Page 1

วัวสามสหาย... กับสิ งห์ โต ** The Three Oxen and The Lion ** ครั้งหนึ่งยังมีววั อยูส่ ามตัว เป็ นเพื่อนที่ดีมีความเกี่ยวข้องที่ สามัคคีต่อ กัน มันทั้งสามอาศัยอยูใ่ นทุ่งกว้างที่ป่าใหญ่อฟั ริ กา มันทั้งสามตัว จะไปไหนมาไหนไม่วา่ จะเป็ นเวลากินหญ้าหรื อ แม้แต่ในเวลานอน ก็จะอยูใ่ นที่ที่ใกล้ ๆ กันอยูต่ ลอดเวลา มีอยู่ ในวันหนึ่ง ในขณะที่ววั ทั้งสามตัวกำาลังรวมกลุ่มกันยืนกินหญ้า อยูน่ ้ นั ก็เกิดได้มีสิงห์โตหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมาและได้เห็น มัน หมายที่จะบุกเข้าจับกินเป็ น เหยือ่ " ว้ าว! พวกมันดูน่าอร่ อยมากเลยทีเดียว " แต่ววั ทั้งสามตัวได้ร่วมพลัง กันกางเขายืนจังกล้าหันหน้าเข้าปะทะกับสิ งห์โตอย่างไม่มีทีท่าว่าจะ กลัวเกรงแต่ อย่างใด " ม่ อๆๆ กางเขาหันหน้ าสู้ กบั สิ งห์ โต ห้ ามแยกจากกันเป็ นอันขาด " There was three oxen who have good relations in the prairie of Africa. They were always together with playing, eating grass, and sleeping. One day, when the oxen were eating grass, a lion attacked to them."Wow! They look so delicious." Three oxen were adhereing each other. "Moow, Turn the horns to the lion, without separateing each other."

สิ งห์โตจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปในที่ที่ใกล้ ๆ และทำาอะไรพวกมันได้ เลยสักนิด เพราะฉะนั้นสิ งห์โตจึงทำาได้กแ็ ต่แค่เพียงเดินเมียงมองอยูใ่ น ที่ห่าง ๆ และ รอบ ๆ ได้แต่เพียงอย่างเดียว มันเฝ้ ารอคอยเพื่อหาโอกาสที่จะบุกเข้า โจมตี แต่แล้วก็ตอ้ ง เลิกลาและถอยห่ างออกไปในที่สุด " ถ้ าพวกเราร่ วมมือสามัคคีกนั แล้ ว ก็ไม่ จำาเป็ นทีจ่ ะต้ องกลัวอ้ ายสิงห์ โต ตัวนั้นเลยสั กนิด " สิ งห์โตรู้สึกอับอาย เป็ นอย่างมาก ที่ไม่สามารถที่จะกินวัวทั้งสามตัวพวกนั้นได้

A lion could not approach even a step. Therefore, walking around the oxen, he was waiting for the chance to attack, but gave up and go away at last. "If we cooperate each other, we don't need fear to even a lion." The lion was very mortifying because he could not eat an ox.


" มันน่ าทีจ่ ะมีหนทางอะไรที่ ดี ๆอยู่บ้างนะ " สิ งห์โตพยายามใช้ความคิด "อ้ อ ข้ ารู้แล้ ว.. ! ว่าด้วยเหตุใดข้ าถึงได้บุกเข้ าไปจับกิน พวกมันไม่ ได้ ทั้งนีท้ ้งั นั้น...ก็เป็ นเพราะว่ าพวกมันมีความ สามัคคีกนั นั่นเอง,,, ดังนั้นก่ อนอืน่ ใด ข้ าก็จำาเป็ นทีจ่ ะต้ อง จัดการทำาให้ พวกมันแตกแยกขาดความ สามัคคีต่อ กัน...แล้วตอนนั้นแหละ ข้ าก็จะกินพวกมันได้ทลี ะตัว ๆ อย่ างง่ าย ๆ นั่นไง ใช่ แล้ ว ! " และเมื่อมัน คิดได้ดงั นั้นแล้ว สิ งห์โตก็ได้ยอ้ นกลับมาปรากฏตัวในที่ ทุ่งกว้างที่พวกวัวทั้งสามอยูอ่ ีกครั้ง หนึ่ง " ดีมาก...ดูสิ..นั่นพวกมันกำาลังแยกกันออกไปยืนกินหญ้ าอยู่ในทีท่ หี่ ่ าง ๆ อยู่พอดีเลยทีเดียว เชียว " "What is the good way for it?" The lion thought hard. "Now I know! I can not attack oxen because they cooperate together. I will separate them and eat them one by one." lion came to the prairie in which oxen are present. "Good. Look ! All of them are eating grass, parted."

