Page 1

คัมภีรละกาม เลม 1

คํานํา(องคเง็กเซียนฮองเต) ศีลธรรมในสังคมนับวันไดเสื่อมทรามลง เรื่องกามตัณหาเรื่องเพศสัมพันธไดเพิ่มทวีคูณขึ้น ทั้งนี้เพราะสังคมไดเปดกวางขึ้น ภายในครอบครัวผูเปนสามีชอบออกไปเที่ยวเตรหาความสุขทางเพศ ผูเปนภรรยาก็มักแอบมีชูถือวาตนมีเสนห หนุมสาวไดรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกชอบอานหนังสือลามกจนจิตใจหวั่นไหว และชอบดูหนังเอกซจนระงับอารมณไมอยู จึงไปประกอบกรรมชั่ว ในที่สุดก็เกิดเรื่องโศกนาฏกรรมขึ้นเปนที่นาเสียดายยิ่ง ศักดิ์ศรีการเปนมนุษยไดมลายสิ้น ไดกอคดีขมขืนจนตองรับโทษทัณฑในขุมนรก วิญญาณบาปเกี่ยวกับกามราคะมากเปนอันดับหนึ่ง ผูกระทําผิดจะไมสํานึกเชียวหรือ ทุกวันนี้คนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธมีอยูทุกซอกทุกมุม บางก็ทําแบบเปดเผย บางก็ทําแบบลับๆ ลอๆ ถึงแมกฎหมายจะเขมงวด แตพอคาผูเห็นแกไดก็แอบคากันร่ําไป คนที่ลุมหลงในกามารมณแหกันไปอุดหนุนโดยไมเสียดายเงินทองตลอดจนติดเชื้อกามโรคลูกหลานพลอยเดือดรอ นไปดวย ความสุขในครอบครัวขาดความอบอุนคดีขมขืน คดีลามก เห็นไดในขาวหนังสือพิมพบอยๆ จนเสียชื่อเสียเสียงบางรายถึงกับฆากันตาย กามตัณหานี้ทําลายมนุษยยิ่งกวาน้ําที่เชี่ยวกรากหรือสัตวที่ดุราย โบราณวา “กามตัณหาเปนยอดแหงบาปทั้งปวงทางแหงความตายไมควรไป” ทานยังจะไมเชื่ออีกหรือ! หนังสือ “คัมภีรละกาม” นี้เปนเพราะขาฯ เห็นธรรมะของชาวโลกนับวันยิ่งตกต่ําลง สัจจะของวัยรุนและวัยผูใหญ อีกทั้งปราณแทธรรมชาติ ไดยึดถือแสงเทียนดุจแสงตะวัน เพื่อเปนการแกไขความเห็นผิดขณะนั้น ไดลงมาประทับทรงที่สํานัก “ผูหวู” ณ เมืองเสฉวนในปพุทธศักราช 2461 แตงคัมภีรละกามตัณหาขึ้นมา จุดประสงคเพื่อเตือนชาวโลกใหมีสติ ไมมุงหาความใคร หนังสือคัมภีรละกามตัณหานี้ไดแพรหลายมากกวา 60 ปแลว ผูอานไดกลับเนื้อกลับตัวนับหมื่นแสนบัดนี้ทางสํานักเซิ่นเตอ (อริยธรรม) แหงเมืองไถจงไดเห็นคุณคาของหนังสือคัมภีร นี้ จึงไดพิมพเผยแผพรอมกับ “กฎลงโทษผูกระทําผิดทางกามในเมืองนรก” กับ “ผลกรรมของกามตัณหา” รวมอยูในเลมเดียวกัน และไดอัญเชิญขาฯ ชวยเขียนคํานํา ขาฯ เห็นศรัทธาของพวกเจา จึงไดประทับทรงเขียนคํานําให ทานใดที่เคยผิดศีลประเวณี เมื่อไดอานหนังสือนี้แลว ตั้งปณิธานบริจาคทรัพยรวมพิมพออกเผยแผ


จะไดรับการลดโทษหรืออภัยโทษใหฉะนั้น ขาฯ จึงวิงวอนชาวโลก เมื่อไดอานหนังสือเลมนี้แลว เกิดหิริโอตตัปปะ ทะเลทุกขเวิ้งวางอยาไดหลงใหลในกามตัณหาอีกตอไป ตั้งใจละกามบําเพ็ญเพียร หลอเลี้ยงปราณเดิมใหดี ไมเพียงแตะจะหลีกพนจากขุมนรกได ยังทําใหปราณแทเพิ่มพูนอันจะเขากับฟาดิน ขาฯ ประทานคําสอนนี้ ใครสามารถปฏิบัติตามได ก็จะบรรลุสัมมา ขาฯ หวังอยางายิ่งที่จะใหสรรพสัตวหลุดพนจากทะเลธารแหงความใคร อยาก และเขาสูแดนนิพพานอันศักดิ์สิทธิ์เทอญ ขาฯ เง็กเซียนฮองเต ประทับทรง ณ สํานักเซิ่นเตอเปากง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525

คําอนุโทนาของพระอวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตวกวนอิม) ทุกคนรวมทุนพิมพคัมภีรละกาม ความใครกามนับจากนี้บรรลัยสิ้น หมั่นสรางบุญกอกุศลเปนอาจิณ รักษาศีลประพฤติตนชื่อเกรียงไกร เนื่องดวยสํานักเซิ่นเตอเปากงแหงเมืองไถจงไดจัดพิมพหนังสือ “คัมภีรละกามตัณหา” ออกเผยแผ เพื่อพยุงศีลธรรมในสังคมใหดีขึ้นนับเปนมหากุศลยิ่ง ขอใหชาวโลกหมั่นอานหนังสือเลมนี้เปนประจําประพฤติใหชอบธรม ยกระดับจิตใหเปนคนมีคุณธรรมสูงสง เปนวิธีที่จะกาวสูความเปนวิสุทธิเทพ ณ แดนนิพพาน วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2526


คัมภีรละกามตัณหา โดยเทพเจาแหงความซื่อสัตย พระเจากวนอู หรือ พระเจาเง็กเซียนฮองเต องคที่ 18 เทพเจากวนอูทรงตรัสวา ผิดประเวณีเปนความชั่วรายแหงบาปทั้งปวง อันความดีทั้งหลายกตัญูเปนความดีอันดับแรก ผูกระทําการขมขืนหญิงสาว เทากับฆาคนถึง 3 ชั่วคน กลาวคือ บรรพบุรุษจะรับความอับอายในนรก ชั่วคนที่ 2 บิดามารดาตลอดจนสามีจะไมกลาสูหนาคน ชั่วคนที่ 3 บุตรธิดาจะเสียกําลังใจจนถึงเสียอนาคตได ฉะนั้นคดีขมขืนจึงนับไดวาเปนคดีรายแรงกวาคดีฆาคน สวนชายหญิงเลนชูกันนั้น เมื่อเรื่องแดงขึ้นมา ชื่อเสียงถูกประจานไปทั่ว พออาจไมยอมนับเปนลูกสาวอีก สามีอาจถึงขั้นขอหยา บุตรธิดาอาจไมนับถือเปนผูบังเกิดเกลาอีก บางครั้งอาจเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นถึงขั้นถูกฆาตายทั้งคู เมื่อศพถูกเปดเผยตอสาธารณชน วงศตระกูลพลอยถูกแปดเปอนคาวโลกียไปดวย คนก็ถามกันแซดวา หญิงนั้นเปนลูกสาวบานใคร ทําไมพอแมไมอบรมสั่งสอน สวนชายนั้นเปนลูกบานใคร การกระทําเสมือนหนึ่งสัตวเดรัจฉานก็ไมปาน ชูสาวบางคูเกิดเรื่องแดงขึ้นมีการแอบใชยาฆาแมลงไปฆาสามีตน ผลที่สุดชูทั้งสองตองรับโทษอาญาแผนดิน ถึงขั้นถูกประหารชีวิต เมื่อวันนั้นมาถึง สภาพจิตจะกระเจิง พอแมบุตรธิดามาถึงแดนประหาร ก็มีแตร่ําไหเสียใจ ประชาชนจะรุมแชงดา ถึงตอนนั้นจะสํานึกผิดก็สายเสียแลว สังคมปจจุบันมีคนจํานวนไมนอยที่มีการศึกษาสูง หรือมีตําแหนงสูง หนาที่การงานดี กลับประพฤติตนเยี่ยงสัตวเดรัจฉาน ดังเชนพี่ไปแยงนองสะใภเปนภรรยาตน หรือนองขมขืนพี่สะใภ หรือผูเปนอาคิดลวนลามหลานสะใภ หรือหลานชายกับอาหญิงเลนชูกัน การกระทําเชนนี้ แสวงหาแตความสุขปจจุบัน ไมเคยนึกวาผลกรรมนี้จะนําพาใหชีวิตบั้นปลายอับปาง บางทานถึงขั้นขาดบุตรสืบวงศตระกูล บางทานตกอับเปนยาจก บางทานลูกเมียตองชดใชกรรมแทน บางทานลูกหลานประสบเคราะหกรรม บางก็เปนสัมภเวสีขาดลูกหลานเซนไหว คนที่ชอบผิดประเวณี มักจะขาดลูกหลานสืบตระกูล เมื่อยางเขาวัยชรา ใครจะมาเลี้ยงดูเลา พูดถึงตอนนี้ จะไมใหเศราโศกไดอยางไร บางคนมีอาชีพเปนชาวไรชาวนาเกิดลุมหลงในกามารมณอยางโงหัวไมขึ้น วัน ๆ คิดแตเรื่องลามก เจาะรูแอบดูหญิงขางบานอาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผา ไมคิดที่จะบูชาพอแม ไมสนใจไรนา ปลอยใหผลผลิตตกต่ํา ตนไมเฉาตาย บางก็นําไรนาของบรรพบุรุษไปจํานองไปขาย เพื่อบํารุงบําเรอกามารมณ บางก็เอาสินสอดทองหมั้นของภรรยาไปจํานํา ปลอยใหลูกเมียอดอยากเมื่อเงินทองใชหมด แถมติดกามโรคงอมแงม ในที่สุดก็ตองนอนกลางถนนญาติมิตรเห็นแลวเมินหนาหนี ชีวิตระส่ําระสาย เพื่อนเกาเห็นแลวก็อดสงสารไมได หวนรําลึกถึงความหลัง ชีวิตที่เคยรุงโรจนตองมาตกอับถึงขนาดนี้ นึก ๆ ก็เสียใจเปนอยางยิ่ง ชีวิตคนดุจเชนชางฝมือดี ตองทํางานมีระเบียบและอยูในโอวาทของอาจารย หากละเลยคําสั่งสอนของอาจารยแลวไซร นับวาเปนคนเสเพล


เที่ยวลอลวงหญิงสาวหรือเที่ยวพลาพรหมจารียของหญิงสาว เปนเหตุใหหญิงสาวนั้นผูกคอตายหรือกระโดดน้ําตาย ความเจ็บแคนไดสุมอยูในอกจึงไปรองทุกขที่ยมบาล การลงโทษในขุมนรกเขมงวดมาก คอนทองแดง เลื่อยเหล็ก ตนงิ้ว ภูเขามีด วิญญาณบาปเห็นแลวจิตกระเจิง ความชั่วที่เกิดขึ้นชั่ววูบตองนําพาตัวเองไปรับโทษยังขุมตาง ๆ แตมีกี่คนเลาที่ไดมีความยั้งคิดเชนนั้น ตอนมีเงินก็ใชเงินเปนเบี้ย ควงโสเภณีไวขางกาย จนลืมกลางวันกลางคืน ลืมลูกเมียที่บาน คนที่ทํางานอยูตางแดนก็ขาดการสงเงินและขาวคราว ปลอยใหลูกเมียตองรอคอยดวยความกังวล ทุกขรอน อดอยาก เมื่อมั่วกามเกินไป รางกายซูบผอม หยูกยายากแกการรักษา วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยก็ไมไดผล มีแตน้ําตาอาบหนา จะมีใครมาเหลียวแล เปนผีพเนจรในตางแดน ตายเปนศพไรญาติขาดมิตร ถูกฝงในปารก ผลของการมั่วกามไดสัมฤทธิผล ยากแกการหลบหลีกได ขาพเจาจึงวิงวอนขอรองชาวประชาทั้งหลาย จะเปนนักศึกษาก็ดี ชาวนาชาวไรก็ดี กรรมกรก็ดี นักธุรกิจก็ดี ฯลฯ หากสามารถระงับอารมณทางกามไดไมประพฤติผิดประเวณี และหันมาศึกษาธรรมะจะเปนครอบครัวที่มีคุณธรรม ลูกหลานจะรุงโรจน ชื่อเสียงเกียรติยศเกรียงไกร ทรัพยสินเงินทองพอกพูน มีอายุมั่นขวัญยืน เปนที่นับหนาชูตาของคนทั่วไป พอแมก็อายุยืนยาว สืบสาวราวเรื่องแลว สวนใหญจะมาจากการละเวนกามารมณ รักษาศีลขอ 3 ใหบริสุทธิ์นั่นเอง นับแตโบราณกาลมา คนที่ผิดประเวณีก็มีมากโข ดังเชน พระเจาเซียเกี๋ย ผูขาดคุณธรรม หลงเสนห พระนางมวยสี่ จนตองสูญเสียประเทศชาติไป พระเจาเจา แหงราชวงศเสียงหลงรัก พระนางอานถาน จนนําพาประเทศชาติไปสูความพินาศ พระเจาจวงกง แหงแควนฉีตองมาตายเพราะไปหลงรัก นางฉางเจียง ซึ่งเปนภรรยาของขาราชการตน พระองคหลิงกง แหงแควนเฉินไปเปนชูกับมารดาของขาราชการชื่อ เซิ่ยเจินซู ในที่สุดถูกปลงพระชนม ขาวไมเปนมงคลเหม็นหึ่งทั่วสารทิศ นักปราชญเรียกการกระทําเชนนี้เยี่ยงสัตวเดรัจฉาน เรื่องในอดีตนั้น ๆ ยกมาพอเปนบทเรียนแกชนรุนหลังได เมื่อสมัยขาพเจารวมสาบานเปนพี่เปนนองกับ พี่เลาป ในราชวงศฮั่น ขาพเจาไดแสดงถึงความจงรักภักดี ความซื่อสัตยตลอดเวลา ตอนขาพเจาถูกโจโฉจับไป แกลงใหขาพเจาอยูรวมในหองเดียวกันกับพี่สะใภหมายจะใหขาพเจาผิดในกาม แตขาพเจาไมหลงกล จุดตะเกียงอานหนังสือชุนชิวตลอดคืน โจโฉทําอะไรขาพเจาไมได ในที่สุดเมื่อรูที่อยูของพี่เลาปแลว ขาพเจาไดพาพี่สะใภผาน 5 ดาน ฆาขุนศึกที่เฝาดานถึง 6 นาย จนพี่สะใภไดพบกับพี่เลาปได ทานหลิววุยเปนนักปราชญในเลียกกก วันหนึ่งมีหญิงสาวมาหาและนั่งบนตักทาน ยั่วยุทาน แตทานไมสะทกสะทานเลย ทานหลูจงเหลียนเปนบัณฑิตในสมัยเจี้ยนกก มีอยูคืนหนึ่งมีหญิงสาวมาขอหลบฝนในบาน เพราะหลังคาบานเธอรั่วทานปฏิเสธที่จะรับเธอเขามา แสดงถึงบริสุทธิ์ใจ ขาพเจาจึงขอวอนหนุม ๆ ทั้งหลาย จงรักษาเนื้อรักษาตัวใหดี อยาปลอยอารมณไปตามกามจิตไมหวั่นไหวเมื่อถูกหญิงสาวยั่วยวน นอกจากอายุจะยืนนานแลว คุณงามความดีนี้จะปกปองถึงลูกหลานใหเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น หากคนเราไมลุมหลงกามารมณแลวไซร ในสังคมจะไมไดยินเสียงรองไหของหญิงหมาย จะไมเห็นความเศราหงอยของพอหมาย มีแตสามีภรรยาที่รักใครกัน อยูกันจนแกจนเฒา


ถือไมเทายอดทองกระบองยอดเพชรครอบครัวจะสุขสมบูรณไปชั่วชีวิต ครูบาอาจารยเปนผูรูนิสัยใจคอของลูกศิษยตนเปนอยางดี ผูเปนบิดายอมเขาใจนิสัยของลูกตนดีเชนกัน ขาพเจาเห็นผูเปนอาจารยที่ทําหนาที่สอนหนังสืออยางเดียว ไมไดเนนหนักทางศีล ลูกศิษยที่ฉลาดหนอยไมเอาใจใสปลอยใหเขาหยิ่งยโส เพาะนิสัยไมดี ผูเปนบิดาก็ไมเขมงวดปลอยใหลูกของตนเองเที่ยวเตร คบหาคนพาล เมื่อเด็กยางเขาวัยรุนเกิดตัณหาขึ้นมาจนลืมไปวาอะไรถูกอะไรผิด จึงประพฤติผิดในกาม จนเสียอนาคตไป หวังวาผูเปนครูบาอาจารยจงสังวรใหดี ขาพเจายังเห็นผูเปนบิดาเขาขางลูกจนเกินไป พอลูกเรียนรูอะไรมาบาง ก็เที่ยวไปอวดอางความเกงกาจของลูกตน อันที่จริงเด็กยังไมไดรับการขัดเกลาบมนิสัยใหเปนเด็กดี ก็รีบมายกยองปอปนวาเปนเด็กเลิศ เมื่อเปนเชนนี้ เด็กจึงเริ่มกําเริบเริ่มเที่ยวเตร เริ่มคบเพื่อนไมดี ติดนิสัยเกเร ไมวาลูกสาวบานใคร แมหมาย แมชี ก็คิดจะไปลวงเกินเมื่อมีโอกาส วัน ๆ พูดแตเรื่องลามก เขาออกตามซองนางโลม พอจะสั่งสอนชี้แนะลูกกลับไมยอมเชื่อฟงผูเปนพอมีแตอดทนอดกลั้น แลวผลจะลงเอยเชนไร ขาพเจามาคิดวาโลกนี้ชางกวางใหญไพศาล คนมีศีลมีธรรมก็มีไมนอย เมื่อพูดถึงการละเวนเรื่องกาม คนสวนใหญจะบอกวา เปนเรื่องที่ยากตอการปฏิบัติ เพราะคนเรามักหนาดวยกิเลส จิตใจวาวุน งายตอการยั่วยุของสีแสงเสียง จนแยกดีชั่วไมออก นับจากโบราณกาลมา วีรบุรุษทั้งหลายยากตอการหลุดพนจากออมอกของหญิงงามเมือง ขอจงละเวนเสียโดยเร็ว ขาพเจาเห็นเด็กกําพราที่บวชเรียนเปนเณร หวังฝกฝนตนเองใหเปนคนมีศีลบริสุทธิ์ บางองคออกธุดงคในปา หวังจะไกลจากบางกิเลส หากจิตแข็งแกรงดุจดังเหล็กหิน ปดทวารทั้ง 6 ได มุงมั่นแตนั่งกัมมัฏฐานวิปสสนา หวังนิพพานเปนที่ตั้ง แตบางองคจิตไมแนวแน ทนตอการยั่วยุไมไหว ดื่มสุรา ทานเนื้อสัตว มั่วกามารมณ หาความสุขใสตัว ทําใหสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตองมัวหมองจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิโรธ เมื่อมรณภาพแลวจะสงไปรับโทษทัณฑในนรก ขาพเจาเห็นประตูนรกออไปดวยพระสงฆองคเจา นั่นเปนคําสัตยจริง คนเราจะไมเชื่อเลยหรือ? ชวงระยะหลัง วัฒนธรรมตะวันตกไดยางกรายเขามา ทําลายประเพณีอันดีงามของพวกเรา หญิงชายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางไมดี นุงหมแปลกประหลาด ไมรักนวลสงวนตัวเหมือนแตกอน มีการสูบกัญชา มั่วสุมกามารมณจนตั้งครรภ ลูกออกมาไมรูใครเปนพอเด็ก หญิงสาวยังไมถึงวันวิวาห ก็สูญเสียพรหมจารียแลว คนบางคนก็มีเปดสํานักคากามออกกลอุบายทุกวิถีทางเพื่อดึงดูดคนไปใชบริการ นั่นเปนธุรกิจที่ชั่วชาที่สุด ทําใหคนดี ๆ ที่มีอนาคตตองเสียผูเสียคนไป คนเราสามารถทําธุรกิจรอยแปดพันอยางที่บริสุทธิ์ได หากแตตองยกเวนการคากาม ผูใดประกอบอาชีพคากาม เมื่อตายจากโลกนี้ไปแลว จะตองไปรับทุกขในนรกอเวจี ลูกหลานทํามาคาขายไมขึ้น บางทานอางวา การมั่วกามของเขามิไดหลอกลวงหญิงใด หากแตซื้อความสุขดวยเงินทอง แตจิตเดิมอันบริสุทธิ์ผุดผองเริ่มมีดางพรอย ถึงแมการกระทําปราศจากผูคนรูเห็น แตจิตสวนลึกของตัวเองรูอยูเต็มอก เมื่อความคิดลามกพอกตัวขึ้น จิตเหี้ยมโหดก็เริ่มฟกตัว ในที่สุดบานแตกสาแหรกขาด เจากรรมนายเวรของอดีตชาติและปจจุบันชาติเริ่มมาทวงหนี้กรรม การเวียนวายตายเกิดจึงไมมีวันสิ้นสุดหากรีบสํานึกผิด รักษาศีลขอ 3 ใหบริสุทธิ์ ตั้งตนใหมเปนคนดี เปนบัณฑิต


ความผิดพลาดที่แลว ๆ มาจะไดรับการยกเวน หากยังเห็นผิดเปนชอบ คอยผัดวันประกันพรุง นับวันจะจมดิ่งลงไป เมื่อความตายมาถึง ชื่อเสียงเหม็นกระฉอน มีลูกก็ไมดีสูไมมียังจะดีกวาแตสันดอนขุดงาย สันดานขุดยาก สุราไมไดทําใหคนเมา หากแตคนไปดื่มจนเมาเอง กามารมณมิไดทําใหคนลุมหลง หากแตคนไปแสวงหามาเอง ที่ขาพเจามาปรากฏตัว ณ สถานธรรมนี้ ก็หวังใหพวกเจาสํานึกผิด ตั้งตนเปนคนดีหากมีทานใดเชื่อฟงคําชี้แนะของขา ฯ ขาฯ ขอรับรองวาจะปกปองใหเขามากดวยลาภยศ สุขกายสบายใจ และมีอายุมั่นขวัญยืนดั่งหยกที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ถึงเวลาจากโลกนี้ไป ยมบาลจะใหเกียรติตอนรับ ลองมาดูคนที่เกิดมาพิการทางตาทางหู เพราะกรรมเกาชี้นํา คนที่เกิดมาขาพิการแขนขาดมือดวน สาเหตุจากกรรมเกาอันหนักหนวงในอดีตชาติ บางก็อัตคัดเสื้อผา อดอยาก ตองอาศัยบานรางเปนที่ซุกหัวนอน ยากจนถึงสุดขีด เมื่อถึงตอนนั้นจึงมาสํานึกผิด ยอมสายเสียแลว เจาเกิดในอารยประเทศ ไมใชพวกคนปาคนดง เหตุใดไมรีบกลับเนื้อกลับตัว เปนคนที่จิตใจผองใส คําพูดของขาฯ ทุกคํามีคาดั่งเพชรหยก จะมองขามมิได ขาฯ ถึงแมเรียนนอย แตก็มาประทับทรงใหคําชี้แนะ เพื่อใหพวกเจาตื่นจากความงมงาย ลุมหลงในกามารมณ หากมีใครเชื่อคําแนะนําของขาฯ ขาฯ จะเพิ่มบุญบารมีและตออายุให หากมีคนนําคําสอนของขาฯ ไปอธิบายใหคนอื่นเขาใจ ขาฯ จะชวยลดบาปกรรมลงบาง ถาผูใดไมคิดวาขาฯ พูดเพอเจอ ขาฯ อยูบนสวรรคจะขอบใจเจา หากไมคิดวาคําพูดของขาฯ เหลวไหล ขาฯ อยูตําหนักเบื้องบนจะชวยลบลางรอยบาปใหเจา หากคําแนะนําของขาฯ มีขอใดขาดตกบกพรอง ขอใหบัณฑิตแกไขชี้แนะขอใหชาวโลกจุดธูปเชาเย็น อานคัมภีรของขา ที่บรรจงพจนาจากหัวใจสวนลึกของขาฯ หากเจาเคารพนับถือขาฯ มีหรือขาฯ จะไมรักเจาเสมือนหนึ่งเปนลูกหลานของขา ฯ ถาเจาคิดจะหลุดพนจากทะเลทุกขก็ควรรีบปดทวารทั้ง 6 หากเจาคิดลบลางบาปกรรมใหเบาบางลง ก็ควรละเวนการผิดศีลขอ 3 และเรงประกอบแตกรรมดี หากเจาไมเชื่อคําเตือนของขาฯ ขาฯ ก็ทําอะไรไมได เจาจะปนปายภูเขามีด จะลงกระทะทองแดง จะลงไปแชในสระเลือด จะกลืนน้ําเหล็กไหลก็ตามแตเจา ถึงเวลานั้นจึงมาคิดอานคัมภีรละกามของขาฯ ขาฯ กลัววา เจาไมสามารถออกจากขุมนรกได หรือรําลึกถึงคําสอนของขา ฯ ขาฯ เกรงวา เจาไมสามารถขึ้นบนสวรรคได ขาฯ อยูบนสวรรคกลัวเจาจะเกลียดขาฯ หาวาขาฯ ไมรีบตักเตือนเจา เพราะเจากําลังรับโทษทัณฑในขุมนรก จะหลุดก็หลุดไมได จะเดินหนีก็หนีไมพน จะแกก็แกไมทัน จะสํานึกผิดก็สายเสียแลว รับโทษมหันตในนรก เมื่อพนโทษจากขุมนรกแลว ยังมาเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ใหเขาฆาใหเขายางเมื่อไรจึงจะพนกรรมกลับมาเปนมนุษยอีก เมื่อพลาดโอกาสเปนคนแลว จะประกอบกรรมดีอยางไรจึงจะขึ้นสวรรคไดบาปกรรมในอดีตถือเปนบทเรียน รีบละจากการทําชั่ว จึงจะพูดไดวาเจาไดยาวิเศษแลว สมัยกอนมีการประทับทรงตามสถานธรรม เพื่อชี้แนะใหคนประกอบกรรมดี เสียดายคนไมเชื่อมากกวาคนที่เชื่อ ผูที่ไมเชื่อจะพบแตภัยพิบัติตาง ๆ ดังเชน วาตภัย อุทกภัย โรคภัยไขเจ็บ หรือภัยสังคม สถานธรรมสมัยนี้ไดจุดตะเกียงสองแสงสวางจา บรรยายถึงกรรมดีกรรมชั่ว ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูหลงผิดจะไดกลับเนื้อกลับตัวสนองเจตนารมณของสวรรค ขาฯ ไดอธิบายเสียยาวเหยียด หากยังมีคนดูแคลนและหามปรามคนที่เขาเชื่อ พิษภัยจะตามมาทันที หากมีคนกลาวหาเปนเรื่องไรสาระ จะโดนฟาผาทันที จิตของขาฯ นี้ ทานโปยเซียนยังยกมืออนุโมทนา


