Page 1

FELNŐTTKÉPZÉS GRAFIKUS (alkalmazott grafikus) A felnőttképzés elindításának célja, hogy a művészeti szakmai képzések elérhetővé váljanak a 22. életévüket betöltött, dolgozó, a szakmai terület iránt érdeklődő vagy már tapasztalatot szerzett felnőttek számára. A kialakított oktatási rendszer az OKJ szakmai és vizsgakövetelményei alapján, a felnőttképzés speciális vonásainak figyelembe vételével került kidolgozásra. A képzés a magas szintű szakmai ismereteket összekapcsolja a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel. A Fővárosi Munkaügyi Központ által kiadott nyilvántartásba vételi szám: 00092-2008. A képzés időtartama 4 félév. A képzés időpontjai: csütörtöki vagy pénteki napokon 16h-től 20h-ig; szombatonként 10h-től- 15h-ig, valamint 3 óra rajz-festés szabadon választott időpontban (a teljes képzési idő 880 óra). Az osztályokon belül 9-16 fős szakonkénti csoportbontásban folyik a szakmai gyakorlati munka.

Felvételi követelmények A felnőttképzésre érettségi bizonyítvánnyal, korhatár nélkül lehet jelentkezni. A felnőttképzésben a felvételi eljárás bemutatkozó beszélgetésből és az otthoni munkák bemutatásából áll. A felvételi eljárás időpontja: szeptember elején. Jelentkezési lap beszerezhető az iskolában vagy letölthető a honlapról. A képzés önköltséges, non-profit jellegű. A tandíj magában foglalja az elméleti és gyakorlati oktatást is. A részvétel feltételeit, költségeit a honlapon is elérhető aktuális tájékoztató tartalmazza. Az iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázatok és a gazdálkodó szervezetek által biztosított szakképzési hozzájárulások segítségével maximális oktatási feltételeket tudjon biztosítani. A Vizuális Kultúráért Alapítvány örömmel fogadja a jövedelemadó 1%-nak felajánlását a fenti célok támogatása és az iskola minél magasabb színvonalú működésének érdekében! Adószáma: 18228225-1-43 Az iskola a CENTRUM-TISZK tagjaként jogosult a cégek által fizetendő szakképzési fejlesztési támogatások fogadására, mely a képzés eszközfejlesztését biztosítja.

OKJ 54 211 09 0010 54 01 A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein önálló véleményalkotásra, szakmai feladatok igényes megoldására képes. A növendékek a képzés ideje alatt gyakorló művészektől, művésztanároktól ismerhetik meg az alkalmazott grafika különböző feladattípusait. A grafikus munkája során felhasználja számítógépes grafikai programismeretét. A képzés moduljai: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat - Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek - Kreatív szakmai tervezés - Számítógépes programok használata - grafikai, tipográfiai tervezés – képfeldolgozás - grafikai illusztrálás - Kiadványok, reklámanyagok terezése és kivitelezése.

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS OKJ 54 211 01 0000 00 00 Az alkalmazott fotográfus olyan alkotó gondolkodású szakember, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon képes a legkülönbözőbb felhasználású analóg és digitális megjelenítéssel készítendő fényképészeti megbízások teljesítésére (reklám, illusztráció, riportfotó stb.). Elvégzi a különböző célra készült fekete-fehér fotók laborálási munkáit, a színes kidolgozó laboratóriumok szakszerű instruálását. A képzés moduljai: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat - Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági ismeretek - Kreatív szakmai tervezés - Fotótechnikai alaptevékenységek elvégzése - A felvételkészítés előkészületeinek elvégzése - Esemény- és riportfénykép készítése - Alkalmazott fotográfia készítése - Képzőművészeti fotográfia készítése - A fényképezés utómunkálatainak elvégzése.

ÖTVÖS (fémműves) OKJ 54 211 13 0010 54 05 Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismerettel és fémtechnikai tudással rendelkező, alkotó gondolkodású szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai feladatokat. Elkészíti az ötvös tárgyak terveit, majd különféle anyagok felhasználásával kivitelezi ill. kivitelezteti a tárgyakat. Figyelembe veszi az adott kor szakmai és szemléleti igényeit, ismeri és felhasználja a tradicionális és modern anyagokat, technikákat a kézműves és ipari fémművesség területein. A képzés moduljai: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat - Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági ismeretek - Kreatív szakmai tervezés - Technológiai, szaktörténeti ismeretek - Fémműves alaptevékenységek.

FESTŐ (általános festő) OKJ 54 211 080010 54 01 A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki képes igényesen megoldani a festészet különböző területein esztétikai, szakmai feladatokat. Alkalmazza a kor elvárásainak megfelelő technikai eljárásokat, nyitott szemléletű alkotó, aki ismeri a korszerű szakmai elvárásokat. Széleskörű művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi önálló tervezési és gyakorlati feladatok megoldására, illetve tanulmányai folytatására a művészeti egyetemeken. A képzés moduljai: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat - Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos jogi, gazdasági ismeretek - Kreatív szakmai tervezés – Festés.

