjell. Det ligger midt mellom Norge og Sverige, og med sine breer, lange rygger og skarpe topper, er dette et populært sommerturmål både for store og små. Toppen rager 1762 meter over havet og har en stigning på 1000 høydemeter fra Nedalshytta, som er det naturlige utgangspunktet for turen. Løypa er 22 km lang (t/r), og tar ca 8 timer uten pause. Dersom du ønsker en kortere, men fortsatt spektakulær opplevelse, er Syltjønna, ved foten av Storsylen, et godt alternativ.

Utsiktspunkt Henfallet - Foto: Merete Lien

Mot Syltoppen - Foto: Mattias Jansson

Mulighetene er mange, og i løpet av en dagstur fra Stugudalen, kan du nå fine topper som Nordskardsfjellet på 1529 moh. Fra Ås har du Fongen, med 1434 moh, som et fint turmål. Fjellguiden Tydal tilbyr guidede turer hvis det er ønskelig. www.fjellguidentydal. no. Når du drar ut på tur, skal du imidlertid tenke over at skogsområdene er beitemark for sau, og at i fjellet går rein på beite. Hold avstand til dyrene, og ha alltid hunder i bånd. www.tt.no, www.sylan.no

Hiking and summit trips in Tydal For those who enjoy hiking, Tydal and Sylan are the perfect destinations. The area offers paths and hiking trails for everyone. Sylan is a borderless mountain range where the hiking trails are interwoven with the Swedish trail network of the Jämtland Mountains. In the mountains, the Norwegian Trekking Association has provided marked trails between its various cabins. In addition, food is served or provisions are sold in the cabins. In Tydal, shorter trips may also be taken that are still spectacular. You can find our trip recommendations in the hiking guide for Tydal. An example is the path down to Henfallet, Trøndelag’s largest waterfall at 90 metres. The facilities are suitable for the physically disabled. You can also find toilets and BBQ facilities here. A cultural trail has been built up from the school at Kløfta, passing the old smallholding named Tyholt. There are also several cultural-historical theme trails in Tydal, such as the Pilgrim Trail ’Romboleden’, which runs from Mälardalen in Sweden to Trondheim, as well as the Carolean Way. These trails are well signposted, with information and accommodation options along the way. For those who would like to attain great heights, Storsylen, with its magnificent views, is one of Central Scandinavia’s most beautiful mountains. It is situated right between Norway and Sweden and with its glaciers, long ridges and sharp peaks, is a popular summer destination. The summit rises 1,762 metres above sea level and ascends 1,000 metres from Nedalshytta, which is the natural starting point of the trip. The trail is 22 km long, roundtrip and takes around 8 hours, without a break. If you would like a shorter, but still spectacular experience, Syltjønna, at the foot of Storsylen, is a good alternative. Before you depart on a trip, you should remind yourself that forest areas are grazing lands for sheep and that there are also grazing reindeer in the mountains. You should keep your distance from animals and ensure that dogs are always kept on a lead. Read more at www.tt.no - www.sylan.no

Badekulp Skardsfjellet - Foto: Geir Horndalen

Storsylen, Skardsfjella, Pilegrimsleden og “Norge på Tvers” Tydal og Sylan er et eldorado for vandring.

11


I I L Æ Æ ÆL Ski i Tydal og Sylan

Skiing in Tydal and Sylan

Tydal og Sylan byr på fantastiske muligheter for skikjøring og andre vinteraktiviteter. På grunn av de store høydeforskjellene i Tydal, kan man som regel finne skiføre hele sesongen. For de ivrigste starter oftest sesongen i november, når lysløypene kjøres opp blant annet i Stugudalen og Ås. Utover vinteren vedlikeholdes over 100 kilometer løyper som passer til både mosjonister og turfolk. På fjellet finner du også vintermerkede løyper mellom turistforeningens hytter, og dette området, som henger sammen med Sverige, utgjør det største vintermerkede løypenettet i verden.