หาอาวุโสอานเขายังชมวาเปนคัมภีรที่ล้ําเลิศ หากไมคิดวาเปนคัมภีรตื้น ๆ นําไปเผยแพรใหชาวโลกชวยกันรักษาศีลขอ 3 ใหบริสุทธิ์ อันเปนความปรารถนาอันสูงสงของขาพเจา ปรับตัวปรับใจ อยาดวนผลีผลาม ที่เกิดที่เปน ซ้ําโกรธเกลียดกัน กลายเปนกอเวร เมื่อจําตองพบ ตองเรียนตองรู ใหใจกวางกวาง ดุจดั่งขุนเขา ไปตามลมปาก จึงจักมีผล ปรับปรุงตนเอง ยิ่งยิ่งขึ้นไป เราขออวยชัย

ลื่อโจว

วาสอนตามความ ไมเห็นมีผล เปนติดตามมา กอกรรมตอไป ผูคนมากมาก ทําจิตทําใจ หนักแนนอดทน ไมหวั่นไมไหว ควรฝกฝนจิต ขอจงแกไข ใหจิตแข็งแกรง ยิ่งยิ่งขึ้นไป เราขออวยชัย เปดใจใหสรรพสิ่งเปนครู ลื่อโจว

พวกเราเหลาผู มีจิตคิดดี ยืนหยัดมั่นคง ในกายในจิต ความเกลียดความชัง ในเกียรติอํานาจ ซึ่งลวนจอมปลอม จงหมั่นฝกฝน ใหไดใสใส เปยมลนในใจ ขจัดขจัด ออกเสียจากใจ ไมหลงเมามัว

ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติชอบ สรางสมสิ่งดี ละละลดลด ความอยากความหวัง อีกทั้งลาภยศ ขอทุกผูคน ฝกจิตฝกใจ น้ําใจไมตรี ยืนหยัดมั่นคง ตัดกองกิเลส หางไกลจากตัว กับสุขกับทุกข


ทําจิตทําใจ เปดจิตเปดใจ ยกยกอัตตา เปดจิตเปดใจ ที่ผานเขามา ยกขึ้นเปนครู ใหการฝกฝน เราขออวยชัย

ไรสิ่งกังวล รับสิ่งดีงาม ออกเสียจากตัว รับรับทุกสิ่ง ไมวาดีชั่ว สั่งสอนจิตใจ ไดมีกาวหนา เราขออวยชัย

กฏลงโทษละเมิดกามในนรก นับจากโบราณกาลมา การผิดประเวณีนับเปนยอดแหงความชั่ว บทลงโทษในโลกมนุษยนับวาหนักแลว แตบทลงโทษในนรกยิ่งหนักเพิ่มขึ้น วิธีการลงโทษมีหลากหลายดังขยายตอไป หวังวาทานผูอานควรละเวนทันที พี่นองเสพสุขตกนรกชั่วนิรันดร หากถึงขั้นฆาชีวิตดวยแลว จะถูกฟาผา ผูใดขมขืนศพหญิง จะตกนรกชั่วนิรันดรเชนกัน ผูใดไดรับโทษทัณฑในโลกมนุษยมาแลว จะไมถูกฟาผา ผูใดที่มีความกตัญูจะลดโทษ 4 สวน ผูใดเคยสรางบุญใหญ 1,500 ครั้งก็ถูกลดโทษ 4 สวนเชนกัน ผูใดขมขืนหญิงหมาย จะขาดลูกหลานสืบทอดวงศตระกูล ตกนรก 500 ชาติ แลวเกิดเปนมด หนอน 500 ชาติ ยังมาเกิดเปนสัตวเดรัจฉานอีก 500 ชาติ จึงเกิดมาเปนคน มีอาชีพเปนโสเภณี ผูใดไดรับโทษทัณฑในโลกมนุษยแลว ลด 100 ชาติ หากมีการฆาถึงชีวิต เพิ่มโทษ 5 เทา ผูใดเปนผูกตัญูตอพอแมและจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยกับประเทศชาติลดโทษกึ่งหนึ่ง ประกอบบุญใหญ 500 ครั้ง ลดโทษกึ่งหนึ่งเชนกัน หมายเหตุ: บทลงโทษในเมืองนรก คําวา 1 ชาติ หมายถึง การลงโทษถึงตายแลวฟนคืนกลับมาแลวรับโทษเหมือนเดิมจนครบกําหนดแลวโทษนั้นจึงยุติ หากยังมีโทษอื่นอีก ก็ตองรับโทษในขุมนรกอื่น ๆ ในหนังสือ “บันทึกถ้ํานรก” ไดบรรยายอยางละเอียด ผูใดทําผิดศีลขอ 3 แลว หากสํานึกผิดแลว หันมาประกอบกรรมดีชวงที่ยังมีชีวิตอยูเมื่อตายจากโลกมนุษยแลว จะไดรับการลดโทษตามสวน ผูใดไมสํานึกผิดเลยจนตาย เมื่อตายจากโลกมนุษยแลว จะไดรับการลงโทษจากขุมนรกที่ 1 แลวยังตองไปรับโทษขุมนรกอื่น ๆ โทษที่จะไดรับเชน “แหวกหัวใจ” “คนโลหะ” “ตัดไต” “หนูกัด” “ลงกระทะทองแดง” “รถบด” ฯลฯ ผูใดทําผิดศีลขอ 3 ระหวางพี่นอง ลูกกับแมเลี้ยง พอผัวกับลูกสะใภ ฯลฯ จะตกนรกตลอดกาล เมื่อรับโทษทัณฑครบแลว จึงเกิดมาเปนหมูญาติ นับวาโทษหนักที่สุด เมื่อรับโทษทัณฑครบแลวจึงเกิดมาเปนคน 1 ครั้ง เรียกวา 1 ชาติ หนังสือ “ตํารับทอง” และ “ตํารับวงเวียน” 2 เลมนี้ไดบรรยายบทลงโทษอยางละเอียด กฏเมืองนรกก็มีการลดหยอนผอนโทษเชนกัน ฉะนั้นเห็นไดวา บาปบุญคุณโทษไมมีการผิดเพี้ยน


หากผูใดไดอานหนังสือ “ตํารับทอง” “ตํารับวงเวียน” และ “บันทึกถ้ํานรก” 3 เลมนี้แลว ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องกฏแหงกรรม ผูใดหลอกขมขืนหญิงหมาย จะไมมีลูกหลานสืบตระกูล 2 ชาติ และรับโทษในขุมนรก แลวมาเกิดเปนหนอน มด สัตวเดรัจฉาน อยางละ 400 ชาติ แลวจึงมาเกิดเปนคนพิการ ผูใดเคยรับโทษทัณฑในโลกมนุษย ลดโทษ 80 ชาติ หากถึงขั้นทํารายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 4 เทา ผูใดจงรักภักดีกับเปนบุตรกตัญูลดโทษ 70% ผูใดเคยสรางบุญขนาดกลาง 500 ครั้ง ลดโทษ 70% เชนกัน ผูใดแทะโลมจนหญิงหมายเสียตัว จะไมมีลูกหลานสืบตระกูล 3 ชาติ หลังจากรับโทษในขุมนรกแลว มาเกิดเปนหนอน มด สัตวเดรัจฉาน อยางละ 300 ชาติ จึงมาเกิดเปนคนยากจนแสนเข็ญ ผูที่ไดรับโทษในโลกมนุษยแลว จะลด 60 ชาติ หากถึงขั้นฆาตาย เพิ่มโทษ 3 เทา ผูใดจงรักภักดีและเปนบุตรกตัญูลดโทษ 90% ผูใดเคยสรางบุญ 500 ครั้ง ลดโทษ 90% เชนกัน ขมขืนสาวพรหมจรรย บุตรธิดาจะมั่วกาม ตัวเองจะตองรับโทษทัณฑในขุมนรก 400 ชาติ แลวไปเกิดเปนหนอน เปนมด อยางละ 400 ชาติ จึงมาเกิดเปนคนขี้ขา (ทาส) ผูใดเคยรับโทษในโลกมนุษยมาแลว ลดโทษ 100 ชาติ หากมีการฆากันถึงชีวิต เพิ่มโทษ 4 เทา ผูใดเคยทําประโยชนแกประเทศชาติ หรือเปนบุตรกตัญู ลดโทษกึ่งหนึ่ง เคยประกอบกรรมดี 400 ครั้ง ก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเชนกัน ใชวิธีหลอกลวงขมขืนสาวพรหมจรรย จะไมมีลูกหลานสืบตระกูล 2 ชาติ และรับโทษในขุมนรก แลวมาเกิดเปนหนอน มด สัตวเดรัจฉาน อยางละ 250 ชาติ แลวจึงมาเกิดเปนคนขี้โรคออนแอ ผูใดเคยรับโทษทัณฑในโลกมนุษย ลดโทษ 70 ชาติ หากถึงขั้นทํารายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 3 เทา ผูใดจงรักภักดีกับเปนลูกกตัญู ลดโทษ 70% ผูใดเคยสรางบุญขนาดกลาง 400 ครั้งลดโทษ 70% ผูใดแทะโลมจนสาวพรหมจรรยเสียตัว ภรรยาบุตรสาวจะตองชดใชกรรม และตัวเองตองรับโทษในขุมนรก แลวมาเกิดเปนหนอน มด สัตวเดรัจฉาน อยางละ 100ชาติ แลวจึงมาเกิดเปนคนมีฐานะยากจน ผูใดเคยรับโทษทัณฑในโลกมนุษยลดโทษ 40 ชาติ หากถึงขั้นทํารายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 2 เทา ผูใดจงรักภักดีกับเปนลูกกตัญู ลดโทษ 90% ผูใดเคยสรางบุญเล็ก 400 ครั้งลดโทษ 90% เชนกัน ผูใดขมขืนเด็กสาว (อายุต่ํากวา 15 ป)


ภรรยาบุตรสาวจะตองชดใชกรรม ตัวเองตองรับโทษในขุมนรก แลวมาเกิดเปนหนอน มด สัตวเดรัจฉาน อยางละ 350 ชาติ แลวจึงมาเกิดเปนคนผูนอย ถาเคยรับโทษทัณฑในโลกมนุษย ลดโทษ 100 ชาติ หากถึงขั้นทํารายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 3 เทา ผูใดจงรักภักดีกับเปนลูกกตัญู ลดโทษกึ่งหนึ่ง ประกอบบุญใหญ 300 ครั้ง ลดโทษกึ่งหนึ่ง เชนกัน ใชวิธีหลอกลวงขมขืนเด็กสาว (อายุต่ํากวา 15 ป) ลดอายุ 24 ป ตายแลวตองรับโทษในขุมนรก แลวมาเกิดเปนหนอน มด สัตวเดรัจฉาน อยางละ 100 ชาติ แลวจึงมาเกิดเปนคนจะไรคูครอง ถาเคยรับโทษทัณฑในโลกมนุษย ลดโทษ 30 ชาติ หากถึงขั้นทํารายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 2 เทา ผูใดจงรักภักดีกับเปนลูกกตัญู ลดโทษ70% สรางบุญขนาดกลาง 300 ครั้ง ลดโทษ70% เชนกัน ผูใดแทะโลมจนเด็กสาวเสียตัว ลดอายุ 12 ป ตายแลวตองรับโทษในขุมนรก แลวมาเกิดเปนหนอน มด สัตวเดรัจฉาน อยางละ 70 ชาติ แลวจึงมาเกิดเปนคนมีฐานะยากจน ผูใดเคยรับโทษทัณฑในโลกมนุษย ลดโทษ 20 ชาติ หากถึงขั้นทํารายชีวิตถึงตาย เพิ่มโทษ 1 เทา ผูใดจงรักภักดีกับเปนลูกกตัญู ลดโทษ90% สรางบุญขนาดเล็ก 300 ครั้ง ลดโทษ 90% เชนกัน บทลงโทษ 3 ขอขางตน (หญิงหมาย สาวพรหมจรรย และเด็กสาว) มีผลเฉพาะที่ไมใชเครือญาติ หากเปนวงศาคณาญาติ เพิ่มโทษ 1 เทา หากเปนพี่นองกัน หรือมีเพศสัมพันธระหวางงานศพ เพิ่มโทษ 3 เทา หากขมขืนสาวใช รับโทษหนักเชนกัน ขมขืนไมสําเร็จ ลดอายุ 6 ป หากถึงขั้นเสียชีวิต มีโทษหนักดั่งโทษขมขืน เที่ยวซอง 1 ครั้ง ลดอายุขัยครึ่งป ผูใดติดกามโรค ลดอายุขัย 1 ป หากสํานึกผิด ยกเวนลดอายุขัย รักรวมเพศ รับโทษดั่งขมขืนหญิงสาว ถาคูหูเปนขายอายุต่ํากวา 15 ป ถือเปนเด็กสาว รับโทษดั่งเที่ยวซองโสเภณี ประพันธหนังสือลามก ลดอายุขัย 24 ป หากมีผูอานอานแลว เกิดไปขมขืนหญิงอื่น ผูประพันธจะตองรับโทษเสมือนหนึ่งเปนผูขมขืนเองหากหนังสือลามกไมถูกทําลายหมดสิ้น จะไมไดไปผุดไปเกิด ผูถายทําหนังลามก รับโทษหนักเหมือนกัน เปดเผยเรื่องลามก ลดอายุขัย 6 ป ถามีการฆาถึงชีวิต ลดอายุขัย 12 ป คุยเรื่องในมุง มีโทษเชนกัน หากสํานึกผิด จะไดรับลดโทษบาง กฏลามกของผูพิพากษาแซลก (สมัยราชวงศซอง) ไดเพิ่มเติมวา ผูใดผิดศีลขอ 3 จนตั้งครรภและทําแทงถึงขั้นเสียชีวิต เพิ่มโทษ 1เทา ผูใดขมขืนเด็กสาวตั้งแตอายุ 12 ปขึ้นไป ไมวาจะใชวิธีลอลวงหรือเกลี้ยกลอม ใหถือเปนคดีขมขืน หากมีการฆาถึงชีวิต เพิ่มโทษ 1 เทา ผูใดมีภรรยาและบุตรแลว ยังแอบมีภรรยานอย 1 คน ลดอายุขัย 2 ป คนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศอยูแลว จะถูกลดชื่อเสียงลง 8 สวนแตไมลดอายุขัย หญิงหมายใดที่ไมคิดจะแตงงานใหม ใชวิธีหลอกลวงจนไดเสียจะลดอายุขัย 3 ป


หากเธอมีจิตจะแตงงานใหมไมตองลดอายุขัย ผูใดแตงงานกับหญิงหมาย และไมรับผิดขอบเลี้ยงดูบุตรธิดาของสามีเกา 1 คน ลดอายุขัย 2 ป หากทรมานลูก ๆ ของสามีเกา จนเสียชีวิต ลดอายุขัย 12 ป สนทนาระหวางเพื่อนฝูงเรื่องตัณหา 3 ครั้ง ลดอายุขัย 1 เดือน นําเพื่อนไปเที่ยวซองโสเภณี ลดอายุขัย 3 ป ผูใดมีชื่อเสียงโชคลาภลดการลดอายุขัยแตลาภยศจะเลื่อนเวลาออกไป ผูใดเห็นหญิงงามเดินผานและเหลียวมองอยางไมลดละ 3 ครั้ง ลดอายุขัย 3 เดือน หากมีอุบายตีสนิทแฝงดวยจิตไมบริสุทธิ์ 1 ครั้งลดอายุขัย 3 เดือน ผูใดชอบฟงเรื่องลามก 1 ครั้ง ลดอายุขัย 3 เดือน ผูที่มีชื่อเสียงเกียรติยศ จะถูกบั่นทอน ผูใดตั้งใจดูหนังลามก 1 ครั้ง ลดอายุขัย 3เดือน หากถึงขั้นเสียชีวิต เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน 1 ชาติ ผูใดชอบอานหนังสือลามก 3 ครั้ง ลดอายุขัยครึ่งเดือน ผูใดถึงขั้นไมสบาย ลดอายุขัย 3 ป ผูใดชักนําเพื่อน ๆ รื่นรมยกับกามตัณหา ถูกลงโทษ 2 ชั้น พอหรือพี่ชายไมยับยั้งลูก ๆ หรือนอง ๆ จนหลงกามารมณ หรือปลอยปละละเลยคนใชรื่นเริงกับกามารมณ ถูกลงโทษ 2 ขั้นเชนกัน ผูพิพากษาแซลกเขียนไววา โทษทัณฑในเมืองนรกยากตอการผอนปรน โทษของการมีเพศสัมพันธระหวางญาติยิ่งหนักกวาเพื่อน ไมวาจะเปนผูนอยละเมิดกามตอผูใหญ หรือผูใหญลอลวงผูนอย เมื่อตายจากโลกนี้ไปแลว ตองรับโทษในขุมนรกทั้งนั้น สังคมในมนุษยปจจุบันผูผิดศีลขอ 3 มักเกิดขึ้นกับครอบครัวที่รับราชการ บัณฑิต พวกเขาประพฤติเชนนี้บอยครั้งจนติดเปนนิสัยจนถึงวาระสุดทายของชีวิต ก็ยังไมสํานึกวาการกระทําของตนนั้นผิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงไดทูลพระเจาเง็กเซียนฮองเต ทานทรงอนุญาตใหตีแผกฏลงโทษของนรกสูโลกมนุษยโดยไมปดบัง เพื่อใหผูอานจะไดสํานึกผิดและจะไดรับการลดโทษ ผูที่มีความจงรักภักดีและกตัญูไดรับการลดโทษ ผูใดเคยสรางสมบุญกุศลไดรับการลดโทษเชนกัน หากผูใดไดอานบทความนี้แลว ไมเพียงไมสํานึกผิดกลับติเตียนทําลาย จะไดรับโทษหนักหรือถูกฟาผาตาย หากมีผูใดเชื่อคําสั่งสอนของบทความนี้ และไดเผยแพรใหผูอื่นไดทราบ เผยแพร 100 คน เพิ่มอายุ 12 ป เผยแพร 200 คน ผูไรบุตรจะไดบุตร เผยแพร 300 คน เพิ่มอายุ 24 ป เผยแพร 400 คน ลูกหลานรุงเรือง เผยแพร 500 คน ยศชื่อเสียงเพิ่มทวีคูณ เผยแพร 1,000 คน มีชื่อบนสวรรค เผยแพรทั่วพิภพ ตายแลวไดจุติเปนเซียน เผยแพรกับเศรษฐี 10 คน ไดบุญกุศลเทากับเผยแพรกับคนสามัญ 200 คน เผยแพรกับขาราชการไดบุญกุศลเทากับเผยแพรกับคนสามัญ 100 คน ซึ่งบทบัญญัตินี้ทานพระเจาฟูยิ่งไดทูลพระเจาเง็กเซียนฮองเต ซึ่งทรงไดอนุญาตใหเปนไปตามบทบัญญัตินี้ หมายเหตุ : หนังสือรวมบทกําหนดโทษสุวรรณนี้ มีขึ้นในสมัยพระเจาหานฟง ในราชการปที่ 6 ในราชวงศเซ็ง เทพเจาเหวินเซียงเสด็จประทับทรงที่อําเภอฟงหลิน มณฑลหูหนาน วา บทบันทึกนี้เปนบทกําหนดขึ้นโดยพระเจาเง็กเซียนฮองเต และเก็บรักษาไวในกลองหยก เทพเจาเหวินเซียงไดทูลขออนุญาตนําไปเผยแพรสูชาวโลก เพื่อใหเขาใจถึงบทลงโทษของเบื้องบนในราชการปที่ 3 ของพระเจาแผนดินกวงซุยในราชวงศเซ็ง ในที่สุดเทพเจาบุนและเทพเจาบู 2


ทานไดรับพระมหากรุณาธิคุณโดยพระเจาเง็กเซียนฮองเต ใหนําหนังสือเลมนี้ไปเผยแพรสูชาวโลกได หากหนังสือใด ๆของเทพยดาทรงแตงขึ้น ที่ยังมีบางขอยังไมสมบูรณนั้น หนังสือเลมนี้จะไดทดแทนสวนที่ขาดไป รูปไมแตกตางกับความวางเปลา ความวางเปลาไมแตกตางกับรูป รูป คือ ความวางเปลา ความวางเปลา ก็คือ รูป พระโพธิสัตวฉืออิมไดกลาวไวในขันธ 5 วา สิ่งที่ยากแกการเขาถึง คือความวางเปลา นั่นคือ รูป ขาพเจาจะแนะวิธีใหเห็นความวางกลาวคือ ในขณะคนเราเริ่มมีความใครเกิดขึ้น ใหคิดอยูเสมอวา รูปหาใชรูปแทไม เพราะจะรวงลงในที่สุด เมื่อขาฯ คิดถึงเรื่องกามารมณ ก็จะละอายตอฟาปางกอน 1 สวน สติปญญาและชีวิตของเราก็สูญหายไป 1 สวน นาน ๆ เขาสติปญญาจะเสื่อมลง ชีวิตก็จะไปไมรอดนั่นคือ รูป ไมแตกตางจากความวางเปลา การผิดประเวณีเปนยอดแหงความชั่วทั้งปวง คนที่ลุมหลงกามารมณเปนผูประกอบความชั่วในเบื้องแรก ฉะนั้นควรละเวนใหได กามราคะเปนไฟเผาผลาญสุขภาพ เหตุใดคนเราจึงตองมาลุมหลงความไมเที่ยง หาความงามของสตรีมาละเมิดและทําความชั่ว คนเราตายเพราะสตรีก็มีมากมาย ในที่สุด กามารมณทําใหคูครองไมอาจไปไดรอดฝง นั่นละรูปคือความวางเผลา หากมีใครไมลุมหลงรูปของสตรีก็จะรักษาสุขภาพของตนใหแข็งแรง ฝกฝนจนเปนกายพุทธะ หมื่นกัปปไมบุบสลาย หากยังมีชีวิตยืนนานและมีความสดใสของรูปแท จึงรูไดวาความวางก็คือ รูปเชนนี้จึงจะไดรูปที่สุขสบายทามกลางขันธ 5 เคราะหภัยก็ฉุดชวยไดเอย ลื่อโจว ขอตรองขอคิด ขอหยุดขอพอ

ขอพิศขอธรรม ขอถึงนิพพาน

แผบุญไปทั่ว ลื่อโจว อากาศเปลี่ยนแปลง จิตที่ตั้งมั่น

เปลี่ยนความจําเจ มุงการงานบุญ

ยอมมีเปนเกราะ ปกปองผองภัย ปวดฟนปวดฟน นั้นเปนธรรมดา รางกายภายใน มีสิ่งแปลกปลอม เขาไปกอกวน

