Page 1

รายงานผลการดาเนินงานโครงการวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาระบบประปาอัจฉริยะ R-Smart life Waterworks Authority 4.0

นางสาวกัญจนพร วันกลิ่น นางสาวธนัชชา อ่อนอินทร์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นสูง) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560


โครงการวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาระบบประปาอัจฉริยะ R-Smart life Waterworks Authority 4.0

นางสาวกัญจนพร วันกลิ่น นางสาวธนัชชา อ่อนอินทร์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นสูง) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560


ก หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบประปาอัจฉริยะ R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ผู้ดำเนินกำรวิจัย นางสาวกัญจนพร วันกลิ่น นางสาวธนัชชา อ่อนอินทร์ ที่ปรึกษำ นายวิโรจน์ แก้วเรือง นายอภิวัฒน์ ฮงทอง หน่วยงำน แผนกคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2560 ................................................................................................................................................................ ปี 2016 รัฐบาทภายใต้การนาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษในงานต่าง ๆ จะมีคาพูด ใหม่ออกมาว่า จะนาพาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ” ด้ ว ยการสร้ า ง “ความเข้ ม แข็ ง จากภายใน” ขั บ เคลื่ อ นตามแนวคิ ด “ปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนาเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม ผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้ าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถแข่ ง ขั น กั บ ชาติ ต่ า ง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ก ารใช้ ส มาร์ ท ดี ไ วซ์ ต่ า ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G R-Smart life Waterworks Authority 4.0 พั ฒ นาด้ ว ยภาษา PHP ร่ ว มกั บ ระบบจั ด การ ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์แบบ Open Source ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้ใช้ โดยการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้ บริหารประปา ผู้นาชุมชน และผู้ใช้นา ในหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ใน จังหวัดสุพรรณบุรี นามาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ครอบคลุม เจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่การ ประปา พนักงานเก็บเงิน พนักงานจดเลขมาตรา และผู้ใช้นาประปา ออกแบบให้ผู้ใช้นาสามารถแจ้ง เลขมาตรการใช้นาแต่ละเดือนผ่านทาง Applicaton Line ซึ่งช่วยลดการสินเปลืองงบประมานในการ ออกไปจดเลขมาตรนาของทางการประปา อีกทังยังสามารถทางานได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน Line Bot ที่ทาหน้าที่คานวณค่านาและแจ้งให้ผู้ใช้นาทราบ R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีระบบ แจ้งเตือนเกินกาหนดการชาระค่านาผ่าน Line นอกจากนียังมีระบบ Smart Office ที่ทาหน้าที่ช่วย บริหารงาน ผลกาไร ขาดทุน มีระบบรับชาระเงิน ด้วยบาร์โค้ด ลินชักเก็บเงิน ระบบบัตรคิว ระบบ หน้าจอประชาสัมพันธ์ ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) เพื่อให้ผู้ใช้นาสามารถเติมเงิน และชาระเงินผ่ านกระเป๋าเงินอิเล็ กทรอนิกส์ได้ มีระบบรายงานสถานะคิวการชาระเงินออนไลน์ ณ เวลานั น ๆ (real-time) R-Smart life Waterworks Authority 4.0 แบ่ ง เป็ น 3 แบบเพื่ อ ให้ เหมาะสมกับความต้องการของการประปา คือ แบบที่ 1 เหมาะสาหรับประปาขนาดเล็ก เช่นประปา หมู่บ้าน ชุมชน หอพัก มีผู้ใช้นาไม่เกิน 1,000 คน แบบที่ 2 เหมาะสาหรับการประปาขนาดกลาง เช่น ประปาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล ที่ มี ผู้ ใ ช้ น าไม่ เ กิ น


ข 3,000 คน แบบที่ 3 เหมาะสาหรับการประปาขนาดใหญ่ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปา จังหวัดมีผู้ใช้นาตังแต่ 3,000 คนขึนไป ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคคลผู้ใช้งานสิ่งประดิษฐ์พบว่าความพึงพอใจในการใช้ R-Smart life Waterworks Authority 4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ใช้ มีความพึงพอใจด้านระบบความปลอดภัย และด้านความสะดวกในการใช้งาน รองลงมาคือความพอใจ ด้ า นตั ว อั ก ษร การแสดงผล ส่ ว นด้ า นความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ พ บว่ า R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มี ค วามทั น สมั ย ง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน การใช้ ง านตอบสนองความต้ อ งการได้ ค รบ ทุกระบบ การจดเลขมาตรนา การแจ้งค่านา การจ่ายค่านา รวมไปถึงการรายงานสถานะคิวจ่ายค่านา เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการประปาเป็นอย่างมาก


ค Research Title Researcher

Development of intelligent waterworks Kanchanaporn Wanklin Tanatcha Aonin Research Consultants Wirote Kaewroung Aphiwat Hongthong Organization Business Computer Department of Suphanburi vocational college Year 2560 ................................................................................................................................................................ The year 2016 State baht under the leadership of Gen. Prayut Chan-OCHA. The Prime Minister and head of the Board of the National Council for peace (Toronto Star). Speeches, special delegate said, and will have a new speech that Thailand will take the country towards a "4 . 0 " Thailand focus on country development to "stable and sustainable" with the creation of wealth, "strength from within," is driven by the concept of "philosophy", through the mechanism of "app.RA State tea "is consistent with the concept of digital economy (Digital Economy) is driving the economy of the country by removing it or using digital technology to boost productivity by using less time and generate value added to the goods and services to be able to compete with other Nations, especially today, that the use of smart. Whether it is a smart phone and a tablet. Communicate via a wireless network access (Wireless Broadband), such as 3G, 4G. R-Smart life Waterworks Authority 4.0 development language PHP with database management system MySQL which is a software model Open Source. Designed to meet the needs of users. By collecting data from samples of the water supply, community leaders, and water users in the village, in the province were analyzed. Synthetic covers, administrators and staff working at the waterworks. The money employees taking number section and water users. The users can report the number measures water water use each month through the Application Line which reduces to qualify for the man in the yellow end go out taking a number of measures of water supply. It also can work 24 hours over the Line Bot serves to calculate the water and let the use know R-Smart life Waterworks. Authority. A notification system than to pay for water through Line Smart Office also has a system that serves to manage the income has been paid with a bar code. Cash drawer system queuing system information screen. Electronic purse systems (E-Wallet), so the user can refill


ง the water and make payments through electronic wallet. A status report on online checkout queue at that time (real-time) R-Smart life Waterworks Authority 4.0 is divided into 3 types to suit the needs of water supply is one that is suitable for a small plumbing. Such as village halls tap water is not more than 1,000 type 2 for tap water as the medium of Tambon Administration Organization. Province municipalities with less than 3,000 users and a 3rd for such a large supply of Waterworks Authority. Provincial Waterworks With the water up to 3,000 people. Results of satisfaction level of the users individual artifact finds satisfaction in use of R-Smart Waterworks Authority 4.0 life most level. When considering the list of messages that users have found satisfaction in security and the ease of use is the satisfaction of side letters. The display. The opinions of users find life R-Smart Waterworks Authority 4.0 is modern. easy to use The user needs to complete the system. Write down the number of water meters A water Water Supply The reporting status queues to pay water bills. Beneficial management water supply is very simple.


กิตติกรรมประกาศ การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประปาอัจฉริยะ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ อย่ า งสู ง ยิ่ ง จากผู้ อ านวยการ นายชู เ ชิ ด มั จ ฉาฉ่ า ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ที่ได้กรุณาให้การปรึกษา และแนะนาเกี่ยวกับการจัดทารายงานการศึกษาผลการใช้พัฒนาโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ตั้งแต่ต้นจนจบ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ อาจารย์วิโรจน์ แก้วเรือง อาจารย์ผู้ควบคุม ให้คาปรึกษา ตรวจสอบและ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้านการเขียนโปรแกรม และการออกแบบระบบฐานข้อมูล ตลอดจนให้ คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ อาจารย์กานต์สิรี อู่อรุณ อาจารย์อัฐวีร์ ศิริเตชภัทร์ และอาจารย์อภิวัฒน์ ฮงทอง ที่ กรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือ ทางด้านการวัดและประเมินผลและด้ านการประกั น คุ ณ ภาพ เพื่ อ ประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ความถู ก ต้ อ งเหมาะสม และความครบถ้ ว น ของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยที่สร้างขึ้น ขอขอบคุณคณะผู้จัดทาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และช่วยกันรวบรวมข้อมูล แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ที่กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

คณะผู้วิจัย 2560


สารบัญ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทนา ความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS ความรู้พื้นฐานการสร้าง Line Notify และ API ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AJAX ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ JQUERY ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ WebHook วิธีดาเนินการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การพัฒนาโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

หน้า ก ค จ ฉ ซ ฌ 1 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 13 13


สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 4

ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบประปาอัจฉริยะ ผลการประเมินแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบประปาอัจฉริยะ

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป บรรณานุกรม บรรณานุกรมภาษาไทย ภาคผนวก ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาคผนวก ค การออกแบบฐานข้อมูล ประวัติผู้วิจัย

14 15 14 15 15 16

บทที่ 5

18 19 18 19 18 19 18 19 20 20 21 22 24 45 52 53 61


สารบัญตาราง หน้า 3 16

ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาการศึกษาวิจัย ตารางที่ 4.1 แสดงผลการประเมินระบบประปาอัจฉริยะ ตารางที่ 4.2 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 16 ตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้านตัวอักษร ภาพประกอบ สี 17 ตารางที่ 4.4 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้านโฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป (Icon) ปุ่ม (Button) 17 ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้านระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งาน 18 ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้านการใช้งานผ่าน Application line 18 ตารางที่ ก-1 ตารางแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 22 ตารางที่ ค-1 ตารางข้อมูลเจ้าหน้าที่ (user_data) 53 ตารางที่ ค-2 ตารางข้อมูลผู้ใช้น้า (member_data) 53 ตารางที่ ค-3 ตารางข้อมูลการใช้น้า (unit_data) 54 ตารางที่ ค-4 ตารางข้อมูลบิลค่าน้า (payment_data) 55 ตารางที่ ค-5 ตารางข้อมูลสานักงาน (profile) 55 ตารางที่ ค-6 ตารางประเภทผู้ใช้น้า (user_type) 56


สารบัญภาพ รูปที่ 3.1 Data Flow Diagrams Level 0 รูปที่ 3.2 แสดงการออกแบบหน้าแรกของโปรแกรม รูปที่ ข-1.1 คิวอาร์โค้ด R-Smart รูปที่ ข-1.2 หน้าจอการเพิ่มเพื่อน รูปที่ ข-1.3 หน้าจอแสดงข้อความทักทายผูใ้ ช้บริการใหม่ของระบบ R-Smart รูปที่ ข-2.1 หน้าจอการสนทนาทักทายระหว่างระบบ R-Smart และผู้ใช้บริการ รูปที่ ข-2.2 หน้าจอผู้ใช้บริการส่งข้อมูลเลขมาตรน้าให้ระบบ R-Smart รูปที่ ข-3.1 หน้าจอผู้บริการแจ้งเจ้าหน้าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ R-Smart เรื่องมาตรน้าชารุด รูปที่ ข-3.2 หน้าจอการสนทนาเมื่อผู้บริการต้องการให้เจ้าเข้าไปแก้ไขปัญหามาตรน้าชารุด รูปที่ ข-4.1 หน้าจอจบการสนทนาระหว่างผู้ใช้และระบบ R-Smart รูปที่ ข-5.1 หน้าจอล็อกอิน รูปที่ ข-5.2 หน้าจอแสดงข้อความเตือน รูปที่ ข-5.3 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ รูปที่ ข-6.1 หน้าจอเมนูสาหรับเจ้าหน้าที่ รูปที่ ข-6.2 หน้าจอเมนูเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้น้า รูปที่ ข-6.3 หน้าจอเมนูกรอกเลขมาตรน้า รูปที่ ข-6.4 หน้าจอเมนูแสดงผู้ใช้น้าทั้งหมด รูปที่ ข-6.5 หน้าจอเมนูใบแจ้งหนี้ประจาเดือน รูปที่ ข-7.1 หน้าจอเมนูสาหรับเจ้าหน้าที่ Mobile รูปที่ ข-7.2 หน้าจอเมนูจดเลขมาตรน้า รูปที่ ข-7.3 หน้าจอเมนูรับชาระเงิน รูปที่ ข-8.1 หน้าจอเมนูระบบจัดการผู้ใช้ระบบ รูปที่ ข-8.2 หน้าจอเมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ รูปที่ ข-8.3 หน้าจอเมนูแสดงผู้ใช้งานทั้งหมด รูปที่ ข-8.4 หน้าจอเมนูจัดการระดับผู้ใช้งาน รูปที่ ข-9.1 log in screen รูปที่ ข-9.2 The screen display a warning message รูปที่ ข-9.3 The first screen when you log on. รูปที่ ข-10.1 menu screens for officials. รูปที่ ข-10.2 screen, add water users. รูปที่ ข-10.3 screen, fill the water meter.