Tydal and Sylan offer wonderful opportunities for skiing and other winter activities. Due to the great height differences in Tydal, it is usually possible to ski throughout the entire season. During the winter, over 100 km of trails suitable for both exercise and recreational trips are maintained. In the mountains there are also marked winter trails between the Norwegian Trekking Association’s cabins. This area, which also overlaps into Sweden, comprises the largest marked winter trail network in the world.

En fordel med langrennsturer i Sylan, er at de slake viddene er relativt skredsikre. For den som derimot ønsker en utfordring, finnes det mange fine topper og fjellsider, som innbyr til toppturer med telemark og randoneekjøring – forutsatt at man har den rette kunnskapen. Sesongen kan vare til langt ut i mai, og det finnes ikke maken til den følelsen det gir å ta årets siste skitur langs klukkende bekker, i fullt utsprunget bjørkeskog.

One advantage of cross-country skiing in Sylan is the gentle plateaux, which are relatively avalanche-free. For those skiers looking for a real challenge, there are many fine peaks and mountain sides that offer summit trips with Telemark and Randonee skiing – providing you possess the requisite knowledge. The season can last well into May and nothing can describe the sensation of taking the last ski run of the year alongside babbling brooks in birch forests in full leaf. For those who prefer slalom skiing and snowboarding, Tydal Ski Centre has excellent slopes with lifts for both adults and children. Read more at www.sylan.no, www.tt.no, www.tydal-skisenter.no and www.skisporet.no

For den som foretrekker slalom og snowboard, har Tydal Skisenter fine bakker med heis for både barn og voksne. Les mer på www.tydal-skisenter.no, www.sylan.no, www.tt.no og for oppkjørte preparerte spor se www.skisporet.no

12 Hovedoppslag/På ski i snøvær - Foto: Geir Horndalen

Bonus - etter en superdag i fjellet - Foto: Birger Halo

Kiting Stugudalen - Foto: Geir Horndalen


Other activities Cycling There are many gravel roads in Tydal offering excellent opportunities for enjoyable and eventful cycling trips, which can take you right into the heart of the mountains. Trips into Storerikvollen, Nedalshytta, around Lake Stuggusjøen and Lake Riasten are suitable for most people. If you prefer ’single tracks’ we can offer the Pilgrim’s Way, among others. The trail passes through both forest and cultivated landscape and there are many start/finish options. You can find our trip recommendations in the cycle guide for Tydal. “Sylan Opplevelse” who is based in the heart of Sylan, offers package tours and day trips for all mountain biking. www.sylanopplevelse.no.

T E D ’ IKEDET!

LSKE

Andre aktiviteter SYKKEL De mange grusveiene som finnes i Tydal, skaper gode muligheter for trivelige og opplevelsesrike sykkelturer som kan bringe deg langt til fjells. Turer inn til Storerikvollen, Nedalshytta, rundt Stuggusjøen og Riasten, passer for de fleste. Dersom du liker ”singletrack”, har vi blant annet Pilegrimsleden, som har blitt populær blant rittsyklister de senere årene. Det går løyper både gjennom skog og kulturlandskap, og muligheter for start og avslutning er mange langs løypene. Se turforslag i vår Sykkelguide for Tydal. Sylan Opplevelse med tilhold i hjertet av Sylan tilbyr pakketurer og dagsturer for stisykling. www.sylanopplevelse.no. KANO/KAJAKK Det finnes mange vann og sjøer i distriktet, og disse inspirerer til herlige padleturer. Stuggusjøen, Gresslidammen, Riasten og Nesjøen er bare noen av mulighetene som byr seg. Patrusli Gaard tilbyr padlekurs med godkjent instruktør sommerstid, og har utleie av kajakker. www.patrusli.no Fjellguiden Tydal tilbyr båt- og kanoutleie i Esandsjøen. www.fjellguidentydal.no KLATRING Dersom du liker høyder og utfordringer, kan du prøve deg på Syltraversen, som regnes for å være Midtskandinavias svar på Besseggen. Dette er en lang og flott kamvandring, som går opp på tre 1700-meterstopper, og krysser grensen mellom Norge og Sverige fire ganger. www.tt.no