เชนลมเชนแกส


สะสมภายใน

ระบายไมทัน ความเย็นความรอน

ก็เปนปวดปวด กระหายมากไป

ก็ปวดเหมือนกัน

จงคิดตั้งจิต

อธิษฐานใจ

ขีดเขียนหนังสือ

ยอมมีเปนดี

ใครที่เปนหนี้

คิดใชไถถอน

ยอมเปนดีดี

ขอจงสัมฤทธิ์

ผลดังตั้งใจ อาการคันคัน

ก็เชนเดียวกัน

ตั้งจิตกําหนดใจ ขออยาไดคัน ตั้งใจขีดเขียน มุงมั่นเปนทาน สรรพสัตวทั้งหลาย ขอโปรดรับบุญ เสริมเติมปญญา

ในทางแหงธรรม

โดยถวนทั่วหนา

บทบันทึกผลกรรมผูผิดประเวณี อุบาสก เจียกโหยวฉิง คํานํา ทุกวันนี้สังคมเต็มไปดวยขาวชูสาว ผิดประเวณีเปนยอดแหงความชั่วทั้งปวง นับวาชาวโลกียนับวันจะเพิ่มขึ้น จิตเดิมของมนุษยนับวันยิ่งใกลเปนสัตวเดรัจฉานเขาไป กลายเปนนิสัยที่ไมดี วันนี้ออกตีพิมพหนังสือเลมนี้ ก็เพื่อใหคนเราตระหนักถึงปญหากามารมณ ไมใชไมกลาเผชิญหนากับมัน เพียงกลัววาจะกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีของตน ผูปฏิบัติที่เปนสามีภรรยากันมักจะมีปญหาเรื่องละเวนจากการสมสู หากแตควรพิถีพิถันไปศึกษาคนควาของปญหานี้ จึงจะเปนคูสมรสที่สมบูรณปญหาครอบครัวก็จะไมเกิดขึ้น


กลอนวา : ปลาไดน้ําฟาดินแปรปรวน สยบมังกรสยบเสือใชสติแก จิตเยือกแข็งดั่งเหมยสนไมสั่นแคร ธรรมะรูเรือนแพแนะบําเพ็ญ ถาม : ปจจุบัน คนมักชอบเที่ยวเตรตามสถานเริงรมย มีเมียเก็บหลาย ๆ คน ในอพารตเมนตบาง ในคอนโดมิเนียมบาง ขอเรียนถามวา คนพวกนี้มั่วสุมกับกามารมณทั้งวัน มีเหตุมาจากกฏแหงกรรมใชหรือไม? ตอบ : คนที่มักมากในกามเปนทาสของกามตัณหา บางวาเปนเพราะกฏแหงกรรม แตขาพเจาใชเนตรวิเศษวิเคราะหดู พบวาสาเหตุที่เกิดขึ้นสวนใหญมักมาจากชายเปลี่ยวหญิงเหงาอยูใกลชิดกัน ไมอาจหักหามจิตใจจึงมีเพศสัมพันธกันขึ้น หากมาเหมาวาเปนเพราะหนี้ชาติปางกอน คําพูดอยางนี้ฟงดูเผิน ๆ ก็มีเหตุผลดี เพื่อเขาขางตัวเอง แทที่จริงแลวเปนเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้น ทะเลตัณหาเสมือนหนึ่งยาพิษ หญิงชายที่ตกเขาไปในหวงแหงกามารมณแลวจะสูญเสียสติสัมปชัญญะ ชาติหนาจะไดเกิดเปนหมู สุนัข ถึงตอนนั้นมันจะสายเกินแกเสียแลว ถาม : คดีขมขืนมีมากเหลือเกิน มีใหไดยินทุกวี่ทุกวัน เลยกลายเปนเรื่องธรรมดาไป นั่นจะไมทําใหจิตใจคนหอเหี่ยวหรือ? ตอบ : มีบางคนบอกวา บุคคลที่มักมากดวยกามารมณมักกอคดีขมขืนขึ้น เนื่องมาจากผลกรรมจากชาติปางกอน แตขาพเจาวิเคราะหดูแลววาไมใช เพราะเหตุดังฤา ตามกฏของการเวียนวายตายเกิดเนนหนักผลกรรมแหงกามารมณเปนบทลงโทษที่หนักที่สุด กามตัณหาเปนยอดแหงความชั่วทั้งปวง ผูใดกอคดีขมขืนหรือหลอกลวงขมขืน หากไมไดสรางสมบุญบารมีมา มีหรือเบื้องบนจะอนุญาตใหเกิดมาเปนมนุษยเพื่อไปกอคดีขมขืนขึ้นอีกเพราะคนเหลานั้นจะตองไปเกิดเปนสัตวเดรั จฉาน จะไดไปมั่วกามทุกเวลามนุษยเราไมเขาใจเรื่องผลบุญผลกรรมนั่นเอง ถาม : คนที่หลงตัวเองวามีเสนหนับวันมีมากขึ้น ๆ เริ่มจากสถานเริงรมย ตลอดจนถึงโรงแรมมานรูด เต็มไปดวยตัณหาราคะกิจการคากามรุงโรจน ขอเรียนถามวา คนที่ชอบมั่วสุมกับกามารมณนั้นควรรับโทษสถานใด? ตอบ : มีคนบอกวานั่นเปนการซื้อขาย จะมีโทษไดอยางไร พูดแบบนั้นก็ไมถูก ทานไมลองคิดดู ถาเปนการคาขายจะไมใชทําความผิด งั้นสังคมทุกวันนี้มีการคายาเสพติด คาของหนีภาษีจางวานฆาคน จะเรียกวาไมผิดไดอยางไร การใชเงินตราแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งการเสพกาม ศักดิ์ศรีของคนก็ถูกบั่นทอนลงไปและเปนคนบาปที่ทําใหศีลธรรมเสื่อมทรามลง ยังกระทบกระเทือนถึงการครองเรือนที่ดีงาม จะวาไมผิดไดหรือ


คนที่มักมากในกามตัณหา จะไดรับผลกรรมทางสมองเสื่อมในชาติปจจุบัน และจะเกิดปญหาในครอบครัว หากยังไมสํานึกผิดเมื่อตายจากโลกนี้ไปแลว ชาติหนาจะไดไปเกิดเปนหมูเพศผู ไกเพศผู หรือหนอนประเภทตัณหาจัด ยิ่งกวานั้นจะไปเกิดเปนหญิงโสเภณี มีอาชีพตองใหชายชมตลอดไป ก็เพราะผลกรรมจากคนที่มักมากทางกามนั่นเอง ถาม : ผลกรรมของการเปนหญิงโสเภณีจะเปนอยางไร? ตอบ : หากถูกหลอกขายซอง ไมสามารถหนีออกมาได สวนใหญมาจากบาปที่กอไวชาติปางกอน หากไดรับความชวยเหลือจากผูมีจิตงามโดยติดตอกับเจาหนาที่ตํารวจหรือสภาสังคมสงเคราะหสตรีแลวประกอบแ ตกรรมดี จะไดลดโทษกรรม หญิงใดที่สมัครใจคากามสวนมากจะเปนหญิงชอบมีชีวิตฟูฟา ลุมหลงแสงสีเสียง หากไมสํานึกผิด ชาติหนาจะไดเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ยากที่จะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก ถาม : หนังสือ “เที่ยวเมืองนรก” ไดบันทึกถึงพระอรหันตจี้กงพาคนทรงไปชมที่กระจกสองกรรม เปนภาพคนที่หลงตัวเองวาเปนคนมีเสนหเปนคนชั้นสูงในสังคม เมื่อแสดงบทรักเสมือนหนึ่งเปนหนังลามก ถึงแมตายจากโลกนี้ไป จิตสํานึกแหงความชั่วชาทางกามารมณยังฝงลึกอยู คลายกับวิดีโอเทปไดบันทึกไวอยางไรก็อยางนั้น ไมมีการผิดเพี้ยน มายืนอยูหนากระจกสองกรรม ใหผูอื่นชื่นชม ลองคิดดู จะเอาหนาไปไวที่ไหน ตอบ : สตรีที่ขายความงาม ปลอยใหหมื่นชายชื่นชมแบบไรคา ยังทําบาปมหันตดวย สวนชายนั้นจะวามีเสนหก็หาไม แทที่จริงต่ําชาเยี่ยงสัตวเดรัจฉาน นับเปนการประกอบความชั่วเชนกัน คนพวกนี้นอกจากไดรับผลกรรมในโลกมนุษยแลว ชาติหนาจะเกิดเปนเพศหญิง และกลายเปนหญิงโสเภณีเชนกัน ใหผูคนชมเชยนั่นยังดี หากไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไมสามารถพูดภาษาคนไดเวียนวายตายเกิดไปเรื่อย ๆ ไมมีวันสิ้นสุด ขอจงสังวรและรีบแกไขเสีย ถาม : คนที่ทําผิดทางกามแลว จะแกกรรมไดอยางไร? ตอบ : รีบตัดสินใจละจากการมั่วกามทันที และรีบบริจาคเงินรวมพิมพหนังสือคัมภีรละกาม เพื่อชดใชบาปที่กอไว หากหนังสือเลมนี้ไดออกสูสายตาผูคน ก็เปนวิธีแกกรรมขนานแท ถาม : ชายใดไมหวงใยลูกเมีย ไปมั่วกามกับหญิงอื่น จะไดผลกรรมเชนไร? ตอบ : การกระทําเชนนี้ไดผิดจากความเปนมนุษย นั่นไมเพียงไมสามารถระงับความสัมพันธในชาตินี้ลงได ยังไดรับผลกรรมจากการมีลูกอกตัญู ชาติหนาอาจเกิดมาเปนเพศหญิงเพื่อชดใชกรรม หรือเกิดเปนชายขี้โรค หยอนสมรรถภาพทางเพศ นั่นคือผลของกฏแหงกรรมละ ชาติปจจุบันรับผลกรรมที่กอจากชาติกอน ชาตินี้กอเหตุอะไรไว จะเปนผลกรรมของชาติหนาการเปนคูสามีภรรยากัน มักมาจากเหตุและผล สามีไมควรรังเกียจภรรยา ภรรยาไมควรตอวาสามี ตางใหอภัยและเห็นใจซึ่งกันและกัน เมื่อชาตินี้ผานไป ความเปนสามีภรรยากันก็สิ้นสุดลง หากมีผูใดละเมิดจะสงผลไปถึงภพหนา แลวจะสิ้นสุดกันเมื่อไรเลา ถาม : ผลกรรมของผูเปนภรรยาทอดทิ้งสามี จะรับโทษสถานใด? ตอบ : นั่นคลายกับวาเปนหนี้เขาแลวเบี้ยว การหนีออกจากบานคลายหลบหนีกฏแหงกรรม มีหรือกฏแหงกรรมจะหลบเลี่ยงกันได


ควรใชสติปญญา แกปมปญหาในครอบครัว จึงเปนทางออกที่ถูกตอง สามีภรรยาควรตระหนักถึงหนาที่ที่ตองเลี้ยงดูบุตรธิดาเปนสําคัญ หากผูภรรยาคบชูสูชายเปนการสรางบาปใหตัวเอง ชาติหนายากที่จะไดเกิดมาเปนมนุษยอีก ถาม : ชายใดที่ริมีภรรยานอย จะมาจากผลกรรมหรือเปลา? ตอบ : สมัยนี้เปนระบบผัวเดียวเมียเดียว หากแตงงานซ้ําสอง จะวาเปนเพราะ สัมพันธจากชาติกอนไมได นั่นเปนการสรางบาป และเปนเหตุของการสรางบาป หากเกิดมีบุตรธิดากับภรรยานอย ก็ตองรับผิดชอบใหการเลี้ยงดู อยามัวแตไปลุมหลงกามารมณจนไมคิดถึงผลกรรมที่จะตามมา ถาม : การทําแทงไดรุดหนา ยาคุมกําเนิดซื้อขายสะดวก การเสพสมที่ศักดิ์สิทธิ์เลยกลายเปนเยี่ยงสัตวเดรัจฉาน การเสพสมที่ถูกตองเยี่ยงสามีภรรยาเปนการถูกทํานองคลองธรรม หากมั่วสุมกันไมเลือกหนา จะไดรับผลกรรมเชนใด? ตอบ : การทําแทงเปนผลปาณาติบาตจากการมั่วกาม ควรระวังกอนที่จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น สวนการมั่วกาม จะสงผลกรรมใหไปเกิดเปนเพศหญิงการสมสูระหวางสามีภรรยาเปนเรื่องธรรมชาติ ควรอยูในรองในรอยเปนการถูกตอง ผูปฏิบัติธรรมก็ไมควรถือวาเปนเรื่องลามกเพียงไมมักมากเกินควร จะไมมีอะไรผิด กลับเปนการครองเรือนที่ถูกตอง ถาม : ผูปฏิบัติธรรมเนนหนักถึงไตรรัตนของมนุษย เชน พรหมจรรย ธาตุ สติ แลวจะประคับประคองการครองเรือนไดอยางไร? ตอบ : ชาวโลกเขาใจวา พรหมจรรยของไตรรัตนหมายถึงอสุจิ จิตธรรมเปนพรหมจรรยที่แทจริง ปกติคนเราพบเห็นสาวงามจิตไมหวั่นไหว จึงเปนพรหมจรรยที่แทจริง อสุจิจึงแตกตางจากพรหมจรรยดังเชนนี้แล การพบเห็นสาวงามแลวเกิดความใคร จึงเรียกวาไดสะเทือนถึงพรหมจรรย การมีเพศสัมพันธระหวางสามีภรรยาโดยไมคิดไปทางลามก จึงรักษาพรหมจรรยไวได และการปฏิบัติหนาที่ของสามีภรรยา จึงไมกระทบกระเทือนถึงไตรรัตน ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงขอตักเตือนผูปฏิบัติธรรมอยาไดสับสนปญหานี้ จะทําใหสามีภรรยากลายเปนคนแปลกหนาไป ตัวผูชายเองก็จะถูกมองวาเปนสัตวประหลาด การปฏิบัติธรรมที่ไมถูกวิธี จะทําใหพอแมทุกขใจและตัวเองก็เปนลูกอกตัญูโดยไมรูตัว ถาม : สุภาพสตรีมีพรหมจรรยไหม? ตอบ : ชายหญิงลวนมีพรหมจรรยมาแตกําเนิดทั้งนั้น หญิงใดที่รักษาพรหมจาริณี ได กลาวคือรักษาพรหมจรรยไวได ชายใดละเวนเสพเมถุน แมในฝนก็ไมมี จึงเรียกไดวา ไดปกปองรักษาพรหมจรรยที่แทจริงได สรุปแลว การปฏิบัติธรรมควรเนนที่จิตใจ ไมตองทําเปนเรนลับหรืองมงายเกินไป หากแตคนเรา “วันหนึ่งทบทวนการกระทําของตัวเอง 3 ครั้ง” ก็จะรักษาจิตธรรมไวได


ถาม: การผิดประเวณีเปนบอเกิดแหงความชั่วราย บุคคลใดที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ มีบาปมหันตไหม? ตอบ : บุคคลประเภทนี้เปนตนเหตุแหงความชั่วราย คนมาเสพกามยิ่งมากกิจการก็ยิ่งเจริญ ความชั่วชายิ่งเพิ่มทวีคูณ ในนรกอเวจีจึงเต็มไปดวยคนประเภทนี้ ถาม : บุคคลที่หมกมุนในตัณหากามราคะ ไดรับโทษเชนไรในขุมนรก ตอบ : ตองแลวแตการกระทําของแตละคน ขาฯ จะพาไปชมทีหลังไมตองคํานึงวาจะไปรับโทษทัณฑขุมไหน ตองขึ้นอยูกับบาปกรรมของแตละบุคคลที่กอขึ้น แลวเจาก็บันทึกตามที่เจาพบเห็นก็แลวกัน หมายเหตุ : บทความตอไปนี้เปนเรื่องจริงของผูเขียนที่เห็นดวยตาทิพย จะบันทึกไวในฐานะผูสังเกตการณ

เรื่องจริง “นักลาหญิงสาว” นายหวังเปนบัณฑิตที่หลงตัวเองวามีเสนห หลังจากจบปริญญาออกมา เขาทํางานบริษัทแหงหนึ่ง ดวยมีบุคลิกดี พูดจาสุภาพ มีสุภาพสตรีมาติดพันคนแลวคนเลา ในจํานวนนั้นมีอยูหลายทาน ทุมเทความรักใหเขาอยางไมลืมหูลืมตา ตางก็ไดมอบความสาวใหแกเขา หากแตนายหวังผูนี้กลับพออกพอใจที่เขาไดชัยชนะทางตัณหาราคะ ความทุกขมักตามมาหลังมีความสุข ในที่สุดนายหวังติดกามโรคดวยความอายไมกลาไปหาแพทยที่โรงพยาบาล กลับไปหาหมอตี๋ซื้อยาทานเอง ไมชาระบบปสสาวะไมเจ็บปวดเลยคิดวาหายดีแลว แทที่จริงเชื้อโรคไดฝงอยูในรางกาย ดูจากภายนอกไมมีอะไร สวนภายในรางกายโลหิตเริ่มเปนพิษ เพียงรอจังหวะที่จะปรากฏออกมาอีกครั้ง หนึ่งปใหหลังนายหวังมักมากในกามกลับดื่มสุราขนาดขาดความยั้งคิด วันหนึ่งปวยเปนโรคหวัดมีไขสูง หลังจากแพทยตรวจแลวพบวา นายหวังไดปวยเปนกามเชื้อถึงขั้น 3 แลว อวัยวะรับความกระทบกระเทือน ระบบประสาทก็ถูกกามโรคเลนงาน ถึงแมหมอไดพยายามรักษา แตก็จบชีวิตลงในที่สุด วิญญาณของนายหวังจะไปแหงหนใด ตอนนั้นในความนึกคิดของนายหวังขณะนั้นเต็มไปดวยความใครกับความสุข ลูกเมียหอมลอมขางศพหาสนใจไม แสงสีเทาสองมาจากดานบนมาตรงศีรษะ คนธรรมดาเห็นแลวรูสึกนากลัวกับมีกลิ่นตุ ๆ แตตัวนายหวังกลับเห็นวาเปนทัศนียภาพที่เต็มไปดวยโรแมนติก เขาเดินไปเดินไปโดยมีแสงสีเทาเปนผูนําทาง จนมาถึงลําธารที่เต็มไปดวยกลิ่นเหม็นคาวของลําธารเลือดสายหนึ่ง เลือดแดงฉานกําลังไหลริน เปนที่นากลัวตอผูพบเห็น ในลําธารนั้นมีเกาะสีเขียวเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง กําลังลองลอยอยู แสงสีเทาไดสองตรงบนเกาะลอยนี้ แตในสายตาของนายหวังกลับเห็นลําธารเลือดเปนลําธารที่มีน้ําสดใส กลิ่นเหม็นคาวดมเปนกลิ่นหอมหวนของดอกไมนานาพรรณ ในสายตานายหวังเกาะลอยนั้นเสมือนเปนเรือบันเทิง ภายใตแสงสีเทา เขาเห็นสาวสวยเปลือยทอนบนหลายนางไดกวักมือเรียก และเรือบันเทิงก็เทียบทาเชิญนายหวังลงเรือเขาลงเรือดวยความเคลิบเคลิ้ม โอบลอมดวยสาวสวยในบรรยากาศของดนตรี มีลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่น เรือไดแลนเขาไปในถ้ํามืด มีแสงริบหรี่สองมา ทันใดนั้นเกิดฟาถลมดินทลาย เรือลมคนตาย วิญญาณของนายหวังหมดสติแลวตื่นขึ้น


ฉับพลันก็ไดสิ้นสภาพเปนมนุษยแลว ผลที่สุดคือ นายหวังไปเกิดเปนหมูเพศผู มีขนขาวดําสลับกันมีตัวหนังสือคลับคลายคลับคลาวาหวัง....รองเสียงดังลั่น เจาของคอกซึ่งเปนลุงใชเทาเตะไป 1 ที เขาจึงหยุดรอง ถาม : เหตุใดนายหวังมองเห็นธารเลือดเปนธารน้ํา รกมดลูกดูเปนเรือสําราญ แมหมูดูเปนสาวเปลือยอกละ? ตอบ : นั่นเปนกฏแหงกรรม เสมือนหนึ่งตัวหนอนชอบไชกองอุจจาระเพราะความหอมหวน สวมจึงเปนที่อาศัยของหนอนเหลานั้น นั่นคือผลของกรรมละ สุนัขชอบกินอุจจาระของมนุษยดั่งอาหารรสเลิศ หมูกินซากขาวอยางเอร็ดอรอย นั่นก็เปนผลกรรมเชนกัน เหลาพุทธะและเทพยดาชอบปฏิบัติธรรมอยางมีสติอารมณและเต็มเปยมดวยจิตเมตตา จึงไดเสวยสุขบนสรวงสวรรค จึงมองผลกรรมที่มนุษยไดรวมกันสรางมาเปนสิ่งที่สกปรกโสโครกหากแตมนุษยนับวันลุมหลงในกามตัณหา เชนเดียวกับตัวหนอนหาความสําราญในกองอุจจาระยังไงยังงั้น นายหวังเมื่อยังมีชีวิตอยู มักหาความสุขในกามารมณจิตสํานึกไดปลูกฝงดวยเหตุชั่ว จึงมองเห็นกามราคะเปนสิ่งที่นาเสพสุข เลือดในมดลูกเปนน้ําใส ตัวรกมดลูกเปนเรือสําราญเกิดมาเปนหมูเพศผู อาจเปนหมูเพศผูรับผสมพันธุเที่ยวเสพสุขทั่วไป นั่นเปนผลของกฏแหงกรรม! ถาม : เหตุใดจึงไปเกิดอยูในคอกหมูของคุณลุงของเขา ตอบ : เนื่องจากตอนมีชีวิตอยู ลุงไดหามปรามเขาอยาลุมหลงในกามารมณอีกตอไป เขาไมเพียงไมรับฟง กลับกลาวคําสบประมาทผูใหญวา “ถาจะมายุงเรื่องสวนตัวของเขา ขอใหไปยุงกับหมูของลุงเถิด” ไมนึกวาคําสบประมาทนั้นกลับเปนผลกรรมในชาติตอมา ถูกลุงเขาดุดาทุกวัน ยังถูกบังคับไปผสมพันธุหาเงินใหกับคุณลุงของเขาอยางมากมาย เหตุปางกอนชาตินี้ตอบสนอง หมูลําพองหากําไรซองสีแดง อยาประกอบคากามหองโคมแดง บทเรียนแพงพิจารณาใหถองแท วิญญาณหวังเซิงในความฝน แสงสลัวปนราคะรักไมเกี่ยง สุขสบายวิ่งลอกตามโตะเลี้ยง เลยตองเสี่ยงเกิดเปนหมูหารูไม ถาม : การที่นายหวังไดรับผลกรรมรายแรงเชนนี้


สาเหตุเพราะมาจากตอนมีชีวิตอยูไดทําลายความบริสุทธิ์ของสาวพรหมจารีมากตอมากใชไหม? ตอบ : การคบคาสมาคมระหวางหญิงชาย ควรอยูในกรอบของอารมณตองมีสติคอยควบคุมความใคร ชายอกสามศอกควรแสดงตัวเปนสุภาพบุรุษ อยาไดมีความคิดลามกในสมอง อยาเกิดความใครงาย ๆ จนตองทําลายอนาคตของหญิงสาวดี ๆ ไปมากตอมาก การทําลายสาวพรหมจารีและหลอกลวงความรักของหญิงสาว เปนการสรางความเจ็บปวดทั้งจิตและกายแกหญิงสาวเหลานั้น บาปกรรมนั้นหนักหนายิ่งกวาฆาคน ผลกรรมที่ไดรับยอมหนักหนาเชนกัน ตัวอยางขอนายหวังเพียงตัวอยางหนึ่งของเหลามารสังคมที่ชอบมั่วกามเทานั้น