1123 Budapest, Alkotás utca 45. tel/fax: 355-0341, tel: 214-6241; 213-7326 e-mail: budairajziskola@t-online.hu honlap: www.budairajziskola.hu // OM 101156 felnőttképzés nyilvántartási szám: 00092-2008


A Budai Rajziskola a 2000/2001-es tanévtől indította el a 6-22 éves korú fiatalok iskolarendszerű vizuális képzését. Grafika-festészet tanszakon a képzés az általános- és középiskolai oktatással párhuzamosan, délutáni, illetve esti időbeosztással valósul meg. 2007-ben az iskola – a művészetoktatási szakmai szervezetek Minősítő Testületének kiváló minősítését nyerte el. Az alapfokú művészetoktatás programjában való részvétel lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység fejlesztésére, az igényesség, ízlés, a látás kiművelésére. Az alkotótevékenységen keresztül bővül a gyerekek, fiatalok képi műveltsége, szabadjára engedhető a gyermekek alkotó fantáziája. Az alapképzésben eltöltött emelt óraszámú foglalkozások elmélyültebb ismeretszerzésre, művészeti gyakorlatra nyújtanak lehetőséget. A művészeti tevékenység olyan elfoglaltságot, alkotóközösséget és pozitív célt jelent, amely stabil mentális bázist teremt a fiatalok számára. Az alkotási folyamat hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók egész személyisége használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban megválogatott vizuális információkat. A képzés elsődleges célja a képző- és iparművészeti alkotótevékenységeken keresztül a kreatív személyiség fejlesztése. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos alkotó folyamatok elindítása. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek komplex fejlesztésére. Az alapfokú oktatás célja az is, hogy a művészettörténeti ismeretek beépítésével a régebbi korok értékeinek és a kortárs művészet jelenségeinek megismerését segítse.

Tantárgyak A 2011/2012-es tanévtől - un. felmenő rendszerben: VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK: az Előképző évfolyamok (6-10 évesek) foglalkozásait jelentik a legkisebbek számára. A későbbiekben, az Alapképzőben (10-14 évesek) a VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT tantárgy fogja össze a különböző alkotási folyamatokat. A gyerekek különféle élményeket dolgoznak fel rajzban vagy színes képeken - miközben fejlődik az eszközhasználatuk és kifejezőképességük is. A megfigyelőképesség kibontakozását segíti a GRAFIKA és FESTÉSZET ALAPJAI tantárgy. A képzés további éveiben a VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT és a GRAFIKA – FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT tantárgyak együttesen szerepelnek, egymást erősítik.

A Budai Rajziskola művészeti szakképzései érettségizett fiataloknak, felnőtt jelentkezőknek kínálnak szakmai továbbtanulási lehetőséget. Az iskola 20 éves képzési tapasztalattal, szakmai elkötelezettséggel végzi művészetoktatási tevékenységét. A feladatok sikeres teljesítése után a tanulók államilag elismert OKJ szakmai vizsgát tehetnek. A sikeres szakmai vizsga alapján a növendékek mindkét oktatási forma esetén EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő kiadására jogosultak. Az EUROPASS a szakképesítés hivatalos, kompetencia alapú, idegen nyelvű leírását tartalmazza. Az elméleti és gyakorlati oktatás a XII. kerületben, az Alkotás utcai iskolaépületünk műtermeiben, műhelyeiben folyik. A műhelyek, a számítógépes- és fotó labor korszerűen felszereltek - a gyakorlati eszközök állandó karbantartásáról, fejlesztéséről folyamatosan gondoskodik az iskola. A szakkönyvtár könyv- és digitális anyaga jó segítséget ad a szakmai munkához. A tanórákat, filmvetítések, múzeumi- és kiállítás-látogatások egészítik ki, amelyek a diákok sokoldalú szakmai-kulturális fejlődését és a felvételi vizsgán való jobb eredményeket egyaránt elősegítik. A kiállításokon, pályázatokon való szereplések a növendékek szakmai tapasztalatszerzését és bemutatkozását támogatják. A nemzetközi és hazai pályázatokon elért eredmények a képzés színvonalának és az egyéni teljesítményeknek egyaránt jó visszajelzései.

Ez az iskolarendszerű forma jó lehetőség arra, hogy a diákok tehetségüket felmérjék, képességeiket tanári irányítással, intenzív formában fejlesszék tovább.

Tanáraink magas szintű szakmai felkészültséggel, felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező képző- és iparművészek, elismert szakemberek.

A nappali rendszerű szakképzésben résztvevők diákigazolványra, utazási és egyéb tanulókedvezményre, illetve családtámogatásra jogosultak. Az oktatás az általános tanítási rendhez igazodik, szeptembertől júniusig tart (hétfőtől-péntekig 9 órától kezdődően, 1200 óra/tanév). Az osztályokon belül 9-16 fős szakonkénti csoportbontásban folyik a szakmai munka.