หน้า 11 12 12 13 23 24 23 24 24 25 25 26 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 30 31 31 32 31 32 32 33 32 33 33 34 33 34 34 35 34 35 35 36 35 36 36 37 36 37 37 38 38 39 38 39 39 40 40 40 41


สารบัญภาพ (ต่อ) รูปที่ ข-10.4 menu screen display users all water. รูปที่ ข-10.5 the menu screen of the monthly invoices. รูปที่ ข-11.1 menu screen for officials Mobile. รูปที่ ข-11.2 the menu screen, then write the number of the standard water. รูปที่ ข-11.3 menu screens receive payment. รูปที่ ข-12.1 the screen menu system, user management systems. รูปที่ ข-12.2 menu screens add user system. รูปที่ ข-12.3 menu screen shows all users. รูปที่ ข-12.4 menu screen management level users. รูปที่ ข-13.1 แสดงหน้าจอการล็อกอิน รูปที่ ข-13.2 แสดงหน้าจอการเลือกเมนู Start using Messaging API รูปที่ ข-13.3 แสดงหน้าจอการยืนยันข้อมูล รูปที่ ข-13.4 แสดงหน้าจอเข้าสู่การสร้างบัญชีผู้ให้บริการ รูปที่ ข-13.5 แสดงหน้าจอการสร้างบัญชีผู้ให้บริการ รูปที่ ข-13.6 แสดงหน้าจอการสร้างบัญชีผู้ให้บริการ รูปที่ ข-13.7 แสดงหน้าจอเมื่อสร้างบัญชีผใู้ ห้บริการเสร็จ รูปที่ ข-13.8 แสดงหน้าจอตัวอย่างการกรอกข้อมูล รูปที่ ข-13.9 แสดงหน้าจอการยืนยันการกรอกข้อมูล รูปที่ ข-13.10 แสดงหน้าจอระบบยืนข้อมูล รูปที่ ข-13.11 แสดงหน้าจอผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไข รูปที่ ข-13.12 แสดงหน้าจอเมื่อเสร็จสิ้น รูปที่ ค-1 Data Flow Diagrams Level 0 รูปที่ ค-2 ER-Diagram โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 รูปที่ ค-3 แสดงการทา Context Diagram ด้วย Microsoft VSIO รูปที่ ค-4 แสดงหน้าฐานข้อมูล รูปที่ ค-5 เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP รูปที่ ค-6 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลหลัก รูปที่ ค-7 แสดงหน้าจอการจัดการ Server และทาการอัพโหลดโปรแกรมขึ้น server ต่อไป รูปที่ ค-8 แสดงการสร้าง Line Bot รูปที่ ค-9 แสดงการทดสอบการพิมพ์ใบเสร็จ

หน้า 40 41 41 42 41 42 42 43 42 43 43 44 43 44 44 45 44 45 51 46 51 46 51 47 51 47 51 48 51 48 51 49 51 49 51 50 51 50 51 51 51 51 52 551 51 52 6 57 56 57 57 58 57 58 595 595 605


1

บทที่ 1 บทนำ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ ปี 2016 รัฐบาทภายใต้การนาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษในงานต่าง ๆ จะมีคาพูด ใหม่ออกมาว่า จะนาพาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ” ด้ วยการสร้าง “ความเข้ ม แข็ งจากภายใน” ขั บ เคลื่ อ นตามแนวคิ ด “ปรัช ญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ผ่ า นกลไก “ประชารั ฐ ” สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนาเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกั นผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก ทาให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งใน คนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งทาให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมาย ในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ และการเติบโตทางธุรกิจแบบ Startup ซึ่งมีการรูปแบบการสร้างธุรกิจเพื่อ รองรับการโตเร็วนั้น อาศัยวิธีคิดในการทาธุรกิจที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจที่ไหน และ ต้องอาศัยเครื่องมือทางการเงินและการบริหารองค์กร รัฐบาลทุกยุคทุ กสมัยได้ให้ความสาคัญ ในการแก้ปัญ หาการขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ โดยได้ ดาเนินการจัดหาน้าสะอาดให้กับประชาชนด้วยวิธีการต่างๆ เสมอมา เนื่องจากผู้เขียนเคยทางานใน กระทรวงสาธารณสุ ขมาก่ อ นก็ จะขอเล่ าความเป็ น มาเกี่ ยวกั บ น้ าสะอาดในชนบทที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวงสาธารณสุขก่อนการดาเนินงานจัดหาน้าสะอาดในชนบทที่ได้เริ่มดาเนินการโดยกระทรวง สาธารณสุข เนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า น้าเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี การมีน้า สะอาดไว้ดื่มและใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเพียงพอ รวมทั้งการมีการสุขาภิบาลที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐาน ในการทาให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่ องมาจากน้า งานจัดหาน้า สะอาดในชนบทได้เริ่มดาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรม อนามั ย พ.ศ.2496 โดยให้ ก องช่ า งสุ ข าภิ บ าลเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นออกแบบและควบคุ ม การก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมีบทบาทในการพัฒ นาระบบ การจัดหาน้าสะอาด โดยรัฐบาลกาหนดให้กรมอนามัยรับผิดชอบโครงการประปาชนบทในเขตพื้นที่ เร่งรัด และมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพน้าให้สะอาดและส่งถึงประชาชนโดยสะดวกและปลอดภัย


2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญ ของระบบประปาอัจฉริยะ เพื่อให้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่าง รวดเร็ว มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้น้าในชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตาบล และองค์กรอื่นๆ เพิ่มความสะดวกในการคานวณเงินค่าน้าประปา การจดบันทึกเลขมาตร น้า การออกใบเรียกเก็บค่าน้า การติดตามทวงถาม และรายงานสรุปต่างๆ รายวัน รายเดือน รายปี จึง คิดซอร์ฟแวร์ระบบบริหารจัดการน้าประปาหมู่บ้านขึ้นมา โดยผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์แบบ Open Source ออกแบบให้ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้ใช้งานและหน่วยงาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 1. เพื่ อพั ฒ นาโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ให้ เป็ นระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้น้าที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของหน่วยงานหรือผู้ประกอบการ 2. เพื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ดู แ ลระบบและผู้ ใ ช้ น้ าต่ อ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0

ขอบเขตกำรวิจัย 1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย คือ 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 2.2 ตัวแปรตาม ได้ แ ก่ ผลของการใช้งานโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 3. ประชากร คือ กลุ่มผู้ใช้น้าจานวน 752 คน

สมมติฐำนกำรวิจัย 1. โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 เป็นระบบสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และในหน่วยงานต่างๆ 2. ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจต่อ การใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

คำจำกัดควำมที่ใช้ในงำนวิจัย 1. R-Smart life Waterworks Authority 4.0 หมายถึ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ที่ ใช้ ประกวดในงาน “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นาสุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา” การประกวดนวั ต กรรม


3 สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ถู ก พั ฒ นาเป็ น ระบบบริ ห ารจั ด การผู้ ใช้ น้าประปา 2. ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ความสามารถในการท างานตามการออกแบบ โดยเกิ ด จาก การทดสอบการทางานในแต่ละฟังก์ชันได้แก่ ระบบใบเสร็จ -ใบแจ้งหนี้ ระบบบันทึกชาระเงิน ระบบ จัดการผู้ใช้น้า และระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ สามารถทางานได้ครบทุกระบบ 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ผลตอบรับของสถานประกอบการที่ทาแบบสอบถาม และแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0

ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ 1. มี โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การ ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน 2. ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้งานในหน่วยงานที่ได้ทาการทดลอง ต่อโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 3. ผู้เรียนได้นาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ทาสิ่งประดิษฐ์ตามหลัก STEM ศึกษา

ระยะเวลำกำรศึกษำ ตำรำงที่ 1.1 แสดงระยะเวลาการศึกษาวิจัย ลำดับ

ขั้นตอนกำรศึกษำวิจัย

1

ขั้นเตรียมการ รวบรวมข้อมูลความต้องการการใช้งาน ระบบประปาอัจฉริยะจากหน่วยงาน 3 แห่ง ขั้นออกแบบการวิจัย วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามความต้องการของผู้ใช้หรือหน่วยงาน ขั้นการทดสอบ โดยการทดลองใช้งานที่วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ขัน้ การวิเคราะห์ประเมินผล ในการหาประสิทธิภาพ โดยหาค่าความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน

2 3 4

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.


4

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้ ผู้ วิจัยได้ ท าการศึ กษาเอกสารทฤษฎี วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาแนวทางการทาวิจัยในครั้งนี้ เนื้อหาคลอบคลุมดังต่อไปนี้ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS ความรู้พื้นฐานการสร้าง Line Notify และ API ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AJAX ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ JQUERY ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ WebHook

กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นด้วยภำษำ PHP PHP ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ในลั ก ษณะเซิ ร์ ฟ เวอร์ -ไซด์ สคริ ป ต์ โดยลิ ข สิ ท ธิ์ อ ยู่ ในลั ก ษณะ โอเพนซอร์ ส ภาษาพี เอชพี ใ ช้ ส าหรั บ จั ด ท าเว็ บ ไซต์ และแสดงผลออกมาในรู ป แบบ HTML โดยมี ร ากฐานโครงสร้ า งค าสั่ ง มาจาก ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิ ร์ ล ที่ มี ก ารตอบโต้ ได้ อย่างรวดเร็ว เป็ น ภาษาส าหรับ ใช้ในการเขีย นโปรแกรมบนเว็บ ไซต์ สามารถเขี ยนได้ห ลากหลาย โปรแกรม เป็ น ภาษาที่ ใช้ ในการจั ด รูป แบบของเว็บ ไซต์ หรือ ใส่ สี สั น ให้ กั บ เว็ บ ไซต์ แต่ PHP นั้ น เป็นส่วนที่ใช้ในการคานวน ประมวลผล เก็บค่า และทาตามคาสั่งต่างๆ และใช้ในการเขียน CMS ยอดนิยมเช่น Drupal, Joomla กล่าวคือเว็บไซต์จะโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ต้องมีภาษา PHP ส่วน HTML หรือ Javascript ใช้เป็นเพียงแค่ตัวควบคุมการแสดงผลเท่านั้น PHP เป็ น ภาษาสคริป ต์ แ บบเซิ ร์ฟ เวอร์ไซด์ (server-side scripting language) หมายถึ ง เทคโนโลยีที่สคริปต์ทางานบนบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งแตกต่างกับสคริปต์ด้านไคลเอนต์ อย่าง Javascript ที่ ท างานบนฝั่ ง ไคลเอนต์ และยั ง ใช้ ส าหรั บ สร้ า งเว็ บ เพจแบบมี ก ารตอบสนอง (dynamic) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเว็บ แอปพลิเคชัน ซึ่งมีใช้อยู่แพร่หลายในปัจจุบัน และการประมวลผลจะเกิดขึ้น บนเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้วส่งผลลัพธ์กลับมายังเครื่องลูกข่าย (Client) ดังนั้นภาษา PHP จึงเป็น ที่นิยมนามาใช้เขียนเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Applications) ที่สามารถทางานโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ PHP เป็นโอเพนซอร์ส (Open Source) เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัส ต้นฉบับ ซอฟต์แวร์หลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทาการแก้ไข ดัดแปลงและเผยแพร่ซอร์สโค้ด ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Web


