Page 1


1. หลักการและเหตุผล

PRINCIPLES

1.1 การใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในปจจุบัน ผานโครงขายสายทองแดง ดวยรูปแบบADSL , VDSL หรือ DOCSIS นั้น มีความไมเสถียรสูง และไมสามารถ เพิม่ ความเร็วตอบสนองตอความตองการของผูพ  กั อาศัย

1.2 การใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงโดยผานสายใย แกวนำแสงนั้น สามารถเพิ่มความเร็วไดไมจำกัด แตตองมี การลงทุนสูง โดยการใหบริการ รูปแบบ FTTX นั้นพบวา การลงทุนในสวนสุดทายของ Network หรือที่เรียกวา Last Mile นั้นเปนสัดสวน การลงทุนเกือบ 65% ของการ ลงทุนคาโครงขาย พรอมอุปกรณ Network จากชุมสาย จนถึงลูกคาปลายทาง

1.3 อาคารที่กอสรางแลวเสร็จสวนมาก จะไมมีโครงขาย ใยแกวนำแสง เน†องจากการวางระบบส†อสารในอดีตนั้นใช สายทองแดง เชนสายโทรศัพท หรือสาย Coaxial ซึ่งการ กอสรางโครงขายใยแกวนำแสงภายหลังจากมีผเู ขาพักอาศัย แลวกอสรางไดยากและมีคาใชจายสูง โดยมากแลวจะมีระยะ เวลาในการคืนทุนเกือบ10ป โดยขึ้นกับจำนวนผู ใชบริการ

1.4 เน†องจากมีการลุงทุนที่สูง ผู ใหบริการอินเตอรเน็ต หลายรายจึงยังไมพรอม การใหบริการในอาคารสูงและหาก ผูใหบริการอินเตอรเน็ตเขามาสรางโครงขายใยแกวนำแสง ในอาคารนั้นมักจะขอสัญญาการใหบริการแตเพียงผูเดียว เปนการจำกัดสิทธิการเขาถึงโครงขาย ซึ่งทำใหผูพักอาศัย เจาของรวมไมสามารถเลือกใชบริการ ส†อสารกับผูใหบริการ รายอ†นได

1.5 โดยพิจารณาถึงประโยชนของผูบริโภค ผูพักอาศัย เจาของรวมและนิติบุคคล อาคารชุดเปนสำคัญ บริษัท เฟรสไมล จำกัด ขอเสนอเปนผูลงทุนในการวางโครงขาย ใยแกวนำแสง ในอาคารจากหองส†อสารหลักของอาคารไป ยังหองพักอาศัย โดยมีรูปแบบการใหบริการเปนแบบใหเชา โครงข า ยใยแก ว นำแสงกั บ ผู  ใ ห บ ริ ก ารระบบโทรศั พ ท อินเตอรเน็ต และระบบโทรทัศนแบบ Carrier Neutral คือ เปดกวางใหผูใหบริการทุกรายสามารถเช†อมตอได

1


2. ขอเสนอของบริษัท เฟรส ไมล จำกัด

CORPORATE OFFER

2.1 บริษัท เฟรสไมล จำกัด เปนผูลงทุนกอสรางโครง ขายใยแกวนำแสงในอาคาร หรือกลุมอาคารชุด โดยวาง โครงขายใยแกวนำแสงครอบคลุมทุกหองพักอาศัย

2.2 สำหรับทุกหองพักอาศัยที่ขอใชบริการนั้น จะติดตั้ง สายใยแกวนำแสงจำนวน 4 Cores ซึ่งสามารถรองรับผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต หรือระบบส†อสารอ†นๆ ไดมากถึง 4 รายตอหองพักอาศัย

2.3 ติ ด ตั ้ งอุ ป กรณ Optical Fiber Cross Connect Cabinet ในหองส†อสารหลังของโครงการ เพ†อรองรับ การเช†อมตอโครงขาย กับผู ใหบริการอินเตอรเน็ตและ ระบบส†อสารอ†นๆ โดยไมจำกัดจำนวนผู ใหบริการ

2.4 เปนโครงขายใยแกวนำแสงแบบ Carrier Neutral ซึ่ง หมายถึ ง ไม อ ิ ง กั บ ผู  ใ ห บ ริ ก ารรายใดรายหนึ ่ ง และ เป ด กวางใหผู ใหบริการทุกราย สามารถเขามาใช โครงขายได อยางไมมีขอจำกัด เปนการเพิ่มทางเลือกการใหบริการ ใหกับอาคาร