A SZAKKÉPZÉS TANÁRAI:

Felvételi követelmények

Dr. Albertini Béla fotótörténész, kandidátus; Asztalos Tamás DTP oktató; Baksai József Munkácsy-díjas festőművész; Balla Dóra Dla. grafikusművész; Balla Lajos festőművész – művészettörténet tanár; Bodor Bernadett ötvösművész; Breznay András festőművész; Egri Zoltán ötvösművész; Füzes Gergely festőművész; Gál Ilona könyvtáros tanár; Gera Noémi ötvösművész; Dr. Gulyás Péter ügyvéd; Hajdu László ötvösművész, Hegyi Béla grafikusművész; Hellenbach Gabriella textiltervező; Illéssy Lenke textiltervező; Jermakov Katalin ötvösművész; Kelemen Marcel festőművész; Kemény Péter keramikusművész; Kokas Nikolett művészettörténész; Kulinyi István Munkácsy-díjas grafikusművész; Lelkes A. Gergely festőművész; Lenkei Balázs formatervező művész; Lerch Péter grafikusművész; Lisztes Edina fotóművész; Pálfi György grafikusművész; Rófusz Ferenc Oscardíjas animációs rendező; Szalay György grafikusművész; Varga Gábor Ákos fotóművész.

A tanulók évente kiállításon mutatják be munkáikat, és sikeres tanulmányaikról az év végén bizonyítványt kapnak. A képzés finanszírozása: az alapfokú művészeti oktatás működését az állami normatív támogatás és a résztvevők költségtérítései, valamint az alapítványi hozzájárulások együttesen biztosítják.

Felvételi feladatok a nappali tagozaton: Szabadkézi rajz A/3-as méretben, szabadon választott technikával; egyszerű tervezési feladat; otthoni munkák bemutatása, beszélgetés a jelentkező korábbi tanulmányairól, szakmai céljairól. A jelentkezés feltétele: 18 - 22 éves kor és érettségi bizonyítvány. A felvételi vizsga időpontja: június első szombati napján. A pótfelvételi időpontja: a szabad férőhelyek betöltésére - augusztus utolsó hetében. Jelentkezési lap beszerezhető az iskolában vagy letölthető a honlapról. Alapítványi iskolaként a szakképzés költségeit az állami normatív támogatás, a tanulók alapítványi befizetései illetve költségtérítései együttesen fedezik. A részvétel feltételeit, költségeit a honlapon is elérhető aktuális tájékoztató tartalmazza. Az iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázatok és a gazdálkodó szervezetek által biztosított szakképzési hozzájárulások segítségével optimális oktatási feltételeket tudjon biztosítani.

A jelentkezés feltétele: motiváció – jó rajzkészség – beiratkozás a teljes tanévre. Az alapfokú képzésre augusztus – szeptember hónapban lehet jelentkezni személyesen a rajziskolában.

A Vizuális Kultúráért Alapítvány örömmel fogadja a jövedelemadó 1%-nak felajánlását a fenti célok támogatása és az iskola minél magasabb színvonalú működésének érdekében! Adószáma: 18228225-1-43 Az iskola a CENTRUM-TISZK tagjaként jogosult a cégek által fizetendő szakképzési fejlesztési támogatások fogadására, mely a képzés eszközfejlesztését biztosítja.

A tanulmányi idő: szeptembertől júniusig Heti órabeosztás: Az éves órarend függvényében, heti 1 vagy két alkalommal, 2-4 órában (14.30h-tól és 17h-tól). Az alapfokú művészeti képzés művésztanárai: Breznay András, Fábián Noémi, Lelkes A. Gergely, Mózessy Egon.

A szakképzési program a képző- és iparművészeti pályára készülő fiataloknak szól. A művészeti egyetemekre a sokszoros túljelentkezés miatt csak a tehetséges, szakmailag megfelelően képzett jelentkezőknek sikerül felvételt nyerniük. A művészeti egyetemekre felvett tanulók között kiemelkedően magas a Budai Rajziskola növendékeinek száma. A szakképzés komplex előképzettséget és emelt szintű szakmai tudást nyújt a továbbtanulóknak. A szakképzés ismeretanyaga és gyakorlati tapasztalata lehetőséget ad arra, hogy a diákok megismerjék, milyen feladatköröket jelentenek, milyen követelményeket támasztanak az általuk kiválasztott művészeti szakmák. A tanulók elsajátíthatják a szakterület által megkövetelt tervezői gondolkodásmódot, végigjárhatják a tervezési munka különböző fázisait. A két év szakmai tapasztalata felkészíti a fiatalokat a különböző fotó-, grafikai- és ötvösműhelyek alkotócsoportjaiban való részvételre, kivitelezői feladatok ellátására vagy az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

A képzés iránt érdeklődőknek tájékoztatással vagy továbbtanulási tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésére telefonon (06 1 355 03 41) vagy személyesen.

BRI | Programfüzet 2011-12 – Szakképzés  

Budai Rajziskola | Programfüzet 2011-12 – Szak

BRI | Programfüzet 2011-12 – Szakképzés  

Budai Rajziskola | Programfüzet 2011-12 – Szak