5 Server ระบบปฏิบั ติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตั วในระบบปฏิ บั ติ ก าร Window สามารถดาวน์ โหลด PHP มาใช้ งานได้ ฟ รี จากเว็บไซต์ของ PHP (www.php.net/downloads.php) สรุปคือภาษาพีเอชพีเป็นภาษาที่ใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML มี ก ารตอบโต้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เป็ น ภาษาส าหรั บ ใช้ ใ นการเขี ย นโปรแกรมบนเว็ บ ไซต์ สามารถเขียนได้ ห ลากหลายโปรแกรม เป็ น ภาษาที่ ใช้ในการจัดรูป แบบของเว็บ ไซต์ หรือ ใส่สีสั น ให้กับเว็บไซต์ของเรา

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL MySQL (มายเอสคิ วแอล) เป็ น ระบบจัด การฐานข้ อมู ล โดยใช้ภ าษา SQL แม้ ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒ นาภายใต้ บริ ษั ท MySQLAB ในประเทศสวี เ ดน สร้ า งขึ้ น โดยชาวสวี เ ดน 2 คน และชาวฟิ น แลนด์ ปัจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้อกิจการของ MySQL AB คาสั่ง SQL เป็นเครื่องมื อส าหรับ เก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ะบบงานที่ ร องรั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ เช่ น ท างานร่ ว มกั บ เครื่ อ งบริ ก ารเว็ บ (Web Server) เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ภ าษาสคริ ป ต์ ที่ ท างานฝั่ ง เครื่ อ งบริ ก าร (Server-Side Script) เช่ น ภาษา php ภาษา aps.net เป็ น ต้ น โปรแกรมถู ก ออกแบบให้ ส ามารถท างานได้ บ น ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูกนาไปใช้ งานมากที่สุด รุ่น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น แบ่ งออกมาได้ ส ามสายการผลิ ต คื อ เวอร์ชั น ที่ เป็ น รุ่น ที่ (version) ใช้ ฟ รี (คอมมิ วนิ ตี้ เวอร์ชั น ) เวอร์ชัน การค้ า (คอมเมอร์เชี ย ลเวอร์ชั น ) และ เวอร์ชั่ น ที่ ส นั บ สนุ น กับผลิตภัณ ฑ์ SAP (MAX DB) ความแตกต่างคือเวอร์ชั่ นคอมมิวนิตี้นั้นสามารถนาไปใช้งานได้ฟ รี แต่ ข าดการสนั บ สนุ น หรือ การช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น , เวอร์ชั่ น ที่ เป็ น คอมเมอร์ เชี ย ลนั้ น ให้บริการด้านความสนับสนุนเมื่อมีปัญหา (ซื้อบริการ) สรุปคร่าวๆ ประเภทดาต้าเบสให้เ ลือกใช้ดังนี้ (1) MySQL เอ็นเตอร์ไพรส์ Enterprise (2) MySQL คลัสเตอร์ Cluster (3) MySQL Embedded และ (4) MySQL Community (opensource เวอร์ชั่น) มาพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นสาหรั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ห รือ ระดั บ องค์ กร เช่น Store Procedure, database trigger ซึ่ งได้ มี การปรับเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของตารางและการทาดัชนี (index) ขึ้นมาอีกด้วย MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสาหรับฐานข้อมูลสาหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่งมักจะได้ชื่อว่าเป็นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ ต่ า งๆ ที่ จ ะสอนการใช้ ง าน MySQL และ PHP ควบคู่ กั น ไป นอกจากนี้ หลายภาษาโปรแกรม ที่ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ฐานข้ อ มู ล MySQL ซึ่ ง รวมถึ ง ภาษาซี ซี พ ลั ส พลั ส ปาสคาล ซี ช าร์ ป


6 ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอื่น ใช้งานผ่าน API สาหรับโปรแกรมที่ติดต่อ ผ่าน ODBC หรือ ส่วนเชื่อมต่อกับภาษาอื่น (database connector) เช่น เอเอสพี สามารถเรียกใช้ MySQL ผ่านทาง MyODBC,ADO,ADO.NET เป็นต้น สรุป คือระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็ นการใช้ฐานข้อมูลสาหรับ เว็บ ไซต์ และ SQL เป็ น เครื่องมื อส าหรับ เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ต้ อ งใช้ ร่วมกั บ เครื่อ งมื อ หรือ โปรแกรมอื่ น เพื่ อ ให้ ได้ระบบงาน ที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ MySQL ยังนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่งมักจะได้ชื่อว่า เป็นของคู่กัน จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่างๆ

พื้นฐำนกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS เว็บไซต์(website, web site หรือ site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกัน ผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไป จะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรีและเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไป นิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์ เว็บไซต์แห่งแรกของโลกถูกสร้างขึ้นเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยวิศวกรของเซิร์น ในภาษาอังกฤษ มีการสะกดคาว่า เว็บไซต์หลายแบบ ตั้ ง แต่ Web site, website และ web site เริ่ ม แรกสุ ด ค าว่ า เว็ บ ไซต์ นั้ น สะกดด้ ว ยการแยกค า และใช้ตัว W พิมพ์ใหญ่ เป็น Web site เนื่องจากคาว่า "Web" เป็นคานามเฉพาะ ย่อมาจากคาว่า "World Wide Web" ซึ่งสามารถเห็นได้ทั่วไปตามสื่อมวลชน และภายหลังได้มี คาว่า "web site" HTML คื อ ภาษาหลั ก ที่ ใช้ ในการเขี ย นเว็บ เพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคาว่า Hypertext Markup Languageโดย Hypertext หมายถึงข้อความที่เชื่อมต่อ กันผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language นั่นเองปัจจุบันมีการพัฒนาและกาหนดมาตรฐานโดย องค์กร World Wide Web Consortium (W3C) ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2 และ HTML 4.0 HTML5 แตกต่างจาก HTML เวอร์ชั่นเก่า คือ ภาษามาร์กอัปที่ใช้สาหรับเขียน website ซึ่ง HTML5 นี้เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาต่อมา จากภาษา HTML และพั ฒ นาขึ้น มาโดย WHATWG โดยได้มี การปรับ เพิ่ ม Feature หลายๆอย่าง เข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น HTML5 ได้มีการแนะนา เอเลเมนต์ใหม่หลายตัว เพื่อตอบสนองการใช้งานของเว็บไซต์รุ่นใหม่ CSS ย่ อ มาจาก Cascading Style Sheet เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “สไตล์ ชี ท ” คื อ ภาษาที่ ใ ช้ เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กาหนดกฎเกณฑ์ในการระบุ รูปแบบ ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจั ดวาง ข้อความ ซึ่งการกาหนดรูปแบบหรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจาก คาสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กาหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการ จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสาร


7 ภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการกาหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามา ครั้ ง แรกใน HTML 4.0 เมื่ อ ปี พ .ศ. 2539 ในรู ป แบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กาหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C สรุป HTML5 และ CSS คื อ HTML คื อ ภาษาหลั ก ที่ ใช้ ในการเขี ย นเว็บ เพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลข้ อ ความที่ เชื่ อ มต่ อ กั น ผ่ า นลิ ง ค์ CSS คื อ ภาษาที่ ใ ช้ เป็ น ส่ ว นของ การจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดย CSS จะกาหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบของ เนื้อหาในเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML

ควำมรู้พื้นฐำนกำรสร้ำง Line Notify และ API LINE Notify คือ บริการของ LINE ที่ให้สามารถส่งข้อความ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยังบัญชี ของคุณหรือกลุ่มต่างๆที่คุณอยู่ได้ ผ่านทาง API ซึ่งเรียกผ่าน HTTP POST ข้อจากัดของ LINE Notify คื อ สามารถส่ งแจ้ งเตื อ นได้ เฉพาะผู้ ที่ ข อใช้ หรื อ กลุ่ ม ที่ ผู้ ข อใช้ เป็ น สมาชิ ก เท่ า นั้ น หากต้ อ งการ ให้ ส ามารถส่ งข้ อ ความหาใครก็ ได้ ท่ านต้ อ งใช้ LINE Bot API แทนที่ LINE ได้ เตรีย มไว้ให้ นั่ น เอง สามารถใช้บริการ LINE Notify ได้โดยไม่เสียค่าบริการ ก่อนที่จะใช้งาน API และส่งการแจ้งเตือน ท่ านต้ องเพิ่ ม LINE Notify เป็ น เพื่ อนก่อ น โดยสแกน QR Code ในการใช้ งาน API จะมี Access Token ไว้ ส าหรั บ เป็ น รหั ส ที่ ใ ช้ ต อนจะเข้ า ใช้ ง าน API โดยรหั ส นี้ จ ะเป็ น ข้ อ ความแทนอี เ มล์ และพาสเวิร์ดของเรา ดังนั้นหาก Access Token ถูกเปิดเผย เรายังสามารถใช้งานแอคเค้า ท์ได้ปกติ แต่หากรู้ตัวว่า Access Token ถูกเปิดเผย ควรยกเลิก แล้วขอ Access Token ใหม่ทันที API ย่ อ มาจาก Application Programming Interface คื อ ช่ อ งทางการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง เว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง หรือเป็นการเชื่อมต่อระหว่าผู้ใช้งานกับ Server หรือจาก Server เชื่อมต่อไปหา Server ซึ่ง API นี้เปรียบได้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระโดยส่วนมากแล้วเราจะเห็น API ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ที่เห็นได้กันอย่างชัดเจน อีกบริการหนึ่งก็คือบริการของ PayPal API ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการ เพิ่ ม ช่ อ งทางการช าระเงิน ให้ กั บ ลู ก ค้ าก็ ส ามารถน า PayPal API ไปติ ด ตั้ งที่ เว็ บ ไซต์ ที่ ต้ อ งการได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในเว็บไซต์นั่นเอง นอกจากเว็บด้านอีคอมเมิร์ซ และยังมีเว็บไซต์ด้านสังคมออนไลน์หรือ Social Network ที่นา API ไปใช้งานด้วย เช่น Facebook หรือไม่ก็ Twitter ที่สามารถนากล่องแสดงความคิดเห็นไปติดในเว็บไซต์ที่ต้องการได้ด้วย API ทาหน้าที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ หรือจะเป็นการนาข้อมูลต่างๆออกจากเว็บไซต์ หรือจะเป็ น การส่ งข้อมู ล เข้าไปก็ได้ โดยเจ้าของเว็บ ไซต์ที่ มี API จะกาหนดขอบเขตในการเข้าถึง บริการต่ างๆ ของทางเว็บ ไซต์ ในปั จจุบั น เว็บ ไซต์ใหญ่ ๆ หลายเว็บ ไซต์จะมี ก ารเปิ ด ให้ ใช้งาน API ซึ่ ง เราอาจจะเห็ น การใช้ ง าน API ได้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะเว็ บ ไซต์ ที่ ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร Social Network และ E-commerce