I nærkontakt med elementene - Foto: Mattias Jansson

Canoe/ Kayak There are many lakes in the district offering abundant opportunities for delightful paddling trips. Among these are Stuggusjøen, Gresslidammen, Riasten and Nesjøen. Patrusli Gaard organise paddling courses during the summer. Patrusli Gaard rents kayaks. Read more at www.patrusli.no

I Stugudalshesters ridehall, finner du en 8 meter høy, innendørs, repssikret klatrevegg. Her kan familier, lag og foreninger få spennende opplevelser. www.stugudalshester.no SCOOTERTURER Lyst på isfisketur eller scootersafari, å oppleve fart og spenning i vinterfjellet? Stugudal snøscooterutleie tilbyr scooterutleie for privatpersoner og bedrifter. Sammen med Fjellguiden Tydal, tilbyr de også scootertaxi og guiding om ønskelig. www.stugudalsnoscooterutleie.no, www.fjellguidentydal.no KANEFART En stille kanefarttur kan skape en helt spesiell opplevelse i vinterkulden. Sitt under varme skinnfeller og kjenn på fjellets helt unike stemning. Stikkord; hygge! www.patrusli.no

Climbing If you like heights and challenges you could try your hand at Syltraversen. This is a long, spectacular ridge walk that ascends three 1,700 metre summits, crossing the Norwegian-Swedish border 4 times. Read more at www.sylan.no In Stugudalshester’s riding hall there is an 8 metre high rope-secured climbing wall. Both families and groups can enjoy thrilling experiences. Read more at www.stugudalshester.no

Snowmobile safari Fancy an ice fishing trip or a snowmobile safari? Do you want to experience speed and excitement in a wintery mountain setting? Stugudal Snøscooterutleie offers snowmobile rentals for both private and corporate customers. Together with Fjellguiden Tydal, they also offer scooter taxi and guiding if desired.

www.stugudalsnoscooterutleie.no www.fjellguidentydal.no

KJELKEKJØRING Patrusli Gård har en kilometerlang bane, som passer for både familier, lag og konferansegrupper. Transport med bandvogn til toppen. www.patrusli.no

Sleigh rides A peaceful sleigh ride in the winter cold can be a most magical experience. Sit beneath warm fur rugs and feel the special atmosphere of the mountains. Perhaps you’ll witness the Northern Lights tonight? www.patrusli.no

KITING På Patrusli Gaard kan du delta på kurs- og kitinghelger med instruktører på Stuggusjøen. Enten du er helt nybegynner eller erfaren, - du er like velkommen til å delta. www.patrusli.no

Tobogganing Patrusli Gaard has a one kilometre long track suitable for both families and conference groups. Transport by ATV to the top of the track. www.patrusli.no

BÅTSKYSS Opplev Sylan fra sjøen! Nå kan du få båtskyss mellom Storerikvollen og Nedalshytta. Ta båten Essand 4 mellom TThyttene eller du kan bestille henting og bringing rundt hele sjøen. www.fjellguidentydal.no

Kiting At Patrusli Gaard, you can attend weekend courses in kiting, with instructors on Stuggusjøen. Both beginners and more experienced kiters are welcome to participate.

www.patrusli.no

Høyder som gir utfordringer

Nyt, nyt, nyt - Foto: Johan Ranbrandt


Culture

vi

g e d r e ønsk

! R U T L U KU

Tydal og Sylan har i hundrevis av år vært åsted for hendelser som har bidratt til å forme dagens samfunn. Allerede på 1000-tallet førte pilegrimsvandringene gjennom dalen til at nye innflytelser nådde området. Kontakten med Sverige var omfattende, og bygda har også vært åsted for en av skandinavias største fjellkatastrofer. Dette skjedde ved at omkring 3000 karolinere frøs ihjel på fjellet i 1719, etter en mislykket invasjon av Trondheim. Denne hendelsen kan gjenoppleves i det spennende Karolinerspelet, som spilles i januar. Tydal museum På museet kan man få innsikt i tydalshistorien, blant annet gjennom den informative Karolinerutstillingen og Singerutstillingen. I området ligger også Kistafoss kraftstasjon som viser bygdas krafthistorie. Brekka - Barnas Bygdetun På dette eldre gårdsanlegget kan man sommerstid oppleve et levende bygdetun, med en mengde dyr og enkel servering i trivelige omgivelser. Bygdetunet er særlig populært blant barnefamilier, og har både trollsti og familieteater.

