Page 1


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 1

ความรู้เรื่ องระบบเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่ อง การสร้างเว็บบล็อก Blogger.com โดย นายธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ รหัส 5311310543 Email: tanawan.popitak@gmail.com เว็บบล็อก http://arti3319-tanawan.blogspot.com ในการสร้างเว็บบล็อกฟรี ส่วนตัวในเว็บย่อยของ blogger.com มีวธิ ีการสร้างที่สะดวกและง่ายเป็ นลาดับ ขั้นตอนดังนี้คือ

คลิกที่ Gmail

ภาพที่ 1 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู เข้าไปสมัคร Gmail ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 2

สมัคร Gmail และลงชื่อเข้ าใช้

ภาพที่ 2 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู ลงชื่อเข้าใช้งานเพือ่ เข้าไปหน้าโปรไฟล์ของ Gmail ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556

เลือกเมนูอื่นๆแล้ ว เลือก blogger

ภาพที่ 3 แสดงภาพหน้าจอของหน้า Gmail แล้วให้เลือกเมนูอื่นๆกดเลือก blogger ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 3

กดเลือกบล็อกใหม่

ภาพที่ 4 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนูสร้างบล็อกใหม่ ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556 ตังชื ้ ่อหัวบล็อก

เป็ นชื่อที่อยู่ URL ของบล็อก

ธีมบล็อกของเรา

ภาพที่ 5 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู ต้งั ชื่อหัวข้อและที่อยูข่ องหน้าเว็บบล็อกรวมไปถึงการเลือกธีมที่มี ให้ในเว็บบล็อก มี background ให้เลือกมากมายหลายแบบ ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 4

กดสร้ างโพสต์ใหม่

ภาพที่ 6 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู สร้างโพสต์ใหม่ ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556

ใส่หวั ข้ อที่จะโพสต์

ใส่เนื ้อหาที่จะโพสต์

ภาพที่ 7 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู การโพสต์ลงไปในบล็อกโดยใส่หัวข้อที่จะโพสต์และเนื้อหาที่จะ โพสต์ ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 5

การอัพโหลด เลือกไฟล์ ในคอมฯของเรา

ภาพที่ 8 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู อพั โหลดจากคอมพิวเตอร์ของเรา จาก URL เว็บต่างๆ ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556

ปรับขนาดของภาพ เผยแพร่

ภาพที่ 9 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู ปรับขนาดของภาพที่อพั โหลดลงในบล็อก ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 6

เลือกการออกแบบ

ภาพที่ 10 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู เว็บบล็อก เลือกการออกแบบเพือ่ ที่จะเข้าไปตกแต่งบล็อกของเรา ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556

เลือกแม่แบบ

กาหนดค่าเอง

ภาพที่ 11 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู แม่แบบ เลือกกาหนดค่าเอง ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 7

เลือกแต่งเทมเพลต

ภาพที่ 12 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู ตกแต่งเทมเพลต ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556 เลือกสีพื ้นหลัง

ภาพที่ 13 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู เลือกสีพ้นื หลัง background colours ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 8

ปรับความกว้ าง ของบล็อก

ภาพที่ 14 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู ปรับความกว้างของหน้าเว็บบล็อก ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556 เลือกรูปแบบของ บล็อก

ภาพที่ 15 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู รูปแบบของบล็อก ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 9

เลือกตกแต่งสีข้อความ ต่างๆในบล็อกและเลือก ตัวอักษร

ภาพที่ 16 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู ตกแต่งสีของข้อความต่างๆในบล็อกรวมไปถึงเลือกสีของตัวอักษร ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556

เลือกรูปแบบ

กดเพิม่ แกดเจ็ต

ภาพที่ 17 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู เครื่ องมือออกแบบเทมเพลต เพิม่ แกดเจ็ตบนบล็อก เพิม่ คอลัมน์ และความกว้าง ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 10

เมนูของแกดเจ็ตที่เป็ นตัวเสริ มของ บล็อกให้ มีลกู เล่นที่หลากหลาย

ภาพที่ 18 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู แกดเจ็ตที่เป็ นตัวเสริ มของบล็อก ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556

บันทึกการจัดเรี ยง

ภาพที่ 19 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู แกดเจ็ตเมื่อจัดเรี ยงเสร็ จให้กดบันทึกการจัดเรี ยง ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 11 ข้ อความส่วนหัว แถบหน้ าเว็บ

แทบแกดเจ็ต

แถบโพสต์ข้อความ

ภาพที่ 20 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู โปรไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556

สถิตกิ ารเข้ าชมบล็อก

ภาพที่ 21 แสดงภาพหน้าจอของหน้า เมนู การดูหน้าเว็บสถิติการเข้าชมรวมไปถึ งข่าวสารต่างๆจากทาง blogger ที่มา : ธนาวรรณ โพธิ์พทิ กั ษ์ : 2556


สร้ างเว็บบล็อก blogger หน้ า 12

วิธีการสร้าง Blogger  
วิธีการสร้าง Blogger  

นายธนาวรรณ โพธิ์พิทักษ์ รหัส 5311310543

Advertisement