เรื่องจริง “แปลงรางเปนงู” บนถนนจงหัว ณ อําเภอแหงหนึ่ง มีแผงงู 1 แหง พอพลบค่ําจะมีคนหอมลอมดูการแสดงฆางูเพื่อเอาดีงูออกมา เขาเลากันวา ดีงูมีประโยชนมากตอดวงตา คนที่หลงเขาใจผิดไดทุมเงินเพื่อไดดีงูสด ๆ มารับประทาน คนที่กินดีงูมิโหดเหี้ยมไปหรือถึงแมการกินดีงูอาจทําใหสายตาของเขาดีขึ้นบาง แตผลที่ตามมาเปนเรื่องที่นากลัวมาก คนที่พบเห็นจะสะดุงได เนื่องดวยความพยาบาทของวิญญาณงูเกาะติดกับคนที่ชอบกินดีงู ดวงตาของเขาจะมีแสงสีเขียวที่ดูแลวนากลัว ดวงตาของเขาจะคลายกับดวงตาของงู แสงสีเขียวในดวงตาจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับการกินดีงูมากนอยนั่นเอง เมื่อวิญญาณคนกับวิญญาณงูผสมผสานเขาหากันแลว วิญญาณของเขาจะแฝงดวยความพยาบาทของงู นั่นเปนเรื่องที่นากลัวมาก หวังวาทานทั้งหลายควรสังวรไว มีทหารคนหนึ่งออกไปซอมรบในปา ถูกงูพิษกัด สลบไสล ไดถูกนําสงโรงพยาบาลเพื่อชวยชีวิต หลายวันตอมา ขาพเจาไปเยี่ยมไขทหารคนนั้น ใชญาณวิเศษเพงดู ใบหนาของเขามีวิญญาณงูทั้งใหญเล็กปรากฏบนใบหนาของเขา เมื่อเขาเจ็บปวดรองครวญคราง พวกวิญญาณงูจะราเริงดีใจ ขาพเจาเลยฉวยโอกาสนี้ไดแนะนําเขาวา ตั้งแตนี้เปนตนไปเขาจะตองละเวนการกินเนื้องู ดีงูอีกตอไป ควรหมั่นสวดคาถาเจาแมกวนอิมและสาบานจะรวมทุนพิมพหนังสือธรรมะทุกเดือน อุทิศสวนกุศลใหกับวิญญาณงู หวังวาการแนะนําของเรา เขาจะไดสํานึกผิดและทําตาม


ถาม : บัดนี้มีคนถามวา กรรมเกาของงูมีอะไรบาง? ตอบ : งูเปนสัตวประเภทเลือดเย็น คนกลัวงู งูก็กลัวคน แทจริงชาติกอนของงูก็เปนคน แตเนื่องดวยกรรมเกาจึงมาเกิดเปนงูในชาตินี้ สาเหตุที่ตองมาเกิดเปนงูมีหลายขอ 1. สมัครใจเปนโสเภณีหรือเปนพารตเนอร เพื่อเรขายเนื้อสดหรือใหชายกอดเตนรํา หากไมรีบเปลี่ยนอาชีพ ชาติหนาก็เกิดมาเปนงู โบราณกาลมา มีการแสดงระบําเปลือย บางก็เปลือยกายแสดงพรอมกับงูใหญ แสดงทาตาง ๆ เปนที่อุจาดตาลองคิดดูใหดี นั่นมิใชเปนหลักฐานอยางหนึ่งหรือ 2. มีอาชีพโสมม เชนเปนคนติดตอคากามหรือเปดซองบังคับสาวบริสุทธิ์หรือหญิงดี ๆ ใหคาประเวณีการกระทําเชนนั้นลวนเกิดเปนงูในภพหนา ใหคนฆาและกินดีงู ไดรับความทุกขทรมานที่ถูกถลกหนังเปนการชดใชกรรม 3. เปนคนชอบใชเลหกลอุบายใสรายผูบริสุทธิ์ ปากหวานอาบยาพิษ ทํารายคนดวยเลือดเย็น เมื่อตายจากโลกนี้ไป ยอมไปเกิดเปนงูพิษที่มีลิ้นสีแดง เขี้ยวก็อาบยาพิษดวย

เรื่องจริง “ฝนราย” ตัณหาราคะ มองดูคลายผลไมที่นารับประทาน เมื่อรับประทานแลวกลับมีรสฝาด ความรักดูผิวเผินก็หวานชื่น แตแฝงดวยเหตุแหงความทุกข ผูเขียนมิไดหามคนมีความรัก หากแตควรมีสติเพื่อหลีกเลี่ยงผลรายที่จะตามมา การรวมเพศระหวางสามีภรรยาเปนเรื่องถูกตองเพื่อผสมผสานจิตและกายเปนคนๆ เดียวกัน ถามีการรวมเพศนอกเหนือจากสามีภรรยาแลวไซร จะกลายเปนทาสทางกามราคะ จิตและกายจะไดรับการกระทบกระเทือนไปดวย ผูเขียนจะยกตัวอยาง นายเคเปนคนไขของผูเขียนเอง อายุ 36 ป นายเคเปนคนหนุมหนาตาดี ทํางานในธนาคารแหงหนึ่ง ฐานะทางครอบครัวดี ไดรับความรักและไววางใจจากครอบครัวและเพื่อนฝูงหากแตเขามีโรคประจําตัวคือเปนโรคนอนไมหลับ ผูเขียนไดใชญาณวิเศษเห็นดานหลังของนายเคมีวิญญาณอยูตัวหนึ่งเกาะติดรางกายเขา กลิ่นไอของงูสามารถพบเห็นได นั่นเปนการดูดไอบริสุทธิ์ของนายเคแตผูเขียนไมอาจบอกใหนายเครูเพียงแกปญหาใหอยางเงียบ ๆ ในชีวิตจริง คนที่มีวิญญาณงูเกาะติดตัวนั้น มักจะพัวพันกับเรื่องกามตัณหา ในสมองมีแตเรื่องลามก นับวันจะรุนแรงขึ้น วิญญาณของสัตวตาง ๆ ก็เริ่มเกาะติด เปนเหตุใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ซึ่งหมอไมสามารถตรวจพบสาเหตุได จึงลงความเห็นวาเปนโรคประสาท โรคกังวล เพื่อใหเรื่องกระจางจึงไดสนทนากับนายเค ดังนี้ นายแพทย (ผูเขียน) : คุณเคยมีความคิดที่จะแตงงานใชไหม? คนไข : ใชครับ ผมคิดอยูบอย ๆ วา ผมเองมีอยูหลายครั้งจะลงเอยถึงขั้นแตงงานกัน แตจู ๆ


ก็มีปญหาจนเรื่องแตงงานตองพังทลายลง นายแพทย (ผูเขียน) : เริ่มจากสิงหาคมปที่แลว คุณเริ่มปวยเปนโรคนอนไมหลับ บางครั้งจะหลับบางแตก็มักจะฝนเปยก ใชไหม? คนไข : ผมมีความรูสึกที่แปลกประหลาด คลายกับวามีอะไรบางอยางคอยกีดกั้นขัดขวางงานแตงงานของผม เวลานอนมักจะฝนเห็นมีหญิงสาวมาหาแลวผมก็อดไมไหวเลยฝนเปยก วันรุงขึ้นไปทํางานจะรูสึกงวงและออนเพลีย นายแพทย (ผูเขียน) : เราจะไมคํานึงเรื่องฝนเปยกกับเรื่องผูหญิงคนนั้น ขอไดโปรดพิจารณาตัวเองดีไหม คนไข : ขอเพียงใหโรคนอนไมหลับหายขาด ผมยินดีทําตามครับ นายแพทย (ผูเขียน): ตอนที่คุณรับราชการทหารอยู คุณเคยหลอกลวงความรักของผูหญิงคนหนึ่งใชไหม? คนไข : ?????????? (กอนจะถาม ผูเขียนไดเชิญบิดามารดาของเขาออกไปกอน) นายแพทย (ผูเขียน) : ขอใหไวใจหมอเถิด หมอจะชวยคุณเต็มที่ คนไข : ตกลง เรื่องมีอยูวา ตอนผมรับราชการทหารอยูนั้น ผมประจําอยูเกาะผังหู ทําหนาที่รับสงขาวสารที่สนามบิน งานการไมคอยมาก พอถึงวันอาทิตย ผมมักจะไปเที่ยวเตรที่ถนนหมากง ดูหนังบาง คบหาเพื่อนฝูงบาง ดวยการแนะนําของเพื่อนไดรูจักหญิงสาวคนหนึ่ง ไปมาหาสูกันบอย วันหนึ่งไปเที่ยวดวยกัน ผมไดหลอกเธอวา ผมจะขอแตงงานกับเธอ จนเธอเชื่อ ในที่สุดก็ไดเสียกัน จนเธอตั้งครรภ ผมตกใจมาก จึงไดยุยงเธอไปทําแทง ขณะนั้นผมเพียงคิดสนุก ๆ เทานั้น ไมคิดจริงจังอะไร แตเธอซิเกิดรักผมอยางฝงจิตฝงใจ กอนผมกลับเกาะไตหวันหนึ่งคืน เธอไดบอกกับผมวา “หากคุณไมกลับไปแตงงานกับฉัน ฉันจะฆาตัวตาย” บัดนี้เรื่องไดผานมา 10 กวาปแลว ผมไมสบายใจมาตลอดเลย ผมไมเคยเลาเรื่องนี้ใหคุณพอคุณแมฟงเลย เพราะผมตองการรักษาศักดิ์ศรีไวนั่นเอง นายแพทย (ผูเขียน) : จิตใจคุณคิดถึงความตายของเธอตลอดเวลาใชไหม? บางครั้งเมื่อคุณเกิดอารมณเพศ มักจะขมอารมณไว เพราะคุณยังกังวลเรื่องนี้อยู คนไข : ใชครับ คุณหมอสามารถมองทะลุปรุโปรงจิตใจของผม คุณหมอครับ โปรดชวยผมเถิด ผมทนทุกขทรมานมากครับ นายแพทย (ผูเขียน) : หญิงสาวผูนั้นฆาตัวตายจริง แตไดชวยไวทัน บัดนี้เธอไดแตงงานไปแลว แตในจิตสวนลึกของเธอแฝงดวยความเคียดแคนอยางแรง จนไมสามารถลบลางไปได เปนเหตุกระทบถึงจิตวิญญาณของคุณ อีกทั้งคุณไมเคยสํานึกบาปที่คุณกอขึ้นเลย ดวยเหตุนี้ความเคียดแคนจึงอยูรอบกายคุณ ถาจะใหการปวยของคุณหายไมยากเลย คุณไมจําเปนตองไปขออภัยเธอที่เกาะผังหูหรอกเพียงแตคุณจะไมปดบังเรื่องนี้อีกตอไป และเลิกเปนสุภาพบุรุษจอมปลอม เริ่มตนใหมเปนคนดี นอกจากนั้น คุณตั้งจิตอธิษฐานจะรวมทุนพิมพหนังสือเกี่ยวกับละเวนกามราคะ ประพฤติตนแบบนี้เปนประจําแลว การปวยของคุณก็จะหายเอง ( ปศาจกลัวคนที่สํานึกบาปและทําความดี แตคนเราจะชนะมารงูได ตองทําความดีตลอด ความเคียดแคนไดกอขึ้นมา 10 กวาป มันรายแรงมากนะ)


คนไข: ผมกลับไปบานแลว จะปฏิบัติตามคุณหมอแนะนําทันที นายแพทย (ผูเขียน): ชากอน ไมตองรีบรอนถึงเพียงนั้นหรอก จิตสํานึกของคุณยังเต็มไปดวยกามตัณหามาก ชอบคิดเรื่องลามกตลอดเวลา ตอนี้ไปอยาดูหนังเอกซอีกนะ คุณทําไดไหม? คนไข : เอ! ทําไมเรื่องพรรคนี้ คุณหมอยังสามารถดูได (ใบหนาแดงก่ํา) ผมมักอยูในหองคนเดียว เปดดูหนังเอกซบอย ถาอยางนั้นผมจะเลิกดูอีกตอไป นายแพทย (ผูเขียน): ผมมีหนังสือประเภทขัดเกลาจิตใจอยูหลายเลม คุณเอาไปอานดีไหม? คนไขกลับไปบานแลวปฏิบัติตาม แตเนื่องดวยมารเคียดแคนนั้นรายกาจมาก เกือบทําใหเขาขาดความเชื่อมั่น ผูเขียนตองคอยแนะนําและใหกําลังใจบอย ๆ จนจิตธรรมะมั่นคงขึ้นมา มารรายนั้นจึงจากเขาไป บัดนี้นายเคตั้งหนาตั้งตาประกอบแตความดี เชื่อวาคงไดรับขาวมงคลสมรสของเขาในเร็ว ๆ นี้ ( บทความรักษาโรคนี้ ไมใชเรื่องสิ่งอัศจรรย เพียงรูจักสํานึกบาปแลวอธิษฐานจะทําความดี อบรมจิตใจ มารรายตาง ๆ จะถอยหางออกไปเอง จิตธรรมะก็จะคอย ๆ เพิ่มทวีขึ้น และจะนอนหลับสบายเอง) ถาม : นายเคทําผิดอะไรหรือ จึงตองมาทนทุกขทรมาน 10 กวาป เกือบเปนโรคประสาท ตอบ : ทําลายพรหมจรรยของหญิงสาวเปนการขาดสัตยธรรม ใชคําพูดหลอกลวงเปนคนปราศจากความเชื่อถือ ขาดความกรุณาเปนคนไรเมตตา มักมากในกามไมรูจักสํานึกเปนการไรยางอาย บวกกับไอเคียดแคนของหญิงสาวคอยกระทบกระแทกจิตของนายเคจะอยูไมติดตัวจนนอนไมหลับ คนที่ไรสัตยธรรม ไรความซื่อสัตย ไรความเมตตา ไมสํานึกบาป จึงงายตอการลอลวงของมารราย จิตกับกายจะเจ็บปวด กรรมตามสนองทันที ขอเตือนชาวโลกอยาคิดแตเรื่องลามก อยาเที่ยวสําสอน ตองมีจิตบริสุทธิ์ ผลกรรมของนายเคเปนตัวอยางที่ดี คุณยังไมกลัวหรือ? ถาม : คัมภีรของเตากลาวไววา “เห็นหญิงงามคิดจะลวงเกิน” คําๆ นี้แทงถูกจุดออนของใจคนเหลือเกิน คนสมัยนี้ควรสังวรมาก ๆ จริงไหม? ตอบ : เรื่องแบบนี้มีใหเห็นบอย ๆ มีคํากลาวไววา “ดอกไมสดปกอยูบนกองขี้ควาย” หรือ “คางคกอยากทานเนื้อหงส” นั่นเปนจิตของมนุษยทั่ว ๆไป สวนคําพูด “เห็นหญิงงามคิดจะลวงเกิน” นั้น หมายความวา เห็นหญิงงามแลว ไมคํานึงวาหญิงนั้นแตงงานแลวหรือยัง จิตนึกชอบทันที อยากไดไวเปนสมบัติตน จิตคนแปรเปลี่ยนสารพัดยิ่งคนสมัยนี้ชอบหลงรักหญิงที่แตงงานแลว จนเกิดเรื่องเศราโศกจิตตัณหาบวกกับสิ่งแวดลอมที่ไมดี จิตจึงขาดสติ กลายเปนคนชอบมั่วสุมกามตัณหาอยางไมมีที่สิ้นสุด เพื่อประคองความสุขของครอบครัว การใหศึกษากับบุตรธิดาใหประพฤติตนใหอยูในกรอบของศีลธรรม ใชสติระงับตัณหา ผลของการมักมากในกามารมณยอมนําพาไปสูความหายนะจนครอบครัวแตกราว จงจําไวใหดี คํากลอน


กามราคะเปนพิษ นําจิตทราม ความสวยงามเสมือนหนึ่ง ดั่งเสือราย มั่วกาเมเปนภัย ตั้งจิตกายมีสติ

อยาย่ํากราย เปนยอดคน

เรื่องจริง “กรรมบา” (ประจักษในโรงพยาบาล) อาย! เธอมาอีกแลว นาสงสาร! ผูเปนพอในวัยชรากําลังพาลูกสาววัย 15 ปที่ดูไรเดียงสามาพบสูติแพทยเฉิน เพราะเหตุดังฤา? นั้นเปนการตั้งครรภครั้งที่ 3 ของลูกสาวของเขา ผูเปนพอมาขอรองนายแพทยชวยทําแทงใหกับลูกสาวเขาซึ่งไมรูวา ใครเปนพอของเด็ก ในที่สุดหมอไดทําหมันให เมื่อเหตุการณผานไปแลว แตหญิงสาวมีดวงตาเหมอลอย ไมพูดไมจานั่งอยูอยางเงียบ ๆ เปนเรื่องที่นาสังเวชมาก! หญิงสาวคนนี้เคยปวยเปนโรคไขสูง เมื่ออายุ 12 ป จนเสนประสาทไดรับการกระทบกระเทือน เมื่อหายปวยแลว เด็กที่สงบเสงี่ยมและงดงามก็ไดกลายเปนคนสติไมดีดังเชนขณะนี้ คุณพอเลยใหเธอหยุดเรียน เพื่อใหอยูบานรักษาตัว แตเธอก็แอบหนีออกไปเที่ยวเตรบอย ๆ จนถูกเด็กวัยรุนอันธพาลหลอกไปขมขืนในทุงหญาจนตั้งครรภ พอแมมารูเขา ก็พาไปทําแทง แตเธอมักพึมพําดวยเสียงเบา ๆ วา “แมจะพาหนูนอยไปชมดอกไมนะ” ทานผูอานคงเขาใจดีแลววา เรื่องมันเปนเชนไร? ถาม : เรื่องเด็กสาวถูกขมขืนจนตั้งครรภกับความประพฤติของอันธพาลวัยรุน ทานมีความรูสึกอยางไร? ตอบ : วัยรุนอันธพาลเสมือนหนึ่งปศาจ ชอบกระทําสิ่งที่ฟาดินพิโรธ เด็กหญิงถูกขมขืนอยางนาสงสาร เริ่มแสดงถึงความเปนแม นั่นเปนธรรมชาติของเพศหญิง ถาม : ผลกรรมของวัยรุนอันธพาลจะเปนเชนไร? ตอบ : ผลกรรทั้งปวง กามราคะนับวาไดรับผลกรรมเร็วที่สุด หากเจาตัวไมไดรับผลกรรมในชาติปจจุบัน ลูกหลานของเขาก็จะรับผลกรรมนั้นแทน คนโบราณกลาวไววา “ผูใดขมขืนลูกเมียเขาลูกเมียตนก็จะถูกคนอื่นขมขืนเชนกัน” นั่นเปนกฏแหงกรรมยากตอการหลีกเลี่ยงได หากสํานึกผิดรีบบริจาคเงินรวมพิมพหนังสือประเภทละกามมิฉะนั้นแลว ลูกเมียจะถูกขมขืน ถึงตอนนั้นจะแกไขก็สายเสียแลว คนประเภทนี้มักจะมีเมียดุราย หรือไมก็ชอบคบชูสูชายหรือไมก็ประพฤติตนในทางผิดศีล นําความเสื่อมเสียแกวงศตระกูล วัน ๆ จะตกอยูในหวงแหงความทุกข ไมเปนอันกินอันนอนจนกวาจะตายจากโลกนี้ไป นอกจากบุคคลนั้นไดสํานึกบาป ประกอบกรรมดีก็ยังพอชวยบรรเทาโทษจากหนักใหเปนเบาได สวนใหญจะไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน เชน


เกิดเปนหมู หมา เปด ไก เกิด ๆ ตาย ๆ ไมรูกี่รอยชาติ จนกวาวิญญาณนั้นไดรับการขัดเกลา จึงเกิดเปนมนุษย ขอใหชาวโลกจงสังวร

เรื่องจริง “กรรมของชางถายหนังลามก” นายหลี่มีอาชีพเปนคนฉายหนังลามก เนื่องดวยไดทํากําไรจากการถายหนังลามก เลยไปทัศนาจรสถานที่ตาง ๆ มีชีวิตอยูสบายดี นายหลี่มีลูกสาวคนหนึ่ง อายุ 14 ป กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมอยูดี ๆ เกิดมีอาการทองขึ้นเรอเปรี้ยว ตอนแรกเขาใจวาเปนหวัด หลังจากแพทยไดตรวจรักษาพบวาเธอตั้งครรภ นายหลี่กับภรรยาทุกขใจมากสอบถามจนไดทราบสาเหตุวา เพื่อนสนิทของนายหลี่ไดฉวยโอกาสไมอยูบานไดฉายหนังลามกใหลูกสาวเขาดู ในที่สุดก็ไดขมขืนเธอ จากเหตุการณครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา คนที่ยึดอาชีพเกี่ยวกับเรื่องกามลามกนั้น ผลนั้นยอมสะทอนกลับเขาหาตัวเขาเอง ถาม : นี่เปนความจริง เหตุรายเกิดจากอะไร? ตอบ : การฉายหนังลามกใหคนอื่นดู ทําใหคนดูเกิดความเพอฝนเกิดความใคร หนุมสาวดูแลวขาดสติยั้งคิด จนเกิดคดีขมขืนขึ้นมา คนที่ชอบดูหนังลามก ในความนึกคิดของเขาคิดวา การรวมประเวณีในทางผิดศีลธรรมนั้น ไมใชเรื่องอับอาย หากแตใหความตื่นเตนแกตน ถาม : เหตุใดเด็กสาวนั้นจึงไดรับกรรมเชนนั้น? ตอบ : ชาติกอนเธอเปนเพศชาย รับราชการ ไดบังคับเมียชาวบานเปนภรรยานอย และใชวิธีฆาสามีเธอเพื่อตัดเสี้ยนหนาม แตวาขาราชการผูนั้นเคยชวยผัวเมียผูอดอยากคูหนึ่ง ดวยเหตุนี้ ชาตินี้จึงไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม คนที่เปนคนสติเฟองในชาตินี้ เปนผลกรรมจากการกลาวเท็จใสรายผูอื่น ถาบวกกับการบังคับหญิงดีเปนโสเภณี แนนอนจะตองเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน หากแตเคยชวยเหลือผูอื่น จึงไดเกิดมาเปนคน กฏแหงกรรมเปนกฏที่อยูคูกับโลกนี้ ชาวโลกไมรูบาปบุญคุณโทษ ไปประกอบกรรมชั่ว จนตองมรับผลกรรมในกาลตอมา วัยรุนอันธพาล จะตองรับผลกรรมที่พวกเขากอไวอยางหลีกเลี่ยงไมได ขาขอเตือนชาวโลก หยุดการทําชั่วและหันมาประกอบกรรมดีกันเถิด ถาม : จะปองกันไมใหเกิดการขมขืนไดอยางไร? ตอบ : สงเสริมศีลธรรมของสังคมใหดีขึ้น ปลูกฝงประชาชนใหประกอบกรรมดี แลวประชาชนที่บริสุทธิ์จะไดรับการคุมครอง ลองคิดดูวาหากเด็กวัยรุนที่เกะกะเกเรเกิดความรูสึกดีชอบ คดีขมขืนก็จะปองกันได เรื่องเด็กสาวก็จะพนจากการถูกขมขืนจนตั้งครรภไดใชไหม?


ถาม : กามตัณหาเปนยอดเลวรายที่สุด ใชไหม? ตอบ : ชายที่กําลังรื่นเริงในกามเปนกิริยาที่นาเกลียดที่สุด ความมีสงาราศีในตัวหดหายหมด คนเปนสัตวที่ฉลาดที่สุด หากไมละกามชอบหาเศษหาเลยนอกบาน สมสูไมเลือก ถาจะเปรียบเทียบกับสัตวบางประเภทที่มีฤดูกาลสมสู ยอมสูสัตวไมได ความแข็งแกรงของประเทศชาติ ตองมีศีลธรรมที่ดีงามความสุขของครอบครัวเปนจุดเริ่มตน หากมัวแตมั่วสุมกามตัณหา ครอบครัวไมสามัคคี ลูกหลานขาดตัวอยางที่ดี แลวทหารดีนายพลที่ดีจะไปหาไดที่ไหน!