Tydalsfestival´n Dette er en musikkfestival som hver sommer samler store tilhørerskarer ved Stugguvollmoen i Stugudalen. Med utsikt mot fjellet og Stuggusjøen, er dette sommerens store høydepunkt. www.tydalfestivaln.no Tydal kirke er en vakker trekirke fra 1696, som opprinnelig ble reist i Y-form. Interiøret preges av bibelske veggmalerier. Kon-Tiki-utstilling Væktarstua Hotell har, i samarbeid med Kon-Tiki museet på Bygdøy, laget en utstilling ved hotellet. Gjennom bilder, tekst og gjenstander forteller utstillingen historien om Tor Heyerdahls eventyrlige ferd over Stillehavet i 1947, samt hans tilknytning til Væktarstua og Stugudalen i Tydal. www.vaektarstua.no

Teater - Foto: Privat

Hovedoppslag/Karolinerspelet - Foto: Mattias Jansson

Foto: Privat

Tydal Museum At Tydal Museum you may gain an insight into Tydal’s history through the informative Carolean exhibition and the Singer exhibition, among others. Kistafoss Power Station is located close by and today functions as a museum of Tydal’s energy history. Brekka Bygdetun During the summer season at this old farm, you may witness a living bygdetun (rural museum) with several different animals. Snacks are also served in pleasant surroundings. The bygdetun is particularly popular among families with children. Hilmohaugen is a beautifully situated and authentic smallholding from 1850. Guided tours are available to groups upon prior application. Coffee can also be served, as well as samples of ecological meat products from Tydalskjøtt. www.tydalskjott.no Tydal Festival This music festival is held every summer at Stugguvollmoen in Stugudalen and attracts a large audience. With views towards the mountains and Lake Stuggusjøen, this is the highlight of summer. www.tydalsfestivalen.no Tydal Church is a beautiful wooden church dating from 1696 that was originally built in a Y shape. The interior features biblical wall paintings. Kon-Tiki exhibition In cooperation with the Kon-Tiki museum in Bygdøy, Vektarstua Hotel has setup an exhibition. Through pictures, text and objects, the exhibition tell the story about Tor Heyerdahls adventurous crossing over the Pacific Ocean in 1947, and his affiliation with Væktarstua and Stugudalen in Tydal.

Hilmohaugen er en vakkert beliggende og autentisk husmannsplass fra 1850. Denne er åpen på bestilling for omvisning av grupper. Her er det også muligheter for enkel kaffeservering, samt smaksprøver av økologiske kjøttprodukter fra Tydalskjøtt. www.tydalskjott.no

14

For hundreds of years Tydal and Sylan have played host to events that have contributed to shaping present day society. As early as the 11th century, the pilgrimages through the valley ensured that new influences reached the area. Contact with Sweden was extensive and the parish was also the scene of one of Scandinavia’s greatest mountain tragedies. This was when around 3,000 Carolean soldiers froze to death in the mountains in 1719 after an unsuccessful invasion of Trondheim

Foto: Privat

Foto: Nea Radio


Activities/ events in Tydal

januar

Karolinerspelet Re-enactment of the Carolean Tragedy

Grensesprengende uteteater. Jubileumsforestilling i 2019.