8 สรุป Line Notify และ API คือ บริการของ LINE ที่ให้สามารถส่งข้อความ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยั งบั ญ ชี ข องคุ ณ หรือ กลุ่ ม ต่ างๆที่ คุ ณ อยู่ ได้ ผ่ า นทาง API ซึ่ งเรีย กผ่ า น HTTP POST และ API จะทาหน้าที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยเจ้าของเว็บไซต์ที่มี API จะกาหนดขอบเขตในการเข้าถึง บริการต่างๆ ของทางเว็บไซต์

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ AJAX Ajax ย่ อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML วิ วั ฒ นาการของเอแจ็ กซ์ เริ่ มต้ นเมื่ อปี ค.ศ. 2002 ไมโครซอฟท์ได้ทาการคิดค้น XMLHttpRequest ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการเขียนโปรแกรมบน เว็บเพจ เพื่อใช้ติดต่อกับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งในขณะนั้นมีแต่เพียง อินเทอร์เน็ตเอกซ์ พลอเรอร์เท่านั้นที่มีความสามารถนี้ ต่อมาเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่นจาก มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ ได้นาแนวคิด ของ XMLHttpRequest ไปใส่ในเบราว์เซอร์ของตนด้วย จึงเริ่มทาให้มีการใช้อย่างกว้างขวางขึ้น จนปัจจุบัน ได้ ก ลายเป็ น มาตรฐานที่ ทุ ก เว็ บ เบราว์ เซอร์ ต้ อ งมี ในตอนแรกนั้ น ไมโครซอฟท์ เป็ น ผู้ ที่ ได้ น า XMLHttpRequest โดยใช้ ใน Outlook Web Access ที่ มาพร้ อมกั บ Microsoft Exchange Server 2000 ต่อมาเว็บไซต์อย่างกูเกิล ได้เปิดบริการใหม่ชื่อจีเมล ซึ่งใช้ XMLHttpRequest เป็นหัวใจหลักในการดึงข้อมูล จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ จึงทาให้แนวคิดและเทคนิคการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย เอแจ็กซ์ เริ่มเป็นที่รู้จักกัน กว้างขวางขึ้น จนปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของแนวคิดเรื่อง Web 2.0 กลุ่ มของเทคนิ คในการพั ฒ นาเว็ บแอปพลิ เคชั นเพื่ อให้ ความสามารถโต้ ตอบกั บผู้ ใช้ ได้ ดี ขึ้ น โดยการรับส่งข้อมูลในฉากหลัง ทาให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยทาให้เพิ่ม การตอบสนอง ความรวดเร็ว และการใช้งานโดยรวม ajax นั้นจะทาให้ web application มีประสิทธิภาพ มากขึ้นเพราะ ajax นั้นจะส่ง request ไปยัง server เพื่อให้ server ตอบกลับข้อมูลที่เราต้องการ ซึ่ ง จะท าให้ เราแก้ ปั ญ หาการโหลดข้ อ มู ล ช้ า เพราะ Server Side Script ที่ เ ราต้ อ งการข้ อ มู ล จาก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น php , asp เป็นต้น แต่ ajax จะทาให้เราโหลดหน้าเพจ ฉะเพราะส่วนที่ต้องการข้อมูลใหม่เท่านั้นทาให้ web หรือ web application มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ajax ยังสามารถที่ จะดึงข้อ มู ลที่ เป็ น xml ได้อี กด้วยซึ่ งในการเขียน ajax นั้ น จะเขียนโดยใช้ javascript ในการควบคุมการทางานทั้งหมด เพื่อขอคาที่ใกล้เคี ยงกันซึ่งถ้าใช้เพียงแต่ server side script คงลาบากเพราะต้องโหลดเพจใหม่ตลอด นี้ก็คือ ajax โดยรวมและประโยชน์ของ ajax วิธีการท างานของเว็บแอปพลิเคชั นแบบดั งเดิ มนั้ น โดยปกติ แล้ วเมื่ อผู้ ใช้ ท าการร้องขอข้ อมู ล จากเซิร์ฟเวอร์ ตัวเว็บเบราว์เซอร์จะทาการส่งข้อมูลการร้องขอโดยใช้โพรโทคอล HTTP เพื่อติดต่อกับเว็บ เซิร์ฟเวอร์ และที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทาการประมวลผลจากการร้องขอที่ได้รับ และส่งผลลัพธ์เป็นหน้า HTML กลับไปให้ผู้ใช้ วิธีการข้างต้นเป็นวิธีการแบบการร้องขอและการตอบรับ (Request and Response) ซึ่งผู้ใช้ จะต้องรอระหว่างที่เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลอยู่ ซึ่งเป็นหลักการทางานแบบ Synchronous แต่การทางานของ เว็บแอปพลิเคชันที่ใช้เทคนิคเอแจ็กซ์จะเป็นการทางานแบบ Asynchronous หรือการติดต่อสื่อสารแบบ


9 ไม่ต่อเนื่อง โดยเซิร์ฟเวอร์จะทาการส่งผลลัพธ์เป็นเว็บเพจให้ผู้ใช้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ประมวลผลเสร็จก่อน หลังจากนั้นเว็บเพจที่ผู้ใช้ได้รับจะทาการดึงข้อมูลในส่วนต่างๆทีหลัง หรือจะดึงข้อมูลก็ต่อเมื่อผู้ใช้ต้องการ เท่านั้น สรุปคือ AJAX เป็นการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพจ เพื่อใช้ติดต่อกับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการแลกเปลี่ยน ข้ อมู ล ซึ่ งในขณะนั้ น มี แ ต่ เพี ยง อิ น เทอร์ เน็ ตเอกซ์ พ ลอเรอร์ จึ งถู กพั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เคชั น เพื่ อ ให้ความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยการรับส่งข้อมูลในฉากหลัง ทาให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยทาให้เพิ่มการตอบสนอง ความรวดเร็วมากขึ้น

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ JQUERY jQuery คือ ไลบรารีของโค้ดจาวาสคริปต์ ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเว็บไซต์ช่วยในการ เรียกใช้งานจาวาสคริปต์ให้ง่ายขึ้น เปิดตัวครั้งแรกในงานบาร์แคมป์นิวยอร์ก โดย จอห์น เรซิก (John Resig) เมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2549 ตัวโค้ดของเจเควียรีมีลิขสิทธิ์และสัญ ญาอนุญ าตแบบโอเพน ซอร์ซ โดยใช้สั ญ ญาอนุ ญ าตของ GFDL และ MIT License ทางไมโครซอฟท์ แ ละโนเกี ย ได้ มี ก าร ประกาศตัวว่าจะมีการนาเจเควียรี มาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะ วิชวลสตูดิโอ และเฟรม เวิร์ก เอเอสพีดอตเน็ต เอแจ็กซ์ และ เอเอสพีดอตเน็ต เอ็ มวีซี ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้การเขียน JavaScript นั้นมีความสะดวกและง่ายขึ้น เพราะว่าการนา JavaScript เอาไปประยุกต์กับงานจาพวก เว็ บ (Client-side JavaScript) นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ยุ่ ง ยาก ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งความไม่ เข้ า กั น ของ Web Browser แต่ละค่าย, DOM หรือ API เป็นต้น jQuery เป็น JavaScript Library ที่มีการรวบรวม function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ ในรูปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้ งาน Cross Browser คือ ไม่ ว่าจะใช้งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมี ก าร เลือกใช้ function ที่สามารถเหมาะสมต่อการทางานและแสดงผลใน Web Browser ที่กาลังรันอยู่ ซึ่งช่วยลดปัญ หาการท างานที่ ผิดพลาดในฝั่งของ Client ได้ จากปัญ หาก่อนนี้ นักโปรแกรมเมอร์ ทั้งหลายในสมัยก่อน ๆ มักจะทดสอบโปรแกรมและพัฒนาบน IE (Internet Explorer ซึ่งเป็น Web Browser ที่คนใช้มากที่สุดเกือบ 95% เมื่อสมัย 5-6 ปี) แต่อย่างที่เรารู้คือ ตอนนี้ได้มีหลาย Web Browser ได้ เกิ ด ขึ้น มากมาย เช่ น Chrome , Firefox หรือ Safari และบางค าสั่งของ JavaScript จะไม่ ท างานหรือไม่ support ใน Web Browser บางตัว ด้วยเหตุผลนี่ เองการใช้ jQuery มาเป็ น ทางเลื อกก็ส ามารถช่วยแก้ปั ญ หานี้ เป็ นได้อย่างดี ทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน เพราะเป็ น syntax ที่เข้าใจง่าย และเขียนได้ในรูปแบบที่สั้น ๆ รองรับการทางานทั้งใน HTML รูปแบบเดิม หรือ CSS, element , DOM element , effect การจัดการ Event ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพัฒนา Ajax ด้วย jQuery ก็สามารถทาได้อย่างง่ายดาย


10 สรุป JQUERY คือ ไลบรารีของโค้ดจาวาสคริปต์ ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ให้เรียกใช้ งานจาวาสคริป ต์ได้ง่ายยิ่ งขึ้น มี การรวบรวม function ของ JavaScript ต่ าง ๆ ให้ อยู่ในรูป แบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน Cross Browser คือไม่ว่าจะใช้งานบน Web Browser ใด

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ WebHook Webhooks เป็น HTTP POST ที่คอยแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญ ชี Omise ของคุณไม่ว่าจะจาก API หรือบน dashboard ข้อมูลที่ระบบแจ้งเตือนจะถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์ ของ Omise มายัง url ที่คุณได้ตั้งไว้ (สามารถเปลี่ยน url ได้ทุกเมื่อ) นอกจากนี้ยังสามารถกาหนด url ที่ ต่ างกั น ได้ ส าหรับ การใช้ งานบน test mode และ live mode ส่ วนข้ อ มู ล ที่ ได้ รับ แจ้ งเตื อ น ทั้งหมดจะอยู่ในหัวข้อ "Events" บน dashboard หรือจะเรียกจาก API ก็ได้เช่นกัน Messaging API ท า ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง user ผ่ า น ท า ง LINE official account ห รื อ LINE@ account ซึ่ งด้ ว ย Messaging API นี้ เราจะสามารถ accept friend รวมถึ งส่ ง message หา user คนอื่ น ๆ ที่ add account เราเป็นเพื่อน โดยผ่านหน้า LINE@ Manager ที่เราตั้งไว้ หรือ ส่งออกจากจาก server ของเราก็ได้ในรูปแบบ interactive โต้ตอบ การใช้งาน Messaging API ทาให้คุณสามารถส่ง ข้ อ มู ล ระหว่ า ง server ของเรา ไปยั ง user LINE ผ่ า นทาง LINE Platform ซึ่ ง Request ที่ ใช้ ส่ ง ข้อมูลต้องอยู่ในรูป JSON format โดยตัว server เราจะต้องเชื่อมต่อกับ LINE Platform และเมื่อ มี user เพิ่ม account LINE เราเป็นเพื่อน หรือ ส่งข่อความมาหาเรา ทาง LINE Platform จะทาการ ส่ ง request มายั ง server ที่ เ ราลงทะเบี ย นผู ก ไว้ กั บ LINE account นั้ น ทั น ที วิ ธี นี้ เ รี ย กว่ า Webhook ซึ่งมันทาให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนกับว่าได้โต้ตอบกับคนจริงๆ การรับข้อมูลจาก LINE Platform ข้อมูลจะถูกส่งมาที่ URL ของ server เรา เมื่อไรก็ตามที่มี user ทาการติดต่อกับ account ของเรา ซึ่งมีด้วยกัน 2 แบบ รูปแบบข้อมูลที่ส่ง เราจะต้องทาการ ตรวจสอบ signature นี้ว่าถูกส่ งมาจาก LINE Platform จริงๆ ไม่ใช่มีผู้ป ลอมแปลงส่งมา การส่ง ข้อมูลไปหา LINE Platformเราสามารถใช้ APIs ที่ทาง LINE Platform ให้ไว้ใช้สาหรับการส่งข้อมูล จาก server เราไปหา user ซึ่งความสามารถที่ทาได้คือส่งข้อความ ไปยัง user หรือ ใครก็ตามที่เพิ่ม เราเป็นเพื่อนไว้ดึงข้อมูลชื่อ display ของ user ซึ่ง server เราสามารถเรียก APIs เพื่อส่งข้อความ message ไปหา user ได้ตลอดเวลา สรุป WebHook คือ HTTP POST ที่ แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทั้ งหมดที่ เกิดขึ้น กับบั ญ ชี Omise ข้ อ มู ล ที่ ร ะบบแจ้ ง เตื อ นจะถู ก ส่ ง จากเซิ ร์ ฟ เวอร์ ข อง Omise มายั ง URL ที่ คุ ณ ได้ ตั้ ง ไว้ Messaging API ทาการเชื่อมต่อระหว่าง user ผ่านทาง LINE official account ทาให้คุณสามารถส่ง ข้อมูลระหว่าง server ของเราได้