เรื่องจริง “ความลับของยาหนอน” มีหนอนชนิดหนึ่ง เขาเรียกวากระดิ่งทอง คนเราเขาใจวากระดิ่งทองนั้นเปนตัวบํารุงในทางเซ็กซ คนเลี้ยงมักเลี้ยงดวยยาสมุนไพรจีน หนอนเหลานั้นเมื่อกินจนอิ่มก็รวมเพศกัน เรียกไดวา เมื่ออิ่มทองแลวก็เกิดตัณหา เนื่องจากยาบํารุงกินมากไป การรวมเพศเลยขาดการยับยั้ง ผลิตลูกผลิตหลานอยางรวดเร็วแคไมกี่วัน หนอนกระดิ่งทองจาก 5 – 6 ตัว เพิ่มจํานวนเปนหลายรอยตัว คนเราคิดวาหนอนกระดิ่งทองเปนหนอนที่มีความตองการทางเพศสูง เลยนํามาเพาะเลี้ยงมากินแบบสด ๆ ไดขาววามีรสเผ็ดนิด ๆ และใหกําลังเซ็กซดวย ขาพเจาบางครั้งก็มาพิจารณาดู หนอนกระดิ่งทองนี้ มีความเปนมาอยางไร? ครั้งหนึ่ง ขณะนั่งสมาธิอยูจนจิตสงบแลว ขาพเจาก็ใชญาณมาพิจารณาดู เห็นหนอนกระดิ่งทองในขวด จากตัวเล็ก ๆ ขยายตัวใหญขึ้น ๆ จนมีขนาดเทาตัวคน เพงเล็งใหดี ศีรษะของหนอนกระดิ่งทองคลับคลายคลับคลาเปนหัวคน ทุกสวนในรางกายคอย ๆ เห็นมีมือมีเทา รางของคนคอย ๆ ปรากฏขึ้น นั่นคนนี้ ออ! ชาติเดิมของเขามาจากมนุษย ขาพเจาติดตามตอไป พบสาเหตุดังที่ยกตัวอยางหนึ่งขอดังนี้ ในตัวหนอนกระดิ่งทองตัวหนึ่ง เมื่อ 500 ชาติกอน มีรางเปนคนและเปนลูกเศรษฐีดวย วัน ๆ ชอบเที่ยวเตร ผูเปนพอไมหวังวา ใหลูกชายทํามาหากิน เพียงหวังใหลูกชายผลิตลูกมาก ๆ จึงไดสนับสนุนบุตรชายมีภรรยาหลายคน การรวมเพศไมมีกําหนดนั้น รางกายนับวันผายผอม ผูเปนพอฟงคนอื่นเลากันวา ถาใชสมอดําฝงอยูในอวัยวะเพศของหญิงสาวพรหมจารีหนึ่งคืน รุงขึ้นเอาออกมาทาน เชื่อกันวาไดรับความบริสุทธิ์ของหญิงสาวพรหมจรรยแลว จะเกิดพละกําลังทางเพศเปนการละเมิดกฏของฟาดิน ในที่สุดตองมาชดใชกรรมโดยเกิดเปนหนอนกระดิ่งทองทุกๆชาติ ถาม : คนที่ชอบมั่วกาม จะตองมาเกิดเปนหนอนกระดิ่งทองในภพหนาไหม? ตอบ : คนที่วัน ๆ คิดแตเรื่องกาม ไมเลือกวาลูกเขาเมียใคร แลวรวมเพศทุกวัน ผลยอมชดใชกรรมในชาติหนา ถาม : การกินกระดิ่งทองเปน ๆ นั้น เปนการเสริมพละกําลังทางเพศจริงหรือไม? ตอบ : เปนการเขาใจผิดของมนุษย คิดวาทานหนอนประเภทนี้จะเกิดพละกําลังทางเพศแลวไปมั่วกามอยางไมยับยั้ง เปนการบั่นทอนชีวิตตนมากกวา


ถาม : เมื่อความใครเกิดขึ้น จะทําอยางไร ใหความใครลดลง? ตอบ : 1) การมองหญิงงาม อยาไปพิจารณาเพียงภายนอก เราควรพิจารณาวา นั่นเปนกระดูกที่ใสเสื้อสวย ๆ เทานั้น ภายนอกที่พรมดวยน้ําหอม แทจริงภายในลวนแตสิ่งเนาเหม็น เชน เสมหะ เสลด เหงื่อ น้ํามูก น้ําปสสาวะ อุจจาระ ฯลฯ สิ่งเหลานั้น ตัวเราเองก็มี ถาคิดไดเชนนี้ จะเกิดอาการคลื่นไส 2) รางกายคนเหม็นที่สุด ดูจากเมื่อคนเราตายลง เมื่อโลหิตหยุดไหลเวียน น้ําเหลืองไหลเยิ้ม ใบหนาซีดเซียว หลายวันผานไป รางกายจะบวมสงกลิ่นเหม็น ถึงแมผูตายจะเคยเปนนางงามจักรวาลก็ตาม เมื่อตายแลวรางกายก็เนาเหม็นเหมือนกัน ความสวย ความนารักก็จะกลายเปนของนาเวทนาไป 3) เห็นสาวสายใหคิดเสมอวา สตรีในโลกนี้ลวนเปนญาติทั้งนั้น ผูมีอายุสูงนับวาเปนแม อายุมากหนอยเปนพี่ อายุออนกวาเปนนอง เมื่ออายุออนมาก ๆ ถือวาเปนลูกสาว คนไมใชสัตวเดรัจฉาน จะไปคิดลวงเกินญาติตนคงไมมี 4) เห็นสาวสวยแลวมีความคิดเชนนี้ หากเราไปทํามิดีมิรายกับเธอ ลูกสาวหรือภรรยาสาวของเราหากถูกคนอื่นทํามิดีมิรายบาง แลวเราจะทําอยางไร คิดไดอยางนี้ ความคิดลามกจะไมเกิดขึ้น 5) เมื่อความใครผุดขึ้น ยากที่จะระงับได ทานลองหายใจลึก ๆ 3 ครั้ง หากมีสาวสวยอยูตอหนาเรา หรือทําทายั่วยุทานควรคิดวา การลวงเกินเปนการผิดศีล ตองมีสติ คิดวาความสุขชั่วคราวจะนําผลรายตามมาไมมีวันสิ้นสุด คนเราควรสังวรถึงผลรายที่จะตามมา ตาสวรรคดั่งฟาแลบ เรื่องเสพเมถุนไมวาจะเกิดขึ้นที่ใดจะถูกบันทึกไวหมด และจะปรากฏใหดูเมื่อมายืนตหนากระจกสองกาม ไมรูวาจะเอาหนาไปซุกไวที่ไหนดี 6) การเปนคน สิ่งแรกตองมีสติ ไมหวั่นไหวตอสิ่งยั่วยุเยายวน ก็มีโอกาสที่เปนเทพอยูเบื้องบน หากขาดสติ ลุมหลง กามารมณ ก็จะเวียนวายตายเกิดไมมีวันสิ้นสุด

จิตเจสิก แวบออกดึงกลับ ลื่อโจว ปลอยใหวางเปลา กับลมหายใจ ไมคิดสิ่งใด ก็ดึงกลับมา หากมีเจ็บปวด แผว ๆ เบา ๆ

ไมตองกังวล เขาหรือออก หากแวบออกไป คงความสงบ ณ ที่ใดใด แผว ๆ เบา ๆ


ไปที่จุดนั้น ใหหมดสิ้นไป

สลายความเจ็บ ขอจงฝกหัด ลมหายใจนิ่ง..แลดิ่ง

จนไดสงบ คอยเดินลมปราณ

ลองฝกหัดดู

จักไดเห็นผล

สักทีสักที

ฝกใจตองฝกพูดดีดวย ลื่อโจว ยินดีปรีดิ์เปรม เกษมเปรมปรีดิ์ มีน้ําแรกิน แทนกินน้ําคํา สุขภาพกาย มีดีกวาเกา สุขภาพใจ ก็ดูจะดี ขอจงประคอง ทั้งกายทั้งใจ ใหดีใหดี ยิ่งยิ่งขึ้นไป จนกวาหมดจด จิตใสใจงาม เปนที่ยินดี ยินดียินดี ขอจงฝกใจ ขอจงฝกใจ วิธีฝกหัด จัดจิตจัดใจ มาลองดูกัน สักหนึ่งวิธี นี้มาดูกัน วาเปนอยางไร ถอยคําคําพูด ที่เปลงออกมา แสดงระดับ

ความคิดจิตใจ

วาไปถึงไหน เชนคําอวดดี คนหนึ่งกลาววา ใหอีกคนหนึ่ง ผูกลาวยังมี

อัตตาสูงอยู

ผูถูกกลาววา ก็ถูกดูถูก ลองมาฝกหัด จัดใชถอยคํา กอนจะพูดจา คิดพินิจดู ดีหรือไมดี คอยคอยหาคํา


ที่เหมาะที่ควร เอามาแทนกัน

คัมภีรปลุกชาวโลก โดยเทพเจาแหงความซื่อสัตย พระเจากวนอู (เง็ก เซียน ฮอง เต) พระเจากวนอูทรงตรัสไววา คุณคาของความเปนมนุษยนั้นอยูที่การมีความจงรักภักดี ความกตัญู และมีคุณธรรม จึงจะนับไดวาเปนมนุษยที่สมบูรณที่สุด และสามารถยืนหยัดอยูบนสวรรคหรือบนพิภพนี้ได หากมนุษยเราไมจงรักภักดีตอประเทศชาติ ไมกตัญูตอบิดา มารดา ไมรักษาสัจธรรมแลวไซร ถึงตัวยังมีชีวิตอยู แตดานจิตใจ เสมือนหนึ่งไดตายจากไปแลว และจะอยูแบบลับ ๆ ลอ ๆ ไมมีความหมายอะไรจิตของมนุษยคือเจา เจาก็คือจิต ถาการะทําสิ่งใดที่ไมละอายตอจิตแลวก็เทากับวาไมละอายตอเจา การกระทําสิ่งใดก็ดีที่หลอกลวงจิตตน ก็เทากับหลอกลวงเจา เพราะฉะนั้นสาธุชนควรรูถึงสามขอที่ควรเกรงกลัว


1)เกรงกลัวตอโองการสวรรค 2) เกรงกลัวผูหลักผูใหญ 3) เกรงกลัวตอคําพูดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสี่ขอที่ควรรู (รูฟา รูดิน รูเขา รูตน) พึงระมัดระวังไมใหตัวเองกระทําในสิ่งที่ผิด จงอยาคิดวาหลบอยูในหองมืดหรือบานรางแลวจะทําสิ่งชั่วชาสามานยแลวจะไมมีใครเห็น แทที่จริงการเคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ลวนอยูในสายตาของเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นสิบตาตางเพงมาที่การกระทําของพวกเราอยู และจงอยาคิดวา ที่พูดนั้นปราศจากขอมูล กรรมที่คนเรากอขึ้นยอมไดรับสนองทั้งนั้น จะไมผิดพลาดแมแตเสนผมเพียงเสนเดียว กามตัณหาเปนยอดแหงความชั่วทั้งปวง ความกตัญูเปนยอดแหงความดี โปรดอยาคิดวา สิ่งที่ขัดตอศีลธรรม หากแตมีผลประโยชนแกตนแลวก็ไปกระทํา สิ่งที่ชอบธรรมแตไมเกิดประโยชนแกตนแลวไมยอมกระทํา หากทานใดที่ทําใหขาฯ ผิดหวัง จงมาทดลองคมมีดของขาฯ ความเปนคนนั้นควรเคารพฟาดิน สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เซนไหวบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว กตัญูตอผูบังเกิดเกลาทั้งสอง เคารพกฏหมายของบานเมือง เคารพครูบาอาจารย รักพี่รักนอง มีสัจจะตอเพื่อนฝูง ผูกมิตรกับบานใกลเรือนเคียง กอสันติสุขระหวางสามีภรรยา อบรมลูกหลาน ใหความสะดวกแกผูอื่นเสมอ ๆ สรางบุญกุศลทั้งในที่แจงและที่ลับ ชวยเหลือผูเดือดรอน จุนเจือผูตกทุกขไดยาก ทะนุบํารุงหรือกอสรางโบสถศาลา บริจาคทุนทรัพยรวมพิมพหนังสือธรรมะและคัมภีร บริจาคยาแกผูเจ็บไข แจกจายน้ําแกผูกระหาย ไมฆาสัตวตัดชีวิต สรางถนนซอมสะทาน สงเคราะหผูเปนหมาย บรรเทาทุกขรอนของผูอื่น เพื่อพยุงบุญกุศลที่ตนไดสรางสมมา ชวยเหลือผูมีความทุกขและอยายุยงผูอื่นใหมีคดีความ สละเงินทองเพื่อสงเสริมผูอื่นสมหวังในสิ่งที่ดีงาม แนะนําชี้แนะผูอื่นใหรูถึงกฏแหงกรรม ไมจองเวรตอกัน ไมโกงตาชั่ง คบคาสมาคมกับคนที่มีศีลธรรม ไมคบหาคนชั่วเปนมิตร จงปกปดความชั่วของผูอื่น และสรรเสริญแตความดีงามของผูอื่นเทานั้น จงมีเมตตาตอสรรพสัตว ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหรืออัคคีภัย กลับเนื้อกลับตัวเปนคนมีคุณธรรม สํานึกผิดและเริ่มตนเปนคนดี ตองมีจิตเมตตาการุณย อยาใหมีความคิดชั่วขาสามานยเหลืออยูในสมอง ถาเปนสิ่งที่มีประโยชนตอสวนรวม จงมีจิตมั่นคงและปฏิบัติใหดี ถาแมการกระทําของตนไมมีใครรูเห็น แตเทพยดาเบื้องบนรูแจงมาตลอด และจะประทานบุญตออายุขัยให ลูกหลานรุงเรือง เคราะหรายและความเจ็บไขไดปวย จะไมมาเยี่ยมเยียน ภัยพิบัติไมอาจมากอกวน ทั้งคนและสัตวเลี้ยงในบานจะอยูอยางสงบ ดาวมงคลจะใหผล หากมีจิตคิดชั่วไมประกอบกรรมดี คิดไปขมขืนลูกเมียของผูอื่น ทําใหการสมรสของผูอื่นตองพังทลายลง ทําลายชื่อเสียงของผูอื่น อิจฉาริษยาเมื่อเห็นผูอื่นมีปญญา กระทําสิ่งที่เปนประโยชนแกตนโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายของผูอื่นเพื่อใหครอบครัวตนร่ํารวย หรือเมื่อไมสมเจตนารมณตนก็โทษฟาดินโทษฝนโทษลม กลาวรายนักปราชญ ทําลายพระรูป และเหยียดหยามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฆาวัวควายและสุนัข เอาหนังสือหรือหนังสือพิมพไปเช็ดน้ํา อุจจาระหรือที่สกปรก เอาอิทธิพลหรือความร่ํารวยของตนไปขมเหงผูบริสุทธิ์และคนยากจน


ยุเหยบิดามารดาหรือพี่นองของผูอื่นเกิดความแตกราวกินใจกัน ไมเชื่อสัจธรรม ประพฤติตนเยี่ยงโจร ปลน ฆา ขมขืน ไมเกรงกลัวตอบาป ไมละอายตอฟาดิน ชอบมีชีวิตฟุงเฟอ ชอบโออวด ไมรูจักประหยัดไมขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงาน ไมเสียดายพืชผลกินทิ้งกินขวาง ไมรูจักบุญคุณคน ไมเพียงแตหลอกลวงตัวเอง ยังหลอกลวงจิตใจ ทั้ง ๆ จิตตนรูวาอะไรดีอะไรชั่ว คาขายไมยุติธรรม ชอบโกงตาชั่งตั้งตนเปนศาสดา หลอกลวงผูอื่นใหเห็นผิดเปนชอบวาสามารถนําพาผูคนสูสวรรคได ทําทุกวิถีทางทั้งทางตรงและทางออม ขอเพียงไดหลอกลวงทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของตน ชอบบิดพลิ้วความจริง พูดจาไมอยูในรองในรอย บนบานตอฟาดินแตลับหลังวางแผนทําลายผูอื่น ขาดคุณธรรม สวนกระแสสังคม ไมเชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว นําพาผูอื่นไปทางชั่ว ไมยอมทําความดีเลย วัน ๆ ทําแตสิ่งชั่วรายสามานยชอบเลนลิ้นกอคดีความ การประพฤติชั่วรายนี้ ผลคือจะไดรับภัยวิบัติ จากอุทกภัย อัคคีภัย ขโมยปลนจี้ โรคราย ลูกหลานโงเขลา และบุตรชายจะเกิดเปนโจร บุตรีเกิดเปนหญิงชั่ว ตัวเองก็อายุสั้น บานแตกสาแหรกขาด ผลกรรมนี้จะสัมฤทธิผลในชาตินี้เปนอยางเร็ว หรือไมก็ตกอยูกับลูกหลานตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบอยางละเอียด ไมมีการผิดพลาดแมแตนิด ความดีกับความชั่วในสองทางนี้ จะแบงแยกถึงความโชคดีและเคราะหกรรม ทําดียอมไดดี ทําชั่วยอมไดชั่ว ผลกรรมตอบสนองการกลาวของขาฯ นี้ หวังวาผูคนทั้งหลายจงปฏิบัติตาม ถึงแมเปนคําพูดตื้น ๆแตก็เปนประโยชนแกกายและใจ หากมีใครพูดจาเยาะหยัน จะไดรับโทษจากขาฯ โดยคมมีดของขา ฯ ผูที่หมั่นอานคัมภีรนี้ จะแคลวคลาดจากเคราะหราย และความมั่งมีศรีสุขจะมาเยือน ขอบุตรไดบุตร มีอายุยืนนาน มั่งมีดวยโภคทรัพยและชื่อเสียง ปรารถนาสิ่งใดในทางถูกตองจะไดสมหวังทุกประการ ผลบุญเหลานั้นจะมีไดก็ตอเมื่อประกอบกรรมดีเทานั้น ขาฯ ไมมีการลําเอียงใด ๆ เพียงตองการคุมครองผูมีศีลมีธรรมผูมีจิตเมตตา และนักบุญเทานั้น ขอใหชาวโลกจงปฏิบัติแตความดีละเวนจากความชั่วทั้งปวง 1. กามตัณหาเปนความเลวอันดับแรกผลแหงกรรมในปจจุบัน ผมเริ่มสําเร็จความใครตั้งแตยังเรียนอยูชั้นประถม เนื่องดวยชวงใตรมผามักไมสะอาดจึงเปนเหตุใหเกิดโรคตาง ๆ ตอนอยูมัธยมปที่ 2 ผมเริ่มคบเพื่อนหญิง ทั้งวันลุมหลงอยูกับตัณหาจนรางกายออนแอ นอนไมหลับ ฝนเปยก หลังจบการศึกษาออกมาทํางาน รางกายแยมากตองอาศัยยาบํารุงตลอดเวลา รางกายก็ไมสามารถกลับคืนมาเหมือนเดิมความสมบูรณของรางกายเหลือเพียงเศษหนึ่งสวนสามของคนหนุมทั่ว ๆไป ไมทานยาบํารุงก็ไมได เมื่ออายุ 18 ปไดคบเพื่อนหญิงอีกคน ผมยังคงจมปลักอยูกับกามารมณ เพื่อนหญิงสองคนทําใหรางกายของผมซูบผอม โรคตาง ๆ ตามมา วัน ๆ รูสึกออนเพลีย อยากนอนตลอดเวลา แตนอนก็นอนไมหลับ กราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหาหมอดูก็ไมไดชวยใหดีขึ้น ความฝนที่เคยคาดหวังไวไดรวงโรยไป ทานยาเสมือนทานขาว ทั้งยังตองทํางานทั้งวัน ความทุกขทรมานยากที่จะบรรยาย ความคิดที่จะฆาตัวตายมีอยูในสมองบอย ๆ แตผมรักพอแม ไมอยากไปจากทาน และตัวเองก็กลัวตายเหมือนกัน จึงยอมทนทุกขไปเรื่อย ๆ พออายุ 20 ผมมีโอกาสอานหนังสือธรรมะ รูเรื่องกฏแหงกรรมเขาใจถึงวาคนเราตองดิ้นรนอยูในทะเลทุกข ความคิดของผมเริ่มผันแปร มันเปนการหักเหของชีวิตของผม ทําใหผมรูวา


ถึงแมวาความดีอันนอยนิดก็ไมควรปลอยปละ แตสุขภาพตัวเองมีปญหา งวงนอนตลอดเวลา ความคิดที่จะเปนคนดียังแคความฝนเทานั้น พออายุ 21 ผมเจออาจารยคนหนึ่งที่สามารถมองเห็นดวยญาณเขาบอกวา สุขภาพของผมยังแยกวาผูสูงอายุอีก หากไมรับประทานยาชีวิตผมจะจบสิ้นลงทันที เขาเปนหมอที่เกงมากแตก็ไมสามารถรักษาโรคของผมได ประมาณหนึ่งปที่ผานมา ( อายุ 26 ) ผมเริ่มศึกษาพระธรรมอยางจริงจัง เรื่องอดีตถือวาไดตายจากไปแลว เรื่องอนาคตถือวาไดเกิดใหมแลว ชีวิตของผมถึงแมลําบากมาก แตผมมีความเชื่อมั่นวา ถาผมประกอบกรรมดีสม่ําเสมอ บุญกุศลที่ทําอยูทุกวี่ทุกวัน บวกกับไปหาหมอทานยาและรักษาตัวใหดี เชื่อวาสุขภาพคงคอย ๆ ดีขึ้น อยางนอยความเจ็บปวดก็ลดนอยลง ตอนนี้ผมเริ่มฝกนั่งสมาธิและทานอาหารเจ ความทรมานที่มีมาสิบกวาป ทําใหผมเขาใจซึ้งถึงโทษของลุมหลงในกามารมณ การอยากจะใหพนจากทะเลทุกขมีอยูทางเดียวคือ ประพฤติตนอยูในศีลในธรรม หมั่นสั่งสมบุญบารมีเทานั้น ผมหวังวาเรื่องของผมจะเปนอุทาหรณแกชาวโลกใหละกามเพื่อรักษาสุขภาพ ชีวิตคนเรามีเวลาจํากัด ควรทําประโยชนแกสวนรวมใหทําอยูเรื่อย ๆ โอกาสที่จะมีสุขภาพแข็งแรงคงไมไกลเกินเอื้อม ขอใหทุกคนจงสังวร (คัดมาจากนิตยสารเซิ่งเทียน ฉบับที่ 4) 2. เสียงจากผูสํานึกผิด เคยไดยินคําวา “พระโพธิสัตวกลัวเหตุ ปุถุชนกลัวผล” เพราะเหตุดังฤา ผูปฏิบัติธรรมหากสรางกรรมไวตามกฏแหงกรรมผูปรารถนาโพธิญาณนั้นยากตอการบรรลุผลเปนแนแท ปุถุชนทั่วไป ไมเขาใจถึงความนากลัวของกฏแหงกรรมการลุมหลงกับความใคร กามตัณหา เห็นเหตุใหสรางกรรมไว หากผลกรรมบังเกิดผลแลว จะขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยก็ไรผล เพราะมันสายเสียแลว นั่นเปนประสบการณของผมเอง เปนประสบการณที่เจ็บปวดมาก สุขภาพของผมออนแอในวันนี้ สมองตื้อ โลหิตจาง มีความรูสึกไมกระปรี้กระเปรา ไปหาแพทยทานยาก็ชวยไมไดมาก สิ้นเปลืองเงินทองโดยใชเหตุ ที่สําคัญที่สุดไดสูญเสียโอกาสทองที่ร่ําเรียนศึกษา ทุกวันนี้ผมมีอาชีพที่แนนอนโดยรับใชคนทั่วไป สุขภาพเสมือนรถมือสองตองทนทุกขทรมาน นั่นมาจากเหตุกรรมที่ผมไดกอขึ้นเอง ผมจําไดวา สมัยเรียนชั้นประถม ผมชอบเลนกีฬารางกายแข็งแรง เพื่อน ๆที่อายุรุนเดียวกันมักสูผมไมได ชอบเลนกีฬาทุกประเภทโรคภัยไขเจ็บไมเคยมาเยือน เมื่อเรียนชั้นมัธยมผมยังคงชอบเลนกีฬาอยูรางกายก็ยังสมบูรณ พอแมก็เอาใจใส ทานอาหารที่มีคุณภาพ ยังใหทานผลไมหลังอาหาร ชีวิตตอนนั้น ความจําดี สติปญญาดี วิชาอะไรขอไดอาน 3-4 เที่ยวสามารถทองออกมาได ถึงแมผานพนไป 1-2 ป ก็ยังไมลืม ตอนอยูปลายมัธยม 1 ไมรูเพื่อนคนไหนเอาหนังสือลามก 4-5 เลมมาใหอาน เนื่องดวยอายุยังนอย ยังแบงแยกชั่วดีไมออกแอบพลิกอานหลายหนาเทานั้น ทําใหผมลุมหลงจนมีสภาพวันนี้ นั่นเปนผีรายจริง ๆ อานหนังสือลามก ทําใหหัวใจเตนแรง ใบหนาแดงก่ํา ความคิดฟุงซาน เริ่มสําเร็จความใคร ในสมองคิดแตเรื่องเพศสัมพันธของชายหญิงเมื่อขึ้นมัธยม 3 ความจําเสื่อมถอย จิตใจรวนเร เวียนศีรษะ ปวดบั้นเอว จะปรึกษากับพอแมก็กลัวพอแมดุดา