สิ งห์โตรี บเดินไปในที่ที่ใกล้ ๆ กับวัวตัวสี แดงก่อนอื่นใด แล้วกระ ซิบด้วย เสี ยงที่อ่อนหวานที่สุดว่า " นี่นี่..นายสี แดง เราต้ องขอยอม แพ้ในความเก่ งกาจของ พวกท่ านแล้ วหละ เพราะพวกท่ านนั้นทั้ง เก่ งทั้งแข็งแรง..เราขอนับถือ..แต่ ว่านะ..เราอยาก รู้จังเลยว่ าท่ านทั้ง สามนั้นใครคือผู้ทเี่ ก่งและแข็งแรงทีส่ ุ ดในฝูงล่ ะ" วัวตัวสี แดงจึงพูด ว่า " พวกเรานั้นทั้งเก่ งและแข็งแรงด้วยกันทั้งสามนั่นแหละ " สิ งห์ โตทำาท่าทีเป็ นตกใจ " จริงน่ ะ???แต่ ทขี่ ้ าได้ยนิ มาจากวัวตัวอืน่ นั้น..มันไม่ ใช่ อย่ างเช่ นทีท่ ่ านพูดนี่ ! "

The lion approached the red ox and said with the easy voice. "Mr. red, I was defeated by the power of you all. I never attack any longer. By the way, who is the strongest ox in you all." "All three of us are as strong." the red ox answered. "Really? The others had not said such a thing."


วัวตัวสี แดงรู้สึกแปลกใจเป็ นอย่างมาก จึงได้ถามไปว่า " แล้ว พวกนั้นพูดว่ าอย่ างไร??" สิ งห์โตจึงได้ทีพดู ว่า " วัวตัวสี ดาำ นั้นบอกว่ ามันนั้นทั้งเก่ งและ แข็งแรงทีส่ ุ ดในฝูง แล้วยังได้บอกอีกด้วยว่ าถ้ าไม่ มีมันแล้ว รับรองว่ า วัวตัวสี แดงกับวัวตัวสี น้ำาตาลจะต้ องโดนสิ งห์ โตกิน ไปนานนมแล้ วเสี ยด้วยนะ.." " อะไรนะ? ทำาไมมันถึงได้พูด ในสิ่ งทีห่ ่ วยและแย่ มาก ๆ อย่ างเช่ นนีไ้ ด้ ยังไง!" วัวตัวสี แดงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ให้เป็ นโกรธเป็ นอย่างมาก...

The red ox Being surprised, the red ox asked. "What did they say?" The lion said. "The black ox there said that he is the strongest one, and if he was not here, the red and the brown had been eaten by a lion already." "What? Did he say such a awful thing?" The red ox had got angry very much.

แล้วในที่สุด,สิ งห์โตก็ได้ไปพูดบอกหลอกลวงแบบเช่นนี้ กบั วัว ตัวสี นาตาล ้ ำ แล้วก็แน่นอนเหมือนกันกับวัวตัวสี ดาำ อีกด้วย... " นี่ นี่ วัวตัวสี น้ำาตาลท่ านได้ ฟังแล้วหรือยัง? ว่ าวัวตัวสี ดาำ พูดว่ า มันนั้นต้ องมีหน้ าทีด่ ูแลป้ องกันภัย ให้ กบั วัวทั้งสอง เพราะว่ าวัว ทั้งสองตัวนั้นทั้งอ่อนแอและทำาอะไรทีเ่ ป็ น ประโยชน์ ไม่ ได้เสี ย เลย.. " " ม่ อๆๆๆโอ้ ยนี่ข้าโกรธแล้ วด้วยนะ! " สิ งห์โต พูดหลอกลวงแบบนี้กบั วัวทั้งสามตัวตามแผน การณ์ได้อย่างแนบเนียนมากเสี ยด้วยสิ

Finally, the lion went to the brown ox's place, after the black bull was deceived. "Brown ox, Did you hear it? The black ox said that he have protected you two by only himself, and you are weakling and not useful." "Moow! I've got angry!" The lion was pleased to deceive the oxen well.