11

บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจยั ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้ประชากรเป็นผู้ใช้น้าจานวน 752 คน และหน่วยงานจานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ประปาหมู่ 2 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 2. ประปาหมู่ 9 ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี และ 3. ประปาหมู่บ้านสัญญา ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เครื่องมือในกำรวิจัยและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 1. แบบบันทึกการทดสอบโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 2. โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

กำรพัฒนำโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ขั้นตอนการพั ฒ นาโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 นั้น ผู้วิจัยได้ท า การสัมภาษณ์ องค์กรจานวน 3 หน่วยงาน เพื่อสอบถามความต้องการของเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน โปรแกรมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การผู้ ใช้ น้ าประปา จากนั้ น รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ เคราะห์ แ ละ สังเคราะห์ระบบใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ได้แก่ ระบบผู้ดูแลระบบ ระบบตรวจสอบข้อมูล การใช้น้า ระบบคานวณค่าน้า ระบบออกใบเสร็จ-ใบแจ้งหนี้ 2. การวิเคราะห์ความสามารถของโปรแกรม 2.1 ระบบผู้ดูแลระบบ ระบบผู้ดูแลระบบได้กาหนดเป็นผู้ดูแลสูงสุดได้แก่เจ้าหน้าที่ และ ระบบพนักงาน ซึ่งแต่ละระบบสามารถใช้ข้อมูลของกันและกันได้ ข้อมูลจะถูกจากัดการเข้าถึงข้อมูล ด้วยระดับของผู้ใช้งาน 2.2 ระบบตรวจสอบข้ อ มู ล การใช้ น้ า เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ดู แ ลระบบเป็ น ผู้ ต รวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ จะรับข้อมูลการใช้น้า (ตัวเลขมาตรน้า) ผ่าน 3 ช่องทาง 1) ผ่านทางไลน์ ซึ่งเจ้าของ มาตรน้าจะเป็นผู้แจ้ง ซึ่งการแจ้ งนี้จะได้รับส่วนลดตามที่กาหนด 2) ผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเจ้าของ มาตรน้าจะเป็นผู้แจ้ง ซึ่งการแจ้งนี้จะได้รับส่วนลดตามที่กาหนด และ 3) จากเจ้าหน้าที่เข้าไปจดเลข มาตรน้า 2.3 ระบบค านวณค่ า น้ า เมื่ อ ได้ รั บ ข้ อ มู ล การใช้ น้ ามาอยู่ ในระบบแล้ ว ระบบจะท า การคานวณค่าน้าเทียบกับอัตราค่าน้า ค่าโปรโมชั่น แล้วจะคิดคานวณค่าน้าออกมา


12 2.4 ระบบออกใบแจ้งหนี้ เมื่อระบบทาการคานวณค่าน้าออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ไปจดเลข มาตรน้า สามารถออกใบแจ้งหนี้ ณ ที่จ่ายได้เลย 2.5 ระบบบันทึกการชาระเงิน เมื่อระบบทาการคานวณค่าน้าออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ดูแลระบบ สามารถพิมพ์รายงานบันทึกการชาระเงินได้เพื่อรายงานผลให้กับองค์กร 2.6 ระบบช าระเงิน ออกแบบให้ ส ามารถรองรั บ การช าระเงิ น จากผู้ ใช้ น้ า และมี ก าร ตรวจสอบคิวในการมาชาระเงินได้ 2.7 ระบบออกใบเสร็ จ ออกแบบให้ ร ะบบสามารถแสดงการค านวณค่ า น้ าออก มาแล้วปริ๊นท์เป็นใบแจ้งหนี้ กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ไปจดมาตรน้า สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ณ ที่นั้นได้ เลย ซึ่งทาให้ไม่ต้องเดินทางหลายรอบ 2.8 ระบบบันทึกเก็บเงินหนี้ เมื่อผู้ใช้น้าไม่ทาการชาระเงินตามที่กาหนดหรือตามยอดชาระ ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อออกใบแจ้งหนี้ต่อไป 2.9 ระบบจั ด การผู้ ใช้ น้ า ออกแบบให้ ส ามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ใช้ น้ า และผู้ ใช้ น้ าที่ มี ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้าและข้อมูลการชาระ ค่าน้าผ่านหน้าเว็บได้ 2.10 ระบบแจ้งเตือนหนี้ กรณีที่ผู้ใช้น้าไม่ชาระค่าน้าในเวลาที่กาหนด ระบบจะส่ง Line แจ้งเตือน 3 ครั้ง เมื่อครบกาหนดระบบจะบันทึกและสร้างแบบฟอร์มการตัดมาตรน้าอัตโนมัติ 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบแผนภาพการไหลเวียนข้อมูล (Data Flow Diagrams)

รูปที่ 3.1 Data Flow Diagrams Level 0


13 4. การออกแบบหน้าจอโปรแกรม

รูปที่ 3.2 แสดงการออกแบบหน้าแรกของโปรแกรม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. สร้างแบบบันทึกการทาสอบระบบ ให้ครูที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบให้คาแนะนา เพื่อนามาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 2. ทาการทดสอบสมรรถนะสิ่งประดิษฐ์ 3. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ และชี้แจงการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ งานสิ่งประดิษฐ์ 4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ นามานับจานวน ตรวจสอบความถูกต้อง 5. นาข้อมูลที่ได้ จากการทดลองและจากแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลผู้ใช้งาน สิ่งประดิษฐ์ ไปทดสอบหาค่าทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล สูตรพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 5.5.1 การหาค่าเฉลี่ย (สายยศ, ล้วน สายยศ และอังคณา, 2538) x X สูตร N เมื่อ X คือ ค่าเฉลี่ย


14

 x คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด N คือ จานวนข้อมูล วิ เคราะห์ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ แอพพลิ เคชั น ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง เครื อ ข่ า ย คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ย x X = N เมื่อกาหนดให้ แทน คะแนนเฉลี่ย X  x แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน N แทน จานวนผู้ตอบแต่ละข้อคาถาม การวิเคราะห์แบบสอบถาม กาหนดช่วงของค่าเฉลี่ยตามแนวของ จอห์น ดับบลิว เบสท์ และ เจมส์ วี คาห์น (Best John W. and Kahn James V. 1993 : 181-182) ดังนี้ ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย 4.50 - 5.00 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3.50 - 4.49 มีความคิดเห็นในระดับมาก 2.50 - 3.49 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1.50 - 2.49 มีความคิดเห็นในระดับน้อย 1.00 - 1.49 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด สู ต รค่ าเบี่ ย งเบ น ม าต รฐ าน (Standard Deviation – S.D.) (Lafferty Petter and Rowe Julain 1995 : 561-562) N  X 2   X 2 S.D. = N  N  1 เมื่อกาหนดให้ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

N X 2 จานวน

 X2 

แทน ผลรวมยกก าลั ง สองของคะแนนทุ ก แทน ผลรวมของคะแนนทุ กจานวนยกกาลั ง

สอง N

แทน จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด


15

บทที่ 4 ผลกำรวิจัย ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประปาอัจฉริยะ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวม ข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขอบเขตการวิจัยดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบประปาอัจฉริยะ 2. ผลการประเมินแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 4. ความพึ งพอใจของผู้ ใช้น้ าและเจ้าหน้ าที่ ที่ มีต่อโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0

ผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ระบบประปำอัจฉริยะ 1. ระบบผู้ดูแลระบบ 2. ระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้น้า 3. ระบบคานวณค่าน้า 4. ระบบออกใบแจ้งหนี้ 5. ระบบบันทึกการชาระเงิน 6. ระบบออกใบเสร็จ 7. ระบบชาระเงิน 8. ระบบบันทึกเก็บเงินหนี้ 9. ระบบจัดการผู้ใช้น้า 10. ระบบแจ้งเตือนหนี้

ผลกำรประเมินแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งแบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบระบบประปาอั จ ฉริ ย ะโดยแบ่ ง ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผู้ดูแ ลระบบ ด้านการตรวจสอบข้อมูลการใช้น้า ด้านการคานวณค่าน้ า ด้ านการออกใบเสร็จ -ใบแจ้ งหนี้ จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นเทคนิ ค วิธี ก าร 3 ท่ าน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ท่าน ผลคะแนนค่าเฉลี่ยจากการประเมิน ดังนี้


16 ตำรำงที่ 4.1 แสดงผลการประเมินระบบประปาอัจฉริยะ ข้อที่ หัวข้อ ระดับคุณภำพ S.D. X 1 ด้านการทางานส่วนของผู้ดูแลระบบ 4.84 0.37 ดีมาก 2 ด้านการจัดการข้อมูลการใช้น้า 4.55 0.48 ดีมาก 3 ด้านการคานวณค่าน้า 4.67 0.42 ดีมาก 4 ด้านการออกใบเสร็จ-ใบแจ้งหนี้ 4.70 0.46 ดีมาก รวม 4.69 0.43 ดีมำก จากตารางที่ 4.1 พบว่า ค่าเฉลี่ยในการประเมินระบบประปาอัจฉริยะ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านด้านการทางานส่วนของผู้ดูแลระบบ ดีมากที่สุด ตามลาดับ ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีมีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ซึ่งสรุป ได้ว่า โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงว่า ระบบประปาอัจฉริยะ ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีขึ้นไปเป็นที่ยอมรับได้ สามารถนาไปใช้งาน ได้

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อระบบประปำอัจฉริยะ ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบประปาอัจฉริยะ ไปสอบถามหน่วยงาน ที่นาไปใช้ และผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน จานวน 100 คน และเก็บแบบสอบถามได้ จานวน 100 ชุด ซึ่งผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ตำรำงที่ 4.2 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 1 ด้านตัวอักษร ภาพประกอบ สี 4.77 0.49 มากที่สุด 2 ด้านโฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป (Icon) ปุ่ม (Button) 4.78 0.48 มากที่สุด 3 ด้านระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งาน 4.82 0.45 มากที่สุด 4 ด้านการใช้งานระบบผ่าน Application line 4.76 0.46 มากที่สุด รวม 4.78 0.47 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.2 พบว่าความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.78,S.D = 0.47) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ผู้ ใช้ มี ค วามพึ ง พอใจ