ทุลักทุเลจนจบมัธยม 6 ผมรินัดเพื่อนไปแอบดูหนังลามก แตพอกลับบาน ผมพยายามยับยั้งไมใหคิดเรื่องความใคร รางกายเลยทรง ๆ อยูเมื่อเขารับราชการเปนทหาร วันหนึ่งตองวิ่ง 5 กิโลเมตร วิ่งขามสิ่งกีดขวาง 500 เมตร และวิดพื้น รางกายไมแข็งแรงจึงเปนความทุกขมาก ป พ.ศ.2526 ผมถูกปลดจากการเปนทหาร ตอนนั้นผมหวังอยูอยางเดียวที่จะใหมีสุขภาพแข็งแรง ในโอกาสบังเอิญผมไดอานหนังสือธรรมะ จึงรูสึกวาที่แลวมาผมไดทําผิดอยางมหันตเปนเหตุใหผมทุกวันนี้ ทําอะไรไมเปนชิ้นเปนอัน แถมยังสุขภาพแยลง ในหนังสือธรรมะทานพบหลวงปูองคหนึ่ง แนะนําโยมผูชายคนหนึ่งถึงวิธีการระงับความใคร เมื่อพบสาวสวยใหคิดวา “หากเธอเกิดปวยหนัก รางกายซูบผอม ผมเผายุงเหยิง รางกายมีแตหนังหุมกระดูก และเมื่อตายลง รางกายบวมเปง น้ําเหลืองไหลเยิ้ม.....ความใครจะถดถอยทันที" ผมทดลองดูไดผล เปนการตัดความใครลงได เวลาเดียวกันก็หาหมอรักษา ถาบางครั้งเกิดความใครขึ้นมารีบสวดคาถาเจาแมกวนอิม ซื้อชีวิตสัตวปลอย ทําบุญสุนทาน รวมทุนพิมพหนังสือธรรมะ สองเดือนใหหลัง จิตใจสงบมาก พบเห็นสาวสวยก็ไมคิดฟุงซาน ผมเขียนความผิดพลาดที่ผานมา เพื่อแสดงวาผมมีความตั้งใจอยางแนวแนวาผมสํานึกผิดจริง ๆ และก็หวังวาชาวโลกใหอุทิศสติปญญาของเราทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ สวนหนังสือลามก หนังลามก อยาริอานและไปดูเปนอันขาด ถาพลาดทาลงไป จะถูกญาติมิตร เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงานดูถูก ถึงตอนนั้นจะสายเสียแลว (คัดจากนิตยสารเซิ่งเทียน) 3. บาปและสํานึกบาป ผมยอมรับวา ผมเปนปศาจ เปนผีผูหญิง เปนคนชั่วชาเลวทรามเพราะผมทําลายผูหญิงดีมาเปนจํานวนมาก ผมเองเวลานี้ไมรูจะตองประพฤติตนอยางไร จึงจะชดใชบาปกรรมที่ผมเคยสรางไว วันนี้กรรมไดสนองตัวผมแลว หวังวาชาวโลกดูผมเปนตัวอยางอยากาวผิดเหมือนกับผม เมื่อสํานึกผิดก็สายเกินแกแลว เมื่อผมยังหนุมอยู ผมมีบุคลิกสงางาม วาทศิลปดี ถาผมพบหญิงสาวที่ถูกใจ ผมจะเขาไปตีสนิท และใหพวกเธอกินหมากฝรั่งที่ทําขึ้นพิเศษ เมื่อพวกเธอรับประทานเขาไป จะมีอาการสะลึมสะลือ แลวก็มาเสียความบริสุทธิ์แกผม เด็กผูหญิงบางคนเห็นวาไหน ๆ ก็เสียทาใหผมแลว ยินดีจะแตงงานกับผม ผมก็แกลงดีใจจะไดตักตวงความสุขจากรางของเธอบอย ๆ เมื่อพวกเธอมีครรภ ผมก็หาเรื่องตีจาก แลวพวกเธอก็หาทางออกโดยยอมแตงงานกับทหารที่ปลดราชการแลว เมื่อคลอดลูกออกมา เพื่อความอยูรอด จึงมามีอาชีพเปนโสเภณี ผูหญิงบางคนไมยอมใหผมทอดทิ้งไปเธอจึงตามตื๊ออยูตลอดเวลา เพื่อตัดปญหายุงยาก ผมหันไปเที่ยวซองนางโลม ผมตองหาวิธีเอาเงินมาใช คุณแมไดตายไปนานแลว สวนคุณพอเปนผูรับเหมากอสรางงานการยุงมาก เมื่อผมหาขออางขอเงิน คุณพอก็ไมเคยสอบถามรายละเอียดใหเงินตามขอทุกที มีคนเคยคุยเรื่องกฏแหงกรรมใหฟง แตผมไมเชื่อ ผมคิดวานั่นเปนเรื่องงมงาย เพราะทางวิทยาศาสตรไมสามารถพิสูจนได ยังมีบางคนพูดถึงผีสางเทวดา ผมกลับถามวา “คุณเคยพบเห็นแลวหรือถาไมเคยพบเที่ยวพูดทําไม?” บางคนพูดถึงคุณธรรม ผมจะถามเขาวา “คุณธรรมชั่งขายไดเทาไร?” ผมไมเชื่อกฏแหงกรรม ผมยังใชชีวิตบัดซบตอไป


ผมเปนคนหัวดื้อ ไมรับคําชี้แนะของผูอื่น เมื่อเหตุรายเกิดขึ้นผมจึงตําหนิ เพื่อน ๆ ทําไมไมแนะนําใหผมทานหนังสือธรรมะ หนังสือธรรมะเทานั้นที่จะใหแสงสวางผมได อาจเปนเพราะวาผมไมไดสรางบุญมาตั้งแตชาติปางกอน จึงพลาดโอกาสที่จะไดศึกษาธรรมะ บัดนี้ผมหวังวาความสํานึกผิดของผมจะทําใหชาวโลกสังวร อาจลดหยอนบาปกรรมที่ผมไดกอขึ้นก็ได จําไดวาตอนบาปกรรมเริ่มตามสนอง ไมมีลางเตือนภัยเลย เชาวันหนึ่ง เมื่อผมตื่นนอน ปรากฏวาตนขาชวงบนมีเม็ดแข็งเกิดขึ้นเพื่อนพูดเสมอวา ผูชายที่ชอบสําสอนมักจะติดโรคฝมะมวงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ผมจึงไมไดใหความสําคัญมากนัก ไปหาซื้อยาตามรานมาทาน อาการดีขึ้นบาง เลวลงบาง เปนอยูเชนนี้ 10 กวาวัน อาการโรคไมเพียงไมหาย กลับลามไปทั่วราง เริ่มมีผื่นแดงขึ้นตามตัวทั้งคันทั้งเจ็บ เพียงไปเกาหนอยเทานั้น น้ําเหลืองก็ไหลออกมา บางครั้งก็เจ็บปวดมาก รีบไปหาแพทย แพทยลงความเห็นวา นั่นไมใชกามโรคธรรมดา หากแตเปนโรคซิฟลิสชนิดเลวราย แพทยฉีดยาและใหยามาทานทั้งยังไดเตือนดวยความหวังดีวา “คนหนุมควรรักษาตัวนะ เปนโรคชนิดนี้แลวควรเลิกสําสอนแลวนะ ถาประมาทอาจถึงแกชีวิตได” รักษามาสิบกวาวัน ดูภายนอกก็วาหายเปนปกติ เลยไมตองไปหาแพทยที่โรงพยาบาลฉีดยากินยาอีก จิตใจเริ่มชุมชื่นขึ้น ไดบทเรียนนี้ทําใหผมเลิกเที่ยวสําสอนระยะหนึ่ง แลวความหวั่นกลัวก็เริ่มจางหายลง ผมเริ่มออกไปเที่ยวตามผับ ไนทคลับ แลวก็หิ้วพารตเนอรไปหลับนอน หาความสําราญเชนนี้ประมาณเดือนเศษ กามโรคที่เขาใจวาหายดีแลวกลับวกกลับมาอีก ออกดอกสะพรั่งทั้งสรรพางคกายเริ่มเวียนศีรษะ ความรูสึกเฉื่อยชา รางกายเริ่มเย็นชา อาการหนักกวาคราวที่แลวมาก จึงรูวาเหตุการณเลวรายมาก ญาติ ๆ รีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาล หลังตรวจเช็คเสร็จ แพทยลงความเห็นวา เปนโรคซิฟลิสขั้นที่สองแลว คราวกอนยังไมหายขาดไปเที่ยวตอ เลยไปติดเชื้อโรคมาอีก บัดนี้ เชื้อโรคไดแทรกซึมเขาในเสนเลือดแลว ระบบประสาทถูกกระทบกระเทือนถึงขั้นเปนตายเทากัน หวังใหหายขาดคงเปนไปไมได เพียงขอใหรักษาชีวิตอยูไดก็นับวาบุญโขแลว อาการเริ่มเลวรายทุกวัน ผื่นแดงเริ่มแตกกลายเปนแผลเปน ผมบนศีรษะเริ่มหลุด ใบหนา จมูก เริ่มเนาเปอย แพทยพยายามใหการรักษา โอ.....พระเจา คนที่มีผิวพรรณละเอียด ขาวสะอาด ใบหนาสงางาม รางกายล่ําสัน ณ บัดนี้ไดกลายเปนซากศพที่เดินได มองดูรูปถายสมัยเด็ก ขาว ๆ อวน ๆ ชางนารัก ไรเดียงสาแตผมในวันนี้ไมผิดกับปศาจ ใครเห็นใครกลัว ชีวิตไดกลับหนามือเปนหลังมือ ถึงแมวาวันนี้ผมยังมีชีวิตอยู แตดานจิตใจทนทุกขทรมานมาก เสมือนตกอยูในนรกอเวจียังไงยังงั้น วันนี้ ผมเขียนคําสารภาพจากจิตสวนลึกของหัวใจดวยมือสั่นยึกยัก ผมหวังวาบทความนี้สามารถชวยผมไถบาปไดบาง และก็หวังวาคนที่กําลังเดินอยูบนถนนบาปสามารถตื่นจากความฝน ตัดสินใจเลิกละความชั่วที่เคยทํา หันมาใชชีวิตใหมเพื่อความสุขในอนาคตเถิด ( คัดจากนิตยสารเซิ่งเทียน และขาพเจา) เวลาวารีไมรอใคร


ลื่อโจว ขมีขมัน เร็วเร็วไวไว ดวยความวองไว

ขมีขมัน ทํากิจการงาน ขมีขมัน

เร็วเร็วไวไว

ทํากิจการงาน

ใหแลวใหลวง

อยามัวแชเชือน

คอยแตจะเลน

เร็วเร็วไวไว

เวลาไมคอย มิอาจจะเรียก

ผานแลวผานเลย ใหไดกลับคืน

4. สํานึกบาป “โชคลาภหรือเภทภัยไรประตู ลวนแตมนุษยเราสรรหามาเอง บุญบาปตามสนองเสมือนหนึ่งเงาตามตัว ผลบุญบาปไมมีผิดเพี้ยน” คิดถึงสองประโยคนี้ทีไร พาใหคิดถึงการกระทําในอดีต รูสึกละอายตอฟาดิน บิดามารดา และเสียชาติเกิดบัดนี้ผมเขาใจแลววา สวรรคมีจริง นรกมีจริง นั่นเปนกฏแหงกรรมมิใชงมงาย อาจเปนบาปกรรมในอดีตชาติที่ไดกอไว ผมมีนิสัยกระดาง ชั่วรายตั้งแตเยาววัย ผมยังจําไดวา ตอนเรียนนอยูชั้นประถม ผมก็มีความประพฤติชั่ว ๆ เพื่อนหญิงที่นั่งอยูขาง ๆ ผมก็ยื่นมือไปลูบคลําขาออนของเธอ เธอไมโกรธเพียงแตอาย ๆ เทานั้นไมนึกวาผมไดคืบจะเอาศอก ปฏิบัติเชนนี้ทุกวัน เปนผลบาปที่เริ่มตนตั้งแตนั้นมา วันหนึ่งผมพบวาผมบนศีรษะเริ่มหงอกหลายเสน ตอนนั้นผมไมสนใจเลย คิดวานั่นเปนผลมาจากากรขยันหมั่นเรียนก็ได ผมหงอกเริ่มเพิ่มทวีขึ้น ผิวหนังบนศีรษะพลอยขาวไปดวยจนเห็นไดชัด เพื่อน ๆ เริ่มมองผมดวยสายตาแปลกประหลาด จิตใจตอนนั้นเสมือนหนึ่งมีเข็มจํานวนมากปกแทงอยู เจ็บทรวงเหลือเกิน ความนอยเนื้อต่ําใจเริ่มครอบงํา เริ่มเกลียดชังผูอื่น เห็นเพื่อนหญิงเดินทางกลับบานดวยกันหลังเลิกเรียน ผมมักใชคําพูดเสียดสีเธอ ผมไมเคยสํานึกเลยวา การกระทําเชนนั้นไดฝงรากความชั่วรายไวและจะไดผลบาปในวันขางหนา สมัยเรียนชั้นมัธยม เริ่มขโมยเงินในบานสิบกวาครั้ง ขโมยเงินนอกบานไดเงินพันกวาเหรียญ และไดรวมกับเพื่อนๆ ขโมยของในซุปเปอรมารเก็ต ในโรงเรียน บุคสโตร รานขายของชํา ผมก็เคยขโมยมาแลว วันหนึ่งระหวางเดินทางกลับบาน ผมถูกตํารวจจับ และยังถูกพอตบตีอยางสาหัส นิสัยผมจึงคอยเปลี่ยนไปทางดีขึ้น เวลาตอมา ผมเริ่มสําเร็จความใคร ในสมองวัน ๆ คิดแตเรื่องลามก การเรียนเริ่มถดถอย เพื่อนเลยยุยงพาไปดูหนังลามกอีกนับแตนั้นมา ผมจมปลักอยูกับกามคุณจนถอนตัวไมขึ้น มีอยูครั้งหนึ่ง ผมประกอบกรรมมหันตที่ขโมยเงินสวนหนึ่งของเงินบริจาคที่เพื่อนนักเรียนทั้งหองสละเงินเพื่อการกุศล


โชคชะตาเริ่มเปลี่ยนแปลง ไมวาจะทําอะไรมีอุปสรรคหมด วันหนึ่งผมขี่จักรยานไปทําธุระนอกบาน ถูกมอเตอรโซคชนจนฟนหนาหักไปสองซี่ เลือดกลบปากและเจ็บปวดมาก คนขี่มอเตอรไซคยังมีคุณธรรมไดนําผมสงโรงพยาบาล นั่น...ผลกรรมเริ่มแสดงฤทธิ์แลว แตผมยังไมสํานึก ตอนอยูชั้นมัธยมปลาย สุขภาพแยลง ศีรษะเริ่มปวด เจอลมพัดมาแผนหลังจะเจ็บปวด มีอยูหลายครั้งเจ็บที่หัวใจดวย หากหายใจแรงหนอยก็รูสึกเจ็บเหมือนกัน รางกายเลยเปนศูนยรวมของโรคภัยตาง ๆ แพทยก็ไมสามารถรักษาใหหายขาดได พอแมก็สิ้นเปลืองไปมากสุขภาพยังทรุดโทรมลงทุกวัน เวลานอนจะฝนรายบอย ๆบางครั้งรูสึกวาจะมีผีปศาจอยูขาง ๆทําใหจิตใจหวั่นไหว ผมภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดสงสารผม เมตตาผม ประทานอภัยและใหพรผม แตสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักความยุติธรรม ไมวาบาปกรรมที่ผมทํามากนอยแคไหน ผลกรรมก็ยอมไดรับตามบาปกรรมที่ไดประกอบขึ้น เดือนมกราคมปนี้ หางคิ้วตาไดมีฝรายเกิดขึ้น คนทั่วไปเห็นวาฝรายนั้นควรรีบรักษาจะไดหายไว ๆ แตความโชครายยังไมเขาขางผมฝรายเริ่มบานปลายจนตาเกือบถูกปดลง เพื่อน ๆ ไดแนะนําไปหาแพทยคนนี้ แพทยคนนั้น บอกวาเปนแพทยเชี่ยวชาญรักษาโรคพรรคนี้ ผมก็ไป ตอนแรกทําทาจะดีขึ้นแลวก็ทรุดลงหนักกวาเกาอีก ผมทอแทใจ ผมปลอยใหเปนไปตามยถากรรม วันหนึ่งมีเพื่อนพาไปรักษาที่คลินิกแหงหนึ่ง แพทยนั้นเกงจริง ๆ ฝนั้นไดหายไปแตเกิดเปนแผลเปนที่นั่น กลาวคือตําแหนงที่เปนแผลนั้นเกิดบุมลึกลงไป แตรอบ ๆ ขางมีเนื้องอกผุดขึ้นมา ใชเวลารักษารวม 2 เดือนจึงจะหายขาด ผมถามตัวเองวา เหตุใดคนไขที่เปนอยางผมรักษาไมนานก็หายเปนปกติ ทําไมผมจึงตองรับกรรมทรมานเชนนี้ ประมานสองเดือนกอน ผมมีโอกาสไดอานหนังสือกฏแหงกรรมจัดพิมพโดยสถานธรรมเซิ่งเทียน ทําใหผมเขาใจผลบุญผลกรรมที่ไดกอขึ้น ผมสาบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา ชาตินี้ผมจะพยายามใชหนี้กรรมที่กอขึ้นเมื่อชาติปางกอน และจะเจริญรอยตามทานใจบุญทั้งหลาย ประกอบแตกรรมดี เชื่อวาผลบุญที่หมั่นกระทํานั้นคงใชหนี้กรรมเกาหมดแน ถึงแมรางกายของผมขณะนี้จะผายผอมมาก แตผมก็มีจิตใจแนวแนที่จะประกอบกรรมดี พิมพหนังสือธรรมะ ปลอยชีวิตสัตว ชวยคนยากไร ทะนุบํารุงพุทธศาสนา ฯลฯ ผมเชื่อวาสุขภาพของผมคงไดกลับคืนมาวันหนึ่ง บทความนี้จะถูกนําตีแผในนิตยสารเซิ่งเทียน หวังวาจะเปนระฆังที่ปลุกใหผูที่กําลังตกอยูในทะเลทุกขจะไดละจากการทําชั่ว เริ่มประกอบแตกรรมดีเพื่อสูแดนสุขาวดีในที่สุด จิตสะอาด ก็ดีไปหมด ลื่อโจว การจะดิ้นรน

เอาสิ่งพึงใจ

จิตมนุษยนี้ไซร

ชางจักฝนใฝ

ใหมากมากความ

ไปเสียกระไร

ใหใสสะอาด ชําระจิตใจ ไมวาที่ใด ไมวาสิ่งใด


ก็ลวนเปนดี 5. ทําลายหนังสือลามก มีลาภยศ ในสมัยราชวงศชิง ที่มณฑลเหวินหนาน มีนักศึกษาชื่อเซี่ยเหลื่อตวน เปนคนมีอัธยาศัยและคุณธรรมดีมาก มีจิตเมตตาตั้งแตยังเด็ก สมัยยังเปนนักเรียนอยูนั้น ถาพบเห็นหนังสือลามกวางขายอยู เกรางวาจะเผยแพรในตลาด ทําใหผูอานเกิดจิตหวั่นไหวมีอารมณทางเพศ และอาจกอคดีการขมขืนขึ้น จึงขอเงินจากพอแมออกกวานซื้อหนังสือเหลานั้นกลับมาเผาทําลายเสีย หนังสือลามกไดถูกเขาทําลายไปเปนจํานวนมาก คืนหนึ่งเขาฝนเห็นเทวดามาอวยพรวา “เจาสละเงินกวานซื้อและทําลายหนังสือลามกเปนประจํา ไดชวยใหคนจํานวนมากไมตองอานแลวจิตใจวาวุนซึ่งนับเปนมหากุศล พระผูเปนเจาทรงเห็นวา เจามีจิตบริสุทธิ์ และเมตตาจึงทรงประทานลาภยศให ขอใหโชคดีนะ” เมื่อตื่นจากความฝน รูวาเขาไดรับพรจากสวรรค จึงเพิ่มความหมั่นเพียรในการเรียน พรอมกับสรางบุญกุศลไปดวย เวลาตอมา เขาก็สอบไดเปนจิ้นสือในปเปงจื้อในสมัยจักรพรรดิคังซี และสอบไดเปนจอหงวนในปกุยหมี่ ชื่อเสียงของเขาเลาลือไปทั่ว ลูกหลานก็เจริญรุงเรืองเชนกัน 6. ปฏิเสธการยั่วยุ รุงเรืองทั้งตระกูล ครูเซี่ยเซียนเปนชาวหยีเซียว ขางบานมีหญิงสาวคนหนึ่งมีความพิศวงในตัวเขามาก จึงไปหาเขาในยามวิกาล ขณะที่พอแมของนางไปธุระขางนอก ครูเซี่ยปฏิเสธการมาหาของนาง จึงไดกลาวตักเตือนนางวา “นางเปนหญิงสาวที่ยังไมแตงงาน หากเกิดไดเสียกัน ตัวนางเองจะมีมลทินติดตัวตลอดชีวิต พอแมของนาง สามีในอนาคตของนาง จะไดรับความอับอาย แลวนางเองจะสบายใจหรือ” พูดแลวครูเซี่ยไดเชิญนางกลับบาน นางรูสึกอับอายและซาบซึ้งในคําเตือนเมื่อไดสติก็ลากลับดวยน้ําตานองหนา ในที่สุด ครูเซี่ยสอบไดเปนจอหงวน และเปนถึงเสนาบดีในเวลาตอมา ลูกหลานก็มีความเจริญรุงเรืองในวงราชการ คติ: ผูมีหิริโอตตัปปะ ยอมไดรับผลตอบแทนเสมอ หมั่นถอดใจ ลื่อโจว ถอดใจออกมา ลองตกแตงดู ใหงามใหงาม ดั่งใจดั่งใจ คอยใสกลับคืน ใหแลดูงาม 7. ทําลายสาวพรหมจรรยจนชื่อเสียถึงกับฆาตัวตาย ในราชวงศหมิง มีบัณฑิตที่ขาดคุณธรรมชื่อ จางอันกวก เขาเคยลอลวงหญิงสาวขางบานคนหนึ่งจนเรื่องแดงขึ้น หญิงสาวนั้นไดฆาตัวตายในที่สุด หลายปตอมา จางอันกวกไปสอบจอหงวนที่เมืองหลวง


กรรมการผูตรวจสอบเห็นวา บทความที่นายจางเขียนมาเปนบทความที่เยี่ยมยศ อยากเลือกใหเปนจอหงวน ทันใดนั้นมีเสียงตวาดจากฟาวามีหรือคนที่เคยขมขืนคนอื่นจนตองฆาตัวตายจะไดเปนจอหงวน กรรมการผูตรวจไดฟงเชนนั้นก็ตกตะลึง เมื่อไดสติคืนมา บทความนั้นไดถูกฉีกเปนชิ้น ๆ แลว หลังจากการคัดเลือกไดผานไป ผูตรวจไดนําเรื่องนี้ไปสอบถามจางอันกวก ซึ่งรูสึกอับอายและเสียใจที่ไดกระทําความชั่วไว ในที่สุดก็ตรมใจตาย คติ : ผูที่ขาดคุณธรรม แมจะมีความสามารถเพียงใดก็ไมประสบกับความสําเร็จได 8. ลวงเกินเมียเขา เมียเราใชกรรมแทน นายหลี่เปนคนอาศัยอยูทางตะวันออกของเมือง วันหนึ่งไดไปธุระในตัวเมืองและไดหลอกลวงเมียชาวบานคนหนึ่ง แลวพากลับมาที่บานซึ่งเวลานั้นภรรยาของเขาก็ไดหนีตามชูไป นายหลี่กลับดีใจวา ดีนะที่ไดเมียคนใหมมา มิฉะนั้นจะตองมาเปนพอหมาย ตอมาอีกไมนาน หญิงที่หลอกเขามาไมชอบชีวิตในชนบท จึงไดหนีตามหนุมขางบานไป พอดีสามีเดิมของนางตามมาถึง จึงไดฟองนายหลี่ในฐานหลอกลวงเมียเขาแตเนื่องดวยเมียนั้นไดหนีตามชูไปแลว ไมมีหลักฐาน ทั้งสองจึงไดมากราบเทพที่ศาลเจาเพื่อใหทานตัดสิน เทพในรางทรงเขียนบทกลอนกลาววา “ชีวิตชู

สดชื่น

ยามราตรี

จําใหดี

นางนั้น

มีสามี

วันนี้พบกันอีก เลิกสราง กรรมไมดี ตามสนอง

กรรมที ทันทวงที”

ชายทั้งสองอานแลวไดลาจากไปโดยไมพูดสักคํา มารูทีหลังวาหญิงคนนั้นก็ถูกพาลอลวงมาเชนกัน คติ : รอยเกวียนทับรอยโค ผลกรรมตามสนองอยูร่ําไป 9. เที่ยวซองโสเภณี เกียรติยศชื่อเสียงเกือบวายวอด ในราชวงศชิง ที่มลฑลซานตง มีคนชื่อจิวปะซุน ไปสอบบัณฑิตที่จังหวัดในปกาจื้อในจักรพรรดิกงจื้อ ผลประกาศออกมารูวาสอบไดเปนเกยนั้ง (เทียบเทาปริญญาตรี) มีความปติยินดีเปนอยางยิ่ง จึงไดจัดโตะเลี้ยงฉลองการสอบไดครั้งนี้ พรอมทั้งไดวาจางโสเภณีมาจํานวนหนึ่งเปนการเลี้ยงดูปูเสื่อกับเพื่อนฝูง ในคืนที่ราเริงอยูกับสุรานารีนั้น บิดาที่บานไดฝนเห็นเทพยดามาบอกกลาวดังนี้ “ลูกชายของเจาไดสอบเปนเกยนั้งปนี้ และอีก 4 ปขางหนา ลูกชายเจาจะสอบไดเปนจิ้นสือ แตเสียดายที่เขาสอบไดแลวก็มาฉลองดวยสุรานารี เปนการแสดงถึงธาตุแทของเขาที่ชอบมั่วสุมกับกามารมณ จริงอยู นารีนั้นเปนโสเภณี สามารถใชเงินทองซื้อความสุขชั่วคราวได แตความประพฤติจะเสื่อมทรามลง และไดกระทบกระเทือนถึงบุญกุศลที่บรรพบุรุษไดสั่งสมมา ดังนั้นโอกาสที่สอบผานจิ้นสือนั้น ไดถูกเทพเจาบุนเชียงกุนลบออกเสียแลว ดีที่ปูของเจาไดประกอบกรรมดีไวมาก ผลบุญนั้นยังคุมครองอยู หากลูกชายของเจาสํานึกผิดและเริ่มตนประกอบคุณธรรมใหม ชื่อเสียงเกียรติยศอาจกลับคืนมาก็ได