2.5 เน†องจากการลงทุนที่สูง บริษัท เฟรสไมล จำกัด ขอเปนผู ใหบริการโครงขาย / เจาของโครงขายใยแกว นำแสงแตเพียงผูเดียวในอาคาร / กลุมอาคาร เปนระยะ เวลาไม น  อ ยกว า 10 ป น ั บ จากวั น ที ่ ล งนามในสั ญ ญา

2.6 อัตราคาบริการที่เก็บกับผู ใหบริการระบบส†อสารนั้น จะเปนลักษณะเหมาจายตอ Port การใหบริการลูกคา โดย ใหบริการ โครงขายตั้งแต Optical Fiber Cross Connect Cabinet ไปยัง Optical Terminal Box ในหองพักอาศัย โดยอางอิงราคาคาเชาโครงขาย จากกองทุน Infrastructure Fund ที่มีอยู ในตลาด ในอัตรา Port ละ 125-150 บาทตอ เดือน ซึ่งจะเปนการเก็บคาใชโครงขายโดยตรงกับผูใหบริการ ซึ่งไมมีผลกระทบกับผูพักอาศัยและเจาของรวม

2


3. ประโยชนสำหรับลูกคา / ผูพักอาศัย

BENEFITS FOR CUSTOMERS

3.1 สามารถเขาถึงบริการอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงได อยางไมมีขอจำกัด

3.2 สามารถเลือกผู ใหบริการไดอยางไมมีขอจำกัด ไมตองผูกมัดกับผูใหบริการ โทรทัศน อินเตอรเน็ต หรือ โทรศัพท กับผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง

3.3 สามารถเลื อกผู  ใ ห บ ริ ก ารได ห ลายราย และหลายบริ ก ารในแต ล ะห อง

3.4 กอสรางเพียงครั้งเดียว ไมกอใหเกิดความรำคาญ

3


4. ประโยชนสำหรับผูบริหารจัดการอาคารชุด

BENEFITS FOR PROPERTY MANAGEMENT

4.1 สามารถปรับปรุง (Upgrade) โครงสร า งระบบส† อสารในอาคาร ได โดยไมตองมีการลงทุน

4.2 สามารถใหบริการระบบส†อสารที่ทันสมัยที่สุด ใหกับลูกคาและผูพักอาศัย

4.3 สามารถให บ ริ ก ารได อย า งรวดเร็ ว

4.4 ไม ต อ งเรี ยกผู  ให บริ ก ารระบบส† อ สารหรื อ อินเตอรเน็ต มาตอรอง เพ†อกอสรางโครงขาย

4.5 ไม ต  องเลื อก ว า จะให ผู  บ ริ ก ารรายใดราย หนึ ่ ง มาเป น ผู  ใ ห บ ริ ก าร ลดป ญ หากั บ ลู ก ค า

4.6 ไม ม ี ค  า ใช จ  า ยในการบำรุ ง รั ก ษา ต า งจากการเป น เจ า ของโครงข ายสายทองแดง ซึ ่ ง ต อ งเป นผู  ร ั บผิ ด ชอบเอง

4.7 สามารถใช โ ครงข า ยใยแก วนำแสงที ่ มี อ ยู  แ ล ว เพ† อ ติ ด ตั ้ ง กั บ อุ ป กรณ อ † น ๆ ได เ ช น CCTV หรื อ อุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณมื อถื อ

4.8 เป น โครงข า ยส† อ สารที ่ จ ะใช ง านได อ ี ก ไม น อ ยกว า 20 ป โดยไม ต  อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง อี ก

4


5. ประโยชนสำหรับผู ใหบริการระบบส€อสาร

BENEFITS FOR SERVICE PROVIDERS

5.1 ลดภาระการลงทุนสรางโครงขาย ใยแกวนำแสง Last Mile

5.2 ลดตนทุนการใหบริการ Reverse cost

5.3 สามารถให บ ริ ก ารลู ก ค า ได ร วดเร็ ว หลายพื ้ น ที ่ โดยไม ต  องก อสร า ง

5.4 ลดความเสี ่ ยงในการลงทุ นซ้ ำ ซ อ น

5.5 โครงข า ยสายใยแก วนำแสงที ่ ติ ดตั ้ ง เป นไป ตามมาตรฐานหลั ก ที ่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรม ได แ ก มาตรฐาน TIA , ITU , IEC

5.6 ค า Loss ต อ Port ไม เ กิ น 2dB

5.7 ลดต น ทุ น ในการดู แลรั ก ษาโครงข าย

5.8 ราคายุ ต ิ ธ รรม โดยราคาค า เช า ต อ port นั ้ น อิ ง จากราคา Infrastructure Fund

5.9 คิ ด ราคาค า เช า เป น รายเดื อน และต อ การ ใช งานจริ ง ไม ม ี ข ั ้ น ต่ ำ

5


Info firstmile  
Info firstmile  
Advertisement