17 ด้านระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งานมากที่สุด ( X =4.82,S.D = 0.45) รองลงมาคือ ด้านโฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป (Icon) ปุ่ม (Button) ( X =4.78,S.D = 0.48) ตำรำงที่ 4.3 ความพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ าน ตัวอักษร ภาพประกอบ สี (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 4.88 0.32 มากที่สุด 1 ขนาดตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย 4.73 0.54 มากที่สุด 2 ชนิดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.73 0.48 มากที่สุด 3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.70 0.56 มากที่สุด 4 ภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย 4.69 0.61 มากที่สุด 5 ขนาดของภาพที่แสดงบนหน้าจอมีความเหมาะสม 4.89 0.46 มากที่สุด 6 ความสวยงาม สบายตา ไม่ฉูดฉาด รวม 4.77 0.49 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ ใช้ งานมี ค วามพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ า นตั ว อั ก ษร ภาพประกอบ สี อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.77,S.D = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ข้อ คือ ความสวยงาม สบายตา ไม่ ฉูดฉาด และ ขนาดตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย ตำรำงที่ 4.4 ความพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ าน โฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป(Icon) ปุ่ม(Button) (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 4.77 0.48 มากที่สุด 1 สอดคล้องกับความต้องการการใช้งาน 4.80 0.49 มากที่สุด 2 ความเร็วในการแสดงผล 4.78 0.48 มากที่สุด 3 คุณภาพของภาพและเสียงมีความชัดเจน 4.86 0.37 มากที่สุด 4 สัญรูปสื่อความหมายได้ชัดเจน 5 ตาแหน่งการจัดวางสัญรูปและปุ่มมีความเหมาะสมกับตัว 4.69 0.61 มากที่สุด ระบบ รวม 4.78 0.48 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ ใช้ งานมี ค วามพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ า นโฮมเพจและเมนู ลั ด สั ญ รู ป (Icon) ปุ่ ม (Button) อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.78,S.D = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ข้อ คือ สัญรูปสื่อ ความหมายได้ชัดเจน และ ความเร็วในการแสดงผล


18 ตำรำงที่ 4.5 ความพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ าน ระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งาน (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 4.94 0.23 มากที่สุด 1 การใช้งานระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 4.84 0.48 มากที่สุด 2 ส่วนประกอบของหน้าจอการล็อกอิน 4.75 0.52 มากที่สุด 3 สามารถแก้ไขและเปลี่ยนรหัสผ่าน 4.81 0.50 มากที่สุด 4 มีการจากัดส่วนของผู้ใช้และส่วนของผู้ดูแลระบบ 4.77 0.52 มากที่สุด 5 มีความสอดคล้องกับระบบต่าง ๆ ในโปรแกรม รวม 4.82 0.45 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.5 พบว่า เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ า นระบบความปลอดภั ย และการจ ากั ด การใช้ ง าน อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.82,S.D = 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ข้อ คือ การใช้งาน ระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ และส่วนประกอบของหน้าจอการล็อกอิน ตำรำงที่ 4.6 ความพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ าน การใช้งานผ่าน Application line (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 4.85 0.35 มากที่สุด 1 มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับระบบ 4.79 0.43 มากที่สุด 2 ความแม่นยาในการคานวณค่าน้า 4.66 0.60 มากที่สุด 3 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวม 4.76 0.46 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.6 พบว่า เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้านการใช้งานผ่าน Application line อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.76,S.D = 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ข้อ คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับ ระบบ และ ความแม่นยาในการคานวณค่าน้า ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจในการใช้ โ ปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ไปให้หน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามจานวน 100 ฉบับและเก็บรวบรวม แบบสอบถามกลั บ คื น มาได้ จ านวน 100 ฉบั บ สรุ ป ความคิ ด เห็ น คื อ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีความทันสมัย ติดตั้งได้ สะดวก การใช้งานตอบสนองความต้องการ ได้ครบทุกระบบ ตั้งแต่ ส่งการจดบันทึกเลขมาตรน้า จัดการข้อมูลผู้ใช้น้า การคานวณค่าน้า เป็นต้น


19

บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัยอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลกำรวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ หน่วยงานจานวน 3 หน่วยงาน มี ผลการศึกษาระดับ ความพึงพอใจของบุคคลผู้ใช้งานสิ่งประดิษฐ์พบว่าความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ผู้ ใช้ ง านมี ค วาม พึงพอใจด้านระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือความพอใจด้าน โฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป (Icon) ปุ่ม (Button) ด้านความคิดเห็นของผู้ใช้พบว่า โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มี ค วามทั น สมั ย ติ ด ตั้ ง ได้ ส ะดวก การใช้ ง านตอบสนองความ ต้องการได้ครบทุกระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เป็นต้น

อภิปรำยผล ผลการศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจความพึ ง พอใจของบุ ค คลผู้ ใช้ ง านสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ พ บว่ า ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีความสามารถในการตอบสนอง ความต้ อ งการหน่ ว ยงานเป็ น อย่ างมาก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วรรณา มะณี (2547). เรื่ อ ง การพัฒนาระบบชาระค่าน้าประปาผ่านทางอินเทอร์เน็ต พบว่าการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ ของระบบทาโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่า หากนามาใช้ให้เกิดความคุ้มทุนภายใน 3 ปี

ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในกำรนำผลวิจัยไปใช้ ในการนาผลการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้น้าประปา R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ไปใช้ ควรใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และ ios และให้มี การ ใช้ระบบได้โดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป สาหรับผู้ที่สนใจจะสานต่อหลักการของ “โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0” นี้ ในโอกาสต่ อ ไป ควรจะมี ค วบคุ ม ไปถึ งระบบของน้ าประปา ควบคุ ม และปรั บ ปรุ งระบบ น้าประปาได้ด้วย


20

บรรณานุกรม บรรณานุกรมภาษาไทย สารานุกรมเสรี. (2556). ภาษาพีเอชพี. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2560, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพีเอชพี สารานุกรมเสรี. (2552). มายเอสคิวเอล. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2560, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/มาเอสคิวเอล เกร็ดความรู้.net. (2559). HTML5 คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.เกล็ดความรู้.net/html5/ ProgramsDD. (2558). ทาความรู้จักกับ HTML5 และ CSS3. สืบค้นเมือ่ 7 พฤศจิกายน 2560, จาก https://programsdd.com/2014/10/11/html5-vs-css3/ ณัฐพงศ์ ศิริกมลเนตร. (2560). LINE Notify คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560, จาก https://medium.com/@nattaponsirikamonnet/มาลอง-linenotifly-พื้นฐาน สารานุกรมเสรี. (2558). เอแจ็กซ์. สืบค้นเมือ่ 20 พฤศจิกายน 2560, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/เอแจ็กซ์ ThaiCreate.Com Team. (2554). jQuery : What's a jQuery คืออะไร. สืบค้นเมือ่ 23 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.thaicreate.com/jquery/jquery-what-is-it.html Omise. (2560). WebHooks. สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.omise.co/th/api-webhooks


ภาคผนวก


ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


ภาคผนวก ค การออกแบบฐานข้อมูล


21

แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบประปาอัจฉริยะ R-Smart life Waterworks Authority 4.0

คาชี้แจง 1. การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประปาอัจฉริยะ 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบประปาอัจฉริยะ 3. ความคิดเห็นของท่านและข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จะเป็นข้อมูล ที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะงานวิจัยนี้เท่านั้น 4. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 จานวน 4 ด้าน รวม 19 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้กรอกแบบสารวจได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ จานวน 2 ข้อ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ คณะผู้วิจัย


22

การใช้งานโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 (ระบบประปาอัจฉริยะ) ตอนที่ 1

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องตัวเลือกช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงสาหรับ ตัวท่าน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับการใช้งาน รายการประเมิน 5 4 3 2 1 1. ด้านตัวอักษร ภาพประกอบ สี 1.1 ขนาดตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย 1.2 ชนิดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 1.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 1.4 ภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย 1.5 ขนาดของภาพที่แสดงบนหน้าจอมีความเหมาะสม 1.6 ความสวยงาน สบายตา ไม่ฉูดฉาด 2. ด้านโฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป(Icon) ปุ่ม(Button) 2.1 สอดคล้องกับความต้องการการใช้งาน 2.2 ความเร็วในการแสดงผล 2.3 คุณภาพของภาพและเสียงมีความชัดเจน 2.4 สัญรูปสื่อความหมายได้ชัดเจน 2.5 ตาแหน่งการจัดวางสัญรูปและปุ่มมีความเหมาะสมกับตัวระบบ 3. ด้านระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งาน 3.1 การใช้งานระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 3.2 ส่วนประกอบของหน้าจอกการล๊อกอิน 3.3 สามารถแก้ไขและเปลี่ยนรหัสผ่าน


23 รายการประเมิน

5

ระดับการใช้งาน 4 3 2

3.4 มีการจากัดส่วนของผู้ใช้และส่วนของผู้ดูแลระบบ 3.5 มีความสอดคล้องกับระบบต่าง ๆ ในโปรแกรม 4. ด้านการใช้งานผ่าน Application line 4.1 มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับระบบ 4.2 ความแม่นยาในการคานวณค่าน้า 4.3 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ตอนที่ 2

เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้กรอกแบบสารวจได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

1. ตามที่ท่านได้ใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 (ระบบประปาอัจฉริยะ) ท่านเห็นว่า ควรปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ขอขอบคุณ ในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

1


24

คู่มือการใช้งาน การใช้งานและรายละเอียดข้อมูลในไลน์ R-Smart 1. การเพิ่มไลน์ R-Smart เป็นเพื่อนในไลน์ เริ่ มต้ นการใช้ งานผู้ ใช้ งานต้ องติ ดตั้ งแอพพลิ เคชั่ นไลน์ ที่ อยู่ บนสมาร์ ทโฟน เมื่ อท าการติ ดตั้ งเสร็ จ ให้ผู้ใช้เปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ และเข้าไปที่เมนูเพิ่มเพื่อน เลือกเมนูคิวอาร์โค้ด กดสแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 คิวอาร์โค้ด R-Smart 1.2 เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าตาของไลน์ R-Smart ดังรูปที่ 1.2 และให้เราเลือกที่ ปุ่มเพิ่มเพื่อน

รูปที่ 1.2 หน้าจอการเพิ่มเพือ่ น


25

1.3 หลังจากที่เพิ่มไลน์ R-Smart เป็นเพื่อนแล้ว R-Smart จะส่งข้อความทักทายมายังการสนทนาของ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ดั ง รู ป ที่ 1.3 ดั ง นี้ “ขอบคุ ณ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารน้ าประปาของการประปาชุ ม ชน ถ้ า คุ ณ คิ ด ว่ า คุ ณ ไดัรับข้อความเเจ้งเตือนมากเกินไป คุณสามารถปิดการไดัรับข้อความเเจ้ง เตือนได้โดยไปยังหน้าต่างตั้งค่า

ในห้องเเชทนี้เเละปิดการส่งข้อความเเจ้งเตือน” รูปที่ 1.3 หน้าจอแสดงข้อความทักทายผู้ใช้บริการใหม่ของระบบ R-Smart 2. การสนทนากับระบบ R-Smart ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลการยอดค่าน้าที่ค้างชาระ, การส่งเลขมาตรน้าเพื่อแจ้งค่าน้าผ่าน ทางแอพพลิเคชั่นไลน์, และบอกวันที่ครบกาหนดการชาระเงิน 2.1 การสนทนาระหว่างระบบ R-Smart และผู้ใช้บริการ ครั้งแรกเมื่ อผู้ใช้บริการกล่าวคาว่า สวัสดี ระบบจะตอบการสนทนาดังรูปที่ 2.1 ดังนี้ “++สวัสดีค่ะ++ Line นี้คือระบบประปาอัจฉริยะ สามารถคานวณ ค่าน้า และแจ้งค่าน้าผ่านทาง Line นี้ได้เลย โดยให้ท่านพิมพ์ บ้านเลขที่ ตามด้วย เลขมาตรน้าปัจจุบันมาได้ เลยค่ะ ตัวอย่างเช่น 11/2 000045 เป็นต้น”