หวังวาเจาคงพูดใหเขาเขาใจนะ” ตอมาจิวปะซุนกลับมาถึงบานดวยความดีใจ คุณพอไดสอบถามเรื่องเที่ยวโสเภณี เขาปฏิเสธ พอเขาโกรธมากจึงไดเลาความฝนใหฟง จิวปะซุนไดฟงเชนนั้น รูสึกตกใจกลัวมากและยอมรับผิด จากนั้นก็จุดธูปอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา นับจากนี้ไปเขาจะไมของเกี่ยวสิ่งลามกอีกตอไป สวรรคทรงอภัยใหกับผูสํานึกบาปอยูแลว ดังนั้นอีก 4 ปตอมาเขาก็สอบไดเปนจิ้นสือ หนี้เกาใชไป หนี้ใหมไมมี ลื่อโจว ปรองดองปรองดอง สามัคคีปรองดอง คนเราเกิดมา ไดมาพบปะ ลวนบุญลวนบาป เปนตัวนําพา จะโกรธจะเกลียด ลวนกรรมตกแตง ใหไดเปนไป เมื่อหากรูตัว ตองรีบกลับลํา ไมหลงเพิ่มกรรม ขามภพขามชาติ ผูกติดกันไป อโหสิกรรม

อโหสิกรรม

หนี้เกาเลิกรา หนี้ใหมไมกอ สุขกายสุขใจ เปนดีกวาเอย

ฉันนี่เอง เปนดั่งที่ ทานวามา ลื่อโจว ฉันคิดวา ฉันไดรู รูเห็นแจง ในทุกสิ่ง ฉันจึงเปน ฉันจึงทํา เชนอยางฉัน ทุกวันนี้ สมถะ การกินอยู ไมฟุมเฟอย ไมฟุงเฟอ ถือศีลหา ดูเครงครัด

เวนสุรา

ดูจําเปน ยังยืนหยัด ยืนอยูได ในโลกนี้ ตองหลอกหลอก เพื่อใหเขา


สบายใจ เปนขออาง สําหรับเวน ขอมุสา ใครจะดี ใครจะเดน ฉันไมถือ เปนสําคัญ คนไมซื่อ ตระบัดสัตย ไมจริงใจ ฉันไมชอบ อยามาของ อยามาเกี่ยว กับฉันนะ ฉันเฉยเมย ใครจะเลว ใครจะราย ฉันอดทน ไมปริปาก ใครแสดง แลงน้ําใจ ไมทําตาม ตามใจกัน อดไมไหว เสียงแหวแหว เอ็ดดังลั่น บานสะเทือน ไปหลายวัน ดู ดู ดู ที่ฉันคิด วาเห็นแจง ในทุกสิ่ง เปนจริงหรือ ฉันสงสัย ใครตอบที ฉันนี่เอง เปนดั่งที่ ทานวามา

10. ยับยั้งสติ อนาคตไกล นายติ๊กเหยินเจี๊ยด เปนเสนาบดีในราชวงศถัง เมื่อสมัยหนุมเขามีผิวพรรณดั่งหยก บุคลิกเขาสงางามภูมิฐาน มีอยูครั้งหนึ่ง เขาเดินทางไปสอบที่เมืองหลวง ระหวางทางเขาไดพักแรมที่โรงเตี๊ยมแหงหนึ่ง คืนวันนั้นขณะที่เขากําลังนั่งอานหนังสืออยูนั้น ทันทีก็มีหญิงสาวรูปงาม นางหนึ่งแอบเขามาพบเขา เมื่อสอบถามดูไดความวานางคือลูกสะใภของโรงเตี๊ยมนี้เอง เนื่องดวยสามีของนางเพิ่งเสียชีวิตไปไมนานนี่เอง จึงรูสึกวาเหวมาก วันนี้ไดพบเห็นเขามาพักแรม เธอเกิดความหลงใหลรักใครในความหลอเหลาของเขา จึงแอบมาพบในยามดึก หวังวาเขาคงสงสารและเห็นใจนาง นายติ๊กเหยินเจี๊ยดไดฟงเชนนั้น รูสึกตกตะลึง เมื่อเห็นนางกําลังทําทายั่วยุ รีบตั้งสติใหดีแลวพูดกับนางอยางสุภาพวา “ความงามของเธอทําใหผมคิดถึงคําพูดของหลวงปูขึ้นมา ทานบอกผมวา ผมมีบุคลิกลักษณะดี อนาคตจะรุงเรือง หากแตผมจะตองรักษาศีลขอ 3 ใหบริสุทธิ์ที่สุด อนาคตจึงจะไมดับวูบ ผมจึงไดถามวิธีรักษาศีลที่ดี ทานบอกวา ถาเราเห็นผูหญิงสวยก็ใหนึกทันทีวา ถานางปวยหนัก รางกายจะซูบผอม ใบหนาซีดเซียว ผมเผายุงเหยิง เบาตาลึกลงไป ดูเผิน ๆ คลายกับซากศพที่เดินได และใหคิดตอไปวา ถานางตายลงศพจะขึ้นอืด น้ําเหลืองไหลเยิ้ม มีหนอนไชตามปาก จมูก ตา รางกายสงกลิ่นเหม็นคุง โยมลองคิดดู หญิงสวยคนนั้นโยมยังอยากกอดจูบอีกหรือ คําพูดของหลวงปูมีเหตุผลดี


ผมจึงจําใสใจตลอดเวลา วันนี้เห็นเธอมาหาผม ความงามของเธอ รูปรางของเธอ พูดตรง ๆ ใครเห็นใครก็ชอบ แตมานึกถึงคําเตือนของหลวงปู ผมก็ระงับความใครลงได ผมเห็นใจเธอเปนหมายเมื่อยังสาว หากนางมานึกถึงคําพูดของหลวงปูบาง ผมจะมีอะไรที่ควรแกความรักใครอีก” เมื่อนางฟงแลวรูสึกซาบซึ้งในคําพูดของเขา ยืนนึกอยูครูหนึ่งน้ําตาเริ่มไหลรินแลวคุกเขาลงไหวติ๊กเหยินเจี๊ยดกลาววา “ขอขอบพระคุณที่คุณไดปกปองความบริสุทธิ์ของฉัน และยังไดชี้แนะวิธีระงับความใครของฉันได นับตอจากนี้ไป ฉันจะเปนเมียที่ซื่อสัตยตอสามีของฉัน จะไมมัวหมองกับความใครอีกตอไป” ในที่สุดความดีของนางทราบถึงพระกรรณของพระเจาแผนดินพระองคทรงไดสรรเสริญนางเปนกุลสตรีที่ยอดเยี่ยม สวนติ๊กเหยินเจี๊ยดไดรับราชการชวยราชวงศถังปกครองบานเมืองใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข ไดเผาทําลายหนังสือลามกใหสิ้น อบรมประชาชนใหมีคุณธรรม จนไดรับแตงตั้งเปนเสนาบดี และไดแตงตั้งเปนเหยียงกัวะกง หลังสิ้นชีวิตไปแลว แพเปนพระ โบราณสอน นาศึกษา ถูกเขาดา เบียดเบียน กอทุกขให จงหลบหลีก อดกลั้น ใหอภัย เราอยาไป เอาชนะ จะเปนมาร 11. ผลกรรมที่ละทิ้งภรรยาหลวง ไปหลงรักภรรยานอย นายเฝยเจียงเปนคนเหอตง ในสมัยเด็ก พระภิกษุหยุนเจาไดทํานายไววา เขามีลักษณะที่ดีมาก เมื่อเติบโตขึ้นมาจะเปนใหญในแผนดิน นายเฝยเจียงเริ่มมีครอบครัวเมื่อเปนหนุม หลังแตงงานแลวเขารังเกียจภรรยาอัปลักษณ (สมัยนั้นใชแบบคุมถุงชน) จึงไดยายเธอไปอยูในกระตอบเล็ก ๆ หลังหนึ่ง แลวก็ทําการแตงงานใหม ครั้งนี้ภรรยานอยเปนคนที่มีหนาตาสดสวย จึงหลงรักภรรยานอยมาก เวลาเดินผานกระตอบนั้นก็ไมแวะเขาไป นางหลี่ (ภรรยาหลวง) เห็นวาสามีของนางเปนคนมีจิตต่ําทรามและก็นอยใจที่ตนเกิดมาอัปลักษณเชนนี้ ถึงแมวาครอบครัวของเฝยเจียงอยูในขั้นเศรษฐี แตนางมีชีวิตไมผิดแปลกอะไรกับคนยากจน เมื่อความเสียใจ นอยใจไดสุมอกทุกวัน ๆ จนตรอมใจตาย เวลาไดผานพนไปยี่สิบป เฝยเจียงไดพบกับพระภิกษุหยุนเจาอีกครั้งหนึ่ง ทานดูลักษณะของเฝยเจียงแลวตกใจรองออกมาวา เมื่อ 20 ปกอน บุคลิกของโยมดีมาก เหตุไฉนวันนี้บุคลิกเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ โยมคงกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตอคุณธรรมเปนแนแท ขอโยมเลาความเปนมาใหอาตมาฟง เฝยเจียงนึกอยูพักหนึ่ง ไมรูวาสาเหตุจะมาจากเรื่องที่ผมไมเหลียวแลเมียหลวงจนเธอตรอมใจตายหรือเปลา พระภิกษุหยุนเจาสอบถามรายละเอียดจนรูเรื่องดีแลว ไดอุทานออกมาวา โยมหลงใหลรูปงามและขาดคุณธรรม


ทิ้งขวางเมียหลวงเพียงเธอมีรูปอัปลักษณ จนนางตองตรอมใจตาย อาตมากลัววา โยมจะไดรับเคราะหกรรมหนักในเร็ว ๆ นี้ดวย ตอมาไมนาน เฝยเจียงไดรองขอชีวิตในขณะที่รางกายยังสมบูรณอยู หากแตวิญญาณของเขาถูกนางหลี่ลากพาไปเสียแลว ซื้อน้ําใจไดกระไร

ขอพิศตริตรอง

ลื่อโจว

คิดใครครวญดู

ตองการเงินทอง มากมากทําไม แจกแจกจายจาย ใหใหหมดไป หรือวากระไร ตรองตรองตรองดู น้ําจิตน้ําใจ อาจซื้อไดดวย ก็ตัวเงินตรา ที่มีจํานวน เปนที่พอใจ พอหมดเงินตรา น้ําใจไมตรี ก็จางหายไป จะซื้อน้ําใจ ไดดวยน้ําเงิน ก็ไดชั่วคราว ขอตรองตรองดู

12. จิตบริสุทธิ์ สาวงามอยูเคียงขางไมหวั่นไหว นายหลิวหลี่ซุนเกิดในราชวงศหมิง เปนนักปราชญที่มีชื่อเสียงมาก ตอนที่ยังไมรุงโรจน ไดเปนครูสอนหนังสือใหกับบุตรธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งใหความนับถือแกเขามาก เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่ตนมีตอครู จึงไดคัดเลือกสาวใชที่สวยที่สุดในหมูสาวใชเพื่อรับใชนายหลิวหยี่ซุนทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดจนนอนบนเตียงเดียวกัน เจตนาของเศรษฐีอยากใหสาวใชรับใชเขาตลอดชีวิต นายหลิวหลี่ซุนตอบวา หรือวาทานเศรษฐีคิดวา ขาเปนเสือผูหญิงหรือขาไมปฏิเสธวาเธอสวยมาก อีกทั้งยังรับใชขาพเจามา 3 ป แตเนื่องดวยขาพเจาเปนปญญาชน รูซึ้งถึงคําสั่งสอนของนักปราชญเปนอยางยิ่ง จึงไมกลาละเมิดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของเรา อีกอยางขาพเจายังไมไดแตงงาน จะไปมีเมียนอยไดอยางไร ขอทานเศรษฐีโปรดเห็นใจดวย เศรษฐีมีความสงสัยวาในโลกนี้ยังมีคนที่จิตใจล้ําเลิศเชนนี้อีกหรือ มีสาวงามนอนขางกายมา 3 ป


ไมมีความรูสึกเชียวหรือ จึงไดใหสาวใชที่แตงงานมาแลวพิสูจนดู จึงรูวาสาวใชนั้นยังบริสุทธิ์อยู เศรษฐีจึงมีความนับถือมาก และก็ไมกลาขอรองอะไรอีก กอนจากไปเศรษฐีไดพูดเปนกลอนมีความหมายวา “สาวงามดั่งนางฟา ใครเห็นใครก็รัก หลับนอนมาสามป เห็นแลวเหมือนไมเห็น ถูกตองเนื้อตัวแลว จิตใจไมหวั่นไหว คุณธรรมของคุณครู ไมมีแลวในโลกา” หลิวหลี่ซุนก็ตอบเศรษฐีดวยกลอนมีใจความวา “ใครบอกหญิงงามหวั่นไหวจิต ถึงนางออนชอยวาจาหวานหากขัดตอประเพณีที่ดีงาม ก็ยากที่จะเปลี่ยนจิตของขาได ถึงจะมีหญิงงามนอนขางกาย ไมแตกตางอะไรกับนอนคนเดียว ถึงแมมีโสเภณีรวมโตะกันแตในจิตปราศจากโสเภณี คําพูดของนักปราชญเฉิงหมิงเตา ประชาชนยังกลาวขวัญกันทุกวันนี้” หลิวหลี่ซุนเปนคนที่มีคุณธรรมสูงสงและมีจิตใจเขมแข็งดั่งหินเชนนี้จึงไดมีชื่อเสียงเกียรติยศ และไดเปนนักปราชญที่เรืองนาม ตอมาและไดรับความเคารพนับถือจากผูคนเปนยางมาก ดีชั่วตัวเราเอง ลื่อโจว ชีวิตคนเรา

ก็เหมือนสาแหรก

จะแตกจะแหลก จะดีจะชั่ว ขึ้นกับตัวเรา

จิตที่ดิ่งลง

เปนจุดกําเนิด

การจุดสวาง

แหงจิตภายใน ใหนิ่งใหดิ่ง

เพียรเถิดจงเพียร สุกสวางกลางใจ

13. ขมขืนสาวใช โชคลางไมดี นายจูยุยเฉิงเปนคนอําเภอฟงหยาง มณฑลอันฮุยในราชวงศชิง ในบริเวณบานเขามีสระบัวแหงหนึ่ง ถึงแมจะปลูกมาหลายป ตนบัวไมเคยออกดอกเลย พอมาในปกีอิ้วแหงจักรพรรดิคังซี กอนออกเดินทางไปสอบประจําภาค 3 วัน ตนบัวในสระเกิดออกดอกบัว 1 ตนกาน ผูคนพบเห็นตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา การไปสอบครั้งนี้คงสอบไดเปนเกยนั้งแน จูยุยเฉิงเองก็มีความปติกับลางดีครั้งนี้ดวย คืนวันนั้น ไดนั่งดื่มสุราหนาสระน้ํา


ชื่นชมกับดอกบัวที่เบงบานจนยางเขายามสอง ความปติยังไมสรางซาลง จึงไดเกี่ยวพาราสีสาวใชสวยคนหนึ่งที่คอยปฏิบัติอยู ในที่สุดก็ไดขมขืนเธอ เขาไดรับความสุขอยางสมใจ เพียงคืนเดียวเทานั้นดอกบัวที่กําลังเบงบานก็พลันอับเฉาโรยรา คืนตอมา เขาก็ฝนวาเขาไดไปกราบไหวเทพเจาเหวินเชียง เห็นชื่อของเขาบนกระดานถูกลบทิ้ง เขาจึงรูทันทีวา คงเพราะสาเหตุมาจากการไปขมขืนสาวใช เขาเสียใจที่ตัวเองไดกระทําลงไป จึงไดคุกเขารองไหออนวอนขอตอเทพเจาเหวินเชียงใหอภัยความผิดในครั้งนี้ดวย และอยาไดลบชื่อเขาออกเลย แตการกระทําของเขาไดกระทําไปแลว ยากที่จะอภัยแกกันได เมื่อตื่นจากความฝน เขารูวาโอกาสที่จะสอบไดคงริบหรี่แตก็ไปสอบดู ผลประกาศออกมา เขาสอบตกทั้ง ๆ บทความที่เขียนถูกใจกรรมการผูตรวจสอบมาก 14. ขมขืนแมชี ถูกวิญญาณตามลา สมัยราชวงศชิง มีนักศึกษาคนหนึ่งชื่อจางซื่อจิ้น เขาเปนคนหังโจว นายจางเปนคนที่มีบุคลิกดี สงางาม เกิดอยูในตระกูลผูดี เขาสอบไดเปนเกยนั้ง เมื่อยังเยาววัย อนาคตของเขาสอแวววาจะมีความรุงโรจนถึงเวลาไปสอบจิ้นสือ เขาไดรวมเดินทางพรอมกับพี่ชายที่ชื่อจางซื่อหวาง ทั้งสองไดพักอยูที่บานของชาวบานหลังหนึ่งเพื่ออานหนังสือเตรียมสอบ ตรงขามบานที่เขาพักเปนโรงเจของแมชี จางซื่อจิ้นชอบเขาไปเที่ยวเตรและรูจักแมชีสาวนางหนึ่ง เมื่อสนทนากันก็รูวา พอแมของนางไดมอบเงินกอนใหญกอนหนึ่งใหนางตอนบวชชี เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อของไหวพระตลอดชีวิต จางซื่อจิ้นเกิดความคิดชั่วรายขึ้นมา อยากไดทั้งตัวแมชีและทรัพยสมบัติของนางดวย จึงไดพยายามตีสนิทอาศัยคารมและบุคลิกดีในที่สุดแมชีก็หลงคารมจนได และเสียตัวใหเขา เพื่อใหไดความไววางใจจากเธอ เขาจึงใหคําสาบานวา รอใหเขาสอบเสร็จแลวก็จะมาสูขอ แมชีนางนั้นเห็นวาไหน ๆก็เสียตัวใหเขาแลว ก็ยอมเปนคนของเขา เมื่อเห็นเขาสบถสาบานดวย จึงไดมอบเงินกอนหนึ่งใหเขาเปนคาใชจายในงานมงคล เมื่อนายจางไดทั้งตัวทั้งเงินแลวมีความพออกพอใจมาก เขาเปนคนไมเชื่อเรื่องกฏแหงกรรม เมื่อผลการสอบออกมาวาสอบตก เขาก็ไมทําตามคํามั่นสัญญา จึงชวนคนรับใชเดินทางกลับบานเกิด สวนแมชีสาวเมื่อรูวาถูกหลอก ก็เสียใจมาก เลยคิดสั้นโดยการผูกคอตาย จนกลายเปนผีพยาบาทเที่ยวติดตามนายจางทันที ระหวางทางนายจางมีอาการสติฟนเฟอนแลวลมลงกับพื้น เขาไดรองตะโกนออกมาซึ่งเสียงนั้นเปนเสียงของแมชีสาว ซึ่งดุดานายจางวาเปนคนทรยศรัก เปนคนโกหก คนรับใชเห็นเชนนั้น จึงรับปากแทนเจานายวา จะนิมนตพระสงฆชวยสวดมนตแผกุศลใหและขออโหสิกรรมดวย แตแมชีสาวขณะนั้นไดกลายเปนผีไปแลว อาศัยปากนายจางซื่อจิ้นดาออกมาวา “แคนนี้ยากแกการอภัยเนื่องดวยขาเปนแมชี เปนพุทธมามกะของพระสัมมาสัมพุทธเจา แตถูกเขาใชวาจาหวานลอมจนขาตองเสียสาว ยังไดหลอกเงินทองของขาไปอีกแคนนี้ตองชําระ ฉะนั้นกุศลใด ๆ ก็ยากตอการขออโหสิกรรมได”


นายจางถูกผีสิงในรางตลอดเวลา เมื่อกลับถึงบานเขาไดรองดวยความเจ็บปวดเปนเวลา 3 วัน 3 คืน ในที่สุดวิญญาณของเขาก็ถูกกระชากออกจากรางตามแมชีสาวไป แผเมตตาทุกวัน ลื่อโจว ขอสรรพชีวิต ผูกาวลวงทุกขเวลานี้ จงพนเคราะหกรรมนี้เถิด ขอบุญกุศลแหงขาฯ ที่เพียรบําเพ็ญ เปนแรงสงใหรอดพนดวยเถิด ขอพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง

หลักธรรมแหงเตา ไมมีอะไรเกิดไดโดดเดี่ยว ลื่อโจว บนแผนฟาแผนน้ํา

เปนกระจกสองกัน

เมฆหมอกเปนฉากกั้น คลื่นลมปรากฏการณ ผันผวนไปตามกาล สัตวนอยใหญอุบัติขึ้น ลวนเปนคูเรียงเคียงไป สิ่งจะเกิดตองมีสอง เปนเหตุเปนปจจัย จึงจะเกิดอีกสิ่งหนึ่ง บางคูเกิดมาเพื่อเสริมกัน

บางคูเกิดมาหักลางกัน

การเกิดของสรรพสิ่ง

ลวนมีเหตุมีปจจัย

ใหเกิดใหเปนตาง ๆ

เชนวาความมืดเกิด

ความสวางหายไป

ความสวางปรากฏ

ความมืดก็หายไป

ชายหญิงที่พึงใจ

สืบตอสายสัมพันธ พืชพันธุธัญญาหาร ผสมพันธุดวยแมลง สลัดเม็ดตกลงดิน


พัดพาไปดวยแรงลม มีดินแลมีน้ํา ชวยใหลอกเสริมตอพันธุ หากเพิ่มคนดูแล หมั่นพรวนดินใหปุยกัน ผูคนจักลมตาย

หากกอนวัยที่อันควร หรือศัสตราคูแคนกัน

อาจดวยเหตุมีโรคภัย นี่เหตุผลเปนพื้นฐาน สิ่งใดเกิดสิ่งใดกระทบ ไมมีตัวรับตัวถูกกระทบ

แลดูงามเจริญไว

ใหรูเหตุรูปจจัย ตองมีตัวรับตัวถูกกระทบ

ก็ไมมีอะไรเกิดไมมีการกระทบ

15. ไมรังแกหญิงเปลือยกาย ฟาประทานชื่อเสียงเกียรติยศ ในสมัยราชวงศซอง มีนักศึกษาคนหนึ่ง ชื่อหลินเติงหยุน มีบานอยูที่อําเภอเจียนหนาน วันหนึ่งเดินทางไปสอบบัณฑิตที่มณฑลโดยเรือ ระหวางทางเรือไดจอดอยูซึ่งติดกับบานหลังหนึ่ง ในเวลายาม 3 บนบานเกิดเพลิงไหมโดยไมรูสาเหตุ มีหญิงสาวคนหนึ่งหนีไฟกระโดดจากชั้น 2 ลงมาบนเรือ ในตอนนั้นหญิงสาวคนนั้นนุงแตชุดชั้นในเทานั้น เขาเห็นแบบนั้นรีบถอดเสื้อมิ้งที่ใสอยูใหแกนาง นอกจากกันหนาวแลว ยังไมอุจจาดตาดวย ในเวลาเดียวกัน หลินเติงหยุนก็กลัวคนเรือไปลวนลามเธอ จึงจุดตะเกียงนั่งอานหนังสือทั้งคืนจนกระทั่งฟาสางจึงไดสงนางขึ้นบกและใหเธอกลับบานเอง หลังสอบเสร็จ เขาสอบได เขากับนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่สอบไดเชนกันไปเขาพบกรรมการผูตรวจสอบ กรรมการผูตรวจสอบไดบอกเขาวา อันที่จริงบทความของเขายังไมดีพอจึงไมผาน คืนนั้นเขาฝนเห็นเทพเจากวนอูเขียนหนังสือในบทความของเจา มีใจความวา “หญิงเปลือยกาย เสื้อมิ้งคลุม จุดเทียนอานหนังสือทั้งคืนเหมือนกับขาฯ” เจาไปทํากรรมดีอะไรมาหรือ ? หลินหยุดคิดครูหนึ่ง จึงนึกไดวา ระหวางทางเขาไดชวยหญิงเปลือยกายคนหนึ่ง จึงไดเลาใหกรรมการผูตรวจสอบผูนั้นฟง ทันใดนั้นนักศึกษาที่สอบไดเชนกันลุกขึ้นคุกเขาลงบอกวา หญิงเปลือยกายนั้นภรรยาขาเอง คืนนั้นขามีธุระไปขางนอก พอกลับมาบานก็ถูกไฟไหมแลวสาวใชกับคนแกที่บานถูกไฟไหมตาย ไดขาววาเมียขากระโดดหนาตางลงมาคิดวาคงไมรอดแลว พอรุงขึ้น นางก็กลับมาพรอมเสื้อมิ้ง เลยเขาใจวานางคงไปมีชูกับชายอื่น จึงไลนางกลับบานพอแมเธอ บัดนี้ไดฟงทานเลามาจึงรูวา ขาพเจาเขาใจผิด ทานไมเพียงชวยชีวิตนางยังปกปองความบริสุทธิ์ของนางดวย บุญคุณมหาศาลนี้ขาพเจาขอจดจําชั่วชีวิตนี้ เมื่อกรรมการผูตรวจสอบไดฟงทั้งสองพูดเชนนั้น รูสึกชื่นชมความดีของนายหลินมาก ยังไดขอบคุณสวรรคที่ไดชี้แนะใหเขาสอบผานไดดวย และไดบอกผูที่สอบไดรีบกลับไปรับภรรยากลับบาน