Groundbreaking outside theater. Anniversary show in 2019.

mars/april

Påskecross’n

Snøscooterløp Stuguvollmoen www.tydalmk.com

Snowmobile race at Stuguvollmoen

Skiløp- Stuggudal Rundt Stugudalen skirace

Turrenn for hele familien, 22 km, arr. hvert år på skjærtorsdag

Participate in the recreational skirace of 22 km around the lake Stuggusjøen

juni - august

Brekka - Barnas Bygdetun Gøy for hele familien! Opplev mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg og mye annet. Åpent fra 11.00 til 18.00 www.sylan.no

Fun for the whole family! Enjoy many different animals at the farm, children’s activities, sale of coffee and much more

juli

Væktarstua Cup

Fotballturnering i Stugudalen www.tydal-il.no

Football tournament in Stugudalen

Tydalsfestival’n

Musikkfestival på Stuguvollmoen hvor kjente artister fra fjern og nær byr på seg selv. www.tydalsfestivaln.no

Music festival at Stuguvollmoen featuring well known artists from near and far

Fiskekonkurranse på Nesjøen

Fiskekonkurranse for hele familien ved Nesjø Båtutleie www.fiskeitydal.com

Fishing competition for the whole family at Lake Nesjøen

Pilegrimsvandring Pilgrim’s Walk

Vandring gjennom Skarddøra til Stugudalen www.pilegrimsleden.no/kirkvollen.no

Walk through Skarddøra to Stugudalen

Storsylen Opp Storsylen Up

Motbakkeløp som går fra Nedalshytta til toppen av Storsylen 1762 m.o.h. Sør-Norges høyeste grensefjell www.storsylenopp.com

Uphill race that runs from Nedalshytta to the summit of Storsylen, 1,762 metres above sea level Southern Norway’s highest border mountain

august

Storsylen Opp - Foto: Trine Aas

Bilder til collage/ Tydalsfestivalen Foto: www.bentehaarstad.photoshelter.com

Aktiviteter/ arrangement i Tydal

Snøscootercross - Foto: Geir Horndalen

15


BEDRIFTSREGISTER Overnatting/Accomodation Væktarstua Hotell Patrusli Gård Flaten Gård Trøen Gård Nedalshytta Storerikvollen Stugudal Camping Gresslifoss Fiskecamp Nesjø Båtutleie Moheim Camping Viken Camping Nøsterlia Camping Kirkvollen Pilegrimsgård Neatun

73 81 31 00 901 04 600/ 901 04 601 995 84 742 73 81 53 21/ 416 99 156 953 64 603 916 50 664 984 98 846 993 37 254 73 81 46 21/ 949 86 587 907 25 208 416 65 909 73 81 53 12/ 952 95 912 73 81 53 57/ 952 95 954 913 20 458

post@vaektarstua.no post@patrusli.no bergliotrotvold@gmail.com oddiflakne@gmail.com nedalshytta@tt.no storerikvollen@tt.no post@tydalsnett.no gresslifoss@online.no post@fiskeitydal.com moheimcamping@gmail.com

www.vaektarstua.no www.patrusli.no

alison@tydalsnett.no kirkvollen@tydalsnett.no neatun@neatun.com

www.kirkvollen.no www.neatun.com

73 81 31 00 414 19 470 73 81 53 11 477 57 822

post@vaektarstua.no post@sostreneskammers.no post@tydal.net

www.vaektarstua.no www.705senteret.no www.tydal.net

73 81 59 00 907 27 624 73 81 59 00 916 80 016/ 476 06 056 73 81 46 21/ 949 86 587 901 04 600/ 901 04 601 73 81 59 00 73 81 53 57/ 952 95 954 915 82 795 900 67 657 73 92 42 00 481 32 516 73 81 59 00 993 73 895 413 10 241 980 09 794 923 51 551

turistinfo@tydal.kommune.no ole@dyrhaug.no turistinfo@tydal.kommune.no post@fjelldriv.no post@fiskeitydal.no post@patrusli.no turistinfo@tydal.kommune.no kirkvollen@tydalsnett.no post@stugudalshester.no post@sylanopplevelse.no firmapost@tt.no tydal.grunneierlag@neafisk.no turistinfo@tydal.kommune.no drift@tydal-skisenter.no merlien@online.no post@stugudalsnoscooterutleie.no post@fjellguidentydal.no

www.sylan.no www.dyrhaug.no www.karoliner.com www.fjelldriv.no www.fiskeitydal.no www.patrusli.no www.pilegrim.info www.kirkvollen.no www.stugudalshester.no www.sylanopplevelse.no www.tt.no www.fiskeineadalen.no www.sylan.no www.tydal-skisenter.no www.705senteret.no www.stugudalsnoscooterutleie.no www.fjellguidentydal.no