26

รูปที่ 2.1 หน้าจอการสนทนาทักทายระหว่างระบบ R-Smart และผู้ใช้บริการ 2.2 ผู้ใช้บริการสามารถส่งค่าน้าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ด้วยการพิมพ์บ้านเลขที่ตามด้วยเลขมาตรน้าใน เดือนปัจจุบันและระบบ R-Smart จะส่งค่าน้าที่ค้างรชาระกลับมาพร้อมกับวันที่กาหนดการชาระเงิน ดังรูปที่ 2.2


27 รูปที่ 2.2 หน้าจอผู้ใช้บริการส่งข้อมูลเลขมาตรน้าให้ระบบ R-Smart 3. กรณีมาตรน้าช้ารุด สามารถแจ้งเจ้าหน้าทีผ่ ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ R-Smart ได้ทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อมาตรน้าของผู้ใช้บริการเกิดปัญหาหรือชารุด โดยแจ้ง ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ของระบบ R-Smart ดังรูปภาพที่ 3.1 ซึ่งระบบ R-Smart จะตอบการสนทนาดังนี้ “ทางเราต้องขออภัยในความขัดข้องครั้งนี้ค่ะ หากต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทาการปรับปรุง ซ่ อมแซม กรุณาแจ้งที่อยู่ บ้านเลขที่ ตาบล อาเภอ และจังหวัดค่ะ ตัวอย่างเช่น 39/2 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี”

รูปที่ 3.1 หน้าจอผู้บริการแจ้งเจ้าหน้าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ R-Smart เรื่องมาตรน้าชารุด 3.2 เมื่อผู้บริการแจ้งเรียบร้อยแล้ว ให้ตอบคาถามที่ทางระบบต้องการและส่งกลับไปดังรูปที่ 3.2 ซึ่งระบบจะแจ้งข้อความดังนี้ “ทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาและอาการชารุด ภายใน 1-2 วันค่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการของ R-Smart ค่ะ”


28

รูปที่ 3.2 หน้าจอการสนทนาเมื่อผู้บริการต้องการให้เจ้าเข้าไปแก้ไขปัญหามาตรน้าชารุด 4. จบการสนทนาระหว่างระบบ R-Smart และผู้ใช้บริการ การจบสนทนาระหว่างระบบหรือคาขอบคุณของผู้ใช้บริการ ที่ผู้บริการสามารถกลับมาใช้บริการ ของระบบได้ ทุ ก ครั้ ง หรื อ ทุ ก ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ดั ง รู ป ที่ 4.1 ซึ่ ง จ าท าการขอบคุ ณ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ดั ง นี้ “ด้ ว ยความยิ น ดี ค่ ะ หากมี ข้ อ มู ล สอบถามหรื อ หากพบปั ญ หาในการใช้ ง าน สามารถติ ด ต่ อ แจ้ ง เข้ า มาที่ www.rsmartthailand.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยินดีให้บริการค่ะ”


29

รูปที่ 4.1 หน้าจอจบการสนทนาระหว่างผู้ใช้และระบบ R-Smart


30

คู่มือการใช้งาน การใช้งานและรายละเอียดข้อมูลในแต่ละเมนู 1. การล็อกอินเพื่อเช้าใช้งาน R-Smart life Waterworks Authority 4.0 (ระบบประปาอัจฉริยะ) เริ่มต้นการใช้งานเมื่อผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมจากแผ่น CD ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เมื่อทาการติดตั้ง เสร็ จ ให้ ผู้ ใ ช้ เ ปิ ด โปรแกรม จะปรากฏหน้ า จอ login ดั ง แสดงในรู ป ที่ 5.1 โดยผู้ ใ ช้ ง าน จ าเป็ น ต้ อ งระบุ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นกดปม ล็อกอิน เพื่อเข้า ใช้งาน ทั้งนี้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน สามารถ สร้างในเมนู ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ โดยผู้ดูแลระบบ ซึ่ง username และ password มาตรฐานสาหรับผู้ดูแล ระบบ R-Smart life Waterworks Authority 4.0 คือ ชื่อผู้ใช้: superadmin และ รหัสผ่าน : superadmin

ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนู รูปที่ 5.1 หน้าจอล็อกอิน กรณีที่ผู้ใช้กรอก ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่สามารถเข้า ระบบได้ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน อาจไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบล็อกอินใหม่อีกครั้ง”


31

รูปที่ 5.2 หน้าจอแสดงข้อความเตือน กรณีที่ผู้ใช้งานกรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ถูกต้อง จะปรากฏหน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 1.3 ผู้ใช้งานจะเห็นเมนูต่าง ๆ

รูปที่ 5.3 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ


32

2. เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่ เมนูนี้ใช้สาหรับการคานวณค่าน้า เมื่อผู้ใช้งานเลือก เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่ ในสานักงาน จะปรากฏ หน้าจอดังรูปที่ 6.1 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้น้า/ผู้ใช้งานระบบ, กรอกเลขมาตรน้า, บันทึกการใช้น้าในเดือน ปัจจุบัน, ดูข้อมูลผู้ใช้น้าทั้งหมด, ดูข้อมูลการแจ้งหนี้, ดูสถานะการแจ้งหนี้

รูปที่ 6.1 หน้าจอเมนูสาหรับเจ้าหน้าที่ 2.2 เมนู เ พิ่ ม ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ น้ า เป็ น เมนู ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การเพิ่ ม ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ น้ า หรื อ ผู้ ใ ช้ ง านระบบ โดยการกรอกข้อมูลตามหน้าจอดังรูปที่ 6.2 ซึ่งผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เลย

รูปที่ 6.2 หน้าจอเมนูเพิ่มข้อมูลผู้ใช้น้า


33

2.3 เมนูกรอกเลขมาตรน้า เป็นเมนูสาหรับการกรอกข้อมูลเลขมาตรน้า เพื่อบันทึกการใช้น้าในเดือน ปัจจุบัน และสามารถค้ นหาข้อมู ล ผู้ ใ ช้น้ าดัง รูปที่ 6.3 โดยผู้ใช้ระบบกรอกค าที่ ต้อ งการ เช่น เลขผู้ใช้ น้ า เลขมาตรน้า เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่

รูปที่ 6.3 หน้าจอเมนูกรอกเลขมาตรน้า 2.4 เมนู แ สดงผู้ ใ ช้ น้ าทั้ ง หมด เป็ น เมนู ที่ แ สดงข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ น้ าที่ เ จ้ า หน้ า ที่ สามารถดู ไ ด้ ทั้ งหมด และสามารถแก้ไข, ลบ หรือพิมพ์ได้ ดังรูปที่ 6.4

รูปที่ 6.4 หน้าจอเมนูแสดงผูใ้ ช้น้าทั้งหมด


34 2.5 เมนูใบแจ้งหนี้ประจาเดือน เป็นเมนูสาหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้ ประจ าในแต่ ล ะเดื อ นและการออกใบแจ้ ง หนี้ ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้ น้ า ดั ง รู ป ที่ 6.5 ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถแก้ ไ ข, ลบ หรือพิมพ์ข้อมูลได้

รูปที่ 6.5 หน้าจอเมนูใบแจ้งหนี้ประจาเดือน 3. เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่ Mobile เมนูนี้ใช้สาหรับใช้สาหรับเจ้าหน้าที่จดมาตรน้า เจ้าหน้าที่ที่จดมาตรน้าจะออกไปจดมาตรน้าที่ยังไม่ได้ ส่งข้อมูลมาทางไลน์ พร้อมกับปริ้นเตอร์บลูทูธ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 7.1 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกการใช้ น้า, ดูข้อมูลการใช้น้า, ชาระเงินผ่านเจ้าหน้าที่จดมาตรน้า, ออกใบแจ้งหนี,้ ออกใบเสร็จชาระเงิน

รูปที่ 7.1 หน้าจอเมนูสาหรับเจ้าหน้าที่ Mobile


35 3.2 เมนูจดเลขมาตรน้า เป็นเมนูที่ใช้สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกไปจดเลขมาตรน้าตามบ้านเรือนที่ยังไม่ได้ ส่งข้อมูลมาทางไลน์ โดยเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้น้าและดูข้อมูลการใช้นาได้ ้ ดังรูป 7.2

รูปที่ 7.2 หน้าจอเมนูจดเลขมาตรน้า 3.3 เมนู รั บ ช าระเงิ น เป็ น เมนู ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ อ อกไปจดมาตรน้ าตามบ้ า นเรื อ น พร้ อ มกั บ เครื่องปริ้นเตอร์บลูทูธที่สามารถออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จชาระเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถคานวณเงินค่าน้า และรับชาระเงินได้ทันที ดังรูปที่ 7.3 ซึ่งข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้และข้อมูลการชาระเงินจะเข้าสู่ระบบชาระเงิน

รูปที่ 7.3 หน้าจอเมนูรับชาระเงิน


36

4. เมนูระบบจัดการผู้ใช้ระบบ เมนูนี้ใช้สาหรับเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบใหม่ เจ้าหน้าที่ที่ได้เพิ่มข้อมูลแล้วจะสามารถ ดูข้อมูลรายละเอียดของระบบได้ ดังรูปที่ 8.1 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มเข้าสู่การใช้ระบบ, ดูข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของระบบได้ทั้งหมด และระบบสามารถแบ่งระดับของผู้ใช้งานได้

รูปที่ 8.1 หน้าจอเมนูระบบจัดการผู้ใช้ระบบ 4.2 เมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่สมารถเพิ่มผู้ใช้งานระบบได้ทันทีหลังจากกรอกข้อมูลของระบบ เสร็จครบถ้วน ดังรูปภาพที่ 8.2 ซึ่งระบบจะทาการบันทึกข้อมูล และสามารถเข้าใช้งานได้อีกในครั้งถัดไป

รูปที่ 8.2 หน้าจอเมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ


37

4.3 เมนูแสดงผู้ใช้งานทั้งหมด จะทาให้เจ้าหน้าที่สามรถตรวจสอบและดูข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ ได้ทั้งหมด ดังรูปที่ 8.3 ซึ่งสามารถดูชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ตาแหน่ง, หน่วยงาน เป็นต้น

รูปที่ 8.3 หน้าจอเมนูแสดงผูใ้ ช้งานทั้งหมด 4.4 เมนู จั ด การระดั บ ผู้ ใ ช้ ง าน เป็ น เมนู ที่ ใ ช้ ใ นการแบ่ ง ระดั บ การใช้ ง านของระบบ ดั ง รู ป ที่ 8.4 ซึ่ ง จะแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม การใช้ ง านเป็ น ผู้ ดู แ ลระบบ/Admin, ผู้ อ านวยการส านั ก งาน, เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

รูปที่ 8.4 หน้าจอเมนูจัดการระดับผู้ใช้งาน


38

User manual Using and detail in each of Menu 1. Log in to using in R-Smart Life Waterworks Authority 4.0 (Intelligent water systems) Star to using when the user installing program from CD offer finished install the user should to open the program it show log in screen the same picture 9.1 and the user must put the username and password and then press log in to using. username and password can make in the menu admin/officer by admin which are username and password standard for admin R-Smart Life Waterworks Authority system is Username : superadmin and Password :

superadmin but admin can change in menu. Picture 9.1 log in screen When the user put wrong username or password the system will sending the message “Cannot log in it has something wrong please log in again�.