สามีภรรยาจะไดคืนดีกัน เนื่องดวยนายหลินเติงหยุนยังโสดอยู ทานเสนาบดีเห็นเขาเปนคนมีคุณธรรมสูง จึงไดยกลูกสาวให ชีวิตราชการของนายหลินก็ราบรื่นมีลูกชาย 2 คน ก็รับราชการใหญโตในแผนดินดวย ถาจะออน จงออน

ดั่งใยไหม

ผูกรัด

มัดชางสาร

สําหรับใช

ถาจะแข็ง แกรงดั่งเพชร ใหทนทาน ขีดเสนผาน

กระจกแยก แตกกระเด็น

16. เพียงจิตลามก ฟายังลงโทษ ในสมัยจักรพรรดิเจิ้นเตอะแหงราชวงศหมิง มีหมอดูไดทํานายอนาคตของนักศึกษาชื่อ จาวหยงเจินวา เขามีบุญเกา เขาจะสอบไดเปนเจี่ยหยวน ถาเขามีอายุ 23 ป หากยังขยันหมั่นเพียรอยู อนาคตยิ่งสดใส พอเขาไปสอบเมื่ออายุ 23 ป แตเขาสอบตก คืนนั้นเขาฝนวาเขาไดไปเขาเฝาเทพเจาเหวินเชียง ในฝนเทพเจาเหวินเชียงทรงกริ้วมากตําหนิเขาวา อันที่จริงเขาจะสอบไดที่ 1 แตเนื่องดวยที่เขามีจิตลามก ชอบแอบมองสาวใช และยังชอบคุยเรื่องลามกกับหญิงขางบาน ดวยเหตุนี้ เกียรติยศของเขาจึงถูกถอดออก จาวหยงเจินไดแกตัววา “ถึงแมขาพเจามีจิตลามก แตขาก็มิไดขมขืนพวกเธอ จะมาหาวาขาพเจาไดผิดศีลธรรม ถึงขั้นตองถูกลงโทษเชนนั้นหรือ” เทพเจาเหวินเชียงทรงตวาดวา เจาคิดวาการผิดศีลจําตองขึ้นอยูกับการกระทําขมขืนหรือการกระทําดวยความเจตนา เพื่อยั่วยุใหฝายตรงขามเกิดจิตใจวาวุน หวั่นไหว พวกเธอยังเปนสาวเปนแสอยู การทําใหพวกเธอใจแตก ยังวาไมผิดงั้นหรือ การที่สวรรคลบชื่อเจาออกเชนนี้แลว เจายังไมสํานึกผิดอีก ยังมาแกตัวแบบน้ําขุน ๆ ระวังเคราะหภัยจะตามมา เมื่อจาวหยงเจินไดฟงเชนนั้น จึงเกิดสํานึกผิดขึ้นทันที กมลงกราบขออภัยจากทานและสาบานวา หากเขามีจิตสกปรกเชนนั้นอีก ขอใหสวรรคทรงลงโทษจงหนัก เทพเจาเหวินเชียงเห็นจาวหยงเจินเกิดสํานึกผิดจริง และไดสาบานอีกดวย จึงไดตรัสวา “เมื่อเจาสํานึกผิดจริง และสาบานจะไมละเมิดอีกตอไป หากเจาสามารถตักเตือนผูอื่น ใหระมัดระวังคําพูดและการกระทําอยามีจิตลามก ถาเจาทําไดเชนนั้น ขาก็จะคืนชื่อเสียงเกียรติยศใหแกเจา” พูดแลวก็ใชพูกันจิ้มที่หัวใจของนายจาว นายจาวตกใจและตื่นจากความฝน ดีที่นายจาวยังมีจิตกุศลเดิมอยู เมื่อรูสาเหตุแลว ก็เริ่มปฏิบัติคอยชี้แนะคนอื่นใหละจากความคิดสกปรก และใหประกอบแตกรรมดี จาวหยงเจิน ไดปรับปรุงตัวเองอยางจริงจัง เขาเลยสอบไดเปนเจี่ยหยวน เมื่ออายุได 26 ป เขายิ่งเพิ่มความพยายามมากขึ้น และไดแตงบทกลอนชี้แนะคนอยามั่วกามารมณ สี่ปตอมา ผลบุญไดเพิ่มทวีขึ้นในที่สุดเขาก็สอบไดเปนจิ้นสือ ตอมารับราชการเปนถึงผูบัญชาการชายแดนลูกหลานของเขาก็เชื่อคําสอนของเขา จนไดเปนใหญเปนโตในแผนดินตอมา เวลา....ตองตรง ลื่อโจว


เวลาเวลา เวลานัดหมาย จดจําเอาไว

เปนสิ่งสําคัญ มิอาจคลาดเคลื่อน ใหไดจงดี

17. ลุมหลงในกาม ชื่อเสียงถดถอยและตกอับในชีวิตบั้นปลาย ในราชวงศหมิง มีนักศึกษาชื่อหลิวเอี่ยวจือ เปนคนที่มีความรูสูงแตไมเชื่อเรื่องกฏแหงกรรม วันหนึ่งนายหลิวเดินทางไปสอบเปนบัณฑิตที่เมืองหลวง ขณะที่นั่งเรือไปนั้น เห็นลูกสาวเจาของเรือมีหนาตาสวยงามคิดจะลวงเกินจึงไดพูดจาเกี้ยวพาราสี แตเนื่องดวยเจาของเรือผูเปนพออยูบนเรือดวย จึงไมมีโอกาส เมื่อถึงเมืองหลวงหลิวเอี่ยวจือขึ้นจากเรือไปสอบ หลังสอบเสร็จแลวเขาก็กลับไปที่เรืออีก พอดีขณะนั้นเจาของเรือไปทําธุระที่ตลาด นายหลิวเลยฉวยโอกาสไดเสียกับลูกสาวเจาของเรือ คืนวันนั้นพอแมของนายหลิวไดฝนพรอมกัน เห็นเทวดาองคหนึ่งมาเขาฝนวา อันที่จริงลูกชายของเจาจะสอบไดที่หนึ่งในครั้งนี้ แตเขาละเมิดศีลขอ3 ไดขมขืนลูกสาวเจาของเรือ ฉะนั้นสวรรคจึงลบชื่อเขาออกพอแมหลิวเมื่อตื่นขึ้นมารูสึกเสียใจเปนอยางยิ่ง ความฝนนั้นเปนความจริง กรรมการผูตรวจสอบตอนแรกมีความคิดที่จะเลือกเขาเปนที่ 1 แตทําไมไมทราบกรรมการผูตรวจสอบเห็นวา เขาทําไมถูกกฏระเบียบการบางอยางจึงไดคัดชื่อออก เมื่อสอบตกนายหลิวเดินทางกลับบาน ก็ถูกพอแมตอวา นายหลิวจึงรูวา สาเหตุที่สอบไมผานมาจากตัวเองประพฤติชั่วนี่เอง จะแกไขก็สายเสียแลว ชีวิตเลยเริ่มตกต่ําจนตกอับตลอดชีวิต 18. เขียนบทความแนะคนไดชื่อเสียง ในสมัยราชวงศหมิง ที่อําเภอเกียเฮง มีคนชื่อ หลี่ติ้ง เปนคนที่มีคุณธรรม ไมชอบเปดเผยความลับของผูอื่น หากเปนเรื่องความดี เขาจะเผยแพรให ถาเห็นเพื่อน ๆคุยเรื่องลามกหรือความลับของผูอื่น เขามักตักเตือนทันที เพื่อใหผูคนเขาใจผลรายที่ทําลายชื่อเสียงของสาว ๆ และชอบคุยเรื่องลามก จึงไดเขียนบทความ “บาปทางวจีกรรม” บทความของเขาทําใหคนที่ชอบปากสนุกกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดีเปนจํานวนมาก ตามพรหมลิชิตของเขาไมมีวาสนาในการสอบไล วันหนึ่งเพื่อนนักเรียนของเขาไดชวนเขาไปสอบเปนเพื่อน เขาก็ไมหวังจะสอบไดกอนประกาศผลสอบหนึ่งคืน เขาฝนเห็นพอที่ตายไปแลวมาบอกเขาวา เนื่องดวยชาติกอนเขาเปนบัณฑิต แตมีนิสัยโอหัง ชอบดูถูกคน ไมรูจักออนนอมถอมตน ฉะนั้น สวรรคจึงลงโทษเจาจะสอบไมผานตลอดชีวิตของเจา แตเนื่องดวยการสอบครั้งนี้ มีคนที่ควรสอบไดเปนเจี่ยหยวนและปหนาจะสอบไดเปนจิ้นสือ แตเขาเปนคนเจาชูเพราะเขาไดขมขืนหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเดือนที่ผานมา เทพเจาเหวินเชียงจึงไดลบชื่อเขาออกไป พอดีเจาเขียนบทความ “บาปทางวจีกรรม” ทําใหคนสํานึกผิดจํานวนมาก ความดีนี้ใหญหลวง ทานจึงเอาชื่อของเจาไปแทน หวังวาจากนี้ไป เจาตองพยายามทําแตกรรมดี เพื่อตอบสนองที่สวรรคไดเอ็นดูเจา รุงขึ้นเขาไปตรวจดูรายชื่อ เขาสอบไดเปนเจี่ยหยวน และตอมาเขาสอบไดเปนจิ้นสือ อันที่จริง เขาหมดอาลัยตายอยากที่จะใฝหาชื่อเสียงเกียรติยศแลวหลังจากเขาไปสอบหลายครั้งไมผาน


ไมนึกวาความประพฤติของเขาชวยใหเขาไดมีชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อตอบแทนความเมตตาของสวรรคเขายิ่งเพิ่มความระมัดระวังในการกระทําทั้งมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม ใหมากขึ้น เมื่อเขารับขาราชการ ก็ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมทุจริตไมรับอามิสสินจาง ชีวิตราชการของเขาจึงราบรื่น จนไดเปนใหญในแผนดิน อะไรไมสําคัญเทาฝกจิต ลื่อโจว ไมมีไมมี ลืมหลงไปเอง สติสติ รอรอสักหนอย ตั้งจิตทําใจ

มั่นคงมั่นคง อยาไดรอนรน สงบสงบ

ขึ้นนั่งเกาอี้

สงบจิตใจ

สมาธิภาวนา

ใหมีเห็นผล

จักไดชื่นชม

กันมีสักที

19. พิมพคัมภีรละกาม ลดโทษ เพิ่มบุญ นายกูเหยิน คนในราชวงศชิง อายุเลย 50 ปแลว แตยังไมมีบุตรสืบสกุล เขามีความทุกขแกใจมาก คืนหนึ่ง เขาฝนวาเขาไดไปที่ศาลเจาประทานบุตร จึงไดเขาไปกราบไหว เทพในศาลเจาไดหยิบสมุดเลมหนึ่งชี้ใหเขาดูเขียนวา นายกูเหยินสมัยหนุมเคยขมขืนหญิงสาวคนหนึ่งที่มีสามีแลว มลทินนี้จะทําใหเขาขาดบุตรสืบสกุล เขาอานแลววิตกกังวงมาก ทั้งเสียใจทั้งตําหนิตนเอง จึงไดกราบลงพูดกับเทพประทานบุตรวา “ขาสํานึกผิดแลว เมื่อสมัยหนุม ขายังไมเขาถึงธรรมะจึงไมรูดีรูชั่ว หักหามใจไมไหว จึงไดกระทําสิ่งเลวรายลงไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตชี้ทางสวางใหแกขาฯ ดวย จะไดชดใชกรรมนี้” เทพประทานบุตรเห็นเขาออนวอนอยางสํานึกผิดจริง เลยใหโอวาทวา “เมื่อเจาสํานึกผิดก็ดีแลว แตหากเจาสามารถชักชวนผูคนไมประพฤติผิดในกามได 10 คนก็จะไดรับการอภัยโทษ และหากสามารถชี้แนะคนเลิกประพฤติผิดในกามมากขึ้น โอกาสที่จะไดบุตรก็มีมาก” เมื่อตื่นจากฝน เขารูสึกละอายใจมาก เขาเริ่มเที่ยวแนะนําคนใหมีศีล ไมละเมิดผิดลูกผิดเมียคนอื่น นอกจากนั้นยังบริจาคเงินกอนโตรวมพิมพหนังสือประเภทละกาม และเที่ยวแจกจายใหผูอื่นอานคนทานแลวกลับใจเปนคนดีมีมาก ผลบุญที่เขาไดพยายามสรางสมบุญนี้


ทําใหเขามีบุตรติดตอกัน 3 คนในปจฉิมวัย และบุตรแตละคนเมื่อเติบโตแลวก็รับราชการมีตําแหนงดี สวนตัวเองอายุยืนถึง 90 กวาป ถึงจะหมดอายุขัย 21. จิตบริสุทธิ์ ทําประโยชนผูอื่นก็คือทําประโยชนแกตน นายจางบุนเส็งมีภูมิลําเนาอยูในมณฑลฮกเกี้ยนมีอยูครั้งหนึ่งเขาไปธุระเจอโจรกลุมหนึ่งเขามาปลนฆา เขากับเพื่อนจึงหลบเขาไปในถ้ําแหงหนึ่ง ในถ้ํามีสาวสวยคนหนึ่งหลบอยู สาวนั้นเมื่อเห็นพวกเขาก็ตกใจกลัว และจะวิ่งหนีออกไป จางบุนเส็งเลยหามไว ถาเธอออกไปจะเจอโจรแน มันอันตรายมาก พวกเราเปนสุภาพบุรุษจะไมรบกวนเธอดอก หญิงสาวนั้นก็กมหนาลงดวยความอายโดยไมกลาพูดคุยกับพวกเขา เวลาเที่ยงคืน เพื่อนของจางบุนเส็งคิดจะไปขมขืนเธอแตถูกนายจางบุนเส็งหามไว พอฟาสาง นายจางออกไปฟงขาวดูก็รูวาโจรผูรายไดถอยหนีไปหมดแลว จึงไดเชิญผูใหญบานมาเปนธุระเพื่อสงหญิงนั้นกลับบาน ผูใหญบานสอบถามรายละเอียดแลว จึงรูวาหญิงสาวคนนั้นคือคูหมั้นของนายจางบุนเส็งเอง (สมัยโบราณ การหมั้นหมายกระทําโดยพอแมทั้ง 2 ฝาย ผูเปนลูกยังไมสามารถรูจักกัน) อีกไมนานเขาทั้งสองก็จะเขาสูวิวาหกัน คืนวันแตงงาน นายจางบุนเส็งพูดกับภรรยาวา “วันที่หลบภัยโจรหากจิตใจฉันไมบริสุทธิ์ คงไมหามเพื่อนไปขมขืนเธอ ดีที่วาจิตฉันบริสุทธิ์จึงสามารถปกปองเธอไมใหเสียสาว วันนี้เราทั้งสองแตงงานกันแลวจิตใจของเราตางไมมีมลทิน มีแตขาวสะอาด ฉันขอยกความดีใหกับจิตบริสุทธิ์ ดังนี้ มิฉะนั้นเหตุการณจะเปนเชนใด คิด ๆ ไปก็นาวิตก” เนื่องดวยจางบุนเส็งเปนคนที่มีจิตใจสูง มีคุณธรรม ฉะนั้นบุตรชายของเขาแตละคนก็เจริญรุงเรืองดี 22. ระงับใจไมทําชั่ว ผลบุญปกปองลูกหลาน สมัยราชวงศหมิง มีมณฑลเจอะเจียง เมืองหางโจว ลูกชายของหมอสกุลตั้งไปสอบในเมือง บทความที่เขียนไมดีพอ กรรมการผูตรวจสอบอานแลวไมผาน ทันใดมีเสียงแววที่หูวา “ตองผาน” เขาหยิบขึ้นมาทบทวนดูอีก ก็ยังคิดวา ไมควรผาน จึงวางบทความไวขาง ๆ และที่หูก็ไดยินวา “ไมได ไมได” กรรมการผูตรวจสอบหยิบมาอานแลว อานอีก ยังไมคิดวาควรผาน เพียงความคิดเทานั้น เสียงแววมาอีกวา “ไมได 2 คํานี้ทํายาก” กรรมการผูตรวจสอบคิดในใจวา นักศึกษาผูนี้คงประกอบกรรมดีอะไรมาแน จึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุมครอง เลยเรียกมาสอบถามก็ไมสามารถไดคําตอบ นักศึกษาผูนั้นไดกลับบานแลวเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหพอฟง คุณหมอฟงลูกเลาเรื่องที่ผานมา ไดอุทานออกมาวา “นั่นมาจากสมัยพอยังหนุมอยู พอเคยรักษาคนไขที่ยากจนคนหนึ่งจนหายโดยไมเรียกรองเงินทองอะไรเลย มีอยูครั้งหนึ่ง พอออกไปธุระพอดีเจอพายุฝนเลยหลบฝนที่บานคนไข ภรรยาของเขาไดรับคําสั่งจากแมสามีใหมาปรนนิบัติเปนการตอบแทนที่พอไดรักษาสามีของเธอไว ขณะนั้นพอยังหนุมแนน เห็นหญิงสวยก็อดหวั่นไหวไมได แตพอมาคิดถึงการลวงเกินภรรยาผูอื่นเปนการขาดคุณธรรม พอจึงพึมพําวา “ไมได” พอจึงยับยั้งหามใจไว ตอนนั้นหญิงสาวนั้นไดฉุดพอขึ้นเตียง พอรีบพูดวา “ไมได ไมได” และลุกขึ้นนั่งตัวตรง จิตใจวาวุนสับสน แตสติของพอดีคอยยับยั้งและตะโกนออกมาวา “ไมได 2 คํานี้ทํายากจัง” ในที่สุดพอก็ชนะกิเลสลงได เรื่องนี้พอไมเคยปริปากเลาใหใครฟงเลย ไมนึกวาสวรรคตอบแทนพอถึงขนาดนั้น จึงประทานเกียรติยศแกเจา


หวังวาวันขางหนาลูกตองขัดเกลากิเลสมาก ๆ เปนคนที่มีคุณธรรมสูงนะ จึงจะถือวาเจาไดตอบแทนพระคุณสวรรคที่ไดเอ็นดูพวกเรา” ฝกจิต เจริญใจ ลื่อโจว การคิดตัดคํา

หาคําดีดี

คอยฝกคอยทํา

ถาฟุมฟุมเฟอย

ก็อยาไดเอา

ขณะคิดคํา

ขอจงระวัง

ใจของตนเอง ถึงแตไมดี

อยาคิดฟุงไป

ถึงความไมดี

แมวารูรู ขอจงกําหนด

ตัดจิตตัดใจ

อยาไดคิดวน

กับความไมดี

สรางสรรคจิตใจ ใหมีเจริญ อยาใหต่ําลง กับความวนเวียน สิ่งที่ดีดี

ในสิ่งไมดี

นําจิตนําใจ

คิดดีทําดี ใหสูงใหสูง

ขอจงหมั่นเพียร

ตัดตัดละละ ความคิดวนเวียน สรรคสรางจิตใจ

ดวยการคิดดี

ใหจิตเจริญ เจริญเจริญ โทษของกาม ปญหา : พระพุทธเจาทรงอธิบายเปรียบเทียบความสุข อันเกิดแตกามไวอยางไรบาง? พุทธดํารัสตอบ : “......ดูกอนคฤหบดี เปรียบเหมือนสุนัขอันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแลว พึงเขาไปยืนอยูใกลเขียงของนายโคฆาต นายโคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผูฉลาด พึงโยนรางกระดูกที่เชือดชําแหละออกจนหมดเนื้อแลวเปอนแตเลือดไปยังสุนัข ฉันใด.... ดูกอนคฤหบดี อริยะสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบดวยรางกระดูก มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง


....ดูกอนคฤหบดี เปรียบเหมือนแรงก็ดี นกตะกรุมก็ดี เหยี่ยวก็ดี พาชิ้นเนื้อบินไป แรงทั้งหลาย หรือนกตะกรุมทั้งหลาย หรือเหยี่ยวทั้งหลาย จะพึงโผเขารุมจิกแยงชิ้นเนื้อนั้น ฉันใด.... .....ดูกอนคฤหบดี อริวสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยชิ้นเนื้อ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง .....ดูกอนคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญาอันไฟติดทั่วแลว เดินทวนลมไปฉันใด.. .....ดูกอนคฤหบดี อริยะสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบดวยคบเพลิงหญา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง .....ดูกอนคฤหบดี เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิงลึกกวาชั่วบุรุษหนึ่งเต็มดวยถานเพลิงอันปราศจากเปลว ปราศจากควัน บุรุษผูรักชีวิตไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข พึงมา บุรุษมีกําลังสองคนชวยกันจับแขน บุรุษนั้นขางละคน ฉุดเขาไปยังหลุมถานเพลิง ฉันใด... .....ดูกอนคฤหบดี อริยะสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยหลุมถานเพลิง มีความทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง .....ดูกอนคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงฝนเห็นสวนอันนารื่นรมย ปาอันนารื่นรมย ภาคพื้นอันนารื่นรมย สระโบกขรณีอันนารื่นรมย บุรุษนั้นตื่นขึ้นแลว ไมพึงเห็นอะไรฉันใด... .....ดูกอนคฤหบดี อริยะสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยความฝน มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง .....ดูกอนคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมโภคสมบัติ มีแกวมณีและกุณฑลอยางดีบรรทุกยานไป เขาแวดลอมดวยทรัพยสมบัติที่ตนยืมมา พึงเดินไปภายในตลาด คนเห็นเขาเขาแลว พึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ บุรุษผูนี้มีโภคสมบัติหนอ ไดยินวาชนทั้งหลายผูมีโภคสมบัติยอมใชสอยโภคสมบัติอยางนี้ดังนี้ พวกเจาของพึงพบบุรุษนั้น ณ ที่ใด ๆ พึงนําเอาของตนคืนไปในที่นั้น ๆฉันใด..... .....ดูกอนคฤหบดี อริยะสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบดวยของยืม มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง .....ดูกอนคฤหบดี เปรียบเหมือนราวปาใหญที่ไมไกลบานหรือนิคมตนไมในราวปานั้น พึงมีผลรสอรอย ทั้งมีผลดก แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพื้นสักผลเดียว บุรุษผูตองการผลไม พึงมาเที่ยวเสาะแสวงหาผลไม เขาแวะยังราวปานั้น เห็นตนไมอันมีผลรสอรอย มีผลดกนั้น เขาพึงคิดอยางนี้วา ตนไมนี้มีผลรสอรอย มีผลดก แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพื้นสักผลเดียว แตเรารูเพื่อขึ้นตนไมไฉนหนอ เราพึงขึ้นตนไม นี้แลวกินพออิ่ม และหอพกไปบาง เราขึ้นตนไมนั้นแลว กินจนอิ่ม และหอพกไวลําดับนั้น บุรุษคนที่สองตองการผลไม ถือขวานอันคมเที่ยวมาเสาะแสวงหาผลไม เขาแวะยังราวปานั้นแลว เห็นตนไมมีผลรสอรอย มีผลดกนั้น


เขาพึงคิดอยางนี้วา ตนไมนี้มีผลรสอรอย มีผลดก แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพื้นสักผลเดียว และเราก็ไมรูเพื่อขึ้นตนไม ไฉนหนอ เราพึงตัดตนไมนี้แคโคนตนแลวกินพออิ่ม และหอพกไปบาง เขาพึงตัดตนไมนั้นแคโคนตนฉันใด... .....ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยผลไม มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง โปตลิยสูตร ม. ม. [48-53] ตบ. 13 : 41-45 ตท. 13 : 40-43 ตอ. MLS. II : 28-31 (จากหนังสือพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ โดย แสง จันทรงาม)

คัมภีร์ละกามเล่ม1  

คัมภีรละกาม เลม 1 ขาฯ เง็กเซียนฮองเต ประทับทรง ณ สํานักเซิ่นเตอเปากง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 ทําจิตทําใจ หากผูใดไดอานหนังสือ “ต...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you