.แล้วหลังจากนั้นในที่สุด..ที่ทุ่งกว้างของป่ าใหญ่กเ็ ป็ นอันได้ เกิดการต่อสูก้ นั ขึ้นมา เสี ยแล้ว...เริ่ มต้นจากวัวตัวสี ดาำ ก่อนเลย มันตะโกนขึ้นด้วยเสี ยงอันดังว่า " มาเลย เราจะต้ องมาสู้ แข่ งขันกัน เพือ่ ให้ รู้ให้ แน่ ชัดเสี ยเดีย๋ วนี้ ว่ าใครคือผู้ทเี่ ก่ งและแข็งแรงทีส่ ุ ดในฝูง "วัวตัวสี แดงก็เหมือน กันก็พดู ขึ้นด้วยความโมโหว่า "ตัวทีเ่ ก่ งและแข็งแรงทีส่ ุ ดก็คือ ข้ า!" มันทั้งสามตัวจึงเริ่ มต่อสูก้ นั ..โดยใช้เขาอันแหลมคม ของพวกมันนั้นเอง..เสี ยบแทง ซึ่งกันและกันอย่างไม่ยอมลดละให้กนั และกันเลยสักน้อยนิดเสี ย ด้วย... Now in the prairie, oxen started fighting. In the beginning, the black ox shouted. "We will decide by duel, about the strongest ox in us." Red ox said, too. "I won't be defeated by you. Come on!"Brown ox is also angry furiously. "The strongest is me." Three oxen began to fight, jabbing their horn.

" ม่อๆๆม่ อๆๆ..ม่องเท่ งสิ "สัตว์ท้งั สามตัวจึงมีอนั ต้อง นองและเต็มไปด้วยเลือด มันทั้งสามตัวได้รับบาด เจ็บเป็ นอย่างมากและอ่อนแรงลงอย่างไม่ได้สติ จาก การต่อสู ้ "ม่ อๆๆ..ข้ าไม่ ปรารถนาทีจ่ ะอยู่กบั พวกเจ้ าอีกต่ อไป " ทั้ง ๆ ที่เคยมีความสามัคคีและเป็ นมิตรที่ดีต่อกัน แต่แล้ววัวทั้ง สามตัวก็จาำ ต้องมาแตกแยกขาดความสามัคคีเป็ นมิตรที่ดีต่อกันและกันไปในที่สุด และในตอนนั้นสิ งห์โตก็ยมิ้ ด้วยความพอใจ เพราะได้โอกาสเข้าไปจับกิน พวกวัวที่อ่อนแรงใกล้ ตายได้ทีละตัว ทีละตัว สมใจสบายโก๋ ไป ตั้งสามวันเต็ม ๆเลยทีเดียว... "Moow ! Moow!" Three animals have been bloody, pierced by horns of each other. They are already wholly unconscious. "Moow. I can't be with you any longer." The oxen which had good relations got separate. The lion was pleased !, and he attacked one by one, and ate steaks of them in three days.

นิทานเรื่ องนี้สอนให้รู้วา่ นิทานเรื่องเล่ าเรื่องนี้..ได้ เล่ าถึงวัวที่คอื ผู้ที่ได้ รับการหลอกลวง จากสิ งห์ โตที่กขุ ่ าวลือขึน้ มา...จนทำาให้ ต้องมาแตกขาดความสามัคคีและความ มีมิตรภาพที่ดตี ่ อกัน " จงให้ ความ สำ าคัญและให้ ความเชื่อใจ กับคนหรือ เพือ่ นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน " ...


This is the tale, of oxen who were deceive by the words of a lion and lost important friendship. It is very important to trust fellows.

วัวสามสหาย... กับสิงห์โต  
วัวสามสหาย... กับสิงห์โต  

นิทานอีสป เรื่องวัวสามสหาย... กับสิงห์โต