177/ 02820 965 00 252 73 81 59 00

Stasjonert i Ås i Tydal sentrum postmottak@tydal.kommune.no

www.tt.no www.tt.no www.stugudalcamping.no www.tydalfritid.no www.fiskeitydal.com

Spisesteder/Restaurants Væktarstua Hotell Søstrenes Kammers, 705 Senteret Tydal Bil-Elektro/Best Kafé Posten

Aktiviteter/Activities Brekka Bygdetun Dyrhaug Ridesenter Karolinerleden Fjelldriv, 705 Senteret Nesjø Båtutleie Patrusli Gaard Pilegrimsleden Kirkvollen pilegrimsgård Stugudalshester Sylan Opplevelse Turistforeningsturer Jakt og fiske i Tydal Tydal Museum Tydal Skisenter 705 Senteret – utstillinger Stugudal Snøscooterutleie Fjellguiden Tydal

Transport Atb Eggen Taxi Scootertransport

www.atb.no www.tydal.kommune.no

Service Coop Tydal (post) 950 82 272 Joker Stugudal 944 75 620 Søstrenes Kammers (interiørartikler) 414 19 470 Tydal Bil-Elektro/Best 73 81 53 11 Bil og landbruk AS 73 81 54 80/ 416 05 322 Selbu Sparebank+minibank 73 81 31 50 Stugudal Håndverk og Fritid 73 81 55 12 Tydal legekontor/doctor 73 81 58 40/ 116 117 Brann/Politi/Ambulanse 110/ 112/ 113 Turistinfo - Tydal, Ås 73 81 59 00 Turistinfo Væktarstua Hotell 73 81 31 00 Turistinfo Stugudal Håndverk 73 81 55 12

16 Fotorekke: Mattias Jansson

coop.marked.tydal@coopmidtnorge.no www.coop.no joker.stugudal@joker.no www.joker.no post@sostreneskammers.no www.705senteret.no post@tydal.net www.tydal.net tydalbil@frisurf.no www.biloglandbruk.no selbu@selbusparebank.no www.selbusparebank.no ellen@stugudal.no www.stugudal-handverk.no turistinfo@tydal.kommune.no post@vaektarstua.no turistkontor.stugudal@online.no

www.sylan.no www.vaektarstua.no


Trondhjems Turistforening, Svenska Turistföreningen og Nord-Trøndelag Turistforening driver en rekke hytter i Sylan. I Sylan er det 820 km med permanent vintermerkede ruter, 370 km på norsk side og 450 km på svensk side. Rutene leder deg inn i fjellet mellom et tyvetalls hytter. Den offisielle “Norge på tvers”-turen går gjennom Sylan. Les mer på www.norgepaatvers.no

The Norwegian and Swedish Trekking Associations are running several mountainstations and cabins in the Sylan area. In Sylan there are 820 km of permanent marked hike- and skitrails, 370 km on the Norwegian side and 450 km on the Swedish side. The trails guide you into the mountains and a total amount of 20 cabins. The official “Across Norway” (along the 63rd parallel of latitude) trail passes through Sylan. Read more at www.norgepaatvers.no 17

Sylan i måneskinn - Foto: Odd Håvard Morset

Ruter og fjellhytter i Sylan


18


19


til n e m Velkom - og bli

TYDAL

t!

tre begeis

TYDAL TURISTINFORMASJON, ÅS tel +47 73 81 59 00 e-mail: turistinfo@tydal.kommune.no www.sylan.no

Skiturist i Sylan - Foto: Geri Horndalen

Tydal Kommune N-7590 Tydal tel +47 73 81 59 00 post@tydal.kommune.no www.tydal.kommune.no

sylan.no www.

Bilder forsiden: Hårvask i Tya - Foto: Geir Horndalen Badekulp i Skardsfjellet - Foto: Geir Horndalen