39

Picture 9.2 The screen display a warning message When the user put right username and password it will show the first window when we log in the same picture 9.3 the user will see various menu.

Picture 9.3 The first screen when you log on.


40

2. Menu for officials. This menu is used for calculating the water. When users choose The menu for the staff in the office Will appear as shown in Picture 1 0 . 1 , where users can add water user / user system, fill the meter of water, the water in the current month, see the water, view billing information. more invoicing status

Picture 10.1 menu screens for officials. 2.2 menu add user data. The menu is used for adding information of water users, user or system. By filling the screen, as shown in the picture at the 10.2 which users can fill.


41 Picture 10.2 screen, add water users. 2.3 water standard digits menu for the fill water to the standard number in the current month, and users can find water, as shown by the system users that enter picture 10.3 such as number of water users. Water standard number telephone number House number.

Picture 10.3 screen, fill the water meter. 2 . 4 menu display users all water. Menu display user information water staff can see them all. And can edit, delete, or print as picture 10.4

Picture 10.4 menu screen display users all water.


42 2.5 Menu monthly invoices The menu for the authorities to check the status of invoices regularly each month and invoiced to the use of water as shown in picture 10.5 which officials can edit, delete or print the data.

Picture 10.5 the menu screen of the monthly invoices. 3. Menu officer for Mobile This menu is for the authorities to take measures for water. Officials note that the water meter is out to take water meter that has not been sent to the line. Printer with Bluetooth. The screen will appear as shown in picture 11.1, users can save water usage, water usage information, payment through staff taking water meters, invoicing, payment receipt.

Picture 11.1 menu screen for officials Mobile.


43 3.2 the menu number is purely a water standard menu used for officers to write down numbers, standard water, households that have not yet sent information via line. By the authorities to save water use and water use information, see Therefore the picture 11.2

Picture 11.2 the menu screen, then write the number of the standard water. 3.3 Payment The menu for the authorities to take measures with a household printer bluetooth to the invoicing and receipt of payment. The staff will be able to calculate the amount of water and receive immediate payment information picture 11.3 The invoicing and payment information into a payment system.

Picture 11.3 menu screens receive payment.


44

4. user management menu system. This menu is for the authorities to add more users to the new system. The officer added, will be able to see the details of the system shown in picture 12.1, which officials are required to fill out to enter the system, the information officer of the system at all. And the system can be divided into levels of use.

Picture 12.1 the screen menu system, user management systems. 4.2 Add User menu system. Staff were added to the system immediately after filling is complete, complete the picture 12.2 system, which records the information. And can use it again next time.


45 Picture 12.2 menu screens add user system. 4.3 Menu All Users. Officials will auto-detect the user's system and see it all as shown in picture 12.3 you can see the name - last name, phone number, position, organization, etc.

Picture 12.3 menu screen shows all users. 4.4 menu management level users. The menu is used to classify the use of the system, as shown in the picture 1 2 . 4 Which is divided into the active, the administrator / Admin, director, office personnel, staff operations.

Picture 12.4 menu screen management level users.


46

คู่มือการใช้งาน การใช้งานและรายละเอียดการสร้างไลน์ Bot 1. การสร้างไลน์ Bot เริ่มต้นการใช้งานผู้ใช้งานเข้ามาที่เว็บไซต์ https://developers.line.me/en/ และล็อกอินเข้าสู่การใช้งาน จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 13.1

รูปที่ 13.1 แสดงหน้าจอการล็อกอิน 1.1 เมื่ อ เข้ า สู่ ห น้ า ให้ แ ล้ ว ให้ เ ลื อ กที่ เ มนู Start using Messaging API เพื่ อ ท าการสร้ า งไลน์ Bot ดังรูปที่ 13.2

รูปที่ 13.2 แสดงหน้าจอการเลือกเมนู Start using Messaging API


47 1.2 หลังจากการเลือกเมนู Start using Messaging API จะปรากฏหน้าลงทะเบียน ให้ผู้ใช้งานกรอก ข้อมูลให้ครบ แล้วเลือกเมนู Confirm จะปรากฏดังรูปที่ 13.3

รูปที่ 13.3 แสดงหน้าจอการยืนยันข้อมูล 1.3 ให้ผู้ใช้งานเลือกที่คาสั่ง create provider เพื่อเข้าสู่การสร้างบัญชีผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา หรือบริษัท) ดังรูปที่ 13.4

รูปที่ 13.4 แสดงหน้าจอเข้าสู่การสร้างบัญชีผู้ให้บริการ


48 1.4 หลังจากเลือกที่คาสั่ง create provider จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 13.5 เป็นหน้าจอการสร้าง บัญชีผู้ให้บริการ ให้ผู้ใช้งานใส่ชื่อที่ต้องการและเลือกที่คาสั่ง Confirm

รูปที่ 13.5 แสดงหน้าจอการสร้างบัญชีผู้ให้บริการ 1.4.1 หลังจากเลือกคาสั่ง Confirm จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 13.6 ให้ผู้ใช้งานเลือกคาสั่ง Create เพื่อสร้างบัญชีผู้ให้บริการ

รูปที่ 13.6 แสดงหน้าจอการสร้างบัญชีผู้ให้บริการ


49 1.5 เมื่ อ สร้ า งบั ญ ชี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเสร็ จ แล้ ว จะปรากฏดั ง รู ป ที่ 13.7 และให้ ผู้ ใ ช้ ง านเลื อ กที่ ค าสั่ ง Messaging API เพื่อจะกรอกข้อมูลของผู้ให้บริการได้อย่างครบถ้วน

รูปที่ 13.7 แสดงหน้าจอเมื่อสร้างบัญชีผู้ให้บริการเสร็จ 1.6 กรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นเพื่ อ สร้ า งบั ญ ชี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ดั ง รู ป ที่ 13.8 และเลื อ กค าสั่ ง Confirm เพื่อกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไป ดังรูปที่ 13.9

รูปที่ 13.8 แสดงหน้าจอตัวอย่างการกรอกข้อมูล


50

รูปที่ 13.9 แสดงหน้าจอการยืนยันการกรอกข้อมูล 1.7 เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 13.10 และให้ ผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไข ดังรูปที่ 13.11

รูปที่ 13.10 แสดงหน้าจอระบบยืนข้อมูล


51

รูปที่ 13.11 แสดงหน้าจอผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไข 1.8 หลังจากทีก่ รอกข้อมูลเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว ผู้ใช้งานจะได้ไลน์ Bot ดังรูปที่ 13.12

13.12 แสดงหน้าจอเมื่อเสร็จสิ้น


52

การออกแบบฐานข้อมูล 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบแผนภาพการไหลเวียนข้อมูล (Data Flow Diagrams)

รูปที่ 1 Data Flow Diagrams Level 0 2. การออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ข้อมูลของฐานข้อมูล ในลักษณะรูปภาพ (ER-Diagram)

รูปที่ 2 ER-Diagram โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0


53

พจนานุกรมข้อมูล (Dictionary Data) ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลเจ้าหน้าที่ (user_data) ลาดับที่ ชื่อฟิลด์ 1 user_id 2 fname 3 lname 4 bday 5 sex 6 position 7 address 8 phonenumber 9 email 10 username 11 password 12 loginstatus 13 lastupdate 14 lastlogin 15 user_ip 16 file

ชนิดข้อมูล int(4) varchar(200) varchar(100) date varchar(10) varchar(200) varchar(150) varchar(15) varchar(100) varchar(30) varchar(30) int(1) datetime varchar(100) varchar(15) varchar(100)

Key PK

ตารางที่ 2 ตารางข้อมูลผู้ใช้น้า (member_data) ลาดับที่ ชื่อฟิลด์ 1 mem_id 2 pin 3 tname 4 tname_ref 5 fname 6 lname 7 nickname 8 sex 9 bday

ชนิดข้อมูล int(11) varchar(13) Int(1) varchar(50) varchar(100) varchar(100) text Int(1) date

Key PK


54 ตารางที่ 2 (ต่อ) ตารางข้อมูลผู้ใช้น้า (member_data) ลาดับที่ ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล 10 address text 11 tel varchar(15) 12 fax varchar(15) 13 mobile varchar(15) 14 email varchar(100) 15 line_id varchar(200) 16 water_id int(5) 17 user_type int(2) 18 meter varchar(100) 19 meter_sn text 20 date_init date 21 info text ตารางที่ 3 ตารางข้อมูลการใช้น้า (unit_data) ลาดับที่ ชื่อฟิลด์ 1 unit_id 2 user_type 3 water_id 4 unit_meter 5 unit_number 6 unit_input 7 unit_pay 8 unit_inline 9 unit_status 10 date

ชนิดข้อมูล int(11) int(1) int(11) double varchar(20) varchar(20) double int(11) int(1) varchar(30)

Key

Key PK


55 ตารางที่ 4 ตารางข้อมูลบิลค่าน้า (payment_data) ลาดับที่ ชื่อฟิลด์ 1 pay_id 2 pay_gno 3 pay_bill_no 4 pay_money 5 pay_attime 6 pay_date 7 pay_time 8 pay_status 9 pay_employee 10 admin_id

ชนิดข้อมูล int(11) varchar(20) varchar(20) double int(11) date time int(1) int(2) int(4)

Key PK

ตารางที่ 5 ตารางข้อมูลส้านักงาน (profile) ลาดับที่ ชื่อฟิลด์ 1 profile_id 2 profile_name 3 profile_sub 4 address 5 tel 6 fax 7 email 8 tax 9 manager 10 info 11 logo 12 service_pay 13 admin_id

ชนิดข้อมูล int(2) text varchar(200) varchar(200) varchar(50) varchar(50) varchar(100) varchar(50) varchar(200) text varchar(200) double int(2)

Key PK

FK

FK


56 ตารางที่ 6 ตารางประเภทผู้ใช้น้า (user_type) ลาดับที่ ชื่อฟิลด์ 1 use_id 2 use_name 3 info 4 list 5 public 6 modifile 7 admin_id

ชนิดข้อมูล int(3) varchar(200) text int(3) int(1) datetime int(3)

Key PK

FK


57

ขั้นตอนการพัฒนาระบบประปาอัจฉริยะ 1. การร่างและออกแบบ Context Diagram

รูปที่ 3 แสดงการท้า Context Diagram ด้วย Microsoft VSIO 2. การสร้างฐานข้อมูลเก็บข้อมูลทังหมดของระบบ

รูปที่ 4 แสดงหน้าฐานข้อมูล


58 3. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP

รูปที่ 5 เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 4. หน้าแรก/หน้าจอการจัดการหลัก ซึ่งมีเมนูลัดเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึน

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลหลัก


59 5. การจัดการ Server

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอการจัดการ Server และท้าการอัพโหลดโปรแกรมขึน server ต่อไป 6. การสร้าง Line Bot

รูปที่ 8 แสดงการสร้าง Line Bot


60 7. การทดสอบการพิมพ์ใบเสร็จ

รูปที่ 9 แสดงการทดสอบการพิมพ์ใบเสร็จ


61

ประวัติผู้วิจัย ประวัตินักศึกษา ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด สถานทีเ่ กิด ประวัติการศึกษา ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด สถานทีเ่ กิด ประวัติการศึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด สถานทีเ่ กิด ประวัติการศึกษา

สถานทีท่ างาน ตาแหน่ง

กัญจนพร วันกลิ่น วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541 อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ธนัชชา อ่อนอินทร์ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2541 อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วิโรจน์ แก้วเรือง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2528 อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2550 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปี 2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ครูผู้ช่วย

โครงการรวม  
โครงการรวม  
Advertisement